NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO

2 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8 Nouzová funkce a AUTO-RESTART...9 Dálkové ovládání.10 Displej dálkového ovládání.11 Jak vložit baterie..12 Funkce.13 Návod k instalaci.16 Údržba.25 Řešení problémů..26 2

3 Základní funkce [Mikroprocesorem řízený provoz] V jednotce zabudovaný mikroprocesor plní stěžejní funkci. Snadné je i jeho dálkové ovládání. Klimatizační souprava dovede automaticky regulovat teplotu a vlhkost v místnosti tak, aby jste se cítili příjemně. [24hodinový časový spínač] Pomocí tohoto časového spínače lze zajistit automatické zapnutí či vypnutí v průběhu 24hodinového cyklu. [Vysoce účinné odvlhčování vzduchu] Spočívá v odstraňování vlhkosti ze vzduchu pro váš pocit pohody. [Automatické nastavování směru proudění vzduchu] Osvěžující proud vzduchu z klimatizační soupravy je s použitím automatického nastavování pohybu příslušné klapky ve vnitřní jednotce. [Automatická a třístupňová regulace otáček ventilátoru] Otáčky ventilátoru pokojové jednotky lze regulovat ve čtyřech režimech: Auto/High/Medium/Low (auto/vysoké/střední/nízké). [Inverter] Jsou konstruovány na poměr vysokého užitného výkonu při nízkém příkonu. Rychlost otáček kompresoru je plynule řízena na takové otáčky, jaké jsou aktuálně potřeba. Tím se plynule mění výkon, potřebný k dosažení nastaveného požadavku. Řízení rychlosti se následně kladně podílí na životnosti a hlučnosti klimatizační jednotky. [Režim tichého provozu] Díky vynikajícímu provedení vstupních a výstupních průduchů a jejich vyvedení pod optimálním úhlem jimi vzduch proudí hladce. Provozní hlučnost je jen minimální. [Automatický start po výpadku síťového napětí AUTORESTART] Ani v případě výpadku síťového napětí se nastavené hodnoty neztratí. Po obnovení síťového napětí pracuje klimatizační souprava v původně nastaveném režimu. 3

4 Bezpečnostní pravidla a upozornění Pozor Preventivní opatření při instalaci spotřebiče - Spotřebič je na přívodu elektrického napájení v místě instalace vybaven nadproudovou ochranou i nezávisle na ní pracující ochranou proti svodovým proudům. - Před nainstalováním spotřebiče se přesvědčte, zda napětí elektrorozvodné sítě odpovídá příslušnému údaji na štítku. V opačném případě hrozí přehřátí či vypnutí jističe na přívodu. Správné napájecí napětí je zárukou bezpečného používání spotřebiče. - Nikdy neinstalujte spotřebič do blízkosti předmětů o vysoké teplotě. Mohlo by dojít k tepelné deformaci jeho pláště i jiných částí, což by mělo neblahý vliv na funkčnost spotřebiče. - Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby se venkovní jednotka nacházela dostatečně daleko od vzduchotechnických zařízení s hořlavými plyny či pevných hořlavin nebo nádob s těkavými, hořlavými a výbušnými kapalinami. V případě úniku těchto hořlavin může nečekaně dojít k jejich vznícení či jiné nehodě. - Po nainstalování spotřebiče zkontrolujte průchodnost výpustní hadice. Jinak může dojít k přetečení kondenzátu ze spotřebiče a poškození přilehlého majetku. - Při přemísťování, resp. instalování vnitřní i venkovní jednotky pracujte v ochranných rukavicích. - Při instalování spotřebiče na zeď dbejte na to, aby měla dostatečnou nosnost. - Potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou musí být obaleno tepelně izolačním materiálem. Není-li tomu tak, může odkapávající vodní kondenzát poškodit přilehlé zdi, podlahu či jiný majetek. - Při instalování vnější jednotky postavte na betonovou základnu či podpěrnou konzoli, která ji udrží i v případě zapadání sněhem, zajistíte její normální provoz po dobu celé životnosti. - Venkovní jednotku raději neinstalujte na místa vystavená silnému větru. Nelze-li však jinak, přidělejte ji ke stavební konstrukci pomocí kotevních šroubů a kovových rámečků přikrytou speciálním větrolamem, který zabrání přímému náporu silných větrů na ni a sníží pracovní zatížení. Varování Zásady opatrnosti při instalaci spotřebiče - Na spotřebiči je zakázáno cokoli měnit, neboť jinak by mohlo docházet k úniku vody,plynu, funkčním poruchám, zkratům elektrických rozvodů, úrazům elektrickým proudem, požárům atd. - V místě instalace musí být k dispozici elektrický přívod dle platné ČSN. - Zapojení spotřebiče lze svěřit pouze řádně kvalifikovaným a zkušeným elektrikářům chlaďařům, kteří jsou povinni tento úkon provést dle platných elektrotechnických předpisů. V případě poškození síťového přívodu lze jeho výměnu z bezpečnostních důvodů svěřit pouze výrobci či jeho servisnímu technikovi. - Před nainstalováním a zapojením spotřebiče si pozorně prohlédněte elektrická schémata. Nesprávné nainstalování či zapojení může mít za následek nejen poškození spotřebiče, ale i smrtelné poranění či úmrtí osob. - Před instalováním spotřebiče - jeho el. propojením a propojením trubkami zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od el. sítě. - Dotáhněte všechny elektrické spoje. Uvolněné spoje mohou způsobit jiskření, přehřátí a nakonec vést i k požáru. - Veškeré svářečské práce na potrubí je třeba provádět v dostatečné vzdálenosti od nádob s hořlavými či výbušnými látkami. Platí to i pro chladivo. Jen tak lze zajistit bezpečnost pracoviště. 4

5 Varování Preventivní opatření při přemísťování a údržbě spotřebiče - Vyskytne-li se za provozu spotřebiče abnormální stav, nejprve jej vypněte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky, nebo přerušte napájecí přívod jističem. Pak se obraťte na prodejce či servisní centrum. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu el. proudem nebo požáru. - Potřebuje-li spotřebič údržbu či jej potřebujete přemístit, obraťte se na některé autorizované servisní centrum nebo prodejce. Svépomocné opravy či opravy nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek funkční poruchu, úraz el. proudem či požár. - Před sejmutím krytů ze spotřebiče za účelem prohlídky jej odpojte od elektrorozvodné sítě. Jinak hrozí nebezpečí funkční poruchy, úrazu el. proudem či požáru. - Při údržbě se nepřibližujte prsty (ani v rukavicích) ani částmi oděvu k pohyblivým částem rotujícího ventilátoru. Hrozí nebezpečí jejich zachycení a poranění osob. - Dbejte na to, aby po opravě či údržbě nezůstaly uvnitř spotřebiče žádné cizí předměty, protože mohou způsobit funkční poruchu spotřebiče, úraz el. proudem, resp. se nepříznivě projevit na jeho činnosti. Varování Preventivní opatření při provozu spotřebiče - Dlouhodobě nikdy nenastavujte režim chlazení spotřebiče na příliš nízkou teplotu; hrozí nebezpečí vašeho zdraví. - Pokud je potřeba síťový přívod prodloužit; je zakázáno používat prodlužovací šňůru, do které jsou zapojeny i jiné elektrické spotřebiče. Tento spotřebič musím mít svou vlastní, řádně upevněnou zásuvku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem či požáru. - Pokud používáte pohyblivý síťový přívod, nedávejte jej do svazku s jinými kabely, nevystavuje větším tahovým silám, nezatěžujte těžkými předměty, nevystavujte teplu, dbejte ať se nezkroutí, ať nedojde k jeho sevření mezi některými předměty. Jinak hrozí nebezpečí jeho poškození, úrazu el. proudem a vznikem požáru. - Před vytažením vidlice síťového přívodu vypněte spotřebič, protože v opačném případě může dojít k jiskření, úrazu el. proudem, požáru apod. - Je zakázáno používat náhradou za pojistky kovové vodiče, jako je měděný drátek, protože špatně dimenzované jištění představuje velké nebezpečí požáru. - Před připojením vidlice do síťového proudu zkontrolujte, zda na vidlici není prach a zda kolíky nejsou zdeformované. Vidlice musí být zcela zasunuta do zásuvky. Prach na vidlici nebo špatný dotek kolíků v zásuvce může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. - Při bouřce nejprve klimatizaci vypněte, pak vyjměte její síťový přívod ze zásuvky (resp. Nastavte vypínač/jistič do polohy VYPNUTO). Bleskem by jinak mohlo dojít k poškození elektroniky klimatizační soupravy. Varování Preventivní opatření při provozu spotřebiče - Tento spotřebič je určen k použití v normálním prostředí. Nelze jej používat v chovu hospodářských zvířat, v rostlinné výrobě ani v místnostech s citlivým zařízením, ve výstavních sálech, k zajištění prostředí pro lékařskou techniku a přístrojové vybavení. - Nedotýkejte se vypínače mokrýma rukama, neboť hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. - Při vyjímání vidlice síťového přívodu ze zásuvky jej nedržte za šňůru, ale za vidlici. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přívodu, uvolnění kontaktů v tělese vidlice, jejímu přehřátí, příp. požáru. - Pokud jednotka dlouho pracuje v režimu chlazení, nenastavuje napevno klapku pro směrování proudu vzduchu, aby proud mrazivého vzduch negativně neovlivnil povrch nábytku či jiných předmětů v místnosti. - Při mytí spotřebiče na něj nenechávejte přímo působit vodu. Také dbejte na to, aby na venkovní jednotku nestékala voda z květináčů. Voda by pak činila problémy v elektrických obvodech. - Nikdy nestavte elektrické spotřebiče před výstupní průduch. Jinak dojde k odkapávání kondenzátu z povrchu ventilátoru vnitřní jednotky, pokud tato jednotka nestačí všechnu tuto vodu odvést. Může to mít za následek znehodnocení vašeho majetku, zkraty v elektrických obvodech, ztráty svodovými proudy až požár. - Nevystavuje spotřebič přílišné teplené zátěži (je-li např. místnost příliš velká a zdržuje se v ní dlouhodobě mnoho lidí, představují tito lidé dlouhodobě sálající zdroj tepla), neboť v takovém případě 5

6 není jednotka s to vyregulovat nastavenou teplotu. V důsledku dlouhodobého přetížení dojde ke zkrácení její životnosti. - Nedotýkejte se trubice s chladivem, propojovacího potrubí ani výměníku tepla. Hrozí nebezpečí omrzlin či popálenin. - Na venkovní jednotku zásadně nestavte těžké předměty ani květináče. Hrozí nebezpečí poškození krytu venkovní jednotky a narušení pevnosti podpůrné konzoly. Ba co více, působením vibrací venkovní jednotky z ní mohou květináče spadnout, apod. - Jednotka není vybavena žádným ventilátorem pro nasávání vzduchu z venkovního prostředí. Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti, pokud se v ní současně využívají topné spotřebiče, jejichž plamen spotřebovává kyslík ze vzduchu. V opačném případě hrozí nebezpečí udušení. - Po nainstalování spotřebiče pravidelně kontrolujte montážní konzoli venkovní části - pevnost a stabilitu. Opotřebením či postupem času se může uvolnit a spotřebič by mohl spadnout. - Při čištění spotřebiče jej napřed vypněte, poté vyjměte vidlici jejího síťového přívodu ze zásuvky. Neučiníte-li tak, může to mít vliv na chod jednotky a způsobit její funkční poruchy. - Pokud se rozhodnete spotřebič delší dobu nepoužívat, vyjměte z bezpečnostních důvodů jeho síťový přívod ze zásuvky (resp. nastavte vypínač / jistič klima soupravy do polohy VYPNUTO). - Nedotýkejte se výstupního průduchu, spodního povrchu ani lopatek ventilátoru spotřebiče, aby jste tím nezpůsobili funkční poruchu spotřebiče, úraz el. proudem či jiné poranění. 6

7 Stručný popis Vnitřní jednotka Číslo Popis 1 čelní panel 2 vzduchový filtr 3 LED displej 4 přijímač signálu 5 kryt svorkovnice 6 horizontální klapka 7 nouzové tlačítko 8 štítek s technickými údaji vnitřní jednotky 9 vertikální klapka 10 dálkové ovládání Venkovní jednotka Číslo Popis 11 mřížka u výstupu vzduchu 12 štítek s technickými údaji venkovní jednotky 13 kryt 14 plynový ventil 15 kapalinový ventil Poznámka: Výše uvedené údaje jsou určeny pouze jako jednoduché schéma zařízení a nemusí odpovídat vzhledu jednotek, které byly zakoupeny. DŮLEŽITÉ: V blízkosti (do 1 m) od vnitřní jednotky raději nepoužívejte rádiové zařízení, např. mobilní telefony, protože v některých případech může vyvolat její funkční poruchu. Dojde-li k těmto problémům, odpojte klimatizaci od elektrického napájení a po několika minutách ji opět spusťte. 7

8 Displej vnitřní jednotky Číslo Obrázek Funkce 1 ukazatel, že je jednotka zapnutá 2 režim spánku 3 ukazuje teplotu ve C nebo F 4 režim časovač 5 ukazatel, že jednotka pracuje Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. 8

9 Nouzová funkce a AUTO-RESTART Auto-restart Při výpadku proudu, nebo poklesu napětí se poté při jeho obnově klimatizace sama zapne na zvolené funkci před výpadkem. Pro deaktivace AUTO-RESTARTU postupujte takto: 1. Vypněte klimatizaci a odpojte od zdroje elektrického proudu. 2. Zmáčkněte tlačítko hned poté, co klimatizaci opět připojíte ke zdroji elektrického proudu. 3. Držte tlačítko více než 10sekund, dokud neuslyšíte 4krátká pípnutí z klimatizace. Pro aktivování AUTO-RESTARTU postupujte stejně, jako u předchozích pokynů, dokud neuslyšíte 3krátká pípnutí z klimatizace. Nouzová funkce Při ztrátě dálkového ovládání, postupujte takto: Odklopte přední panel na vnitřní jednotce, aby jste se mohli dostat k nouzovému tlačítku. 1. pokud stisknete tlačítko jednou (jedno pípnutí), klimatizace bude pracovat v chladícím režimu. 2. pokud stisknete tlačítko dvakrát (dvě pípnutí), klimatizace bude pracovat ve vytápěcím režimu. 3. K vypnutí klimatizace, potřebujete tlačítko zmáčknout dvakrát po sobě (jedno dlouhé pípnutí). Po 30 minutách nouzového režimu se klimatizace automaticky zapne v režimu FEEL. Režim FEEL je popsán na straně 14. Poznámka: externí statický tlak tepelných čerpadel je 0 Pa. Tvar a pozice nouzového tlačítka se může lišit v závislosti na modelu, jeho funkce je ale stejná. 9

10 Dálkové ovládání 1 ON/OFF tlačítko button Used Slouží to k start zapnutí and a stop vypnutí operation klimatizace. when pressed FEEL CO OL DRY FAN HEAT SLEEP TIMER MO DE SLEEP TI MER ON TM IERO FF AUTO HI GH M ID LOW SWI NG FAN SWING ON/ OFF TIMER tlačítko button Used Automatické to select nastavení TIMER operation. zapnutí a vypnutí klimatizace. tlačítko UP button (TOO COOL button) Slouží k nastavení vyšší teploty nebo času. Used Zvyšuje to increase teplotu nebo the čas set o room jednu temperature jednotku. and time. DOWN tlačítko button (TOO WARM button) Used Slouží to k decrease nastavení the nižší set teploty room nebo temperature času. and Snižuje time. teplotu nebo čas o jednu jednotku. SLEEP tlačítko button Used Slouží to k set nastavení or cancel nebo sleep zrušení mode módu operation. spánku. VANE SWING control tlačítko button Used Slouží to k adjust nastavení airflow proudění direction. vzduchu. 7 8 FAN tlačítko SPEED control button Slouží k nastavení rychlosti proudění vzduchu. Used to select the indoor fan motor speed: Auto, High, Mid and Low. MODE tlačítko MODE Slouží k nastavení button režimů klimatizace. Used to select the type of operation mode: Feel, Cooling, Dry, Fan and Heating(Only for Heat Pump). Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. 10

11 Displej dálkového ovládání Symboly indikátor módu FEEL indikátor chlazení indikátor módu DRY indikátor ventilátoru indikátor vytápění Význam indikátor příjmu signálu indikátor TIMER OFF (vypnutí časovače) indikátor TIMER ON (zapnutí časovače) indikátor AUTO FAN (automatická rychlost ventilátoru) indikátor FAN (pomalá rychlost ventilátoru) indikátor FAN (střední rychlost ventilátoru) indikátor FAN (vysoká rychlost ventilátoru) indikátor módu SLEEP indikátor módu pohybových deflektorů (klapky) Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. 11

12 Jak vložit baterie Odstraňte zadní kryt dálkového ovládání viz. obrázek (1). Vložte nové baterie řádně do dálkového ovládání dle polarizace viz. obrázek (1). Zasuňte kryt zpátky na zadní stranu dálkového ovládání. Použijte 2 baterie 3AAA (1.5V). Nepoužívejte dobíjecí baterie. Vyměňte staré baterie za nové stejného typu, pokud již displej na dálkovém ovládání není dobře čitelný. Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. K obrázku 2: Po každém vložení baterií do dálkového ovládání musíte nastavit na displeji dálkového ovládání nastavit budˇ jen chlazení, nebo vytápění. Jakmile vložíte baterie do dálkového ovládání, tak na displeji vám začnou svítit symboly (chlazení) a (vytápění). Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovládání na symbolu (chlazení) - vám dálkové ovládání bude fungovat jen pro mód chlazení. Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovládání, na symbolu (vytápění) vám dálkové ovládání bude fungovat na mód vytápění a je zde i možnost přepnutí na chlazení bez nutnosti vyjmout a znovu vložit baterie do dálkového ovládání. Poznámka: Nikdy nenechávejte dálkové ovládání vystavené na přímém slunečním svitu. Nechávejte dálkové ovládání min. 1m od televize nebo jiných elektrických zařízení. 12

13 Funkce Klimatizace je navržena tak, aby vytvořila příjemné klimatické podmínky pro lidi v dané místnosti. Může chladit nebo ohřívat vzduch zcela automaticky. Směr výstupu vzduchu se řídí klapkou, která je motorizovaná nahoru a dolů. Deflektory se manuálně nastaví doprava nebo doleva (při tomto nastavení musí být spotřebič vypnutý a vytažený ze síťového připojení). 1. SWING Proudění vzduchu je rovnoměrně rozloženo v místnosti. Pomocí této funkce je možné nastavit optimální proudění vzduchu. Tlačítko SWING na dálkovém ovládání aktivuje klapku - proud vzduchu je směřován střídavě shora dolů. Cílem je zajistit rovnoměrné šíření vzduchu v místnosti. - ve chladícím módu se klapka nastavuje do horizontálního směru - ve vytápěcím módu se klapka nastavuje do vertikálního směru, protože teplý vzduch směřuje od země vzhůru Deflektory jsou umístěny pod klapkou. Manuálně směřují vzduch doleva nebo doprava. - Tato úprava musí být provedena na vypnutém přístroji. VAROVÁNÍ! Nikdy nepohybujte klapkou ručně, díky jemnému mechanismu by se mohla vážně poškodit. NEBEZPEČÍ! Nikdy nedávejte ruce nebo předměty do otvoru, kudy proudí vzduch! Obsahuje ventilátor, který se točí vysokou rychlostí. 2. COOL Chladící funkce umožňuje ochlazování vzduchu a zároveň snižovat vlhkost ve vzduchu. Pro aktivování chlazení (COOL), stiskněte tlačítko MODE dokud se symbol nebo název neobjeví na displeji. Chladící cyklus je aktivován tlačítkem nahoru nebo dolu, kterým nastavíme teplotu nižší než je teplota v místnosti. 3. HEAT Vytápěcí funkce umožňuje, že klimatizace dohřívá vzduch v dané místnosti. Pro aktivování vytápění (HEAT), stiskněte tlačítko MODE dokud se symbol nebo název neobjeví na displeji. Vytápěcí cyklus je aktivován tlačítkem nahoru nebo dolu, kterým nastavíme teplotu vyšší než je teplota v místnosti. V topném módu může klimatizace sama spustit rozmrazovací cyklus, který je nezbytný k rozmrznutí. Tento cyklus obvykle trvá mezi 2-10 minutami. Po tuto dobu klimatizace provádí rozmrazovací cyklus a ventilátor není aktivní. Po rozmrazovacím cyklu se klimatizace vrátí automaticky do topného módu. 13

14 4. TIMER ON Funkce pro nastavení automatického zapnutí klimatizační jednotky. Klimatizace musí být vypnutá při naprogramování časového startu. Stiskněte TIMER, nastavte požadovanou teplotu stisknutím tlačítek nahoru nebo dolu, stiskněte znovu TIMER, nastavte čas pomocí tlačítek nahoru nebo dolu, dokud nebude na displeji Vámi požadovaný čas, za jak dlouho se má klimatizace spustit. Poznámka: Pro zrušení časovače zmáčkněte tlačítko TIMER 5. TIMER OFF Funkce pro nastavení automatického vypnutí klimatizační jednotky. Stiskněte TIMER, nastavte požadovanou teplotu stisknutím tlačítek nahoru nebo dolu, stiskněte znovu TIMER, nastavte čas pomocí tlačítek nahoru nebo dolu, dokud nebude na displeji Vámi požadovaný čas, za jak dlouho se má klimatizace vypnout. Poznámka: Pro zrušení časovače zmáčkněte tlačítko TIMER 6. FAN Funkce ventilátoru. Pro nastavení funkce FAN, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám FAN neobjeví na dálkovém ovládání. Pro nastavení rychlosti ventilátoru stiskněte tlačítko FAN. Můžete si vybrat ze 4 režimů: pomalý (LOW), střední (MID), silný (HIGH), automatický (AUTO). Poznámka: Dálkové ovládání ukládá rychlost ventilátoru, která byla použita v předchozím režimu provozu. Ve funkci FEEL klimatizační jednotka automaticky vybírá rychlost ventilátoru a automaticky dohřívá nebo dochlazuje vzduch v dané místnosti. 7. DRY Tato funkce snižuje vlhkost vzduchu a dělá vzduch příjemnější v dané místnosti. Pro nastavení módu DRY, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám DRY neobjeví na dálkovém ovládání. Tato automatická funkce udává sama cykly chlazení a rychlost ventilátoru vzduchu. 8. FEEL Pro nastavení funkce FEEL, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám FEEL neobjeví na dálkovém ovládání. Ve funkci FEEL rychlost ventilátoru a teplota je nastavována automaticky podle pokojové teploty. (testováno podle čidla, které je umístěno ve vnitřní jednotce) Teplota okolí Provozní režim Automatická teplota < 20 C Dohřívání 23 C FAN 20 C~26 C DRY 18 C >26 C COOL 23 C 14

15 9. SLEEP Klimatizační jednotka automaticky nastavuje teplotu pro lepší pocit během spánku. Pro nastavení funkce SLEEP, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám SLEEP neobjeví na dálkovém ovládání. V chladícím nebo DRY módu se teplota automaticky zvyšuje o 1 C každých 60 minut, k dosažení celkového zvýšení o 2 C po dobu prvních 2 hodin činnosti. V ohřívacím módu se postupně snižuje teplota o 2 C po dobu prvních 2 hodin činnosti. Klimatizační jednotka se automaticky vypne po 10 hodinách funkce SLEEP. Varování údržba a čištění - Z bezpečnostních důvodů spotřebič před každým čistěním vypněte a odpojte od elektrorozvodné sítě. - Při mytí nelijte vodu na vnitřní jednotku. Mohlo by tím dojít k poškození komponentů uvnitř, příp. k úrazu el. proudem. Kryt i mřížku vnitřní jednotky vyčistěte vysavačem s kartáčem, nebo tyto díly otřete čistým měkkým hadříkem. Jsou-li zašpiněné, použijte čistý vlhký hadřík. Při čištění dejte pozor, ať nedojde k deformaci klapky a deflektorů. Pozor údržba a čištění - Při mytí vnitřní jednotky nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla a agresivní chemikálie. Plastový kryt nemyjte příliš horkou vodou. - Některé kovové hrany a žebra jsou ostré a mohou být při nesprávné manipulaci s nimi příčinou poranění; při jejich čištění dejte zvlášť dobrý pozor. 15

16 Návod k instalaci Vnitřní jednotka - Vnitřní jednotku nainstalujte na silnou zeď, která nepodléhá vibracím. - Aby mohl vzduch proudit do celé místnosti, nesmí být ničím zakryty vstupní a výstupní průduchy. - Spotřebič neinstalujte v blízkosti tepla, páry nebo hořlavých látek. - Nainstalujte spotřebič v blízkosti elektrické zásuvky. - Neinstalujte spotřebič tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření. - Instalujte spotřebič tam, kde bude nejsnazší propojení vnitřní a venkovní jednotky. - Nainstalujte spotřebič tam, kde bude možnost snadného odvodu kondenzované vody. - Pravidelně kontrolujte provoz spotřebiče a při instalaci nechávejte minimální montážní odstupy dle obrázku. - Nainstalujte vnitřní jednotku tak, aby byl snadný přístup k filtrům. Venkovní jednotka - Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepla, páry nebo hořlavých látek. - Neinstalujte spotřebič na příliš prašném nebo větrném místě. - Neinstalujte spotřebič tam, kde se lidé často zdržují. Vyberte takové místo, kde odvod vzduchu a zároveň provozní hluk nebude rušit sousedy. - Neinstalujte spotřebič tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření (pokud je to nezbytně nutné, tak použijte patřičnou ochranu neměla by zasahovat do proudění vzduchu). - Při instalaci spotřebiče nechávejte minimální montážní odstupy dle obrázku. - Nainstalujte spotřebič na bezpečném a pevném místě. - Pokud je spotřebič vystaven vibracím, použijte gumové podložky. 16

17 Instalační diagram Klimatizační jednotky musí být instalovány a servisovány pouze zkušenými a kvalifikovanými osobami nebo společnostmi. Před zahájením instalace se rozhodněte o postavení venkovní a vnitřní jednotky s přihlédnutím na minimální montážní odstupy. Instalujte spotřebič v místnosti pro ni vhodnou. Vnitřní jednotku instalujte nejméně 2,5m od země. Postup instalace 1. Pomocí vodováhy přidělejte montážní desku ve správné horizontální a vertikální poloze. 2. Vyvrtejte do zdi 32mm hluboké otvory pro uchycení montážní desky. 3. Vložte hmožděnky do vyvrtaných otvorů. 4. Upevněte montážní desku pomocí šroubů (které jsou dodávané v balení). 5. Zkontrolujte, zda je montážní deska správně a pevně uchycena. Poznámka: Tvar montážní desky se může lišit od zakoupeného spotřebiče, ale postup pro instalaci je stejný. 17

18 Vrtání otvoru do zdi pro potrubí 1. Rozhodněte se, kde vyvrtáte otvor pro potrubí v závislosti na polohy montážní desky. 2. Nainstalujte pružnou přírubu otvorem ve zdi, aby potrubí zůstalo čisté a neporušené. Otvor musí být svažován dolů směrem ven. Udržujte vypouštěcí potrubí dolů ve směru otvoru ve zdi, jinak může dojít k úniku kapaliny. Elektrické připojení vnitřní jednotky 1. Zvedněte přední kryt. 2. Schéma elektrického zapojení je vidět na pravé straně pod předním panelem. 3. Připojte vodiče do šroubových svorek podle číslování. Použijte rozměr vodiče vhodný k elektrickému příkonu (viz. typový štítek na spotřebiči) a podle bezpečnostních požadavků. 4. Kabel pro připojení venkovní a vnitřní jednotky musí být vhodný pro venkovní použití. 5. Zástrčka musí být přístupná u spotřebiče tak, aby bylo možné spotřebič vypojit ze síťového napájení v případě potřeby. 6. Musí být zajištěno učinné uzemění. 7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovanou servisní firmou / osobou. Kabelové vodiče jsou připojeny k základní desce vnitřní jednotky v závislosti na modelu bez svorkovnice. 18

19 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Připojení chladiva Potrubí lze vést ve 3 směrech označených čísly na obrázku. Veďte potrubí dírou ve stěně a spojte měděné trubky, odpadní potrubí, napájecí kabely a vypouštěcí potrubí páskou ve spodní částí tak, aby mohla voda volně proudit. Připojení potrubí Neodstraňujte víčko z potrubí až do jeho připojení, aby se zabránilo vzniku vlhkosti nebo nečistot. Je li trubka ohnutá nebo se příliš často natahuje stane se tuhou. Neohýbejte potrubí více než třikrát v jednom místě. Připojení k vnitřní jednotce 1. Odstraňte kryt potrubí (zkontrolujte, zda nejsou uvnitř nečistoty). 2. Vložte jízdnou matici a vytvořte přírubu na krajním konci připojovacího potrubí. 3. Připojení utáhněte pomocí dvou klíčů (utahujte v opačných směrech). 19

20 Vnitřní jednotka odvod kondenzované vody 1. Umístěte odtokovou hadici pod potrubí, dávejte pozor, aby jste nevytvořili sifony. 2. Odtoková hadice musí být vedena směrem dolů na podporu odvádění vody. 3. Neohýbejte vypouštěcí hadice, nenechávejte je zkroucené a nedávejte konec hadice do vody. Instalace vnitřní jednotky Po připojení potrubí nainstalujte dle pokynů propojovací kabely. Po připojení potrubí, kabelů a odtokové trubky všechny spojte izolačním materiálem. 1. Uspořádejte potrubí, kabely a odtokovou trubku. 2. Spojte je poté izolačním materiálem a oblepte izolepou. 3. Veďte celý tento svazek dírou ve zdi 20

21 Instalace venkovní jednotky - Spotřebič neinstalujte v blízkosti tepla, páry nebo hořlavých látek. - Venkovní jednotka by měla být instalována na pevný povrch a bezpečně upevněna. - Tento postup je nutné dodržovat před připojením potrubí a propojovacích kabelů: Rozhodnout se, kde bude nejlepší místo na instalaci (dodržet minimální montážní odstupy) a snadný přístup z důvodu údržby. - Upevněte klimatizační závěsy do zdi pomocí hmoždinek, které jsou k tomu vhodné. - Venkovní jednotka musí být nainstalována podle platných předpisů. Venkovní jednotka odvod kondenzované vody Během vytápění se může být odváděna kondenzovaná voda a led do odpadního potrubí. 1. Připevněte vypouštěcí port o průměru 25mm jak je znázorněno na obrázku. 2. Připojte vypouštěcí port s vypouštěcí potrubím. Dejte pozor, aby voda byla odváděna na vhodném místě. Venkovní jednotka elektrické připojení 1. Sejměte kryt. 2. Připojte vodiče ke svorkovnici pomocí stejného číslování, jako ve vnitřní jednotce. 3. Elektrické schéma zapojení je na zadní straně krytu. 4. Připevněte kabely pomocí svorky. 5. Musí být zajištěné účinné uzemnění. 6. Připevněte kryt zpět. 21

22 Připojení potrubí Našroubujte převlečné matice na vnější spojky jednotky a utáhněte. Aby se zabránilo úniku kapaliny, věnujte prosím pozornost následujícím bodům: 1. Utáhněte převlečné matice pomocí dvou klíčů. Dávejte pozor, aby jste nepoškodili potrubí. 2. Ujistěte se, že jste dostatečně utáhli matice. V opačném případě by mohlo docházet k úniku kapaliny. Dejte pozor, aby jste nestrhli závit. Odvzdušňování Vzduch a vlhkost může způsobit uvnitř chladícího okruhu poruchu kompresoru. Po připojení vnitřní a venkovní jednotky vypusťte vzduch a vlhkost z okruhu chladiva pomocí vakuové pumpy. 22

23 Venkovní jednotka odvzdušňování Vypusťte vzduch a vlhkost z okruhu chladiva pomocí vakuové pumpy. 1. Odšroubujte a odstraňte krytky z dvoucestného a třícestného ventilu. 2. Odšroubujte a sejměte kryt ze servisního portu. 3. Připojte vakuovou pumpu k sevisnímu portu. 4. Ovládejte vývěvu minut, dokud nebude dosaženo 10 mm Hg. 5. Vakuové čerpadlo zastavte pomocí tlačítka na spojce vývěvy a vypněte. 6. Otevřete dvoucestný ventil o 1/4 otáčky a po 10 sekundách zavřete. 7. Zkontrolujte všechny těsnící spoje pomocí tekutého mýdla nebo elektronického zařízení proti úniku. 8. Odpojte hadici vývěvy z dvoucestného a třícestného ventilu. 9. Nasaďte a utáhněte všechny kryty na ventilech. Závěrečná fáze 1. Nasaďte izolační materiál kolem kabelů a potrubí vnitřní jednotky a obmotejte izolační páskou. 2. Připevněte potrubí ke stěně (poté co je potažené izolační páskou) pomocní svorek nebo plastových krytů. 3. Uzavřete otvor ve zdi (kterou vede potrubí) tak, aby se do ní nedostala voda nebo vzduch. 23

24 Test vnitřní jednotky - Funguje spotřebič správně při zapínání a vypínání? - Fungují správně všechny módy? - Funguje správně časovač? - Svítí každá funkce normálně? - Pohybuje se správně proudění vzduchu pomocí klapky? - Odtéká správně kondenzovaná voda? Test venkovní jednotky - Vydává spotřebič abnormální hluk nebo vibrace během provozu? - Neruší spotřebič sousedy hlukem, prouděním vzduchu nebo odvodem kondenzované vody? - Není v místech spotřebiče únik chladící kapaliny? Poznámka: Elektronický regulátor umožňuje kompresoru pracovat pouze 3 minuty poté, co dosáhne systémového napětí Informace k instalaci 9k 18k Průměr potrubí chladiva 1/4'' 1/4'' Průměr plynové trubky 3/8'' 1/2'' Maximální délka potrubí 15m 15m Plnění chladiva 20g/m 30g/m Maximální výškový rozdíl 5m 5m Typ chladiva R410A R410A Elektrické zapojení Napájecí kabel Připojovací kabel 9k 18k N 1.0mm² 1.0mm² L 1.0mm² 1.0mm² PE 1.0mm² 1.0mm² N 1.0mm² 1.0mm² L 1.0mm² 1.0mm² 1 1.0mm² 1.0mm² PE 1.0mm² 1.0mm² 24

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení, DEHUMIDIFY - odvlhčování, HEAT topení *), FAN - ventilace.

VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení, DEHUMIDIFY - odvlhčování, HEAT topení *), FAN - ventilace. MOBILNÍ KLIMATIZACE DAITSU APD-9A NÁVOD K OBSLUZE 1 OVLÁDACÍ PANEL ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE: Programování funkce časového spínače zapínání / vypínání klimatizace. VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení,

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka Instalační příručka Bezpečnostní opatření Instalace Provoz Před zahájením provozu Elektrická bezpečnost Instalace Specifikace Výběr místa pro instalaci

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI Děkujeme Vám, že jste si vybrali domovní klimatizaci; před jejím provozováním si prosím důkladně pročtěte tento návod k používání a uschovejte

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. klimatizační nástěnné split jednotky 7000-9000 - 12000-18000 - 24000 BTU/h 2x9000-2x12000-9000+12000 BTU/h 3x9000 BTU/h

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. klimatizační nástěnné split jednotky 7000-9000 - 12000-18000 - 24000 BTU/h 2x9000-2x12000-9000+12000 BTU/h 3x9000 BTU/h INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA klimatizační nástěnné split jednotky 7000-9000 - 12000-18000 - 24000 BTU/h 2x9000-2x12000-9000+12000 BTU/h 3x9000 BTU/h TATO PŘÍRUČKA JE POUZE PRO KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL PRO VYHOVUJÍCÍ

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna.

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. SSL/MSL ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. OBSAH Důležité informace.......3-7 Uvedení do provozu 8-13 Připevnění držáku dálkového

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

LED regulátor solárního ohřívače

LED regulátor solárního ohřívače LED regulátor solárního ohřívače --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: SR02 --- Obsah balení: 1) LED regulátor 1 ks Gratulejeme! Gratulujeme Vám, že jste si pořídili LED regulátor

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 1. V Evropské unii Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem!

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 1. V Evropské unii Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem! A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 1. V Evropské unii Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem! Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-30E / CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-30E / CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-30E / CFO-45E Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více