NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO

2 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8 Nouzová funkce a AUTO-RESTART...9 Dálkové ovládání.10 Displej dálkového ovládání.11 Jak vložit baterie..12 Funkce.13 Návod k instalaci.16 Údržba.25 Řešení problémů..26 2

3 Základní funkce [Mikroprocesorem řízený provoz] V jednotce zabudovaný mikroprocesor plní stěžejní funkci. Snadné je i jeho dálkové ovládání. Klimatizační souprava dovede automaticky regulovat teplotu a vlhkost v místnosti tak, aby jste se cítili příjemně. [24hodinový časový spínač] Pomocí tohoto časového spínače lze zajistit automatické zapnutí či vypnutí v průběhu 24hodinového cyklu. [Vysoce účinné odvlhčování vzduchu] Spočívá v odstraňování vlhkosti ze vzduchu pro váš pocit pohody. [Automatické nastavování směru proudění vzduchu] Osvěžující proud vzduchu z klimatizační soupravy je s použitím automatického nastavování pohybu příslušné klapky ve vnitřní jednotce. [Automatická a třístupňová regulace otáček ventilátoru] Otáčky ventilátoru pokojové jednotky lze regulovat ve čtyřech režimech: Auto/High/Medium/Low (auto/vysoké/střední/nízké). [Inverter] Jsou konstruovány na poměr vysokého užitného výkonu při nízkém příkonu. Rychlost otáček kompresoru je plynule řízena na takové otáčky, jaké jsou aktuálně potřeba. Tím se plynule mění výkon, potřebný k dosažení nastaveného požadavku. Řízení rychlosti se následně kladně podílí na životnosti a hlučnosti klimatizační jednotky. [Režim tichého provozu] Díky vynikajícímu provedení vstupních a výstupních průduchů a jejich vyvedení pod optimálním úhlem jimi vzduch proudí hladce. Provozní hlučnost je jen minimální. [Automatický start po výpadku síťového napětí AUTORESTART] Ani v případě výpadku síťového napětí se nastavené hodnoty neztratí. Po obnovení síťového napětí pracuje klimatizační souprava v původně nastaveném režimu. 3

4 Bezpečnostní pravidla a upozornění Pozor Preventivní opatření při instalaci spotřebiče - Spotřebič je na přívodu elektrického napájení v místě instalace vybaven nadproudovou ochranou i nezávisle na ní pracující ochranou proti svodovým proudům. - Před nainstalováním spotřebiče se přesvědčte, zda napětí elektrorozvodné sítě odpovídá příslušnému údaji na štítku. V opačném případě hrozí přehřátí či vypnutí jističe na přívodu. Správné napájecí napětí je zárukou bezpečného používání spotřebiče. - Nikdy neinstalujte spotřebič do blízkosti předmětů o vysoké teplotě. Mohlo by dojít k tepelné deformaci jeho pláště i jiných částí, což by mělo neblahý vliv na funkčnost spotřebiče. - Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby se venkovní jednotka nacházela dostatečně daleko od vzduchotechnických zařízení s hořlavými plyny či pevných hořlavin nebo nádob s těkavými, hořlavými a výbušnými kapalinami. V případě úniku těchto hořlavin může nečekaně dojít k jejich vznícení či jiné nehodě. - Po nainstalování spotřebiče zkontrolujte průchodnost výpustní hadice. Jinak může dojít k přetečení kondenzátu ze spotřebiče a poškození přilehlého majetku. - Při přemísťování, resp. instalování vnitřní i venkovní jednotky pracujte v ochranných rukavicích. - Při instalování spotřebiče na zeď dbejte na to, aby měla dostatečnou nosnost. - Potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou musí být obaleno tepelně izolačním materiálem. Není-li tomu tak, může odkapávající vodní kondenzát poškodit přilehlé zdi, podlahu či jiný majetek. - Při instalování vnější jednotky postavte na betonovou základnu či podpěrnou konzoli, která ji udrží i v případě zapadání sněhem, zajistíte její normální provoz po dobu celé životnosti. - Venkovní jednotku raději neinstalujte na místa vystavená silnému větru. Nelze-li však jinak, přidělejte ji ke stavební konstrukci pomocí kotevních šroubů a kovových rámečků přikrytou speciálním větrolamem, který zabrání přímému náporu silných větrů na ni a sníží pracovní zatížení. Varování Zásady opatrnosti při instalaci spotřebiče - Na spotřebiči je zakázáno cokoli měnit, neboť jinak by mohlo docházet k úniku vody,plynu, funkčním poruchám, zkratům elektrických rozvodů, úrazům elektrickým proudem, požárům atd. - V místě instalace musí být k dispozici elektrický přívod dle platné ČSN. - Zapojení spotřebiče lze svěřit pouze řádně kvalifikovaným a zkušeným elektrikářům chlaďařům, kteří jsou povinni tento úkon provést dle platných elektrotechnických předpisů. V případě poškození síťového přívodu lze jeho výměnu z bezpečnostních důvodů svěřit pouze výrobci či jeho servisnímu technikovi. - Před nainstalováním a zapojením spotřebiče si pozorně prohlédněte elektrická schémata. Nesprávné nainstalování či zapojení může mít za následek nejen poškození spotřebiče, ale i smrtelné poranění či úmrtí osob. - Před instalováním spotřebiče - jeho el. propojením a propojením trubkami zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od el. sítě. - Dotáhněte všechny elektrické spoje. Uvolněné spoje mohou způsobit jiskření, přehřátí a nakonec vést i k požáru. - Veškeré svářečské práce na potrubí je třeba provádět v dostatečné vzdálenosti od nádob s hořlavými či výbušnými látkami. Platí to i pro chladivo. Jen tak lze zajistit bezpečnost pracoviště. 4

5 Varování Preventivní opatření při přemísťování a údržbě spotřebiče - Vyskytne-li se za provozu spotřebiče abnormální stav, nejprve jej vypněte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky, nebo přerušte napájecí přívod jističem. Pak se obraťte na prodejce či servisní centrum. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu el. proudem nebo požáru. - Potřebuje-li spotřebič údržbu či jej potřebujete přemístit, obraťte se na některé autorizované servisní centrum nebo prodejce. Svépomocné opravy či opravy nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek funkční poruchu, úraz el. proudem či požár. - Před sejmutím krytů ze spotřebiče za účelem prohlídky jej odpojte od elektrorozvodné sítě. Jinak hrozí nebezpečí funkční poruchy, úrazu el. proudem či požáru. - Při údržbě se nepřibližujte prsty (ani v rukavicích) ani částmi oděvu k pohyblivým částem rotujícího ventilátoru. Hrozí nebezpečí jejich zachycení a poranění osob. - Dbejte na to, aby po opravě či údržbě nezůstaly uvnitř spotřebiče žádné cizí předměty, protože mohou způsobit funkční poruchu spotřebiče, úraz el. proudem, resp. se nepříznivě projevit na jeho činnosti. Varování Preventivní opatření při provozu spotřebiče - Dlouhodobě nikdy nenastavujte režim chlazení spotřebiče na příliš nízkou teplotu; hrozí nebezpečí vašeho zdraví. - Pokud je potřeba síťový přívod prodloužit; je zakázáno používat prodlužovací šňůru, do které jsou zapojeny i jiné elektrické spotřebiče. Tento spotřebič musím mít svou vlastní, řádně upevněnou zásuvku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem či požáru. - Pokud používáte pohyblivý síťový přívod, nedávejte jej do svazku s jinými kabely, nevystavuje větším tahovým silám, nezatěžujte těžkými předměty, nevystavujte teplu, dbejte ať se nezkroutí, ať nedojde k jeho sevření mezi některými předměty. Jinak hrozí nebezpečí jeho poškození, úrazu el. proudem a vznikem požáru. - Před vytažením vidlice síťového přívodu vypněte spotřebič, protože v opačném případě může dojít k jiskření, úrazu el. proudem, požáru apod. - Je zakázáno používat náhradou za pojistky kovové vodiče, jako je měděný drátek, protože špatně dimenzované jištění představuje velké nebezpečí požáru. - Před připojením vidlice do síťového proudu zkontrolujte, zda na vidlici není prach a zda kolíky nejsou zdeformované. Vidlice musí být zcela zasunuta do zásuvky. Prach na vidlici nebo špatný dotek kolíků v zásuvce může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. - Při bouřce nejprve klimatizaci vypněte, pak vyjměte její síťový přívod ze zásuvky (resp. Nastavte vypínač/jistič do polohy VYPNUTO). Bleskem by jinak mohlo dojít k poškození elektroniky klimatizační soupravy. Varování Preventivní opatření při provozu spotřebiče - Tento spotřebič je určen k použití v normálním prostředí. Nelze jej používat v chovu hospodářských zvířat, v rostlinné výrobě ani v místnostech s citlivým zařízením, ve výstavních sálech, k zajištění prostředí pro lékařskou techniku a přístrojové vybavení. - Nedotýkejte se vypínače mokrýma rukama, neboť hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. - Při vyjímání vidlice síťového přívodu ze zásuvky jej nedržte za šňůru, ale za vidlici. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přívodu, uvolnění kontaktů v tělese vidlice, jejímu přehřátí, příp. požáru. - Pokud jednotka dlouho pracuje v režimu chlazení, nenastavuje napevno klapku pro směrování proudu vzduchu, aby proud mrazivého vzduch negativně neovlivnil povrch nábytku či jiných předmětů v místnosti. - Při mytí spotřebiče na něj nenechávejte přímo působit vodu. Také dbejte na to, aby na venkovní jednotku nestékala voda z květináčů. Voda by pak činila problémy v elektrických obvodech. - Nikdy nestavte elektrické spotřebiče před výstupní průduch. Jinak dojde k odkapávání kondenzátu z povrchu ventilátoru vnitřní jednotky, pokud tato jednotka nestačí všechnu tuto vodu odvést. Může to mít za následek znehodnocení vašeho majetku, zkraty v elektrických obvodech, ztráty svodovými proudy až požár. - Nevystavuje spotřebič přílišné teplené zátěži (je-li např. místnost příliš velká a zdržuje se v ní dlouhodobě mnoho lidí, představují tito lidé dlouhodobě sálající zdroj tepla), neboť v takovém případě 5

6 není jednotka s to vyregulovat nastavenou teplotu. V důsledku dlouhodobého přetížení dojde ke zkrácení její životnosti. - Nedotýkejte se trubice s chladivem, propojovacího potrubí ani výměníku tepla. Hrozí nebezpečí omrzlin či popálenin. - Na venkovní jednotku zásadně nestavte těžké předměty ani květináče. Hrozí nebezpečí poškození krytu venkovní jednotky a narušení pevnosti podpůrné konzoly. Ba co více, působením vibrací venkovní jednotky z ní mohou květináče spadnout, apod. - Jednotka není vybavena žádným ventilátorem pro nasávání vzduchu z venkovního prostředí. Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti, pokud se v ní současně využívají topné spotřebiče, jejichž plamen spotřebovává kyslík ze vzduchu. V opačném případě hrozí nebezpečí udušení. - Po nainstalování spotřebiče pravidelně kontrolujte montážní konzoli venkovní části - pevnost a stabilitu. Opotřebením či postupem času se může uvolnit a spotřebič by mohl spadnout. - Při čištění spotřebiče jej napřed vypněte, poté vyjměte vidlici jejího síťového přívodu ze zásuvky. Neučiníte-li tak, může to mít vliv na chod jednotky a způsobit její funkční poruchy. - Pokud se rozhodnete spotřebič delší dobu nepoužívat, vyjměte z bezpečnostních důvodů jeho síťový přívod ze zásuvky (resp. nastavte vypínač / jistič klima soupravy do polohy VYPNUTO). - Nedotýkejte se výstupního průduchu, spodního povrchu ani lopatek ventilátoru spotřebiče, aby jste tím nezpůsobili funkční poruchu spotřebiče, úraz el. proudem či jiné poranění. 6

7 Stručný popis Vnitřní jednotka Číslo Popis 1 čelní panel 2 vzduchový filtr 3 LED displej 4 přijímač signálu 5 kryt svorkovnice 6 horizontální klapka 7 nouzové tlačítko 8 štítek s technickými údaji vnitřní jednotky 9 vertikální klapka 10 dálkové ovládání Venkovní jednotka Číslo Popis 11 mřížka u výstupu vzduchu 12 štítek s technickými údaji venkovní jednotky 13 kryt 14 plynový ventil 15 kapalinový ventil Poznámka: Výše uvedené údaje jsou určeny pouze jako jednoduché schéma zařízení a nemusí odpovídat vzhledu jednotek, které byly zakoupeny. DŮLEŽITÉ: V blízkosti (do 1 m) od vnitřní jednotky raději nepoužívejte rádiové zařízení, např. mobilní telefony, protože v některých případech může vyvolat její funkční poruchu. Dojde-li k těmto problémům, odpojte klimatizaci od elektrického napájení a po několika minutách ji opět spusťte. 7

8 Displej vnitřní jednotky Číslo Obrázek Funkce 1 ukazatel, že je jednotka zapnutá 2 režim spánku 3 ukazuje teplotu ve C nebo F 4 režim časovač 5 ukazatel, že jednotka pracuje Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. 8

9 Nouzová funkce a AUTO-RESTART Auto-restart Při výpadku proudu, nebo poklesu napětí se poté při jeho obnově klimatizace sama zapne na zvolené funkci před výpadkem. Pro deaktivace AUTO-RESTARTU postupujte takto: 1. Vypněte klimatizaci a odpojte od zdroje elektrického proudu. 2. Zmáčkněte tlačítko hned poté, co klimatizaci opět připojíte ke zdroji elektrického proudu. 3. Držte tlačítko více než 10sekund, dokud neuslyšíte 4krátká pípnutí z klimatizace. Pro aktivování AUTO-RESTARTU postupujte stejně, jako u předchozích pokynů, dokud neuslyšíte 3krátká pípnutí z klimatizace. Nouzová funkce Při ztrátě dálkového ovládání, postupujte takto: Odklopte přední panel na vnitřní jednotce, aby jste se mohli dostat k nouzovému tlačítku. 1. pokud stisknete tlačítko jednou (jedno pípnutí), klimatizace bude pracovat v chladícím režimu. 2. pokud stisknete tlačítko dvakrát (dvě pípnutí), klimatizace bude pracovat ve vytápěcím režimu. 3. K vypnutí klimatizace, potřebujete tlačítko zmáčknout dvakrát po sobě (jedno dlouhé pípnutí). Po 30 minutách nouzového režimu se klimatizace automaticky zapne v režimu FEEL. Režim FEEL je popsán na straně 14. Poznámka: externí statický tlak tepelných čerpadel je 0 Pa. Tvar a pozice nouzového tlačítka se může lišit v závislosti na modelu, jeho funkce je ale stejná. 9

10 Dálkové ovládání 1 ON/OFF tlačítko button Used Slouží to k start zapnutí and a stop vypnutí operation klimatizace. when pressed FEEL CO OL DRY FAN HEAT SLEEP TIMER MO DE SLEEP TI MER ON TM IERO FF AUTO HI GH M ID LOW SWI NG FAN SWING ON/ OFF TIMER tlačítko button Used Automatické to select nastavení TIMER operation. zapnutí a vypnutí klimatizace. tlačítko UP button (TOO COOL button) Slouží k nastavení vyšší teploty nebo času. Used Zvyšuje to increase teplotu nebo the čas set o room jednu temperature jednotku. and time. DOWN tlačítko button (TOO WARM button) Used Slouží to k decrease nastavení the nižší set teploty room nebo temperature času. and Snižuje time. teplotu nebo čas o jednu jednotku. SLEEP tlačítko button Used Slouží to k set nastavení or cancel nebo sleep zrušení mode módu operation. spánku. VANE SWING control tlačítko button Used Slouží to k adjust nastavení airflow proudění direction. vzduchu. 7 8 FAN tlačítko SPEED control button Slouží k nastavení rychlosti proudění vzduchu. Used to select the indoor fan motor speed: Auto, High, Mid and Low. MODE tlačítko MODE Slouží k nastavení button režimů klimatizace. Used to select the type of operation mode: Feel, Cooling, Dry, Fan and Heating(Only for Heat Pump). Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. 10

11 Displej dálkového ovládání Symboly indikátor módu FEEL indikátor chlazení indikátor módu DRY indikátor ventilátoru indikátor vytápění Význam indikátor příjmu signálu indikátor TIMER OFF (vypnutí časovače) indikátor TIMER ON (zapnutí časovače) indikátor AUTO FAN (automatická rychlost ventilátoru) indikátor FAN (pomalá rychlost ventilátoru) indikátor FAN (střední rychlost ventilátoru) indikátor FAN (vysoká rychlost ventilátoru) indikátor módu SLEEP indikátor módu pohybových deflektorů (klapky) Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. 11

12 Jak vložit baterie Odstraňte zadní kryt dálkového ovládání viz. obrázek (1). Vložte nové baterie řádně do dálkového ovládání dle polarizace viz. obrázek (1). Zasuňte kryt zpátky na zadní stranu dálkového ovládání. Použijte 2 baterie 3AAA (1.5V). Nepoužívejte dobíjecí baterie. Vyměňte staré baterie za nové stejného typu, pokud již displej na dálkovém ovládání není dobře čitelný. Obrázky a pozice na displeji se mohou lišit v závislosti na modelu, jejich funkce jsou ale stejné. K obrázku 2: Po každém vložení baterií do dálkového ovládání musíte nastavit na displeji dálkového ovládání nastavit budˇ jen chlazení, nebo vytápění. Jakmile vložíte baterie do dálkového ovládání, tak na displeji vám začnou svítit symboly (chlazení) a (vytápění). Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovládání na symbolu (chlazení) - vám dálkové ovládání bude fungovat jen pro mód chlazení. Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovládání, na symbolu (vytápění) vám dálkové ovládání bude fungovat na mód vytápění a je zde i možnost přepnutí na chlazení bez nutnosti vyjmout a znovu vložit baterie do dálkového ovládání. Poznámka: Nikdy nenechávejte dálkové ovládání vystavené na přímém slunečním svitu. Nechávejte dálkové ovládání min. 1m od televize nebo jiných elektrických zařízení. 12

13 Funkce Klimatizace je navržena tak, aby vytvořila příjemné klimatické podmínky pro lidi v dané místnosti. Může chladit nebo ohřívat vzduch zcela automaticky. Směr výstupu vzduchu se řídí klapkou, která je motorizovaná nahoru a dolů. Deflektory se manuálně nastaví doprava nebo doleva (při tomto nastavení musí být spotřebič vypnutý a vytažený ze síťového připojení). 1. SWING Proudění vzduchu je rovnoměrně rozloženo v místnosti. Pomocí této funkce je možné nastavit optimální proudění vzduchu. Tlačítko SWING na dálkovém ovládání aktivuje klapku - proud vzduchu je směřován střídavě shora dolů. Cílem je zajistit rovnoměrné šíření vzduchu v místnosti. - ve chladícím módu se klapka nastavuje do horizontálního směru - ve vytápěcím módu se klapka nastavuje do vertikálního směru, protože teplý vzduch směřuje od země vzhůru Deflektory jsou umístěny pod klapkou. Manuálně směřují vzduch doleva nebo doprava. - Tato úprava musí být provedena na vypnutém přístroji. VAROVÁNÍ! Nikdy nepohybujte klapkou ručně, díky jemnému mechanismu by se mohla vážně poškodit. NEBEZPEČÍ! Nikdy nedávejte ruce nebo předměty do otvoru, kudy proudí vzduch! Obsahuje ventilátor, který se točí vysokou rychlostí. 2. COOL Chladící funkce umožňuje ochlazování vzduchu a zároveň snižovat vlhkost ve vzduchu. Pro aktivování chlazení (COOL), stiskněte tlačítko MODE dokud se symbol nebo název neobjeví na displeji. Chladící cyklus je aktivován tlačítkem nahoru nebo dolu, kterým nastavíme teplotu nižší než je teplota v místnosti. 3. HEAT Vytápěcí funkce umožňuje, že klimatizace dohřívá vzduch v dané místnosti. Pro aktivování vytápění (HEAT), stiskněte tlačítko MODE dokud se symbol nebo název neobjeví na displeji. Vytápěcí cyklus je aktivován tlačítkem nahoru nebo dolu, kterým nastavíme teplotu vyšší než je teplota v místnosti. V topném módu může klimatizace sama spustit rozmrazovací cyklus, který je nezbytný k rozmrznutí. Tento cyklus obvykle trvá mezi 2-10 minutami. Po tuto dobu klimatizace provádí rozmrazovací cyklus a ventilátor není aktivní. Po rozmrazovacím cyklu se klimatizace vrátí automaticky do topného módu. 13

14 4. TIMER ON Funkce pro nastavení automatického zapnutí klimatizační jednotky. Klimatizace musí být vypnutá při naprogramování časového startu. Stiskněte TIMER, nastavte požadovanou teplotu stisknutím tlačítek nahoru nebo dolu, stiskněte znovu TIMER, nastavte čas pomocí tlačítek nahoru nebo dolu, dokud nebude na displeji Vámi požadovaný čas, za jak dlouho se má klimatizace spustit. Poznámka: Pro zrušení časovače zmáčkněte tlačítko TIMER 5. TIMER OFF Funkce pro nastavení automatického vypnutí klimatizační jednotky. Stiskněte TIMER, nastavte požadovanou teplotu stisknutím tlačítek nahoru nebo dolu, stiskněte znovu TIMER, nastavte čas pomocí tlačítek nahoru nebo dolu, dokud nebude na displeji Vámi požadovaný čas, za jak dlouho se má klimatizace vypnout. Poznámka: Pro zrušení časovače zmáčkněte tlačítko TIMER 6. FAN Funkce ventilátoru. Pro nastavení funkce FAN, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám FAN neobjeví na dálkovém ovládání. Pro nastavení rychlosti ventilátoru stiskněte tlačítko FAN. Můžete si vybrat ze 4 režimů: pomalý (LOW), střední (MID), silný (HIGH), automatický (AUTO). Poznámka: Dálkové ovládání ukládá rychlost ventilátoru, která byla použita v předchozím režimu provozu. Ve funkci FEEL klimatizační jednotka automaticky vybírá rychlost ventilátoru a automaticky dohřívá nebo dochlazuje vzduch v dané místnosti. 7. DRY Tato funkce snižuje vlhkost vzduchu a dělá vzduch příjemnější v dané místnosti. Pro nastavení módu DRY, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám DRY neobjeví na dálkovém ovládání. Tato automatická funkce udává sama cykly chlazení a rychlost ventilátoru vzduchu. 8. FEEL Pro nastavení funkce FEEL, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám FEEL neobjeví na dálkovém ovládání. Ve funkci FEEL rychlost ventilátoru a teplota je nastavována automaticky podle pokojové teploty. (testováno podle čidla, které je umístěno ve vnitřní jednotce) Teplota okolí Provozní režim Automatická teplota < 20 C Dohřívání 23 C FAN 20 C~26 C DRY 18 C >26 C COOL 23 C 14

15 9. SLEEP Klimatizační jednotka automaticky nastavuje teplotu pro lepší pocit během spánku. Pro nastavení funkce SLEEP, stiskněte tlačítko MODE, dokud se Vám SLEEP neobjeví na dálkovém ovládání. V chladícím nebo DRY módu se teplota automaticky zvyšuje o 1 C každých 60 minut, k dosažení celkového zvýšení o 2 C po dobu prvních 2 hodin činnosti. V ohřívacím módu se postupně snižuje teplota o 2 C po dobu prvních 2 hodin činnosti. Klimatizační jednotka se automaticky vypne po 10 hodinách funkce SLEEP. Varování údržba a čištění - Z bezpečnostních důvodů spotřebič před každým čistěním vypněte a odpojte od elektrorozvodné sítě. - Při mytí nelijte vodu na vnitřní jednotku. Mohlo by tím dojít k poškození komponentů uvnitř, příp. k úrazu el. proudem. Kryt i mřížku vnitřní jednotky vyčistěte vysavačem s kartáčem, nebo tyto díly otřete čistým měkkým hadříkem. Jsou-li zašpiněné, použijte čistý vlhký hadřík. Při čištění dejte pozor, ať nedojde k deformaci klapky a deflektorů. Pozor údržba a čištění - Při mytí vnitřní jednotky nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla a agresivní chemikálie. Plastový kryt nemyjte příliš horkou vodou. - Některé kovové hrany a žebra jsou ostré a mohou být při nesprávné manipulaci s nimi příčinou poranění; při jejich čištění dejte zvlášť dobrý pozor. 15

16 Návod k instalaci Vnitřní jednotka - Vnitřní jednotku nainstalujte na silnou zeď, která nepodléhá vibracím. - Aby mohl vzduch proudit do celé místnosti, nesmí být ničím zakryty vstupní a výstupní průduchy. - Spotřebič neinstalujte v blízkosti tepla, páry nebo hořlavých látek. - Nainstalujte spotřebič v blízkosti elektrické zásuvky. - Neinstalujte spotřebič tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření. - Instalujte spotřebič tam, kde bude nejsnazší propojení vnitřní a venkovní jednotky. - Nainstalujte spotřebič tam, kde bude možnost snadného odvodu kondenzované vody. - Pravidelně kontrolujte provoz spotřebiče a při instalaci nechávejte minimální montážní odstupy dle obrázku. - Nainstalujte vnitřní jednotku tak, aby byl snadný přístup k filtrům. Venkovní jednotka - Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepla, páry nebo hořlavých látek. - Neinstalujte spotřebič na příliš prašném nebo větrném místě. - Neinstalujte spotřebič tam, kde se lidé často zdržují. Vyberte takové místo, kde odvod vzduchu a zároveň provozní hluk nebude rušit sousedy. - Neinstalujte spotřebič tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření (pokud je to nezbytně nutné, tak použijte patřičnou ochranu neměla by zasahovat do proudění vzduchu). - Při instalaci spotřebiče nechávejte minimální montážní odstupy dle obrázku. - Nainstalujte spotřebič na bezpečném a pevném místě. - Pokud je spotřebič vystaven vibracím, použijte gumové podložky. 16

17 Instalační diagram Klimatizační jednotky musí být instalovány a servisovány pouze zkušenými a kvalifikovanými osobami nebo společnostmi. Před zahájením instalace se rozhodněte o postavení venkovní a vnitřní jednotky s přihlédnutím na minimální montážní odstupy. Instalujte spotřebič v místnosti pro ni vhodnou. Vnitřní jednotku instalujte nejméně 2,5m od země. Postup instalace 1. Pomocí vodováhy přidělejte montážní desku ve správné horizontální a vertikální poloze. 2. Vyvrtejte do zdi 32mm hluboké otvory pro uchycení montážní desky. 3. Vložte hmožděnky do vyvrtaných otvorů. 4. Upevněte montážní desku pomocí šroubů (které jsou dodávané v balení). 5. Zkontrolujte, zda je montážní deska správně a pevně uchycena. Poznámka: Tvar montážní desky se může lišit od zakoupeného spotřebiče, ale postup pro instalaci je stejný. 17

18 Vrtání otvoru do zdi pro potrubí 1. Rozhodněte se, kde vyvrtáte otvor pro potrubí v závislosti na polohy montážní desky. 2. Nainstalujte pružnou přírubu otvorem ve zdi, aby potrubí zůstalo čisté a neporušené. Otvor musí být svažován dolů směrem ven. Udržujte vypouštěcí potrubí dolů ve směru otvoru ve zdi, jinak může dojít k úniku kapaliny. Elektrické připojení vnitřní jednotky 1. Zvedněte přední kryt. 2. Schéma elektrického zapojení je vidět na pravé straně pod předním panelem. 3. Připojte vodiče do šroubových svorek podle číslování. Použijte rozměr vodiče vhodný k elektrickému příkonu (viz. typový štítek na spotřebiči) a podle bezpečnostních požadavků. 4. Kabel pro připojení venkovní a vnitřní jednotky musí být vhodný pro venkovní použití. 5. Zástrčka musí být přístupná u spotřebiče tak, aby bylo možné spotřebič vypojit ze síťového napájení v případě potřeby. 6. Musí být zajištěno učinné uzemění. 7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovanou servisní firmou / osobou. Kabelové vodiče jsou připojeny k základní desce vnitřní jednotky v závislosti na modelu bez svorkovnice. 18

19 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ Připojení chladiva Potrubí lze vést ve 3 směrech označených čísly na obrázku. Veďte potrubí dírou ve stěně a spojte měděné trubky, odpadní potrubí, napájecí kabely a vypouštěcí potrubí páskou ve spodní částí tak, aby mohla voda volně proudit. Připojení potrubí Neodstraňujte víčko z potrubí až do jeho připojení, aby se zabránilo vzniku vlhkosti nebo nečistot. Je li trubka ohnutá nebo se příliš často natahuje stane se tuhou. Neohýbejte potrubí více než třikrát v jednom místě. Připojení k vnitřní jednotce 1. Odstraňte kryt potrubí (zkontrolujte, zda nejsou uvnitř nečistoty). 2. Vložte jízdnou matici a vytvořte přírubu na krajním konci připojovacího potrubí. 3. Připojení utáhněte pomocí dvou klíčů (utahujte v opačných směrech). 19

20 Vnitřní jednotka odvod kondenzované vody 1. Umístěte odtokovou hadici pod potrubí, dávejte pozor, aby jste nevytvořili sifony. 2. Odtoková hadice musí být vedena směrem dolů na podporu odvádění vody. 3. Neohýbejte vypouštěcí hadice, nenechávejte je zkroucené a nedávejte konec hadice do vody. Instalace vnitřní jednotky Po připojení potrubí nainstalujte dle pokynů propojovací kabely. Po připojení potrubí, kabelů a odtokové trubky všechny spojte izolačním materiálem. 1. Uspořádejte potrubí, kabely a odtokovou trubku. 2. Spojte je poté izolačním materiálem a oblepte izolepou. 3. Veďte celý tento svazek dírou ve zdi 20

21 Instalace venkovní jednotky - Spotřebič neinstalujte v blízkosti tepla, páry nebo hořlavých látek. - Venkovní jednotka by měla být instalována na pevný povrch a bezpečně upevněna. - Tento postup je nutné dodržovat před připojením potrubí a propojovacích kabelů: Rozhodnout se, kde bude nejlepší místo na instalaci (dodržet minimální montážní odstupy) a snadný přístup z důvodu údržby. - Upevněte klimatizační závěsy do zdi pomocí hmoždinek, které jsou k tomu vhodné. - Venkovní jednotka musí být nainstalována podle platných předpisů. Venkovní jednotka odvod kondenzované vody Během vytápění se může být odváděna kondenzovaná voda a led do odpadního potrubí. 1. Připevněte vypouštěcí port o průměru 25mm jak je znázorněno na obrázku. 2. Připojte vypouštěcí port s vypouštěcí potrubím. Dejte pozor, aby voda byla odváděna na vhodném místě. Venkovní jednotka elektrické připojení 1. Sejměte kryt. 2. Připojte vodiče ke svorkovnici pomocí stejného číslování, jako ve vnitřní jednotce. 3. Elektrické schéma zapojení je na zadní straně krytu. 4. Připevněte kabely pomocí svorky. 5. Musí být zajištěné účinné uzemnění. 6. Připevněte kryt zpět. 21

22 Připojení potrubí Našroubujte převlečné matice na vnější spojky jednotky a utáhněte. Aby se zabránilo úniku kapaliny, věnujte prosím pozornost následujícím bodům: 1. Utáhněte převlečné matice pomocí dvou klíčů. Dávejte pozor, aby jste nepoškodili potrubí. 2. Ujistěte se, že jste dostatečně utáhli matice. V opačném případě by mohlo docházet k úniku kapaliny. Dejte pozor, aby jste nestrhli závit. Odvzdušňování Vzduch a vlhkost může způsobit uvnitř chladícího okruhu poruchu kompresoru. Po připojení vnitřní a venkovní jednotky vypusťte vzduch a vlhkost z okruhu chladiva pomocí vakuové pumpy. 22

23 Venkovní jednotka odvzdušňování Vypusťte vzduch a vlhkost z okruhu chladiva pomocí vakuové pumpy. 1. Odšroubujte a odstraňte krytky z dvoucestného a třícestného ventilu. 2. Odšroubujte a sejměte kryt ze servisního portu. 3. Připojte vakuovou pumpu k sevisnímu portu. 4. Ovládejte vývěvu minut, dokud nebude dosaženo 10 mm Hg. 5. Vakuové čerpadlo zastavte pomocí tlačítka na spojce vývěvy a vypněte. 6. Otevřete dvoucestný ventil o 1/4 otáčky a po 10 sekundách zavřete. 7. Zkontrolujte všechny těsnící spoje pomocí tekutého mýdla nebo elektronického zařízení proti úniku. 8. Odpojte hadici vývěvy z dvoucestného a třícestného ventilu. 9. Nasaďte a utáhněte všechny kryty na ventilech. Závěrečná fáze 1. Nasaďte izolační materiál kolem kabelů a potrubí vnitřní jednotky a obmotejte izolační páskou. 2. Připevněte potrubí ke stěně (poté co je potažené izolační páskou) pomocní svorek nebo plastových krytů. 3. Uzavřete otvor ve zdi (kterou vede potrubí) tak, aby se do ní nedostala voda nebo vzduch. 23

24 Test vnitřní jednotky - Funguje spotřebič správně při zapínání a vypínání? - Fungují správně všechny módy? - Funguje správně časovač? - Svítí každá funkce normálně? - Pohybuje se správně proudění vzduchu pomocí klapky? - Odtéká správně kondenzovaná voda? Test venkovní jednotky - Vydává spotřebič abnormální hluk nebo vibrace během provozu? - Neruší spotřebič sousedy hlukem, prouděním vzduchu nebo odvodem kondenzované vody? - Není v místech spotřebiče únik chladící kapaliny? Poznámka: Elektronický regulátor umožňuje kompresoru pracovat pouze 3 minuty poté, co dosáhne systémového napětí Informace k instalaci 9k 18k Průměr potrubí chladiva 1/4'' 1/4'' Průměr plynové trubky 3/8'' 1/2'' Maximální délka potrubí 15m 15m Plnění chladiva 20g/m 30g/m Maximální výškový rozdíl 5m 5m Typ chladiva R410A R410A Elektrické zapojení Napájecí kabel Připojovací kabel 9k 18k N 1.0mm² 1.0mm² L 1.0mm² 1.0mm² PE 1.0mm² 1.0mm² N 1.0mm² 1.0mm² L 1.0mm² 1.0mm² 1 1.0mm² 1.0mm² PE 1.0mm² 1.0mm² 24

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 4 NÁZEV A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ 5 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před provedením montáže tohoto produktu si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více