Pokojová klimatizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokojová klimatizace"

Transkript

1 Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní média - elektřinu, vodu a plyn (chladící média). Pro bezproblémový provoz a užívání je proto velice důležité, aby toto zařízení instalovala a opravovala jen odborná firma, která se specializuje na klimatizační a chladírenskou techniku. Odborné firmy ve Vašem dosahu lze nalézt v telefonním seznamu. Instalace tohoto zařízení není součástí kupní smlouvy. Při chybné instalaci kupujícím nebo třetí osobou, kterou si prodávající zajistí, neručí prodejce za jakékoli vzniklé škody, poškození výrobku, zranění osob nebo funkčních omezení. Předmluva Tato příručka je univerzální k více druhům klimatizačních jednotek. Vzhled zakoupeného výrobku může být poněkud odlišný od popisu v tomto návodu. Toto nemá vliv na provoz zařízení. Prosím čtěte pozorně části, které se týkají Vašeho zakoupeného výrobku. Dodatek k návodu Tento výrobek je předurčen výhradně ke klimatizování vnitřních prostor. Obsluha tohoto výrobku je určena pouze dospělým osobám (děti bez dozoru nesmí obsluhovat tato zařízení)! Obsah Příprava k provozu a instalace...2 Upozornění a varování...3 Popis zařízení...4 Popis displeje a kontrolního panelu...5 Dálkové ovládání...6 Provoz...7 Údržba a čištění...9 Poruchy/odstraňování problémů...10 Servis...12 Pokyny k instalaci...13

2 Příprava k provozu a instalace Ujistěte se, že instalaci Vašeho zařízení skutečně provádí odborná firma (klimatizace, chlazení) nebo odborník od autorizovaného prodejce (Instalační a servisní telefonní linku najdete na první vnitřní straně tohoto návodu). Zařízení nesmí být instalováno v místnostech, kde by přišlo do styku s hořlavými plyny a párami. Hrozí nebezpečí výbuchu a požáru. Před konečným zapojením elektrického vedení mezi vnější a vnitřní jednotkou se důkladně přesvědčte o důkladném a pevném spojení. Zařízení připojte pouze k elektrické zásuvce, která má vhodné jištění, nejlépe přes proudový chránič. V každém případě musí být zajištěno správné připojení všech zařízení s ochranným vodičem. Pro pevné elektrické spojení (bez zásuvky) musí být namontován hlavní vypínač, se kterým může být zařízení odpojeno od elektrické sítě. K zařízení nepřipojujte jiné elektrické zařízení a jištění zásuvky nesmí přesáhnout hodnotu 10A.

3 Upozornění a varování Nikdy neodpojujte zařízení (nevytahujte přístroj z elektrické zásuvky) pokud je zařízení v chodu (nejdříve vypněte zařízení!). Nikdy netahejte za kabel přívodní šňůry, poškozený kabel nechte ihned vyměnit odbornou firmou. Nikdy se nedotýkejte mokrými nebo vlhkými pažemi elektrických zařízení ani nepřipojujte nebo neodpojujte přívodní kabel z elektrické zásuvky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu ani horkému vzduchu. V klimatizovaném prostoru omezte tvorbu tepla (vaření vody v konvi apod.) V blízkosti zařízení nikdy nepoužívejte spreje (např. proti hmyzu) použitý hnací plyn by mohl být hořlavý a zapříčinit požár nebo výbuch! Před údržbou a čištěním zařízení vždy odpojte toto zařízení od elektrické sítě (vytáhněte ze zásuvky) Nikdy nevkládejte žádné předměty do zařízení (např. tužky apod.) do ventilátorů přístroje. Toto jednání by mohlo způsobit úraz osob nebo poškození přístroje. Nikdy se nezdržujte (neseďte) v prostoru výdechu studeného vzduchu klimatizační jednotky. Mohlo by to vést k poškození Vašeho zdraví. Nikdy neomývejte přístroj vodou nebo jinými vodivými látkami - hrozí úraz elektrickým proudem Nasměrujte výdech klimatizační jednotky tak, aby se místnost ochlazovala rovnoměrně. Boční směr nastavte ručně a vertikálně bude nastaveno elektronicky. Nestavějte na vnitřní klimatizační jednotku žádné předměty, ani na ní nic nezavěšujte. Rovněž na vnější klimatizační jednotku nic neodkládejte, nezavěšujte, nestoupejte a nesedejte na ni. Řádně zkontrolujte zavěšení vnitřní klimatizační jednotky před instalací, aby nedošlo v provozu k pádu a následným škodám nebo úrazům. K údržbě zařízení nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky (např. ředidla apod.) Při delší odstávce zařízení z provozu odpojte toto zařízení od elektrické sítě. Pravidelně čistěte vzduchový filtr Přístroj nikdy neotvírejte. Opravy a údržbu zařízení vždy svěřte odborné firmě! Při nenadálých situacích (zvuky, požár apod.) vždy okamžitě vypněte zařízení, odpojte jej od elektrické sítě a vyhledejte odbornou pomoc.

4 Popis zařízení Vnitřní jednotka 1 - mřížka přívodu vzduchu 2 - ukazatel provozu 3 - regulace horizontálního vývodu chladného vzduchu 4 - lamely pro vertikální výstup chladného vzduchu 5 - výstup vzduchu 6 - vzduchový filtr Vedení 7 - kondenzovaná voda 8 - přívodní kabel (elektro) 9 - spojovací vedení mezi vnitřní a vnější jednotkou Vnější jednotka 10 - zadní vstup vzduchu 11 - boční vstup vzduchu 12 - vývod vzduchu (ventilátor)

5 Popis displeje a kontrolního panelu Podle typu zařízení jsou k dispozici následující zobrazení 1 - hlavní vypínač 2 - nastavená teplota (u zařízení, které má jen jeden číselný displej - ukazuje střídavě teplotu (2) i časovač (3) na jednom displeji 3 - časovač 4 - ukazatel otáček ventilátoru 5 - TURBO provoz 6 - noční provoz 7 - řízení výstupu vzduchu 8 - automatický provoz 9 - topení 10 - chlazení 11 - vysoušení E - příjem dálkového ovladače

6 Dálkové ovládání Dálkové ovládání je univerzální ke všem přístrojům výrobce. Podle typu zařízení jsou k dispozici níže uvedená tlačítka a zobrazení 2 - nastavená teplota 3 - časovač 4 - ukazatel otáček ventilátoru 5 - TURBO provoz 6 - noční provoz 7 - řízení výstupu vzduchu B - provozní mód 12 - ukazatel blokace tlačítek 20 - hlavní vypínač 21 - volba provozních módů 22 - volba teploty 23 - volič otáček ventilátoru 24 - mód výstupu vzduchu 25 - časovač 26 - vypínání - zapínání nočního módu 27 - vypínání - zapínání TURBO módu 28 - blokace tlačítek Nasměrujte dálkové ovládání směrem ke klimatizační jednotce a stiskněte požadované tlačítko. Každé stisknutí je potvrzeno pípnutím klimatizační jednotky.

7 Provoz Kontrolní panel (displej) na zařízení i dálkovém ovladači ukazuje aktuální nastavení klimatizační jednotky, a to provozní mód, čas a teplotu v místnosti. Ruční provoz V případě, že není k dispozici dálkové ovládání, lze zařízení ovládat ručně. Otevřete spodní kryt vnitřní klimatizační jednotky tak, že jej uchopíte za spodní přední část a rovnoměrně ho lehce přitáhněte vzhůru (pozor, aby jste jej neodlomili!). Poté jej vyklopte lehce (ne silou!) vzhůru maximálně do úhlu 60⁰! Pod tímto krytem se v pravé části přístroje nachází tlačítko pro ruční zapnutí nebo vypnutí. Poté uzavřete lehce kryt zpět na své místo. Dálkové ovládání Zapněte přístroj - tlačítko 20 Zvolte provozní mód - (tlačítko 21, ukazatel B) - vyberte z níže uvedených módů: AUTO - automatický provoz COOL - klimatizace/chlazení DRY - vysoušení HEAT - topení FAN - ventilátor Nastavte požadovanou teplotu v místnosq (tlačítko 22 - TEMP, ukazatel 2) nebo v rozmezí 16⁰C až 32⁰C. V módu AUTO a DRY je teplota přednastavena na 25⁰C a nelze měnit. Nastavte otáčky ventilátoru (tlačítko 23 - FAN SPEED - ukazatel 4) - lze vybírat ze čtyř rychlostí: pomalu, středně, rychle, automaticky (ukazatel "rychle" bliká). Při módu DRY je pevně nastaveno na pomalu. Nastavení vertikálního toku vzduchu (tlačítko 24, ukazatel 7) Svítící šipka uprostřed symbolu - přirozený tok Blikající šipka uprostřed symbolu - žaluzie se pohybují nahoru a dolu Bez šipky uprostřed symbolu - fixní tok vzduchu V módu chlazení a topení lze použít tlačítko TURBO (tlačítko 27, ukazatel 7), které zvýší rychlost ventilátoru. Po celou dobu TURMO režimu nelze měnit otáčky ventilátoru. Za pomocí časovače lze přístroj v nastaveném čase zapnout nebo vypnout. Před použitím časovače je nutné zvolit provozní mód přístroje (viz výše). K vypnutí přístroje nastavujeme časovač za provozu přístroje. K zapnutí v určenou dobu pomocí časovače nastavujeme ve vypnutém stavu přístroje.nastavování provádíme několikerým stisknutím tlačítka TIMER. Každé stisknutí tohoto tlačítka představuje jednu hodinu - lze až do 24 hodin. Toto lze odečítat na displeji (ukazatel 3). Na displejích s jedním ukazatelem se hodnoty časovače zobrazují v poli teplota (2).

8 Za pomocí tlačítka SLEEP (tlačítko 26, ukazatel 6) lze zapínat/vypínat noční mód. To znamená, že ventilátor běží velmi pomalu, tiše a zároveň: v módu chlazení (COOL) - pomalu a rovnoměrně zvýší teplotu v místnosti o 2⁰ C v módo topení (HEAT) - pomalu a rovnoměrně sníží teplotu v místnosti o 5⁰ C Tento typ provozu snižuje výkon jednotky a neměl by být zapnut během dne. Automatické odmrazování Když je venkovní teplota nízká a vlhkost vzduchu je vysoká, tak zamrzá teplotní výměník venkovní jednotky v režimu topení. Díky ledu klesá topní výkon jednotky. K regulaci tohoto jevu je opatřena jednotka automatickým odmrazováním, které trvá 5 až 10 minut. V tomto režimu jsou ventilátory na vnější i vnitřní jednotce zastaveny a objeví se trocha páry na vnější jednotce. Po skončení tohoto cyklu se opět automaticky zapne režim topení. Provozní módy AUTO - automatický režim Přístroj se automaticky zapne (dle teploty v místnosti) do následujících režimů: COOL - chlazení DRY - vysoušení HEAT - topení FAN - ventilátor Teplota je pevně nastavena na 25⁰C DRY - vysoušení (snižování vlhkosti) Ventilátor ve vnitřní jednotce běží pomalu a snižuje vlhkost bez změn teploty. Ventilátor běží pomalu, teplota pevně nastavena na 25⁰C a lamely výstupu vzduchu jsou ve stálé pozici. COOL (chlazení) a HEAT(topení) Tyto módy lze kombinovat se všemi rychlostmi ventilátoru. Rovněž jde u těchto módů zvýšit rychlost ventilátoru za pomocí tlačítka TURBO, bez nutnosti dalšího nastavování. FAN - ventilátor Funkce ventilátoru pouze rozvádí vzduch z místnosti do většího prostoru (např. teplo z kamen lze více rozptýlit do prostoru).

9 Údržba a čištění Výměna baterii v dálkovém ovladači K otevření dálkového ovládání otvírejte zadní víčko ve směru šipky. Vyjměte použité baterie a při vkládání nových dbejte na správnou polaritu. Čištění vzduchového filtru Vzduchový filtr by měl být vyměněn každý čtvrtý týden provozu zařízení. Otevřete spodní část vnitřní jednotky tak, že jej uchopíte za spodní přední část a rovnoměrně ho lehce přitáhněte vzhůru (pozor, aby jste jej neodlomili!). Poté jej vyklopte lehce (ne silou!) vzhůru maximálně do úhlu 60⁰! Vytáhněte vzduchový filtr směrem dolů. Vyperte jej ve vlažné vodě (cca.30⁰c), do které lze přidat jemný čistící prostředek. Vypraný filtr nechte důkladně vysušit na vzduchu. Čistý a řádně vysušený vložte opatrně zpět do přístroje a zavřete spodní část přístroje. Přístroj nikdy nespouštějte bez vloženého filtru - vniklé nečistoty snižují výkon zařízení. Čištění přístroje Tělo přístroje očistěte jen suchým hadříkem nebo vysajte nečistoty vysavačem. Při silném znečištění povrchu přístroje lze namočit hadřík do roztoku vody s jemným saponátem a poté jen lehce navlhčeným hadříkem nečistoty odstranit. Uvedení přístroje do chodu po sezonní přestávce (po odstávce přístroje) 1. Ujistěte se, zda se nenachází v blízkosti vstupů vzduchu do vnější i vnitřní jednotky cizí předměty (např. oblečení, krabice apod.), aby nedošlo k narušení cirkulace vzduchu 2. Prověřte stav upevnění obou jednotek, zda jsou řádně upevněny a zda nejsou zkorodované 3. Řádně prověřte (nejlépe za pomoci odborné firmy) zda jsou elektrické přívody neporušené pořádku a zda je přívod řádně uzemněn 4. Zkontrolujte stav vzduchového filtru popř. jej vyčistěte 5. Zapojte přístroj do sítě 6. Vložte baterie do dálkového ovládání Příprava přístroje před sezonní přestávkou (před odstávkou přístroje) 1. Nastavte teplotu na 30⁰C a nechte přístroj minimálně polovinu dne v provozu v režimu FAN, tak aby se veškeré vnitřní části přístroje řádně osušily 2. Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě (zapojený v síti má trvalý odběr cca. 5W) 3. Vyčistěte vzduchový filtr a opět jej namontujte zpět do přístroje 4. Vyčistěte povrch obou jednotek (viz. výše) 5. Vyjměte baterie z dálkového ovládání

10 Poruchy/odstraňování problémů Přístroj nefunguje 1. Přerušená dodávka elektrické energie Ujistěte se, že je správně zasunutá zástrčka do elektrické zásuvky, zda je v pořádku jištění zásuvky (jistič, pojistka, proudový chránič apod.) a zda je dodávka elektrické energie v pořádku 2. Vadný přívodní kabel elektrické energie Nechte přívodní kabel zkontrolovat popřípadě opravit odbornou firmou 3. Časovač v provozu Vypněte funkci časovače (TIMER). Podržením tlačítka TIMER tak dlouho dokud nezmizí ukazatel časovače 4. Teplota v místnosti je příliš vysoká/nízká Přístroj je naprogramován tak, aby v této teplotě nefungoval. Zkuste jiné nastavení přístroje. 5. Přístroj neběží po zapojení do sítě Přístroj se rozeběhne až po 3 minutách po zapojení do sítě. Je to ochrana kompresoru při krátkodobých výpadcích elektrické energie 6. Přístroj zapomněl naprogramování Při výpadku elektrické energie se paměť přístroje vymaže. Při zapnutí tlačítka ON/OFF se přístroj nerozeběhne. Musíte přístroj za pomocí dálkového ovladače znovu nastavit na požadovaný mód. Přístroj nelze ovládat dálkovým ovládáním - není spojení Toto se stává při přímém slunečním záření dopadající na vnitřní jednotku. Zastiňte sluneční záření nebo zredukujte množství světla v místnosti. Nízký chladící/topný výkon 1. Zkontrolujte nastavení teploty 2. Je zanesený filtr? Vyčistěte jej 3. Jsou dveře nebo okna do místnosti otevřené? Zavřete je. Přístroj dává optimální výkon v uzavřených prostorách Nízký chladící výkon 1. Svítí slunce přímo do místnosti? Použijte záclony, žaluzie apod. ke snížení slunečního záření dopadajícího do místnosti 2. Jsou v místnosti tepelné zdroje? Vypněte kamna, pece nebo vysokoenergetické přístroje 3. Je v místnosti příliš mnoho osob? Příliš mnoho osob v místnosti snižuje výkon jednotky 4.

11 Nefunguje ventilátor při módu HEAT - topení 1. Zařízení se zahřívá. Aby do místnosti neproudil studený vzduch, tak se musí vzduch nejprve předehřát ve vnitřní jednotce. Toto může trvat 2 až 5 minut. 2. Přístroj se odmrazuje (viz odstavec "automatické odmrazování"). Při tomto režimu neběží ventilátor. Odmrazování může trvat 5 až 10 minut. Nefunguje ventilátor při módu DRY - vysoušení Ventilátor v tomto režimu občas nefunguje, aby se zabránilo kondenzované vlhkosti proměnit v páru a k úspoře energie. V režimu chlazení (COOL) vyrábí vnitřní jednotka páru (mlhu) Tento fenomén vzniká při vysokých teplotách a vysoké vzdušné vlhkosti. Tento jev zmizí s poklesem teploty. Kondenzát Při vysoké vzdušné vlhkosti a při dlouhodobém použití přístroje se může objevit kondenzát na výstupní mřížce vnitřní jednotky, který může odkapávat. Zápach z přístroje Toto se stává při kontaminaci vnitřní jednotky kouřem z cigaret nebo deodorantů apod., opět vracet takto kontaminovaný vzduch (podle druhu zápachu) po delší dobu zpět do místnosti. Hluk z přístroje 1. Malé syčení a praskání - normální zvuk klimatizace - cirkulace chladící kapaliny 2. Po zapnutí nebo vypnutí a rovněž při přerušení dodávky elektrické energie díky velkému zahřátí nebo ochlazení přístroje dochází rovněž k silným zvukům ze zařízení.

12 Servis Při následujících poruchách je nutné vždy odpojit zařízení z elektrické sítě a je nutné volat servisní (odbornou) pomoc. 1. Časté vypadávání jištění přívodu el. energie (pojistky, jističe, proudová ochrana apod.) 2. Elektrická zástrčka nebo elektrická zásuvka jsou horké, rovněž také je-li poškozen přívodní kabel přístroje 3. Při zapnutém přístroji je rušen televizní nebo rádiový příjem 4. V případech, kdy nelze přístroj ovládat a nereaguje na ovladače dálkováho ovládání, i když byly do tohoto ovladače vloženy nové baterie 5. Přístroj vydává neobvyklé zvuky

13 Pokyny k instalaci Instalace přístroje Kontrolní seznam k řádné instalaci přístroje Existují nějaké předměty, které brání distribuci vzduchu v místnosti nebo řádnému provozu zařízení? Zařízení neinstalujte v žádném případě v těchto prostorách: o kde se můžou vyskytovat hořlavé plyny o tam, kde může dojít k rozstříkávání oleje nebo podobných látek Zařízení nesmí být instalováno v prádelnách, umývárnách apod. Vyhněte se místům s přímým slunečním zářením Přístroj pokud možno umístěte co nejdále od tepelných zdrojů, jako např. kamen, pecí, topení apod. Pro vnější i vnitřní jednotku zvolte takové stanoviště, které umožní bezpečné a pevné ukotvení resp. zavěšení těchto zařízení. Ujistěte se, že vibrace zařízení se nebudou zvyšovat. Umístění vnější i vnitřní jednotky může být v různých výškách, ale maximální výškový rozdíl může být 5 metrů. Vnější klimatizační jednotku umístěte tak, aby nerušila svým provozem sousedy v okolí. Vyhněte se místům, kde se zvuk odráží nebo zesiluje. Vyhněte se místům, kde je příliš větrno a prašným místům. Zajistěte odvod kondenzátu z vnitřní jednotky do vhodného odtoku. Pro zařízení zajistěte samostatný elektrický přívod s vlastním vhodným jištěním, tak aby se na tento přívod nepřipojoval již další elektrický spotřebič Umístění vnitřní jednotky Namontujte montážní desku vnitřní jednotky na pevnou a stabilní stěnu. Dodržujte minimální vzdálenosti od stropu a bočních stěn (viz. obrázek) Umístění vnější jednotky Okolo vnější jednotky nechte dostatek místa tak, aby mohl vzduch volně cirkulovat. Obrázek znázorňuje minimální vzdálenosti od okolních překážek. Montážní plocha musí být hladká a rovná (vodovážně). Lze také použít dostatečně silný držák pro umístění na fasády domů.

14 Instalace vnitřní jednotky Namontujte montážní desku vnitřní jednotky na zeď za pomocí šroubů. Ujistěte se, zda máte horní hranu této desky ve vodorovné pozici, tak aby byl zajištěn správný odvod kondenzátu. Spojovací trubkové vedení může být od vnitřní jednotky odvedeno pěti směry (viz obrázek). U směrů 3, 4 a 5 musí být pro toto vedení vytvořeny drážky ve zdi. Pro směr vedení 1 nebo 2 (skrz zeď) musí být vytvořen otvor o průměru 65 mm skrz zadní zeď (viz obrázek). Ochrannou trubku uřízněte tak, aby byla o 3 až 5 mm delší, než otvor skrz zeď a umístěte ji jak je uvedeno na obrázku. Vypouštěcí potrubí spojte spolu s vedením chladiva lepící páskou. Vypouštěcí potrubí musí být vždy pod vedením chladiva. Ovládací vedení umístěte do ochranné trubky nebo do předem připravených drážek. Zavěšte vnitřní jednotku do montážní desky tak, aby horní i spodní držáky byly řádně umístěny. Ujistěte se, že přístroj je řádně upevněn. Ujistěte se, že vnitřní jednotka je umístěna vodorovně. Ujistěte se zda vypouštěcí potrubí není prohnuté směrem vzhůru. Vypouštěcí potrubí musí být vždy pod vedením chladiva. Instalace vnější jednotky Pokud je to možné, tak dopravte vnější jednotku na své stanoviště v originálním obalu V případě montáže na fasádní držák je nutné upevnit vnější jednotku tak, aby jí nemohl srazit např. vítr nebo zemětřesení Spojování vedení Odtokové vedení umístěte ve spádu do vhodného odpadu. Umístěte chladící a řídící vedení mezi vnitřní a vnější jednotkou. Chladící vedení se skládá z měkkých měděných trubek, které můžou být ohýbány jen málo. Nesmí být ohnuté příliš nebo málo, a to vždy ve správném úhlu (tabulka 1). V žádném případě nesmí být porušené nebo zlomené! V žádném případě se nesmí do chladícího vedení dostat nečistoty!

15 Tuto montáž může provádět jen specializovaná firma zaměřená na chladírenskou a klimatizační techniku! Tabulka 1 - použití materiálů, momentů dotažení závitů a úhly ohybů Spojení vedení za pomocí normálního vedení (bez rychlospojek) Zajistěte si vhodné nářadí, se kterým bude zaručeno dodržení hodnot z tabulky 1 Připojte vedení k vnější jednotce Vložte podtlakovou (vakuumschlauch) hadici mezi nízkotlaký trojcestný ventil vnější jednotky a můstkem (Kältemittelbrücke). Tento můstek propojte s vakuovou pumpou Otevřete nízkotlakou část můstku, spusťte vakuovou pumpu a odsajte vedení a vnitřní jednotku pod hodnotu 1,5 mmhg. Uzavřete ventily na můstku a vypněte vakuovou pumpu Jestliže je chladící vedení mezi vnitřní a vnější jednotkou delší než 5 metrů musí se použít odpovídající množství chladiva (viz tabulka) Průměr trubky vysokotlakého okruhu ø 6,35 mm (1/4") ø 9,52mm (3/8") Každý 1m vedení nad 5m potřebuje uvedené množství 30g 65g chladiva výpočet: ("délka vedení v metrech" mínus 5) krát XXg Uzavřete ventily můstku Odstraňte čirou krytu ze 2 a 3-cestného ventilu vnější jednotky a vyšroubujte za pomocí speciálního klíče dřík ventilu až na doraz. Odpojte podtlakovou (vakuumschlauch) hadici od třícestného ventilu. Na třícestný ventil pevně našroubujte zátku (momentem viz tabulka1). Spojení vedení za pomocí rychlospojek Odstraňte prachové krytky z vnitřní i vnější jednotka, tak jako z vedení. Pro každý spoj si připravte tlakovou spojku na vedení s příslušným kónusem na přístroj a dotáhněte matici pevně rukou. Poté za použití momentového klíče dotáhněte příslušným momentem (viz tabulka 1) spoj. Odstraňte čirou krytku ze 2 a 3-cestného ventilu vnější jednotky a vyšroubujte za pomocí speciálního klíče dřík ventilu až na doraz. Odpojte podtlakovou (vakuumschlauch) hadici od třícestného ventilu. Na třícestný ventil pevně našroubujte zátku (momentem viz tabulka1).

16 Na obou jednotkách obalte spoje izolačním materiálem Kontrola těsnosti Prověřte veškeré spoje na obou jednotkách a vedení za pomocí speciálního přístroje na kontrolu těsnosti nebo speciálního spreje. Zapojení řídícího kabelu Odstraňte kryt vnější jednotky Zapojte vedení dle schématu popř. spojte konektory dohromady Připevněte svorky kabelu a uzavřete kryt V závěru veškeré spojovací vedení sestávající z chladícího a řídícího vedení omotejte PE-izolační páskou. Celý svazek poté řádně připevněte svorkami na zeď. Veškeré zbylé otvory ve zdech utěsněte izolační pěnou. Testovací provoz Zapojte zařízení do elektrické sítě a ověřte, zda zařízení reaguje na pokyny dálkového ovládání Zkontrolujte, zda je funkční nastavení teploty a časovač. Zkontrolujte, zda je funkční odtok kondenzátu z vnitřní jednotky Zkontrolujte, zda se neozývají z obou jednotek neobvyklé zvuky či vibrace Zkontrolujte, zda z obou jednotek neuniká chladivo

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K OBSLUZE VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA ASE-120AH P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

ARCTIC SERIES venkovní jednotka

ARCTIC SERIES venkovní jednotka NÁVOD K OBSLUZE ARCTIC SERIES venkovní jednotka ASH-13AIA PT, ASH-18AIA PT Překlad původního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-P09AI, MC-P12AI MC-P18AI KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ Parapetní a podstropní klimatizační jednotka Návod k instalaci a používání MC-P09AI MC-P12AI MC-P18AI Pozor: Na Vašem výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 19.1.2004 No. 533 Automatický bazénový vysavač TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače TOPAZE od firmy

Více

Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze

Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze SAC 1811CH SAC 411CH Před použitím tohoto klimatizačního zařízení se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy Split - vnitřní jednotky FHB35FK7V1 FHB45FK7V1 FHB60FK7V1 FHB35GZ7V1 FHB45GZ7V1 FHYB35GZ7V1 FHYB45GZ7V1

Návod k obsluze. Klimatizační systémy Split - vnitřní jednotky FHB35FK7V1 FHB45FK7V1 FHB60FK7V1 FHB35GZ7V1 FHB45GZ7V1 FHYB35GZ7V1 FHYB45GZ7V1 FHB5FK7V FHB45FK7V FHB60FK7V FHYB5FK7V FHYB45FK7V FHYB60FK7V FHYB7FK7V FHYB00FK7V FHYB5FK7V FHC5B7V FHC45B7V FHC60B7V FHYC5B7V FHYC45B7V FHYC60B7V FHYC7B7V FHYC00B7V FHYC5B7V FDY5B7V FDY00B7V FDY50B7V

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

REMKO ML ML 262 DC, ML 352 DC, ML 522 DC Invertorová nástěnná zařízení ve splitovém provedení

REMKO ML ML 262 DC, ML 352 DC, ML 522 DC Invertorová nástěnná zařízení ve splitovém provedení REMKO ML ML 262 DC, ML 352 DC, ML 522 DC Invertorová nástěnná zařízení ve splitovém provedení Obsluha - technika - náhradní díly Vydání D W07 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředi a recyklování

Více