Výroční zpráva Obsah výroční zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Obsah výroční zprávy Úvod... 2 Vize... 3 Identifikační údaje, struktura organizace... 3 Orgány společnosti... 4 Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena... 5 Péče o přírodní areál Toulcova dvora... 5 Infocentrum Toulcův dvůr... 8 Rukodělná dílna...10 Zdravá jídelna...11 Sociální podnik...12 Evropské projekty...13 Zdroje financování...17 Finanční zpráva...18 Publicita...20 Poděkování...20 Kontakty...20

2 Úvod Sociální podnik, který se věnuje zaměstnávání lidí s postižením, není v Toulcově dvoře novinkou. Nové je pouze jeho organizační uspořádání. ENVIRA, o. p. s. vznikla v říjnu roku 2013 proto, aby od roku 2014 plně převzala všechny služby v Toulcově dvoře, na kterých se podílejí zaměstnanci se zdravotním postižením (sociální podnik). Transformace neziskových organizací byla dlouhodobě nevyhnutelná a provozování našich služeb pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti se ukázalo jako nejvhodnější řešení. První polovinu roku jsme se věnovali převádění činností a projektů z jedné společnosti na druhou. Původní společnost Zájmové sdružení Toulcův dvůr (nyní Toulcův dvůr, z. s.) se dále věnuje koordinaci aktivit Toulcova dvora. Nově vzniklá společnost ENVIRA, o. p. s. se stará o provoz služeb (stravování, infocentrum, údržba areálu ad.) a stala se členem Toulcův dvůr, z. s., koordinační instituce, která rozhoduje o podobě Toulcova dvora. Od ENVIRA, o. p. s. zaměstnává všechny původní zaměstnance Zájmového sdružení Toulcův dvůr. V roce 2014 společnost měla více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Nové společnosti pomohly nejen zkušenosti z předchozího provozování sociálního podniku, velké evropské projekty s odborným personálem, které v uplynulém roce probíhaly, ale i celkové nastavení na pozitivní změny. V průběhu roku 2014 jsme společně sestavili strategický plán, který upřesňuje směr rozvoje nové společnosti. Vytvářeli ho vedoucí pracovníci spolu se správní a dozorčí radou, klíčoví pracovníci nyní průběžně dohlížejí na to, jak se stanovené cíle plní. Nejdůležitější úkoly uplynulého roku byly spojené s oddělováním společností, vybudováním samostatných kanceláří a zázemí pro Zdravou jídelnu a infocentrum. Současně jsme se začlenili do rozhodování o podobě Toulcova dvora v zaštiťující koordinační organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Hlavními úkoly naší společnosti je udržet vyrovnané hospodaření a dostatečně podporovat provozní pracovníky, kteří to při organizaci práce nemají lehké. Zaměstnávání lidí s postižením je totiž spojené s vyššími nároky na komunikaci, předvídání rizik, operativní řešení vzniklých situací a trpělivost. Celý loňský rok byl věnovaný proškolení provozních pracovníků v organizačních a komunikačních dovednostech. Ve společnosti došlo v uplynulém roce k několika změnám. Ředitele a zakladatele Václava Kugler nahradil na pozici ředitele společnosti Michal Jirsa (původně technický ředitel). Ing. Václav Kugler zůstal ve společnosti jako předseda správní rady a nahradil původního předsedu Zdeňka Webera. Michala Jirsu ve správní radě nahradil nový člen Bohuslav Brenner. Ve výroční zprávě vám podrobně představujeme, co se nám za rok 2014 podařilo. V roce 2015 chystáme další zkvalitnění služeb a pracujeme na udržení pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením. Spolupracujeme s Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených na zlepšení legislativních podmínek pro zaměstnávání a dále rozvíjíme naši veřejně prospěšnou činnost (péče o životní prostředí, bezplatné poskytování informací, zaměstnávání v tréninkovém programu ad.). Přeji vám příjemné čtení. Michal Jirsa, ředitel společnosti 2

3 Vize Činnost sociálního podniku je vždy dvojího typu. Sociální podnik vyrábí výrobky a zároveň poskytuje služby s ohledem na sociální, ekonomické a environmentální aspekty. Z toho důvodu jsme stanovili vizi o dvou částech. V oblasti veřejně prospěšné činnosti zní následovně: Poskytujeme pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce. V oblasti ekonomické doplňkové činnosti chceme své služby poskytovat Šetrně k přírodě, poctivě k člověku. Ve výroční zprávě je činnosti sociálního podniku věnována samostatná kapitola. Identifikační údaje, struktura a organizace Název: ENVIRA, o.p.s. Sídlo: Kubatova 32/1, Praha 10 Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: DIČ: CZ Datum zřízení účetní jednotky: Zapsaná O 1220 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka O1220 ENVIRA, o. p. s. je jednou z členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr (od Toulcův dvůr, z. s.). To znamená, že svými činnostmi přispívá k činnosti Střediska ekologické výchovy Hlavního města Prahy Toulcův dvůr a naplňuje jeho poslání. 3

4 Orgány společnosti Předseda správní rady: Zdeněk Weber, od Ing. Václav Kugler Členové správní rady: Jaroslav Puk, Lenka Maali, Michal Jirsa (od nahrazen Bohuslavem Brennerem), Jana Kožnarová, Tomáš Hlavačka Předseda dozorčí rady: Zuzana Křivinková (do ) Členové dozorčí rady: Ladislav Valenta, Jan Ludvík Statutární a řídící orgán Ředitel společnosti: Michal Jirsa od 29. srpna 2014 Ing. Václav Kugler od 1. ledna 2014 do 28. srpna 2014 Informace o zakladatelích, obecné informace Zakladatel: Ing. Václav Kugler Společnost byla založena na základě notářského zápisu dne Transformací ze společnosti Zájmové sdružení Toulcův dvůr k Organizace je členem Toulcův dvůr, z. s. a svojí činností naplňuje poslání Střediska ekologické výchovy. Informace o zaměstnancích Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v účetním období roku 2014 činil celkem 28 zaměstnanců. Z toho řídícím pracovníkem je 1 zaměstnanec. Osobní náklady činily celkem tis. Kč. Z toho osobní náklady na řídícího pracovníka činily celkem 512 tis. Kč. Mzdové náklady činily celkem tis. Kč. Z toho mzdové náklady na 4

5 řídícího pracovníka činily celkem 382 tis. Kč. Organizační struktura: Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena Předmět hlavní činnosti poradenská, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a rozvoje občanské společnosti provozování rukodělné dílny pro osoby se zdravotním postižením včetně prodeje jejich produkce environmentálně odpovědná správa nemovitostí a porostů pracovní a sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením či jinak znevýhodněných na trhu práce Předmět hospodářské (doplňkové) činnosti hostinská činnost - provozování Zdravé jídelny Péče o přírodní areál Toulcova dvora Sestavil: Michal Jirsa Památkově chráněný objekt Toulcova dvora je majetkem Hlavního města Prahy a Zájmové sdružení jej spravuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Po transformaci ze Zájmového sdružení byla technická realizace správy a údržby budov převedena pod společnost ENVIRA, o.p.s. Tato činnost probíhala po celý rok ve spolupráci se Zájmovým sdružením Toulcův dvůr a správcovskou firmou Solid za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy. Po celý rok jsme se zajišťovali environmentálně odpovědnou údržbu budov, nádvoří, komunikací a celého areálu Toulcova dvora a pozemků k němu náležícím. Prováděli jsme také plnění požadavků požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celého areálu. Objekt Toulcova dvora slouží mnoha neziskovým organizacím k činnosti v rámci SEV, přírodní 5

6 areál střediska je hodnotnou ukázkou původní krajiny, cennou přírodní lokalitou a prostorem pro ekologické vzdělávání a výchovu zároveň. Údržba nejcennějších přírodních lokalit, kterými je mokřad a květnatá louka, probíhala podle dříve připraveného plánu péče. Nově jsme se zaměřili na drobnou truhlářskou výrobu. Vyrobili jsme například nový plot a herní a výukové prvky na zahradě Mateřské školy Semínko. Realizovali jsme několik drobných zakázek pro Mateřské školy a jiné instituce v okolí Toulcova dvora. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, bylo možné v roce 2014 realizovat i další činnosti, které nespadají do běžné údržby přírodního areálu. Jednou z nich byla péče o cenné biotopy v areálu Toulcova dvora. Byla provedena údržba a výroba ptačích budek. Po celý rok probíhalo kontinuální vypásání travních ploch o celkové výměře cca 4 ha prostřednictvím všech druhů domácích zvířat chovaných v Toulcově dvoře. Bylo vyrobeno 90 metrů dřevěného hrazení kolem suché květnaté louky a 120 m dřevěného hrazení náletové javořiny. V létě proběhlo kosení rákosin o celkové rozloze 0,5 hektaru. Na čtyřech lokalitách v rámci mokřadních společenstev v areálu SEV Hl. m. Prahy Toulcův dvůr bylo na ploše 215 metrů čtverečních provedeno odtěžení sedimentu o celkovém objemu 150 metrů krychlových. Více jsme se také mohli věnovat obnově a údržbě sadu. Provedl se výchovný řez 52 ks mladých stromků vysazených v minulých letech a byla zajištěna jejich ochrana. Prováděla se pravidelná péče o mladé stromky i podnože (postřik proti škůdcům, zalévání). Průběžně jsme prováděli zmlazovací a zdravotní řez starých stromů jedná se asi o 60 stromů na konci produktivního věku, které udržujeme. Při údržbě areálu významně pomohl grant od Ministerstva zemědělství 6

7 Toulcův dvůr zemědělství na statku a vzdělávání veřejnosti v oboru Účelem projektu bylo rozvíjet povědomí návštěvníků Toulcova dvora v oblasti zemědělství, zemědělských plodin, sadovnictví a včelařství. Ve spolupráci s Infocentrem bylo na toto téma uspořádáno několik přednášek. V rámci projektu byly zhotoveny 4 nové úly a byl doplněn stav na 8 včelstev. Provedli jsme rekultivaci stávajících výukových políček. Plodiny a vybrané stromy a keře byly doplněny o druhy vhodné jako pastva pro včely. K veškerým plodinám bylo připraveno, vytištěno a instalováno 55 popisných cedulí s informacemi pro návštěvníky. Zajistili jsme osivo a sadbu pro ukázkovou zahradu, kam byly vysazeny základní druhy pěstované zeleniny a bylinek, které byly doplněny kompletními popisky k druhům. Na hlavním nádvoří byly nově osázeny záhony východní části dvora a doplněny stávající výsadby ukázkových bylinek a starých odrůd růží západní části dvora. Grant významně pomohl také při údržbě a obnově třešňového sadu. Společně s Infocentrem byla na tyto činnosti Ministerstvem zemědělství poskytnuta částka Kč. Další, kdo významně pomohl k rozvoji areálu, byla společnost Rock Point, prostřednictvím značky KEEN. Díky její podpoře jsme postavili nový chodník pod objektem Zámečku. Společnost KEEN nás podpořila částkou Kč. Spolupráce s dobrovolníky Veliké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se během celého roku na údržbě areálu značnou měrou podíleli. Jejich práce je pro nás velkým přínosem a umožňuje nám realizovat časově náročnější činnosti a zvládat nápor sezónních prací. Nadále jsme spolupracovali s Fórem dárců, které nám zprostředkovává pravidelné dobrovolnické dny. Nárazově několikrát ročně pořádáme velké dobrovolnické dny pro spolupracující firmy. Poděkování patří i řadě firem, které si nás vyhledaly samostatně. Dobrovolnických dnů se zúčastnily například firmy: ČSOB, a.s., Česká spořitelna, a.s., SAP Business Services Centre Europe, s. r. o., KPMG Česká republika, CA - Technologies, a. s., Česká televize, Hewlett Packard, s. r. o., International Study Programs, s. r. o., ČPP, a. s., Pražská plynárenská, a. s. a mnoho dalších. Opět jsme se účastnili dvou mezinárodních dobrovolnických dnů Give and Gain Day a Engage Day. Celkem se dobrovolnických dnů zúčastnilo 500 dobrovolníků. 7

8 Infocentrum Toulcův dvůr Sestavila: Markéta Weberová Infocentrum Toulcova dvora vzniklo v roce 2011 díky podpoře grantu z Ministerstva pro místní rozvoj. Primárně slouží IC k zodpovídáním dotazů návštěvníků a usnadnění orientace na TD, výčet aktivit je však mnohem delší: Poskytování informací zákazníkům, a to osobně, telefonicky, em i prostřednictvím Skype Recepce jednotlivých organizací na TD (předávání kontaktů, přepojování hovorů) Přehled kulturního dění v mikroregionu Prahy 10, 11 a 15 Orientace v programu akcí, které na TD každý měsíc probíhají Obchod s upomínkovými předměty a medem Pravidelné prohlídky Toulcova dvora s průvodcem Realizace vlastních projektů Vedení včelařského kurzu pro děti a dospělé Správa jediné pražské questingové trasy Správa ztrát a nálezů na Toulcově dvoře Vedení kroniky Toulcova dvora Částečně zajištění PR služeb pro členské organizace TD Statistika V roce 2014 využilo našich služeb: návštěvníků při osobních dotazech návštěvníků při telefonických dotazech 424 návštěvníci při prohlídkách 57 návštěvníků při přednáškách a seminářích 8

9 Realizované projekty MZe: Toulcův dvůr zemědělství na statku a vzdělávání veřejnosti v oboru Odborný seminář Roubování ovocných stromů Odborný seminář Řez peckovin: výchova a údržba Odborný seminář Doplňkový řez jádrovin Přednáška Původní druhy keřů pro živou zahradu Přednáška Komunitní zemědělství: Strategie zahnuté okurky Včelařský kurz pro dospělé (3 setkání, 21 účastníků) MHMP: Infocentrum jako středisko praktického vzdělávání Cyklus cestopisných přednášek Afrika národní parky, pytláctví a ochrana zvířat Estonsko tichý a laskavý sever Litva jezerním labyrintem k jantarovému pobřeží Lotyšsko píseň s větrem a mořem v zádech Včelařský kroužek pro děti (6 setkání, 12 účastníků) Public relations Propagace akcí členských organizací Toulcova dvora na spřátelených webech Propagace akcí na webu Toulcova dvora Zasílání článků do vybraných periodik Správa informačních vitrín Výlep, roznos a rozesílka propagačních plakátů 9

10 Rukodělná dílna Sestavila: Lenka Čumplová Rukodělná dílna se zaměřuje na výrobu keramiky (naše malované hrnečky je možné si koupit ve Zdravé jídelně) a výrobu šperků a drobností z korálků. V areálu Toulcova dvora stojí také pec na výpal keramiky dřevem, kterou jsme během roku 2014 dvakrát úspěšně zažehli a vypálili v ní porcelánové a kameninové zboží, které rozšířilo sortiment naší keramiky. V roce 2014 zde v rámci tréninkového programu Toulcova dvora pracovalo 16 osob a 11 z nich našlo s naší podporou další zaměstnání podle svého přání a schopností. Dva z klientů tréninkového programu našli práci přímo v Rukodělné dílně na pro ně zřízeném chráněném pracovním místě. 10

11 Zdravá jídelna Sestavila: Andrea Lískovcová Zdravá jídelna v Toulcově dvoře je v provozu sedm dní v týdnu a poskytuje všem návštěvníkům kvalitní a zdravé občerstvení. V roce 2014 jídelna opět rozšířila svůj sortiment a nabídku. Stále více se orientujeme na místní produkty a lokální dodavatele. Náš environmentální přístup k práci nabízí našim zákazníkům nejen zdravé jídlo, ale i společensky zodpovědný postoj. Díky podpoře Úřadu práce nadále zaměstnáváme v našem provozu více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Zdravá jídelna nevaří pouze pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora. Rozvážíme do mateřských škol, dodáváme občerstvení na cateringové akce i svatby. Úspěšně jsme pořádali několik velkých firemních akcí, zajišťovali jsme občerstvení pro konference a semináře. Jsme hlavními dodavateli pro místní tradiční akce, jako jsou oblíbené jarmarky či Masopust. Zdravá jídelna v roce 2014 uvařila více než obědů. 11

12 SOCIÁLNÍ PODNIK Sestavili: Lenka Bašová, pracovní terapeutka, Alena Mrázková, koordinátorka projektu Sociální podnik je charakteristický tím, že zaměstnává více než 30 % osob se zdravotním či jiným znevýhodněním na trhu práce. V ENVIRA, o. p. s. zaměstnáváme průměrně 78,9 % osob se zdravotním postižením (výpočet dle metodiky ÚP). Na osoby se zdravotním postižením se zaměřujeme nejvíce, věnujeme se však i zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní). ENVIRA, o. p. s. vznikla v roce Od roku 2009 se zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v Toulcově dvoře věnovalo Zájmové sdružení Toulcův dvůr. ENVIRA, o. p. s. tuto činnost plynule převzala. V našem sociálním podniku se zaměřujeme na zaměstnávání osob se všemi typy zdravotního postižení fyzické, mentální, smyslové, kombinované i duševní onemocnění. Pracovníky vybíráme podle dovedností a pozitivního přístupu k vykonávané činnosti. Individuálně přizpůsobujeme rozložení pracovní doby a výši pracovního úvazku. Zohledňujeme zdravotní stav a přizpůsobujeme pracovní prostředí i styl práce. V jednotlivých čtvrtletích byl podíl osob se zdravotním postižením (OZP) ze všech pracovníků v organizaci následující: 1. čtvrtletí: 78,33% 2. čtvrtletí: 83,43 % 3. čtvrtletí: 76,71 % 4. čtvrtletí: 77,16 % Zaměstnávání pracovníků se zdravotním znevýhodněním v roce 2014 zajišťoval tým provozních pracovníků složený z ředitele, ředitelky provozu sociálního podnikání, obchodní ředitelky, šéfkuchařky, provozní manažerky, tří kuchařů vedoucích směn, vedoucího údržby areálu a budov, koordinátorky infocentra, vedoucí rukodělné dílny, vedoucí administrativy, sociální pracovnice a pracovní terapeutky. V průběhu roku 2014 jsme zaměstnávali celkem 52 pracovníků se zdravotním postižením, 28 z nich v rámci tréninkového programu. 12 Zaměstnávání OZP probíhá dvěma způsoby. ENVIRA, o. p. s. má vymezená chráněná pracovní místa pro dlouhodobé zaměstnávání v provozu stravovacím, v údržbě zeleně, v provozu infocentra a v rukodělné dílně. Druhým způsobem je tréninkový program, který rozšiřuje naši nabídku pracovních pozic pro OZP.

13 Tréninkový program Tréninkový program byl zahájen v srpnu Je určen lidem se zdravotním znevýhodněním. Pracujeme se všemi typy postižení (duševní, mentální, kombinované i vnitřní). Je určen pouze těm, kdo na sobě chtějí pracovat a zvýšit svoji šanci uplatnit se na trhu práce. Zájem o práci i po skončení programu u nás je jedním z důležitých kritérií pro výběr vhodného účastníka programu. Poptávka po zapojení do tréninkového programu a po zdokonalení svých pracovních návyků v uplynulém roce převyšovala kapacitu programu - 16 pracovních míst současně. Nabízenými pracovními pozicemi jsou administrativní pracovník, asistent infocentra, ošetřovatel zvířat, pokojská a pracovník v rukodělné dílně. Tréninkové zaměstnání má podobu individuálně uzpůsobeného pracovního úvazku (rozsah, časy začátků směn, rozložení směn v týdnu apod.). Pracovní poměr je na dobu určitou, a to na 4-9 měsíců. V tréninkovém zaměstnání je uzavřena pracovní smlouva, pracovník si vyřizuje všechny doklady potřebné k nástupu do zaměstnání, učí se orientovat v pracovním světě. V zaměstnání si pracovník v reálném prostředí vyzkouší své dovednosti a možnosti. V roce 2014 program úspěšně ukončilo 28 osob. Nově jsme do programu zařadili pracovní pozice barman a zahradník. V roce 2015 plánujeme další rozšíření počtu míst kapacita programu pak bude 22 osob se zdravotním postižením současně. Více informací nabízíme na webových stránkách Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře, č. CZ.2.17/2.1.00/35054 Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Evropské projekty Stručné shrnutí - tréninkový program, jeho cíle a smysl: Cílem projektu Tréninkové zaměstnávání na Toulcově dvoře je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro cílovou skupinu osob se zdravotním znevýhodněním. Tréninkové zaměstnávání umožňuje rozvinout a upevnit pracovní návyky a dovednosti u osob s omezenými příležitostmi na trhu práce. V provozech Toulcova dvora učíme pracovníky na tréninkových pozicích potřebným znalostem a dovednostem zaměstnance. Pracujeme s těmi, kdo pro své zdravotní znevýhodnění dosud neměli příležitost pracovat, nebyli v předchozích zaměstnáních úspěšní, nebo kvůli dlouhodobému léčení ztratili pracovní návyky. Tréninková místa slouží k rozvíjení znalostí, pracovních a komunikačních dovedností a usnadňují (u klientů s těžším postižením přímo zajišťují) integraci. Tréninkové zaměstnání zahrnuje intenzivní individuální přípravu v dočasném zaměstnání na soustavnou pracovní činnost klienta pro jiného zaměstnavatele. Cílem nácviku pracovních činností je vybudování pracovních návyků a rozvoj potřebných pracovních dovedností pro budoucí pracovní uplatnění. Již v průběhu tréninkového zaměstnání probíhá hledání vhodného zaměstnání. V rámci pracovního tréninku dojde u klientů k vytvoření žádoucích pracovních návyků, k sociální rehabilitaci, k rozvoji dovedností v oblasti ADL (aktivit denního života) a k posílení komunikačních dovedností. Cílem projektu je získání pracovní zkušenosti klientů (praxe) a pracovních návyků, které jim umožní získat a udržet si zaměstnání, na které následně nastoupí. 13

14 Za finanční podporu děkujeme: Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře II, č. CZ.2.17/2.1.00/37091 Cílem Tréninkového programu II (dále jen TP II ) je rozšířit a pokračovat v programu tréninkového zaměstnávání v sociálním podniku. Účelem programu je zvýšení dostupnosti zaměstnání pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (dále jen OZP ) a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Stručné shrnutí - tréninkový program, jeho cíle a smysl: Nabízenými tréninkovými pozicemi v rámci projektu jsou: administrativní pracovník, asistent infocentra, barman, ošetřovatel zvířat, pokojská, pracovník v rukodělné dílně zahradník. Pro TP II využíváme získaných zkušeností z TP I a upravujeme podmínky tak, aby lépe odpovídaly požadavkům cílové skupiny (např. kratší program, min. 3 měsíce). Cílem projektu je uskutečnit zaměstnávání na tréninkových pracovních místech pro nejméně 22 osob (OZP) přímo v naší společnosti. Naučí se zde pracovním návykům a zdokonalí se v dovednostech potřebných k dané profesi. Tréninková místa slouží k rozvíjení znalostí, pracovních a komunikačních dovedností a usnadňují (u klientů s těžším postižením přímo zajišťují) integraci. Tréninková pracovní místa slouží k pracovní přípravě. V přirozeném pracovním prostředí se pracovníci v tréninku pod odborným vedením učí, jak práce probíhá. Zjistí, jak ji zvládají. A zda odhadli své možnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu. Absolvováním získají zkušenosti, praxi a reference pro dalšího zaměstnavatele. Pracujeme s lidmi (OZP) ve věku let, které vstupují na trh práce (absolventi, po léčbě apod.) nebo se jim nedaří vhodné pracovní uplatnění najít. Vedlejším cílem projektu je poskytnout i zájemcům o zapojení do projektu informace a poradenství týkající se zajištění dokladů pro nástup na pracovní místo pro OZP, které účastníkovi usnadní nástup do dalšího zaměstnání. 14

15 Profesionalizací ke stabilitě a růstu sociálního podniku (CZ.2.17/2.1.00/36106), č. CZ.2.17/2.1.00/37091 Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Stručné shrnutí: Cílem projektu bylo stabilizovat chod současné podoby sociálního podniku, připravit tým organizace k růstu společnosti a navýšit počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP ) o 25%. Věnovali jsme se prohloubení kvalifikace vedoucích pracovníků organizace, vytvořili novou samostatnou funkci fundraisera a zavedli pravidelné supervize do chodu organizace. Při přípravě projektu proběhla analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců organizace (management a odborní pracovníci), která ukázala, že zaměstnanci mají zájem o zvýšení svých odborných znalostí a rozvoj manažerských dovedností. Každému pracovníkovi byl sestaven individuální vzdělávací plán, který postupně plnil. Odborné vzdělávání bylo zaměřeno na oblasti, které vedou ke zvýšení kompetencí v práci s pracovníky se zdravotním postižením, ke zlepšení pracovních postupů. Směřují k naplnění potřeb pracovníků v přímé práci, které není možné definovat jednotně a proškolit současně. Specifické znalosti si pracovníci rozvíjeli individuálně ve vzdělávacích kurzech dostupných na trhu. Sérii školení v manažerských dovednostech (řízení pracovního výkonu, řízení rizik, řízení změn apod.) vedli externí odborní lektoři, kurzy probíhaly přímo v organizaci. Díky tomu získali zaměstnanci intenzivní průpravu pro práci se zdravotně postiženými pracovníky v sociálním podniku. Abychom vytvořili prostor pro zvažování rizik a pro včasné řešení obtíží při provozu a rozšiřování sociálního podniku, zavedli jsme v organizaci pravidelnou supervizi. Supervize je důležitou součástí práce s lidmi, zajišťuje její kvalitu, podporuje růst pracovníků a tím i kvalitní a dlouhodobě udržitelné zaměstnávání OZP. Zřízením nové funkce fundraisera, vytvořením fundraisingového plánu a jeho plněním jsme systematicky pracovali na získávání finančních zdrojů na provoz a rozvoj sociálního podniku. Fundraiser se kromě zajištění financování stávajících provozů zaměřil také na rozvoj sociálního podniku. Výsledkem projektu bylo navýšení počtu pracovních míst pro OZP místo o plánovaných 25% dokonce o 116% (do konce realizace projektu). Za finanční podporu děkujeme. 15

16 Zdroje financování Přijaté dotace: Příspěvek ÚP Kč OPPA Kč Ostatní granty Kč Příspěvek ZS TD Kč Příspěvek MHMP Kč OPPA Kč OPPA Kč 16

17 Graf financování: Ostatní Kč Dotace Kč Vlastní příjmy Kč 17

18 Finanční zpráva: Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha Činnosti Označení Název ukazatele Číslo řádku Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 A. Náklady 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem 8 Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. II. III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa a údržba ekologického centra Pozn.: 18

19 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha Označení a AKTIVA b číslo řádku c Stav k prvnímu dni účetního období 1 Stav k posled. dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. II. III. IV. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5-90 B. Krátkodobý majetek celkem I. II. III. IV. Označení a Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem Jiná aktiva celkem Aktiva celkem PASIVA b 4 číslo řádku c Stav k prvnímu dni účetního období 3 2 Stav k posled. dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. II. Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. II. III. IV. Rezervy celkem Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa a údržba ekologického centra Pozn.: 19

20 Publicita ENVIRA, o. p. s. pro účely vlastní propagace založila nový web organizace Název webu akcentuje naše poslání. Účelem webu je posílit pozici sociálního podniku a prezentovat jeho výrobky a služby zákazníkům. Sociální podnik také prezentuje svoji činnost na Facebooku, na stránkách Na Toulcův dvůr za jídlem a pitím, kde již téměř 500 zájemců sleduje, co je u nás nového. Poděkování Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím: Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Operační program Praha - Adaptabilita Úřad práce ČR LMC s.r.o. (Jobs.cz) Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Botič, o.p.s. RETIGO s. r. o. FUJIFILM Europe GmbH KEEN, Inc. Jmenovitě děkujeme za individuální podporu a pomoc: Ing. Zuzana Křivinková Ing. Jan Šebek Kontakty Michal Jirsa, ředitel tel Andrea Lískovcová, obchodní ředitelka tel Alena Mrázková, ředitelka provozu sociálního podnikání tel Lenka Maali, vedoucí provozu Zdravé Jídelny tel Lenka Čumplová, vedoucí Keramické dílny tel Markéta Weberová, vedoucí Infocentra tel Lenka Bašová, sociální pracovnice tel Josef Klačo, správce budov a areálu tel Výroční zpráva byla v tomto znění schválena SR ENVIRA, o. p. s. na jednání dne

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace

1. Základní údaje. 2. Lidské zdroje. pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Bankovní účty organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 1. Základní údaje Informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

OBSAH. Obsah. Základní údaje o organizaci 1. Informace o aktivitách organizace 2. Finanční výkazy 15. Výrok nezávislého auditora 20.

OBSAH. Obsah. Základní údaje o organizaci 1. Informace o aktivitách organizace 2. Finanční výkazy 15. Výrok nezávislého auditora 20. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah Základní údaje o organizaci 1 Informace o aktivitách organizace 2 Finanční výkazy 15 Výrok nezávislého auditora 20 Poděkování 21 Základní údaje o organizaci SÍDLO SPOLEČNOSTI

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Sídlo: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař Kontakty: www.toulcuvdvur.cz, tel./fax: 271 750 548 www.sdruzenisraz.cz,

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více