Výroční zpráva Obsah výroční zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Obsah výroční zprávy Úvod... 2 Vize... 3 Identifikační údaje, struktura organizace... 3 Orgány společnosti... 4 Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena... 5 Péče o přírodní areál Toulcova dvora... 5 Infocentrum Toulcův dvůr... 8 Rukodělná dílna...10 Zdravá jídelna...11 Sociální podnik...12 Evropské projekty...13 Zdroje financování...17 Finanční zpráva...18 Publicita...20 Poděkování...20 Kontakty...20

2 Úvod Sociální podnik, který se věnuje zaměstnávání lidí s postižením, není v Toulcově dvoře novinkou. Nové je pouze jeho organizační uspořádání. ENVIRA, o. p. s. vznikla v říjnu roku 2013 proto, aby od roku 2014 plně převzala všechny služby v Toulcově dvoře, na kterých se podílejí zaměstnanci se zdravotním postižením (sociální podnik). Transformace neziskových organizací byla dlouhodobě nevyhnutelná a provozování našich služeb pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti se ukázalo jako nejvhodnější řešení. První polovinu roku jsme se věnovali převádění činností a projektů z jedné společnosti na druhou. Původní společnost Zájmové sdružení Toulcův dvůr (nyní Toulcův dvůr, z. s.) se dále věnuje koordinaci aktivit Toulcova dvora. Nově vzniklá společnost ENVIRA, o. p. s. se stará o provoz služeb (stravování, infocentrum, údržba areálu ad.) a stala se členem Toulcův dvůr, z. s., koordinační instituce, která rozhoduje o podobě Toulcova dvora. Od ENVIRA, o. p. s. zaměstnává všechny původní zaměstnance Zájmového sdružení Toulcův dvůr. V roce 2014 společnost měla více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Nové společnosti pomohly nejen zkušenosti z předchozího provozování sociálního podniku, velké evropské projekty s odborným personálem, které v uplynulém roce probíhaly, ale i celkové nastavení na pozitivní změny. V průběhu roku 2014 jsme společně sestavili strategický plán, který upřesňuje směr rozvoje nové společnosti. Vytvářeli ho vedoucí pracovníci spolu se správní a dozorčí radou, klíčoví pracovníci nyní průběžně dohlížejí na to, jak se stanovené cíle plní. Nejdůležitější úkoly uplynulého roku byly spojené s oddělováním společností, vybudováním samostatných kanceláří a zázemí pro Zdravou jídelnu a infocentrum. Současně jsme se začlenili do rozhodování o podobě Toulcova dvora v zaštiťující koordinační organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Hlavními úkoly naší společnosti je udržet vyrovnané hospodaření a dostatečně podporovat provozní pracovníky, kteří to při organizaci práce nemají lehké. Zaměstnávání lidí s postižením je totiž spojené s vyššími nároky na komunikaci, předvídání rizik, operativní řešení vzniklých situací a trpělivost. Celý loňský rok byl věnovaný proškolení provozních pracovníků v organizačních a komunikačních dovednostech. Ve společnosti došlo v uplynulém roce k několika změnám. Ředitele a zakladatele Václava Kugler nahradil na pozici ředitele společnosti Michal Jirsa (původně technický ředitel). Ing. Václav Kugler zůstal ve společnosti jako předseda správní rady a nahradil původního předsedu Zdeňka Webera. Michala Jirsu ve správní radě nahradil nový člen Bohuslav Brenner. Ve výroční zprávě vám podrobně představujeme, co se nám za rok 2014 podařilo. V roce 2015 chystáme další zkvalitnění služeb a pracujeme na udržení pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením. Spolupracujeme s Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených na zlepšení legislativních podmínek pro zaměstnávání a dále rozvíjíme naši veřejně prospěšnou činnost (péče o životní prostředí, bezplatné poskytování informací, zaměstnávání v tréninkovém programu ad.). Přeji vám příjemné čtení. Michal Jirsa, ředitel společnosti 2

3 Vize Činnost sociálního podniku je vždy dvojího typu. Sociální podnik vyrábí výrobky a zároveň poskytuje služby s ohledem na sociální, ekonomické a environmentální aspekty. Z toho důvodu jsme stanovili vizi o dvou částech. V oblasti veřejně prospěšné činnosti zní následovně: Poskytujeme pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce. V oblasti ekonomické doplňkové činnosti chceme své služby poskytovat Šetrně k přírodě, poctivě k člověku. Ve výroční zprávě je činnosti sociálního podniku věnována samostatná kapitola. Identifikační údaje, struktura a organizace Název: ENVIRA, o.p.s. Sídlo: Kubatova 32/1, Praha 10 Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: DIČ: CZ Datum zřízení účetní jednotky: Zapsaná O 1220 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka O1220 ENVIRA, o. p. s. je jednou z členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr (od Toulcův dvůr, z. s.). To znamená, že svými činnostmi přispívá k činnosti Střediska ekologické výchovy Hlavního města Prahy Toulcův dvůr a naplňuje jeho poslání. 3

4 Orgány společnosti Předseda správní rady: Zdeněk Weber, od Ing. Václav Kugler Členové správní rady: Jaroslav Puk, Lenka Maali, Michal Jirsa (od nahrazen Bohuslavem Brennerem), Jana Kožnarová, Tomáš Hlavačka Předseda dozorčí rady: Zuzana Křivinková (do ) Členové dozorčí rady: Ladislav Valenta, Jan Ludvík Statutární a řídící orgán Ředitel společnosti: Michal Jirsa od 29. srpna 2014 Ing. Václav Kugler od 1. ledna 2014 do 28. srpna 2014 Informace o zakladatelích, obecné informace Zakladatel: Ing. Václav Kugler Společnost byla založena na základě notářského zápisu dne Transformací ze společnosti Zájmové sdružení Toulcův dvůr k Organizace je členem Toulcův dvůr, z. s. a svojí činností naplňuje poslání Střediska ekologické výchovy. Informace o zaměstnancích Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v účetním období roku 2014 činil celkem 28 zaměstnanců. Z toho řídícím pracovníkem je 1 zaměstnanec. Osobní náklady činily celkem tis. Kč. Z toho osobní náklady na řídícího pracovníka činily celkem 512 tis. Kč. Mzdové náklady činily celkem tis. Kč. Z toho mzdové náklady na 4

5 řídícího pracovníka činily celkem 382 tis. Kč. Organizační struktura: Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena Předmět hlavní činnosti poradenská, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a rozvoje občanské společnosti provozování rukodělné dílny pro osoby se zdravotním postižením včetně prodeje jejich produkce environmentálně odpovědná správa nemovitostí a porostů pracovní a sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením či jinak znevýhodněných na trhu práce Předmět hospodářské (doplňkové) činnosti hostinská činnost - provozování Zdravé jídelny Péče o přírodní areál Toulcova dvora Sestavil: Michal Jirsa Památkově chráněný objekt Toulcova dvora je majetkem Hlavního města Prahy a Zájmové sdružení jej spravuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Po transformaci ze Zájmového sdružení byla technická realizace správy a údržby budov převedena pod společnost ENVIRA, o.p.s. Tato činnost probíhala po celý rok ve spolupráci se Zájmovým sdružením Toulcův dvůr a správcovskou firmou Solid za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy. Po celý rok jsme se zajišťovali environmentálně odpovědnou údržbu budov, nádvoří, komunikací a celého areálu Toulcova dvora a pozemků k němu náležícím. Prováděli jsme také plnění požadavků požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celého areálu. Objekt Toulcova dvora slouží mnoha neziskovým organizacím k činnosti v rámci SEV, přírodní 5

6 areál střediska je hodnotnou ukázkou původní krajiny, cennou přírodní lokalitou a prostorem pro ekologické vzdělávání a výchovu zároveň. Údržba nejcennějších přírodních lokalit, kterými je mokřad a květnatá louka, probíhala podle dříve připraveného plánu péče. Nově jsme se zaměřili na drobnou truhlářskou výrobu. Vyrobili jsme například nový plot a herní a výukové prvky na zahradě Mateřské školy Semínko. Realizovali jsme několik drobných zakázek pro Mateřské školy a jiné instituce v okolí Toulcova dvora. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, bylo možné v roce 2014 realizovat i další činnosti, které nespadají do běžné údržby přírodního areálu. Jednou z nich byla péče o cenné biotopy v areálu Toulcova dvora. Byla provedena údržba a výroba ptačích budek. Po celý rok probíhalo kontinuální vypásání travních ploch o celkové výměře cca 4 ha prostřednictvím všech druhů domácích zvířat chovaných v Toulcově dvoře. Bylo vyrobeno 90 metrů dřevěného hrazení kolem suché květnaté louky a 120 m dřevěného hrazení náletové javořiny. V létě proběhlo kosení rákosin o celkové rozloze 0,5 hektaru. Na čtyřech lokalitách v rámci mokřadních společenstev v areálu SEV Hl. m. Prahy Toulcův dvůr bylo na ploše 215 metrů čtverečních provedeno odtěžení sedimentu o celkovém objemu 150 metrů krychlových. Více jsme se také mohli věnovat obnově a údržbě sadu. Provedl se výchovný řez 52 ks mladých stromků vysazených v minulých letech a byla zajištěna jejich ochrana. Prováděla se pravidelná péče o mladé stromky i podnože (postřik proti škůdcům, zalévání). Průběžně jsme prováděli zmlazovací a zdravotní řez starých stromů jedná se asi o 60 stromů na konci produktivního věku, které udržujeme. Při údržbě areálu významně pomohl grant od Ministerstva zemědělství 6

7 Toulcův dvůr zemědělství na statku a vzdělávání veřejnosti v oboru Účelem projektu bylo rozvíjet povědomí návštěvníků Toulcova dvora v oblasti zemědělství, zemědělských plodin, sadovnictví a včelařství. Ve spolupráci s Infocentrem bylo na toto téma uspořádáno několik přednášek. V rámci projektu byly zhotoveny 4 nové úly a byl doplněn stav na 8 včelstev. Provedli jsme rekultivaci stávajících výukových políček. Plodiny a vybrané stromy a keře byly doplněny o druhy vhodné jako pastva pro včely. K veškerým plodinám bylo připraveno, vytištěno a instalováno 55 popisných cedulí s informacemi pro návštěvníky. Zajistili jsme osivo a sadbu pro ukázkovou zahradu, kam byly vysazeny základní druhy pěstované zeleniny a bylinek, které byly doplněny kompletními popisky k druhům. Na hlavním nádvoří byly nově osázeny záhony východní části dvora a doplněny stávající výsadby ukázkových bylinek a starých odrůd růží západní části dvora. Grant významně pomohl také při údržbě a obnově třešňového sadu. Společně s Infocentrem byla na tyto činnosti Ministerstvem zemědělství poskytnuta částka Kč. Další, kdo významně pomohl k rozvoji areálu, byla společnost Rock Point, prostřednictvím značky KEEN. Díky její podpoře jsme postavili nový chodník pod objektem Zámečku. Společnost KEEN nás podpořila částkou Kč. Spolupráce s dobrovolníky Veliké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se během celého roku na údržbě areálu značnou měrou podíleli. Jejich práce je pro nás velkým přínosem a umožňuje nám realizovat časově náročnější činnosti a zvládat nápor sezónních prací. Nadále jsme spolupracovali s Fórem dárců, které nám zprostředkovává pravidelné dobrovolnické dny. Nárazově několikrát ročně pořádáme velké dobrovolnické dny pro spolupracující firmy. Poděkování patří i řadě firem, které si nás vyhledaly samostatně. Dobrovolnických dnů se zúčastnily například firmy: ČSOB, a.s., Česká spořitelna, a.s., SAP Business Services Centre Europe, s. r. o., KPMG Česká republika, CA - Technologies, a. s., Česká televize, Hewlett Packard, s. r. o., International Study Programs, s. r. o., ČPP, a. s., Pražská plynárenská, a. s. a mnoho dalších. Opět jsme se účastnili dvou mezinárodních dobrovolnických dnů Give and Gain Day a Engage Day. Celkem se dobrovolnických dnů zúčastnilo 500 dobrovolníků. 7

8 Infocentrum Toulcův dvůr Sestavila: Markéta Weberová Infocentrum Toulcova dvora vzniklo v roce 2011 díky podpoře grantu z Ministerstva pro místní rozvoj. Primárně slouží IC k zodpovídáním dotazů návštěvníků a usnadnění orientace na TD, výčet aktivit je však mnohem delší: Poskytování informací zákazníkům, a to osobně, telefonicky, em i prostřednictvím Skype Recepce jednotlivých organizací na TD (předávání kontaktů, přepojování hovorů) Přehled kulturního dění v mikroregionu Prahy 10, 11 a 15 Orientace v programu akcí, které na TD každý měsíc probíhají Obchod s upomínkovými předměty a medem Pravidelné prohlídky Toulcova dvora s průvodcem Realizace vlastních projektů Vedení včelařského kurzu pro děti a dospělé Správa jediné pražské questingové trasy Správa ztrát a nálezů na Toulcově dvoře Vedení kroniky Toulcova dvora Částečně zajištění PR služeb pro členské organizace TD Statistika V roce 2014 využilo našich služeb: návštěvníků při osobních dotazech návštěvníků při telefonických dotazech 424 návštěvníci při prohlídkách 57 návštěvníků při přednáškách a seminářích 8

9 Realizované projekty MZe: Toulcův dvůr zemědělství na statku a vzdělávání veřejnosti v oboru Odborný seminář Roubování ovocných stromů Odborný seminář Řez peckovin: výchova a údržba Odborný seminář Doplňkový řez jádrovin Přednáška Původní druhy keřů pro živou zahradu Přednáška Komunitní zemědělství: Strategie zahnuté okurky Včelařský kurz pro dospělé (3 setkání, 21 účastníků) MHMP: Infocentrum jako středisko praktického vzdělávání Cyklus cestopisných přednášek Afrika národní parky, pytláctví a ochrana zvířat Estonsko tichý a laskavý sever Litva jezerním labyrintem k jantarovému pobřeží Lotyšsko píseň s větrem a mořem v zádech Včelařský kroužek pro děti (6 setkání, 12 účastníků) Public relations Propagace akcí členských organizací Toulcova dvora na spřátelených webech Propagace akcí na webu Toulcova dvora Zasílání článků do vybraných periodik Správa informačních vitrín Výlep, roznos a rozesílka propagačních plakátů 9

10 Rukodělná dílna Sestavila: Lenka Čumplová Rukodělná dílna se zaměřuje na výrobu keramiky (naše malované hrnečky je možné si koupit ve Zdravé jídelně) a výrobu šperků a drobností z korálků. V areálu Toulcova dvora stojí také pec na výpal keramiky dřevem, kterou jsme během roku 2014 dvakrát úspěšně zažehli a vypálili v ní porcelánové a kameninové zboží, které rozšířilo sortiment naší keramiky. V roce 2014 zde v rámci tréninkového programu Toulcova dvora pracovalo 16 osob a 11 z nich našlo s naší podporou další zaměstnání podle svého přání a schopností. Dva z klientů tréninkového programu našli práci přímo v Rukodělné dílně na pro ně zřízeném chráněném pracovním místě. 10

11 Zdravá jídelna Sestavila: Andrea Lískovcová Zdravá jídelna v Toulcově dvoře je v provozu sedm dní v týdnu a poskytuje všem návštěvníkům kvalitní a zdravé občerstvení. V roce 2014 jídelna opět rozšířila svůj sortiment a nabídku. Stále více se orientujeme na místní produkty a lokální dodavatele. Náš environmentální přístup k práci nabízí našim zákazníkům nejen zdravé jídlo, ale i společensky zodpovědný postoj. Díky podpoře Úřadu práce nadále zaměstnáváme v našem provozu více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Zdravá jídelna nevaří pouze pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora. Rozvážíme do mateřských škol, dodáváme občerstvení na cateringové akce i svatby. Úspěšně jsme pořádali několik velkých firemních akcí, zajišťovali jsme občerstvení pro konference a semináře. Jsme hlavními dodavateli pro místní tradiční akce, jako jsou oblíbené jarmarky či Masopust. Zdravá jídelna v roce 2014 uvařila více než obědů. 11

12 SOCIÁLNÍ PODNIK Sestavili: Lenka Bašová, pracovní terapeutka, Alena Mrázková, koordinátorka projektu Sociální podnik je charakteristický tím, že zaměstnává více než 30 % osob se zdravotním či jiným znevýhodněním na trhu práce. V ENVIRA, o. p. s. zaměstnáváme průměrně 78,9 % osob se zdravotním postižením (výpočet dle metodiky ÚP). Na osoby se zdravotním postižením se zaměřujeme nejvíce, věnujeme se však i zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní). ENVIRA, o. p. s. vznikla v roce Od roku 2009 se zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v Toulcově dvoře věnovalo Zájmové sdružení Toulcův dvůr. ENVIRA, o. p. s. tuto činnost plynule převzala. V našem sociálním podniku se zaměřujeme na zaměstnávání osob se všemi typy zdravotního postižení fyzické, mentální, smyslové, kombinované i duševní onemocnění. Pracovníky vybíráme podle dovedností a pozitivního přístupu k vykonávané činnosti. Individuálně přizpůsobujeme rozložení pracovní doby a výši pracovního úvazku. Zohledňujeme zdravotní stav a přizpůsobujeme pracovní prostředí i styl práce. V jednotlivých čtvrtletích byl podíl osob se zdravotním postižením (OZP) ze všech pracovníků v organizaci následující: 1. čtvrtletí: 78,33% 2. čtvrtletí: 83,43 % 3. čtvrtletí: 76,71 % 4. čtvrtletí: 77,16 % Zaměstnávání pracovníků se zdravotním znevýhodněním v roce 2014 zajišťoval tým provozních pracovníků složený z ředitele, ředitelky provozu sociálního podnikání, obchodní ředitelky, šéfkuchařky, provozní manažerky, tří kuchařů vedoucích směn, vedoucího údržby areálu a budov, koordinátorky infocentra, vedoucí rukodělné dílny, vedoucí administrativy, sociální pracovnice a pracovní terapeutky. V průběhu roku 2014 jsme zaměstnávali celkem 52 pracovníků se zdravotním postižením, 28 z nich v rámci tréninkového programu. 12 Zaměstnávání OZP probíhá dvěma způsoby. ENVIRA, o. p. s. má vymezená chráněná pracovní místa pro dlouhodobé zaměstnávání v provozu stravovacím, v údržbě zeleně, v provozu infocentra a v rukodělné dílně. Druhým způsobem je tréninkový program, který rozšiřuje naši nabídku pracovních pozic pro OZP.

13 Tréninkový program Tréninkový program byl zahájen v srpnu Je určen lidem se zdravotním znevýhodněním. Pracujeme se všemi typy postižení (duševní, mentální, kombinované i vnitřní). Je určen pouze těm, kdo na sobě chtějí pracovat a zvýšit svoji šanci uplatnit se na trhu práce. Zájem o práci i po skončení programu u nás je jedním z důležitých kritérií pro výběr vhodného účastníka programu. Poptávka po zapojení do tréninkového programu a po zdokonalení svých pracovních návyků v uplynulém roce převyšovala kapacitu programu - 16 pracovních míst současně. Nabízenými pracovními pozicemi jsou administrativní pracovník, asistent infocentra, ošetřovatel zvířat, pokojská a pracovník v rukodělné dílně. Tréninkové zaměstnání má podobu individuálně uzpůsobeného pracovního úvazku (rozsah, časy začátků směn, rozložení směn v týdnu apod.). Pracovní poměr je na dobu určitou, a to na 4-9 měsíců. V tréninkovém zaměstnání je uzavřena pracovní smlouva, pracovník si vyřizuje všechny doklady potřebné k nástupu do zaměstnání, učí se orientovat v pracovním světě. V zaměstnání si pracovník v reálném prostředí vyzkouší své dovednosti a možnosti. V roce 2014 program úspěšně ukončilo 28 osob. Nově jsme do programu zařadili pracovní pozice barman a zahradník. V roce 2015 plánujeme další rozšíření počtu míst kapacita programu pak bude 22 osob se zdravotním postižením současně. Více informací nabízíme na webových stránkách Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře, č. CZ.2.17/2.1.00/35054 Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Evropské projekty Stručné shrnutí - tréninkový program, jeho cíle a smysl: Cílem projektu Tréninkové zaměstnávání na Toulcově dvoře je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro cílovou skupinu osob se zdravotním znevýhodněním. Tréninkové zaměstnávání umožňuje rozvinout a upevnit pracovní návyky a dovednosti u osob s omezenými příležitostmi na trhu práce. V provozech Toulcova dvora učíme pracovníky na tréninkových pozicích potřebným znalostem a dovednostem zaměstnance. Pracujeme s těmi, kdo pro své zdravotní znevýhodnění dosud neměli příležitost pracovat, nebyli v předchozích zaměstnáních úspěšní, nebo kvůli dlouhodobému léčení ztratili pracovní návyky. Tréninková místa slouží k rozvíjení znalostí, pracovních a komunikačních dovedností a usnadňují (u klientů s těžším postižením přímo zajišťují) integraci. Tréninkové zaměstnání zahrnuje intenzivní individuální přípravu v dočasném zaměstnání na soustavnou pracovní činnost klienta pro jiného zaměstnavatele. Cílem nácviku pracovních činností je vybudování pracovních návyků a rozvoj potřebných pracovních dovedností pro budoucí pracovní uplatnění. Již v průběhu tréninkového zaměstnání probíhá hledání vhodného zaměstnání. V rámci pracovního tréninku dojde u klientů k vytvoření žádoucích pracovních návyků, k sociální rehabilitaci, k rozvoji dovedností v oblasti ADL (aktivit denního života) a k posílení komunikačních dovedností. Cílem projektu je získání pracovní zkušenosti klientů (praxe) a pracovních návyků, které jim umožní získat a udržet si zaměstnání, na které následně nastoupí. 13

14 Za finanční podporu děkujeme: Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře II, č. CZ.2.17/2.1.00/37091 Cílem Tréninkového programu II (dále jen TP II ) je rozšířit a pokračovat v programu tréninkového zaměstnávání v sociálním podniku. Účelem programu je zvýšení dostupnosti zaměstnání pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (dále jen OZP ) a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Stručné shrnutí - tréninkový program, jeho cíle a smysl: Nabízenými tréninkovými pozicemi v rámci projektu jsou: administrativní pracovník, asistent infocentra, barman, ošetřovatel zvířat, pokojská, pracovník v rukodělné dílně zahradník. Pro TP II využíváme získaných zkušeností z TP I a upravujeme podmínky tak, aby lépe odpovídaly požadavkům cílové skupiny (např. kratší program, min. 3 měsíce). Cílem projektu je uskutečnit zaměstnávání na tréninkových pracovních místech pro nejméně 22 osob (OZP) přímo v naší společnosti. Naučí se zde pracovním návykům a zdokonalí se v dovednostech potřebných k dané profesi. Tréninková místa slouží k rozvíjení znalostí, pracovních a komunikačních dovedností a usnadňují (u klientů s těžším postižením přímo zajišťují) integraci. Tréninková pracovní místa slouží k pracovní přípravě. V přirozeném pracovním prostředí se pracovníci v tréninku pod odborným vedením učí, jak práce probíhá. Zjistí, jak ji zvládají. A zda odhadli své možnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu. Absolvováním získají zkušenosti, praxi a reference pro dalšího zaměstnavatele. Pracujeme s lidmi (OZP) ve věku let, které vstupují na trh práce (absolventi, po léčbě apod.) nebo se jim nedaří vhodné pracovní uplatnění najít. Vedlejším cílem projektu je poskytnout i zájemcům o zapojení do projektu informace a poradenství týkající se zajištění dokladů pro nástup na pracovní místo pro OZP, které účastníkovi usnadní nástup do dalšího zaměstnání. 14

15 Profesionalizací ke stabilitě a růstu sociálního podniku (CZ.2.17/2.1.00/36106), č. CZ.2.17/2.1.00/37091 Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Stručné shrnutí: Cílem projektu bylo stabilizovat chod současné podoby sociálního podniku, připravit tým organizace k růstu společnosti a navýšit počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP ) o 25%. Věnovali jsme se prohloubení kvalifikace vedoucích pracovníků organizace, vytvořili novou samostatnou funkci fundraisera a zavedli pravidelné supervize do chodu organizace. Při přípravě projektu proběhla analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců organizace (management a odborní pracovníci), která ukázala, že zaměstnanci mají zájem o zvýšení svých odborných znalostí a rozvoj manažerských dovedností. Každému pracovníkovi byl sestaven individuální vzdělávací plán, který postupně plnil. Odborné vzdělávání bylo zaměřeno na oblasti, které vedou ke zvýšení kompetencí v práci s pracovníky se zdravotním postižením, ke zlepšení pracovních postupů. Směřují k naplnění potřeb pracovníků v přímé práci, které není možné definovat jednotně a proškolit současně. Specifické znalosti si pracovníci rozvíjeli individuálně ve vzdělávacích kurzech dostupných na trhu. Sérii školení v manažerských dovednostech (řízení pracovního výkonu, řízení rizik, řízení změn apod.) vedli externí odborní lektoři, kurzy probíhaly přímo v organizaci. Díky tomu získali zaměstnanci intenzivní průpravu pro práci se zdravotně postiženými pracovníky v sociálním podniku. Abychom vytvořili prostor pro zvažování rizik a pro včasné řešení obtíží při provozu a rozšiřování sociálního podniku, zavedli jsme v organizaci pravidelnou supervizi. Supervize je důležitou součástí práce s lidmi, zajišťuje její kvalitu, podporuje růst pracovníků a tím i kvalitní a dlouhodobě udržitelné zaměstnávání OZP. Zřízením nové funkce fundraisera, vytvořením fundraisingového plánu a jeho plněním jsme systematicky pracovali na získávání finančních zdrojů na provoz a rozvoj sociálního podniku. Fundraiser se kromě zajištění financování stávajících provozů zaměřil také na rozvoj sociálního podniku. Výsledkem projektu bylo navýšení počtu pracovních míst pro OZP místo o plánovaných 25% dokonce o 116% (do konce realizace projektu). Za finanční podporu děkujeme. 15

16 Zdroje financování Přijaté dotace: Příspěvek ÚP Kč OPPA Kč Ostatní granty Kč Příspěvek ZS TD Kč Příspěvek MHMP Kč OPPA Kč OPPA Kč 16

17 Graf financování: Ostatní Kč Dotace Kč Vlastní příjmy Kč 17

18 Finanční zpráva: Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha Činnosti Označení Název ukazatele Číslo řádku Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 A. Náklady 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem 8 Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. II. III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa a údržba ekologického centra Pozn.: 18

19 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha Označení a AKTIVA b číslo řádku c Stav k prvnímu dni účetního období 1 Stav k posled. dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. II. III. IV. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5-90 B. Krátkodobý majetek celkem I. II. III. IV. Označení a Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem Jiná aktiva celkem Aktiva celkem PASIVA b 4 číslo řádku c Stav k prvnímu dni účetního období 3 2 Stav k posled. dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. II. Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. II. III. IV. Rezervy celkem Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa a údržba ekologického centra Pozn.: 19

20 Publicita ENVIRA, o. p. s. pro účely vlastní propagace založila nový web organizace Název webu akcentuje naše poslání. Účelem webu je posílit pozici sociálního podniku a prezentovat jeho výrobky a služby zákazníkům. Sociální podnik také prezentuje svoji činnost na Facebooku, na stránkách Na Toulcův dvůr za jídlem a pitím, kde již téměř 500 zájemců sleduje, co je u nás nového. Poděkování Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím: Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Operační program Praha - Adaptabilita Úřad práce ČR LMC s.r.o. (Jobs.cz) Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Botič, o.p.s. RETIGO s. r. o. FUJIFILM Europe GmbH KEEN, Inc. Jmenovitě děkujeme za individuální podporu a pomoc: Ing. Zuzana Křivinková Ing. Jan Šebek Kontakty Michal Jirsa, ředitel tel Andrea Lískovcová, obchodní ředitelka tel Alena Mrázková, ředitelka provozu sociálního podnikání tel Lenka Maali, vedoucí provozu Zdravé Jídelny tel Lenka Čumplová, vedoucí Keramické dílny tel Markéta Weberová, vedoucí Infocentra tel Lenka Bašová, sociální pracovnice tel Josef Klačo, správce budov a areálu tel Výroční zpráva byla v tomto znění schválena SR ENVIRA, o. p. s. na jednání dne

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Chceme Vám touto cestou podat zprávu o aktivitách zastřešující

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Ing. Marek Juha

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Ing. Marek Juha KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Ing. Marek Juha OSOBY ZNEVÝHODNĚNÉ NA TRHU PRÁCE osoby se zdravotním postižením mládež a mladí dospělí osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2013 - Ekoškolka Rozárka - projekt Ekoškola pro MŠ - semináře a akce pro veřejnost - výukové programy - obnova třešňového sadu

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více