Výroční zpráva Obsah výroční zprávy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Obsah výroční zprávy Úvod... 2 Vize... 3 Identifikační údaje, struktura organizace... 3 Orgány společnosti... 4 Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena... 5 Péče o přírodní areál Toulcova dvora... 5 Infocentrum Toulcův dvůr... 8 Rukodělná dílna...10 Zdravá jídelna...11 Sociální podnik...12 Evropské projekty...13 Zdroje financování...17 Finanční zpráva...18 Publicita...20 Poděkování...20 Kontakty...20

2 Úvod Sociální podnik, který se věnuje zaměstnávání lidí s postižením, není v Toulcově dvoře novinkou. Nové je pouze jeho organizační uspořádání. ENVIRA, o. p. s. vznikla v říjnu roku 2013 proto, aby od roku 2014 plně převzala všechny služby v Toulcově dvoře, na kterých se podílejí zaměstnanci se zdravotním postižením (sociální podnik). Transformace neziskových organizací byla dlouhodobě nevyhnutelná a provozování našich služeb pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti se ukázalo jako nejvhodnější řešení. První polovinu roku jsme se věnovali převádění činností a projektů z jedné společnosti na druhou. Původní společnost Zájmové sdružení Toulcův dvůr (nyní Toulcův dvůr, z. s.) se dále věnuje koordinaci aktivit Toulcova dvora. Nově vzniklá společnost ENVIRA, o. p. s. se stará o provoz služeb (stravování, infocentrum, údržba areálu ad.) a stala se členem Toulcův dvůr, z. s., koordinační instituce, která rozhoduje o podobě Toulcova dvora. Od ENVIRA, o. p. s. zaměstnává všechny původní zaměstnance Zájmového sdružení Toulcův dvůr. V roce 2014 společnost měla více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Nové společnosti pomohly nejen zkušenosti z předchozího provozování sociálního podniku, velké evropské projekty s odborným personálem, které v uplynulém roce probíhaly, ale i celkové nastavení na pozitivní změny. V průběhu roku 2014 jsme společně sestavili strategický plán, který upřesňuje směr rozvoje nové společnosti. Vytvářeli ho vedoucí pracovníci spolu se správní a dozorčí radou, klíčoví pracovníci nyní průběžně dohlížejí na to, jak se stanovené cíle plní. Nejdůležitější úkoly uplynulého roku byly spojené s oddělováním společností, vybudováním samostatných kanceláří a zázemí pro Zdravou jídelnu a infocentrum. Současně jsme se začlenili do rozhodování o podobě Toulcova dvora v zaštiťující koordinační organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Hlavními úkoly naší společnosti je udržet vyrovnané hospodaření a dostatečně podporovat provozní pracovníky, kteří to při organizaci práce nemají lehké. Zaměstnávání lidí s postižením je totiž spojené s vyššími nároky na komunikaci, předvídání rizik, operativní řešení vzniklých situací a trpělivost. Celý loňský rok byl věnovaný proškolení provozních pracovníků v organizačních a komunikačních dovednostech. Ve společnosti došlo v uplynulém roce k několika změnám. Ředitele a zakladatele Václava Kugler nahradil na pozici ředitele společnosti Michal Jirsa (původně technický ředitel). Ing. Václav Kugler zůstal ve společnosti jako předseda správní rady a nahradil původního předsedu Zdeňka Webera. Michala Jirsu ve správní radě nahradil nový člen Bohuslav Brenner. Ve výroční zprávě vám podrobně představujeme, co se nám za rok 2014 podařilo. V roce 2015 chystáme další zkvalitnění služeb a pracujeme na udržení pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením. Spolupracujeme s Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených na zlepšení legislativních podmínek pro zaměstnávání a dále rozvíjíme naši veřejně prospěšnou činnost (péče o životní prostředí, bezplatné poskytování informací, zaměstnávání v tréninkovém programu ad.). Přeji vám příjemné čtení. Michal Jirsa, ředitel společnosti 2

3 Vize Činnost sociálního podniku je vždy dvojího typu. Sociální podnik vyrábí výrobky a zároveň poskytuje služby s ohledem na sociální, ekonomické a environmentální aspekty. Z toho důvodu jsme stanovili vizi o dvou částech. V oblasti veřejně prospěšné činnosti zní následovně: Poskytujeme pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce. V oblasti ekonomické doplňkové činnosti chceme své služby poskytovat Šetrně k přírodě, poctivě k člověku. Ve výroční zprávě je činnosti sociálního podniku věnována samostatná kapitola. Identifikační údaje, struktura a organizace Název: ENVIRA, o.p.s. Sídlo: Kubatova 32/1, Praha 10 Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: DIČ: CZ Datum zřízení účetní jednotky: Zapsaná O 1220 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka O1220 ENVIRA, o. p. s. je jednou z členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr (od Toulcův dvůr, z. s.). To znamená, že svými činnostmi přispívá k činnosti Střediska ekologické výchovy Hlavního města Prahy Toulcův dvůr a naplňuje jeho poslání. 3

4 Orgány společnosti Předseda správní rady: Zdeněk Weber, od Ing. Václav Kugler Členové správní rady: Jaroslav Puk, Lenka Maali, Michal Jirsa (od nahrazen Bohuslavem Brennerem), Jana Kožnarová, Tomáš Hlavačka Předseda dozorčí rady: Zuzana Křivinková (do ) Členové dozorčí rady: Ladislav Valenta, Jan Ludvík Statutární a řídící orgán Ředitel společnosti: Michal Jirsa od 29. srpna 2014 Ing. Václav Kugler od 1. ledna 2014 do 28. srpna 2014 Informace o zakladatelích, obecné informace Zakladatel: Ing. Václav Kugler Společnost byla založena na základě notářského zápisu dne Transformací ze společnosti Zájmové sdružení Toulcův dvůr k Organizace je členem Toulcův dvůr, z. s. a svojí činností naplňuje poslání Střediska ekologické výchovy. Informace o zaměstnancích Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v účetním období roku 2014 činil celkem 28 zaměstnanců. Z toho řídícím pracovníkem je 1 zaměstnanec. Osobní náklady činily celkem tis. Kč. Z toho osobní náklady na řídícího pracovníka činily celkem 512 tis. Kč. Mzdové náklady činily celkem tis. Kč. Z toho mzdové náklady na 4

5 řídícího pracovníka činily celkem 382 tis. Kč. Organizační struktura: Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena Předmět hlavní činnosti poradenská, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a rozvoje občanské společnosti provozování rukodělné dílny pro osoby se zdravotním postižením včetně prodeje jejich produkce environmentálně odpovědná správa nemovitostí a porostů pracovní a sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením či jinak znevýhodněných na trhu práce Předmět hospodářské (doplňkové) činnosti hostinská činnost - provozování Zdravé jídelny Péče o přírodní areál Toulcova dvora Sestavil: Michal Jirsa Památkově chráněný objekt Toulcova dvora je majetkem Hlavního města Prahy a Zájmové sdružení jej spravuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Po transformaci ze Zájmového sdružení byla technická realizace správy a údržby budov převedena pod společnost ENVIRA, o.p.s. Tato činnost probíhala po celý rok ve spolupráci se Zájmovým sdružením Toulcův dvůr a správcovskou firmou Solid za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy. Po celý rok jsme se zajišťovali environmentálně odpovědnou údržbu budov, nádvoří, komunikací a celého areálu Toulcova dvora a pozemků k němu náležícím. Prováděli jsme také plnění požadavků požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celého areálu. Objekt Toulcova dvora slouží mnoha neziskovým organizacím k činnosti v rámci SEV, přírodní 5

6 areál střediska je hodnotnou ukázkou původní krajiny, cennou přírodní lokalitou a prostorem pro ekologické vzdělávání a výchovu zároveň. Údržba nejcennějších přírodních lokalit, kterými je mokřad a květnatá louka, probíhala podle dříve připraveného plánu péče. Nově jsme se zaměřili na drobnou truhlářskou výrobu. Vyrobili jsme například nový plot a herní a výukové prvky na zahradě Mateřské školy Semínko. Realizovali jsme několik drobných zakázek pro Mateřské školy a jiné instituce v okolí Toulcova dvora. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, bylo možné v roce 2014 realizovat i další činnosti, které nespadají do běžné údržby přírodního areálu. Jednou z nich byla péče o cenné biotopy v areálu Toulcova dvora. Byla provedena údržba a výroba ptačích budek. Po celý rok probíhalo kontinuální vypásání travních ploch o celkové výměře cca 4 ha prostřednictvím všech druhů domácích zvířat chovaných v Toulcově dvoře. Bylo vyrobeno 90 metrů dřevěného hrazení kolem suché květnaté louky a 120 m dřevěného hrazení náletové javořiny. V létě proběhlo kosení rákosin o celkové rozloze 0,5 hektaru. Na čtyřech lokalitách v rámci mokřadních společenstev v areálu SEV Hl. m. Prahy Toulcův dvůr bylo na ploše 215 metrů čtverečních provedeno odtěžení sedimentu o celkovém objemu 150 metrů krychlových. Více jsme se také mohli věnovat obnově a údržbě sadu. Provedl se výchovný řez 52 ks mladých stromků vysazených v minulých letech a byla zajištěna jejich ochrana. Prováděla se pravidelná péče o mladé stromky i podnože (postřik proti škůdcům, zalévání). Průběžně jsme prováděli zmlazovací a zdravotní řez starých stromů jedná se asi o 60 stromů na konci produktivního věku, které udržujeme. Při údržbě areálu významně pomohl grant od Ministerstva zemědělství 6

7 Toulcův dvůr zemědělství na statku a vzdělávání veřejnosti v oboru Účelem projektu bylo rozvíjet povědomí návštěvníků Toulcova dvora v oblasti zemědělství, zemědělských plodin, sadovnictví a včelařství. Ve spolupráci s Infocentrem bylo na toto téma uspořádáno několik přednášek. V rámci projektu byly zhotoveny 4 nové úly a byl doplněn stav na 8 včelstev. Provedli jsme rekultivaci stávajících výukových políček. Plodiny a vybrané stromy a keře byly doplněny o druhy vhodné jako pastva pro včely. K veškerým plodinám bylo připraveno, vytištěno a instalováno 55 popisných cedulí s informacemi pro návštěvníky. Zajistili jsme osivo a sadbu pro ukázkovou zahradu, kam byly vysazeny základní druhy pěstované zeleniny a bylinek, které byly doplněny kompletními popisky k druhům. Na hlavním nádvoří byly nově osázeny záhony východní části dvora a doplněny stávající výsadby ukázkových bylinek a starých odrůd růží západní části dvora. Grant významně pomohl také při údržbě a obnově třešňového sadu. Společně s Infocentrem byla na tyto činnosti Ministerstvem zemědělství poskytnuta částka Kč. Další, kdo významně pomohl k rozvoji areálu, byla společnost Rock Point, prostřednictvím značky KEEN. Díky její podpoře jsme postavili nový chodník pod objektem Zámečku. Společnost KEEN nás podpořila částkou Kč. Spolupráce s dobrovolníky Veliké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se během celého roku na údržbě areálu značnou měrou podíleli. Jejich práce je pro nás velkým přínosem a umožňuje nám realizovat časově náročnější činnosti a zvládat nápor sezónních prací. Nadále jsme spolupracovali s Fórem dárců, které nám zprostředkovává pravidelné dobrovolnické dny. Nárazově několikrát ročně pořádáme velké dobrovolnické dny pro spolupracující firmy. Poděkování patří i řadě firem, které si nás vyhledaly samostatně. Dobrovolnických dnů se zúčastnily například firmy: ČSOB, a.s., Česká spořitelna, a.s., SAP Business Services Centre Europe, s. r. o., KPMG Česká republika, CA - Technologies, a. s., Česká televize, Hewlett Packard, s. r. o., International Study Programs, s. r. o., ČPP, a. s., Pražská plynárenská, a. s. a mnoho dalších. Opět jsme se účastnili dvou mezinárodních dobrovolnických dnů Give and Gain Day a Engage Day. Celkem se dobrovolnických dnů zúčastnilo 500 dobrovolníků. 7

8 Infocentrum Toulcův dvůr Sestavila: Markéta Weberová Infocentrum Toulcova dvora vzniklo v roce 2011 díky podpoře grantu z Ministerstva pro místní rozvoj. Primárně slouží IC k zodpovídáním dotazů návštěvníků a usnadnění orientace na TD, výčet aktivit je však mnohem delší: Poskytování informací zákazníkům, a to osobně, telefonicky, em i prostřednictvím Skype Recepce jednotlivých organizací na TD (předávání kontaktů, přepojování hovorů) Přehled kulturního dění v mikroregionu Prahy 10, 11 a 15 Orientace v programu akcí, které na TD každý měsíc probíhají Obchod s upomínkovými předměty a medem Pravidelné prohlídky Toulcova dvora s průvodcem Realizace vlastních projektů Vedení včelařského kurzu pro děti a dospělé Správa jediné pražské questingové trasy Správa ztrát a nálezů na Toulcově dvoře Vedení kroniky Toulcova dvora Částečně zajištění PR služeb pro členské organizace TD Statistika V roce 2014 využilo našich služeb: návštěvníků při osobních dotazech návštěvníků při telefonických dotazech 424 návštěvníci při prohlídkách 57 návštěvníků při přednáškách a seminářích 8

9 Realizované projekty MZe: Toulcův dvůr zemědělství na statku a vzdělávání veřejnosti v oboru Odborný seminář Roubování ovocných stromů Odborný seminář Řez peckovin: výchova a údržba Odborný seminář Doplňkový řez jádrovin Přednáška Původní druhy keřů pro živou zahradu Přednáška Komunitní zemědělství: Strategie zahnuté okurky Včelařský kurz pro dospělé (3 setkání, 21 účastníků) MHMP: Infocentrum jako středisko praktického vzdělávání Cyklus cestopisných přednášek Afrika národní parky, pytláctví a ochrana zvířat Estonsko tichý a laskavý sever Litva jezerním labyrintem k jantarovému pobřeží Lotyšsko píseň s větrem a mořem v zádech Včelařský kroužek pro děti (6 setkání, 12 účastníků) Public relations Propagace akcí členských organizací Toulcova dvora na spřátelených webech Propagace akcí na webu Toulcova dvora Zasílání článků do vybraných periodik Správa informačních vitrín Výlep, roznos a rozesílka propagačních plakátů 9

10 Rukodělná dílna Sestavila: Lenka Čumplová Rukodělná dílna se zaměřuje na výrobu keramiky (naše malované hrnečky je možné si koupit ve Zdravé jídelně) a výrobu šperků a drobností z korálků. V areálu Toulcova dvora stojí také pec na výpal keramiky dřevem, kterou jsme během roku 2014 dvakrát úspěšně zažehli a vypálili v ní porcelánové a kameninové zboží, které rozšířilo sortiment naší keramiky. V roce 2014 zde v rámci tréninkového programu Toulcova dvora pracovalo 16 osob a 11 z nich našlo s naší podporou další zaměstnání podle svého přání a schopností. Dva z klientů tréninkového programu našli práci přímo v Rukodělné dílně na pro ně zřízeném chráněném pracovním místě. 10

11 Zdravá jídelna Sestavila: Andrea Lískovcová Zdravá jídelna v Toulcově dvoře je v provozu sedm dní v týdnu a poskytuje všem návštěvníkům kvalitní a zdravé občerstvení. V roce 2014 jídelna opět rozšířila svůj sortiment a nabídku. Stále více se orientujeme na místní produkty a lokální dodavatele. Náš environmentální přístup k práci nabízí našim zákazníkům nejen zdravé jídlo, ale i společensky zodpovědný postoj. Díky podpoře Úřadu práce nadále zaměstnáváme v našem provozu více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Zdravá jídelna nevaří pouze pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora. Rozvážíme do mateřských škol, dodáváme občerstvení na cateringové akce i svatby. Úspěšně jsme pořádali několik velkých firemních akcí, zajišťovali jsme občerstvení pro konference a semináře. Jsme hlavními dodavateli pro místní tradiční akce, jako jsou oblíbené jarmarky či Masopust. Zdravá jídelna v roce 2014 uvařila více než obědů. 11

12 SOCIÁLNÍ PODNIK Sestavili: Lenka Bašová, pracovní terapeutka, Alena Mrázková, koordinátorka projektu Sociální podnik je charakteristický tím, že zaměstnává více než 30 % osob se zdravotním či jiným znevýhodněním na trhu práce. V ENVIRA, o. p. s. zaměstnáváme průměrně 78,9 % osob se zdravotním postižením (výpočet dle metodiky ÚP). Na osoby se zdravotním postižením se zaměřujeme nejvíce, věnujeme se však i zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní). ENVIRA, o. p. s. vznikla v roce Od roku 2009 se zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v Toulcově dvoře věnovalo Zájmové sdružení Toulcův dvůr. ENVIRA, o. p. s. tuto činnost plynule převzala. V našem sociálním podniku se zaměřujeme na zaměstnávání osob se všemi typy zdravotního postižení fyzické, mentální, smyslové, kombinované i duševní onemocnění. Pracovníky vybíráme podle dovedností a pozitivního přístupu k vykonávané činnosti. Individuálně přizpůsobujeme rozložení pracovní doby a výši pracovního úvazku. Zohledňujeme zdravotní stav a přizpůsobujeme pracovní prostředí i styl práce. V jednotlivých čtvrtletích byl podíl osob se zdravotním postižením (OZP) ze všech pracovníků v organizaci následující: 1. čtvrtletí: 78,33% 2. čtvrtletí: 83,43 % 3. čtvrtletí: 76,71 % 4. čtvrtletí: 77,16 % Zaměstnávání pracovníků se zdravotním znevýhodněním v roce 2014 zajišťoval tým provozních pracovníků složený z ředitele, ředitelky provozu sociálního podnikání, obchodní ředitelky, šéfkuchařky, provozní manažerky, tří kuchařů vedoucích směn, vedoucího údržby areálu a budov, koordinátorky infocentra, vedoucí rukodělné dílny, vedoucí administrativy, sociální pracovnice a pracovní terapeutky. V průběhu roku 2014 jsme zaměstnávali celkem 52 pracovníků se zdravotním postižením, 28 z nich v rámci tréninkového programu. 12 Zaměstnávání OZP probíhá dvěma způsoby. ENVIRA, o. p. s. má vymezená chráněná pracovní místa pro dlouhodobé zaměstnávání v provozu stravovacím, v údržbě zeleně, v provozu infocentra a v rukodělné dílně. Druhým způsobem je tréninkový program, který rozšiřuje naši nabídku pracovních pozic pro OZP.

13 Tréninkový program Tréninkový program byl zahájen v srpnu Je určen lidem se zdravotním znevýhodněním. Pracujeme se všemi typy postižení (duševní, mentální, kombinované i vnitřní). Je určen pouze těm, kdo na sobě chtějí pracovat a zvýšit svoji šanci uplatnit se na trhu práce. Zájem o práci i po skončení programu u nás je jedním z důležitých kritérií pro výběr vhodného účastníka programu. Poptávka po zapojení do tréninkového programu a po zdokonalení svých pracovních návyků v uplynulém roce převyšovala kapacitu programu - 16 pracovních míst současně. Nabízenými pracovními pozicemi jsou administrativní pracovník, asistent infocentra, ošetřovatel zvířat, pokojská a pracovník v rukodělné dílně. Tréninkové zaměstnání má podobu individuálně uzpůsobeného pracovního úvazku (rozsah, časy začátků směn, rozložení směn v týdnu apod.). Pracovní poměr je na dobu určitou, a to na 4-9 měsíců. V tréninkovém zaměstnání je uzavřena pracovní smlouva, pracovník si vyřizuje všechny doklady potřebné k nástupu do zaměstnání, učí se orientovat v pracovním světě. V zaměstnání si pracovník v reálném prostředí vyzkouší své dovednosti a možnosti. V roce 2014 program úspěšně ukončilo 28 osob. Nově jsme do programu zařadili pracovní pozice barman a zahradník. V roce 2015 plánujeme další rozšíření počtu míst kapacita programu pak bude 22 osob se zdravotním postižením současně. Více informací nabízíme na webových stránkách Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře, č. CZ.2.17/2.1.00/35054 Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Evropské projekty Stručné shrnutí - tréninkový program, jeho cíle a smysl: Cílem projektu Tréninkové zaměstnávání na Toulcově dvoře je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro cílovou skupinu osob se zdravotním znevýhodněním. Tréninkové zaměstnávání umožňuje rozvinout a upevnit pracovní návyky a dovednosti u osob s omezenými příležitostmi na trhu práce. V provozech Toulcova dvora učíme pracovníky na tréninkových pozicích potřebným znalostem a dovednostem zaměstnance. Pracujeme s těmi, kdo pro své zdravotní znevýhodnění dosud neměli příležitost pracovat, nebyli v předchozích zaměstnáních úspěšní, nebo kvůli dlouhodobému léčení ztratili pracovní návyky. Tréninková místa slouží k rozvíjení znalostí, pracovních a komunikačních dovedností a usnadňují (u klientů s těžším postižením přímo zajišťují) integraci. Tréninkové zaměstnání zahrnuje intenzivní individuální přípravu v dočasném zaměstnání na soustavnou pracovní činnost klienta pro jiného zaměstnavatele. Cílem nácviku pracovních činností je vybudování pracovních návyků a rozvoj potřebných pracovních dovedností pro budoucí pracovní uplatnění. Již v průběhu tréninkového zaměstnání probíhá hledání vhodného zaměstnání. V rámci pracovního tréninku dojde u klientů k vytvoření žádoucích pracovních návyků, k sociální rehabilitaci, k rozvoji dovedností v oblasti ADL (aktivit denního života) a k posílení komunikačních dovedností. Cílem projektu je získání pracovní zkušenosti klientů (praxe) a pracovních návyků, které jim umožní získat a udržet si zaměstnání, na které následně nastoupí. 13

14 Za finanční podporu děkujeme: Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře II, č. CZ.2.17/2.1.00/37091 Cílem Tréninkového programu II (dále jen TP II ) je rozšířit a pokračovat v programu tréninkového zaměstnávání v sociálním podniku. Účelem programu je zvýšení dostupnosti zaměstnání pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (dále jen OZP ) a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Stručné shrnutí - tréninkový program, jeho cíle a smysl: Nabízenými tréninkovými pozicemi v rámci projektu jsou: administrativní pracovník, asistent infocentra, barman, ošetřovatel zvířat, pokojská, pracovník v rukodělné dílně zahradník. Pro TP II využíváme získaných zkušeností z TP I a upravujeme podmínky tak, aby lépe odpovídaly požadavkům cílové skupiny (např. kratší program, min. 3 měsíce). Cílem projektu je uskutečnit zaměstnávání na tréninkových pracovních místech pro nejméně 22 osob (OZP) přímo v naší společnosti. Naučí se zde pracovním návykům a zdokonalí se v dovednostech potřebných k dané profesi. Tréninková místa slouží k rozvíjení znalostí, pracovních a komunikačních dovedností a usnadňují (u klientů s těžším postižením přímo zajišťují) integraci. Tréninková pracovní místa slouží k pracovní přípravě. V přirozeném pracovním prostředí se pracovníci v tréninku pod odborným vedením učí, jak práce probíhá. Zjistí, jak ji zvládají. A zda odhadli své možnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu. Absolvováním získají zkušenosti, praxi a reference pro dalšího zaměstnavatele. Pracujeme s lidmi (OZP) ve věku let, které vstupují na trh práce (absolventi, po léčbě apod.) nebo se jim nedaří vhodné pracovní uplatnění najít. Vedlejším cílem projektu je poskytnout i zájemcům o zapojení do projektu informace a poradenství týkající se zajištění dokladů pro nástup na pracovní místo pro OZP, které účastníkovi usnadní nástup do dalšího zaměstnání. 14

15 Profesionalizací ke stabilitě a růstu sociálního podniku (CZ.2.17/2.1.00/36106), č. CZ.2.17/2.1.00/37091 Realizace: Místo realizace: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Realizátor: ENVIRA, o. p. s. Financování: Operační program Praha - Adaptabilita Stručné shrnutí: Cílem projektu bylo stabilizovat chod současné podoby sociálního podniku, připravit tým organizace k růstu společnosti a navýšit počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP ) o 25%. Věnovali jsme se prohloubení kvalifikace vedoucích pracovníků organizace, vytvořili novou samostatnou funkci fundraisera a zavedli pravidelné supervize do chodu organizace. Při přípravě projektu proběhla analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců organizace (management a odborní pracovníci), která ukázala, že zaměstnanci mají zájem o zvýšení svých odborných znalostí a rozvoj manažerských dovedností. Každému pracovníkovi byl sestaven individuální vzdělávací plán, který postupně plnil. Odborné vzdělávání bylo zaměřeno na oblasti, které vedou ke zvýšení kompetencí v práci s pracovníky se zdravotním postižením, ke zlepšení pracovních postupů. Směřují k naplnění potřeb pracovníků v přímé práci, které není možné definovat jednotně a proškolit současně. Specifické znalosti si pracovníci rozvíjeli individuálně ve vzdělávacích kurzech dostupných na trhu. Sérii školení v manažerských dovednostech (řízení pracovního výkonu, řízení rizik, řízení změn apod.) vedli externí odborní lektoři, kurzy probíhaly přímo v organizaci. Díky tomu získali zaměstnanci intenzivní průpravu pro práci se zdravotně postiženými pracovníky v sociálním podniku. Abychom vytvořili prostor pro zvažování rizik a pro včasné řešení obtíží při provozu a rozšiřování sociálního podniku, zavedli jsme v organizaci pravidelnou supervizi. Supervize je důležitou součástí práce s lidmi, zajišťuje její kvalitu, podporuje růst pracovníků a tím i kvalitní a dlouhodobě udržitelné zaměstnávání OZP. Zřízením nové funkce fundraisera, vytvořením fundraisingového plánu a jeho plněním jsme systematicky pracovali na získávání finančních zdrojů na provoz a rozvoj sociálního podniku. Fundraiser se kromě zajištění financování stávajících provozů zaměřil také na rozvoj sociálního podniku. Výsledkem projektu bylo navýšení počtu pracovních míst pro OZP místo o plánovaných 25% dokonce o 116% (do konce realizace projektu). Za finanční podporu děkujeme. 15

16 Zdroje financování Přijaté dotace: Příspěvek ÚP Kč OPPA Kč Ostatní granty Kč Příspěvek ZS TD Kč Příspěvek MHMP Kč OPPA Kč OPPA Kč 16

17 Graf financování: Ostatní Kč Dotace Kč Vlastní příjmy Kč 17

18 Finanční zpráva: Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha Činnosti Označení Název ukazatele Číslo řádku Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 A. Náklady 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem 8 Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. II. III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa a údržba ekologického centra Pozn.: 18

19 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha Označení a AKTIVA b číslo řádku c Stav k prvnímu dni účetního období 1 Stav k posled. dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. II. III. IV. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5-90 B. Krátkodobý majetek celkem I. II. III. IV. Označení a Zásoby celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem Jiná aktiva celkem Aktiva celkem PASIVA b 4 číslo řádku c Stav k prvnímu dni účetního období 3 2 Stav k posled. dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. II. Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. II. III. IV. Rezervy celkem Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání správa a údržba ekologického centra Pozn.: 19

20 Publicita ENVIRA, o. p. s. pro účely vlastní propagace založila nový web organizace Název webu akcentuje naše poslání. Účelem webu je posílit pozici sociálního podniku a prezentovat jeho výrobky a služby zákazníkům. Sociální podnik také prezentuje svoji činnost na Facebooku, na stránkách Na Toulcův dvůr za jídlem a pitím, kde již téměř 500 zájemců sleduje, co je u nás nového. Poděkování Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím: Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Operační program Praha - Adaptabilita Úřad práce ČR LMC s.r.o. (Jobs.cz) Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Botič, o.p.s. RETIGO s. r. o. FUJIFILM Europe GmbH KEEN, Inc. Jmenovitě děkujeme za individuální podporu a pomoc: Ing. Zuzana Křivinková Ing. Jan Šebek Kontakty Michal Jirsa, ředitel tel Andrea Lískovcová, obchodní ředitelka tel Alena Mrázková, ředitelka provozu sociálního podnikání tel Lenka Maali, vedoucí provozu Zdravé Jídelny tel Lenka Čumplová, vedoucí Keramické dílny tel Markéta Weberová, vedoucí Infocentra tel Lenka Bašová, sociální pracovnice tel Josef Klačo, správce budov a areálu tel Výroční zpráva byla v tomto znění schválena SR ENVIRA, o. p. s. na jednání dne

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Chceme Vám touto cestou podat zprávu o aktivitách zastřešující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 24. 9. 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Emilie Holubová, STP v ČR,

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Ing. Marek Juha

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Ing. Marek Juha KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Ing. Marek Juha OSOBY ZNEVÝHODNĚNÉ NA TRHU PRÁCE osoby se zdravotním postižením mládež a mladí dospělí osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s.

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Obsah 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání organizace... 3 3 Poskytované služby... 4 4 Orgány společnosti... 4 5 Události roku 2009... 5 6 Finanční zpráva...

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Výroční zpráva 2012

Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Výroční zpráva 2012 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2012 Sídlo: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 102 00 IČ: 62 93 1 71 DIČ: CZ 62 93 1 71 Zájmové sdružení Toulcův dvůr je v současné době tvořeno

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Evidenční číslo žádosti: CZ.2.17/1.1.00/34135 Název příjemce: ELTODO-CITELUM,

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více