PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE zpracovaná podle ustanovení 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon ) pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávaná v podlimitní režimu podle ustanovení 3 písmeno c), 14 odstavec (3), 15, 26, 52, 58 a dalších souvisejících Zákona s názvem: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba ve vztahu k Zákonu se jedná o podlimitní režim zadávaný v užším řízení Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropskými strukturálním a investičními fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí: název projektu: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/16_043/ Označení veřejné zakázky Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek 2. Z Identifikační údaje zadavatele Zadavatel ve smyslu zákona: 4 odstavec (1) písmeno e) Zákona 121 Název zadavatele: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Sídlo zadavatele: Brněnská 410/13, Vyškov-Město, Vyškov D CZ Osoba oprávněná jednat: Ing. Karel Goldemund, předseda představenstva Ing. Vladimír Kramář, člen představenstva 3. Kontaktní osoba: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Novoměstský, vedoucí technického úseku telefon: Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY. Hlavním důvodem této navrhované akce je nevyhovující kvalita a kvantita vody v místních zdrojích Úprava vody ve VDJ Švábenice není rentabilní a vlastník ji tedy kompletně opustí. Řešené vodovodní objekty a řady a budou plnit funkci zásobení obyvatel pitnou vodou. Stavbou dojde k rozšíření skupinového vodovodu Vyškov o další část větev Švábenickou. Smyslem stavby je zajištění centrálního přívodu pitné vody do obcí, které dnes sice mají vlastní vodovod, ale využívají místní zdroje (Vážany u Vyškova, Moravské Prusy-Boškůvky, Moravské Málkovice, Medlovice, Dětkovice, Švábenice). Důvodem tohoto kroku je nevyhovující kvalita i kvantita vody v těchto místních zdrojích. Vybrané místní zdroje vody budou ponechány jako doplňkové k centrálnímu zdroji. Centrální zdroj v tomto případě představuje ÚV Lhota. V navrhovaném přívodném řadu z VDJ Bohdalice se předpokládá průměrná distribuce cca 450 m3 /d, resp. 900 m3 /d v denním maximu. To představuje špičkový odtok z vodojemu cca 16 l/s. Akumulace nového vodojemu Moravské Málkovice je navržena na 2x150 m3. 4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku ,87 Kč bez DPH 5. Zvolený druh zadávacího řízení užší řízení zadávané v podlimitním režimu Elektronicky podepsal(a) Ing. Jiří Kudělka Datum: :44:54 strana 1

2 6. Identifikační údaje dodavatelů, kteří podali žádost o účast Žádost o účast číslo 1 Žádost o účast číslo 2 Žádost o účast číslo 3 Žádost o účast číslo 4 HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, Praha Žádost o účast číslo strana 2

3 7. Identifikační údaje účastníků, kteří byly vyzvání k podání nabídky Účastník zadávacího řízení, jenž podal žádost o účast číslo 1 Účastník zadávacího řízení, jenž podal žádost o účast číslo 2 Účastník zadávacího řízení, jenž podal žádost o účast číslo 3 Účastník zadávacího řízení, jenž podal žádost o účast číslo Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení Účastník zadávacího řízení, jenž podal žádost o účast číslo 4 HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, Praha strana 3

4 Účastník řádně neprokázal splnění požadavku zadavatele stanovený podle 79 odstavec (2) písmeno a) a d) Zákona. Komise v souladu s ustanovením 46 Zákona požádala tohoto účastníka, aby ve lhůtě stanovené komisí písemně objasnil předložené údaje a doklady a nebo aby doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. Účastník žádné vysvětlení zadavateli či zástupci zadavatele nedoručil, a proto zadavatel na základě doporučení komise vyloučil podle ustanovení 48 odstavce (2) písmeno b) Zákona účastníka z tohoto zadávacího řízení. 9. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku Nabídka číslo 1 Nabídka číslo 2 Nabídka číslo 3 Nabídka číslo strana 4

5 10. Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění jejího výběru Účastník zadávacího řízení, který podal nabídku číslo 4 : Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky Nabídka číslo 4 účastníka je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou a s druhou nejkratší lhůtou pro dokončení celého díla v kalendářních dnech. Použitím zveřejněného způsobu hodnocení uvedeného v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (uveřejněném v souladu s ustanovením 212 a souvisejících Zákona ve Věstníku veřejných zakázek) a v zadávacích podmínkách (uveřejněné taktéž na profilu zadavatele) získala nabídka tohoto účastníka nejvyšší výsledné bodové ohodnocení. Tím se účastník stal vybraným dodavatelem. Výpočet výsledného bodového ohodnocení a stanovení pořadí nabídek podle výsledného bodového ohodnocení je přílohou této zprávy. 11. Identifikační údaje poddodavatele(ů), který se podílet na plnění veřejné zakázky Poddodavatel: Geostar, spol. s.r.o. Tuřanka 240/11, Brno, Specifikace části plnění veřejné zakázky: Jedná se o zajištění všech činností souvisejících s výkonem pozice specialista v oboru geotechnika, geologie v rámci realizačního týmu / 77 odstavec (2) písmeno c) Zákona, 79 odstavec (2) písmeno d) Zákona. Poddodavatel: AQUA STYL spol. s.r.o. U Cihelny 438/6, Držovice Specifikace části plnění veřejné zakázky: Jedná se o zajištění všech činností souvisejících s výkonem pozice specialista v oboru svářecí technologie - nerez v rámci realizačního týmu / 79 odstavec (2) písmeno d) Zákona. 12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu. 13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení 98 Zákona. 14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle 78 odstavec (3) Zákona Nenaplněno. strana 5

Veřejná zakázka na stavební práce

Veřejná zakázka na stavební práce Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ustanovení 3 písmeno c), 14 odstavec (3), 15, 26, 52, 58 a dalších souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-113410-1453/SIK5-2014

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-113410-1444/SIK5-2014

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále zákon ) 1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce 1.1. Název

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ).

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Označení veřejné zakázky Název zakázky: Rekonstrukce objektu Pernerova 29 Veřejná

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. veřejná zakázka

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. veřejná zakázka PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE veřejná zakázka tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen jako zákon ). IDENTIFIKAČNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále zákon ) 1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce 1.1. Název

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako zákon ) k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V

Více

Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele

Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele Písemná zpráva o veřejné zakázce Zpráva o průběhu výběrového řízení Veřejná zakázka na stavební práce Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-472/SIK5-2017

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: Dotčená část: Sídlem: Zastupující: IČ: 00216208 DIČ: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR PRÁVNÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť

Více

Č. j. MV /VZ-2015 Praha 26. července Písemná zpráva zadavatele. Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017

Č. j. MV /VZ-2015 Praha 26. července Písemná zpráva zadavatele. Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017 *MVCRX032JNDJ* MVCRX032JNDJ prvotní identifikátor Česká republika Ministerstvo vnitra odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38299-135/VZ-2015 Praha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní části budovy

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní části budovy Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: Dotčená část: Sídlem: Zastupující: IČ: 00216208 DIČ: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Více

Zadavatel: VTP Brno, a.s. se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno IČO: 63483122

Zadavatel: VTP Brno, a.s. se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno IČO: 63483122 Zadavatel: VTP Brno, a.s. se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno IČO: 63483122 Veřejná zakázka: Výběr dodavatele interiérového vybavení objektu VTP Brno zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení 27

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 22 odstavec (2) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) s názvem: Provozovatel a dodavatel

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy Dotčená část: Lékařská fakulta

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy Dotčená část: Lékařská fakulta

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Městská část Praha 5 se sídlem nám. 14 října 4 150 22 Praha 5 IČO: 000 63 631 DIČ: CZ00063631 Veřejná zakázka: ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - Rekonstrukce hospodářského

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) ZADAVATEL: Statutární město Opava,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4" Druh zadávacího

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Veřejná zakázka: Dodávka vybavení specializovaných učeben ZŠ Žarošice II první část dodávka nábytku Identifikace zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK podlimitní veřejná zakázka na dodávky PODLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v platném znění (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení DpS Klatovy

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Kompletní dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce byla téhož dne uveřejněna na

Kompletní dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce byla téhož dne uveřejněna na PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Označení veřejné zakázky Název zakázky: Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PRVNÍMU JEDNÁNÍ

PÍSEMNÁ VÝZVA K PRVNÍMU JEDNÁNÍ PÍSEMNÁ VÝZVA K PRVNÍMU JEDNÁNÍ pro jednací řízení s uveřejněním podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Plně izolované rozvaděče 22 kv ZADAVATEL : E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera

Více

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2018, 4. část Zadavatel

Více

Firewall II. Písemná zpráva zadavatele

Firewall II. Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ustanovení 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ) pro veřejnou zakázku ev. č. Z2019-007964 Veřejná zakázka

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název zadavatele: Městská část Praha 5 Sídlo zadavatele: Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 Název veřejné zakázky: Antigraffiti program MČ Praha 5 S ohledem na povinnost danou

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikace veřejné zakázky PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Název: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Adresa veřejné zakázky: Identifikační údaje zadavatele Dynamický nákupní systém na dodávky síťových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Výstavba vodovodu Šlikova Ves

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Výstavba vodovodu Šlikova Ves VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka Oznámení o zahájení výběrového řízení: Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PÍÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍÍHO ŘÍÍZENÍÍ ČÁST B - Uherskohradišťská nemocnice a.s. ubytovna Na nožkách realizace úspor energie ve smyslu 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

P O D Á N Í N A B Í D K Y

P O D Á N Í N A B Í D K Y STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Ing. Petr Holický náměstek primátora V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2016 Č.j.: ORVZ/914/2016 V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V e ř e j n á z a k á z k a m a l

Více

Písemná zpráva zadavatele o podlimitní veřejné zakázce. ,,ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce hospodářského objektu"

Písemná zpráva zadavatele o podlimitní veřejné zakázce. ,,ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce hospodářského objektu Písemná zpráva zadavatele o podlimitní veřejné zakázce Dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v úplném znění (dále jen zákon) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE IČ: 25533843, CZ25533843 PÍÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍÍHO ŘÍÍZENÍÍ ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikace veřejné zakázky PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Název: Druh veřejné zakázky: Druh řízení: Adresa veřejné zakázky: Identifikační údaje zadavatele 1. PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA MU rekonstrukce objektu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE sp. zn.: CN/22/CN/15 č.j. 5607/15/CN PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 SÍDLEM: alej Svobody 923/80, 32300 Plzeň 23 IČ:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen zákon), o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Veřejná zakázka

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 zadávacího řízení

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele pro část 1 zadávacího řízení podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení na uzavření rámcové

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 2 zadávacího řízení

Písemná zpráva zadavatele pro část 2 zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele pro část 2 zadávacího řízení podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení na uzavření rámcové

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rekonstrukce kanalizace a vodovodu Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 zadavatel zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001: Brněnské vodárny a kanalizace,

Více

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Název veřejné zakázky: Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 Prodej nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST pro užší řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy

Více

Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon )

Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) Zpráva o průběhu veřejné zakázky Veřejná zakázka Název zakázky: ÚEB Pre-seed/2015: Dodávka laboratorního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín, Česká republika

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín, Česká republika Písemná zpráva zadavatele v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ) Název zadavatele: Česká republika Hasičský záchranný sbor Zlínského

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM: ZŠ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích II. etapa

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích II. etapa Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov IČO: 70631808 Veřejná zakázka: Domy pro sociální

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ZZVZ ) Veřejná zakázka Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech 1. Označení zadavatele, předmět veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh řízení: Zvýšení kvality

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Písemná zpráva zadavatele Rekvalifikace Středočeský kraj II Část veřejné zakázky: 41 Rozšíření řidičských oprávnění, profesní průkaz - Rakovník Zadavatel: Česká republika Úřad práce

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: statutární město Karviná Sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát Jednající: Ing. Jan Wolf, primátor města : 00297534 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Označení zadavatele: Městská část Praha 5, IČO: 00063631, Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 Název veřejné zakázky: Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ

Více

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele Oznámení o výběru dodavatele podle 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK Údaje o zadavateli Zadavatel: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Sídlo: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark Oprávněná osoba: Ing.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody zadávané v nadlimitním

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Dodávky kotoučů pro tisk jízdenek v automatech, kotoučů pro prodejny a papírových jízdenek v blocích

Dodávky kotoučů pro tisk jízdenek v automatech, kotoučů pro prodejny a papírových jízdenek v blocích Ing. Vychodil/585 533 141 19.6.2018 Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou sektorovým zadavatelem, s názvem Dodávky kotoučů pro tisk jízdenek v automatech, kotoučů

Více

PŘÍLOHA Č. 16B PŘÍLOHY OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM,

PŘÍLOHA Č. 16B PŘÍLOHY OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, PŘÍLOHA Č. 16B PŘÍLOHY K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 Aktualizace k 29. 1. 2014 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 5 Oznámení o zahájení výběrového řízení

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a ustanovení 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 9. 10. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: SÍDLEM: IČO: ZASTOUPENÝ: PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Středisko volného času RADOVÁNEK Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 69977836/CZ069977836 Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 publikované na profilu zadavatele dne 8.4.2014 (identifikátor

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikace veřejné zakázky PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Název: Druh veřejné zakázky: Druh řízení: Adresa veřejné zakázky: Identifikační údaje zadavatele 1. PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA Nový náhradní zdroj NN

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zpráva o průběhu výběrového řízení zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Pavilon Farmacie II zhotovitel stavby zakázka

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená podle ust. 217 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) Jednací řízení bez uveřejnění Zadavatel: Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 116 36

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název veřejné zakázky: Mikroskopy Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení v souladu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a ustanovení 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více