Březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2011. www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz"

Transkript

1 Březen 2011 Obsah: Slovo starosty Veselský masopust Květinová seskupení Odpady v roce 2011 Výroční členská schůze Životní jubilea Vítání občánku Vlaková doprava ElektroodpadSNICE ROKU Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, rok 2010 nám skončil a je dobré se poohlédnout zpátky, jaký byl z celkového pohledu na naši obec. Jsem rád, ţe to byl rok úspěšný. Jako kaţdý předcházející rok se hodně zlepšilo, ale stále máme co vylepšovat, i kdyţ podmínky pro realizaci jsou stále sloţitější, hlavně u malých obcí, a také to stojí více peněz. Je zajímavé, jak rychle jsme si zvykli na pěkné nové obecní komunikace s chodníky na obecních pozemcích, upravené a vyuţívané Centrum aktivního odpočinku, upravenou náves u rybníka Návesník a neumíme si představit pěší chůzi za plného provozu od Vorlových k Hornímu rybníku bez nového chodníku, který je na silnici II. třídy. Velmi rychle jsme si zvykli na obecním úřadu na nové sociální zařízení pro muţe a ţeny, které je na dobré úrovni. Podařilo se zateplit u mateřské školy plášť, půdu, udělat novou fasádu včetně výměny oken, dveří a tímto vytvořit podmínky pro sníţení nákladů na energii. Vnitřními úpravami se zlepšilo i prostředí uvnitř MŠ. Nyní nám toto připadá jako samozřejmost, ale samo se to neudělá, ani neudrţuje. Historickým úspěchem pro naši obec je, ţe v rámci krajské soutěţe Vesnice roku 2010 jsme se v Pardubickém kraji umístili za péči o zeleň a ţivotní prostředí na 1. místě a získali tak významné ocenění Zelená stuha. Byli jsme vybráni mezi 12 nejlepších obcí v ČR a v celostátní soutěţi Zelená stuha ČR jsme se umístili mezi předními obcemi a získali jsme za to Čestné uznání Ministerstva ţivotního prostředí za péči o zeleň a ţivotní prostředí. Toto ocenění jsem převzal v Senátu Parlamentu ČR 15.listopadu 2010 v Praze. Zelená stuha Vesnice roku 2010 je pověšena na slavnostním obecním praporu a přibyla k Modré stuze, kterou obec získala v roce 2004 za společenský ţivot v obci. Peníze, které za získané ocenění obec dostane formou 100% dotace, budou pouţity na zeleň a zlepšení ţivotního prostředí. Spolek pro obnovu venkova ČR vydal kníţku Tvář venkova. V této publikaci jsou shromáţděné fotografie a povídání o vybraných stavbách a upravených krajinách, které jsou zajímavé a vznikly v posledních 20 letech v rámci Programu obnovy venkova. Kníţka byla pokřtěna před vyhlašováním výsledků soutěţe. Vyhodnocené obce celostátní soutěţe tuto knihu dostaly a je potěšitelné, ţe naše Centrum aktivního odpočinku je na jedné ze stránek. Z Pardubického kraje je tam jen 5 obcí.

2 Kniha je k nahlédnutí na obecním úřadě. Je začátek roku 2011 a pro naší obec je tento rok významný tím, ţe si v červnu připomeneme 610 let první zmínky o vzniku obce Veselí. Z historických pramenů se můţeme dočíst, ţe naši předkové, kdyţ zakládali obec, přáli si, aby zde bylo veselo, a tak obci dali název Veselí. Je dobře, ţe v obci byla obnovena tradice Veselského masopustu. V novodobé historii Veselský masopust získal, díky svému rozsahu, velkou oblibu nejen v obci, ale i v širokém okolí. Jsem rád, ţe snahy o jeho utlumení v minulosti se minuly účinkem. V tomto významném roce se Veselský masopust bude konat Sloţení zastupitelstva obce po komunálních volbách na podzim 2010 dává záruku, ţe zabezpečování činností veřejné správy, kulturních, sportovních a sociálních sluţeb bude zajišťováno ke spokojenosti našich občanů. Významným úkolem pro tento rok je údrţba a péče o zeleň a ţivotní prostředí, včetně jejich rozšíření. K údrţbě a rozšíření bychom chtěli pouţít slíbené finanční prostředky z dotace za Zelenou stuhu. Připravuje se návrh na zlepšení prostředí vedle obchodu, před obecním úřadem, v zahradě za MŠ a zelená clona podél silnice II.třídy vedle rybníka Návesník směrem na Choltice. Pro letošní rok se podařilo získat dotaci z evropských peněz přes MAS Ţeleznohorský region administrovanou SZIF Hradec Králové a Ministerstvem zemědělství na venkovní kuţelnu se zázemím ve sportovně rekreačním areálu. Výstavba proběhne v průběhu letošního roku. Na obecním úřadě, jestliţe se podaří získat dotaci z Programu rozvoje venkova od Pardubického kraje, máme naplánovanou rekonstrukci podlah v obřadní místnosti, v knihovně a na chodbě obecního úřadu, včetně dalších úprav.v letošním roce naše obec bude hostit 19. setkání zástupců měst a obcí nesoucí ve svém názvu Veselí. Toto setkání se v naší obci bude konat po třetí. Kaţdý rok se koná v jiném Veselí. Převáţně se setkání účastní: Veselí nad Moravou, Veselí nad Luţnicí, Nové Veselí, Vysoké Veselí, Veselí u Pavlova, Veselí u Štětí, Veselí u Přelouče. Termín konání je června a v současné době se připravuje dvoudenní program. Věřím, ţe našim přátelům z Veselí vytvoříme takovou atmosféru, aby se jim u nás a v okolí líbilo. Před deseti lety, v roce 2001, byla vydána broţura Rody a grunty na Veselí. Obecní úřad, jak jsme informovali v minulém zpravodaji, v letošním roce připravuje rozšířené vydání s aktualizací do roku 2011 a další propagační materiál naší obce k 610. výročí písemné zmínky o zaloţení naší obce. Na závěr ještě jednou přeji do roku 2011 všem našim občanům hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním a pracovním ţivotě. Na Veselí bude veselo starosta obce Veselský masopust se bude konat 12. března 2011 od 10 hodin a přípravy jsou v plném proudu. V letošním roce jsou velikonoce pozdě, 25.dubna, a tak se masopusty protáhnou aţ do začátku března. Od roku 1997 se maškarní průvod ve Veselí koná pravidelně přes rok a stal se hezkou tradicí. Těší nás velký zájem nejen domácích, ale i přespolních masek. Potěšující je velký zájem strojit se do tohoto průvodu ať uţ organizovaně, nebo samostatně, coţ můţe být i příjemné zpestření. Důleţitý je i zájem pomoci při zajišťování této akce. Program bude podobný jako v předešlých letech. Masky mají sraz v 9.30 hodin u hostince MASH. Pod vedením principála a za doprovodu osvědčené hudby Petra Nedbala se průvod vydá ke starostovi pro medvěda a pro svolení k pořádání průvodu. Potom se bude hrát a tancovat u kaţdého domu. V průvodu nebudou chybět řemeslníci, pojízdné občerstvení, kolo štěstí, spousta masek a dalších překvapení. Trasu průvodu se snaţí principál měnit tak, aby byla jiná neţ předcházející rok. Jestliţe si někdo bude přát, aby se u jeho domu nehrálo, je to třeba oznámit organizačnímu výboru a nebo na obecním úřadu. Po skončení průvodu bude slavnostně vylosována tombola a za své prohřešky bude odsouzen kominík. Večer od 19 hodin se koná v Penzionu Na Hrázi maškarní zábava ( kapela Borsalino) a v hostinci MASH diskotéka. V případě potřeby získání informací o přípravě a nebo konání maškarního průvodu je moţné se obrátit na organizační výbor, který se schází do kaţdý čtvrtek v hostinci MASH od 18.30hod. V době konání průvodu pořadatelé nebudou vybírat vstupné od trvale bydlících občanů z Veselí, kteří dávají příspěvek u svých domovů. starosta obce Veselí

3 Nejhezčí květinová seskupení na Veselí Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s Obecním úřadem ve Veselí, stejně jako v předešlých letech, v průběhu roku 2011 vyhodnotí nejhezčí květinové seskupení u rodinných domů, na záhonech nebo v nádobách. Z těch nejhezčích, které je moţno vidět z veřejného prostranství, budou pořízeny fotografie. Dále je moţno na obecní úřad předat do soutěţe vlastní fotografie květinového seskupení nebo poslat elektronicky na adresu: Vyhodnocení soutěţe bude provedeno na základě fotografií a tři nejlepší budou odměněny na výroční členské schůzi Českého zahrádkářského svazu.. Odpady v roce 2011 předseda ČZS Svoz komunálního odpadu pro letošní rok bude zajišťován ve stejném reţimu - kaţdé úterý jako v roce 2010 firmou SOP a.s. Přelouč. Bude se také provádět svoz bioodpadu. Termín bude oznámen místním rozhlasem, na webu obce a ve vývěsní skřínce. Obecní úřad má ještě k pětiletému pronájmu za celkovou částku 300,- Kč dostatek biopopelnic. Občané mohou mít i více pronajatých biopopelnic. Stále však platí, ţe bioodpad se má na vesnici kompostovat a to, co se nehodí do kompostu, teprve dáváme do biopopelnic. Kompostování je základní likvidace bioodpadu. Kompostování nám umoţňuje nejen uspořit peníze a čas, ale při separování zahradního i domácího odpadu nám pomáhá zkvalitňovat půdu na záhonech, na trávnících či u stromů. Je to také vhodný materiál k vyrovnávání terénu. Kompost je stále více středem pozornosti. Ke kompostování je vhodné a do popelnice na směsný odpad bychom neměli dávat - ovocné a zeleninové odpady posekanou trávu, listí, drnové řezy,větvičky odkvetlé květiny hlína z květináčů seno, sláma třísky, piliny,hobliny, kůra trus hospodářských zvířat, hnůj, močůvka, naštěpkované dřevo popel ze dřeva Kuchyňský odpad je moţné podle svého druhu kompostovat, dávat do bioodpadu, případně do směsného odpadu nebo jím přilepšit domácímu zvířectvu. Papír se ukládá do 2 kontejnerů u obchodu, kde je odvoz zajišťován 1x za čtrnáct dní. Dále ho můţete věnovat do sběru v ZŠ Choltice nebo do okolních sběren. Větve z prořezaných a ostříhaných stromů a keřů je moţné dovést na určené místo za obecním úřadem, kde bude zabezpečeno jejich spálení na čarodějnice. Sklo odnášejte do kontejneru u obchodu, obec má nyní v pronájmu od EKOKOMU 1x kontejner na bílé sklo a 1x na barevné. Odváţí se 1x za čtrnáct dní. Plasty dávejte do 2 kontejnerů u obchodu, současně je moţné do tohoto kontejneru ukládat i sešlápnuté nápojové obaly (tetra-paky), to je krabice od mléka a nápojů. Vyváţí se 1x týdně, plastové láhve nutno sešlápnout. Obecní úřad uvaţuje o pytlovém svozu od domů, ale problém je kdo by je sváţel. Nebezpečný a velkoobjemový odpad se bude sbírat 2.dubna 2011 dopoledne, čas a místo bude upřesněno v obecním rozhlase. Při tomto svozu se nebude likvidovat elektrozařízení a pneumatiky. Tyto komodity mají za povinnost ze zákona likvidovat prodejci a pověřené firmy. Elektroodpad a elektro zařízení se bude likvidovat na základě výzvy svozové firmy a občané o tomto svozu budou informováni místním rozhlasem. Starý textil, oděvy, lůžkoviny atd. budou sbírány na obecním úřadě vţdy od 17.hod. Termíny budou vyhlášeny ještě v obecním rozhlase a informace bude i ve vývěsní skřínce. Tento sběr si odveze humanitární organizace Diakonie z Broumova. Stavební suť a hlína je ze zákona také odpad, a proto je nutné je vyváţet na odsouhlasené skládky. starosta obce Veselí Vybírání poplatků Poplatky za komunální odpad a ze psů budou vybírány od hod. na OÚ. Výše poplatků: TKO 500,-Kč/osobu 380,-Kč děti do 6 let a důchodci nad 70 let Pes - 100,-Kč, kaţdý další 150,-Kč.

4 Dále budeme vybírat poplatky podle obecně závazné vyhlášky o uţívání veřejného prostranství. starosta obce Veselí Výroční členská schůze ZO Český zahrádkářský svaz Veselí Vás srdečně zve na Výroční členskou schůzi všech zahrádkářů ve Veselí, která se koná v neděli v hod v PENZIONU NA HRÁZI. Přednášky se mohou zúčastnit i nečlenové ČZS. Životní jubilea našich občanů Říjen 2010 Dvořáková Anna Trojanová Emilie Listopad 2010 Benešová Anna Mládek Josef Jelínek Václav Mládková Helena Svobodová Helena Čepková Miluše Kučera Jaroslav Prosinec 2010 Krulišová Miluška Dolan Otakar Leden 2011 Štěpánek Jan Zímová Věra Volf Vladimír Všem blahopřejeme! 91 let 91 let 89 let 83 let 80 let 80 let 86 let 70 let 85 let 82 let předseda ČZS Mgr.Jitka Danihelková Evidence obyvatel ( říjen prosinec 2010) Přistěhovali se : Kocourková Jana Kocourková Lucie Kocourek Ondřej Bouda Jaromír Odstěhovali se: Tomášková Iva Narodili se: Horký Patrik K žije v naší obci 358 obyvatel s trvalým pobytem. Mgr.Jitka Danihelková Vítání občánku V obřadní místnosti obecního úřadu byli v neděli přivítání starostou obce do ţivota v naší obci tito noví občánci: Horák Jan Podhorníková Justýna Dvořák Daniel Hetych David Uzavření mateřské školky Eva Hývlová předsedkyně SPOZ V době letních prázdnin bude mateřská škola od do uzavřena. Olga Taichová Ředitelka školky Jak je to s rušením vlakové osobní dopravy Mnoho lidí v naší obci zneklidňují zprávy o rušení osobní vlakové dopravy na trati Přelouč Práchovice a zpět. K vyjasnění různých zpráv a informací bylo svoláno Pardubickým krajem jednání ve věci Optimalizace veřejné dopravy. Jednání se uskutečnilo v Heřmanově Městci a zúčastnili se ho náměstek hejtmana PK Jan Tichý, vedoucí odboru dopravy PK Ing. Ladislav Umbraun, za České dráhy KCOD Pardubice Michal Štěpán, starostové dotčených obcí (Přelouč, Valy, Veselí, Choltice, Jeníkovice, Heřmanův Městec, Práchovice) a 4 představitelé firmy OREDO. Firmu OREDO si zajistil Pardubický kraj pro organizaci veřejné dopravy v kraji. Na začátku jednání firma OREDO představila plán organizace veřejné dopravy v projednávaném území a z materiálů vyplynulo, ţe trat Přelouč - Práchovice bude pro osobní dopravu zrušena a plně nahrazena autobusovou dopravou. K této problematice se rozpoutala bouřlivá diskuze.

5 Závěr jednání: vlaková osobní doprava Heřmanův Městec - Práchovice bude nahrazena autobusovou dopravou. Trasa Přelouč - Heřmanův Městec - osobní vlaková doprava, zůstane zachována v plném rozsahu za předpokladu, ţe město Heřmanův Městec vytvoří podmínky, aby před vlakové nádraţí mohly zajíţdět a zastavovat autobusy, které přijíţdějí do H.M. z obou směrů. Nejvhodnější se jeví kruhový objezd před nádraţím. Jestliţe dojde ke zvýšení počtu cestujících na této trati, dráhy slíbily v druhé polovině roku 2012 nasadit modernější vozidla Regionova. V druhé polovině června 2011 bude na stránkách PK návrh nového jízdního řádu a pak bude cca měsíc na posílání připomínek. Následně bude svoláno osobní jednání k projednání JŘ. starosta obce Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů Kaţdá domácnost produkuje velké mnoţství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, kdyţ před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyváţení se pak nemusíme starat. Jenţe dnes uţ většina z nás ví, ţe do popelnice nelze odloţit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, ţluté či zelené sběrné kontejnery. Co kdyţ se nám však rozbije mixér, fén či ţehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který můţe být i několik kilometrů vzdálený? Co napověděl průzkum? Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří aţ pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.v zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři aţ pět procent ročně, skoro třikrát rychleji neţ celkový objem odpadu. Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vyslouţilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy jiţ perfektně fungoval. U nás tehdy s nadsázkou řečeno platilo, ţe většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá, konstatuje Ing. Roman Tvrzník z kolektivního systému ELETKROWIN. Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, ţe došlo k výrazným změnám v uvaţování lidí. S tvrzením Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách dnes souhlasí 72 % dotazovaných. Kdyţ se řekne zpětný odběr elektrozařízení, vybaví se podle průzkumu více neţ polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového. Co vlastníme, proč to vyhazujeme Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. Například lednice alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest aţ deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává pouţívat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Kdyţ uţ dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál pouţívá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, ţe starou lednici prostě postaví k popelnici.pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je tři aţ pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší mnoţství těchto malých domácích pomocníků, bohuţel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale ţádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáţí 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů. zdroj ELEKTROWIN a.s.

6

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010 ml. Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo našeho Zpravodaje v tomto volebním období. Myslím, že obnovení jeho vydávání splnilo původní

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2009 3 Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Informace pro občany Kratochvilky................ 5 Výpis z usnesení rady, Řádková inzerce..............

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč 28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč ZASEDÁNÍ OZ Zasedání zastupitelstva obce Holovousy je naplánováno na pondělí 11. května 2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Dětský karneval, dětský den. Myslivecké sdruţení. Návštěva Stillfriedu. Co nového u SDH? Milí spoluobčané,

Dětský karneval, dětský den. Myslivecké sdruţení. Návštěva Stillfriedu. Co nového u SDH? Milí spoluobčané, Dětský karneval, dětský den strana 5 Milí spoluobčané, chtěla bych vás informovat o současném dění v naší obci. Od ledna probíhá druhá etapa výstavby kanalizace, která by měla být dokončena podle harmonogramu

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska ww w. k u lt u r a in f o- ce sb r od.c z ww w. c e sb r o d.c z Ročník 49 3/2009 9 Kč Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie

Více

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 5/2009 9 Kč Ročník 49 Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie K článku Výtvarná soutěž

Více

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více