Březen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2011. www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz"

Transkript

1 Březen 2011 Obsah: Slovo starosty Veselský masopust Květinová seskupení Odpady v roce 2011 Výroční členská schůze Životní jubilea Vítání občánku Vlaková doprava ElektroodpadSNICE ROKU Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, rok 2010 nám skončil a je dobré se poohlédnout zpátky, jaký byl z celkového pohledu na naši obec. Jsem rád, ţe to byl rok úspěšný. Jako kaţdý předcházející rok se hodně zlepšilo, ale stále máme co vylepšovat, i kdyţ podmínky pro realizaci jsou stále sloţitější, hlavně u malých obcí, a také to stojí více peněz. Je zajímavé, jak rychle jsme si zvykli na pěkné nové obecní komunikace s chodníky na obecních pozemcích, upravené a vyuţívané Centrum aktivního odpočinku, upravenou náves u rybníka Návesník a neumíme si představit pěší chůzi za plného provozu od Vorlových k Hornímu rybníku bez nového chodníku, který je na silnici II. třídy. Velmi rychle jsme si zvykli na obecním úřadu na nové sociální zařízení pro muţe a ţeny, které je na dobré úrovni. Podařilo se zateplit u mateřské školy plášť, půdu, udělat novou fasádu včetně výměny oken, dveří a tímto vytvořit podmínky pro sníţení nákladů na energii. Vnitřními úpravami se zlepšilo i prostředí uvnitř MŠ. Nyní nám toto připadá jako samozřejmost, ale samo se to neudělá, ani neudrţuje. Historickým úspěchem pro naši obec je, ţe v rámci krajské soutěţe Vesnice roku 2010 jsme se v Pardubickém kraji umístili za péči o zeleň a ţivotní prostředí na 1. místě a získali tak významné ocenění Zelená stuha. Byli jsme vybráni mezi 12 nejlepších obcí v ČR a v celostátní soutěţi Zelená stuha ČR jsme se umístili mezi předními obcemi a získali jsme za to Čestné uznání Ministerstva ţivotního prostředí za péči o zeleň a ţivotní prostředí. Toto ocenění jsem převzal v Senátu Parlamentu ČR 15.listopadu 2010 v Praze. Zelená stuha Vesnice roku 2010 je pověšena na slavnostním obecním praporu a přibyla k Modré stuze, kterou obec získala v roce 2004 za společenský ţivot v obci. Peníze, které za získané ocenění obec dostane formou 100% dotace, budou pouţity na zeleň a zlepšení ţivotního prostředí. Spolek pro obnovu venkova ČR vydal kníţku Tvář venkova. V této publikaci jsou shromáţděné fotografie a povídání o vybraných stavbách a upravených krajinách, které jsou zajímavé a vznikly v posledních 20 letech v rámci Programu obnovy venkova. Kníţka byla pokřtěna před vyhlašováním výsledků soutěţe. Vyhodnocené obce celostátní soutěţe tuto knihu dostaly a je potěšitelné, ţe naše Centrum aktivního odpočinku je na jedné ze stránek. Z Pardubického kraje je tam jen 5 obcí.

2 Kniha je k nahlédnutí na obecním úřadě. Je začátek roku 2011 a pro naší obec je tento rok významný tím, ţe si v červnu připomeneme 610 let první zmínky o vzniku obce Veselí. Z historických pramenů se můţeme dočíst, ţe naši předkové, kdyţ zakládali obec, přáli si, aby zde bylo veselo, a tak obci dali název Veselí. Je dobře, ţe v obci byla obnovena tradice Veselského masopustu. V novodobé historii Veselský masopust získal, díky svému rozsahu, velkou oblibu nejen v obci, ale i v širokém okolí. Jsem rád, ţe snahy o jeho utlumení v minulosti se minuly účinkem. V tomto významném roce se Veselský masopust bude konat Sloţení zastupitelstva obce po komunálních volbách na podzim 2010 dává záruku, ţe zabezpečování činností veřejné správy, kulturních, sportovních a sociálních sluţeb bude zajišťováno ke spokojenosti našich občanů. Významným úkolem pro tento rok je údrţba a péče o zeleň a ţivotní prostředí, včetně jejich rozšíření. K údrţbě a rozšíření bychom chtěli pouţít slíbené finanční prostředky z dotace za Zelenou stuhu. Připravuje se návrh na zlepšení prostředí vedle obchodu, před obecním úřadem, v zahradě za MŠ a zelená clona podél silnice II.třídy vedle rybníka Návesník směrem na Choltice. Pro letošní rok se podařilo získat dotaci z evropských peněz přes MAS Ţeleznohorský region administrovanou SZIF Hradec Králové a Ministerstvem zemědělství na venkovní kuţelnu se zázemím ve sportovně rekreačním areálu. Výstavba proběhne v průběhu letošního roku. Na obecním úřadě, jestliţe se podaří získat dotaci z Programu rozvoje venkova od Pardubického kraje, máme naplánovanou rekonstrukci podlah v obřadní místnosti, v knihovně a na chodbě obecního úřadu, včetně dalších úprav.v letošním roce naše obec bude hostit 19. setkání zástupců měst a obcí nesoucí ve svém názvu Veselí. Toto setkání se v naší obci bude konat po třetí. Kaţdý rok se koná v jiném Veselí. Převáţně se setkání účastní: Veselí nad Moravou, Veselí nad Luţnicí, Nové Veselí, Vysoké Veselí, Veselí u Pavlova, Veselí u Štětí, Veselí u Přelouče. Termín konání je června a v současné době se připravuje dvoudenní program. Věřím, ţe našim přátelům z Veselí vytvoříme takovou atmosféru, aby se jim u nás a v okolí líbilo. Před deseti lety, v roce 2001, byla vydána broţura Rody a grunty na Veselí. Obecní úřad, jak jsme informovali v minulém zpravodaji, v letošním roce připravuje rozšířené vydání s aktualizací do roku 2011 a další propagační materiál naší obce k 610. výročí písemné zmínky o zaloţení naší obce. Na závěr ještě jednou přeji do roku 2011 všem našim občanům hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním a pracovním ţivotě. Na Veselí bude veselo starosta obce Veselský masopust se bude konat 12. března 2011 od 10 hodin a přípravy jsou v plném proudu. V letošním roce jsou velikonoce pozdě, 25.dubna, a tak se masopusty protáhnou aţ do začátku března. Od roku 1997 se maškarní průvod ve Veselí koná pravidelně přes rok a stal se hezkou tradicí. Těší nás velký zájem nejen domácích, ale i přespolních masek. Potěšující je velký zájem strojit se do tohoto průvodu ať uţ organizovaně, nebo samostatně, coţ můţe být i příjemné zpestření. Důleţitý je i zájem pomoci při zajišťování této akce. Program bude podobný jako v předešlých letech. Masky mají sraz v 9.30 hodin u hostince MASH. Pod vedením principála a za doprovodu osvědčené hudby Petra Nedbala se průvod vydá ke starostovi pro medvěda a pro svolení k pořádání průvodu. Potom se bude hrát a tancovat u kaţdého domu. V průvodu nebudou chybět řemeslníci, pojízdné občerstvení, kolo štěstí, spousta masek a dalších překvapení. Trasu průvodu se snaţí principál měnit tak, aby byla jiná neţ předcházející rok. Jestliţe si někdo bude přát, aby se u jeho domu nehrálo, je to třeba oznámit organizačnímu výboru a nebo na obecním úřadu. Po skončení průvodu bude slavnostně vylosována tombola a za své prohřešky bude odsouzen kominík. Večer od 19 hodin se koná v Penzionu Na Hrázi maškarní zábava ( kapela Borsalino) a v hostinci MASH diskotéka. V případě potřeby získání informací o přípravě a nebo konání maškarního průvodu je moţné se obrátit na organizační výbor, který se schází do kaţdý čtvrtek v hostinci MASH od 18.30hod. V době konání průvodu pořadatelé nebudou vybírat vstupné od trvale bydlících občanů z Veselí, kteří dávají příspěvek u svých domovů. starosta obce Veselí

3 Nejhezčí květinová seskupení na Veselí Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s Obecním úřadem ve Veselí, stejně jako v předešlých letech, v průběhu roku 2011 vyhodnotí nejhezčí květinové seskupení u rodinných domů, na záhonech nebo v nádobách. Z těch nejhezčích, které je moţno vidět z veřejného prostranství, budou pořízeny fotografie. Dále je moţno na obecní úřad předat do soutěţe vlastní fotografie květinového seskupení nebo poslat elektronicky na adresu: Vyhodnocení soutěţe bude provedeno na základě fotografií a tři nejlepší budou odměněny na výroční členské schůzi Českého zahrádkářského svazu.. Odpady v roce 2011 předseda ČZS Svoz komunálního odpadu pro letošní rok bude zajišťován ve stejném reţimu - kaţdé úterý jako v roce 2010 firmou SOP a.s. Přelouč. Bude se také provádět svoz bioodpadu. Termín bude oznámen místním rozhlasem, na webu obce a ve vývěsní skřínce. Obecní úřad má ještě k pětiletému pronájmu za celkovou částku 300,- Kč dostatek biopopelnic. Občané mohou mít i více pronajatých biopopelnic. Stále však platí, ţe bioodpad se má na vesnici kompostovat a to, co se nehodí do kompostu, teprve dáváme do biopopelnic. Kompostování je základní likvidace bioodpadu. Kompostování nám umoţňuje nejen uspořit peníze a čas, ale při separování zahradního i domácího odpadu nám pomáhá zkvalitňovat půdu na záhonech, na trávnících či u stromů. Je to také vhodný materiál k vyrovnávání terénu. Kompost je stále více středem pozornosti. Ke kompostování je vhodné a do popelnice na směsný odpad bychom neměli dávat - ovocné a zeleninové odpady posekanou trávu, listí, drnové řezy,větvičky odkvetlé květiny hlína z květináčů seno, sláma třísky, piliny,hobliny, kůra trus hospodářských zvířat, hnůj, močůvka, naštěpkované dřevo popel ze dřeva Kuchyňský odpad je moţné podle svého druhu kompostovat, dávat do bioodpadu, případně do směsného odpadu nebo jím přilepšit domácímu zvířectvu. Papír se ukládá do 2 kontejnerů u obchodu, kde je odvoz zajišťován 1x za čtrnáct dní. Dále ho můţete věnovat do sběru v ZŠ Choltice nebo do okolních sběren. Větve z prořezaných a ostříhaných stromů a keřů je moţné dovést na určené místo za obecním úřadem, kde bude zabezpečeno jejich spálení na čarodějnice. Sklo odnášejte do kontejneru u obchodu, obec má nyní v pronájmu od EKOKOMU 1x kontejner na bílé sklo a 1x na barevné. Odváţí se 1x za čtrnáct dní. Plasty dávejte do 2 kontejnerů u obchodu, současně je moţné do tohoto kontejneru ukládat i sešlápnuté nápojové obaly (tetra-paky), to je krabice od mléka a nápojů. Vyváţí se 1x týdně, plastové láhve nutno sešlápnout. Obecní úřad uvaţuje o pytlovém svozu od domů, ale problém je kdo by je sváţel. Nebezpečný a velkoobjemový odpad se bude sbírat 2.dubna 2011 dopoledne, čas a místo bude upřesněno v obecním rozhlase. Při tomto svozu se nebude likvidovat elektrozařízení a pneumatiky. Tyto komodity mají za povinnost ze zákona likvidovat prodejci a pověřené firmy. Elektroodpad a elektro zařízení se bude likvidovat na základě výzvy svozové firmy a občané o tomto svozu budou informováni místním rozhlasem. Starý textil, oděvy, lůžkoviny atd. budou sbírány na obecním úřadě vţdy od 17.hod. Termíny budou vyhlášeny ještě v obecním rozhlase a informace bude i ve vývěsní skřínce. Tento sběr si odveze humanitární organizace Diakonie z Broumova. Stavební suť a hlína je ze zákona také odpad, a proto je nutné je vyváţet na odsouhlasené skládky. starosta obce Veselí Vybírání poplatků Poplatky za komunální odpad a ze psů budou vybírány od hod. na OÚ. Výše poplatků: TKO 500,-Kč/osobu 380,-Kč děti do 6 let a důchodci nad 70 let Pes - 100,-Kč, kaţdý další 150,-Kč.

4 Dále budeme vybírat poplatky podle obecně závazné vyhlášky o uţívání veřejného prostranství. starosta obce Veselí Výroční členská schůze ZO Český zahrádkářský svaz Veselí Vás srdečně zve na Výroční členskou schůzi všech zahrádkářů ve Veselí, která se koná v neděli v hod v PENZIONU NA HRÁZI. Přednášky se mohou zúčastnit i nečlenové ČZS. Životní jubilea našich občanů Říjen 2010 Dvořáková Anna Trojanová Emilie Listopad 2010 Benešová Anna Mládek Josef Jelínek Václav Mládková Helena Svobodová Helena Čepková Miluše Kučera Jaroslav Prosinec 2010 Krulišová Miluška Dolan Otakar Leden 2011 Štěpánek Jan Zímová Věra Volf Vladimír Všem blahopřejeme! 91 let 91 let 89 let 83 let 80 let 80 let 86 let 70 let 85 let 82 let předseda ČZS Mgr.Jitka Danihelková Evidence obyvatel ( říjen prosinec 2010) Přistěhovali se : Kocourková Jana Kocourková Lucie Kocourek Ondřej Bouda Jaromír Odstěhovali se: Tomášková Iva Narodili se: Horký Patrik K žije v naší obci 358 obyvatel s trvalým pobytem. Mgr.Jitka Danihelková Vítání občánku V obřadní místnosti obecního úřadu byli v neděli přivítání starostou obce do ţivota v naší obci tito noví občánci: Horák Jan Podhorníková Justýna Dvořák Daniel Hetych David Uzavření mateřské školky Eva Hývlová předsedkyně SPOZ V době letních prázdnin bude mateřská škola od do uzavřena. Olga Taichová Ředitelka školky Jak je to s rušením vlakové osobní dopravy Mnoho lidí v naší obci zneklidňují zprávy o rušení osobní vlakové dopravy na trati Přelouč Práchovice a zpět. K vyjasnění různých zpráv a informací bylo svoláno Pardubickým krajem jednání ve věci Optimalizace veřejné dopravy. Jednání se uskutečnilo v Heřmanově Městci a zúčastnili se ho náměstek hejtmana PK Jan Tichý, vedoucí odboru dopravy PK Ing. Ladislav Umbraun, za České dráhy KCOD Pardubice Michal Štěpán, starostové dotčených obcí (Přelouč, Valy, Veselí, Choltice, Jeníkovice, Heřmanův Městec, Práchovice) a 4 představitelé firmy OREDO. Firmu OREDO si zajistil Pardubický kraj pro organizaci veřejné dopravy v kraji. Na začátku jednání firma OREDO představila plán organizace veřejné dopravy v projednávaném území a z materiálů vyplynulo, ţe trat Přelouč - Práchovice bude pro osobní dopravu zrušena a plně nahrazena autobusovou dopravou. K této problematice se rozpoutala bouřlivá diskuze.

5 Závěr jednání: vlaková osobní doprava Heřmanův Městec - Práchovice bude nahrazena autobusovou dopravou. Trasa Přelouč - Heřmanův Městec - osobní vlaková doprava, zůstane zachována v plném rozsahu za předpokladu, ţe město Heřmanův Městec vytvoří podmínky, aby před vlakové nádraţí mohly zajíţdět a zastavovat autobusy, které přijíţdějí do H.M. z obou směrů. Nejvhodnější se jeví kruhový objezd před nádraţím. Jestliţe dojde ke zvýšení počtu cestujících na této trati, dráhy slíbily v druhé polovině roku 2012 nasadit modernější vozidla Regionova. V druhé polovině června 2011 bude na stránkách PK návrh nového jízdního řádu a pak bude cca měsíc na posílání připomínek. Následně bude svoláno osobní jednání k projednání JŘ. starosta obce Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů Kaţdá domácnost produkuje velké mnoţství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, kdyţ před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyváţení se pak nemusíme starat. Jenţe dnes uţ většina z nás ví, ţe do popelnice nelze odloţit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, ţluté či zelené sběrné kontejnery. Co kdyţ se nám však rozbije mixér, fén či ţehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který můţe být i několik kilometrů vzdálený? Co napověděl průzkum? Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří aţ pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.v zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři aţ pět procent ročně, skoro třikrát rychleji neţ celkový objem odpadu. Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vyslouţilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy jiţ perfektně fungoval. U nás tehdy s nadsázkou řečeno platilo, ţe většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá, konstatuje Ing. Roman Tvrzník z kolektivního systému ELETKROWIN. Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, ţe došlo k výrazným změnám v uvaţování lidí. S tvrzením Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách dnes souhlasí 72 % dotazovaných. Kdyţ se řekne zpětný odběr elektrozařízení, vybaví se podle průzkumu více neţ polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového. Co vlastníme, proč to vyhazujeme Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. Například lednice alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest aţ deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává pouţívat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Kdyţ uţ dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál pouţívá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, ţe starou lednici prostě postaví k popelnici.pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je tři aţ pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší mnoţství těchto malých domácích pomocníků, bohuţel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale ţádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáţí 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů. zdroj ELEKTROWIN a.s.

6

ŘÍJEN 2010. www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz

ŘÍJEN 2010. www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz ŘÍJEN 2010 Obsah: Slovo starosty Soutěž Vesnice roku Rody a grunty na Veselí Místní poplatky Evidence obyvatel Pronájem biopopelnic Životní jubilea Příloha:

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK)

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK) Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2013 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

PF 2010 PROSINEC 2009. Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní zastupitelstvo Obce Veselí

PF 2010 PROSINEC 2009. Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní zastupitelstvo Obce Veselí www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz PROSINEC 2009 Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní zastupitelstvo Obce Veselí PF 2010 Obsah: Slovo starosty Sdělení VAK a.s.pardubice Nájemní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 15/2012 z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 V Horních Bludovicích dne 1.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ Úvodem je třeba upřímně poděkovat všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a předali OÚ Křičeň. Opravdu si toho velice vážíme! Vzhledem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více