Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

2 Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních zahradních trzích tazatel zjišťoval zkušenosti a názory místních obyvatel na třídění odpadu v obci. Průzkumu se zúčastnilo 50 domácností (za každou domácnost byl vyplněn jeden dotazník). Čtyřicet pět dotázaných bydlí v rodinných domech, pět v bytových domech. 1. Prevence vzniku odpadů Z padesáti dotázaných uvedlo 42, že vlastní zahradu a 27 z nich má na zahradě založený kompost, dvě domácnosti o založení kompostu uvažují. Kompostování zahradního a kuchyňského odpadu je nejúčinnějším způsobem předcházení vzniku odpadů, proto je počet kompostujících domácností velmi důležitý. Dvě z domácností bez zahrady by uvítaly společný kompostér u domu. Šest následujících otázek bylo položeno pouze těm respondentům, kteří uvedli, že vlastní zahradu. Nakládání s bioodpadem ze zahrad 10% 5% 2% 15% Vyhazuji do popelnice na odpad Kompostuji na zahradě Pálím na zahradě BRKO kontejner Talašovo 68% Graf 1.1 Nakládání s bioodpady ze zahrady Další otázky směřovaly na využívání některých služeb nabízených obcí (kontejnery na bioodpad, sběrné místo) nebo na služby zvažované (odvoz odpadů, zapůjčení štěpkovače, odběr kompostu).

3 Využíváte možnost odkládat BRKO ze zahrad na "Talašovo"? 8% 18% 28% 3% ano ne, nevím, že ta možnost je ne, kompostuji na zahradě ne, pálím ho nemám tento odpad 44% Graf 1.2 Využíváte možnost odevzdat bioodpad ze zahrad na místní sběrné místo ( Talašovo )? Nikdo z dotázaných neuvedl, že by pro něj bylo sběrné místo příliš daleko. Na sběrné místo pak občané ukládají zejména trávu a listí (8 domácností), větve (také 8 domácností), méně už opadané ovoce apod. (pouze 2 dotázaní). Využíváte možnost odevzdávat BRKO do kontejnerů na bioodpad v obci? 5% 3% 8% 30% 3% ano ne, nevím, že ta možnost je ne, kompostuji na zahradě ne, pálím ho nemám tento odpad ne, je to daleko 51% Graf 1.3 Využíváte možnost odevzdat bioodpad ze zahrad do kontejnerů na bioodpad v obci? V případě tohoto grafu je zajímavé, že se změnila frekvence odpovědí, ačkoliv jde principiálně o stejnou otázku jako je předchozí. Za směrodatný lze považovat průměr, tedy 18 domácností zahradní bioodpad kompostuje, několik spaluje, někdo udává že jej nemá a ostatní využívají nabídky bezplatného odkládání na sběrném místě. Respondenti mohli zatrhnout více odpovědí, je tedy pravděpodobné, že dobře kompostovatelný bioodpad skutečně využívají pro svoji potřebu a např. větve nebo plevel odkládají do kontejnerů či na Talašovo.

4 Do kontejnerů dávají občané především trávu a listí, méně už větve a ovoce. Jeden z dotázaných uvedl, že do nich odkládá především plevel. Následující otázka zjišťovala, jakou motivaci by občané potřebovali pro častější využívání sběrného místa a kontejnerů na bioodpad. Velká většina (30 ze 42 dotázaných majitelů zahrady) uvedla, že motivaci nepotřebují (bioodpady si řeší sami). Šest uvedlo, že motivace není potřeba (již služby využívají podle svých potřeb), dva by uvítali podporu domácího kompostování a menší vzdálenost ke kontejnerům. Jeden z dotázaných by ocenil pravidelný svoz bioodpadu ze zahrad zajišťovaný obcí. Využili byste kompost z místní kompostárny pro Vaši zahradu? 29% Ano Ne 71% Graf 1.4 Využili byste kompost z místní kompostárny pro Vaši zahradu? Kompost připravený z bioodpadu vzniklého na katastru obce (ze zahrad a obecní zeleně) a zpracovávaný na místní kompostárně je možné bez legislativních obtíží využívat opět jen na katastru obce. Část lze zpracovat pro údržbu obecní zeleně a zbytek zdarma nebo za mírný poplatek nabídnout místním obyvatelům pro zahrady a truhlíky. Kompost zdarma může být případně bonus pro domácnosti zapojené do systému nakládání s odpadem. Tento systém se osvědčil v mnoha obcích a městech. Z předběžného průzkumu by o tuto nabídku mělo zájem 29% dotázaných (dotaz byl nyní směřován pouze na majitele zahrad). Další zájemci by se pravděpodobně našli z řad majitelů domů bez zahrady kompost je vhodný pro obohacení zeminy v truhlících a květináčích.

5 Měli byste zájem o zapůjčení štěpkovače od obce? 35% 32% ano nemám zájem, pálím je nemám tento odpad 32% Graf 1.5 Zájem o zapůjčení štěpkovače od obce Třicet pět procent dotázaných by předběžně mělo zájem o zapůjčení štěpkovače na větve a jiný zahradní odpad. Třetina dotázaných uvedla, že větve a podobný odpad spaluje, což může být v případě, že je spalován zelený odpad problematické možnost zapůjčení štěpkovače by mohlo tyto problémy zmírnit. Následující otázky již byly položeny všem domácnostem, protože se týkají odpadů z domácností a nikoliv ze zahrad. Jak nakládáte s kuchyňským (bio)odpadem? 20% 8% Vyhazuji do popelnice na odpad Kompostuji Zkrmuji Kontejner na bioodpad 20% 52% Graf 1.6 Nakládání s bioodpady z kuchyně

6 V otázce věnované nakládání s kuchyňským odpadem mohli respondenti vybrat více odpovědí. Obvykle kombinují zkrmování odpadu s některou z dalších variant. Poměrně málo domácností uvedlo, že bioodpad vyhazují do popelnic (5% dotázaných u zahradního odpadu, 20% u kuchyňského), ale přesto tvořil 56,5% hmotnosti obsahu v popelnicích vybraných k rozboru provedeném v říjnu Na otázku, zda by občané uvítali pomoc s odpady od obce, tak většina (40 dotázaných) uvedla, že nikoliv. Dvě domácnosti by uvítaly kompostovatelné sáčky na třídění bioodpadu, dvě speciální koše od obce a jedna více informací. 2. Třídění odpadu Z padesáti dotázaných pouze tři uvedli, že odpad netřídí. Jeden z dotázaných uvedl, že netřídí dočasně, protože opravují dům, jeden na třídění nemá čas. Jak odevzdáváte tříděný odpad v obci? do kontejnerů v obci 44% do pytlů 56% Graf 2.1 Způsob tříděné odpadů Na způsob třídění bylo dotázáno 47 občanů (domácností), kteří uvedli, že odpad třídí. Pytlový sběr je evidentně oblíbený a využívaný, o čemž svědčí i statistiky svozu. Většina domácností kombinuje třídění odpadů do pytlů a kontejnerů i proto, že sklo je sváženo pouze v kontejnerech. Většina dotázaných je spokojená s počtem tříděných komodit. Někteří by však uvítali oddělený sběr železa a plechovek (3 dotázaní), pneumatik (2 dotázaní) a textilu (5 dotázaných).

7 Jak nakládáte s příležitostným stavebním odpadem? 12% 35% 39% Přidávám do směsného Odevzdávám k recyklaci Zavážím jím nerovnosti v terénu Využiji sám Nemám 4% 10% Graf 2.2 Nakládání se stavební odpadem Z odpovědí vyplývá, že jen poměrně málo občanů vyhazuje stavební odpad do popelnic a naopak většina jej dává k recyklaci nebo využije při stavebních úpravách. K recyklaci odpad zpravidla předávají na linku v Němčicích (14 odpovědí), případně v Prostějově, Hulíně, Olomouci a Vyškově (po jedné odpovědi). Motivace k třídění odpadu Co by Vás motivovalo k vyššímu třídění odpadů? Sleva Koše na tř. Odpad Propagace třídění Nic Není třeba

8 Velká část (29 z 50) dotázaných odpověděla, že nepotřebují další motivaci pro třídění odpadu. Dalších 13 však odpovědělo, že sleva na poplatku za odpady by pro ně byla výrazná motivace a přiměla by je k lepšímu třídění. 3. Informovanost Jak získáváte informace o nakládání s odpady v obci? 4% 3% 12% 50% 31% Zpravodaj obce Odpadový kalendář obce Od sousedů Televize/rozhlas Osobně na OÚ Internet Graf 3.1 Zdroje informací o nakládání s odpady v obci Z odpovědí je patrné, že odpadový kalendář má velký úspěch polovina domácností jej označila jako hlavní zdroj informací o nakládání s odpady v obci. Většině občanů vyhovuje současný způsob informování o odpadech.

9 4. Hospodaření s odpady v obci Vyhovuje Vám současný způsob stanovení poplatku za odpad? Ne, platba za svoz 7% Ne, sleva 29% Ano 64% Graf 4.1 Spokojenost s poplatky za svoz odpadů Většina občanů uvedla, že jsou spokojeni se stávajícím systémem plateb. Přesto by však 29% z nich uvítalo slevy pro třídící domácnosti a někteří i progresivní způsob platby za každý svoz (podle množství směsného odpadu). Sběr nebezpečného odpadu Uvítal/a byste možnost odevzdávat elektroodpad a neb.odpad na sběrném místě? Ano Stačí na OÚ Stačí 2x ročně svoz Nemají tento odpad Graf 4.2 Sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu Na závěr dotazníku měli respondenti možnost se vyjádřit k dalším otázkám a problémům

10 nakládání s odpady v obci, které nebyly obsaženy v dotazníku. Tuto možnost využilo devět občanů. Dvěma dotázaným se nelíbí sběrné místo Talašovo zejména proto, že tam je dle jejich vyjádření všechen odpad na hromadě. Dvěma domácnostem vadí pálení odpadů na zahradách a v kamnech, dvě by ocenily více pytlů na tříděný odpad a další kontejnery na sklo v obci. Jeden z dotázaných by ocenil častější svoz nebezpečných odpadů. Závěr Prevence Většina občanů uvedla, že bioodpad odevzdává buď na sběrné místo nebo do kontejnerů v obci. Přesto však právě kompostovatelný odpad představoval 56 % hmotnosti analyzovaného vzorku odpadu z popelnic. Zřejmě bude vhodné provést osvětu v nakládání s bioodpady, aby se tento podíl snížil. V průzkumu byl zjišťován i případný zájem o některé služby například možnost zapůjčení štěpkovače od obce by uvítalo 35% dotázaných, kompost z obecní kompostárny by na zahradě využilo 29 % domácností. Třídění odpadu Až na malé výjimky uvedli všichni respondenti, že odpad třídí obvykle kombinují pytlový sběr s kontejnery v obci. K vyššímu třídění by většinu dotázaných motivovala sleva na poplatku za svoz odpadů, někteří by dokonce upřednostnili platbu za množství svezeného směsného odpadu. Někteří dotázaní by také ocenili více tříděných komodit zejména textilu a kovů, případně pneumatik. Informovanost Většina dotázaných označila za hlavní zdroj informací o odpadech v obci odpadový kalendář distribuovaný do schránek, na druhém místě pak občané využívají televizi či rozhlas. Hospodaření s odpady v obci S hospodařením v obci jsou dotázaní zpravidla spokojení. Přesto by 29% z nich ocenilo slevu z poplatku za odpady pro třídící domácnosti a 14 z dotázaných by využívalo možnost odevzdat elektroodpad a nebezpečný odpad na stálém sběrném místě.

11 Vydalo Hnutí DUHA Olomouc Renata Placková Červen 2012 A: Dolní náměstí 38, Olomouc T: F: E: Dotazníkový průzkum a jeho vyhodnocení podpořil v rámci projektu Realizace progresivních odpadových koncepcí v pilotních obcích. Státní fond životního prostředí ČR.

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU VÝZKUM BOKR HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU STUDENTI VŠ Centrum pro bezpečný stát o.s., 2012 1 1. ÚVOD V období od 1. 5. 2012 do 25. 6. 2012 byl na stránkách www.codelat.cz zveřejněn dotazník

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Průzkum využití prostředků obrany proti spamu

Průzkum využití prostředků obrany proti spamu Průzkum využití prostředků obrany proti spamu Součástí mé diplomové práce byl návrh metodiky pro obranu proti spamu, zaměřené zejména na výběr vhodných protiopatření. Jako jedno z východisek pro vytvoření

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více