Školní vzdělávací program M/01 Elektrotechnika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika"

Transkript

1 Školní vzdělávací program M/01 Elektrotechnika Zaměření: Výpočetní technika a automatizace

2 Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP M/01 Elektrotechnika Motivační název Výpočetní technika a automatizace Platnost od Koordinátor Ing. Olga Baranová Délka studia v letech: 4 roky Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Použité RVP Název RVP M/01 Elektrotechnika Dosažené vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Identifikační údaje školy Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, PSČ IČ Ředitel Mgr. Petr Solich Telefon www ssed-fm.cz Zřizovatel Název Krajský úřad Moravskoslezského kraje Adresa 28. října 117, Ostrava, PSČ Profil absolventa Absolvent je připraven tak, že je schopen vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Profil absolventa dotváří SŠ podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků příslušných okresních úřadů práce a zaměstnavatelských svazů, se kterými je škola, realizující přípravu, v úzkém styku. Po ukončení studia absolvent samostatně čte i náročná elektrotechnická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých bloků nebo prvků při montáži, výrobě či údržbě. Používá jednotlivé druhy technických výkresů a schémat, rozlišuje materiály a součástky z hlediska správné funkce.

3 Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách. Absolvent umí samostatně měřit elektrické i neelektrické veličiny, vstupní i výstupní hodnoty funkčních celků a samostatně vypracovávat protokol o měření. Absolvent využívá zařízení výpočetní techniky, běžná zařízení dorozumívací a záznamové techniky, zařízení mechanizační a automatizační techniky. Všechny pracovní prostředky používá efektivně ke zvýšení produktivity práce a v souladu s ekonomickými, energetickými a technologickými požadavky. Absolvent oboru elektrotechnika je schopen vykonávat činnosti ve smyslu Vyhlášky ČÚBP ČBÚ 50/1978 o odborné způsobilosti a výkladu k této vyhlášce. Absolvent je schopen provádět náročné mechanické, elektrotechnické popř. elektromechanické práce spojené s montáží popř. výrobou, provozem, seřizováním, oživováním, diagnostikováním, opravami elektronických prvků a zařízení z oblastí spotřební a investiční elektroniky, měřicí a řídicí techniky a z oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky. Absolvent samostatně měří parametry elektronických prvků, měří integrované obvody a speciální součástky. Zná základní pojmy číslicové techniky a funkce základních stavebních prvků číslicové techniky. Je schopen stanovit správný postup při oživení funkčních celků podle technické dokumentace. Na základě znalostí rozhraní jednotlivých dílů, umí posoudit jejich vzájemnou kompatibilnost a optimální nastavení. Rozumí činnosti základních funkčních celků. Absolvent zná principy periferních zařízení (tiskáren, plotrů, jednotek CD, scanerů apod., umí je instalovat, případně opravovat. V oblasti SW absolvent umí systémy instalovat a konfigurovat na optimální výkon. Zná smysl a důsledky jednotlivých příkazů (souborů) operačních systémů. Provádí diagnostiku funkcí jak elektronických součástek, tak obvodů pomocí mikrolaboratoře RC DIDAKTIC. Charakteristika školy Základní směry koncepce rozvoje školy Specializace a profilace studijních a učebních oborů elektro-stavebním a dřevozpracujícím směrem - vzájemně propojeným systém tří a čtyřletých učebních a studijních oborů včetně nástavbového studia nově i zkrácené formy studia H oborů truhlář, instalatér, tesař, elektrikář silnoproud. V návaznosti na trvale rostoucí zájem z řad absolventů ZŠ pevně zakotvit do vzdělávacího programu školy nové maturitní obory SOŠ a dosáhnout tak kvalitativního posunu v nabídce úrovně vzdělání. To vše při striktním dodržování pravidel profilace školy a potřeb trhu práce. Modernizací technologického vybavení a cíleným zvyšováním kvalifikací pedagogických pracovníků postupně zvyšovat kvalitu výuky ve všech vyučovaných oborech. Rozšíření počtu multimediálních a odborných učeben v teoretickém i praktickém vyučování s maximálním využitím výpočetní techniky. Podstatné zvýšení úrovně výuky ICT důsledným rozpracováním a dodržováním plánu ICT. Rozvoj dalšího vzdělávání:

4 1. rozšíření nabídky a propojení počátečního a dalšího vzdělávání 2. vznik regionálního vzdělávacího centra ve vybraných oborech V rámci propojení počátečního a dalšího vzdělávání a v souvislosti s tvorbou ŠVP vytvořit ve vybraných oborech modulární uspořádaní vzdělávacích programů ve studijní nabídce tak, abychom umožnili získat dílčí nebo plnou kvalifikaci a státem získaný stupeň vzdělání v rámci dalšího vzdělávání při uznání dosaženého vzdělání i zkušeností nabytých praxízapojení do projektu UNIV, UNIV 2 a UNIV 3. Chceme tím zvětšit nabídku kratších forem vzdělávání s možností dílčí certifikace nebo většího uplatňování individuálních studijních plánů, které budou brát ohled na dosažené znalosti a dovednosti studentů! Záměr předpokládá plné využití potenciálu infrastruktury, odborné kvalifikace a vybavení, které má naše škola k dispozici a úspěšné smluvní spolupráce s cechy, zaměstnavateli a významnými firmami působícími ve vyučovaných oborech (např. Schneider electric, Elko, ABB, Rehau, Rigips, Velux, Alseko, Cetris, Primalex, AMF, Viadrus, Grundfos, Vodotop Liberda, Korado, IMI international, Cechy sádrokartonářů, obkladačů, instalatérů, zateplovacích systémů). Maximálně (dle možností) využívat prostředky ESF podáváním vlastních a partnerskou účastí na cizích projektech - ROP (stavebnictví, elektrotechnická centra), OPVK (EU peníze středním školám). Škola nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do jednotlivých oblastí. Je to jednak denní studium, studium při zaměstnání, v oblasti celoživotního vzdělávání, rekvalifikační kurzy, přednášky z odborné problematiky apod. pro sociální partnery regionu, se kterými je škola v úzkém kontaktu. V rámci projektů realizovaných z prostředků EU a státního rozpočtu ČR se škola postupně profiluje jako centrum dalšího vzdělávání ve stavebních, dřevozpracujících a elektro oborech. Při moderním pojetí výuky klade důraz na předávání odborných vědomostí, praktických dovedností a budování celkové osobnosti žáka. Charakteristika ŠVP Celkové pojetí vzdělávání Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat vzdělávání probíhá také ve spolupráci s firmami; učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen

5 vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován samostatné zpracování dílčích úkolů a prací v reálných podmínkách firem; učit se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní zodpovědností podpora individuality jednotlivce; učit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo zahrnutí problematiky ochrany životního prostředí, obnovy venkova, týmová příprava projektů. Z důvodů této strategie je výuka orientována k: autodidaktickým metodám, sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování, metodám činnostně zaměřeného vyučování, důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Organizace výuky Délka ŠVP je 4 roky a délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů. Vyučování podle rozpisu učiva se v jednotlivých ročnících pohybuje od 29 do 33 týdnů, zbývající týdny jsou exkurze, praxe, školení atd. Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů (např. cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, chemie) probíhá ve speciálně vybavených učebnách, kde jsou žáci děleni na skupiny. Odborné předměty a praxe se zabezpečuje v areálu školy v odborných učebnách a pracovištích odborného výcviku. Praktická výuka se kromě cvičení zabezpečuje v rámci předmětu praxe formou učební nebo odborné praxe. Hodnocení žáků a diagnostika Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci individuálního zkoušení, klasifikovaných testů, písemných prací a hodnocení praktických činností. Důležitou součástí hodnocení jsou vhodné formy prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti (výstavy, projekty, společenské akce, soutěže), prokazující schopnosti a dovednosti žáků. Hodnocení žáků musí splňovat především motivační, informativní a výchovné funkce. Jeho pravidla jsou součástí školního klasifikačního řádu. Specifickou částí je hodnocení praktického vyučování, zejména učební a odborné praxe, probíhající v reálných pracovních podmínkách. Stoupající význam musí mít sebehodnocení žáků. Bližší podrobnosti a specifika hodnocení uvádí učební osnovy jednotlivých předmětů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Jejich vzdělávání se uskutečňuje převážně integrací do běžných tříd a individuálním přístupem dle doporučení příslušných

6 školských poradenských center. Při vzdělávání těchto žáků jsou uplatňovány kombinace speciálních pedagogických postupů a alternativních metod, které jsou vhodné pro určitý typ žákova omezení. Důraz je kladen na zpětnou vazbu. Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných volí vyučující takové strategie, které umožňují rozvíjet osobnost žáka (diferencovaným zadáváním úkolů, konzultace nad rámec výuky atd.). Žáci se mohou účastnit soutěží pořádaných školou, reprezentovat ve vyšších soutěžích např. středoškolské odborné činnosti. Podmínky pro přijetí ke studiu Do prvního ročníku oboru Elektrotechnika jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, doložili zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je nejdéle do konce března příslušného roku. K průběhu přijímacího řízení stanoví ředitel školy do daného roku komisi přijímacího řízení. Od začátku platnosti ŠVP, tj. pro školní rok 20213/2014 budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě následujících kritérií: 1. Průměru známek v 1. pololetí 9. ročníku. 2. V 1. kole bude přijato 25 uchazečů s nejlepším průměrem známek 3. V dalších kolech bude počet žáků doplněn na počet 30, podle stejných kritérií. Způsob ukončení vzdělávání Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných zkoušek, a to zkoušek ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), školského zákona 564/2004 Sb. V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky, a to ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. f) školského zákona. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušek. Učební plán Učební plán ročníkový

7 Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova Informační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Základy programování Elektronika Elektrotechnologie Automatizace Číslicová technika Počítačové systémy Učební praxe Mikroprocesorová technika Elektrotechnická měření Technická cvičení Technická dokumentace Celkem v ročníku

8 Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Tematické exkurze Sportovně turistický kurz Rezerva Výuka dle rozpisu učiva Organizace vzdělávání a počty žáků ve třídách jsou v souladu s platnými právními předpisy. Výuka začíná v 7,55 hod. a je zpravidla ukončena v 14,15 hod. Přestávky jsou pětiminutové, jedna 15 min., přestávka na oběd 12,10-12,40 hod. Všichni žáci a zaměstnanci se mohou stravovat ve školní jídelně v areálu školy. Lyžařský kurz V prvním ročníku je organizován lyžařský kurz, který je dobrovolnou součástí výuky TV. Lyžařský kurz je v současnosti zaměřen na zimní sporty - lyžování a snowboarding. Odborná praxe V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci třetího a čtvrtého ročníku sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti tak, aby poznali organizaci výroby, řízení výrobního procesu, strukturu nevýrobní organizace a hlavní úkoly daného pracoviště. Vztahy mezi školou a organizací, v níž praxe probíhá, je zajištěna Smlouvou o spolupráci při zabezpečení provozní praxe. Smlouvu předloží škola a poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a podpisu. O průběhu praxe si žáci vedou záznam. Zde dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností, na jejichž základě vypracují podrobnou zprávu. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů. Praxe je rozdělena do dvou desetidenních celků, první blok probíhá ve druhém pololetí druhého ročníku, druhý blok ve druhém pololetí ročníku třetího.

9 Tematické exkurze V rámci probíraných okruhů učiva zajišťují vyučující odborných předmětů návštěvy odborných výstav - tradičně je to Mezinárodní elektrotechnický veletrh ELEKTROTECHNIKA, který se každoročně koná na výstavišti Černá Louka v Ostravě. V rámci této výstavy zároveň probíhá soutěž Elektronika O putovní pohár starosty Slezské Ostravy, které se pravidelně účastníme. Studenti se seznamují také s prostředky výkonové elektroniky na mezinárodní výstavě trakčních vozidel Rail Days, která se každý rok pořádá v jarních měsících v Ostravě Přívozu. Využíváme nabídky vysokých škol, účastnit se jimi pořádaných projektových dnů např. VUT Brno, FJ a FI ČVUT Praha, Technická univerzita VŠB Ostrava, Ostravská univerzita. Využíváme možnosti odborných exkurzí do závodů Hyundai, teplárna Dalkia, rozvodna Lískovec, SAFT Ferak Raškovice, elektrárna Dlouhé Stráně, automatizační technika v pivovaru v Nošovicích, ASUS v ostravské průmyslové zóně atd. Sportovně turistický kurz Sportovně - turistický kurz pro žáky 3. ročníků je dobrovolnou součástí výuky TV. Napomáhá u žáků vytvářet a zkvalitňovat ekologické cítění, motivuje žáky k pobytu v přírodním prostředí a dává jim vzor pro smysluplné a zdraví prospěšné využití volného času. Výuka na sportovně - turistickém kurzu směřuje k tomu, aby žáci: -zvládli základy cykloturistiky, vodáctví, horolezectví, -měli možnost poznat branné a netradiční sporty a hry -v rámci kolektivu jednali odpovědně, vytvářeli pevné a hodnotné mezilidské vztahy, naučili se toleranci. Rezerva Týdenní časová rezerva je vázaná na podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny, ředitelské volno, případně přerušení výuky z technických důvodů.

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 1. Identifikační údaje Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-57-E/01 RVP 36-57-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více