ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011"

Transkript

1 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve Vyškově, Zlíně a Českých Budějovicích. Akreditované semináře jsou pro všechny účastníky osvobozeny od DPH. V případě Vašeho zájmu lze uskutečnit i zakázkový seminář přímo ve Vaší organizaci. SEMINÁŘE OLOMOUC SEMINÁŘE OLOMOUC MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ ZMĚNY 2011 A 2012 Přednáší: Ing. Růžena Klímová (specialistka na mzdovou problematiku) Termín: středa 2. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Místo: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34, salonek Kurzovné: Kč (1.200 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Souhrn hlavních změn ve mzdové účtárně pro rok 2011, návrh změn v roce 2012, osobní bankrot zaměstnance, problémy se zaměstnáváním cizinců: Změny v zákoně o zaměstnanosti a nutné doklady od zaměstnavatele, změny v roce Rodičovský příspěvek v roce Problémy ve zdravotním pojištění. Změny v zákoně o daních z příjmů. Problémy při zaměstnávání cizinců, vysílání zaměstnanců do ciziny. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí vůči úřadu práce. Povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců ze zemí EU a EHP. Nařízení rady Evropského parlamentu č. 987/2009 a č. 883/2004 platná od Vysílání zaměstnanců do zemí EU a EHP. Zaměstnávání zaměstnanců ze zemí EU a EHP. Bilaterální smlouvy o pojistném na sociální zabezpečení. Věcné dávky, dávky nemocenského pojištění. Zdanění příjmů těchto poplatníků, práva a povinnosti. Ekonomický pronájem pracovní síly ze zahraničí, ze zemí EU a ze třetích zemí. Přeložení do místa výkonu práce v cizině, trvalé místo výkonu práce v cizině. Exekuční srážky, osobní bankrot a řešení všech problémů s tím spojených. Změny v zákoníku práce od INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA Přednáší: Termín: Místo: Kurzovné: Akreditace: Ing. Bc. Lenka Zábojová (specialistka na účetnictví a daň. problematiku) středa 2. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34, salonek *1.300 Kč (1.560 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma probíhá akreditace MV ČR. *Po udělení akreditace k datu konání semináře bude kurzovné osvobozeno od DPH. v. s

2 Legislativní rámec pro provedení inventarizace k : Nová prováděcí vyhláška k inventarizaci majetku a závazků. Změna zákona o účetnictví (inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů). Etapy inventarizace: a) organizace, provádění a příprava inventarizace majetku: požadavky novel účetních předpisů na vnitřní předpisy účetních jednotek, plán inventur, zřízení inventarizačních komisí a definice odpovědnosti členů komisí, zajištění proškolení členů inventarizačních komisí; b) přípravné práce: podklady pro inventarizaci z účetnictví, z katastru nemovitostí, z jiných evidencí, vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků; c) zjištění skutečného stavu majetku a závazků: fyzická inventura (ověření fyzické a inventarizační evidence majetku, inventarizace cizího majetku, zaúčtování inventarizačních rozdílů), dokladová inventura (zjištění skutečného stavu závazků a ostatních složek majetku, u kterých nelze provést fyzickou inventuru na základě příslušných účetních dokladů); d) sestavení inventurních soupisů a porovnání se stavem evidovaným v účetnictví, inventurní soupisy, jejich obsah, podpisové záznamy osob. Přílohy inventurních soupisů, inventarizační evidence, pomocné evidence; e) zaúčtování rozdílů: inventurní rozdíly, zúčtovatelné rozdíly. Požadavky vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci: formální, věcné. Praktický vzor inventarizační směrnice pro rok Dotazy a diskuse. Seminář je určený pro úředníky územních samosprávných celků. SPRÁVNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V ŘÍZENÍ PŘED ŽIVNOSTENSKÝMI ÚŘADY Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil (vedoucí odboru obecní živnostenský úřad, odborný lektor na problematiku správního řádu živnostenské úřady) Termín: čtvrtek 3. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Vztah obecné a zvláštní úpravy v postupech živnostenských úřadů, tj. správního řádu a zákona o živnostenském podnikání, správní postupy dle části II. a části IV. správního řádu, jednací jazyk a tlumočení, zastupování účastníků na základě plné moci (teorie a praxe), hlavní druhy řízení vedené živnostenskými úřady na úseku registrace (výpis, udělení koncese, oprávnění ohlášením nevzniklo, nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, ) upravené živnostenským zákonem, rychlost řízení a související otázky (význam a sledovaný cíl, důsledky nečinnosti, odpovědnost úředníků za průtahy v činnosti orgánů veřejné moci), rozhodnutí a usnesení vydávaná živnostenskými úřady, jejich náležitosti, doručování a nová úprava doručování do datových schránek, dokazování ve správním řízení (charakteristika jednotlivých důkazních prostředků, problematika tzv. opomenutých důkazů, psychologické a taktické aspekty výslechu svědka, přítomnost zmocněnců u výslechu), příkaz a příkaz na místě, odvolání a postup živnostenského úřadu po podání odvolání, náprava vad a nesprávností v úkonech živnostenských úřadů, zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení, diskuse, dotazy. 2

3 SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM Přednáší: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek (poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, spoluautor zákona o svobodném přístupu k inf.) Termín: pátek 4. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (1.560 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Aktuální informace o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) a otevřenosti veřejné správy. Cílem je usnadnit účastníkům orientaci v problematice přístupu k informacím, nabídnout možnosti aplikace zákona v jejich konkrétních situacích, seznámit s povinnostmi pracovníků státní správy a samosprávy, které z tohoto zákona vyplývají a napomoci tak aktivnímu uplatňování práva na informace. Zkušenosti vyplývající z konkrétních případů a rozsudky příslušných soudů, které vydaly ve věci porušování zákona č. 106/1999 Sb. příslušné soudy. ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - NOVELA Přednáší: Mgr. Petr Beck (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) Termín: pátek 4. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR a MV ČR v. s Připravovaná "Sociální reforma I" z pohledu všech dávkových systémů - převedení agend pod Úřad práce ČR. Náznak "Sociální reformy II". Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi a chystané změny v roce Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Osu semináře bude také tvořit výklad zákona se zřetelem na dotazy účastníků semináře a na problematické okruhy, které přináší praxe. AUTOŠKOLSTVÍ Přednáší: Mgr. Karel Bezděkovský (Ministerstvo dopravy ČR) Termín: pondělí 7. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Informace k provozování autoškoly podle současné právní úpravy. Podmínky provozování autoškoly. Registrace k provozování autoškoly. Povinnosti provozovatele. Vedení průkazné evidence výuky a výcviku v autoškole. Výkon státního odborného dozoru (SOD) v autoškolství. Sdružená státní kontrola a součinnost mezi kontrolními orgány. Vrchní státní dozor. Příklady z praxe při výkonu SOD, poznatky, delikty provozovatelů autoškol a jejich řešení. Předpokládané změny v oblasti autoškolství v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES. Výuka a výcvik žadatelů o řidičská oprávnění. Výcviková vozidla v souvislosti se změnami ve skupinách řidičských oprávnění. Zkoušky z odborné 3

4 způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění. Zkoušky z praktické jízdy na motocyklech. Vzdělávání učitelů v autoškolách. Informace o funkčních systémech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti v některých sousedních státech. Výuka a výcvik žadatelů o řidičská oprávnění motocyklistů. Způsob provádění zkoušek z odborné způsobilosti (porovnání s podmínkami v ČR). Elektronická evidence výuky a výcviku v autoškolách. Monitoring zkoušek z odborné způsobilosti. Výhody, nevýhody, přínos, zátěž prezentovaných systémů. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVELA Přednáší: Mgr. Romana Derková (právní expertka advokátní kanceláře zaměřená na právo veřejných zakázek, dříve Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) Termín: úterý 8. listopadu 2011, 09:00-13:30 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Aktuální stav, účinnost novely, prováděcí vyhlášky. Nové finanční limity. Definice zadavatelů, definice významné veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti zadávání, vymezení předmětu a nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií. Lhůty v zadávacím řízení. Obsah zadávací dokumentace, dokumentace stavebních zakázek, odkazy na obchodní názvy, poskytování zadávací dokumentace. Změny v kvalifikaci úpravy kvalifikačních předpokladů (základní kvalifikace, změny v ekonomické a finanční způsobilosti, certifikáty, reference), protokol o posouzení kvalifikace. Změny v zadávacích řízeních užší řízení, zjednodušené podlimitní řízení. Změny v průběhu zadávacího řízení zveřejňování hodnot při otevírání obálek, hodnotící kritéria, členové hodnotících komisí. Osoby se zvláštní způsobilostí. Elektronické aukce u dodávek vymezených vyhláškou. Změny v oblasti vyřizování námitek a v oblasti přezkumu před ÚOHS. Zveřejňování informací o veřejných zakázkách. Přednáší: Termín: Místo: Kurzovné: Akreditace: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCÍ Ing. Bc. Lenka Zábojová (specialistka na účetnictví a daň. problematiku) pátek 18. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro *1.300 Kč (1.560 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma probíhá akreditace MV ČR. *Po udělení akreditace k datu konání semináře bude kurzovné osvobozeno od DPH. v. s Legislativní rámec. Přípravné práce: směrnice k uzávěrce, úhrady na konci roku, předávání dokladů na konci roku. Uzávěrkové práce: dohadné položky, opravné položky, oprávky, dooprávkování odpisů, zaúčtování rozdílů zjištěných při inventarizaci. Kontrolní práce: kontrola způsobu zaúčtování, kontrola zaúčtování všech účetních případů z hlediska časové a věcné souvislosti. Sestavení výkazů: rozvaha (upozornění na časté chyby, doporučení na kontrolní vazby v rozvaze a na možnou vazbu na výsledovku), výsledovka (upozornění na časté chyby při sestavování, doporučení na kontrolní vazby ve výsledovce a možnou vazbu na rozvahu), příloha k účetní závěrce (požadavky na 4

5 sestavení z pohledu zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky). Praktické procvičení. Dotazy a diskuse. Seminář je určený pro úředníky územních samosprávných celků. ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PŘÍSPĚVEK NA PÉČI (VČETNĚ KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ NA OBCÍCH A ÚŘADECH PRÁCE PO Přednáší: Ing. Ivana Grunerová, Mgr. Irena Drijáková, DiS. (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) Termín: pátek 18. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR a MV ČR v. s Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách příspěvek na péči. Připravovaná novela zákona o sociálních službách ve vztahu k sociální reformě od Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby. Sociální práce na obcích v rámci sociální reformy Obsah činnosti sociálních pracovníků na obecních úřadech po Cílové skupiny. Metody sociální práce. Spolupráce s úřady práce. Diskuse. ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ - PODLE NORMY ČSN Přednáší: Mgr. Eva Stránská (Pedagogická fakulta v Olomouci) Termín: pondělí 21. listopadu 2011, 09:00-13:30 h Místo: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34, salonek Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Seminář je zaměřen především na tzv. administrativní styl, na formální úpravu písemností podle normy ČSN a na některé problematické oblasti v české gramatice i pravopisu. Norma ČSN a její správné užívání. Zásady pro psaní interpunkčních znamének, zásady pro psaní zkratek zkratky častých slov, zkratky titulů, zásady pro psaní značek a zásady pro psaní čísel a číslic. Úvod do obchodní a úřední korespondence. Struktura a úprava obchodních a úředních dopisů. Stylistické a pravopisné zásady písemností: lexikální pravopis (vyjmenovaná slova, předložky, předpony, psaní velkých písmen, psaní slov přejatých), skladebný pravopis. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚČINNÉ OD Přednáší: Jana Dorčáková (ČSSZ Praha) Termín: pátek 25. listopadu 2011, 09:00-13:00 h Kurzovné: 900 Kč (1.080 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. (zrušení ust. 15 zákona č. 155/1995 Sb., 5

6 o důchodovém pojištění) a jeho důsledky na právní úpravu účinnou od : a) okruh osob, kterých se bude tato právní úprava týkat, b) výše důchodů přiznávaných od do a návrh výše důchodů po a od , c) výpočet důchodu od do a návrh výpočtu důchodu od do Připravované změny zákona o důchodovém pojištění s účinností od Další zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Zpřísnění podmínek při přiznávání předčasných starobních důchodů. Vzorové příklady na vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění. NÁVRH ZÁKONA O JEDNOTNÉM INKASNÍM MÍSTĚ Přednáší: Ing. Olga Hochmannová (daňová poradkyně, autorka odborných článků) Termín: pondělí 28. listopadu 2011, 09:00-13:00 h Kurzovné: Kč (1.200 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Nejdůležitější změny v daních a pojistném vyplývající z návrhu zákona o jednotném inkasním místě. Přehled nejdůležitějších změn daňových zákonů a změn v pojistném na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění, které vyplývají z návrhu zákona o jednotném inkasním místě: Daně z příjmů změny sazby daně, osvobození od daně, zrušení konceptu superhrubé mzdy, základ daně, položky odčitatelné od základu daně. Zákon o dani z přidané hodnoty snížení obratu pro povinnou registraci plátce. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí změny sazeb daně a osvobození od daně. Pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění změny vyměřovacího základu a sazeb pojistného. DÁVKY NEPOJISTNÝCH SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR V RÁMCI EU Přednáší: Ing. Ivana Grunerová, Mgr. Irena Drijáková, DiS. (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) Termín: úterý 29. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (1.560 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Vztah mezi sociálním zabezpečením ČR a právními předpisy EU. Systém sociálního zabezpečení. Dávky státní sociální podpory a jejich koordinace. Dávky sociální pomoci (hmotná nouze, příspěvek na péči a sociální péče dle vyhlášky č. 182/1991 Sb.) a jejich koordinace. Řízení v rámci EU. Příklady z praxe. Seminář je určený pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů a pro pracovníky úřadů práce. 6

7 SILNIČNÍ DAŇ - AKTUÁLNĚ Přednáší: Ing. Jiřina Vlašicová (Finanční ředitelství v Brně) Termín: středa 30. listopadu 2011, 09:00-13:00 h Kurzovné: Kč (1.200 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Aktuální právní úprava zákona o dani silniční - novela, změny, související předpisy, vyhlášky, pokyny. Základní pojmy pro daň silniční (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Poplatníci daně silniční. Předmět daně silniční. Osvobození od daně silniční. Základ daně silniční. Sazby daně silniční. Vznik a zánik daňové povinnosti, zálohy a sleva na dani. Daňové přiznání (aktuální tiskopis, seznámení s možností elektronického podání). Praktické příklady. ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE Přednáší: Mgr. Renata Václavková (psychoterapeutka, konzultantka a lektorka) Termín: pátek 2. prosince 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Komunikační dovednosti: základní dovednosti v komunikaci (jak si nejlépe porozumět), receptivní dovednosti (pozorování, naslouchání, empatie), expresivní dovednosti (dotazování, popisování, přijímání závěrů), pozitivní komunikace (pravidla pro udržení pozitivních vztahů), verbální komunikace (zásady při kladení otázek, mapování významu slov, 7 pravidel komunikace přes telefon, paralingvistická stránka řeči, aktivní naslouchání, zásady aktivního naslouchání), neverbální komunikace (řeč těla, ustálené neverbální vyjadřování, empatická komunikace, chyby při vnímání partnera v komunikaci), asertivní verbální a neverbální komunikace (techniky). Konflikt a jeho řešení: konfliktní situace, příčiny vzniku konfliktu, dělení konfliktů (dle počtu osob, dle psychologické charakteristiky, dle používaných kategorií), způsob a možnosti řešení konfliktů, typy manipulačních technik a obrana proti manipulaci, reakce na kritiku. Může být nedorozumění užitečné? Zvládání kritiky, z chyb se můžeme učit. ZÁKON O DPH - V ROCE 2011 A 2012 Přednáší: Ing. Olga Hochmannová (daňová poradkyně, specialistka na DPH) Termín: pondělí 5. prosince 2011, 09:00-13:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s DPH v roce 2011 a aktuální informace z oblasti DPH a připravované změny zákona o DPH - stanovení místa plnění a data uskutečnění zdanitelného plnění, daňové doklady, sazby daně, opravy základu daně a výše daně, změny v uplatňování nároku na 7

8 odpočet daně, režim přenesení daňové povinnosti, nezaplacenou daň. Diskuse, odpovědi na dotazy. ručení příjemce plnění za NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - AKTUÁLNĚ Přednáší: Jiřina Fráňová (Městská správa sociálního zabezpečení Brno) Termín: úterý 6. prosince 2011, 09:00-14:00 h Místo: Olomouc, Hotel Alley, Michalské stromořadí 1061, salonek Kurzovné: Kč (1.200 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Zákon o nemocenském pojištění - aktuálně. Okruh pojištěných osob. Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, stanovení výše dávek. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění. Změny v zákoně o nemocenském pojištění a v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení od Aktuality k datu konání semináře. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA Přednáší: Ing. Jiří Vychopeň (daňový poradce) Termín: pondělí 12. prosince 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (1.200 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Komplexní pohled na problematiku hmotného a nehmotného majetku se zaměřením na poslední změny v účetních a daňových předpisech pro podnikatele. Vymezení hmotného a nehmotného majetku pro účely účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví nebo v daňové evidenci podnikatelů (zařazení do obchodního majetku). Ocenění hmotného a nehmotného majetku. Účetní a daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku a uplatňování dalších výdajů (nákladů) v souvislosti s používáním tohoto majetku při podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo při pronájmu. Operativní a finanční leasing hmotného majetku. Opravy a udržování nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Vyřazení hmotného a nehmotného majetku z obchodního majetku (likvidace, prodej, darování apod.). Uplatňování DPH u hmotného a nehmotného majetku: při pořízení (nákupem, vlastní činností, finančním leasingem, bezúplatným převodem apod.), při technickém zhodnocení, při různých způsobech použití, při prodeji, při pronájmu, při darování apod. Používání hmotného majetku nezařazeného do obchodního majetku při podnikatelské činnosti fyzických osob nebo k pronájmu (postup z hlediska daně z příjmů a DPH). Aktuální informace o připravovaných změnách, týkajících se hmotného a nehmotného majetku. Seminář je určený pro fyzické i právnické osoby. 8

9 ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH Přednáší: Ing. Marie Boehmová (Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy Brno) Termín: středa 14. prosince 2011, 09:00-13:30 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech euronovela, včetně změn provedených zákonem č. 31/2011 Sb. Návrh novely zákona o odpadech, příprava nového zákona. Nové pojmy, zařazování odpadů. Jak postupovat při nakládání se zeminami. Co je to vedlejší výrobek. Povinnosti původců a povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady (upozornění na nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe). Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady. Evidence odpadů. Ohlašovací povinnosti. Sankční řízení. Přestupkové řízení. Diskuse. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Právní předpisy pro nakládání s obaly (současně platná legislativa). Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů. Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob. Evidence obalů, ohlašovací povinnost. Sankční řízení přísnější postihy správních deliktů. Diskuse. Při kontrolách odpadového hospodářství u původců odpadů a provozovatelů zařízení k nakládání s odpady se správní orgány stále setkávají s nedostatky, které se týkají oblasti odpadového hospodářství a především s neznalostí právních předpisů, jejichž důsledkem je protiprávní jednání a následné ukládání pokut. Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady a obaly, se současně platnou i připravovanou legislativou upravující tuto oblast a také s častými problémy v odpadovém hospodářství. Výklad bude doplněn příklady z praxe. IMAGE ŽENY - ZDARMA Přednáší: Ing. Radka Sobotková (image konzultantka, odborná lektorka, vizážistka) Termín: středa 14. prosince 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: ZDARMA (určeno jen pro účastníky, kteří se současně přihlásí a zúčastní jakéhokoliv našeho semináře v měsíci září, říjen a listopad Na seminář Image ženy je nutné zaslat zvlášť přihlášku. Účast Vám bude potvrzena po přijetí přihlášky. Omezený počet míst). Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Image a první dojem. Barvy a jejich uplatnění v profesionálním oblékání, psychologický význam barev. Osobní styl - vhodné střihy a materiály, formální a neformální šatník, doplňky. Péče o pleť a tělo. Make-up do zaměstnání - základní postup líčení, korekce, správná volba líčidel. 9

10 SEMINÁŘE BRNO SEMINÁŘE BRNO PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ IMAGE Přednáší: Ing. Radka Sobotková (image konzultantka, odborná lektorka, vizážistka) Termín: úterý 1. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Image, první dojem. Tvorba profesionální image (péče o vzhled, profesionální dojem, úroveň oblékání). Neverbální komunikace - držení těla, mimika, oční kontakt, gesta. Verbální komunikace - rychlost mluvení, hlasitost, tón hlasu. Vzhled pravidla v profesionálním oblékání, výběr oblečení, barvy (vliv, význam, vhodnost volby barev a jejich kombinace). Osobní styl vytvoření vhodného profesionálního šatníku, efektivní využití, časté chyby v oblékání, prohřešky v oblékání, které uškodí image. Základní pravidla společenského chování pozdrav, podání ruky, představování, přednosti. Společenská významnost (společensky významný člověk, méně společensky významný člověk). Tituly uvádění při představování, v korespondenci. Telefonování, oslovování, vizitky. Významné společenské události běžné denní příležitosti, pracovní společenské události, slavnostní společenské události (pozvání, údaje a zkratky na pozvánce). ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PŘÍSPĚVEK NA PÉČI (VČETNĚ KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ NA OBCÍCH A ÚŘADECH PRÁCE PO ) Přednáší: Ing. Ivana Grunerová, Mgr. Irena Drijáková, DiS. (Moravskoslezský kraj) Termín: úterý 1. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR a MV ČR v. s Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách příspěvek na péči. Připravovaná novela zákona o sociálních službách ve vztahu k sociální reformě od Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby. Sociální práce na obcích v rámci sociální reformy Obsah činnosti sociálních pracovníků na obecních úřadech po Cílové skupiny. Metody sociální práce. Spolupráce s úřady práce. Diskuse. ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH Přednáší: Ing. Marie Boehmová (Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy Brno) Termín: středa 9. listopadu 2011, 09:00-13:30 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s

11 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech euronovela, včetně změn provedených zákonem č. 31/2011 Sb. Návrh novely zákona o odpadech, příprava nového zákona. Nové pojmy, zařazování odpadů. Jak postupovat při nakládání se zeminami. Co je to vedlejší výrobek. Povinnosti původců a povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady (upozornění na nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe). Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady. Evidence odpadů. Ohlašovací povinnosti. Sankční řízení. Přestupkové řízení. Diskuse. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Právní předpisy pro nakládání s obaly (současně platná legislativa). Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů. Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob. Evidence obalů, ohlašovací povinnost. Sankční řízení přísnější postihy správních deliktů. Diskuse. Při kontrolách odpadového hospodářství u původců odpadů a provozovatelů zařízení k nakládání s odpady se správní orgány stále setkávají s nedostatky, které se týkají oblasti odpadového hospodářství a především s neznalostí právních předpisů, jejichž důsledkem je protiprávní jednání a následné ukládání pokut. Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady a obaly, se současně platnou i připravovanou legislativou upravující tuto oblast a také s častými problémy v odpadovém hospodářství. Výklad bude doplněn příklady z praxe. CESTOVNÍ NÁHRADY ZA ROK 2011 A 2012 Přednáší: Jaroslava Pfeilerová (Finanční úřad, autorka řady odborných článků) Termín: pátek 11. listopadu 2011, 09:00-13:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Seznámení se změnami cestovních náhrad od roku 2012 v souvislosti s novelou zákoníku práce. Každý účastník obdrží písemný materiál, ve kterém budou mimo jiné uvedeny příklady účtování cestovních náhrad, výpočet a zaúčtování kursových rozdílů při přepočtu měn a také tabulka, ve které budou uvedeny změny cestovních náhrad od roku 2012 v porovnání s právní úpravou platnou do konce roku Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady). Definice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, krácení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdné a nutné vedlejší výdaje, příklady, nejčastější chyby z praxe). Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance. Daňové dopady při poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci ke služebnímu i soukromému využití. Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách. Poskytování zálohy. Vyúčtování pracovních cest. Rozdíly v poskytování cestovních náhrad u zaměstnavatele v podnikatelské sféře a u zaměstnavatele, který je územním samosprávným celkem nebo příspěvkovou organizací (daňové posouzení, příklady). Cestovní náhrady jednatelů, společníků a členů statutárních orgánů právnických osob. Paušalizace cestovních náhrad. Podrobné informace k paušálním výdajům na dopravu vč. příkladů. Náhrady zaměstnance při 11

12 použití jiného než služebního vozidla. Specifika při uplatňování cestovních výdajů podnikateli fyzickými osobami (rozdíly a porovnání s náhradami poskytovanými zaměstnancům). Odpovědi na dotazy, diskuse. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA Přednáší: Ing. Jiří Vychopeň (daňový poradce) Termín: úterý 15. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (1.200 Kč s DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: neakreditovaný seminář v. s Komplexní pohled na problematiku hmotného a nehmotného majetku se zaměřením na poslední změny v účetních a daňových předpisech pro podnikatele. Vymezení hmotného a nehmotného majetku pro účely účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví nebo v daňové evidenci podnikatelů (zařazení do obchodního majetku). Ocenění hmotného a nehmotného majetku. Účetní a daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku a uplatňování dalších výdajů (nákladů) v souvislosti s používáním tohoto majetku při podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo při pronájmu. Operativní a finanční leasing hmotného majetku. Opravy a udržování nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Vyřazení hmotného a nehmotného majetku z obchodního majetku (likvidace, prodej, darování apod.). Uplatňování DPH u hmotného a nehmotného majetku: při pořízení (nákupem, vlastní činností, finančním leasingem, bezúplatným převodem apod.), při technickém zhodnocení, při různých způsobech použití, při prodeji, při pronájmu, při darování apod. Používání hmotného majetku nezařazeného do obchodního majetku při podnikatelské činnosti fyzických osob nebo k pronájmu (postup z hlediska daně z příjmů a DPH). Aktuální informace o připravovaných změnách, týkajících se hmotného a nehmotného majetku. Seminář je určený pro fyzické i právnické osoby. AUTOŠKOLSTVÍ Přednáší: Mgr. Karel Bezděkovský (Ministerstvo dopravy ČR) Termín: středa 16. listopadu 2011, 09:00-14:00 h Kurzovné: Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení + dárek zdarma Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR v. s Informace k provozování autoškoly podle současné právní úpravy. Podmínky provozování autoškoly. Registrace k provozování autoškoly. Povinnosti provozovatele. Vedení průkazné evidence výuky a výcviku v autoškole. Výkon státního odborného dozoru (SOD) v autoškolství. Sdružená státní kontrola a součinnost mezi kontrolními orgány. Vrchní státní dozor. Příklady z praxe při výkonu SOD, poznatky, delikty provozovatelů autoškol a jejich řešení. Předpokládané změny v oblasti autoškolství v souvislosti 12

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN

KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN 2014 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo školení cenově výhodnější a současně jste kvalitně vzdělávali zaměstnance?

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ve spolupráci s vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. 682 01 Vyškov, Dukelská 117/12 si Vás dovolují pozvat na odborné semináře, realizované v Kulturním

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více