Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace..."

Transkript

1 Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky KAPITOLA 1 Základní principy zřízení příspěvkové organizace ÚSC KAPITOLA 2 Zřízení příspěvkové organizace povinnosti zřizovatele KAPITOLA 3 Zrušení příspěvkové organizace Zřizovací listina příspěvkové organizace zřízené obcí KAPITOLA 1 Obecné principy KAPITOLA 2 Název zřizovatele KAPITOLA 3 Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo KAPITOLA 4 Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti Neziskový účel zřízení PO a předmět činnosti KAPITOLA 5 Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace KAPITOLA 6 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele KAPITOLA 7 Majetková práva KAPITOLA 8 Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace DÍL 4 Majetek územních samosprávných celků svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci KAPITOLA 1 Obecné principy hospodaření s majetkem ÚSC KAPITOLA 2 Základní péče o majetek ÚSC KAPITOLA 3 Zřizovatel a jeho PO shrnutí ČÁST II Účetnictví Finanční účetnictví příspěvkových organizací KAPITOLA 1 Obecné principy finančního účetnictví KAPITOLA 2 Právní úprava finančního účetnictví Schéma ovlivňující vstupy a výstupy z účetnictví Regulace účetnictví v ČR KAPITOLA 3 Zásady a principy ZU VII

2 KAPITOLA 4 Funkce, předmět a cíl účetnictví vzájemné vazby Popis funkcí KAPITOLA 5 Charakteristika subsystémů zpravodajské základny Popis subsystémů Statistika Požadavky na vedení účetnictví KAPITOLA 1 Obecné principy požadavků na vedení účetnictví Princip věrnosti zobrazované informace pro sběr informací pro účetnictví státu Princip včasnosti KAPITOLA 2 Metoda účetnictví Bilanční princip Účet (konto) Souvztažnost a podvojnost Účetní dokumentace Podstata a funkce předvahy Inventarizace majetku Oceňování Odpisovaní majetku Účetní metody Zpracování v účetním systému etapy KAPITOLA 1 Obecné principy zpracování v účetním systému KAPITOLA 2 Rozsah vedení účetnictví KAPITOLA 3 Další pravidla pro vedení účetnictví KAPITOLA 4 Účetní závěrka Organizační věcná příprava během období a v závěru roku Uzávěrkové práce a závěrka Sestavení předepsaných výkazů a přílohy, analýza a vyhodnocení KAPITOLA 5 Převodový můstek KAPITOLA 6 Účtová osnova konstrukce, struktura KAPITOLA 7 Účetní výkazy Rozvaha ve smyslu ustanovení 4 vyhlášky Výkaz zisku a ztráty Doplňkové výkazy KAPITOLA 8 České účetní standardy ČÁST III Doporučené souvztažnosti a postupy účtování vybraných účetních případů Obecné principy postupů účtování KAPITOLA 1 Platné České účetní standardy KAPITOLA 2 Pokrytí Českých účetních standardů KAPITOLA 3 Stručný výklad posledních změn VIII

3 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek KAPITOLA 1 Vymezení dlouhodobého majetku KAPITOLA 2 Pořízení dlouhodobého majetku KAPITOLA 3 Vyřazování dlouhodobého majetku KAPITOLA 4 Oceňování dlouhodobého majetku KAPITOLA 5 Odpisování dlouhodobého majetku KAPITOLA 6 Analytická evidence KAPITOLA 7 Inventarizace dlouhodobého majetku KAPITOLA 8 Příklady základních souvztažností dlouhodobého majetku 8.1 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého majetku příspěvkovou organizací Vyřazení dlouhodobého majetku Účtová třída 1 Zásoby KAPITOLA 1 Vymezení zásob KAPITOLA 2 Pravidla účtování DÍL 4 Účtová třída 2 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek, krátkodobé úvěry a půjčky KAPITOLA 1 Obecné principy účtování krátkodobého finančního majetku KAPITOLA 2 Účtování o krátkodobém finančním majetku DÍL 5 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 1 Obecné vymezení zúčtovacích vztahů KAPITOLA 2 Opravné položky k pohledávkám Povinnost úpravy vnitřním předpisem Příklady účtování opravných položek k pohledávkám KAPITOLA 3 Přechodné účty aktiv a pasiv KAPITOLA 4 Dohadné položky KAPITOLA 5 Účtování kursových rozdílů ke dni účetní závěrky DÍL 6 Transfery příspěvkových organizací KAPITOLA 1 Obecné vymezení ČUS č. 703 Transfery KAPITOLA 2 Účtování transferů DÍL 7 Fondy (finanční) KAPITOLA 1 Obecné vymezení fondů KAPITOLA 2 Účtování fondů DÍL 8 Rezervy KAPITOLA 1 Vymezení rezerv IX

4 DÍL 9 Shrnutí KAPITOLA 1 Shrnutí ČÁST IV Finanční analýza účetních výkazů a jejich využití pro řízení Finanční analýza účetních výkazů Rozvaha, Výsledovka KAPITOLA 1 Význam a poslání finanční analýzy KAPITOLA 2 Proč provádět finanční analýzu KAPITOLA 3 Zdroje finanční analýzy KAPITOLA 4 Přístupy k analýze informaci a dat KAPITOLA 5 Analytické postupy KAPITOLA 6 Metody finanční analýzy KAPITOLA 7 Techniky a jejich použití Technika pomoci absolutních a rozdílových ukazatelů Stavové Technika pomoci procentního rozdílu Technika pomoci poměrových ukazatelů Technika rozboru rychlosti obratu prostředků Technika rozboru pro stanoveni trendů (trendová analýza) Další poměrové ukazatelé KAPITOLA 8 Vyšší metody a techniky KAPITOLA 9 Výkonové ukazatele ve veřejných financích KAPITOLA 10 Vlastnosti a charakteristika ukazatelů KAPITOLA 11 Využiti finanční analýzy v praxi Příklad finanční analýzy případová studie KAPITOLA 1 Analýza stavových ukazatelů KAPITOLA 2 Metoda horizontálního rozboru KAPITOLA 3 Metoda vertikálního rozboru výkazu ČÁST V Daně Daň z příjmů KAPITOLA 1 Obecné principy daně z příjmů KAPITOLA 2 Předmět daně z příjmů KAPITOLA 3 Příjmy osvobozené od daně z příjmů KAPITOLA 4 Základ daně z příjmů a jeho úpravy KAPITOLA 5 Daňové a nedaňové náklady Obecné zásady daňových a nedaňových nákladů Náklady související s nezdanitelnými příjmy Daňové odpisy Účetní odpisy Rezervy a opravné položky Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na pracovní cesty Tvorba FKSP X

5 KAPITOLA 6 OBSAH 5.9 Zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců Výdaje na reprezentaci Náklady na likvidaci zásob Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů Položky odčitatelné od zakladu daně z příjmů a slevy na dani Daňová ztráta Slevy na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením KAPITOLA 7 Zálohy na daň z příjmů KAPITOLA 8 Daňové přiznání k dani z příjmů Silniční daň KAPITOLA 1 Předmět silniční daně KAPITOLA 2 Vozidla osvobozená od silniční daně KAPITOLA 3 Poplatník silniční daně KAPITOLA 4 Základ silniční daně a sazby daně KAPITOLA 5 Vznik a zánik daňové povinnosti, KAPITOLA 6 zálohy na silniční daň Sleva na silniční dani, zdaňovací období, správa daně KAPITOLA 7 Daňové přiznání k silniční dani DI Daň z nemovitostí KAPITOLA 1 Obecné principy daně z nemovitostí KAPITOLA 2 Daň z pozemků 2.1 Předmět daně z pozemků Pozemky osvobozené od daně z pozemků Poplatník daně z pozemků Zaklad daně z pozemků Sazba daně z pozemků KAPITOLA 3 Daň ze staveb 3.1 Předmět daně ze staveb Stavby osvobozené od daně ze staveb Poplatník daně ze staveb Zaklad daně a sazby daně ze staveb KAPITOLA 4 Procesní úprava daně z nemovitosti 4.1 Zdaňovací období daně z nemovitostí Daňové přiznání k dani z nemovitostí Oznamovací povinnost Placení daně z nemovitostí Zaokrouhlování daně z nemovitostí DÍL 4 Daň z převodu z nemovitostí KAPITOLA 1 Obecné principy daně z převodu nemovitostí KAPITOLA 2 Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí DÍL 5 Darovací daň KAPITOLA 1 Obecné principy darovací daně KAPITOLA 2 Daňové přiznaní k darovací dani XI

6 DÍL 6 Daň z přidané hodnoty KAPITOLA 1 Obecné principy daně z přidané hodnoty KAPITOLA 2 Předmět daně z přidané hodnoty Příspěvková organizace jako daňový subjekt KAPITOLA 3 Místo plnění KAPITOLA 4 Plnění osvobozena od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně KAPITOLA 5 Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty KAPITOLA 6 Sazba daně KAPITOLA 7 Přenesení daňové povinnosti DÍL 7 Nový daňový řád KAPITOLA 1 Obecné principy DR KAPITOLA 2 Změny ve správě daní XII

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ve spolupráci s vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. 682 01 Vyškov, Dukelská 117/12 si Vás dovolují pozvat na odborné semináře, realizované v Kulturním

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více