OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská 583/9, Praha 1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C (dále jen Poskytovatel) je Poskytovatelem softwaru FAPI vyvinutého Poskytovatelem, který slouží pro správu fakturačního a prodejního systému Uživatele (dále jen Služba nebo Aplikace ). 2. Obchodní Podmínky (dále také podmínky) blíže vymezují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při poskytování Služby a jsou nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany mají povinnost se jimi řídit stejně, jako by Obchodní podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. 3.Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která si Službu objednala. II. Služba 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí softwaru FAPI, vyvinutého Poskytovatelem. Software je určen pro správu fakturačního a prodejního systému Uživatele. Software FAPI podléhá ochraně podle autorského práva. 2. Popis Služby, její varianty/tarify a možnosti užití jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele návody a doporučení Poskytovatele pro užívání jsou Uživateli k dispozici v Aplikaci. 3. Tarify jsou odstupňovány podle počtu dokladů, které může Uživatel za měsíc vystavit. Vydanými doklady pro účely této smlouvy se rozumí zálohová faktura, daňový doklad, doklad o přijetí platby, opravný daňový doklad. III. REGISTRACE UŽIVATELE, UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (DÁLE JEN SMLOUVA) A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 1. Podmínkou pro využívání Služby je provedení on- line registrace ze strany Uživatele prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. 2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webové stránce Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře jej zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v registračním formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2 3. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v okamžiku odeslání registračního formuláře, kdy Uživatel při registraci kliknutím zaškrtnutím políčka Souhlasím s Obchodními podmínkami elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito OP. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři. 4. Odesláním registračního formuláře je Uživateli zřízen uživatelský účet. Po odeslání registračního formuláře je na ovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři doručeno potvrzení o registraci ze strany Poskytovatele a URL adresa a uživatelské jméno. 5. Služba je Uživateli poskytována od registrace nejprve bezplatně v testovacím období v tarifu a za podmínek uvedených na webové stránce Poskytovatele. Placenou verzi Služby Uživatel volí kdykoliv v průběhu testovacího období nebo po jeho ukončení elektronicky v prostředí svého účtu vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. V objednávkovém formuláři Uživatel volí tarif a délku předplaceného období podle aktuální nabídky Poskytovatele. Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu od dne řádného uhrazení faktury. 6. Pokud Uživatel po uplynutí testovacího období neprovede objednávku placené verze Služby, změní Poskytovatel automaticky rozsah poskytované Služby do režimu tarifu FREE. 7. Uživatel je povinen v registračním i objednávkovém formuláři vyplnit správné a úplné povinné osobní i kontaktní údaje (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu. IV. CENA SLUŽBY 1. Výše úhrady za Službu je stanovena na základě aktuálního ceníku umístěného na webové stránce Poskytovatele (dale jen Ceník). Cena služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH a uvedení aktuální sazby DPH. 2. Služba umožnuje používat i bezplatný tarif FREE, který není omezen délkou používání, ale je limitován počtem vydaných dokladů do 10 za jeden měsíc. Pokud Uživatel za sledované období překročí limit počtu vystavených faktur, je mu Poskytovatelem automaticky zaslán daňový doklad, který zúčtuje využití vyššího odpovídajícího tarifu za uplynulé období. 3. Vybraný typ Služby/tarif si Uživatel volí při objednání placené verze Služby.

3 4. Úhrada za služby se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu předem na základě daňového dokladu vystavené Poskytovatelem dle Uživatele zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností 7 dní. Služba ve vybraném tarifu placené verze je aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na účet Poskytovatele. Nedojde- li k uhrazení daňového dokladu ze strany Uživatele, bude mu Poskytovatelem poskytována Služba za podmínek a v rozsahu základního tarifu FREE. 5. Uživatel má možnost během trvání smluvního vztahu měnit vybraný tarif Služby. Pravidla a podmínky změny tarifu jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele. 6. V průběhu trvání smlouvy je služba placena Uživatelem na základě daňový dokladů, které Poskytovatel vystavuje Uživateli vždy dopředu v okamžiku uplynutí fakturačního období, a to dle předchozí objednávky Uživatele. Splatnost daňových dokladů je ý dní. Nedojde- li k uhrazení daňového dokladu ze strany Uživatele, bude po ukončení uhrazeného fakturačního období Uživatel automaticky z dosud objednaného tarifu a jeho funkcí převeden do tarifu FREE a bude mu poskytována Služba za podmínek a v rozsahu uvedeného základního tarifu FREE. 7. Při výpočtu úhrady za užívání Služby se Poskytovatel řídí počtem vydaných dokladů, které může Uživatel za měsíc vystavit. Vydanými doklady jsou zálohová faktura, daňový doklad, doklad o přijetí platby, opravný daňový doklad. Poskytovatel zpětně vyhodnocuje, zda Uživatel využil nebo překročil stanovený limit počtu dokladů. Pokud Uživatel překročí limit počtu vystavených faktur, je mu Poskytovatelem automaticky zaslán daňový doklad, která zúčtuje využití odpovídajícího tarifu za uplynulé období. 8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se uživatel zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno. 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání smluvního vztahu s Uživatelem výši úhrad v ceníku jednostranně upravit. Tuto změnu je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžět prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli. V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4 1. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy o poskytování služby mu nevzniklo jakékoli právo (např. ve formě licence) k softwaru používaného Poskytovatelem při provozování Služby (dále jen Software). Uživatel se zavazuje, že bude Software využívat pouze pro svou potřebu v souvislosti s řádným využíváním Služby a pro účel, pro který byla Služba vytvořena, nezpřístupní jej žádným způsobem třetím osobám a nebude provádět reverse engineering Softwaru ani se o to pokoušet. Uživatel se zavazuje, že software či informace v něm uvedené nevyužije a ani neposkytne k vývoji, zhotovení či k obchodnímu využití v podstatě obdobného počítačového programu. V případě porušení této smluvní povinnosti odpovídá Uživatel za újmu, kterou Poskytovateli tímto způsobí. 2. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla a není oprávněn činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě). Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. V případě porušení této smluvní povinnosti odpovídá Uživatel za újmu, kterou Poskytovateli tímto způsobí. 3. Uživatel je povinen pro přístup ke Službě využívat pouze rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem. Uživatel je povinen chránit své identifikační a přístupové údaje a hesla nezbytná pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě před zneužitím třetí osobou. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli. V případě porušení uvedených povinností ze strany Uživatele Poskytovatel neodpovídá za újmu, která tímto Uživateli vznikne. 4. Uživatel bere na vědomí, že na základě této smlouvy není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele. 5. Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby na straně Uživatele. 6. Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerá data Uživatele jednou denně. 7. Poskytovatel garantuje dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement) a to 95% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka energie, výpadek přípojného bodu k internetu, výpadek serveru poskytovaného třetím subjektem pro provozování Služby

5 Poskytovatele, a další neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru,) a nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do software FAPI a jeho údržba. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za újmu (škodu), která Uživateli vznikne z důvodu nedostupnosti Služby vzniklé z objektivních důvodů nezaviněných Poskytovatelem nebo systémovými zásahy Poskytovatele do softwaru FAPI nebo jeho údržbou. VI. DOBA TRVÁNÍ 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Platnost Smlouvy může být kdykoliv ukončena dohodou Poskytovatele a Uživatele. 3. Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. 4. V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby. 5. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, em nebo jiným podobným způsobem s podpisem oprávněného zástupce Uživatele. 6. Po ukončení smluvního vztahu bude Uživateli zamezen přístup ke Službě. VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. V případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby. 2. Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté co zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje a. Prodlení Uživatele s úhradou platby delší jak 30 dnů, b. Porušení práv na ochranu autorského práva a povinností dle této smlouvy, zejména čl. V. bod. 1,2,3,4, c. Jednání Uživatele, které poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby. VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6 1. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtů a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. 3. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v Registraci způsobem, který by byl v rozporu s touto smlouvou. 4. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle této smlouvy a pro statistické účely. 5. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ZOOÚ ) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle této smlouvy a Registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání Služby. 6. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá- li svůj souhlas dříve. Při ukončení platnosti této smlouvy je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů. 7. Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. 8. Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. smlouvy je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě smlouva zaniká.

7 9. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). 10. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat. IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při registraci. 2. Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného u s dokladem. 3. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby) X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli e- mailem nejméně 30 dní před vstoupením v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžět prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

8 3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 4. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. 5. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde- li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve. 10. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 11. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné k Děkujeme za Váš čas, který jste strávili nad přečtením obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Smluvní podmínky poskytování služeb. ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o.

Smluvní podmínky poskytování služeb. ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o. Smluvní podmínky poskytování služeb ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o. (dále Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem je registrované zdravotnické zařízení, které poskytuje za níže uvedených

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange 1. Smluvní termíny, předmět 1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení a veškerých Smluvních vztahů

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více