ÚVOD DO PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Miroslav Richter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Miroslav Richter"

Transkript

1 ÚVOD DO PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ Miroslav Richter Ústí nad Labem 2012

2

3 Úvod do průmyslových technologií Miroslav Richter Ústí nad Labem 2012

4 Autor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Vědecký redaktor: Prof. Ing. František Kepák, DrSc Oponenti: Prof. Ing. Otakar Sőhnel, DrSc. Prof. Ing. Milan Kuchler, CSc. Miroslav Richter Ústí nad Labem 2012

5 E M Tato publikace vznikla v rámci projektu Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí, číslo CZ.1.07/2.2.00/ , realizovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. - Centrum

6 Předmluva Předmět Úvod do průmyslových technologií úzce navazuje na předmět "Obecná chemie", kde studenti získávají základní teoretické poznatky. Dále navazuje na předmět Fyzika a přístrojová technika, který je orientován na rozšíření základních znalostí fyziky ze středních škol. Předkládaný učební text Úvod do průmyslových technologií je první částí bloku technologických předmětů vyučovaných na Fakultě životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.l. Podává obsáhlejší výklad technologicky a technicky pojatých problémů použitelný pro studium dalších tématicky příbuzných předmětů. Cílem bloku těchto předmětů je seznámit posluchače s tokem materiálů a energií hlavně v průmyslových výrobních procesech a jejich fyzikálními i chemickými přeměnami. Dále seznamuje posluchače se základními pojmy, teoretickým základem a principy technologických procesů, konstrukcemi vybraných zařízení a možnostmi jejich využívání v průmyslové praxi. V předmětu Úvod do průmyslových technologií je věnována pozornost základním postupům získávání a úprav přírodních surovin, způsobům jejich dopravy do zpracovatelských podniků včetně systémů technologických doprav. Dále jsou vysvětleny základní technologické operace zpracování surovin a polotovarů na konečné výrobky, jejich skladování, balení a expedice ke spotřebitelům. Zároveň jsou popsány postupy výroby, rozvodu a přeměn energií, mechanismy sdílení tepla a hmoty. Ve stručnosti jsou uvedeny základy řízení technologických procesů. U všech probíraných partií je též věnována pozornost problematice ochrany pracovního prostředí a složek životního prostředí. Na předmět "Průmyslové technologie - úvod" navazují v bakalářských studijních oborech předměty "Průmyslová technologie I a II" nebo Přehled průmyslových technologií" a dále "Technologie ochrany životního prostředí". V navazujícím magisterském programu pokračuje výuka předměty "Průmyslové technologie III" zaměřené na vývoj k čistším technologiím a Biotechnologie užívané především ke zneškodňování nebezpečných látek vstupujících do životního prostředí. Blok technologicky orientovaných předmětů doplňují předměty orientované na analytickou chemii a monitoring jak v bakalářském tak magisterském stupni studia. Všechny uvedené předměty tvoří ucelené bloky ve studijních programech Fakulty životního prostředí. Jsou obsahově provázané s ostatními předměty bakalářských i magisterských studijních programů a studijních oborů. Učební text v elektronické podobě byl doplněn a aktualizován v roce 2012 v rámci projektu OPVK s pracovním názvem ENVIMOD. M. Richter 2

7 Doporučená metodika studia Obsah učebního textu je členěn do kapitol. Důležité partie textu jsou zvýrazněny tučným tiskem, podtržením nebo umístěním části textu s principielně důležitými poznatky a důležitými závěry do rámečku. V každé kapitole je ve stručnosti uvedena (-o, -y): - část úvodní seznamující s problémem a možnostmi jeho řešení, - část teoretická objasňující základní pojmy a principy, - schéma zařízení, - praktická část popisující konkrétní technologický postup a použitá zařízení s podmínkami provozu, - uplatnění příslušné technologie, omezení a rizika provozu, - kontrolní otázky. Student si musí samostatným studiem osvojit každou z uvedených částí textu s důrazem na zvládnutí oborové terminologie, technologických postupů a jejich chemismu, pokud je v textu uveden. Zároveň musí studující zvládnout principy funkce základních technologických zařízení. Uváděná zjednodušená schémata technologických postupů a zařízení musí být schopen načrtnout a popsat minimálně v rozsahu připojené legendy. Pro kontrolu úspěšnosti studia jsou připojeny kontrolní otázky. Jejich vypracováním a kontrolou správnosti odpovědí dle předchozího textu má student průběžně zpětnou vazbu o účinnosti studia. Za dobrý výsledek lze považovat min. 2/3 správných odpovědí. 3

8 Obsah 1 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ BILANCE TĚŽBA A ÚPRAVA SUROVIN PŘÍRODNÍ ZDROJE PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN DRUHOTNÉ SUROVINOVÉ ZDROJE TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN VE SVĚTĚ A ČR NEROSTNÉ SUROVINY MOŘÍ A OCEÁNů MOŘSKÁ VODA POVRCH MOŘSKÉHO DNA NEROSTNÉ SUROVINY POD POVRCHEM MOŘSKÉHO DNA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN NA PEVNINĚ PODZEMNÍ - PODPOVRCHOVÁ TĚŽBA POVRCHOVÁ - LOMOVÁ TĚŽBA VLIVY TĚŽBY NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ TĚŽBY NA ŽP ÚPRAVA TUHÝCH NEROSTNÝCH SUROVIN ROZPOJOVÁNÍ (DRCENÍ A MLETÍ) TŘÍDĚNÍ A ROZDRUŽOVÁNÍ MATERIÁLU FLOTACE LOUŽENÍ SUŠENÍ A KALCINACE HRUDKOVÁN, BRIKETOVÁNÍ, TABLETACE A GRANULACE DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A BALENÍ MATERIÁLU DOPRAVA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE DOPRAVY TYPY DOPRAVY DRUHY DOPRAVY VODNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA POTRUBNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ DOPRAVA SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ PEVNÝCH SYPKÝCH SUBSTRÁTŮ SKLADOVÁNÍ KAPALIN SKLADOVÁNÍ PLYNŮ BALENÍ OBALOVÉ MATERIÁLY BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY A MANIPULACE S MATERIÁLEM NA ŽP ZÁKLADNÍ NEGATIVNÍ ÚČINKY A JEJICH PŮVOD OMEZENÍ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ DOPRAVY

9 4 ENERGETIKA ENERGIE, DRUHY A FORMY ENERGIE ENERGETICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ POJMY SPOTŘEBA ENERGIE ZDROJE ENERGIE A ZÁSOBY ENERGETICKÝCH SUROVIN VYUŽITÍ FOSILNÍCH PALIV A CENOVÉ BARIÉRY VYUŽITÍ A ZTRÁTY ENERGIÍ ROZDĚLENÍ A VLASTNOSTI PALIV OTEVŘENÝ A UZAVŘENÝ OBĚH TEPELNÉ ENERGETICKÉ VÝROBNY VODNÍ ELEKTRÁRNY HYDROMECHANICKÉ POCHODY HYDROSTATIKA HYDRODYNAMIKA VISKOZITA TEKUTIN POVAHA TOKU ROVNICE KONTINUITY BERNOULLIHO ROVNICE MÍSTNÍ ZTRÁTY INERCIÁLNÍ ZTRÁTY DOPRAVA TEKUTIN DOPRAVA KAPALIN - ČERPADLA OBJEMOVÁ ČERPADLA PÍSTOVÁ ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ŠNEKOVÁ ČERPADLA VŘETENOVÁ ČERPADLA ZUBOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA S ROTUJÍCÍMI PÍSTY HADICOVÁ ČERPADLA A PERISTALTICKÁ ČERPADLA OSTATNÍ TYPY ČERPADEL DOPRAVA A KOMPRESE PLYNŮ KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY VÝVĚVY ROZDĚLOVÁNÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ ODLUČOVÁNÍ TUHÝCH NEBO KAPALNÝCH ČÁSTIC Z TEKUTIN ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ODLUČOVAČŮ PŮVOD A VLASTNOSTI TUHÝCH A KAPALNÝCH ČÁSTIC TVAR ČÁSTIC MĚRNÁ, SYPNÁ A SETŘESNÁ HMOTNOST TUHÝCH ČÁSTIC DISTRIBUCE TUHÝCH ČÁSTIC MĚRNÝ POVRCH ČÁSTIC PERMITIVITA

10 7.1.8 ELEKTRICKÝ NÁBOJ ČÁSTIC ELEKTRICKÝ ODPOR SYPNÝ ÚHEL A ÚHEL SKLUZU LEPIVOST OPOTŘEBENÍ SMÁČIVOST VÝBUŠNOST ROZPUSTNOST FYZIKÁLNÍ PRINCIPY ODLUČOVÁNÍ GRAVITAČNÍ SÍLA ODSTŘEDIVÁ SÍLA ELEKTROSTATICKÁ SÍLA DIFUZNÍ JEVY KOAGULAČNÍ JEVY FILTRACE KONSTRUKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY ODL. PRACHU SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE PRACHU - CYKLÓNY MOKRÉ MECHANICKÉ UČOVAČE SPRCHOVÉ VĚŽE PĚNOVÉ ODLUČOVAČE PROUDOVÉ ODLUČOVAČE DALŠÍ TYPY MOKRÝCH MECHANICKÝCH ODLUČOVAČŮ ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVAČE VERTIKÁLNÍ TRUBKOVÉ ODLUČOVAČE HORIZONTÁLNÍ KOMOROVÉ ODLUČOVAČE TEXTILNÍ FILTRY FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ KAPALIN LAPÁKY ŠTĚRKU A PÍSKU ČESLE SÍTA LAPÁKY OLEJŮ A TUKŮ USAZOVÁKY FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ KAPALIN NUČ KOMOROVÉ FILTRY SVÍČKOVÉ FILTRY BUBNOVÉ FILTRY PÁSOVÉ FILTRY A PÁSOVÉ LISY ODSTŘEDIVKY DEKANTÉRY FILTRAČNÍ ODSTŘEDIVKY SDÍLENÍ TEPLA SDÍLENÍ TEPLA VEDENÍM (KONDUKCÍ) SDÍLENÍ TEPLA SÁLÁNÍM (RADIACÍ) SDÍLENÍ TEPLA PROUDĚNÍM (KONVEKCÍ) PROSTUP TEPLA

11 8.5 ZAHŘÍVÁNÍ, CHLAZENÍ A KONDENZACE ZAHŘÍVÁNÍ CHLAZENÍ VÝMĚNÍKY TEPLA ODPAŘOVÁNÍ PŘESTUP HMOTY - DIFÚZNÍ PROCESY ABSORPCE TERMODYNAMIKA ABSORPCE KINETIKA ABSORPCE KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ABSORPCE ABSORPCE S CHEMICKOU REAKCÍ (PŘÍLADY) DESORPCE (EXSORPCE) ADSORPCE FYZIKÁLNÍ ADSORPCE CHEMISORPCE TERMODYNAMIKA ADSORPCE KINETIKA ADSORPCE ADSORBÉRY S PEVNÝM LOŽEM ADSORBÉRY S POHYBLIVÝM LOŽEM KRYSTALIZACE FÁZOVÁ ROVNOVÁHA KINETIKA RŮSTU KRYSTALŮ HLAVNÍ TYPY KRYSTALIZÁTORŮ GRANULACE, TABLETACE, ŠUPINKOVÁNÍ SUŠENÍ MECHANISMUS SUŠENÍ MATERIÁLOVÁ BILANCE KONTINUÁLNÍ PROTIPROUDÉ SUŠÁRNY ENTALPICKÁ BILANCE KONTINUÁLNÍ PROTIPROUDÉ SUŠÁRNY TEORETICKÉ ŘEŠENÍ SUŠENÍ POMOCÍ STAVOVÉHO DIAGRAMU ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ TYPY SUŠÁREN DESTILACE A REKTIFIKACE CHARAKTERISTIKA SOUSTAV ROVNOVÁŽNÝ ISOBARICKÝ FÁZOVÝ DIAGRAM NEAZEOTROPNÍ SOUSTAVY ROVNOVÁŽNÝ ISOBARICKÝ FÁZOVÝ DIAGRAM AZEOTROPNÍ SOUSTAVY ZÁKLADNÍ TYPY DESTILACÍ EXTRAKCE ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM PRO EXTRAKCI ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ EXTRAKCE KAPALINY KAPALINOU TYPY EXTRAKTORŮ A EXTRAKČNÍCH KOLON PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ EXTRAKTORŮ ZÁKLADY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRVKY OBVODŮ MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ METODY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH A FYZ.-CHEMICKÝCH VELIČIN TEPLOTA TLAK

12 HLADINA PRŮTOK HMOTNOST HUSTOTA ELEKTRICKÉ VELIČINY KVALITATIVNÍ VELIČINY ZÁKLADY TEORIE ŘÍZENÍ PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŘÍDÍCÍHO OBVODU OBECNÝ POPIS ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ SOUSTAVY ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ OBVODŮ MĚŘENÍ, REGULACE A ŘÍZENÍ ÚPRAVA VODY ZDROJE VOD POVRCHOVÉ VODY PODZEMNÍ VODY POTRUBNÍ SÍTĚ TECHNOLOGIE ÚPRAVY PITNÉ VODY TECHNOLOGICKÉ PROCESY ÚPRAVY POVRCHOVÉ VODY MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ VODY PŘED ÚPRAVNOU ÚPRAVA ph ÚPRAVA VODY ČIŘENÍM ODŽELEZOVÁNÍ A ODMANGANOVÁNÍ FILTRACE DESINFEKCE OSTATNÍ TECHNOLOGICKÉ OPERACE UŽÍVANÉ PŘI ÚPRAVĚ VOD TECHNICKÉ PLYNY ZÁKLADNÍ FYZ.-CHEM. VLASTNOSTI TECHNICKÝCH PLYNŮ VÝROBA TECHNICKÝCH PLYNŮ CHEMICKÉ VÝROBNÍ POSTUPY FYZIKÁLNÍ POSTUPY VÝROBY TECH. PLYNŮ DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ LITERATURA

13 1.0 Materiálové a energetické bilance V současnosti o komerční úspěšnosti konkrétních výrobních postupů rozhodují vedle kvality, užitných vlastností produktů a ekonomických ukazatelů konkrétní výrobní technologie také minimalizace negativních vlivů na pracovní a životní prostředí. Velmi důležitou vstupní informací jsou údaje o spotřebě všech surovin, pomocných látek a energií, informace o jejich tocích - množství a složení ve všech vstupních a výstupních proudech i mezi jednotlivými technologickými operacemi. Z tohoto důvodu je nezbytné pečlivé bilancování všech toků materiálů a energií. Základem pro zpracování bilancí jsou zákony zachování hmoty a energie, které lze obecně vyjádřit následovně: Σ hmot vstupujících do systému = Σ hmot vystupujících ze systému + akumulace v systému Σ energií ve vstupních proudech + energie dodaná systému = = Σ energií ve výstupních proudech + vykonaná práce + akumulace energie v systému Materiálové bilance jsou vždy základem pro zpracování bilancí energetických. Při úplné energetické bilanci se do jednotlivých položek zahrnují všechny druhy energií, jako jsou např. energie tepelná, vnitřní, potenciální, kinetická, povrchová, tlaková, elektrická, energie proudící kapaliny. Často je sestavována zjednodušená energetická bilance, v níž jsou vynechány ty položky, které jsou vůči ostatním zanedbatelné. Nejběžnější formou energetických bilancí jsou tepelné - entalpické bilance. Tepelnou bilanci průtočného systému lze vyjádřit obecným vztahem: H vstup + Q = H vystup, kde H vstup je celkový vstupní a H vystup je celkový výstupní entalpický tok a Q je tepelný tok převáděný přes hranici systému. Tepelnou bilanci lze sestavit jak pro množství tepla (J), tak pro tepelné toky (J/h). Záleží na tom, zda je základem tepelné bilance jednotka množství (kg, kmol) nebo jednotka toku látky (kg/h, kmol/h). Zpracování detailní materiálové a energetické (tepelné) bilance pro každou výrobní operaci a nakonec celou výrobnu konkrétního produktu dává jasný přehled jak o pohybu hmot a energií v systému, tak i všech ztrátách materiálu a energií. Vlastní technika bilančních výpočtů je samostatně popsána ve sbírce příkladů k předmětu "Úvod do průmyslových technologií". Konkrétní příklady jsou probírány na cvičeních k tomuto předmětu. 9

14 Spotřeby surovin a energií vztažené na jednotku produkce, zpravidla 1 tunu výrobku, definují příslušnou spotřební normu. Spotřební normy surovin a energií náleží do skupiny tzv. technicko-hospodářských norem (THN). THN dále zahrnují např. normy spotřeby práce výrobních dělníků, normy skladových zásob, finančně vyjádřené normy údržby technologického zařízení aj. Účinnost využití vstupních surovin a tím úroveň ztrát, která vyplývá z THN, rozhodujícím způsobem ovlivňuje nejen ekonomické, ale i ekologické parametry příslušné výroby. Surovinová a energetická náročnost konkrétních výrob ukazuje na čerpání příslušných přírodních zdrojů. Množství ztrát materiálů, jejich fyzikální, chemické a případně toxikologické vlastnosti určují vznik a charakter plynných, kapalných a tuhých odpadů, resp. nároky na jejich úpravu, přepracování a opětné využití ve výrobě. Ztráty energií do okolí např. sáláním, množství a teplota vypouštěných oteplených vod, plynů a par vypovídají o tepelném znečištění vody a atmosféry. Promítají se přímo do technicko-hospodářských norem, ale zároveň jsou dle nich stanovovány vlivy příslušné výroby na pracovní a životní prostředí. Pokud jsou v příslušném stupni schvalovacího řízení projektu nebo rozhodnutím o zkušebním či trvalém provozu výrobny potvrzena orgány státní správy, stávají se závaznými pro projektanta ve fázi projekce a následně pro provozovatele konkrétní výrobní technologie. Např. překročení množství a koncentrací škodlivin v některém z materiálových toků zjištěné na základě objektivního měření je ze zákona důvodem pro zahájení správního řízení. Při prokázání technologické nekázně oproti reglementovaným a schváleným parametrům pokutuje správní orgán provozovatele výrobní technologie nebo má až právo příslušnou výrobu zastavit. Spotřeby surovin a energií vztažené na jednotkovou produkci (t.j. technickohospodářské normy) vyjádřené v peněžních jednotkách jsou označovány jako přímé náklady výroby. Promítají se tak do výrobních nákladů výroby konkrétního produktu a jsou součástí jeho ceny. Úroveň využití vstupních surovin a energií se tak bezprostředně promítá až do ekonomických výsledků provozovatele dané výrobní technologie včetně dosahovaného zisku. V konečné fázi rozhoduje využití surovin a energií spolu s dalšími parametry výroby a výrobku o konkurenceschopnosti výrobní technologie a výrobku na trhu. Materiálové a energetické bilance jsou vždy součástí předprojektové, projektové a provozní dokumentace (technologického reglementu včetně příslušných THN) každé výroby. Poskytují zásadní údaje nezbytné pro zpracování studií vlivu technologií na složky životního prostředí (EIA), posuzování a akreditaci technologií dle norem ISO 9000 a ISO 14000, vydávání příslušným certifikátů. Výše uvedené skutečnosti dokumentují význam materiálových a energetických bilancí pro průmyslové výrobní technologie. Bližší podrobnosti k metodice s příklady výpočtů materiálových a energetických bilancích jsou v publikaci Sbírka příkladů z obecné a průmyslové chemie autorů T.Loučka, M.Richter vydané FŽP UJEP pro potřeby studentů 1. a 2. ročníků bakalářského studia všech oborů. Úplný text sbírky je také dostupný na www stránkách pod adresou Kontrolní otázky 1. Které zákony jsou základem pro zpracování materiálových a energetických bilancí? 2. K jakým účelům v technické praxi jsou materiálové a energetické bilance určeny? 10

15 3. K jakým účelům v ekonomické praxi jsou materiálové a energetické bilance určeny? 2.0. Těžba a úprava nerostných surovin 2.1. Přírodní zdroje Obnovitelné přírodní zdroje jsou zdroje surovin, které se v přírodě buď samovolně probíhajícími procesy nebo procesy záměrně realizovanými člověkem obnovují. Mezi obnovitelné přírodní zdroje (nejdůležitější složky přírodního bohatství) náleží např. voda, vzduch, půda a na ní rostoucí zemědělské a lesní kultury. Obnovitelným zdrojem jsou rovněž produkty živočišné výroby nebo lovu zvěře. Již z tohoto výčtu a zkušenosti je patrné, že v určitém stádiu rozvoje lidské společnosti nelze vyloučit antropogenní poškození obnovitelných přírodních zdrojů, kterým může být jejich reprodukce částečně nebo zcela blokována. Obnovitelné suroviny jsou zpravidla chráněny zákony na ochranu přírody nebo životního prostředí (Zákon o ochraně vod, Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o půdě, Zákon o odpadech aj.). Plný text příslušných zákonů, prováděcích vyhlášek, předpisů a emisních limitů je dostupný na internetové adrese Ministerstva životního prostředí pod adresou Neobnovitelné přírodní zdroje - jsou zpravidla ložiska minerální nerostných surovin, která se v přírodě neobnovují 1. Nerostnými surovinami se mohou stát ty nerostné přírodniny, které lze využít přímo nebo po úpravě k průmyslovému přepracování. Přírodniny lze seřadit dle kvantitativních a kvalitativních hledisek do následující posloupnosti: - výskyt přírodniny - akumulace v přírodním prostředí koncentrace v příslušných minerálech je tak nízká nebo z pohledu úpravárenských procesů tak nevýhodná, že její průmyslové využití za daného stupně technologického rozvoje neumožňuje její ekonomické využití. Zařazení mezi nerostné suroviny proto za daných podmínek není možné. - zdroj nerostné suroviny - je akumulace přírodniny, která v současnosti nebo za definovaných podmínek v blízké budoucnosti je využitelná pro průmyslovou těžbu dle předpokládaného nebo geologickým průzkumem ověřeného rozsahu zásob. 1 V některých případech je rychlost obnovy přírodních nerostných zdrojů tak nízká oproti úrovni těžby ložisek v jiných lokalitách, že ji lze zanedbat. Příkladem nechť je rychlost vzniku vápenců na korálových útesech tropických moří proti objemům jejich průmyslové těžby. 11

16 - ložisko nerostné suroviny - akumulace žádaného minerálu v přírodním prostředí a konkrétní lokalitě je tak velká, že je technologicky i ekonomicky schůdná těžba a zpracování příslušného minerálu. - rudy - nerostné suroviny, ze kterých lze získat kovy. 2 Neobnovitelné suroviny jsou ve většině zemí předmětem zákonné ochrany, v ČR tzv. Horního zákona. Základem ochrany nerostného bohatství je důsledné vedení jeho evidence. Vstupní data pro tuto evidenci poskytuje geologický průzkum a na něj navazující metody výpočtů zásob nerostných surovin. Výpočty zásob nerostných surovin se liší dle skupenství nerostné suroviny: - pevné suroviny jsou bilancovány v tom stavu, v jakém se vyskytují v ložisku bez ohledu na metody těžby, úpravy nebo možností jejich dalšího využití, - kapalné nerostné suroviny (podzemní voda, ropa), - plynné suroviny 3 (zemní plyn, karbonský plyn) jsou bilancovány s ohledem na vytěžitelný podíl zásob. Z metod výpočtů zásob pevných nerostných surovin jsou nejdůležitější následující: - metoda bloků (geologických nebo těžebních), - metoda řezů (horizontálních, vertikálních nebo kombinovaných), - metody statistické (koeficient rudonosnosti aj.), - metoda izolinií. Zásoby podzemních vod jsou vyjadřovány tzv. vydatností zdroje (např. v m 3. s -1 ), která prakticky odpovídá výši přítoku vody, kterou lze z ložiska čerpat, aniž by došlo k narušení režimu v ložisku (pánvi, zvodni). Zásoby ropy a zemního plynu jsou vypočítávány metodami objemovými nebo statistickými. Objemová metoda předpokládá náhradu nerostné suroviny v pórech kolektorské horniny např. vodou a objem vytěsněné ropy nebo zemního plynu je jí úměrný. Takto zjištěný objem je násoben koeficientem výtěžnosti závislým na ložiskovém režimu: - efektivní režim tlakových vod: 0,6-0,8 - efektivní režim plynové čepice: 0,5-0,7 - neefektivní režim plynové čepice: 0,4-0,6 - režim rozpuštěného plynu: 0,2-0,4 - gravitační režim: 0,1-0,2 Např. při gravitačním režimu v ložisku zůstává 80 90% zásob ropy jako nevytěžitelný podíl. Statistické metody výpočtu zásob vycházejí z extrapolace empiricky získaných křivek závislosti poklesu tlaku v ložisku na objemu vyčerpané nerostné suroviny. Výpočty zásob nerostných surovin je nutné korigovat dle použité technologie geologického průzkumu, technologie těžby nebo dle skutečných těžebních poměrů v ložisku, stádiu těžby a pod. 2 Rudy mohou obecně obsahovat sloučeniny více kovových prvků. Pak je hovořeno o polymetalických rudách. V některých případech rudy kovů obsahují i další průmyslově využitelné složky, např. síru v sulfidických rudách (pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, blejno zinkové aj.). Pak může být ruda významnou surovinou jak pro hutnictví tak i pro chemický průmysl. 3 Základní složkou přírodních plynů je metan. Ten je často provázen oxidem uhličitým, dusíkem, sulfanem, ale i např. heliem. 12

17 Hodnocení zásob nerostných surovin se vždy vztahuje k tzv. geologickým zásobám vyjadřujícím s co možná největší přesností množství a kvalitu nerostné suroviny v přirozeném uložení - ložisku. Jsou rozlišovány zásoby nerostných surovin: - prognózní (předpokládané) geologické zásoby - jedná se o zásoby nerostných surovin, u nichž je geologický průzkum a bilance zásob teprve rozpracována a dále se zpřesňuje. - ověřené geologické zásoby: Ověřené geologické zásoby se na ložiscích nerostných surovin dělí v současnosti podle úrovně znalostí o ložisku a báňsko-technických podmínek dobývání do čtyř kategorií: A, B, C 1 a C 2. Bilanční zásoby vyhovují podmínkám dobývání a zpracování, jsou určeny k hospodářskému využití. Nebilanční zásoby vyhovují podmínkám dobývání a zpracování, ale jejich hospodářské využití není z různých důvodů vhodné (ochrana krajiny a životního prostředí, narušení nebo likvidace sídel, kulturních památek aj.). 4 Dále jsou rozlišovány geologické zásoby: - volné - určené k hospodářskému využití bez dalších omezení, - vázané - netěžitelné zásoby v ochranném pilíři těžních jam a povrchových lomů, zařízení dolů, vybraných sídel, veřejných komunikací, vodních toků nebo zdrojů minerálních vod a pod. 5 Všechny geologické zásoby, ať již bilanční a nebilanční, volné nebo vázané jsou evidovány odděleně Českým geologickým úřadem. Náklady na využití ložisek mají následující položky: - geologický průzkum: - je určen k vyhledávání a ověření zásob nerostných surovin v ložiscích. - otevření těžby: - zahrnuje náklady na vystavění těžebního a úpravárenského závodu, výstavbu inženýrských sítí (např. přívodní linky elektřiny, vody, kanalizační sítě, komunikace, skládky pro uložení odpadů z úpravny) včetně vyvolaných investic, např. výstavbu ubytovacích zařízení s jejich infrastrukturou. - těžbu: - zahrnuje veškeré náklady spojené s provozem těžebního závodu, např. povrchového lomu nebo hlubinného dolu, vrtů na jímání podzemních vod, ropy, zemního plynu. - úpravu nerostných surovin: - tato nákladová položka zahrnuje všechny náklady spojené s úpravou nerostné suroviny nutnou pro další její průmyslové využití. 4 Principiálně není vyloučeno využití nebilančních geologických zásob v budoucnosti. Např. využitím nových těžebních technologií nebo změnou situace na trhu surovin, ekonomických podmínek těžby a úpravy suroviny, které umožní výraznější investice do otevření ložiska včetně eliminace rizik pro okolí. 5 Např. pod Teplicemi je ponechán piliř v ložisku hnědého uhlí chránící prameny léčivých termálních vod. 13

18 - rekultivace: - do položky rekultivací jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací těžební lokality území - po ukončení těžby. Ztráty při těžbě a využití nerostných surovin jsou vyvolány hlavně následujícími příčinami: - zvolenou technologií těžby - při podzemním dobývání obvykle ztráty dosahují 10-30%, ale mohou dosáhnout i hodnoty 50%. Jejich největší část většinou tvoří ochranné pilíře báňských staveb, jak bylo uvedeno dříve. - úpravárenskou technologií - ztráty zpravidla rostou s poklesem koncentrace užitkového nerostu v surovině, s jeho jemnou zrnitostí a nepravidelným rozložením ve výchozích nerostech, chemickým složením, případně složitou krystalickou strukturou minerálů. Ztráty v úpravně dosahují obvykle hodnot do 10 %, ale mohou dostoupit až 40 %. Toto významně zatěžuje odpadové hospodářství úpravny a její ekonomiku. - ztráty během přepravy - veškeré dopravní systémy užívané mezi těžními provozy a zpracovatelskými provozy vykazují určité ztráty surovin. Vyšší ztráty vykazují systémy přepravy volně ložených materiálů (otevřené železniční vagóny, nákladní auta a lodě), uzavřené přepravní systémy mají obecně ztráty nižší (kontejnery, cisterny, přepravní vaky a pytle). Ztráty vznikají závadami na těchto systémech nebo vlastnostmi přepravovaného materiálu (např. lepivost, prašnost). Vyšší ztráty vykazují materiály práškovité úletem prachu do okolí (např. za větrného počasí během přepravy a překládky) nebo materiály lepivé, případně mokré a v zimě přimrzající k povrchu dopravních zařízení. Ztráty během přepravy se pohybují mezi 2-5 %. - zpracovatelskou technologií - při přepracování upravené nerostné suroviny na konečný produkt se ztráty běžně pohybují kolem 3%, výjimečně dosahují až 10%. Obvykle ztráty při přepracování rostou s počtem technologických operací. 2.2 Průmyslové využití nerostných surovin Nerostné suroviny lze rozdělit do několika základních skupin dle jejich převažujícího uplatnění v průmyslové praxi. Dále jsou uvedeny jednotlivé skupiny a hlavní nerostné suroviny, které do nich náleží: Energetické suroviny: Do skupiny neobnovitelných energetických surovin náleží všechna fosilní paliva nebo přírodní suroviny nezbytné pro jejich výrobu: - antracit, černé a hnědé uhlí, lignit, hořlavé břidlice, rašelina. - ropa. - zemní plyn ropný a karbonský. - uran, thorium. Rudy pro hutnictví železa a neželezných kovů: Do této skupiny nerostných surovin náleží rudy hlavně oxidické a jejich hydráty, sulfidické a uhličitanové rudy umožňující hutnickou výrobu kovů: - železa, manganu, chrómu, molybdenu, wolframu, vanadu, kobaltu, titanu, olova, mědi zinku, cínu, rtuti, hliníku, hořčíku, antimonu. 14

19 - průmyslové vzácné kovy a prvky, např. arsen, bismut, kadmium, selen, berylium, zirkon, tellur, tantal, niob, lithium, cesium, gallium, rhenium, indium, rubidium, rhodium, zlato, stříbro, platina a prvky vzácných zemin. Chemické suroviny: - sirné (pyrit, elementární síra), - chloridy (NaCl - kamenná sůl, KCl sylvín aj.), - fosfáty fosforečnany vápenaté (fosfority sedimentárního původu a apatity vulkanického původu), - vápenec (CaCO 3 ), dolomit (CaCO 3.MgCO 3 ), magnezit (MgCO 3 ), - dusičnany (NaNO 3 - chilský ledek), - trona (Na 2 CO 3.NaHCO 3.2 H 2 O), potaš (K 2 CO 3 ), - boráty (zpravidla sodné soli a jejich hydráty odvozené od kyseliny borité), - sádrovec (CaSO 4.2 H 2 O), - nerosty lithia a stroncia, - solanky nasycené roztoky uhličitanů a chloridů sodných, draselných aj. pocházející z přírodních slaných jezer (USA, Mexiko, jižní Sahara, Izrael, Střední Asie, Čína, Austrálie) nebo ze zatopených solných dolů. Stavební a brusné suroviny: - stavební kameny, štěrk (žula, rula, čedič, znělec, pískovec, opuka, mramor), - cementářské suroviny (vápence, jíly a slínovce s vysokým podílem vápenatých sloučenin), - jíly (např. cihlářské, keramické), - písek (např. říční štěrkopísek, štukatérský písek), - asfalt, křemen, slída, diatomit, magnezit, okry, - granát, korund, diamant. Hutnické žáruvzdorné a průmyslové nerudné suroviny: - azbest, slída, grafit, mastek, diatomit, magnezit, kryolit, živec, dolomit, bauxit, kaolin, písek, jíly, kyanit, křišťál, silimanit, nefeliny. Klenotnické suroviny: - diamant, korund, beryl, spodumen, opál, turmalin, spinel, chrysoberyl, granát, křemen, serpentin, malachit, rhodonit Druhotné surovinové zdroje Druhotným surovinovým zdrojem jsou rozuměny všechny zpracovatelné odpady a opotřebované předměty, které jsou samostatně shromažďovány a zpracovávány z výrobní i nevýrobní sféry. Druhotné suroviny se vyznačují: - využitelností alespoň části látkové substance pro výrobu nových výrobků, užitných předmětů, - technicko-technologickou a ekonomickou schůdností třídění, sběru, svozu a přepracování odpadních materiálů. Druhotné suroviny lze rozdělit do následujících základních skupin odpadních materiálů: - železné a neželezné kovy, - papír a lepenka, - textilie přírodní a syntetické, 15

20 - plastové fólie, nádoby a výlisky, - sklo čiré a barevné, - upotřebené oleje a maziva minerálního původu, - upotřebené potravinářské oleje a tuky, - technická pryž a pneumatiky, - stavební odpad (cihly, prefabrikáty, maltoviny, dřevo aj.), - odpady z energetiky (škvára, struska, popílek, energosádra, energosádrovec), - elektronika a elektrické spotřebiče, - svítidla - žárovky, zářivky a výbojky, - nátěrové hmoty a ředidla, - suché baterie a akumulátory, - léčiva a chemikálie (např. upotřebené vývojky z fotochemie, mořící lázně z hutnictví). - biologické odpady zkrmitelné, kompostovatelné, fermentovatelné a pod. Odpady jsou kvalitní druhotnou surovinou za předpokladu, že se je podaří v místě vzniku (u původce) v maximální možné míře vytřídit ručně (např. v domácnostech a provozovnách služeb) nebo strojově a bez dalšího znečištění je předat k přepracování. Znečišťující látky vždy druhotnou surovinu znehodnocují, zhoršují její využitelnost a mohou být až příčinou její další nezpracovatelnosti. Nečistoty v každé surovině, tedy i surovině druhotné, obecně zvyšují spotřební normy surovin a energií, množství odpadů všech skupenství, riziko poruchovosti technologického zařízení a zhoršení kvality výrobků. Tím se zhoršená kvalita surovin promítá přímo do výrobních nákladů a ekonomiky výroby. Proto je důležitým kritériem zpracovatelnosti druhotných surovin ekonomická efektivnost celého procesu využití druhotné suroviny zahrnující veškeré finanční náklady spojené s jejich přepracováním. 2.4 Těžba nerostných surovin ve světě a ČR Kvantitativní úroveň těžby a kvalita využívání nerostných i druhotných surovin je obecně závislá na stupni ekonomického a technologického rozvoje společnosti a konkrétního státu. Státní správa vymezuje pomocí zákonů a státních norem a zpravidla jen po přechodnou dobu také norem oborových, podnikových. Tím jsou definovány všeobecné podmínky pro využívání nerostných a druhotných surovin. Zároveň jsou stanoveny emisní limity do odpadních vod a ovzduší, tj. podmínky pro minimalizaci poškozování pracovního a životního prostředí, kontrolních mechanismů i sankcí za neplnění stanovených podmínek. Uvedené faktory spolu s vývojem mezinárodně-politické situace vždy zasahovaly do využívání surovinových zdrojů a celkového ekonomického vývoje. Tuto obecnou charakteristiku lze dokumentovat na příkladu vývoje od začátku dvacátého století, kdy byla těžba nerostných surovin významně ovlivněna: - druhou průmyslovou revolucí (pohony parní nahradily pohony elektrické), - oběma světovými válkami s prudkým rozvojem válečného průmyslu surovinově a energeticky náročného, - vědecko-technickou revolucí ve druhé polovině 20. století (po 2. světové válce), - ropnou a surovinovou krizí v roce 1973, 16

Úvod do průmyslových technologií

Úvod do průmyslových technologií Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Úvod do průmyslových technologií Miroslav Richter Ústí nad Labem 2012 1 Autor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Vědecký

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec Průmysl I. - opakování - Skupina A.

Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec Průmysl I. - opakování - Skupina A. Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35 Vysvětlivky.... 11 Přehled použitých zkratek a technických jednotek.... 11 Směnné kurzy a inflace měn, v nichž se uvádějí ceny nerostných surovin... 13 Průměrná roční míra inflace v USA, Velké Británii,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 15.9.2012 Anotace a) určeno

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Nakládání s odpady v prostorách vzniklých báňskou činností. Ing. Jan Kaňka. Ph.D. Český báňský úřad

Nakládání s odpady v prostorách vzniklých báňskou činností. Ing. Jan Kaňka. Ph.D. Český báňský úřad Nakládání s odpady v prostorách vzniklých báňskou činností Ing. Jan Kaňka. Ph.D. Český báňský úřad 1 Legislativní rámec Zákon č. 44/1988 Sb. Zákon č.185/2001 Sb. Zákon č. 167/2008 Sb. Zákon č. 157/2009

Více

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1017 Číslo a název šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast Fyzicko

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Energetické využití ropných kalů

Energetické využití ropných kalů Energetické využití ropných kalů Miroslav Richter, Ing., Ph.D., EUR ING Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem miroslav.richter@ujep.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU Zlatohorská ložisková struktura je součástí devonského vulkanosedimentárního komplexu epizonálně metamorfovaných hornin vrbenské série.

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více