2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště."

Transkript

1 Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování služby 1.Žádost o poskytování osobní asistence a) Telefonicky soc.pracovnice Bc.Grbavčicová, DiS. ( , ) b) Písemně Remedia Plus,o.p.s., U Nemocnice 1, Břeclav c) Ústně U Nemocnice 1, 1.patro, kancelář č.104 d) em: 2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. 3. Stanovení předběžného individuálního plánu - provede sociální pracovnice se žadatelem o službu. Podrobný individuální plán bude již po domluvě sestavovat klient s osobním asistentem v průběhu poskytování služby. 4. Sepsání smlouvy o poskytování osobní asistence a) uvedení úkonů, b) místo poskytování osobní asistence, c) doba provádění osobní asistence, d) způsob platby, e) výpovědní důvody. Podepsáním smlouvy o poskytování osobní asistence se osoba žádající stává klientem péče. B. Úkony osobní asistence dle zák.108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č.505/2006 Sb.,: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. C. Průběh poskytování osobní asistence 1. Výběr osobního asistenta - Zvláštní pozornost je věnována výběru osobního asistenta. Sociální pracovnice probere se žadatelem jeho představu co by podle něj měl asistent splňovat, jaká by měla být náplň jeho práce, případně limity tedy skutečnosti, které žadatel rozhodně u asistenta nechce. - Pokud organizace nemá k dispozici vhodného asistenta, vypíše ředitelka ve spolupráci s úřadem práce výběrové řízení, o konečném výběru osobního asistenta rozhoduje sám klient či rodina. - Proces výběru vhodného osobního asistenta může být časově náročnější. - základní požadavky na výkon práce osobního asistenta: morální a trestní bezúhonnost, vzdělání středoškolské s maturitou, výuční list s kursem pro pracovníky v sociální péči, empatie, komunikativnost, zodpovědnost, kreativnost.

2 2. Dokumentace při osobní asistenci Osobní asistent (OA) je povinen: - vést základní dokumentaci o provádění osobní asistence tak, aby bylo možno stanovit dobu poskytování osobní asistence (dokument Docházka ), - Docházku podepsanou klientem doručit co nejdříve do organizace, - hlásit jakékoliv změny při výkonu osobní asistence, které mají vliv na další poskytování této péče u klienta nebo na chod organizace. Klient má právo rozhodnout, zda chce aby o poskytované péči byly vedeny podrobnější záznamy či nikoliv. V případě, že se záznamy nesouhlasí, je vedena pouze Docházka (viz výše). 3. Formy osobní asistence a) sebeurčující - sebeurčující osobní asistence je určena klientům, kteří si své osobní asistenty (dále jen OA) sami školí, průběžně instruují a organizují jejich práci - pomoc při činnostech klienta. OA pomáhají při uspokojování základních lidských potřeb biologických: při sebeobsluze (hygieně, oblékání, stravování, apod.), při pohybu, nákupech, vaření atd. Dále při uspokojování životních potřeb společenských (komunikaci, studiu, zájmových činnostech). b) řízená - řízená osobní asistence je koordinována klienty pouze částečně, především je řízena zvenčí (rodina a organizace). OA poskytují pomoc a dohled při uspokojování základních lidských potřeb biologických i společenských. Tento typ osobní asistence využívají zejména klienti po náhlých příhodách (úraz,nemoc) a dále klienti se smyslovým, psychickým nebo mentálním postižením. VZTAH mezi KLIENTEM a ASISTENTEM je ROVNOPRÁVNÝ! Nesmí dojít k tomu, že buď klient manipuluje asistentem, ať už z pozice síly (je zaměstnavatelem), či z pozice slabosti (má postižení), nebo naopak asistent klientem. (Hrdá J., Osobní asistence) - klient: 1) si stanoví plán činností ve spolupráci s rodinou (osobou, které důvěřuje) a asistentem, sdělí asistentovi potřebné informace k provádění asistenční činnosti. Plán činností lze po dohodě měnit (dle stavu a potřeb klienta, i denně). 2) by neměl být panovačný, hrubý, nerozhodný, nutit asistenta k něčemu, co nemůže udělat, vulgární apod. - asistent: 1) je zde proto, aby pomáhal zvládat základní životní potřeby! 2) Asistent za klienta nerozhoduje, ale podílí se spolu na řešení jednotlivých úkolů. 3) seznámí se s klientem a jeho rodinou, 4) podílí se na stanovení plánu činností u klienta, 5) respektuje klienta jako osobnost, vede jej k soběstačnosti, rozvoji osobnosti, 6) je empatický, vytváří ovzduší důvěry a tolerance, je za každých podmínek slušný, je laskavý a vlídný, trpělivý, přizpůsobivý, zodpovědný a spolehlivý, 7) pomáhá klientovi při zvládání základních lidských potřeb a dalších činností, které si stanovil klient v plánu činností, 8) rozvíjí fyzické a psychické schopnosti klienta v rámci jeho možností, případně napomáhá zachování jejich stávající úrovně,

3 9) řeší nepředvídané situace, radí se s rodinou a vysílající organizací, 10) je fyzicky zdatný, přiměřeně šikovný zvládnout potřebnou manipulaci s klientem, 11) dodržuje zásadu: CO NECHCEŠ, ABY JINÍ ČINILI TOBĚ, NEČIŇ TY JIM! 12) za žádných okolností nepoužije násilí vůči klientovi, 13) dodržuje soukromí klienta i v domácím prostředí, dodržuje zásadu mlčenlivosti, 14) je proškolen v první pomoci, zacházení s invalidními vozíky, výtahem či jinými kompenzačními pomůckami, které jsou nutné při výkonu jeho práce, 15) za případnou škodu, kterou asistent způsobí svou činností, zodpovídá sám asistent. Problematické situace řeší klient společně s OA, rodinou případně vysílající organizací (sociální pracovnicí). V případě problematického vztahu klienta s OA řeší tuto situaci rodina s vysílající organizací. 4. Ukončení poskytování osobní asistence - ukončení smlouvy ze strany klienta: na základě dohody, pokud je klient dlouhodobě hospitalizován, umístěn v jiném zařízení, úmrtím klienta, v případě nespokojenosti s poskytováním péče, zlepšením stavu klienta - je schopen se nadále sám zabezpečit. - ukončení smlouvy ze strany organizace: poskytování služby osobní asistence nelze ze strany organizace ukončit náhle, může však dojít ke změně osobního asistenta a to z různých důvodů. Organizace je povinna, v případě zájmu klienta, zajistit za odcházejícího osobního asistenta náhradu, s novým asistentem musí klient souhlasit, potřeba změny osobního asistenta může vyjít jak ze strany klienta, tak ze strany osobního asistenta, průběh zajišťuje sociální pracovnice, ukončit poskytování služby může organizace v případě: o jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 1 měsíc. o jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě porušuje Vnitřní pravidla Poskytovatele pro poskytování osobní asistence, o jestliže se Klient chová k osobnímu asistentovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. D. Platba 1) Za poskytování služby sociální péče - osobní asistenci je stanovena úhrada za 1 hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Doprava ke klientovi k zajištění povinných úkonů se nehradí. Doprava (osobním automobilem organizace) v rámci zajištění nákupu, pochůzky a doprovodu - úhrada 6,50 Kč/km. 2) Úhrada je stanovena odlišně dle toho, zda klient žije sám či s rodinou (pokud žije sám, má větší náklady na bydlení).

4 3) Úhrada za 1 hodinu péče: dospělá osoba, která nevyživuje další osobu a nebydlí sama 100,-Kč, dospělá osoba, která nevyživuje další osobu a bydlí zcela sama 90,- Kč dospělá osoba, která vyživuje další osobu 80,- Kč, dítě v průběhu vzdělávání 60,- Kč. (4) Příplatek k hodinové úhradě za péči v noci (22hod.-6.hod.): 10 Kč/hod. (5) Forma a způsob platby je dohodnuta ve smlouvě. (6) V případě náhlého zrušení plánované služby ze strany klienta JE NUTNO O TOM INFORMOVAT VEDOUCÍ NEBO SOCIÁLNÍ PRACOVNICI VČAS (tzn.alespoň 2hodiny předem). V případě, že je pracovnice již na cestě ke klientovi (nebo u něj), bude klientovi účtována úhrada za neúčelný výjezd ve výši 50Kč/klient Břeclav; 100Kč/ klient mimo Břeclav. E. Stížnost na způsob poskytování služby Kdo může podat stížnost - všichni uživatelé sociálních služeb společnosti REMEDIA PLUS, o.p.s.; zájemci o služby; příbuzní; veřejnost, instituce. Na co si lze stěžovat - na jednání zaměstnanců organizace, - na kvalitu provedené práce - na způsob poskytování sociálních služeb Co je považováno za stížnost, forma stížností Stížnost nemusí mít žádné formální náležitosti. Stížností je vše, co jako stížnost osoba (instituce), která si stěžuje, označí, přičemž z formulace musí být jasně patrné, že se jedná o stížnost. Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky/faxem, v elektronické podobě em. Do stížnosti je vhodné uvést co nejvíce informací týkajících se události, které se stížnost týká. Kromě stížností lze podávat společnosti REMEDIA PLUS rovněž podněty a připomínky k fungování a kvalitě poskytovaných služeb. Kam a komu se stížnost podává - přímo organizaci REMEDIA PLUS (ředitelce, vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnici), - na krajský úřad v Brně nebo obecní úřad v Břeclavi, odbor sociálních věcí Vyřizování stížností a lhůta na vyřízení Vyřizování stížností patří do kompetence ředitelky společnosti, mohou se jej dále účastnit osoby ředitelkou pověřené, případně další instituce. Doba na vyřízení stížnosti je 14 dnů od převzetí stížnosti. Po uplynutí této lhůty se stěžovateli oznámí výsledek prošetření stížnosti. Odpověď na stížnost lze dát stěžovateli i jinou než písemnou formou, pokud si to přeje. V Břeclavi ředitelka společnosti

5

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Lužická 7, 779 00 Olomouc Osobní asistence Tel: 585 754 924, 777 974 455 Email: asistence@trendvozickaru.cz www.trendvozickaru.cz PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Spolek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice Polabiny (dále jen CZP PK nebo Centrum

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ Vypracoval: odbor sociálních věcí Datum: 07. 02. 2013 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Bc. Darina Kolková Adresa: DPS Hladnovská

Více

Ochrana práv uživatelů Osobní asistence Ledax o.p.s.

Ochrana práv uživatelů Osobní asistence Ledax o.p.s. Platnost: od 1. 2. 2013 Směrnice č.: LX OA - 002 (R2) Standard č. 2: Ochrana práv uživatelů Osobní asistence Ledax o.p.s. Obsah: I. Smysl směrnice II. Lidská práva převzatá v osobní asistenci III. Uplatňování

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více