SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS."

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní část je věnována popisu sociálních služeb a jejich základnímu dělení. V další části je čtenář seznámen se základní legislativou, která se týká sociálních služeb. Jednotlivě jsou představeny sociální služby s využitím některých příkladů z praxe. V další části jsou představeny možnosti získání informací o sociálních službách a možnosti zapojení se do plánování sociálních služeb. Poslední část je věnována informacím o příspěvku na péče a financování sociálních služeb. CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, například z důvodů dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, věku, omezení nebo ztráty schopnosti sebeobsluhy, závislosti nebo jen ohrožení krizovou životní situací a nemohou tyto situace vyřešit vlastními silami. Zachovávat lidskou důstojnost Sociální služby musejí zachovávat lidskou důstojnost, a to zvláště v případech, kdy je žadatel nebo uživatel v nevýhodnějším postavení před poskytovatelem, protože je to přece on, kdo přichází se žádostí o pomoc nebo je odkázán na komplexní péči a je tedy plně v rukou jiného člověka či instituce. Proto musí být v sociálních službách kladen velký důraz na ochranu osobnosti a lidských práv uživatelů sociálních služeb a na individuální rozměr poskytování sociálních služeb. Každá služba musí vycházet z individuálních potřeb jejího uživatele a nejlépe tak, že si její poskytování spoluřídí uživatel sám. Nejde tu tedy pouze o společenskou prospěšnost, charitu, dobré dílo, ale vždy o člověka, jedinečnou, neopakovatelnou bytost, jeho potřeby, osobnost a očekávání, ale také bolest, strach, bezmoc. Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR 1

2 Začlenění do společnosti Zdálo by se, že jde zvláště o to, aby bylo o člověka postaráno, měl střechu nad hlavou, své lůžko a teplou večeři, koneckonců, takto to bylo donedávna normální. Cílem sociálních služeb je vždy začlenění člověka do společnosti, do běžného života ve chvílích, kdy se ocitají na okraji společnosti, nebo předcházet tomu, aby se na jejím okraji ocitli. Začlenění do společnosti znamená vytvářet možnosti k tomu, aby člověk mohl žít co nejběžnějším způsobem života, potkávat se s přáteli, chodit do obchodu, kostela, do divadla stejně, jako každý z nás mít možnost volby a organizace svého času. 3 typy sociálních služeb Ambulatní služby do kterých uživatel dochází, dojíždí nebo je dopravován (např. ráno přijíždí, odpoledne odjíždí). Pobytové služby, ve kterých uživatel pobývá jsou spojeny zpravidla s ubytováním, ve kterých uživatel žije, např. domovy pro seniory. Terénní služby, ve kterých pracovníci vyjíždí nebo vychází do terénu za uživatelem do jeho přirozeného sociálního prostředí např. do domácnosti (pečovatelská služba) nebo na ulici (lidé bez přístřeší, uživatelé drog). Základní legislativa Základními právními předpisy, jimiž se řídí poskytování sociálních služeb, je zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí předpis vyhláška 505/2006 Sb., včetně příloh. Zákon zaručuje všem osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci pomoc či podporu. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007 (vyjma některých ustanovení, které nabyly účinnosti již v průběhu roku 2006). Do dnešního dne došlo k dalším několika změnám. Poslední výrazné změny ovlivnila sociální reforma (zákon 366/2011 Sb. v platném znění, vyhláška č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) s platností k Základní části zákona obsahují: 2

3 Příspěvek na péči podmínky nároku, nárok na příspěvek, výše příspěvku, výplata příspěvku, řízení o příspěvku Sociální služby základní druhy a formy sociálních služeb, podmínky poskytování sociálních služeb, úhrada nákladů za sociální služby, registrace poskytovatelů sociálních služeb Inspekce sociálních služeb Povinnost mlčenlivosti Správní delikty Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách Akreditace vzdělávacích programů Druhy sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Sociální poradenství Služba sociálního poradenství poskytuje potřebné informace osobám v nepříznivé situaci, které přispívají k řešení této situace. V praxi známe dvě formy sociálního poradenství: Základní Odborné Základní sociální poradenství poskytuje každá registrovaná sociální služba, zpravidla v úrovni základních informací i informací dle zaměření sociální služby. Například sociální pracovník v domově pro seniory je připraven poskytnout vyčerpávající informace o problematice a řešení nepříznivých sociálních situací v souvislosti cílovou skupinou seniorů, v oblasti bezdomovectví nebo dluhové problematiky však nelze, celkem oprávněně, očekávat vyčerpávající spektrum 3

4 odborných informací. Pracovník ale musí být schopen předat nebo zprostředkovat kontakt na vhodnou službu nebo poradnu. Odborné sociální poradenství je poskytováno v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právních poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba se poskytuje bezúplatně. Příklad: Občanská poradna Brno nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíží. Na občanskou poradnu se obracejí lidé nejčastěji s problémy v následujících oblastech: bydlení rodina a mezilidské vztahy majetkoprávní vztahy a náhrady škody pracovně právní vztahy a zaměstnanost občanské soudní řízení sociální zabezpečení dluhová problematika ochrana spotřebitele 1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Osobní asistence Osobní asistence je určena lidem, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj vysoký věk, nemoc nebo zdravotní postižení. Služba poskytuje možnosti nezbytné pomoci a podpory všem lidem, jejichž schopnost soběstačnosti a péče o sebe sama je snížena právě z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení. Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Příklad: Místem poskytování služby je převážně domácí prostředí- to není podmínkou, osobní asistence může být poskytována také prostřednictvím doprovodů a asistence 1 4

5 například ve škole, zaměstnání, při cestování nebo vyřizování osobních záležitostí například na úřadech, návštěvě kulturních a společenských akcí nebo třeba návštěvou bohoslužeb v kostele. Průběh a způsob služby řídí uživatel sám (pokud je toho schopen), osobní asistent se stává rukama, nohama, očima, ušima a tím pomáhá v realizaci a dosažení osobních cílů a vytváří podmínky pro důstojný život. 2 Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Zákonem, resp. jeho prováděcím předpisem 3, je stanovena maximální částka úhrady 4 za jednu hodinu poskytování služby. Služba se účtuje podle skutečně spotřebovaného času. Pečovatelská služba Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. Tísňová péče Je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá hlasová, telefonická nebo elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění 4 K činila maximální výše úhrady 120 Kč za 1 hodinu služby 5

6 Ukázky koncových zařízení tísňové péče AREÍON 5, které nosí klient vždy u sebe. Podpora samostatného bydlení Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Příklad: Služba pomáhá uživateli získat a zvládat samostatné vlastní bydlení s podporou pracovníka služby. Pracovník se po vzájemné dohodě schází s uživatelem na společných schůzkách, kde se věnují záležitostem podle potřeb a přání uživatele. Služba se poskytuje pouze v pracovních dnech v běžnou pracovní dobu pracovníka na území města Brna. S uživatelem se uzavírá smlouva na jeden rok s možností prodloužení. 6 Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba se poskytuje za úplatu. Příklad: Dlouhodobá péče o osobu blízkou, člena rodiny, je práce na plný úvazek, někteří pečující potvrdí, že možná i více v případě péče o osobu zcela závislou na 5 Služba tísňové péče pražské organizace Život Podpora samostatného bydlení o. s. Práh v Brně 6

7 pomoci. Služba umožňuje pečujícímu nezbytný odpočinek a načerpání sil, třeba tím, že může jet na dovolenou, jít s přáteli na kávu, do divadla a v době jeho nepřítomnosti přebírá péči pracovník odlehčovací služby. Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. Stacionáře denní a týdenní Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úhradu. Částka je složena z úhrady za péči, úhrady za poskytnutou stravu a úhrady za ubytování. Domovy pro seniory Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 7

8 Příklad: Domov nabízí svým klientům - seniorům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Chceme, aby senioři a jejich blízcí s naší podporou prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a, je-li možno, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí i atmosféře. Ačkoliv pro některé klienty nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň ten druhý nejlepší. 7 Domovy se zvláštním režimem Poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s různými typy demencí. Služba umožňuje uživatelům prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě nebo omezení soběstačnosti nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Chráněné bydlení Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba se poskytuje za úplatu. Příklad: Uživatelé chráněného bydlení jsou profesionálními asistenty vedeni k rozvoji svých schopností především na poli sebeobsluhy, péče o domácnost a kontaktů se společenským prostředím uprostřed většinové společnosti. 8 Sociálně zdravotní služby Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní 7 Veřejný závazek Domova Sue Ryder, Praha 8 Chráněné bydlení sv. Michaela Brno: 8

9 lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány lidem s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby a tato péče jim nemůže být poskytována v domácím prostředí. Jsou to zejména služby, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných apod. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE Raná péče Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je poskytována především v domácnosti rodiny. Služba se poskytuje bezúplatně. Příklad: Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. 9 Telefonická krizová intervence Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. 9 Společnost pro ranou péči, 9

10 Příklad: Senior telefon je sociální služba telefonické krizové pomoci - linka důvěry zaměřená na pomoc a podporu uživatelů seniorů a osob pečujících o seniory. Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v ČR pro uživatele seniory s nonstop provozem. Na Senior telefon se obracejí uživatelé z celé ČR. 10 Tlumočnické služby Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, například s postižením zraku nebo sluchu, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Příklad: Osoba se sluchovým postižením může kontaktovat službu prostřednictvím komunikačního programu s přenosem obrazu, např. běžně užívaného skype, pomocí znakového jazyka požádá tlumočníka o tlumočení při sjednání termínu u zubaře. Tlumočník tak překládá přímo komunikaci mezi uživatele a zubařem. Tlumočník také může doprovázet na jednání například s úřady. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu. Příklad: Posláním Azylového domu pro muže je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování, základní poradenství, možnost přípravy stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domy na půl cesty 10 Život 90, Senior telefon: 10

11 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Příklad: Cílem Domu na půli cesty je podpora a pomoc mladým dospělým prostřednictvím možnosti časově omezeného ubytování (zpravidla nepřevyšující jeden rok), nabídka odborné pomoci a poradenství (sociálně právní a pracovně právní) přispívající k řešení jejich sociální situace a aktivační programy zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností realizované především v areálu Domu na půli cesty. 11 Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Příklad: Kontaktní centrum Vídeňská je nízkoprahové zařízení nabízející kombinaci zdravotních a sociálních služeb pro lidi, kteří užívají nelegální drogy. Do základní nabídky patří výměna injekčního materiálu, testování na infekční onemocnění, zdravotní ošetření, využití koupelny, praní a sušení prádla. Našim klientům nabízíme různé formy sociální a psychické podpory, která zahrnuje možnost pobytu v kontaktní místnosti, individuální poradenství, specializované sociální poradenství v obtížných životních situacích a zprostředkování návazných služeb. Individuální a rodinné poradenství poskytujeme i lidem, kteří neužívají drogy, ale mají obavy o svého blízkého, který se do problémů s nelegálními drogami dostal nebo dostává. 12 Krizová pomoc Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, 11 Dům na půli cesty Velký Dvůr u Pohořelic: 12 Občanské sdružení Podané ruce, kontaktní centrum Brno: 11

12 poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Příklad: Krizové centrum RIAPS poskytuje komplexní péči o člověka v obtížných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví, akutní konzultace s psychiatrem nebo psychologem 24 hodin denně. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích. krátkodobá podpůrná psychoterapie doprovázení klienta směřující ke stabilizaci jeho stavu. krátkodobý pobyt na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období. Intervenční centra Služba je určena pro osoby ohrožené násilným chováním. Poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně Příklad: Nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Karlových Varech poskytuje lidem bez přístřeší bezpečné prostředí, jednoduchou stravu, základní hygienu, pomoc při řešení jejich současné životní situace a podporu při návratu do společnosti. Obr. 1- Nabídka z letáku NDC Armády spásy v Karlových varech 12

13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určeny dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením, sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. K navázání kontaktu slouží nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba se poskytuje bezúplatně. Příklad: Nízkoprahový klub Likusák je určen dětem a mladým lidem od 12 do 20 let vyrůstajícím na brněnských sídlištích Líšeň, Vinohrady, Nový Lískovec a dalších, kteří se někdy vlastní a jindy cizí vinou dostávají do těžkých situací. Pomáháme dospívajícím, kteří nevědí, jak trávit svůj volný čas, řeší problémy s rodiči, se školou nebo v partě, jsou ohroženi drogami, kriminalitou nebo nezájmem svého okolí. S klienty pracujeme v klubu, v ulicích a na internetu, mluvíme s nimi, radíme jim, předáváme informace a taky spolu zaháníme nudu. To vše zdarma a důvěrně. 13 Noclehárny Noclehárny poskytují služby lidem bez přístřeší. Nabízejí využití hygienického zařízení a přenocování zpravidla na jednu noc. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. Služby následné péče Služby následné péče a doléčovací poskytují následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, terapeutickou komunitu nebo které abstinují. Služba se poskytuje bezúplatně. 13 Nízkoprahové zařízení organizace Ratolest v Brně - 13

14 Příklad: Dokončení a završení procesu terapie, tj. pomoci uživatelům služby stát se postupně nezávislými na poskytovaných službách (institucích) a kompetentně žít samostatný život. Programy a služby jsou směřovány tak, aby napomáhaly plnohodnotnému začlenění uživatele služby do podmínek běžného života. Podpora aktuálně abstinujících při dosahování a udržení změn v jejich chování vedoucích ke zvyšování kompetencí žít plnohodnotný život. 14 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba se poskytuje bezúplatně. Příklad: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spondea, o.p.s. podporuje rodiny s nezletilými dětmi v Jihomoravském kraji, které se ocitly v obtížné životní situaci. Prostřednictvím poradenství, doprovázení a terapie pomáháme porozumět potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Preventivními aktivitami zaměřenými na nezletilé děti v základních a středních školách pomáháme dětem rozpoznat, kdy potřebují pomoc, a učíme je, jak pomoc vyhledat. 15 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ambulantní, případně terénní služby určené seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a podpoře jejich sociálního začleňování. Sociálně terapeutické dílny Jsou ambulantní služby určené osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na volném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá podpora pracovních návyků a dovedností. 14 Oblastní charita Jihlava, Následná péče: 15 Spondea o. p. s. Brno: 14

15 Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou, zpravidla předem stanovenou, dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Příklad: Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší 18 let. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. 16 Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je soubor činností zaměřených na nácvik a rozvoj dovedností. Jedná se o podporu především v oblasti sebeobsluhy, samostatného bydlení, práce, zvyšování kvalifikace, aktivní trávení volného času, získávání informací a práce s nimi. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. KDE HLEDAT POTŘEBNÉ INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Registr poskytovatelů sociálních služeb 16 Sdružení Podané ruce, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn: 15

16 Základní informace o všech registrovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích jsou uvedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se internetovou aplikaci Zápis sociální služby do registru vzniká získáním oprávnění k poskytování sociálních služeb, registrací u registrujícího orgánu, kterým jsou, ve většině případů, krajské úřady. V registru poskytovatelů je možné vyhledat sociální službu podle druhu služby, formy poskytování, cílové skupiny, podle místa působení kraje, okresu, obce. Lze také vyhledat konkrétní službu podle identifikačních znaků, např. podle IČO, názvu poskytovatele, identifikačního čísla. Po vyhledání konkrétní služby lze zjistit, kdo je jejím zřizovatelem, jméno a kontakt na vedoucího služby, kapacitu služby. V doplňkových informacích lze též dohledat popis realizace služby, ve kterém je popsán způsob poskytování služby, jak je služba organizována, jaké jsou zásady poskytování služby, metody práce nebo možnosti podat stížnost. Dohledat lze také popis personálního zajištění služby, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé pracovní pozice služby, organizační struktura a podmínky na kvalifikaci pracovníků včetně náplní práce. Je zde také umístěn plán finančního zajištění služby jednoduchý rozpočet na následující období. Internet Jednou z povinností poskytovatele sociální služby je zveřejnění informací o službě. Často se v praxi setkáváme s letáky různých znění a nabídkami. Jednou ze základních forem poskytnutí informací bývají internetové stránky poskytovatelů. Jejich adresy lze vyhledat v registru poskytovatelů nebo prostřednictvím některého internetového vyhledavače. Každý poskytovatel musí mít zpracován a zveřejněn tzv. Veřejný závazek. Součástí tohoto závazku je vždy poslání služby (odhalení právní formy poskytovatele, proč služba existuje, za jakým účelem, pro koho, jaké hodnoty vytváří nebo sdílí apod.), cíle služby (čeho chce služba dosáhnout, jak, v jakém období), okruh osob (komu je služba určena) a základní hodnoty a zásady (prohlášení o ochraně hodnot, lidských práv, partnerské spolupráci, důstojnosti člověka apod.). Veřejný závazek bývá zpravidla umístěn také na internetových stránkách nebo propagačních materiálech. 16

17 Některé služby zveřejňují také informace pro zájemce o službu. Zde jsou uvedeny způsoby informování zájemce o službu, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda služby využije či nikoliv. Je zde také uvedeno, kdo je oprávněn s žadatelem jednat, jak jednání probíhá, jaké podmínky je třeba splnit pro vstup do služby nebo jaké mohou být důvody k odmítnutí služby. Úřad práce České republiky Úřad práce vede agendu příspěvku na péči, na pracovištích a pobočkách lze získat informace o příspěvku na péči případně o něj požádat. Úřad provádí také inspekci sociálních služeb. Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: zaměstnanosti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele státní sociální podpory dávek pro osoby se zdravotním postižením příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb pomoci v hmotné nouzi Komunitní plánování sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb je proces, ve kterém společně poskytovatelé (ti, kdo služby poskytují), uživatelé (ti, kdo jí užívají) a zadavatelé (ti, kdo odpovídají za zajištění) sociálních služeb společně plánují zajištění sociálních služeb na daném území. Vzniká tak střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který vždy odpovídá území, na který je plánován. Zpravidla to bývá kraj, obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy). Zde v rámci komunitního plánování mohou vznikat různé katalogy poskytovatelů sociálních služeb, kde jsou uvedeny základní údaje o všech sociálních službách na území. Informace lze také získat u koordinátora procesu komunitního plánování. Do komunitního plánování se také lze aktivně zapojit se svými návrhy, podněty na řešení sociálních problémů v rámci např. některé z pracovních skupin. Proces komunitního plánování je z principu otevřen veřejnosti a vytváří podmínky pro její účast v procesu. Obce, města, kraje 17

18 Obce, města a kraje zodpovídají za zajištění sociálních služeb a dostupnosti na jejich území, v některých případech jsou sami zřizovateli sociálních služeb. V obcích s rozšířenou působností fungují odbory sociálních věcí. Agenda sociálních služeb sice již přešla do kompetence Úřadu práce, nicméně pracovníci těchto odborů jsou kompetentní poskytnout informace o sociálních službách, případně navrhnout řešení složité sociální situace. V rámci krajských úřadů existují také jejich sociální odbory, kde lze získat informace o sociálních službách. NA KOHO SE OBRÁTIT PRO INFORMACE pracovníci obecních a městských úřadů koordinátoři komunitního plánování sociálních služeb pracovníci krajských úřadů pracovníci Úřadu práce poskytovatelé sociálních služeb, sociální pracovníci PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Za poskytování některých sociálních služeb jsou poskytovateli požadovány úhrady. Výši úhrady za sociální služby poskytovatel stanoví v ceníku nebo sazebníku úhrad, ve kterém informuje zájemce o službu o částkách úhrad. Finanční částky jsou regulovány zákonem, to znamená, že je stanovena maximální výše částky, kterou je poskytovatel oprávněn po uživateli služby požadovat za její poskytnutí. K zajištění, nákupu sociálních služeb slouží příspěvek na péči. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Nově zákon o sociálních službách (k ) uvádí pojem: pomoc jiného člověka při zvládání základních životních potřeb. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění nebo přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života, tj. komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. 18

19 Příspěvek náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Schopnost zvládnout základní životní potřeby je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci někoho jiného, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek lze od požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt, které provede sociální šetření a posoudí schopnost deseti základních životních potřeb (mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost). Výše příspěvku na péči 17 Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 17 Ke dni

20 Slovníček důležitých pojmů uživatel - osoba, které je poskytována sociální služba, poskytovatel- právnická či fyzická osoba, která má oprávnění sociální služby poskytovat; je vedená v Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále sociální službu či péči může poskytovat: zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující sociální službu, speciální lůžková zařízení hospicového typu, dětské domovy poskytující sociální službu, osoba blízká a asistent sociální péče, sociální služba - činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, nepříznivá sociální situace - oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práva zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, druh sociální služby - popis činností, které konkrétní sociální služba zajišťuje pro určitou skupinu osob v určité formě (terénní, ambulantní, pobytové), dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, přirozené sociální prostředí - rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity, sociální začleňování (inkluze) - proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, sociální vyloučení (exkluze) - vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, 20

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více