O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH"

Transkript

1 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

2 CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho jsou schopni, vést samostatný život snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Působí tam, kde lidé potýkající se s nejrůznějšími problémy z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, pro krizovou sociální situaci apod., nejsou schopni tyto své problémy řešit bez pomoci druhých. Rozsah a forma pomoci musí vždy zachovávat lidskou důstojnost osob, vycházet z jejich individuálních potřeb a aktivně podporovat jejich samostatnost. Dne 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách 1], který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách a povolání sociálního pracovníka. Cílem poskytování sociálních služeb tak není jen samotná pomoc a podpora při uspokojování potřeb uživatelů služeb, ale mají zároveň vést k jejich přirozenému začlenění do společnosti (v případě, že se ocitají na jejím okraji) nebo mají naopak zabránit tomu, aby se tito lidé na okraj společnosti dostali. Být začleněn do společnosti znamená mít možnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je považován za běžný. 1] Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí právní předpis (vyhláška č. 505/2006 Sb.) 2 3

3 KDO JE KDO V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH? V Jihomoravském kraji poskytují sociální služby tyto instituce a organizace: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravským krajem a jednotlivý obcemi v regionu nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní organizace apod.) Sociální služby někdo zadává, někdo je poskytuje a někdo je užívá. Zadavatelé sociálních služeb v celostátním měřítku jde o obce, statutární města, krajské úřady a ministerstvo (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Poskytovatelé sociálních služeb organizace a instituce, jež sociální služby poskytují či provozují. Jde o příspěvkové organizace zřizované krajem, městem či obcí, nestátní neziskové organizace či církevní organizace. Poskytovatelem může být i fyzická osoba (splňuje-li podmínky určené zákonem standardy kvality a registrace sociálních služeb). Uživatelé sociálních služeb lidé, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni na pomoc druhých. Např. se jedná o tělesně postižené, mentálně postižené, osoby bez přístřeší, seniory, příslušníky etnických menšin atd. JAKÉ TYPY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROZLIŠUJEME? pobytové služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (příkladem mohou být domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy) ambulantní služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován (např. poradny a denní centra) terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí tam, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde se vzdělává či pracuje (příkladem je pečovatelská služba či osobní asistence) 4 5

4 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Jedná se o tyto sociální služby (zařízení): Občanské poradny bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství. Poskytování praktických, věcných a správných informací, dále také kontaktů na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc, intervence a vyjednávání ve prospěch klienta. Manželské a rodinné poradny bezplatné (i anonymní) poradenství, psychologická, terapeutická a sociální pomoc při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů. Individuální, párová, rodinná a skupinová psychoterapie a poradenství. Předmětem poradenství a pomoci jsou především partnerské a rodinné vztahy, manželské krize, zvládání zátěžových situací, výchova dětí, školní problémy či sociálně právní poradenství. Poradny pro seniory poskytování poradenství pro seniory, popřípadě i další aktivity jako organizování volného času seniorů, zajištění pečovatelské služby o víkendech a o svátcích apod. Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Rozlišujeme dva druhy poradenství. Za prvé jde o základní sociální poradenství, což je poskytování základních potřebných informací, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace. Toto poradenství je základní činností všech organizací poskytujících sociální služby a je poskytováno zdarma. Dále pak odborné sociální poradenství, které je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob (např. odborné poradenství pro hluchoněmé, nevidomé či osoby v krizi apod.). násilím dotčeny. Poradny pro osoby se zdravotním postižením poskytují sociální poradenství zdravotně postiženým za účelem zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech. Informace jsou poskytovány osobně, telefonicky nebo elektronicky. Poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí poradny se snaží kromě samotného poradenství působit rovněž osvětově tak, aby páchání násilí ve všech jeho formách a projevech bylo vnímáno jako společensky nepřijatelné. Tyto poradny či sdružení usilují o ochranu práv osob, jež mohou být takovým Sociální poradenství také zahrnuje sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností (např. osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší apod.). Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek (pomůcky pro zdravotně postižené jako jsou např. sluchadla pro nedoslýchavé, pomůcky pro zlepšení mobility, optické pomůcky apod.). 6 7

5 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domovy pro seniory jsou pobytovou sociální službou umožňující prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti uživatelé nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba podporuje soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s různými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění. Služba umožňuje uživatelům prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba rozvíjí soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se kombinaci služeb, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, podpora fyzické a psychické soběstačnosti a udržení či zlepšení celkové kvality jejich života. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. Má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení, které pro uživatele představuje domov, je součástí běžné zástavby a jeví všechny znaky běžného bytu a jeho provozu. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytovou službou poskytovanou osobám, které celodenně pečují o člověka se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním. Základem služby jsou terapeutické, aktivizační a výchovné aktivity poskytované s cílem podpory soběstačnosti uživatelů při péči o vlastní osobu a stabilizace či zlepšení kvality jejich života s důrazem na aktivitu a možnost zapojení se do běžného života Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba rozvíjí soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytovaná bez časového omezení, v přirozeném prostředí osob. Jedná se především o pomoc v oblasti osobní péče, péče o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je pomoc lidem v oblasti osobní péče a péče o domácnost v rozsahu předem dohodnutých běžných každodenních úkonů, aby umožnila člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat kvalitu jeho života. 8 9

6 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. Podstatou služby je pomoc s vedením domácnosti, výchovná, vzdělávací, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního stavu v oblasti orientace nebo komunikace. Cílem služby je pomoc uživateli při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Tísňová péče je nepřetržitá hlasová a elektronická komunikace s osobami, kteří jsou v důsledku snížené soběstačnosti a zdravotního stavu, vystaveni stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života - v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Cílem služby je umožnit setrvání lidem ve vlastním domácím prostředí při maximálním snížení rizika poškození jejich zdraví. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním. Základem služby jsou terapeutické, aktivizační a výchovné aktivity poskytované s cílem podpory soběstačnosti uživatelů při péči o vlastní osobu a stabilizace či zlepšení kvality jejich života s důrazem na aktivitu a samostatnost. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy z důvodu krizové sociální situace, životních návyků, způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Azylové domy jsou pobytovou službou poskytovanou na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba zajišťuje ubytování, pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby pro osoby do 26 let věku, které opouštějí ústavní zařízení a jiná pobytová zařízení a nejsou schopni řešit svoji nepříznivou situaci sami. Cílem služby je podpora samostatnosti, osobního rozvoje, dovedností a schopností uživatelů vést samostatný život a zapojit se do života běžné společnosti. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám klientů. Intervenční centra poskytují bezprostřední i následnou psychologickou, zdravotní, sociální a právní pomoc osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob obývajících společné obydlí. Sociální služba v intervenčním centru je poskytovaná jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová. Je-li poskytována pobytovou formou, pak zahrnuje také ubytování a stravu, nebo pomoc při jejím zajištění

7 Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám závislým nebo ohroženým závislostí na návykových látkách. Služba poskytuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a poskytuje podmínky pro osobní hygienu. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba nabízí poskytnutí ubytování, stravu nebo pomoc při jejím zajištění, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat. Služba podporuje zdravou (fungující) rodinu výchovnými a vzdělávacími aktivitami pro děti a rodiče. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na trhu práce. Jejich účelem je podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností podporujících soběstačnost a začlenění do společnosti. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Raná péče je terénní, případně ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly odvykací léčbu, podrobují se jí nebo abstinují. Cílem služby je podporovat klienta v jeho schopnosti žít bez závislosti a začlenit se do společnosti. Sociální rehabilitace zajišťuje podporu osobám, které potřebují pomoc v dosažení samostatnosti, soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem nezbytných činností pro samostatný život. Telefonická krizová pomoc představuje terénní službu poskytovanou na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami. Terapeutické komunity poskytují časově omezené pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o změnu životního stylu a začlenění do běžného života. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím

8 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI KDO NA NĚJ MÁ NÁROK A JAK HO ZÍSKAT? Výše zmiňovaný zákon o sociálních službách také nově zavádí tzv. příspěvek na péči, jenž slouží osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Tento příspěvek je určený přímo uživatelům sociálních služeb a nahrazuje bývalé příspěvky: zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Výše příspěvku závisí na stupni bezmocnosti žadatele resp. stupni jeho závislosti na pomoci druhých a také věku žadatele (do 18 let a nad 18 let). Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. Nárok na příspěvek na péči nemá osoba mladší jednoho roku. O přípěvek na péči je nutné požádat. Žádost se podává na obecním úřadu obcí s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého pobytu žadatele Formulář žádosti je k dispozici také na internetovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Poté, co je žádost podána, provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel žije, a posoudí stupeň jeho bezmocnosti (resp. závislosti na pomoci druhých) dle prováděcího právního předpisu. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který se zabývá dopadem zdravotního stavu žadatele na jeho soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených lékařských zpráv). O přiznání či nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností ve správním řízení. Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele. V případě, že je žadateli příspěvek přiznán, uživatel písemně ohlásí příslušnému obecnímu úřadu, kdo poskytuje pomoc a jakým způsobem, pokud tak již neuvedl v žádosti. Zajištění pomoci je možné prostřednictvím osoby blízké jiné fyzické osoby nebo prostřednictvím poskytovatele registrované sociální služby, kterou si uživatel vybral. Službu si její budoucí uživatel musí vyhledat sám (ne přes obecní úřad). Obecní úřad s rozšířenou působností následně kontroluje, zda je příspěvek využíván na zajištění pomoci a zda je osobě, které byl přiznán, poskytována náležitá pomoc a podpora odpovídající stupni závislosti

9 JAK SE MŮŽEME PODÍLET NA ZKVALITŇO- VÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? Výsledkem celého procesu je komunitní plán jako kompromis mezi potřebami a zdroji jejich uspokojení (potřeby uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé). Komunitní plánování vychází ze zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách 2], který hovoří o tvorbě tzv. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jenž se zpracovává ve spolupráci se zadavateli (kraj, obce), poskytovateli sociálních služeb a samotnými uživateli služeb. Podle zákona je povinností obce zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb pro lidi na svém území a dále také zjišťovat dostupnost informací o těchto službách. Zákon neukládá obci povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje, avšak chce-li obec zajišťovat potřeby a realizovat takové služby, které si opravdu lidé přejí a současně je v možnostech obce je zajistit, je zpracování plánu vhodným způsobem, jak toho dosáhnout. Kvalitní sociální služby lze poskytovat při zachování místní, časové a finanční dostupnosti pouze v případě, jsou-li pro uživatele ušity na míru, je-li zachován rovný přístup příslušníkům sociálně ohrožených skupin a známe-li opravdové potřeby obyvatel, stávajících uživatelů a poskytovatelů služeb a možností obce. Způsobem, jak lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, se zabývá komunitní plánování sociálních služeb (KPSS). Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. V souvislosti s napojením obcí na plán rozvoje sociálních služeb kraje, který povinnost plánování má, je pro obec výhodnější služby plánovat také. Je přínosné, zahrnuje-li plánování obce s rozšířenou působností celý správní obvod, nejlépe ve spolupráci se všemi obcemi. Zákon také hovoří o financování sociálních služeb, které jsou v souladu s plánem rozvoje a výše dotace je odvozena od zpracovaného plánu. Ustanovení se vztahuje na kraje, z logiky věci však vyplývá, že nebude-li kraj znát situaci v obcích, těžko bude moci požádat o adekvátní množství prostředků a obce bez plánu mohou přijít o nemalou část peněz, které kraj poskytne na financování sociálních služeb zahrnutých do plánu. Komunitní plánování sociálních služeb je tedy ve své podstatě nekončící proces: hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají, stanovování priorit, co budeme řešit dříve a co později, a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi státu, kraje a obcí a také poskytovatelů služeb) 2] Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí právní předpis (vyhláška č. 505/2006 Sb.) 16 17

10 INFORMACE O PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A OBECNĚ Proces komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji byl zahájen v roce Cílem komunitního plánování bylo zvýšit dostupnost, kvalitu sociálních služeb a rozšířit jejich nabídku tak, aby služby odpovídaly místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti a zvýšila se celková efektivita investovaných finančních prostředků. Jihomoravský kraj tak prostřednictvím tohoto procesu začal podporovat zapojení všech účastníků systému sociálních služeb (uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšovat tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování na celém území kraje. Pro území Jihomoravského kraje byla za základní jednotku pro komunitní plánování stanovena obec s rozšířenou působností tedy oblast zahrnující všechny obce ve správním obvodu příslušné obce s rozšířenou působností. Hlavním úkolem kraje je podporovat a vést obce ke zpracování komunitních plánů, které budou výchozím podkladem pro vypracování kvalitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb celého Jihomoravského kraje, který mu ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období usiluje o zachování stávající sítě sociálních služeb na území JMK, rozšíření sociálních služeb, které jsou podloženy dle mapování potřebnosti a následně jsou zapracovány v plánech rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností, podporuje formy péče, které umožní uživatelům sociálních služeb zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zachování co nejvyšší kvality života v návaznosti na kvalitu sociálních služeb. Podstatnou část dokumentu tvoří průřezové priority a priority pro jednotlivé cílové skupiny, vymezující témata a problémy, která jsou veřejností a uživateli sociálních služeb vnímána jako nedostatečně řešená. Pro potřebu plánování sociálních služeb byly na úrovni kraje definovány 4 hlavní cílové skupiny: Děti, mládež do 26 let a rodina Osoby se zdravotním postižením Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Senioři Pro podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb začal být od 1. září 2009 realizován dvouletý individuální projekt Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravský kraj na něj získal finanční podporu ve výši Kč z Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost. Smyslem projektu je podpora procesů plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, včetně podpory partnerství na místní i regionální úrovni, a to především formou vzdělávacích aktivit určených pro účastníky z obcí s rozšířenou působností a poskytováním odborné metodické podpory, která zajistí zpracování obecních komunitních plánů ve formě využitelné pro zpracování plánu na krajské úrovni a zvyšováním informovanosti veřejnosti o sociálních službách. Do plánovacího procesu jsou zapojeni všichni, kterých se problematika dotýká, tj. uživatelé sociálních služeb, poskytovatelé a zadavatelé. Významným cílem je zpracování výzkumu potřeb uživatelů a veřejnosti v oblasti sociálních služeb na území celého kraje, které podpoří stanovení priorit zajišťující místní a typovou dostupnost služeb na celém území. Neposledním cílem je podpora informačních aktivit webový portál, konference, kulaté stoly apod., které zvýší informovanost a zapojitelnost veřejnosti do procesu. Hlavním výstupem Individuálního projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro období let , zpracovaný na základě průběžného vzdělávání, metodické podpory, výzkumu potřeb a komunitního plánování 21 územně správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a dále webový portál o sociálních službách a procesu plánování sloužící jako podpora informovanosti široké veřejnosti

11 Jihomoravský kraj odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více