ZÁVĚRY KONFERENCE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Štrasburk, listopadu Podniky sociální ekonomiky: dynamika na trhu a v teritoriích Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚRY KONFERENCE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Štrasburk, 21. 22. listopadu 2008. Podniky sociální ekonomiky: dynamika na trhu a v teritoriích Evropy"

Transkript

1 ZÁVĚRY KONFERENCE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Štrasburk, listopadu 2008 Podniky sociální ekonomiky: dynamika na trhu a v teritoriích Evropy Zorganizovaly CEGES, ICOSI a SOCIÁLNÍ EKONOMIKA EVROPA Stupňování globalizace bez pravidel, do kterého jsme nyní zahrnuti a nadvláda (diktát) peněz, které je všudypřítomná vyvolaly vzestup rizik mimořádné závažnosti, přičemž názorně demonstrovaly škodlivost takového systému, který je orientován pouze na maximalizaci zisku upřednostňovanou před všemi ostatními hledisky. Tato krize dnes masivně a přímo zasahuje do našich ekonomik, a to aniž by bylo možné stanovit v jakém stupni a do kdy se její důsledky budou projevovat. Potvrzuje, více než kdy jindy, závažnost a místo jiného ekonomického přístupu: sociální ekonomiku. Sociální ekonomika tedy nabízí zcela spolehlivou alternativu, se kterou je možno počítat a která nabízí reálné perspektivy pro budování světa více humánního, více solidárního a méně schopného lidstvo vystavovat pravidlům nezvladatelné globalizace. Je to tedy v tomto kontextu a uprostřed této krize, co sektor sociální ekonomiky, zejména pak prostřednictvím této konference, chce připomenout své hodnoty, smysl své angažovanosti, svou péči o sociální spravedlnost a ekonomickou demokracii. Způsoby demokratického řízení podniků sociální ekonomiky dovolují, už více než jedno století, rozvíjet se v ekonomiku otevřenou a konkurenceschopnou, a to při respektování žen i mužů zapojených do jejího vývoje. Za plány na záchranu oznámené téměř všemi evropskými i národními orgány, v naléhavé reakci na tuto krizi, aktéři sociální ekonomiky apelují na provedení strukturálních a trvalých reforem. Mají-li být nezbytně provedeny cestou regulace trhů či vypracováním jasnějších transparentnějších norem pro podniky všech sektorů, chtěli bychom opakovaně potvrdit, že podniky sociální ekonomiky jsou díky své kapacitě schopny přinášet novátorské odpovědi na ekonomické potřeby a musí s nimi být jednáno způsobem odpovídajícím jejich významu. Evropská unie a státy, které ji tvoří musí zajistit a respektovat různorodost ekonomických aktérů a pluralitu způsobů podnikání v rámci Unie. Z tohoto pohledu je sociální ekonomika, vzhledem k reprezentovaným alternativám, zdrojem bohatství, neboť je pro naše ekonomiky nositelem trvalých řešení. Sociální ekonomika se do historie zapsala svou dobrovolnou sociální transformací, jejímž cílem je stálé směřování k dobru občanů. Nastal čas začlenit podniky sociální ekonomiky do centra pozornosti evropské agendy. Sociální ekonomika: základní složka evropského ekonomického a sociálního modelu Sociální ekonomika je charakterizována velkou diversifikací svých aktérů: družstva, vzájemně zajišťovací společnosti ( mutuálky ) asociace, nadace a další organizace a podniky, které sdílejí základní charakteristiky sociální ekonomiky.

2 Reprezentuje všechny sektory ekonomických i sociální aktivit: služby v oblasti průmyslu, vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství a rybolovu, v sektoru bankovním a pojišťovacím, přičemž se opírá o prokázané kompetence a přichází se špičkovými technologiemi, stejně jako je aktivní v různých oblastech orientovaných na začleňování znevýhodněných osob. Reprezentuje podniky všech velikostí, počínaje podniky aktivními na celosvětové úrovni a konče mikropodniky s lokální působností. Sociální ekonomika reprezentuje 10 % evropských podniků, tj. 60 % z celkové zaměstnanosti v EU. Týká se jednoho ze tří evropských občanů. Podniky sociální ekonomiky, podniky osobní, jsou definovány charakteristikami a hodnotami, které sdílejí: - prvořadost člověka a sociální cíl podnikání - obrana a uplatňování principů solidarity a zodpovědnosti - spojování zájmů svých členů-uživatelů s zájmy veřejnými - demokratická kontrola členy - dobrovolnost a otevřenost členství - autonomie řízení a nezávislost ve vztahu k veřejné správě - mobilizace svých prostředků a podstatných přebytků ve prospěch služeb orientovaných na trvalý rozvoj, služeb členům a služeb ve veřejném zájmu Evropská konference sociální ekonomiky ve dnech listopadu 2008 se zaměřila na podniky sociální ekonomiky z pohledu legislativního a z pohledu evropských politik, stejně jako na pohled z úrovně národní, regionální i místní. Zdůraznila, že vhledem k tomu jak účinně přispívá k realizaci ekonomických a sociálních cílů EU, měla by mít sociální ekonomika možnost prosperovat a rozvíjet svůj potenciál a tudíž musí mít možnost těžit z politických, legislativních a operativních podmínek. Předchozí evropské konference se upínaly na prokazování důležitosti podniků sociální ekonomiky, stejně jako na jejich privilegované postavení jakožto partnera pokud jde o témata evropská, stejně jako témata sociální soudržnosti, začleňování, partnerství. Požadavek vypracování statutu evropského družstva byl korunován úspěchem a skonči přijetím Statutu Evropské družstevní společnosti. Štrasburská konference se věnoval nástrojům legislativním a postavení, které aktéři sociální ekonomiky zaujímají v evropských politikách, ve směrnicích a nařízeních. Nedostatečné institucionální uznání představuje velkou překážku pro rozvoj podniků sociální ekonomiky a omezuje roli, kterou by mohly hrát v rozvoji opravdové demokratické ekonomiky jakožto prvky nezbytné diversifikace podnikatelských modelů. Model navrhovaný podniky sociální ekonomiky představuje opravdovou alternativu vůči koncentraci kapitálu, jejíž přemíra nás zahlcuje. Tento model podnikání, charakterizovaný jedinečností schváleného statutu umožňuje spojovat zejména hodnoty solidarity a principy řízení a vytváří skutečnou sílu pro konstituování evropského sociálního modelu, přičemž se připojuje k zakladatelským hodnotám EU. 2

3 Po nastolení demokratické politiky, účastníci zdůrazňují nezbytnost nastolení skutečné demokratické ekonomiky, kterou je třeba zavést ve všech zemích Unie i mimo ni. Toto téma bude vytvářet jeden z prvních prvků interpelací, se kterými se reprezentanti aktérů sociální ekonomiky budou obracet na evropské politické strany v procesu obnovování Evropského parlamentu v r V průběhu konference listopadu 2008 ve Štrasburku její účastníci diskutovali následující otázky: - evropská politika podnikání - svoboda podnikání a skutečné uznání pluralitní společnosti - kvalita zaměstnání a evropský sociální dialog - vztahy mez veřejným zájmem, pravidly trhu a konkurence a aktérů sociální ekonomiky v právní úpravě EU - postavení a povaha inovace v rámci soudržnosti sociální a teritoriální - respektování identity podniků sociální ekonomiky při aplikování evropských pravidel konkurence - podniky sociální ekonomiky v rámci partnerství Evropa-Středomoří Pokud jde i tyto otázky, účastnící konference se obracejí se svými úvahami a doporučeními na členy parlamentů evropských i národních, na evropské politické strany, na Evropskou komisi a na úřady pověřené v jednotlivých zemích evropskými záležitostmi. I - UZNÁNÍ PLURALITY ZPŮSOBŮ PODNIKÁNÍ Hodnoty sdílené podnikateli sektoru sociální ekonomiky jsou uváděny do života prostřednictvím schválených statutů. Je naprosto nezbytné uznání těchto specifických statutů evropskou legislativou. Pokud jde o ekonomické aktéry, podniky sociální ekonomiky požadují rovnost v zacházení, ale současně přepokládají respektování svých specifik ve srovnání s kapitálovými společnostmi a ne jenom nějakou asimilaci, která by mohla být akceptovatelnou formou čistého a zjednodušeného zevšeobecnění procesu sociálního podnikání, což odmítáme. Podnikat jinak umožňuje zvýhodňovat společníky (členy) před akcionáři. To má svoji odezvu nejenom ve způsobu řízení, ale rovněž v účetní struktuře našich podniků. Článek 48 Smlouvy o EU uznává pluralitu podnikatelských forem. Jestliže byl uznán statut Evropské družstevní společnosti (SCE), nelze to vnímat jinak, než jako jednu etapu směrem k uznání dalších evropských statutů podniků sociální ekonomiky: mutuálky, asociace, nadace. Požadujeme tedy od Evropské komise, aby předložila příslušnou studii o mutuálkách a sociacích a dále podobnou studii týkající se nadací. Účastníci konference sociální ekonomiky žádají, aby tyto návrhy byly podporovány stejně, jako podobné iniciativy týkající se sociální ekonomiky jsou podporovány v Evropském parlamentu a v Hospodářském a sociálním výboru. Příští české a švédské předsednictví Evropské unie musí zahrnou tyto požadavky do svých agend a zajistit jejich pokračování, jak to bylo navrženo ale bohužel bez očekávaného výsledku francouzským předsednictvím Evropské unie. 3

4 Návrh francouzského předsednictví EU zavést raději značku než evropský statut asociací vyvolal jasné výhrady ze strany řady vystupujících řečníků, stejně jako návrh vytvořit statut spolkového podniku, který by byl odlišný od shora požadovaného statutu asociací. Aktéři sociální ekonomiky zkompletují své návrhy, které v této otázce již byly předloženy. Tyto statuty vycházejí z opravdové ekonomické demokracie. Tato otázka se netýká pouze členských států Evropské unie. V rámci rozvíjení vztahů, např. s našimi partnery z oblasti Středozemí (specielně v rámci evropské-středozemní sítě sociální ekonomiky:esmed), jsme zaregistrovali, že asociace, družstva, mutuálky jsou tam zásadními aktéry ekonomického rozvoje, ekonomické a sociální demokracie a nabízejí služby, které tamní teritoria potřebují. Uznání podniků sociální ekonomiky v sídle EU posílí evropsko-středomořské aktéry, stejně jako podnikatele, tvůrce zaměstnanosti, bohatství, kteří usnadňují přístup k základním sociálním službám. Účastníci konference požadují, aby aktéři sociální ekonomiky středozemní oblasti byli uznáni v rámci nového barcelonského procesu a v Unii pro středozemí. Pro nové členské státy a v rámci budoucího rozšiřování je záhodno vytvářet, posilovat a podporovat podniky sociální ekonomiky, aby z jedné strany bylo možno garantovat harmonický rozvoj jejich sektorů a na straně druhé pak bdít nad rozšiřováním modelu jak ekonomického, tak i sociálního, který tvoří sociální ekonomiku. Evropská pravidla týkající se konkurence nesmí být aplikována stejným způsobem na podniky, které mají odlišnou právní a finanční strukturu. Podniky sociální ekonomiky potřebují zabezpečující právní rámec založený na uznání jejich specifických hodnot, který by jim umožnil operovat ve stejném teritoriu a stejnými prostředky jako subjekty ostatních podnikatelských forem. Tento rámec by měl být vydefinován během dialogu mezi komunitárními institucemi a zejména pak dialogu Komise s různými komponenty sociální ekonomiky a jeho potřeby se zjevně projevila v průběhu aktivit vedených proti družstvům. Aktéři sociální ekonomiky se bouří proti skutečnosti, že konkurenční právo aplikované na podniky sociální ekonomiky se může lišit v závislosti od velikosti podniku. Družstvo, mutuálka, asociace nemění svá pravidla podle toho, zda je či není MSP. II PODNIKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY: VÝJIMEČNÉ POSTAVENÍ V EVROPSKÉ KONSTRUKCI Podniky sociální ekonomiky (velmi malé, malé a velké) představují neoddiskutovatelnou realitu v našich společnostech a jsou činné ve všech sektorech aktivit, jak už bylo uvedeno. Jestliže v četných případech nevyvolávají obecná pravidla žádné větší problémy, pak v některých oblastech situace není stejná. V rámci vytváření pravidel vnitřního trhu a pravidel nekalé konkurence, budí některé z těchto aktivit zvláštní pozornost, zejména těch, které se týkají oblasti Služeb veřejného zájmu (SIG) a Sociálních služeb veřejného zájmu (SSIG). SSIG plní životní funkci a odpovídají základním cílům sociální politiky, jak nám řekl Vladimír Špidla, evropský komisař zodpovědný za sociální politiku, v průběhu Fóra SSIG ve dnech října Jestliže tedy tomu tak opravdu je, pak v rámci evropských pravidel je to vnitřní trh, který by měl být opravdu kompatibilní s veřejným zájmem a ne naopak. Pokud tedy jde o SSIG, jsou to tedy pravidla trhu, která by měla být adaptována na specifika těchto služeb. 4

5 Účastníci vítají cestovní mapu předloženou během francouzského předsednictví EU a vítají angažovanost projevenou Evropskou komisí v obnovené sociální agendě mající zajistit, aby pravidla vnitřního trhu a konkurence usnadňovala zajišťování sociálních služeb kvalitních, dosažitelných a životaschopných, včetně těch, které jsou nabízeny podniky sociální ekonomiky. V průběhu této konference se aktéři sociální ekonomiky zamýšleli nad kompatibilitou mezi pravidly komunitárního práva (vnitřní trh) a těch regulujících služby mající charakter veřejného zájmu, tak jak jsou prezentována. Musíme v Evropě podporovat veřejný zájem, zejména pak obranou sociálních a zdravotních služeb veřejného zájmu (SSIG) vysoké kvality a pro všechny občany. Otázka pověření, veřejných zakázek a státní pomoci musí být vyjasněna pro skupinu aktérů a my požadujeme, aby byl vypracován bezpečný právní rámec. Je jasné, že podniky sociální ekonomiky musejí být uznávány jak z pohledu základního, tak i funkčního. Služby veřejnosti musí být pojímány jako veřejný zájem. Jestliže aktéři sociální ekonomiky nemohou být vyňati z pravidel trhu, pak je jasné, že tato musejí být adaptována na služby, kterých se dotýkají. Takové služby, které jsou zmiňovány v Chartě základních práv EU a v čl Smlouvy musí být považovány za univerzální. Aplikace Lisabonské smlouvy, především čl. 14 a jejího 9. protokolu posílí právní strukturu, která je založena na službách veřejného zájmu. Otázka transpozice Směrnice služeb je hlavním předmětem stojícím před členskými státy a místními samosprávami, z nichž doposud ne všechny vzaly v úvahu budoucí změny a my je vyzíváme, aby se věnovaly tomuto problému. Na poli různých aktivit sociální ekonomiky, podniky, specielně družstva a mutuálky jsou konfrontovány s významnými akty: totiž s účetními normami. Diskuse o účetních normách ukazují nepochopení fungování družstev a mutuálek ze strany mezinárodních expertů, kteří se podílejí na definování evropských pravidel. Je třeba brát v úvahu zvláštnosti podniků sociální ekonomiky, zejména pak v oblasti členských podílů družstevníků. III. EVROPSKÉ PODNĚCUJÍCÍ POLITIKY PRO PODNIKY V rámci lisabonských cílů zavedla EU politiky podněcující pomoc a podporu rozvoji podniků a konkurenceschopnosti teritorií. V kontextu zvyšující se a zintenzivňující konkurence si podniky sociální ekonomiky přejí nadále se prosazovat a zároveň zůstat věrné svým kořenům a svým hodnotám. Podniky sociální ekonomiky požadují, aby jejich specifika a zvláštní povaha byly vzaty v úvahu při implementaci podnikové politiky a v rámci příslušných akcí. V centru našeho zájmu v roce 2008 byly tři otázky a všechny byly projednávány na této konferenci: 5

6 1. SBA/SPE Podniky sociální ekonomiky musí nalézt své skutečné místo v rámci prací na vypracování a přijetí Zákona o malých podnicích (SBA) a Stanov evropské soukromé společnosti (SPE). Je nutné vzít na vědomí, že národní a evropská pravidla stanoví stejná pravidla a jsou často inspirována jednotným přístupem, především přístupem soukromých kapitálových podniků, které apriori, jsou velice zřídka kompatibilní s družstevním nebo mutuálním modelem. V rámci textů týkajících se Stanov evropské soukromé společnosti (SPE), které jsou v současné době diskutovány, požadujeme, aby podniky sociální ekonomiky byly rovněž zakladateli těchto stanov, a aby SPE mohly mít i formu podniku sociální ekonomiky. Vyzýváme Komisi, aby v Evropě zaručila skutečnou svobodu podnikat a svobodu volby statutu pro všechny podniky a pro všechny občany, kteří jsou podnikateli a aby jim bylo umožněno přijmout statut, který je nejvhodnější s ohledem na jejich specifika. Aktéři sociální ekonomiky si opravdu přejí pluralitní ekonomiku. 2. INOVACE Naše organizace musí být schopny využít podněcujících politik EU, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly stimuly pro inovativní akce uskutečňované podniky. Určitý počet inovativních opatření je pravidelně zaváděn v sektoru sociální ekonomiky. Inovace nesmí být omezena jen na technologickou inovaci, ale měla by mít inovační dimenzi sociální a manažerskou. (Evropská komise by měla rovněž podporovat inovaci v oblastech organizace, řízení, zlepšování ekonomických modelů, atd. Podniky sociální ekonomiky neustále inovují, aby mohly uspokojit nové potřeby svých členů a vytvářejí nové služby nebo produkty pro optimalizaci řízení podniků. Tyto formy inovací by měly být schopny využívat výhod stejného typu podpor jako jsou poskytovány technologickým inovacím). Převzetí podniku pracovníky je toho perfektní ukázkou a mělo by být na úrovni EU silně podporováno, především prostřednictvím finančních možností poskytovaným pracovníkům, kteří provádějí převzetí a v rámci SBA. To může představovat jak relevantní odpověď, tak i návrh aktérů sociální ekonomiky v reakci na situaci současné krize. Podniky sociální ekonomiky litují skutečnosti, že sdělení Komise o klastrech (skupinách), které bylo publikováno v říjnu 2008, neuznává existenci sítí sociálních podniků a jejich přínos pro rozvoj teritorií. 3. TERITORIA Podniky sociální ekonomiky přispívají k sociální a teritoriální soudržnosti, protože mezi jejich mnohé charakteristiky patří skutečnost, že nemohou být převzaty a nemohou být přemístěny. Jsou zakotvena v teritoriu a mají vysokou kapacitu pro adaptaci a zavádění sociálních a ekonomických inovací. Za posledních dvacet let bylo možné vytvořit veřejněsoukromá partnerství, která představují přidanou hodnotu mezi místními/regionálními úřady a řadou aktérů sociální ekonomiky s využitím místních, národních a evropských zdrojů. V mnoha případech tato partnerství umožnila jít za čistě ekonomické vztahy a zahájit společnou činnosti při přípravě programů určených na založení a implementaci společné strategie pro trvale udržitelný místní rozvoj. V poslední Zelené knize o teritoriální soudržnosti: Přeměna teritoriální odlišnosti ve výhodu (06/10/2008), Evropská komise přemýšlí o možnosti širšího zapojení do zpracovávání a implementace politik, které jsou nutné pro dosažení teritoriální soudržnosti. 6

7 Sociální ekonomika Evropa (SEE) a někteří z jejích členů neopomíjejí formulovat svá pozorování a reagovat u Evropské komise Již účastníci konference zdůraznili, že nadešla doba, kdy by se Komise měla zavázat kontrolovat a monitorovat aplikaci politiky partnerství členskými státy, kterou v současné době podporuje, aby došlo ke skutečnému zapojování zástupců sociální ekonomiky, asociací a nevládních organizací do místních programů, které podporuje a financuje. Evropská komise (EK) by měla také zlepšit své hodnocení dopadu, který má sociální soudržnost na teritoriální soudržnost, aplikovat jiné indikátory než HDP, jako např. jsou sociální a environmentální indikátory a zajistit lepší integraci indikátorů sociální soudržnosti a teritoriální soudržnosti. V rámci Svazu pro Středomoří, musí být podniky sociální ekonomiky brány v úvahu politickými představiteli v rozvojových projektech, především v rámci iniciativy pro Středomoří. Evropsko-středomořská síť sociální ekonomiky (ESMED) může být považována za vhodnou platformu pro začátek zapojení sociální ekonomiky do Svazu pro Středomoří. Abychom využili výzev globalizace, tak teritoriální vazby (svazky) - nové nebo posílené - by měly být užitečné. Aktéři sociální ekonomiky se musí aktivně do těchto svazků zapojit. Bylo by také vhodné aplikovat model sociálně odpovědného teritoria (TSR), jinými slovy model, ve kterém teritorium zaměřuje svůj rozvoj na principy trvalé udržitelnosti, přičemž v rámci těchto dynamických procesů integruje sociální, ekonomické a environmentální dimenze a zároveň aplikuje nové formy řízení, které umožní aktérům a místní populaci zapojit se do tvorby specifických principů, na nichž by měly politiky být založeny. Přístupy tohoto typu byly podpořeny Bristolskou dohodou (prosinec 2005). S ohledem na tyto aspekty jsou aktéři sociální ekonomiky v teritoriích často průkopníky sociální inovace a adaptace nutné na uspokojení potřeb místní populace. IV. PODNIKATELÉ: ZAMĚSTNAVATELÉ VE VŠECH TERITORIÍCH EVROPY Podniky sociální ekonomiky (PSE) jsou klíčovými aktéry v rozvoji teritorií a trvalého rozvoje, především při implementaci zaměstnavatelských politik, které řadí pracovníky do centra podnikatelských projektů. Pomocí své praxe a způsobů podnikání vytvářejí kvalitní pracovní místa, která nepodléhají možnosti přesunu v kontextu otevřené ekonomiky a konkurenčního trhu. Podniky sociální ekonomiky jsou sociálně odpovědné. Je to proto, že byly schopné ukázat svou kapacitu pokud se týká tvorby pracovních míst, boje proti exkluzi a podpoře odlišností. Aktéři sociální ekonomiky vyzývají evropské zákonodárce, aby s nimi úžeji spolupracovali se záměrem dosáhnout těchto cílů, především tím, že vezmou v úvahu jejich sociálně ekonomickou identitu. Skutečně by chtěli zavedení různých hodnotících nástrojů, jako je společenská závěrka podniků (le bilan sociétal). Proto jsou v současné době v centru evropského ekonomického a sociálního rozvoje a jasně reagují na cíle Lisabonské strategie. 7

8 Odlišné praxe sociálního dialogu praktikované v různých evropských zemích na různých úrovních mezi-oborové, sektorové, podnikové a v různých měřítcích národní, regionální slouží k posílení efektivnosti realizovaných politik a přispívají k podnikové sociální odpovědnosti. Kromě toho, mají aktéři sociální ekonomiky schopnost se strukturalizovat takovým způsobem, aby se mohli zapojit do sociálního dialogu a být konsultováni, aby uplatnili své návrhy, pokud se týká zaměstnanosti a sociálních politik. Zaměstnavatelé sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala přínos podniků sociální ekonomiky, především specifický přínos pro priority Evropské sociální agendy, zlepšováním kvality pracovních míst pomocí školení a celoživotního vzdělávání, zlepšováním lidského kapitálu, zvyšováním počtu pracovních míst pro mladé lidi a aktivním způsobem stárnutí. - oficiálně uznala přínos podniků sociální ekonomiky ve prospěch cílů Evropské unie, především v oblasti zaměstnanosti, nejenom v textech Evropské unie, ale především v rámci revize Lisabonské strategie. To by posloužilo k posílení sociální dimenze Evropské unie a sociální ekonomika by mohla být schopna nalézt své pravé místo v tomto kontextu. - podpořila členy sociální ekonomiky v mezi-sektorovém sociálním dialogu o ekonomických a sociálních politikách EU na evropské úrovni a v rámci každého členského státu DALŠÍ DOPORUČENÍ: Již několik let žádají aktéři sociální ekonomiky o zavedení statistik a o obnovení Observatoře pro malé a střední podniky s kategorií sociální ekonomiky. Rovněž účastníci Konference vyzývají Komisi a členské státy, aby podpořily vytvoření národních statistických registrů podniků sociální ekonomiky, aby zakládaly národní satelitní účty pro institucionální sektor a pro odvětvovou činnost a umožnily zahrnout tyto informace do Eurostatu. Tento požadavek byl nedávno stanoven v rámci zprávy z vlastní iniciativy Evropského parlamentu o sociální ekonomii (the Toia report). Pokud se týká školení, by bylo velice významné poskytnout evropským administrátorům školení v oblasti sociální ekonomiky, vzhledem k současnému nedostatku příslušných vědomostí. Na evropské úrovni Komise podporuje vzdělávací programy pro rozvoj podnikatelského ducha. Školení o všech modelech podniku, včetně podniků sociální ekonomiky, by měly být nadále rozvíjeny se školami a univerzitami, i v rámci odborného školení. Výměny mezi aktéry sociální ekonomiky by měly být vyhledávány a podporovány v rámci všech programů spolupráce (politika sousedství). V rámci Evropskostředomořského partnerství, bychom rádi opětovně vyhlásili naše přání pracovat ve prospěch trvalého ekonomického a sociálního rozvoje, založeného na mírovém dialogu a vzájemných znalostech mezi různými kulturami a národy. Veřejné a místní úřady a Evropská komise musí poskytnout nový popud ke vzájemných vztahům mezi zeměmi na obou březích Středomoří. 8

9 Nakonec k otázce institucionální podpory: - gratulujeme Evropskému parlamentu k iniciativě navrhnout zprávu o sociální ekonomii, a EHSV za rozhodnutí pracovat na vlastní iniciativě ve formě zprávy o pluralitě forem podniků. - od nového Parlamentu požadujeme pokračování práce meziparlamentní skupiny sociální ekonomiky v Evropském parlamentu - chtěli bychom rovněž, aby národní veřejné organizace a instituce EU věnovaly více pozornosti práci realizované sektorem sociální ekonomiky v rámci Skupiny III Hospodářského a sociálního výboru (EHSV). - požadujeme, abychom na úrovni Komise měli jednoho kompetentního partnera, který by mohl mít formu inter-services Unit a působil by jako styčný bod mezi různými generálními ředitelstvími a byl by odpovědný za záležitosti týkající se podniků sociální ekonomiky. - pokud se týká členských států, chtěli bychom dosáhnout rozvoje zvýšené a užší spolupráce mezi různými ministry nebo ministerskými úřady, které jsou odpovědné za oblast sociální ekonomiky, abychom posílili zviditelnění sociální ekonomiky a iniciovali společné akce na evropské úrovni. 9

10 EVROPSKÁ KONFERENCE O SOCIÁLNÍ EKONOMII STRASBOURG, 21. A 22. LISTOPADU 2008 DOPORUČENÍ Evropská konference o sociální ekonomii, která se konala ve dnech 21. a 22. listopadu 2008 hledala místo podniků sociální ekonomiky v rámci evropské legislativy a politiky i na národní, regionální a místní úrovni. Konference zdůraznila, že vzhledem ke skutečnosti, že sociální ekonomika přispívá efektivním způsobem k dosažení sociálních a ekonomických cílů EU, měla by proto mít možnost vzkvétat a rozvíjet svůj veškerý potenciál. Aby toho mohla dosáhnout, musí mít možnost využívat výhod příslušných politických, legislativních a operačních podmínek. Podniky sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala specifičnost podniků sociální ekonomiky, jejich modelů působení a jejich závazků - zaručila svobodu podnikání v Evropě pro všechny občany, kteří jsou podnikatelé ve formě kapitálových společností a společností založených na partnerství. - podpořila vytvoření národních statistických registrů - jmenovala jednoho kompetentního partnera ve formě Inter-service Unit, který by působil jako styčný bod mezi různými generálními ředitelstvími - zavedla školení o sociální ekonomii pro evropské úředníky a podpořila sociální ekonomii v rámci vzdělávacích programů - schválením tří nových evropských stanov pro: mutuálky, asociace a nadace uznala pluralitu forem podnikání - integrovala PSE (Podniky Sociální Ekonomiky) do všech podpůrných a rozvojových opatření, která jsou poskytována v rámci Evropských podněcujících politik pro podniky. Pokud se týká konkurence, podniky sociální ekonomiky vyzývají Evropskou Komisi, aby : - se zdržela aplikace evropských pravidel o konkurenci jednotným způsobem na podniky, které mají odlišné právní a finanční struktury - definovala bezpečný právní rámec pro podniky sociální ekonomiky, založený na uznání jejich specifičností, a tím jim umožnila působit na stejné úrovni jako ostatním formám podnikání. - definovala tento rámec pomocí dialogu mezi komunitárními institucemi, především mezi Komisí a různými komponenty sociální ekonomiky. Nutnost tohoto rámce byla dále zdůrazněna akcemi, které jsou v současné době vedeny proti podnikům, působícím v rámci družstevního systému. - se zdržela aplikace zákona o hospodářské soutěži na podniky sociální ekonomiky v závislosti na jejich velikosti. Družstvo, vzájemná společnost nebo asociace, nezmění svůj systém podle toho mohou-li nebo nemohou-li být malým a středním podnikem. 10

11 Zaměstnavatelé sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala přínos podniků sociální ekonomiky, především při naplňování priorit Evropské sociální agendy, a to zlepšováním kvality pracovních míst pomocí školení a celoživotního vzdělávání, zlepšováním lidského kapitálu, zvyšováním počtu pracovních míst pro mladé lidi a zajišťováním aktivního stárnutí. - oficiálně uznala přínos podniků sociální ekonomiky ve prospěch cílů EU, především v oblasti zaměstnanosti, jak v textech EU, tak především v rámci revize Lisabonské strategie. To bude sloužit k posílení sociální dimenze EU a sociální ekonomika by měla být schopna nalézt své skutečné místo v tomto kontextu. - podporovala složky sociální ekonomiky v mezi sektorovém sociálním dialogu o ekonomických a sociálních politikách na evropské úrovni i v rámci každého členského státu V rámci Svazu pro Středomoří a budoucího rozšíření EU, podniky sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala aktéry sociální ekonomiky v oblasti Středomoří v novém procesu z Barcelony a ve Svazu pro Středomoří - vytvořila, posílila a podporovala podniky sociální ekonomiky v nových členských státech a v rámci budoucího rozšíření, aby byl zaručen jak harmonický rozvoj jejich sektoru, a tak zajištěno rozšíření jak sociálního, tak ekonomického modelu, které tvoří nedílnou součást sociální ekonomiky. S ohledem na SGI a SSGI vyzývají podniky sociální ekonomiky Evropskou komisi, aby: - zajistila, že interní trh a pravidla hospodářské soutěže usnadní implementaci kvalitních sociálních služeb, které by byly jak přístupné, tak životaschopné, včetně těch, které poskytují podniky sociální ekonomiky zapojené do této oblasti činnosti. - poskytla SSGI a teritoriálním úřadům bezpečný rámec pro jejich rozvoj. S ohledem na soudržnost teritorií Evropy, vyzývají podniky sociální ekonomiky Evropskou komisi, aby: - podporovala zavedení nových indikátorů, které umožní zajistit spojení mezi přínosem PSE a sociální, teritoriální a environmentální soudržností a podporovala partnerství mezi různými aktéry, kteří se nacházejí v teritoriích Evropy. - neomezovala inovaci pouze na technologickou inovaci, ale rozšířila ji i na sociální a manažerskou inovaci. Převzetí podniku pracovníky je perfektním obrazem této situace a mělo by být podporováno na úrovni EU, především prostřednictvím finančních možností přiznaných pracovníkům, kteří se převzetí účastní a v rámci SBA. Překlad: Mgr. Jiří Svoboda Daniela Tillová DA ČR Leden

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Definice MSP Malý a střední podnik je v Evropské unii charakterizován třemi obecnými kritérii počet zaměstnanců, ekonomické hodnocení,

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG Přednášející: Michal Kadera, Alena Vlačihová Osnova: Principy fungování sociálního dialogu Sociální dialog v ČR Evropský sociální dialog I. PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO

Více