ZÁVĚRY KONFERENCE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Štrasburk, listopadu Podniky sociální ekonomiky: dynamika na trhu a v teritoriích Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚRY KONFERENCE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Štrasburk, 21. 22. listopadu 2008. Podniky sociální ekonomiky: dynamika na trhu a v teritoriích Evropy"

Transkript

1 ZÁVĚRY KONFERENCE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Štrasburk, listopadu 2008 Podniky sociální ekonomiky: dynamika na trhu a v teritoriích Evropy Zorganizovaly CEGES, ICOSI a SOCIÁLNÍ EKONOMIKA EVROPA Stupňování globalizace bez pravidel, do kterého jsme nyní zahrnuti a nadvláda (diktát) peněz, které je všudypřítomná vyvolaly vzestup rizik mimořádné závažnosti, přičemž názorně demonstrovaly škodlivost takového systému, který je orientován pouze na maximalizaci zisku upřednostňovanou před všemi ostatními hledisky. Tato krize dnes masivně a přímo zasahuje do našich ekonomik, a to aniž by bylo možné stanovit v jakém stupni a do kdy se její důsledky budou projevovat. Potvrzuje, více než kdy jindy, závažnost a místo jiného ekonomického přístupu: sociální ekonomiku. Sociální ekonomika tedy nabízí zcela spolehlivou alternativu, se kterou je možno počítat a která nabízí reálné perspektivy pro budování světa více humánního, více solidárního a méně schopného lidstvo vystavovat pravidlům nezvladatelné globalizace. Je to tedy v tomto kontextu a uprostřed této krize, co sektor sociální ekonomiky, zejména pak prostřednictvím této konference, chce připomenout své hodnoty, smysl své angažovanosti, svou péči o sociální spravedlnost a ekonomickou demokracii. Způsoby demokratického řízení podniků sociální ekonomiky dovolují, už více než jedno století, rozvíjet se v ekonomiku otevřenou a konkurenceschopnou, a to při respektování žen i mužů zapojených do jejího vývoje. Za plány na záchranu oznámené téměř všemi evropskými i národními orgány, v naléhavé reakci na tuto krizi, aktéři sociální ekonomiky apelují na provedení strukturálních a trvalých reforem. Mají-li být nezbytně provedeny cestou regulace trhů či vypracováním jasnějších transparentnějších norem pro podniky všech sektorů, chtěli bychom opakovaně potvrdit, že podniky sociální ekonomiky jsou díky své kapacitě schopny přinášet novátorské odpovědi na ekonomické potřeby a musí s nimi být jednáno způsobem odpovídajícím jejich významu. Evropská unie a státy, které ji tvoří musí zajistit a respektovat různorodost ekonomických aktérů a pluralitu způsobů podnikání v rámci Unie. Z tohoto pohledu je sociální ekonomika, vzhledem k reprezentovaným alternativám, zdrojem bohatství, neboť je pro naše ekonomiky nositelem trvalých řešení. Sociální ekonomika se do historie zapsala svou dobrovolnou sociální transformací, jejímž cílem je stálé směřování k dobru občanů. Nastal čas začlenit podniky sociální ekonomiky do centra pozornosti evropské agendy. Sociální ekonomika: základní složka evropského ekonomického a sociálního modelu Sociální ekonomika je charakterizována velkou diversifikací svých aktérů: družstva, vzájemně zajišťovací společnosti ( mutuálky ) asociace, nadace a další organizace a podniky, které sdílejí základní charakteristiky sociální ekonomiky.

2 Reprezentuje všechny sektory ekonomických i sociální aktivit: služby v oblasti průmyslu, vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství a rybolovu, v sektoru bankovním a pojišťovacím, přičemž se opírá o prokázané kompetence a přichází se špičkovými technologiemi, stejně jako je aktivní v různých oblastech orientovaných na začleňování znevýhodněných osob. Reprezentuje podniky všech velikostí, počínaje podniky aktivními na celosvětové úrovni a konče mikropodniky s lokální působností. Sociální ekonomika reprezentuje 10 % evropských podniků, tj. 60 % z celkové zaměstnanosti v EU. Týká se jednoho ze tří evropských občanů. Podniky sociální ekonomiky, podniky osobní, jsou definovány charakteristikami a hodnotami, které sdílejí: - prvořadost člověka a sociální cíl podnikání - obrana a uplatňování principů solidarity a zodpovědnosti - spojování zájmů svých členů-uživatelů s zájmy veřejnými - demokratická kontrola členy - dobrovolnost a otevřenost členství - autonomie řízení a nezávislost ve vztahu k veřejné správě - mobilizace svých prostředků a podstatných přebytků ve prospěch služeb orientovaných na trvalý rozvoj, služeb členům a služeb ve veřejném zájmu Evropská konference sociální ekonomiky ve dnech listopadu 2008 se zaměřila na podniky sociální ekonomiky z pohledu legislativního a z pohledu evropských politik, stejně jako na pohled z úrovně národní, regionální i místní. Zdůraznila, že vhledem k tomu jak účinně přispívá k realizaci ekonomických a sociálních cílů EU, měla by mít sociální ekonomika možnost prosperovat a rozvíjet svůj potenciál a tudíž musí mít možnost těžit z politických, legislativních a operativních podmínek. Předchozí evropské konference se upínaly na prokazování důležitosti podniků sociální ekonomiky, stejně jako na jejich privilegované postavení jakožto partnera pokud jde o témata evropská, stejně jako témata sociální soudržnosti, začleňování, partnerství. Požadavek vypracování statutu evropského družstva byl korunován úspěchem a skonči přijetím Statutu Evropské družstevní společnosti. Štrasburská konference se věnoval nástrojům legislativním a postavení, které aktéři sociální ekonomiky zaujímají v evropských politikách, ve směrnicích a nařízeních. Nedostatečné institucionální uznání představuje velkou překážku pro rozvoj podniků sociální ekonomiky a omezuje roli, kterou by mohly hrát v rozvoji opravdové demokratické ekonomiky jakožto prvky nezbytné diversifikace podnikatelských modelů. Model navrhovaný podniky sociální ekonomiky představuje opravdovou alternativu vůči koncentraci kapitálu, jejíž přemíra nás zahlcuje. Tento model podnikání, charakterizovaný jedinečností schváleného statutu umožňuje spojovat zejména hodnoty solidarity a principy řízení a vytváří skutečnou sílu pro konstituování evropského sociálního modelu, přičemž se připojuje k zakladatelským hodnotám EU. 2

3 Po nastolení demokratické politiky, účastníci zdůrazňují nezbytnost nastolení skutečné demokratické ekonomiky, kterou je třeba zavést ve všech zemích Unie i mimo ni. Toto téma bude vytvářet jeden z prvních prvků interpelací, se kterými se reprezentanti aktérů sociální ekonomiky budou obracet na evropské politické strany v procesu obnovování Evropského parlamentu v r V průběhu konference listopadu 2008 ve Štrasburku její účastníci diskutovali následující otázky: - evropská politika podnikání - svoboda podnikání a skutečné uznání pluralitní společnosti - kvalita zaměstnání a evropský sociální dialog - vztahy mez veřejným zájmem, pravidly trhu a konkurence a aktérů sociální ekonomiky v právní úpravě EU - postavení a povaha inovace v rámci soudržnosti sociální a teritoriální - respektování identity podniků sociální ekonomiky při aplikování evropských pravidel konkurence - podniky sociální ekonomiky v rámci partnerství Evropa-Středomoří Pokud jde i tyto otázky, účastnící konference se obracejí se svými úvahami a doporučeními na členy parlamentů evropských i národních, na evropské politické strany, na Evropskou komisi a na úřady pověřené v jednotlivých zemích evropskými záležitostmi. I - UZNÁNÍ PLURALITY ZPŮSOBŮ PODNIKÁNÍ Hodnoty sdílené podnikateli sektoru sociální ekonomiky jsou uváděny do života prostřednictvím schválených statutů. Je naprosto nezbytné uznání těchto specifických statutů evropskou legislativou. Pokud jde o ekonomické aktéry, podniky sociální ekonomiky požadují rovnost v zacházení, ale současně přepokládají respektování svých specifik ve srovnání s kapitálovými společnostmi a ne jenom nějakou asimilaci, která by mohla být akceptovatelnou formou čistého a zjednodušeného zevšeobecnění procesu sociálního podnikání, což odmítáme. Podnikat jinak umožňuje zvýhodňovat společníky (členy) před akcionáři. To má svoji odezvu nejenom ve způsobu řízení, ale rovněž v účetní struktuře našich podniků. Článek 48 Smlouvy o EU uznává pluralitu podnikatelských forem. Jestliže byl uznán statut Evropské družstevní společnosti (SCE), nelze to vnímat jinak, než jako jednu etapu směrem k uznání dalších evropských statutů podniků sociální ekonomiky: mutuálky, asociace, nadace. Požadujeme tedy od Evropské komise, aby předložila příslušnou studii o mutuálkách a sociacích a dále podobnou studii týkající se nadací. Účastníci konference sociální ekonomiky žádají, aby tyto návrhy byly podporovány stejně, jako podobné iniciativy týkající se sociální ekonomiky jsou podporovány v Evropském parlamentu a v Hospodářském a sociálním výboru. Příští české a švédské předsednictví Evropské unie musí zahrnou tyto požadavky do svých agend a zajistit jejich pokračování, jak to bylo navrženo ale bohužel bez očekávaného výsledku francouzským předsednictvím Evropské unie. 3

4 Návrh francouzského předsednictví EU zavést raději značku než evropský statut asociací vyvolal jasné výhrady ze strany řady vystupujících řečníků, stejně jako návrh vytvořit statut spolkového podniku, který by byl odlišný od shora požadovaného statutu asociací. Aktéři sociální ekonomiky zkompletují své návrhy, které v této otázce již byly předloženy. Tyto statuty vycházejí z opravdové ekonomické demokracie. Tato otázka se netýká pouze členských států Evropské unie. V rámci rozvíjení vztahů, např. s našimi partnery z oblasti Středozemí (specielně v rámci evropské-středozemní sítě sociální ekonomiky:esmed), jsme zaregistrovali, že asociace, družstva, mutuálky jsou tam zásadními aktéry ekonomického rozvoje, ekonomické a sociální demokracie a nabízejí služby, které tamní teritoria potřebují. Uznání podniků sociální ekonomiky v sídle EU posílí evropsko-středomořské aktéry, stejně jako podnikatele, tvůrce zaměstnanosti, bohatství, kteří usnadňují přístup k základním sociálním službám. Účastníci konference požadují, aby aktéři sociální ekonomiky středozemní oblasti byli uznáni v rámci nového barcelonského procesu a v Unii pro středozemí. Pro nové členské státy a v rámci budoucího rozšiřování je záhodno vytvářet, posilovat a podporovat podniky sociální ekonomiky, aby z jedné strany bylo možno garantovat harmonický rozvoj jejich sektorů a na straně druhé pak bdít nad rozšiřováním modelu jak ekonomického, tak i sociálního, který tvoří sociální ekonomiku. Evropská pravidla týkající se konkurence nesmí být aplikována stejným způsobem na podniky, které mají odlišnou právní a finanční strukturu. Podniky sociální ekonomiky potřebují zabezpečující právní rámec založený na uznání jejich specifických hodnot, který by jim umožnil operovat ve stejném teritoriu a stejnými prostředky jako subjekty ostatních podnikatelských forem. Tento rámec by měl být vydefinován během dialogu mezi komunitárními institucemi a zejména pak dialogu Komise s různými komponenty sociální ekonomiky a jeho potřeby se zjevně projevila v průběhu aktivit vedených proti družstvům. Aktéři sociální ekonomiky se bouří proti skutečnosti, že konkurenční právo aplikované na podniky sociální ekonomiky se může lišit v závislosti od velikosti podniku. Družstvo, mutuálka, asociace nemění svá pravidla podle toho, zda je či není MSP. II PODNIKY SOCIÁLNÍ EKONOMIKY: VÝJIMEČNÉ POSTAVENÍ V EVROPSKÉ KONSTRUKCI Podniky sociální ekonomiky (velmi malé, malé a velké) představují neoddiskutovatelnou realitu v našich společnostech a jsou činné ve všech sektorech aktivit, jak už bylo uvedeno. Jestliže v četných případech nevyvolávají obecná pravidla žádné větší problémy, pak v některých oblastech situace není stejná. V rámci vytváření pravidel vnitřního trhu a pravidel nekalé konkurence, budí některé z těchto aktivit zvláštní pozornost, zejména těch, které se týkají oblasti Služeb veřejného zájmu (SIG) a Sociálních služeb veřejného zájmu (SSIG). SSIG plní životní funkci a odpovídají základním cílům sociální politiky, jak nám řekl Vladimír Špidla, evropský komisař zodpovědný za sociální politiku, v průběhu Fóra SSIG ve dnech října Jestliže tedy tomu tak opravdu je, pak v rámci evropských pravidel je to vnitřní trh, který by měl být opravdu kompatibilní s veřejným zájmem a ne naopak. Pokud tedy jde o SSIG, jsou to tedy pravidla trhu, která by měla být adaptována na specifika těchto služeb. 4

5 Účastníci vítají cestovní mapu předloženou během francouzského předsednictví EU a vítají angažovanost projevenou Evropskou komisí v obnovené sociální agendě mající zajistit, aby pravidla vnitřního trhu a konkurence usnadňovala zajišťování sociálních služeb kvalitních, dosažitelných a životaschopných, včetně těch, které jsou nabízeny podniky sociální ekonomiky. V průběhu této konference se aktéři sociální ekonomiky zamýšleli nad kompatibilitou mezi pravidly komunitárního práva (vnitřní trh) a těch regulujících služby mající charakter veřejného zájmu, tak jak jsou prezentována. Musíme v Evropě podporovat veřejný zájem, zejména pak obranou sociálních a zdravotních služeb veřejného zájmu (SSIG) vysoké kvality a pro všechny občany. Otázka pověření, veřejných zakázek a státní pomoci musí být vyjasněna pro skupinu aktérů a my požadujeme, aby byl vypracován bezpečný právní rámec. Je jasné, že podniky sociální ekonomiky musejí být uznávány jak z pohledu základního, tak i funkčního. Služby veřejnosti musí být pojímány jako veřejný zájem. Jestliže aktéři sociální ekonomiky nemohou být vyňati z pravidel trhu, pak je jasné, že tato musejí být adaptována na služby, kterých se dotýkají. Takové služby, které jsou zmiňovány v Chartě základních práv EU a v čl Smlouvy musí být považovány za univerzální. Aplikace Lisabonské smlouvy, především čl. 14 a jejího 9. protokolu posílí právní strukturu, která je založena na službách veřejného zájmu. Otázka transpozice Směrnice služeb je hlavním předmětem stojícím před členskými státy a místními samosprávami, z nichž doposud ne všechny vzaly v úvahu budoucí změny a my je vyzíváme, aby se věnovaly tomuto problému. Na poli různých aktivit sociální ekonomiky, podniky, specielně družstva a mutuálky jsou konfrontovány s významnými akty: totiž s účetními normami. Diskuse o účetních normách ukazují nepochopení fungování družstev a mutuálek ze strany mezinárodních expertů, kteří se podílejí na definování evropských pravidel. Je třeba brát v úvahu zvláštnosti podniků sociální ekonomiky, zejména pak v oblasti členských podílů družstevníků. III. EVROPSKÉ PODNĚCUJÍCÍ POLITIKY PRO PODNIKY V rámci lisabonských cílů zavedla EU politiky podněcující pomoc a podporu rozvoji podniků a konkurenceschopnosti teritorií. V kontextu zvyšující se a zintenzivňující konkurence si podniky sociální ekonomiky přejí nadále se prosazovat a zároveň zůstat věrné svým kořenům a svým hodnotám. Podniky sociální ekonomiky požadují, aby jejich specifika a zvláštní povaha byly vzaty v úvahu při implementaci podnikové politiky a v rámci příslušných akcí. V centru našeho zájmu v roce 2008 byly tři otázky a všechny byly projednávány na této konferenci: 5

6 1. SBA/SPE Podniky sociální ekonomiky musí nalézt své skutečné místo v rámci prací na vypracování a přijetí Zákona o malých podnicích (SBA) a Stanov evropské soukromé společnosti (SPE). Je nutné vzít na vědomí, že národní a evropská pravidla stanoví stejná pravidla a jsou často inspirována jednotným přístupem, především přístupem soukromých kapitálových podniků, které apriori, jsou velice zřídka kompatibilní s družstevním nebo mutuálním modelem. V rámci textů týkajících se Stanov evropské soukromé společnosti (SPE), které jsou v současné době diskutovány, požadujeme, aby podniky sociální ekonomiky byly rovněž zakladateli těchto stanov, a aby SPE mohly mít i formu podniku sociální ekonomiky. Vyzýváme Komisi, aby v Evropě zaručila skutečnou svobodu podnikat a svobodu volby statutu pro všechny podniky a pro všechny občany, kteří jsou podnikateli a aby jim bylo umožněno přijmout statut, který je nejvhodnější s ohledem na jejich specifika. Aktéři sociální ekonomiky si opravdu přejí pluralitní ekonomiku. 2. INOVACE Naše organizace musí být schopny využít podněcujících politik EU, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly stimuly pro inovativní akce uskutečňované podniky. Určitý počet inovativních opatření je pravidelně zaváděn v sektoru sociální ekonomiky. Inovace nesmí být omezena jen na technologickou inovaci, ale měla by mít inovační dimenzi sociální a manažerskou. (Evropská komise by měla rovněž podporovat inovaci v oblastech organizace, řízení, zlepšování ekonomických modelů, atd. Podniky sociální ekonomiky neustále inovují, aby mohly uspokojit nové potřeby svých členů a vytvářejí nové služby nebo produkty pro optimalizaci řízení podniků. Tyto formy inovací by měly být schopny využívat výhod stejného typu podpor jako jsou poskytovány technologickým inovacím). Převzetí podniku pracovníky je toho perfektní ukázkou a mělo by být na úrovni EU silně podporováno, především prostřednictvím finančních možností poskytovaným pracovníkům, kteří provádějí převzetí a v rámci SBA. To může představovat jak relevantní odpověď, tak i návrh aktérů sociální ekonomiky v reakci na situaci současné krize. Podniky sociální ekonomiky litují skutečnosti, že sdělení Komise o klastrech (skupinách), které bylo publikováno v říjnu 2008, neuznává existenci sítí sociálních podniků a jejich přínos pro rozvoj teritorií. 3. TERITORIA Podniky sociální ekonomiky přispívají k sociální a teritoriální soudržnosti, protože mezi jejich mnohé charakteristiky patří skutečnost, že nemohou být převzaty a nemohou být přemístěny. Jsou zakotvena v teritoriu a mají vysokou kapacitu pro adaptaci a zavádění sociálních a ekonomických inovací. Za posledních dvacet let bylo možné vytvořit veřejněsoukromá partnerství, která představují přidanou hodnotu mezi místními/regionálními úřady a řadou aktérů sociální ekonomiky s využitím místních, národních a evropských zdrojů. V mnoha případech tato partnerství umožnila jít za čistě ekonomické vztahy a zahájit společnou činnosti při přípravě programů určených na založení a implementaci společné strategie pro trvale udržitelný místní rozvoj. V poslední Zelené knize o teritoriální soudržnosti: Přeměna teritoriální odlišnosti ve výhodu (06/10/2008), Evropská komise přemýšlí o možnosti širšího zapojení do zpracovávání a implementace politik, které jsou nutné pro dosažení teritoriální soudržnosti. 6

7 Sociální ekonomika Evropa (SEE) a někteří z jejích členů neopomíjejí formulovat svá pozorování a reagovat u Evropské komise Již účastníci konference zdůraznili, že nadešla doba, kdy by se Komise měla zavázat kontrolovat a monitorovat aplikaci politiky partnerství členskými státy, kterou v současné době podporuje, aby došlo ke skutečnému zapojování zástupců sociální ekonomiky, asociací a nevládních organizací do místních programů, které podporuje a financuje. Evropská komise (EK) by měla také zlepšit své hodnocení dopadu, který má sociální soudržnost na teritoriální soudržnost, aplikovat jiné indikátory než HDP, jako např. jsou sociální a environmentální indikátory a zajistit lepší integraci indikátorů sociální soudržnosti a teritoriální soudržnosti. V rámci Svazu pro Středomoří, musí být podniky sociální ekonomiky brány v úvahu politickými představiteli v rozvojových projektech, především v rámci iniciativy pro Středomoří. Evropsko-středomořská síť sociální ekonomiky (ESMED) může být považována za vhodnou platformu pro začátek zapojení sociální ekonomiky do Svazu pro Středomoří. Abychom využili výzev globalizace, tak teritoriální vazby (svazky) - nové nebo posílené - by měly být užitečné. Aktéři sociální ekonomiky se musí aktivně do těchto svazků zapojit. Bylo by také vhodné aplikovat model sociálně odpovědného teritoria (TSR), jinými slovy model, ve kterém teritorium zaměřuje svůj rozvoj na principy trvalé udržitelnosti, přičemž v rámci těchto dynamických procesů integruje sociální, ekonomické a environmentální dimenze a zároveň aplikuje nové formy řízení, které umožní aktérům a místní populaci zapojit se do tvorby specifických principů, na nichž by měly politiky být založeny. Přístupy tohoto typu byly podpořeny Bristolskou dohodou (prosinec 2005). S ohledem na tyto aspekty jsou aktéři sociální ekonomiky v teritoriích často průkopníky sociální inovace a adaptace nutné na uspokojení potřeb místní populace. IV. PODNIKATELÉ: ZAMĚSTNAVATELÉ VE VŠECH TERITORIÍCH EVROPY Podniky sociální ekonomiky (PSE) jsou klíčovými aktéry v rozvoji teritorií a trvalého rozvoje, především při implementaci zaměstnavatelských politik, které řadí pracovníky do centra podnikatelských projektů. Pomocí své praxe a způsobů podnikání vytvářejí kvalitní pracovní místa, která nepodléhají možnosti přesunu v kontextu otevřené ekonomiky a konkurenčního trhu. Podniky sociální ekonomiky jsou sociálně odpovědné. Je to proto, že byly schopné ukázat svou kapacitu pokud se týká tvorby pracovních míst, boje proti exkluzi a podpoře odlišností. Aktéři sociální ekonomiky vyzývají evropské zákonodárce, aby s nimi úžeji spolupracovali se záměrem dosáhnout těchto cílů, především tím, že vezmou v úvahu jejich sociálně ekonomickou identitu. Skutečně by chtěli zavedení různých hodnotících nástrojů, jako je společenská závěrka podniků (le bilan sociétal). Proto jsou v současné době v centru evropského ekonomického a sociálního rozvoje a jasně reagují na cíle Lisabonské strategie. 7

8 Odlišné praxe sociálního dialogu praktikované v různých evropských zemích na různých úrovních mezi-oborové, sektorové, podnikové a v různých měřítcích národní, regionální slouží k posílení efektivnosti realizovaných politik a přispívají k podnikové sociální odpovědnosti. Kromě toho, mají aktéři sociální ekonomiky schopnost se strukturalizovat takovým způsobem, aby se mohli zapojit do sociálního dialogu a být konsultováni, aby uplatnili své návrhy, pokud se týká zaměstnanosti a sociálních politik. Zaměstnavatelé sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala přínos podniků sociální ekonomiky, především specifický přínos pro priority Evropské sociální agendy, zlepšováním kvality pracovních míst pomocí školení a celoživotního vzdělávání, zlepšováním lidského kapitálu, zvyšováním počtu pracovních míst pro mladé lidi a aktivním způsobem stárnutí. - oficiálně uznala přínos podniků sociální ekonomiky ve prospěch cílů Evropské unie, především v oblasti zaměstnanosti, nejenom v textech Evropské unie, ale především v rámci revize Lisabonské strategie. To by posloužilo k posílení sociální dimenze Evropské unie a sociální ekonomika by mohla být schopna nalézt své pravé místo v tomto kontextu. - podpořila členy sociální ekonomiky v mezi-sektorovém sociálním dialogu o ekonomických a sociálních politikách EU na evropské úrovni a v rámci každého členského státu DALŠÍ DOPORUČENÍ: Již několik let žádají aktéři sociální ekonomiky o zavedení statistik a o obnovení Observatoře pro malé a střední podniky s kategorií sociální ekonomiky. Rovněž účastníci Konference vyzývají Komisi a členské státy, aby podpořily vytvoření národních statistických registrů podniků sociální ekonomiky, aby zakládaly národní satelitní účty pro institucionální sektor a pro odvětvovou činnost a umožnily zahrnout tyto informace do Eurostatu. Tento požadavek byl nedávno stanoven v rámci zprávy z vlastní iniciativy Evropského parlamentu o sociální ekonomii (the Toia report). Pokud se týká školení, by bylo velice významné poskytnout evropským administrátorům školení v oblasti sociální ekonomiky, vzhledem k současnému nedostatku příslušných vědomostí. Na evropské úrovni Komise podporuje vzdělávací programy pro rozvoj podnikatelského ducha. Školení o všech modelech podniku, včetně podniků sociální ekonomiky, by měly být nadále rozvíjeny se školami a univerzitami, i v rámci odborného školení. Výměny mezi aktéry sociální ekonomiky by měly být vyhledávány a podporovány v rámci všech programů spolupráce (politika sousedství). V rámci Evropskostředomořského partnerství, bychom rádi opětovně vyhlásili naše přání pracovat ve prospěch trvalého ekonomického a sociálního rozvoje, založeného na mírovém dialogu a vzájemných znalostech mezi různými kulturami a národy. Veřejné a místní úřady a Evropská komise musí poskytnout nový popud ke vzájemných vztahům mezi zeměmi na obou březích Středomoří. 8

9 Nakonec k otázce institucionální podpory: - gratulujeme Evropskému parlamentu k iniciativě navrhnout zprávu o sociální ekonomii, a EHSV za rozhodnutí pracovat na vlastní iniciativě ve formě zprávy o pluralitě forem podniků. - od nového Parlamentu požadujeme pokračování práce meziparlamentní skupiny sociální ekonomiky v Evropském parlamentu - chtěli bychom rovněž, aby národní veřejné organizace a instituce EU věnovaly více pozornosti práci realizované sektorem sociální ekonomiky v rámci Skupiny III Hospodářského a sociálního výboru (EHSV). - požadujeme, abychom na úrovni Komise měli jednoho kompetentního partnera, který by mohl mít formu inter-services Unit a působil by jako styčný bod mezi různými generálními ředitelstvími a byl by odpovědný za záležitosti týkající se podniků sociální ekonomiky. - pokud se týká členských států, chtěli bychom dosáhnout rozvoje zvýšené a užší spolupráce mezi různými ministry nebo ministerskými úřady, které jsou odpovědné za oblast sociální ekonomiky, abychom posílili zviditelnění sociální ekonomiky a iniciovali společné akce na evropské úrovni. 9

10 EVROPSKÁ KONFERENCE O SOCIÁLNÍ EKONOMII STRASBOURG, 21. A 22. LISTOPADU 2008 DOPORUČENÍ Evropská konference o sociální ekonomii, která se konala ve dnech 21. a 22. listopadu 2008 hledala místo podniků sociální ekonomiky v rámci evropské legislativy a politiky i na národní, regionální a místní úrovni. Konference zdůraznila, že vzhledem ke skutečnosti, že sociální ekonomika přispívá efektivním způsobem k dosažení sociálních a ekonomických cílů EU, měla by proto mít možnost vzkvétat a rozvíjet svůj veškerý potenciál. Aby toho mohla dosáhnout, musí mít možnost využívat výhod příslušných politických, legislativních a operačních podmínek. Podniky sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala specifičnost podniků sociální ekonomiky, jejich modelů působení a jejich závazků - zaručila svobodu podnikání v Evropě pro všechny občany, kteří jsou podnikatelé ve formě kapitálových společností a společností založených na partnerství. - podpořila vytvoření národních statistických registrů - jmenovala jednoho kompetentního partnera ve formě Inter-service Unit, který by působil jako styčný bod mezi různými generálními ředitelstvími - zavedla školení o sociální ekonomii pro evropské úředníky a podpořila sociální ekonomii v rámci vzdělávacích programů - schválením tří nových evropských stanov pro: mutuálky, asociace a nadace uznala pluralitu forem podnikání - integrovala PSE (Podniky Sociální Ekonomiky) do všech podpůrných a rozvojových opatření, která jsou poskytována v rámci Evropských podněcujících politik pro podniky. Pokud se týká konkurence, podniky sociální ekonomiky vyzývají Evropskou Komisi, aby : - se zdržela aplikace evropských pravidel o konkurenci jednotným způsobem na podniky, které mají odlišné právní a finanční struktury - definovala bezpečný právní rámec pro podniky sociální ekonomiky, založený na uznání jejich specifičností, a tím jim umožnila působit na stejné úrovni jako ostatním formám podnikání. - definovala tento rámec pomocí dialogu mezi komunitárními institucemi, především mezi Komisí a různými komponenty sociální ekonomiky. Nutnost tohoto rámce byla dále zdůrazněna akcemi, které jsou v současné době vedeny proti podnikům, působícím v rámci družstevního systému. - se zdržela aplikace zákona o hospodářské soutěži na podniky sociální ekonomiky v závislosti na jejich velikosti. Družstvo, vzájemná společnost nebo asociace, nezmění svůj systém podle toho mohou-li nebo nemohou-li být malým a středním podnikem. 10

11 Zaměstnavatelé sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala přínos podniků sociální ekonomiky, především při naplňování priorit Evropské sociální agendy, a to zlepšováním kvality pracovních míst pomocí školení a celoživotního vzdělávání, zlepšováním lidského kapitálu, zvyšováním počtu pracovních míst pro mladé lidi a zajišťováním aktivního stárnutí. - oficiálně uznala přínos podniků sociální ekonomiky ve prospěch cílů EU, především v oblasti zaměstnanosti, jak v textech EU, tak především v rámci revize Lisabonské strategie. To bude sloužit k posílení sociální dimenze EU a sociální ekonomika by měla být schopna nalézt své skutečné místo v tomto kontextu. - podporovala složky sociální ekonomiky v mezi sektorovém sociálním dialogu o ekonomických a sociálních politikách na evropské úrovni i v rámci každého členského státu V rámci Svazu pro Středomoří a budoucího rozšíření EU, podniky sociální ekonomiky vyzývají Evropskou komisi, aby: - uznala aktéry sociální ekonomiky v oblasti Středomoří v novém procesu z Barcelony a ve Svazu pro Středomoří - vytvořila, posílila a podporovala podniky sociální ekonomiky v nových členských státech a v rámci budoucího rozšíření, aby byl zaručen jak harmonický rozvoj jejich sektoru, a tak zajištěno rozšíření jak sociálního, tak ekonomického modelu, které tvoří nedílnou součást sociální ekonomiky. S ohledem na SGI a SSGI vyzývají podniky sociální ekonomiky Evropskou komisi, aby: - zajistila, že interní trh a pravidla hospodářské soutěže usnadní implementaci kvalitních sociálních služeb, které by byly jak přístupné, tak životaschopné, včetně těch, které poskytují podniky sociální ekonomiky zapojené do této oblasti činnosti. - poskytla SSGI a teritoriálním úřadům bezpečný rámec pro jejich rozvoj. S ohledem na soudržnost teritorií Evropy, vyzývají podniky sociální ekonomiky Evropskou komisi, aby: - podporovala zavedení nových indikátorů, které umožní zajistit spojení mezi přínosem PSE a sociální, teritoriální a environmentální soudržností a podporovala partnerství mezi různými aktéry, kteří se nacházejí v teritoriích Evropy. - neomezovala inovaci pouze na technologickou inovaci, ale rozšířila ji i na sociální a manažerskou inovaci. Převzetí podniku pracovníky je perfektním obrazem této situace a mělo by být podporováno na úrovni EU, především prostřednictvím finančních možností přiznaných pracovníkům, kteří se převzetí účastní a v rámci SBA. Překlad: Mgr. Jiří Svoboda Daniela Tillová DA ČR Leden

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Doporucení 193 DOPORUCENÍ O PODPORE DRUŽSTEV

Doporucení 193 DOPORUCENÍ O PODPORE DRUŽSTEV Doporucení 193 DOPORUCENÍ O PODPORE DRUŽSTEV Generální konference Mezinárodní organizace práce, kterou svolala do Ženevy Správní rada Mezinárodního úradu práce a která se sešla na svém 90. zasedání dne

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více