Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce"

Transkript

1 Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/

2 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 PŘÍPRAVA ZJIŠŤOVÁNÍ 4 21 DEFINICE CÍLŮ 4 22 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 4 23 STANOVENÍ METODIKY 5 24 PRACOVNÍ KAPACITY 5 25 KALKULACE POTŘEBNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 6 3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ 7 31 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 8 32 ŘÍZENÝ SKUPINOVÝ ROZHOVOR 8 33 DOTAZNÍK 9 4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠŤOVÁNÍ 11 5 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI S VÝSTUPY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK 12 6 STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK 13 2

3 1 ÚVOD Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberk je výstupem klíčové aktivity Otevřený úřad, která je součástí projektu Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s registračním číslem projektu: CZ104/4101/ Cílem metodiky je navržení konkrétního postupu pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberka na základě provedeného průzkumu spokojenosti ve dnech Na základě zkušeností z obdobných typů studií dodavatel služby společnost MCTRITON doporučila v šetření potřeb a spokojenosti občanů zvolit kvantitativní přístup metodu osobního dotazování (dotazníkového šetření) Navrhovaný přístup umožňoval pokrytí širokého spektra témat a získání zpětné vazby od významného počtu zástupců cílové skupiny Poskytnul dostatečnou vstupní informaci o potřebách a míře spokojenosti občanů Zrealizovaný průzkum spokojenosti nabídnul univerzální řešení dlouhodobého a opakovatelného sledování potřeb a spokojenosti mezi obyvateli města Tato metodika navíc popisuje konkrétní procesy a kroky při realizaci dalších obdobných průzkumů a navrhuje další možná řešení Následující výčet o pět obsahuje 10 největších chyb spojených s přístupem ke klientům úřadu/občanům města: 1 Průzkumy spokojenosti klientů ú řadu s e nerealizují vůbec nebo v nepravidelných intervalech 2 Formulace a zaměření otázek není dobře nastaveno Z pravidla s e jedná o obecné věty typu Jak moc jste spokojen č i nespokojen 3 Forma d otazování není uživatelsky přívětivá nebo je zvolena špatná metoda, což má za následek nízkou návratnost d otazníků 4 Výsledky průzkumů e neporovnávají a není tak znám progres nebo regres vývoje 5 Na výsledky průzkumu nenavazují nápravná opatření 6 Výsledky průzkumu nejsou komunikovány občanům 7 Akční p lán změn popř realizované změny nejsou komunikovány občanům 8 Zavedení a přínos nadstandardních služeb není dostatečně vysvětlen nebo komunikován, což má z a následek nepochopení záměru a minutí se účinkem 9 Nadstandardní služby jsou zaváděny ad-hoc a nesouvisejí s e strategií 3

4 2 PŘÍPRAVA ZJIŠŤOVÁNÍ Zjišťování potřeb obyvatel, popř ověření spokojenosti občanů města Žamberka by měl být standardizovaný proces, který lze automaticky opakovat dle potřeby Průzkumy mezi obyvateli by měly být: a) pravidelné ideálně s frekvencí 1-2 x do roka, kdy je nezbytné využívat jednotného nástroje tak, aby bylo možné průběžně posuzovat míru změny (pozitivní x negativní) b) reagující na aktuální potřebu v případě realizace konkrétních opatření např ze zásobníků projektů definovaných ve Strategickém plánu rozvoje města, by občané měli mít právo se k danému rozhodnutí vyjádřit 21 DEFINICE CÍLŮ V prvé řadě je proces práce na zjišťování potřeb zahájit stanovením cílů, tj k čemu má daný průzkum sloužit V rámci přípravy tedy jako první musí být: 1 Stanoven cíl nebo několik cílů průzkumu 2 Definovány hlavní úkoly, které mají být splněny, 3 Vytvořen plán postupu prací 4 Volba vhodných metod musí být spjata s cílem a předmětem práce Zjišťování potřeb občanů bez předem stanoveného cíle nebo využívání nevhodných metod může vést k tomu, že prostředky průzkum jsou vydány zbytečně, protože se v něm nezjistí to, co je reálně potřeba Definici cílů by měla zpracovat pověřená skupina obvykle zaměstnanci věnující se pro klientské práci (vztah městského úřadu a občanů města Žamberka) Cíle by měly být SMART: Specifické je potřeba přesně definovat, co chceme průzkumem zjistit Měřitelný důležitá otázka jak se výsledky budou hodnotit (návaznost na opakovaná šetření) Akceptovatelný opravdu je tento průzkum potřeba? Chceme znát odpovědi? Reálný je průzkum realizovatelný (máme prostředky, vhodné nástroje?) Termínovaný jasně definovaný harmonogram průzkumu 22 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU Dalším krokem je zpracování podrobného časového harmonogramu, který rámcově stanoví, v jakých časových termínech mají být splněny jednotlivé úkoly 4

5 Je důležité si ponechat dostatečný prostor pro řešení jednotlivých úkolů včetně určité rezervy pro nepředvídané okolnosti Typické etapy zjišťování potřeb/spokojenosti: 1 Příprava šetření definování cíle, úprava metodických nástrojů 2 Propagace průzkumu/pozvánka k účasti 3 Vyhlášení zjišťování potřeb 4 Sběr odpovědí 5 Uzavření 6 Vyhodnocení 23 STANOVENÍ METODIKY V návaznosti na to, co bylo doposud stanoveno (cíle, časový harmonogram) je nutné vybrat adekvátní metodu pro zjištění potřeb tj jak bude daný průzkum prováděn Při hodnocení vhodné metody by mělo být postupováno od obecného ke konkrétnímu Doporučený postup: 1 Zopakování základních východisek, očekávání a cíle 2 Navržení vhodné metodiky práce Navržení jednotlivé metody, která se jeví jako optimální obecně platí, pokud je dostatek informací o cílové skupině, pak se využívá dotazník, pokud existuje málo informací o cílové skupině, je nutné udělat rozhovory, které teprve ukazují, jaké jsou problémy) 3 Stanovit si základní logický postup prací a způsob zpracování informací 4 Stanovit si druh a způsob výstupu (závěrečná zpráva atd) 5 Vše sestavit v ucelený systém vhodných nástrojů k řešení zadání 24 PRACOVNÍ KAPACITY Po vyjasnění odpovědí na výše uvedené otázky je potřeba naplánování finálního přípravného kroku - identifikace personálních kapacit: rozsah potřebného počtu řešitelů (pracovní skupiny, řídící skupina atd), druh a rozsah spolupráce s jinými týmy, organizacemi (získání informací, konzultace, subdodávky, oponentury), rámcové rozplánování pracovníků na jednotlivé úkoly 5

6 25 KALKULACE POTŘEBNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V rámci kalkulace potřebných finančních prostředků je nutné sledovat tyto kapitoly: platy, subdodávky, materiál (tisk dotazníků, distribuce) výpočetní technika apod Tím je definován určitý finanční rozpočet řešení zadání 6

7 3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ Metodami výzkumu je myšleno: konkrétní postupy, způsoby shromažďování, způsoby vyhodnocování empirických dat (informace, které byly zjištěny dotazníkem, rozhovorem, Při zjišťování potřeb a spokojenosti občanů je nutné vytvořit podmínky k dodržení zákona č 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů V kontextu zjišťování potřeb versus hodnocení spokojenosti občanů města, má každá metoda svá omezení a své přednosti Pří výběru konkrétních metod je tak nutné vzít v potaz, zda se jedná o úroveň kvantitativních či kvalitativních průzkumů- Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum jen poměrně málo informací, mnoho informací do hloubky, nejsou zachyceny souvislosti, informace standardizovaná, předem je dáno: o čem se bude mluvit, v jakém pořadí, formulace odpovědí dotázaný nemá možnost otvírat vlastní témata, nabízet vlastní postřehy a komentáře apod, co je důležité určuje výzkumník a ne dotázaný, možnost podchytit složitější souvislosti, pochopit komplexnější vztahy, zachytit i implicitní, skryté věci, témata určují oba, tázající se i dotazovaný, je pravděpodobnost, že se objeví nová témata, něco, co výzkumníky nenapadlo, malý počet lidí, nemůžeme zobecnit je lépe porovnatelný, data lze statisticky zpracovat, velké množství lidí, možnost zobecnění Pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberka lze využít několik metod, jejichž stručný popis uvádíme v jednotlivých podkapitolách níže 7

8 31 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ Smyslem veřejného setkání občanů města se zástupci vedení města je vytvořit takový prostor, aby občané zainteresovaní na daném problému spontánně otevíraly témata a uváděly problémy a potíže, které považují v této souvislosti za podstatné Pravidla: 1 Setkání být vedeno zkušeným moderátorem, který je rovněž tváří města tj ideálně pan starosta, v případě hodnocení úřadu klíčový zaměstnanec zosobňující vedení a řízení úřadu (tajemník, vedoucí odboru) 2 Ze setkání by měl být proveden zvukový záznam 3 Ten je následně analyzován a prostřednictvím analýzy jsou vyhodnocena témata: opakující se, akcentovaná, kritická, kontroverzní apod 32 ŘÍZENÝ SKUPINOVÝ ROZHOVOR Řízený skupinový rozhovor Focus group je velmi užitečný nástroj, jak testovat výchozí předpoklady a získávat nové informace Řízeného rozhovoru se účastní skupina do 10 (max 15) občanů, kteří diskutují pod vedením moderátora na předem daná témata (moderátor má připravený scénář rozhovoru) Řízený skupinový rozhovor se odlišuje od veřejného setkání právě tím, že má definované konkrétní téma veřejné setkání témata vytváří Výhoda Focus group spočívá v tom, že lze uspořádat rozhovory na stejné téma s různými skupinami občanů: Segmentace na základě věku Socio-ekonomického statutu (živnostníci, podnikatelé ve městě atp) Občané z konkrétní části Žamberka Následně lze výstupy z diskuse těchto jednotlivých skupin porovnat Stejně tak je ovšem možné vytvořit skupinu sestavenou ze všech shora uvedených zainteresovaných osob Pravidla: Řízený skupinový rozhovor musí být vždy zvukově zaznamenán a odborně zanalyzován Prostřednictvím analýzy se zachytí: 8

9 nejen jasná vyjádření diskutujících, ale také implicitně obsažené výpovědi např: kdo reaguje na jaký podnět, která témata se ukazují jako tabu, kterým dotazům zúčastnění neporozuměli apod 33 DOTAZNÍK Dotazník je relativně málo nákladný časově, finančně i personálně Vyžaduje poměrně málo času Z tohoto důvodu byl dotazník zvolen i jako pilotní a prioritní metoda v rámci zrealizovaného průzkumu spokojenosti mezi občany města Žamberka Výhody metody: Jednoduchost jak v provádění, tak i při zpracování výsledků Není příliš náročný na počet pracovníků ani jejich přípravu na práci s ním v terénu (na rozdíl od rozhovoru) Dává dotazovaným větší prostor (delší čas) rozmyslet si odpověď, než je tomu u rozhovoru Umožňuje získat odpovědi od velké části občanů, Dotazník je vhodné využít tam, kde je předem dostatek informací o problému (tématu, potřebách) a je potřeba si tyto informace ověřit (potvrdit, vyvrátit, utřídit dle důležitosti atd) Nevýhody metody Hlavní nevýhodou dotazníkových šetření je obecně nízká návratnost (pokud nejsou distribuovány např napřímo do poštovních schránek v rámci Žamberských listů) Dotazník může zprostředkovat pouze omezený rozsah informací a neumožňuje rozkrývat a porozumět vztahům, souvislostem a příčinám Sestavit kvalitní dotazník je velmi náročné a při chybné formulaci otázek může dojít k výraznému zkreslení odpovědí Pokud jde o požadavky, které jsou na dotazník kladeny, musí splňovat následující principy: dotazník má obsahovat všechny podstatné problémy, na které průzkum hledá odpověď, na které nemůže odpověď získat jiným způsobem, otázky mají být formulovány tak, aby bylo možno na ně získat vyčerpávající odpovědi, dotazník má být konstruován a otázky v něm postaveny takovým způsobem, aby neodradil a neznechutil dotazovaného, ale naopak ho nabádal k odpovědím, otázky v dotazníku mají být zformulovány zcela srozumitelným způsobem, 9

10 otázky mají být zformulovány tak, aby odpovědi na ně byly zcela jednoznačné, v dotazníku mají být otázky, na které je možno upřímně odpovídat, formulace otázek má být taková, aby na ně respondent mohl odpovídat bez nadměrné myšlenkové námahy, dotazník nemá respondenta příliš namáhat, nemá tedy být příliš obsažný a dlouhý Doporučený postup: 1 Verifikace cílů zjištění Řídící skupina průzkumu si musí ověřit cílové oblasti, které mají být předmětem dotazování mezi občany města Žamberka Tyto výstupy jsou následně použity při samotné tvorbě dotazníku Cíle se verifikují se zadavatelem průzkumu 2 Formulování otázek, vytvoření dotazníku, odsouhlasení se zadavatelem Na základě odsouhlasení cílů, jichž má být pomocí distribuce dotazníků dosaženo, je vytvořen návrh dotazníku jak po obsahové tak formátové stránce 3 Výběr distribučních kanálů a způsobů oslovení občanů K získání vyjádření občanů prostřednictvím dotazníku je využito několika různých distribučních cest: umístění on-line dotazníku na internetových stránkách města, tištěná forma volně k dispozici na městském úřadu, tištěná forma rozdávání mezi občany, získávání dat od občanů formou osobního dotazování vyplňování dotazníku s občany na ulici 4 Sběr vyplněných dotazníků, jejich vyhodnocení Následně je zajištěn sběr vyplněných dotazníků z předchozích distribučních kanálů Pro sběr dat z on-line dotazníků bude využita shromažďovací ová schránka, tištěné dotazníky můžou obyvatelé města odevzdávat v budovách městského úřadu, z osobního dotazování budou informace ihned k dispozici 10

11 4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠŤOVÁNÍ Při zpracovávání výsledků průzkumů záleží na složitosti šetření Lze použít např ruční zpracování a to v případě, že se jedná o jednoduchou anketu s malým počtem otázek, malým počtem respondentů aj, využít služeb externích systémů v případě, že půjde o rozsáhlejší šetření s větším počtem respondentů Poté nastupuje fáze uspořádání dat, která se provádí pomocí jejich třídění Jde o klasifikaci dat a jejich uspořádání do určitých skupin tříd, které je předpokladem pro měření souvislostí mezi těmito třídami dat Možnosti třídění dat spočívají v objektivnosti podobností a opakovatelnosti konkrétních jevů Podobnost je posuzována na základě jejich vlastností a řídí se logickými principy 11

12 5 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI S VÝSTUPY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK Seznámení s výsledky průzkumu Seznámit obyvatele Žamberku s výsledky průzkumu spokojenosti - využít následující komunikační kanály: Webové stránky města Žamberské listy Nástěnky popř úřední deska v budovách úřadu místní samosprávy Návrh opatření Navrhnout a schválit opatření, která budou reagovat na výsledky průzkumu spokojenosti Je nutné vypracovat akční plán realizace nápravných opatření s ohledem na rozpočtový výhled města Žamberka, priority občanů i vedení města v souladu se strategickým plánem města Žamberk Informování občanů o návrhu opatření O návrhu opatření informovat občany Touto cestou budou obyvatelé Žamberka seznámeni s hlubší podstatou provedého průlzkumu v souvislosti s e strategií vedení města, která by měla vést ke zvýšení spokojenosti obyvatel a úrovně kvality života ve městě Občané musí vídět, že se něco děje na základě jejich hodnocení! Zjištění názoru občanů V případě, že má konkrétní návrh opatření více variant řešení, je dobré nechat občany vybrat ideální variantu Tento krok lze řešit pomocí anketních systému/dotazníkového šetření popř sběrných boxů Informace o konkrétním výběru finálního řešení Pomocí různých komunikačních kanálů informovat občany o realizovaném řešení (ŽL, webové stránky, úřední deska) V rámci tohoto kroku budou představeny konkrétní prvky projektového řešení (termíny - harmonogram, zodpovědnosti, dodavatelé, způsob řešení "zakázky") Průběžná informace o stavu realizovaných opatření Řešit finální podobu hotového díla, inovovaného procesu, zlepšení Vhodné cílovat na konkrétní skupinu (změna místa kanceláří - dotázat se seniorů apod) 12

13 6 STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK V následující kapitole je uveden návrh standardizovaného průzkumu spokojenosti pro občany města Žamberka Návrh vychází již z provedeného průzkumu v roce 2014 Dotazník je zaměřen jak na identifikaci potřeb občanů v rámci rozvoje města, tak i na hodnocení spokojenosti v jednotlivých oblastech života v Žamberku a hodnocení Městského úřadu ze strany obyvatel Žlutě jsou označeny ideální otázky, ze kterých se řešitelé můžou dozvědět nejvíce přesných informací Obecně platí čím více komentovaných odpovědí, tím lépe Je ovšem důležité přihlédnout k náročnosti vyhodnocení SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 1) Věk Kategorie 1) ) ) ) ) ) 60 a více 2) Pohlaví Kategorie 1) Žena 2) Muž 3) Nejvyšší dosažené vzdělání: Kategorie 1) Základní (bez vyučení); 2) Vyučen/a (bez maturity); 3) Středoškolské s maturitou; 4) Vyšší odborné nebo vysokoškolské 13

14 4) Socioekonomický status: Kategorie a) OSVČ, podnikatel (zaměstnavatel); b) zaměstnaný na plný nebo částečný úvazek; c) v domácnosti (na mateřské nebo rodičovské dovolené apod); d) nezaměstnaný; e) studující; f) senior, v důchodu; g) bez odpovědi, neumím posoudit h) jiné, V následující části průzkumu prosím ohodnoťte vybrané oblasti rozvoje města a zaškrtněte odpovědi, se kterými souhlasíte a které vyjadřují Vaše hodnocení Zároveň prosím využijte pole pro komentář, kde můžete rozvést své hodnocení a upozornit na konkrétní věci B) STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA 5) Zaškrtněte prosím přednosti města Žamberk, se kterými jste spokojen/a, popř uveďte vlastní komentář (možno i více odpovědí max 4 nejdůležitější) Přítomnost středního školství, ZUŠ Dobrá vybavenost obchody, službami Možnost sportovního využití ve městě a okolí Spolková činnost Kvalitní životní prostředí Nenarušené historické centrum památky Nevím Jiné: 14

15 6) A naopak, vyberte prosím nedostatky, se kterými v Žamberku nejste spokojen/a a které by se podle Vás měly zlepšit (možno i více odpovědí max 4 odpovědi, které jsou pro Vás nejdůležitější) Dopravní situace ve městě (stav silnic, parkovací místa ) Málo příležitostí pro využití volného času (např sport, kultura ) Celkový stav infrastruktury (vodovod, kanalizace, osvětlení) Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatek veřejné zeleně uvnitř města Čistota města Bezpečnostní situace ve městě Nedostatečná kapacita mateřských škol Nevím Jiné: 7) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti dopravy? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Doprava Jaké jsou podle Vás největší dopravní problémy v Žamberku? (max 4 odpovědi) Bezpečnost silničního provozu Nevhodné podmínky pro cyklisty Bezohledné chování řidičů (vysoká rychlost, špatné parkování ) Špatné dopravní značení Osvětlení komunikací Problémy s parkováním Kvalita a údržba komunikací Kvalita a údržba chodníků Situace s křižovatkou u městského muzea Doprava nepůsobí žádné větší problémy Nevím Jiné: 15

16 8) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti zdravotnictví? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Zdravotnictví ) Postrádáte nějakou službu v oblasti zdravotnictví či pomoci, nebo některá z nich nemá dostatečnou kapacitu? (max 3 odpovědi) Praktický lékař Dětský lékař Zubní lékař Odborný lékař: vypište zaměření: Rehabilitace, fyzioterapie Lékárna Nevím Jiné: Oblast 10) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti sociálních služeb? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Hodnocení Sociální služby

17 11) Vnímáte nějaké problémy, které jsou spojeny s jednou či více níže uvedenými skupinami? Prosím, uveďte i Váš komentář (max 3 odpovědi) Zdravotně postižení Důchodci Bezdomovci Mentálně postižení Drogově závislí Nevnímám žádný problém v oblasti sociálních služeb Nevím Jiné: 12) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti Životního prostředí? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Životní prostředí ) Vnímáte nějaké problémy v oblasti péče o veřejná prostranství? (max 4 odpovědi) Prosím, uveďte i Váš komentář Není zabezpečen pravidelný úklid ulic Málo odpadkových košů v ulicích, vypište lokalitu: Nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně Nepořádek v okolí domů, vypište lokalitu: Nedostatečná zimní údržba, vypište lokalitu: Problémy s psími exkrementy, vypište lokalitu: Vandalismus (ničení zeleně, laviček, graffiti apod), vypište lokalitu: Přeplněné odpadní nádoby (potřeba častěji vyvážet), vypište lokalitu: Nevnímám žádný problém Jiné: 17

18 14) Jak jste spokojen/a s oblastí školství? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Školství ) Zaškrtněte prosím problémy, které Vás nejvíce trápí v oblasti školství (max 4 odpovědi) Prosím, uveďte i Váš komentář Nedostatek míst v mateřských školkách Chybějící jesle Otevírací doba mateřských škol Úroveň výuky na základních školách Středoškolské vzdělání (úroveň, zaměření apod) Nevnímám žádný problém Jiné: 16) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti kultury? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Kultura

19 17) Uveďte Váš komentář, zda a popř co postrádáte v oblasti kulturního vyžití 18) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti sportu? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Sport ) Co postrádáte v oblasti sportu? K vybraným odpovědím uveďte Váš komentář Nedostatek sportovišť Kvalita sportovišť Nedostatečná podpora sportu ze strany města Absence některých sportovních oddílů či klubů pro děti a mládež Kvalita a úroveň sportovních oddílů v Žamberku Nevnímám žádný problém 19

20 20) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti bydlení? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Bydlení ) Představte si, že by se Vám naskytla možnost odstěhovat se z města, využil/a byste ji? určitě ne spíše ne spíše ano určitě ano nevím 22) Jaký by byl důvod pro Vaše odstěhování? (možno i více odpovědí) Špatné pracovní uplatnění ve městě Nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času Nízká kvalita obchodů a služeb (např i otevírací doba) Nespokojenost se stávajícím bydlením Nové bydlení je nedostupné (nejsou dostupné byty nebo pozemky pro výstavbu) Nespokojenost s bezpečností ve městě Čistota a životní prostředí ve městě Láká mě jiný styl života Nedostupné služby v pozdních odpoledních hodinách Osobní důvody (stěhování za rodinou apod) Nevím Jiné: 20

21 23) Jste, jakožto občan Žamberka, dostatečně zapojován/a do rozhodování o aktivitách města Žamberka? (např veřejné hlasování o výstavbě sportovního areálu, výstavba hřišť, ) Ano, město dostatečně zapojuje občany do rozhodování (hlasování, diskusní fóra apod) Ano, město zapojuje občany do rozhodování, problémem je nízká aktivita občanů při hlasování Přivítal/a bych větší možnost veřejného rozhodování Město nezapojuje občany do rozhodování 24) Máte dostatečné informace o dění ve městě? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Nevím, nedokážu posoudit Prosím, uveďte, které typy informací Vám chybí: 25) Jaké informační zdroje o dění na Městském úřadě a ve městě využíváte? (můžete označit více variant) Čtrnáctideník města Žamberka Žamberské listy Internetové stránky města Úřední deska Osobní kontakt na úřadu Telefonické dotazování ové dotazování Jiné: 21

22 C) SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŽBAMI MĚSTSKÉHO ÚŘADU U vybraných otázek prosím použijte k hodnocení škálu 1 5, kde 1= zcela spokojen (ano, vyhovuje mi), 5 = velmi nespokojen (ne, nevyhovuje mi), nebo zvolte odpověď: nevím, nedokážu posoudit 26) Jste spokojen/a se službami, které poskytuje Městský úřad? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 27) Jak často vyřizujete záležitosti na odborech Městského úřadu? Minimálně jednou za 14 dní Minimálně jednou za měsíc Minimálně jednou za 6 měsíců Minimálně 1x za rok 28) Jaké záležitosti nejčastěji na úřadu vyřizujete? Stížnost Zaplacení poplatku (komunální odpad, poplatek za psa ) Přestupek Vydání osobních dokladů (občanský průkaz, cestovního pasu) Vydání řidičského průkazu, přepis vozidla apod Řízení dle stavebního zákona Sociální dávky Potřeba informace 22

23 Jiné: 29) Mají budovy Městského úřadu dostatečné označení pro snadnou orientaci? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 30) Jak jste spokojeni s prostředím úřadu? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5 zde, prosím, uveďte svůj komentář: 31) Je na internetových stránkách či jinde přesně uvedeno, ve které budově úřadu budete řešit jakou záležitost? Ano Ne Nevím/nedokážu posoudit 32) Jsou úřední hodiny dostatečně přizpůsobené možnostem zákazníků? Ano Ne Nevím/nedokážu posoudit 23

24 33a) Kterou variantu byste podpořil/a? Ponechat úřední hodiny i počet úředníků v podstatě stejné, příp s malými úpravami Rozšířit úřední hodiny společně s adekvátním navýšením počtu vyřizujících úředníků 33) Jak jste spokojen/a s odborností úředníků? Dokáží Vám pomoci, případně jsou schopni poradit Vám, na koho se obrátit? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 34) Jak jste spokojen/a s přístupem úředníků? (ochota, vstřícnost, snaha pomoci ) Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 35) Využíváte možnost internetového objednávání, a pokud ano, jak jste s ním spokojen/a? ANO využívám a jsem spokojen ANO využívám, ale přivítal bych zlepšení (prosím okomentujte) ANO využívám a jsem nespokojen (prosím okomentujte) Využívám velmi zřídka, nemohu hodnotit NE nevyužívám 24

25 36) Máte nějaké další náměty či připomínky pro zlepšení činnosti a služeb poskytovaných Městských úřadem? 25

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák

Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz CO JE TO STRATEGICKÝ PLÁN? Základní střednědobý

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se životem v našem městě. Dotazník je vypracován

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Systém hodnocení zaměstnanců Městského Úřadu

Systém hodnocení zaměstnanců Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Systém hodnocení zaměstnanců

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla hodnocení MÚ Moravská

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Vážení zákazníci, protože Vám chceme poskytovat kvalitní služby a servisní podporu, zajímá nás, jak jste s jejich poskytovanou kvalitou spokojeni a

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

7. Kvalita poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností, evaluační systém

7. Kvalita poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností, evaluační systém 7. Kvalita poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností, evaluační systém 1. Stížnost může podat každá osoba (zákonný zástupce), které je poskytována sociální služba. 2. O právu podat stížnost

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 2012 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Implementace aktualizovaného Modelu CAF

Implementace aktualizovaného Modelu CAF Implementace aktualizovaného Modelu CAF Informování všech zaměstnanců úřadu o procesu implementace Modelu CAF Městský úřad Slaný 7.6.2011 Ing. Pavel Herink Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště. Seminář neprofesionálních knihoven a 17.8.

Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště. Seminář neprofesionálních knihoven a 17.8. Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Spokojenost se službami knihovny Zjišťování spokojenosti uživatelů

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány. Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků,

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více