Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce"

Transkript

1 Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/

2 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 PŘÍPRAVA ZJIŠŤOVÁNÍ 4 21 DEFINICE CÍLŮ 4 22 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 4 23 STANOVENÍ METODIKY 5 24 PRACOVNÍ KAPACITY 5 25 KALKULACE POTŘEBNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 6 3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ 7 31 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 8 32 ŘÍZENÝ SKUPINOVÝ ROZHOVOR 8 33 DOTAZNÍK 9 4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠŤOVÁNÍ 11 5 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI S VÝSTUPY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK 12 6 STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK 13 2

3 1 ÚVOD Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberk je výstupem klíčové aktivity Otevřený úřad, která je součástí projektu Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s registračním číslem projektu: CZ104/4101/ Cílem metodiky je navržení konkrétního postupu pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberka na základě provedeného průzkumu spokojenosti ve dnech Na základě zkušeností z obdobných typů studií dodavatel služby společnost MCTRITON doporučila v šetření potřeb a spokojenosti občanů zvolit kvantitativní přístup metodu osobního dotazování (dotazníkového šetření) Navrhovaný přístup umožňoval pokrytí širokého spektra témat a získání zpětné vazby od významného počtu zástupců cílové skupiny Poskytnul dostatečnou vstupní informaci o potřebách a míře spokojenosti občanů Zrealizovaný průzkum spokojenosti nabídnul univerzální řešení dlouhodobého a opakovatelného sledování potřeb a spokojenosti mezi obyvateli města Tato metodika navíc popisuje konkrétní procesy a kroky při realizaci dalších obdobných průzkumů a navrhuje další možná řešení Následující výčet o pět obsahuje 10 největších chyb spojených s přístupem ke klientům úřadu/občanům města: 1 Průzkumy spokojenosti klientů ú řadu s e nerealizují vůbec nebo v nepravidelných intervalech 2 Formulace a zaměření otázek není dobře nastaveno Z pravidla s e jedná o obecné věty typu Jak moc jste spokojen č i nespokojen 3 Forma d otazování není uživatelsky přívětivá nebo je zvolena špatná metoda, což má za následek nízkou návratnost d otazníků 4 Výsledky průzkumů e neporovnávají a není tak znám progres nebo regres vývoje 5 Na výsledky průzkumu nenavazují nápravná opatření 6 Výsledky průzkumu nejsou komunikovány občanům 7 Akční p lán změn popř realizované změny nejsou komunikovány občanům 8 Zavedení a přínos nadstandardních služeb není dostatečně vysvětlen nebo komunikován, což má z a následek nepochopení záměru a minutí se účinkem 9 Nadstandardní služby jsou zaváděny ad-hoc a nesouvisejí s e strategií 3

4 2 PŘÍPRAVA ZJIŠŤOVÁNÍ Zjišťování potřeb obyvatel, popř ověření spokojenosti občanů města Žamberka by měl být standardizovaný proces, který lze automaticky opakovat dle potřeby Průzkumy mezi obyvateli by měly být: a) pravidelné ideálně s frekvencí 1-2 x do roka, kdy je nezbytné využívat jednotného nástroje tak, aby bylo možné průběžně posuzovat míru změny (pozitivní x negativní) b) reagující na aktuální potřebu v případě realizace konkrétních opatření např ze zásobníků projektů definovaných ve Strategickém plánu rozvoje města, by občané měli mít právo se k danému rozhodnutí vyjádřit 21 DEFINICE CÍLŮ V prvé řadě je proces práce na zjišťování potřeb zahájit stanovením cílů, tj k čemu má daný průzkum sloužit V rámci přípravy tedy jako první musí být: 1 Stanoven cíl nebo několik cílů průzkumu 2 Definovány hlavní úkoly, které mají být splněny, 3 Vytvořen plán postupu prací 4 Volba vhodných metod musí být spjata s cílem a předmětem práce Zjišťování potřeb občanů bez předem stanoveného cíle nebo využívání nevhodných metod může vést k tomu, že prostředky průzkum jsou vydány zbytečně, protože se v něm nezjistí to, co je reálně potřeba Definici cílů by měla zpracovat pověřená skupina obvykle zaměstnanci věnující se pro klientské práci (vztah městského úřadu a občanů města Žamberka) Cíle by měly být SMART: Specifické je potřeba přesně definovat, co chceme průzkumem zjistit Měřitelný důležitá otázka jak se výsledky budou hodnotit (návaznost na opakovaná šetření) Akceptovatelný opravdu je tento průzkum potřeba? Chceme znát odpovědi? Reálný je průzkum realizovatelný (máme prostředky, vhodné nástroje?) Termínovaný jasně definovaný harmonogram průzkumu 22 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU Dalším krokem je zpracování podrobného časového harmonogramu, který rámcově stanoví, v jakých časových termínech mají být splněny jednotlivé úkoly 4

5 Je důležité si ponechat dostatečný prostor pro řešení jednotlivých úkolů včetně určité rezervy pro nepředvídané okolnosti Typické etapy zjišťování potřeb/spokojenosti: 1 Příprava šetření definování cíle, úprava metodických nástrojů 2 Propagace průzkumu/pozvánka k účasti 3 Vyhlášení zjišťování potřeb 4 Sběr odpovědí 5 Uzavření 6 Vyhodnocení 23 STANOVENÍ METODIKY V návaznosti na to, co bylo doposud stanoveno (cíle, časový harmonogram) je nutné vybrat adekvátní metodu pro zjištění potřeb tj jak bude daný průzkum prováděn Při hodnocení vhodné metody by mělo být postupováno od obecného ke konkrétnímu Doporučený postup: 1 Zopakování základních východisek, očekávání a cíle 2 Navržení vhodné metodiky práce Navržení jednotlivé metody, která se jeví jako optimální obecně platí, pokud je dostatek informací o cílové skupině, pak se využívá dotazník, pokud existuje málo informací o cílové skupině, je nutné udělat rozhovory, které teprve ukazují, jaké jsou problémy) 3 Stanovit si základní logický postup prací a způsob zpracování informací 4 Stanovit si druh a způsob výstupu (závěrečná zpráva atd) 5 Vše sestavit v ucelený systém vhodných nástrojů k řešení zadání 24 PRACOVNÍ KAPACITY Po vyjasnění odpovědí na výše uvedené otázky je potřeba naplánování finálního přípravného kroku - identifikace personálních kapacit: rozsah potřebného počtu řešitelů (pracovní skupiny, řídící skupina atd), druh a rozsah spolupráce s jinými týmy, organizacemi (získání informací, konzultace, subdodávky, oponentury), rámcové rozplánování pracovníků na jednotlivé úkoly 5

6 25 KALKULACE POTŘEBNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V rámci kalkulace potřebných finančních prostředků je nutné sledovat tyto kapitoly: platy, subdodávky, materiál (tisk dotazníků, distribuce) výpočetní technika apod Tím je definován určitý finanční rozpočet řešení zadání 6

7 3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ Metodami výzkumu je myšleno: konkrétní postupy, způsoby shromažďování, způsoby vyhodnocování empirických dat (informace, které byly zjištěny dotazníkem, rozhovorem, Při zjišťování potřeb a spokojenosti občanů je nutné vytvořit podmínky k dodržení zákona č 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů V kontextu zjišťování potřeb versus hodnocení spokojenosti občanů města, má každá metoda svá omezení a své přednosti Pří výběru konkrétních metod je tak nutné vzít v potaz, zda se jedná o úroveň kvantitativních či kvalitativních průzkumů- Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum jen poměrně málo informací, mnoho informací do hloubky, nejsou zachyceny souvislosti, informace standardizovaná, předem je dáno: o čem se bude mluvit, v jakém pořadí, formulace odpovědí dotázaný nemá možnost otvírat vlastní témata, nabízet vlastní postřehy a komentáře apod, co je důležité určuje výzkumník a ne dotázaný, možnost podchytit složitější souvislosti, pochopit komplexnější vztahy, zachytit i implicitní, skryté věci, témata určují oba, tázající se i dotazovaný, je pravděpodobnost, že se objeví nová témata, něco, co výzkumníky nenapadlo, malý počet lidí, nemůžeme zobecnit je lépe porovnatelný, data lze statisticky zpracovat, velké množství lidí, možnost zobecnění Pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberka lze využít několik metod, jejichž stručný popis uvádíme v jednotlivých podkapitolách níže 7

8 31 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ Smyslem veřejného setkání občanů města se zástupci vedení města je vytvořit takový prostor, aby občané zainteresovaní na daném problému spontánně otevíraly témata a uváděly problémy a potíže, které považují v této souvislosti za podstatné Pravidla: 1 Setkání být vedeno zkušeným moderátorem, který je rovněž tváří města tj ideálně pan starosta, v případě hodnocení úřadu klíčový zaměstnanec zosobňující vedení a řízení úřadu (tajemník, vedoucí odboru) 2 Ze setkání by měl být proveden zvukový záznam 3 Ten je následně analyzován a prostřednictvím analýzy jsou vyhodnocena témata: opakující se, akcentovaná, kritická, kontroverzní apod 32 ŘÍZENÝ SKUPINOVÝ ROZHOVOR Řízený skupinový rozhovor Focus group je velmi užitečný nástroj, jak testovat výchozí předpoklady a získávat nové informace Řízeného rozhovoru se účastní skupina do 10 (max 15) občanů, kteří diskutují pod vedením moderátora na předem daná témata (moderátor má připravený scénář rozhovoru) Řízený skupinový rozhovor se odlišuje od veřejného setkání právě tím, že má definované konkrétní téma veřejné setkání témata vytváří Výhoda Focus group spočívá v tom, že lze uspořádat rozhovory na stejné téma s různými skupinami občanů: Segmentace na základě věku Socio-ekonomického statutu (živnostníci, podnikatelé ve městě atp) Občané z konkrétní části Žamberka Následně lze výstupy z diskuse těchto jednotlivých skupin porovnat Stejně tak je ovšem možné vytvořit skupinu sestavenou ze všech shora uvedených zainteresovaných osob Pravidla: Řízený skupinový rozhovor musí být vždy zvukově zaznamenán a odborně zanalyzován Prostřednictvím analýzy se zachytí: 8

9 nejen jasná vyjádření diskutujících, ale také implicitně obsažené výpovědi např: kdo reaguje na jaký podnět, která témata se ukazují jako tabu, kterým dotazům zúčastnění neporozuměli apod 33 DOTAZNÍK Dotazník je relativně málo nákladný časově, finančně i personálně Vyžaduje poměrně málo času Z tohoto důvodu byl dotazník zvolen i jako pilotní a prioritní metoda v rámci zrealizovaného průzkumu spokojenosti mezi občany města Žamberka Výhody metody: Jednoduchost jak v provádění, tak i při zpracování výsledků Není příliš náročný na počet pracovníků ani jejich přípravu na práci s ním v terénu (na rozdíl od rozhovoru) Dává dotazovaným větší prostor (delší čas) rozmyslet si odpověď, než je tomu u rozhovoru Umožňuje získat odpovědi od velké části občanů, Dotazník je vhodné využít tam, kde je předem dostatek informací o problému (tématu, potřebách) a je potřeba si tyto informace ověřit (potvrdit, vyvrátit, utřídit dle důležitosti atd) Nevýhody metody Hlavní nevýhodou dotazníkových šetření je obecně nízká návratnost (pokud nejsou distribuovány např napřímo do poštovních schránek v rámci Žamberských listů) Dotazník může zprostředkovat pouze omezený rozsah informací a neumožňuje rozkrývat a porozumět vztahům, souvislostem a příčinám Sestavit kvalitní dotazník je velmi náročné a při chybné formulaci otázek může dojít k výraznému zkreslení odpovědí Pokud jde o požadavky, které jsou na dotazník kladeny, musí splňovat následující principy: dotazník má obsahovat všechny podstatné problémy, na které průzkum hledá odpověď, na které nemůže odpověď získat jiným způsobem, otázky mají být formulovány tak, aby bylo možno na ně získat vyčerpávající odpovědi, dotazník má být konstruován a otázky v něm postaveny takovým způsobem, aby neodradil a neznechutil dotazovaného, ale naopak ho nabádal k odpovědím, otázky v dotazníku mají být zformulovány zcela srozumitelným způsobem, 9

10 otázky mají být zformulovány tak, aby odpovědi na ně byly zcela jednoznačné, v dotazníku mají být otázky, na které je možno upřímně odpovídat, formulace otázek má být taková, aby na ně respondent mohl odpovídat bez nadměrné myšlenkové námahy, dotazník nemá respondenta příliš namáhat, nemá tedy být příliš obsažný a dlouhý Doporučený postup: 1 Verifikace cílů zjištění Řídící skupina průzkumu si musí ověřit cílové oblasti, které mají být předmětem dotazování mezi občany města Žamberka Tyto výstupy jsou následně použity při samotné tvorbě dotazníku Cíle se verifikují se zadavatelem průzkumu 2 Formulování otázek, vytvoření dotazníku, odsouhlasení se zadavatelem Na základě odsouhlasení cílů, jichž má být pomocí distribuce dotazníků dosaženo, je vytvořen návrh dotazníku jak po obsahové tak formátové stránce 3 Výběr distribučních kanálů a způsobů oslovení občanů K získání vyjádření občanů prostřednictvím dotazníku je využito několika různých distribučních cest: umístění on-line dotazníku na internetových stránkách města, tištěná forma volně k dispozici na městském úřadu, tištěná forma rozdávání mezi občany, získávání dat od občanů formou osobního dotazování vyplňování dotazníku s občany na ulici 4 Sběr vyplněných dotazníků, jejich vyhodnocení Následně je zajištěn sběr vyplněných dotazníků z předchozích distribučních kanálů Pro sběr dat z on-line dotazníků bude využita shromažďovací ová schránka, tištěné dotazníky můžou obyvatelé města odevzdávat v budovách městského úřadu, z osobního dotazování budou informace ihned k dispozici 10

11 4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠŤOVÁNÍ Při zpracovávání výsledků průzkumů záleží na složitosti šetření Lze použít např ruční zpracování a to v případě, že se jedná o jednoduchou anketu s malým počtem otázek, malým počtem respondentů aj, využít služeb externích systémů v případě, že půjde o rozsáhlejší šetření s větším počtem respondentů Poté nastupuje fáze uspořádání dat, která se provádí pomocí jejich třídění Jde o klasifikaci dat a jejich uspořádání do určitých skupin tříd, které je předpokladem pro měření souvislostí mezi těmito třídami dat Možnosti třídění dat spočívají v objektivnosti podobností a opakovatelnosti konkrétních jevů Podobnost je posuzována na základě jejich vlastností a řídí se logickými principy 11

12 5 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI S VÝSTUPY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK Seznámení s výsledky průzkumu Seznámit obyvatele Žamberku s výsledky průzkumu spokojenosti - využít následující komunikační kanály: Webové stránky města Žamberské listy Nástěnky popř úřední deska v budovách úřadu místní samosprávy Návrh opatření Navrhnout a schválit opatření, která budou reagovat na výsledky průzkumu spokojenosti Je nutné vypracovat akční plán realizace nápravných opatření s ohledem na rozpočtový výhled města Žamberka, priority občanů i vedení města v souladu se strategickým plánem města Žamberk Informování občanů o návrhu opatření O návrhu opatření informovat občany Touto cestou budou obyvatelé Žamberka seznámeni s hlubší podstatou provedého průlzkumu v souvislosti s e strategií vedení města, která by měla vést ke zvýšení spokojenosti obyvatel a úrovně kvality života ve městě Občané musí vídět, že se něco děje na základě jejich hodnocení! Zjištění názoru občanů V případě, že má konkrétní návrh opatření více variant řešení, je dobré nechat občany vybrat ideální variantu Tento krok lze řešit pomocí anketních systému/dotazníkového šetření popř sběrných boxů Informace o konkrétním výběru finálního řešení Pomocí různých komunikačních kanálů informovat občany o realizovaném řešení (ŽL, webové stránky, úřední deska) V rámci tohoto kroku budou představeny konkrétní prvky projektového řešení (termíny - harmonogram, zodpovědnosti, dodavatelé, způsob řešení "zakázky") Průběžná informace o stavu realizovaných opatření Řešit finální podobu hotového díla, inovovaného procesu, zlepšení Vhodné cílovat na konkrétní skupinu (změna místa kanceláří - dotázat se seniorů apod) 12

13 6 STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK V následující kapitole je uveden návrh standardizovaného průzkumu spokojenosti pro občany města Žamberka Návrh vychází již z provedeného průzkumu v roce 2014 Dotazník je zaměřen jak na identifikaci potřeb občanů v rámci rozvoje města, tak i na hodnocení spokojenosti v jednotlivých oblastech života v Žamberku a hodnocení Městského úřadu ze strany obyvatel Žlutě jsou označeny ideální otázky, ze kterých se řešitelé můžou dozvědět nejvíce přesných informací Obecně platí čím více komentovaných odpovědí, tím lépe Je ovšem důležité přihlédnout k náročnosti vyhodnocení SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 1) Věk Kategorie 1) ) ) ) ) ) 60 a více 2) Pohlaví Kategorie 1) Žena 2) Muž 3) Nejvyšší dosažené vzdělání: Kategorie 1) Základní (bez vyučení); 2) Vyučen/a (bez maturity); 3) Středoškolské s maturitou; 4) Vyšší odborné nebo vysokoškolské 13

14 4) Socioekonomický status: Kategorie a) OSVČ, podnikatel (zaměstnavatel); b) zaměstnaný na plný nebo částečný úvazek; c) v domácnosti (na mateřské nebo rodičovské dovolené apod); d) nezaměstnaný; e) studující; f) senior, v důchodu; g) bez odpovědi, neumím posoudit h) jiné, V následující části průzkumu prosím ohodnoťte vybrané oblasti rozvoje města a zaškrtněte odpovědi, se kterými souhlasíte a které vyjadřují Vaše hodnocení Zároveň prosím využijte pole pro komentář, kde můžete rozvést své hodnocení a upozornit na konkrétní věci B) STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA 5) Zaškrtněte prosím přednosti města Žamberk, se kterými jste spokojen/a, popř uveďte vlastní komentář (možno i více odpovědí max 4 nejdůležitější) Přítomnost středního školství, ZUŠ Dobrá vybavenost obchody, službami Možnost sportovního využití ve městě a okolí Spolková činnost Kvalitní životní prostředí Nenarušené historické centrum památky Nevím Jiné: 14

15 6) A naopak, vyberte prosím nedostatky, se kterými v Žamberku nejste spokojen/a a které by se podle Vás měly zlepšit (možno i více odpovědí max 4 odpovědi, které jsou pro Vás nejdůležitější) Dopravní situace ve městě (stav silnic, parkovací místa ) Málo příležitostí pro využití volného času (např sport, kultura ) Celkový stav infrastruktury (vodovod, kanalizace, osvětlení) Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatek veřejné zeleně uvnitř města Čistota města Bezpečnostní situace ve městě Nedostatečná kapacita mateřských škol Nevím Jiné: 7) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti dopravy? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Doprava Jaké jsou podle Vás největší dopravní problémy v Žamberku? (max 4 odpovědi) Bezpečnost silničního provozu Nevhodné podmínky pro cyklisty Bezohledné chování řidičů (vysoká rychlost, špatné parkování ) Špatné dopravní značení Osvětlení komunikací Problémy s parkováním Kvalita a údržba komunikací Kvalita a údržba chodníků Situace s křižovatkou u městského muzea Doprava nepůsobí žádné větší problémy Nevím Jiné: 15

16 8) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti zdravotnictví? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Zdravotnictví ) Postrádáte nějakou službu v oblasti zdravotnictví či pomoci, nebo některá z nich nemá dostatečnou kapacitu? (max 3 odpovědi) Praktický lékař Dětský lékař Zubní lékař Odborný lékař: vypište zaměření: Rehabilitace, fyzioterapie Lékárna Nevím Jiné: Oblast 10) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti sociálních služeb? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Hodnocení Sociální služby

17 11) Vnímáte nějaké problémy, které jsou spojeny s jednou či více níže uvedenými skupinami? Prosím, uveďte i Váš komentář (max 3 odpovědi) Zdravotně postižení Důchodci Bezdomovci Mentálně postižení Drogově závislí Nevnímám žádný problém v oblasti sociálních služeb Nevím Jiné: 12) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti Životního prostředí? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Životní prostředí ) Vnímáte nějaké problémy v oblasti péče o veřejná prostranství? (max 4 odpovědi) Prosím, uveďte i Váš komentář Není zabezpečen pravidelný úklid ulic Málo odpadkových košů v ulicích, vypište lokalitu: Nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně Nepořádek v okolí domů, vypište lokalitu: Nedostatečná zimní údržba, vypište lokalitu: Problémy s psími exkrementy, vypište lokalitu: Vandalismus (ničení zeleně, laviček, graffiti apod), vypište lokalitu: Přeplněné odpadní nádoby (potřeba častěji vyvážet), vypište lokalitu: Nevnímám žádný problém Jiné: 17

18 14) Jak jste spokojen/a s oblastí školství? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Školství ) Zaškrtněte prosím problémy, které Vás nejvíce trápí v oblasti školství (max 4 odpovědi) Prosím, uveďte i Váš komentář Nedostatek míst v mateřských školkách Chybějící jesle Otevírací doba mateřských škol Úroveň výuky na základních školách Středoškolské vzdělání (úroveň, zaměření apod) Nevnímám žádný problém Jiné: 16) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti kultury? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Kultura

19 17) Uveďte Váš komentář, zda a popř co postrádáte v oblasti kulturního vyžití 18) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti sportu? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Sport ) Co postrádáte v oblasti sportu? K vybraným odpovědím uveďte Váš komentář Nedostatek sportovišť Kvalita sportovišť Nedostatečná podpora sportu ze strany města Absence některých sportovních oddílů či klubů pro děti a mládež Kvalita a úroveň sportovních oddílů v Žamberku Nevnímám žádný problém 19

20 20) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti bydlení? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Bydlení ) Představte si, že by se Vám naskytla možnost odstěhovat se z města, využil/a byste ji? určitě ne spíše ne spíše ano určitě ano nevím 22) Jaký by byl důvod pro Vaše odstěhování? (možno i více odpovědí) Špatné pracovní uplatnění ve městě Nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času Nízká kvalita obchodů a služeb (např i otevírací doba) Nespokojenost se stávajícím bydlením Nové bydlení je nedostupné (nejsou dostupné byty nebo pozemky pro výstavbu) Nespokojenost s bezpečností ve městě Čistota a životní prostředí ve městě Láká mě jiný styl života Nedostupné služby v pozdních odpoledních hodinách Osobní důvody (stěhování za rodinou apod) Nevím Jiné: 20

21 23) Jste, jakožto občan Žamberka, dostatečně zapojován/a do rozhodování o aktivitách města Žamberka? (např veřejné hlasování o výstavbě sportovního areálu, výstavba hřišť, ) Ano, město dostatečně zapojuje občany do rozhodování (hlasování, diskusní fóra apod) Ano, město zapojuje občany do rozhodování, problémem je nízká aktivita občanů při hlasování Přivítal/a bych větší možnost veřejného rozhodování Město nezapojuje občany do rozhodování 24) Máte dostatečné informace o dění ve městě? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Nevím, nedokážu posoudit Prosím, uveďte, které typy informací Vám chybí: 25) Jaké informační zdroje o dění na Městském úřadě a ve městě využíváte? (můžete označit více variant) Čtrnáctideník města Žamberka Žamberské listy Internetové stránky města Úřední deska Osobní kontakt na úřadu Telefonické dotazování ové dotazování Jiné: 21

22 C) SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŽBAMI MĚSTSKÉHO ÚŘADU U vybraných otázek prosím použijte k hodnocení škálu 1 5, kde 1= zcela spokojen (ano, vyhovuje mi), 5 = velmi nespokojen (ne, nevyhovuje mi), nebo zvolte odpověď: nevím, nedokážu posoudit 26) Jste spokojen/a se službami, které poskytuje Městský úřad? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 27) Jak často vyřizujete záležitosti na odborech Městského úřadu? Minimálně jednou za 14 dní Minimálně jednou za měsíc Minimálně jednou za 6 měsíců Minimálně 1x za rok 28) Jaké záležitosti nejčastěji na úřadu vyřizujete? Stížnost Zaplacení poplatku (komunální odpad, poplatek za psa ) Přestupek Vydání osobních dokladů (občanský průkaz, cestovního pasu) Vydání řidičského průkazu, přepis vozidla apod Řízení dle stavebního zákona Sociální dávky Potřeba informace 22

23 Jiné: 29) Mají budovy Městského úřadu dostatečné označení pro snadnou orientaci? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 30) Jak jste spokojeni s prostředím úřadu? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5 zde, prosím, uveďte svůj komentář: 31) Je na internetových stránkách či jinde přesně uvedeno, ve které budově úřadu budete řešit jakou záležitost? Ano Ne Nevím/nedokážu posoudit 32) Jsou úřední hodiny dostatečně přizpůsobené možnostem zákazníků? Ano Ne Nevím/nedokážu posoudit 23

24 33a) Kterou variantu byste podpořil/a? Ponechat úřední hodiny i počet úředníků v podstatě stejné, příp s malými úpravami Rozšířit úřední hodiny společně s adekvátním navýšením počtu vyřizujících úředníků 33) Jak jste spokojen/a s odborností úředníků? Dokáží Vám pomoci, případně jsou schopni poradit Vám, na koho se obrátit? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 34) Jak jste spokojen/a s přístupem úředníků? (ochota, vstřícnost, snaha pomoci ) Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 35) Využíváte možnost internetového objednávání, a pokud ano, jak jste s ním spokojen/a? ANO využívám a jsem spokojen ANO využívám, ale přivítal bych zlepšení (prosím okomentujte) ANO využívám a jsem nespokojen (prosím okomentujte) Využívám velmi zřídka, nemohu hodnotit NE nevyužívám 24

25 36) Máte nějaké další náměty či připomínky pro zlepšení činnosti a služeb poskytovaných Městských úřadem? 25

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Systém hodnocení zaměstnanců Městského Úřadu

Systém hodnocení zaměstnanců Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Systém hodnocení zaměstnanců

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla hodnocení MÚ Moravská

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 3. cvičení opakování předchozího cvičení, empirický model výzkumného problému v sociologickém výzkumu/tvorba dotazovacího nástroje Vyučující:

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

SČÍTÁNÍ BEZDOMOVCŮ V PRAZE V ROCE 2010

SČÍTÁNÍ BEZDOMOVCŮ V PRAZE V ROCE 2010 SČÍTÁNÍ BEZDOMOVCŮ V PRAZE V ROCE 2010 Cíle výzkumu a aplikované metody Petr Holpuch CÍLE PROJEKTU CÍLE PROJEKTU Vytvoření takového metodického konceptu, který by umožňoval pravidelné získávání srovnatelných

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více