Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce"

Transkript

1 Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/

2 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 PŘÍPRAVA ZJIŠŤOVÁNÍ 4 21 DEFINICE CÍLŮ 4 22 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 4 23 STANOVENÍ METODIKY 5 24 PRACOVNÍ KAPACITY 5 25 KALKULACE POTŘEBNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 6 3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ 7 31 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 8 32 ŘÍZENÝ SKUPINOVÝ ROZHOVOR 8 33 DOTAZNÍK 9 4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠŤOVÁNÍ 11 5 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI S VÝSTUPY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK 12 6 STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK 13 2

3 1 ÚVOD Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberk je výstupem klíčové aktivity Otevřený úřad, která je součástí projektu Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s registračním číslem projektu: CZ104/4101/ Cílem metodiky je navržení konkrétního postupu pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberka na základě provedeného průzkumu spokojenosti ve dnech Na základě zkušeností z obdobných typů studií dodavatel služby společnost MCTRITON doporučila v šetření potřeb a spokojenosti občanů zvolit kvantitativní přístup metodu osobního dotazování (dotazníkového šetření) Navrhovaný přístup umožňoval pokrytí širokého spektra témat a získání zpětné vazby od významného počtu zástupců cílové skupiny Poskytnul dostatečnou vstupní informaci o potřebách a míře spokojenosti občanů Zrealizovaný průzkum spokojenosti nabídnul univerzální řešení dlouhodobého a opakovatelného sledování potřeb a spokojenosti mezi obyvateli města Tato metodika navíc popisuje konkrétní procesy a kroky při realizaci dalších obdobných průzkumů a navrhuje další možná řešení Následující výčet o pět obsahuje 10 největších chyb spojených s přístupem ke klientům úřadu/občanům města: 1 Průzkumy spokojenosti klientů ú řadu s e nerealizují vůbec nebo v nepravidelných intervalech 2 Formulace a zaměření otázek není dobře nastaveno Z pravidla s e jedná o obecné věty typu Jak moc jste spokojen č i nespokojen 3 Forma d otazování není uživatelsky přívětivá nebo je zvolena špatná metoda, což má za následek nízkou návratnost d otazníků 4 Výsledky průzkumů e neporovnávají a není tak znám progres nebo regres vývoje 5 Na výsledky průzkumu nenavazují nápravná opatření 6 Výsledky průzkumu nejsou komunikovány občanům 7 Akční p lán změn popř realizované změny nejsou komunikovány občanům 8 Zavedení a přínos nadstandardních služeb není dostatečně vysvětlen nebo komunikován, což má z a následek nepochopení záměru a minutí se účinkem 9 Nadstandardní služby jsou zaváděny ad-hoc a nesouvisejí s e strategií 3

4 2 PŘÍPRAVA ZJIŠŤOVÁNÍ Zjišťování potřeb obyvatel, popř ověření spokojenosti občanů města Žamberka by měl být standardizovaný proces, který lze automaticky opakovat dle potřeby Průzkumy mezi obyvateli by měly být: a) pravidelné ideálně s frekvencí 1-2 x do roka, kdy je nezbytné využívat jednotného nástroje tak, aby bylo možné průběžně posuzovat míru změny (pozitivní x negativní) b) reagující na aktuální potřebu v případě realizace konkrétních opatření např ze zásobníků projektů definovaných ve Strategickém plánu rozvoje města, by občané měli mít právo se k danému rozhodnutí vyjádřit 21 DEFINICE CÍLŮ V prvé řadě je proces práce na zjišťování potřeb zahájit stanovením cílů, tj k čemu má daný průzkum sloužit V rámci přípravy tedy jako první musí být: 1 Stanoven cíl nebo několik cílů průzkumu 2 Definovány hlavní úkoly, které mají být splněny, 3 Vytvořen plán postupu prací 4 Volba vhodných metod musí být spjata s cílem a předmětem práce Zjišťování potřeb občanů bez předem stanoveného cíle nebo využívání nevhodných metod může vést k tomu, že prostředky průzkum jsou vydány zbytečně, protože se v něm nezjistí to, co je reálně potřeba Definici cílů by měla zpracovat pověřená skupina obvykle zaměstnanci věnující se pro klientské práci (vztah městského úřadu a občanů města Žamberka) Cíle by měly být SMART: Specifické je potřeba přesně definovat, co chceme průzkumem zjistit Měřitelný důležitá otázka jak se výsledky budou hodnotit (návaznost na opakovaná šetření) Akceptovatelný opravdu je tento průzkum potřeba? Chceme znát odpovědi? Reálný je průzkum realizovatelný (máme prostředky, vhodné nástroje?) Termínovaný jasně definovaný harmonogram průzkumu 22 ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU Dalším krokem je zpracování podrobného časového harmonogramu, který rámcově stanoví, v jakých časových termínech mají být splněny jednotlivé úkoly 4

5 Je důležité si ponechat dostatečný prostor pro řešení jednotlivých úkolů včetně určité rezervy pro nepředvídané okolnosti Typické etapy zjišťování potřeb/spokojenosti: 1 Příprava šetření definování cíle, úprava metodických nástrojů 2 Propagace průzkumu/pozvánka k účasti 3 Vyhlášení zjišťování potřeb 4 Sběr odpovědí 5 Uzavření 6 Vyhodnocení 23 STANOVENÍ METODIKY V návaznosti na to, co bylo doposud stanoveno (cíle, časový harmonogram) je nutné vybrat adekvátní metodu pro zjištění potřeb tj jak bude daný průzkum prováděn Při hodnocení vhodné metody by mělo být postupováno od obecného ke konkrétnímu Doporučený postup: 1 Zopakování základních východisek, očekávání a cíle 2 Navržení vhodné metodiky práce Navržení jednotlivé metody, která se jeví jako optimální obecně platí, pokud je dostatek informací o cílové skupině, pak se využívá dotazník, pokud existuje málo informací o cílové skupině, je nutné udělat rozhovory, které teprve ukazují, jaké jsou problémy) 3 Stanovit si základní logický postup prací a způsob zpracování informací 4 Stanovit si druh a způsob výstupu (závěrečná zpráva atd) 5 Vše sestavit v ucelený systém vhodných nástrojů k řešení zadání 24 PRACOVNÍ KAPACITY Po vyjasnění odpovědí na výše uvedené otázky je potřeba naplánování finálního přípravného kroku - identifikace personálních kapacit: rozsah potřebného počtu řešitelů (pracovní skupiny, řídící skupina atd), druh a rozsah spolupráce s jinými týmy, organizacemi (získání informací, konzultace, subdodávky, oponentury), rámcové rozplánování pracovníků na jednotlivé úkoly 5

6 25 KALKULACE POTŘEBNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V rámci kalkulace potřebných finančních prostředků je nutné sledovat tyto kapitoly: platy, subdodávky, materiál (tisk dotazníků, distribuce) výpočetní technika apod Tím je definován určitý finanční rozpočet řešení zadání 6

7 3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ Metodami výzkumu je myšleno: konkrétní postupy, způsoby shromažďování, způsoby vyhodnocování empirických dat (informace, které byly zjištěny dotazníkem, rozhovorem, Při zjišťování potřeb a spokojenosti občanů je nutné vytvořit podmínky k dodržení zákona č 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů V kontextu zjišťování potřeb versus hodnocení spokojenosti občanů města, má každá metoda svá omezení a své přednosti Pří výběru konkrétních metod je tak nutné vzít v potaz, zda se jedná o úroveň kvantitativních či kvalitativních průzkumů- Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum jen poměrně málo informací, mnoho informací do hloubky, nejsou zachyceny souvislosti, informace standardizovaná, předem je dáno: o čem se bude mluvit, v jakém pořadí, formulace odpovědí dotázaný nemá možnost otvírat vlastní témata, nabízet vlastní postřehy a komentáře apod, co je důležité určuje výzkumník a ne dotázaný, možnost podchytit složitější souvislosti, pochopit komplexnější vztahy, zachytit i implicitní, skryté věci, témata určují oba, tázající se i dotazovaný, je pravděpodobnost, že se objeví nová témata, něco, co výzkumníky nenapadlo, malý počet lidí, nemůžeme zobecnit je lépe porovnatelný, data lze statisticky zpracovat, velké množství lidí, možnost zobecnění Pro zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města Žamberka lze využít několik metod, jejichž stručný popis uvádíme v jednotlivých podkapitolách níže 7

8 31 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ Smyslem veřejného setkání občanů města se zástupci vedení města je vytvořit takový prostor, aby občané zainteresovaní na daném problému spontánně otevíraly témata a uváděly problémy a potíže, které považují v této souvislosti za podstatné Pravidla: 1 Setkání být vedeno zkušeným moderátorem, který je rovněž tváří města tj ideálně pan starosta, v případě hodnocení úřadu klíčový zaměstnanec zosobňující vedení a řízení úřadu (tajemník, vedoucí odboru) 2 Ze setkání by měl být proveden zvukový záznam 3 Ten je následně analyzován a prostřednictvím analýzy jsou vyhodnocena témata: opakující se, akcentovaná, kritická, kontroverzní apod 32 ŘÍZENÝ SKUPINOVÝ ROZHOVOR Řízený skupinový rozhovor Focus group je velmi užitečný nástroj, jak testovat výchozí předpoklady a získávat nové informace Řízeného rozhovoru se účastní skupina do 10 (max 15) občanů, kteří diskutují pod vedením moderátora na předem daná témata (moderátor má připravený scénář rozhovoru) Řízený skupinový rozhovor se odlišuje od veřejného setkání právě tím, že má definované konkrétní téma veřejné setkání témata vytváří Výhoda Focus group spočívá v tom, že lze uspořádat rozhovory na stejné téma s různými skupinami občanů: Segmentace na základě věku Socio-ekonomického statutu (živnostníci, podnikatelé ve městě atp) Občané z konkrétní části Žamberka Následně lze výstupy z diskuse těchto jednotlivých skupin porovnat Stejně tak je ovšem možné vytvořit skupinu sestavenou ze všech shora uvedených zainteresovaných osob Pravidla: Řízený skupinový rozhovor musí být vždy zvukově zaznamenán a odborně zanalyzován Prostřednictvím analýzy se zachytí: 8

9 nejen jasná vyjádření diskutujících, ale také implicitně obsažené výpovědi např: kdo reaguje na jaký podnět, která témata se ukazují jako tabu, kterým dotazům zúčastnění neporozuměli apod 33 DOTAZNÍK Dotazník je relativně málo nákladný časově, finančně i personálně Vyžaduje poměrně málo času Z tohoto důvodu byl dotazník zvolen i jako pilotní a prioritní metoda v rámci zrealizovaného průzkumu spokojenosti mezi občany města Žamberka Výhody metody: Jednoduchost jak v provádění, tak i při zpracování výsledků Není příliš náročný na počet pracovníků ani jejich přípravu na práci s ním v terénu (na rozdíl od rozhovoru) Dává dotazovaným větší prostor (delší čas) rozmyslet si odpověď, než je tomu u rozhovoru Umožňuje získat odpovědi od velké části občanů, Dotazník je vhodné využít tam, kde je předem dostatek informací o problému (tématu, potřebách) a je potřeba si tyto informace ověřit (potvrdit, vyvrátit, utřídit dle důležitosti atd) Nevýhody metody Hlavní nevýhodou dotazníkových šetření je obecně nízká návratnost (pokud nejsou distribuovány např napřímo do poštovních schránek v rámci Žamberských listů) Dotazník může zprostředkovat pouze omezený rozsah informací a neumožňuje rozkrývat a porozumět vztahům, souvislostem a příčinám Sestavit kvalitní dotazník je velmi náročné a při chybné formulaci otázek může dojít k výraznému zkreslení odpovědí Pokud jde o požadavky, které jsou na dotazník kladeny, musí splňovat následující principy: dotazník má obsahovat všechny podstatné problémy, na které průzkum hledá odpověď, na které nemůže odpověď získat jiným způsobem, otázky mají být formulovány tak, aby bylo možno na ně získat vyčerpávající odpovědi, dotazník má být konstruován a otázky v něm postaveny takovým způsobem, aby neodradil a neznechutil dotazovaného, ale naopak ho nabádal k odpovědím, otázky v dotazníku mají být zformulovány zcela srozumitelným způsobem, 9

10 otázky mají být zformulovány tak, aby odpovědi na ně byly zcela jednoznačné, v dotazníku mají být otázky, na které je možno upřímně odpovídat, formulace otázek má být taková, aby na ně respondent mohl odpovídat bez nadměrné myšlenkové námahy, dotazník nemá respondenta příliš namáhat, nemá tedy být příliš obsažný a dlouhý Doporučený postup: 1 Verifikace cílů zjištění Řídící skupina průzkumu si musí ověřit cílové oblasti, které mají být předmětem dotazování mezi občany města Žamberka Tyto výstupy jsou následně použity při samotné tvorbě dotazníku Cíle se verifikují se zadavatelem průzkumu 2 Formulování otázek, vytvoření dotazníku, odsouhlasení se zadavatelem Na základě odsouhlasení cílů, jichž má být pomocí distribuce dotazníků dosaženo, je vytvořen návrh dotazníku jak po obsahové tak formátové stránce 3 Výběr distribučních kanálů a způsobů oslovení občanů K získání vyjádření občanů prostřednictvím dotazníku je využito několika různých distribučních cest: umístění on-line dotazníku na internetových stránkách města, tištěná forma volně k dispozici na městském úřadu, tištěná forma rozdávání mezi občany, získávání dat od občanů formou osobního dotazování vyplňování dotazníku s občany na ulici 4 Sběr vyplněných dotazníků, jejich vyhodnocení Následně je zajištěn sběr vyplněných dotazníků z předchozích distribučních kanálů Pro sběr dat z on-line dotazníků bude využita shromažďovací ová schránka, tištěné dotazníky můžou obyvatelé města odevzdávat v budovách městského úřadu, z osobního dotazování budou informace ihned k dispozici 10

11 4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠŤOVÁNÍ Při zpracovávání výsledků průzkumů záleží na složitosti šetření Lze použít např ruční zpracování a to v případě, že se jedná o jednoduchou anketu s malým počtem otázek, malým počtem respondentů aj, využít služeb externích systémů v případě, že půjde o rozsáhlejší šetření s větším počtem respondentů Poté nastupuje fáze uspořádání dat, která se provádí pomocí jejich třídění Jde o klasifikaci dat a jejich uspořádání do určitých skupin tříd, které je předpokladem pro měření souvislostí mezi těmito třídami dat Možnosti třídění dat spočívají v objektivnosti podobností a opakovatelnosti konkrétních jevů Podobnost je posuzována na základě jejich vlastností a řídí se logickými principy 11

12 5 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP PŘI PRÁCI S VÝSTUPY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK Seznámení s výsledky průzkumu Seznámit obyvatele Žamberku s výsledky průzkumu spokojenosti - využít následující komunikační kanály: Webové stránky města Žamberské listy Nástěnky popř úřední deska v budovách úřadu místní samosprávy Návrh opatření Navrhnout a schválit opatření, která budou reagovat na výsledky průzkumu spokojenosti Je nutné vypracovat akční plán realizace nápravných opatření s ohledem na rozpočtový výhled města Žamberka, priority občanů i vedení města v souladu se strategickým plánem města Žamberk Informování občanů o návrhu opatření O návrhu opatření informovat občany Touto cestou budou obyvatelé Žamberka seznámeni s hlubší podstatou provedého průlzkumu v souvislosti s e strategií vedení města, která by měla vést ke zvýšení spokojenosti obyvatel a úrovně kvality života ve městě Občané musí vídět, že se něco děje na základě jejich hodnocení! Zjištění názoru občanů V případě, že má konkrétní návrh opatření více variant řešení, je dobré nechat občany vybrat ideální variantu Tento krok lze řešit pomocí anketních systému/dotazníkového šetření popř sběrných boxů Informace o konkrétním výběru finálního řešení Pomocí různých komunikačních kanálů informovat občany o realizovaném řešení (ŽL, webové stránky, úřední deska) V rámci tohoto kroku budou představeny konkrétní prvky projektového řešení (termíny - harmonogram, zodpovědnosti, dodavatelé, způsob řešení "zakázky") Průběžná informace o stavu realizovaných opatření Řešit finální podobu hotového díla, inovovaného procesu, zlepšení Vhodné cílovat na konkrétní skupinu (změna místa kanceláří - dotázat se seniorů apod) 12

13 6 STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚÚ ŽAMBERK V následující kapitole je uveden návrh standardizovaného průzkumu spokojenosti pro občany města Žamberka Návrh vychází již z provedeného průzkumu v roce 2014 Dotazník je zaměřen jak na identifikaci potřeb občanů v rámci rozvoje města, tak i na hodnocení spokojenosti v jednotlivých oblastech života v Žamberku a hodnocení Městského úřadu ze strany obyvatel Žlutě jsou označeny ideální otázky, ze kterých se řešitelé můžou dozvědět nejvíce přesných informací Obecně platí čím více komentovaných odpovědí, tím lépe Je ovšem důležité přihlédnout k náročnosti vyhodnocení SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 1) Věk Kategorie 1) ) ) ) ) ) 60 a více 2) Pohlaví Kategorie 1) Žena 2) Muž 3) Nejvyšší dosažené vzdělání: Kategorie 1) Základní (bez vyučení); 2) Vyučen/a (bez maturity); 3) Středoškolské s maturitou; 4) Vyšší odborné nebo vysokoškolské 13

14 4) Socioekonomický status: Kategorie a) OSVČ, podnikatel (zaměstnavatel); b) zaměstnaný na plný nebo částečný úvazek; c) v domácnosti (na mateřské nebo rodičovské dovolené apod); d) nezaměstnaný; e) studující; f) senior, v důchodu; g) bez odpovědi, neumím posoudit h) jiné, V následující části průzkumu prosím ohodnoťte vybrané oblasti rozvoje města a zaškrtněte odpovědi, se kterými souhlasíte a které vyjadřují Vaše hodnocení Zároveň prosím využijte pole pro komentář, kde můžete rozvést své hodnocení a upozornit na konkrétní věci B) STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA 5) Zaškrtněte prosím přednosti města Žamberk, se kterými jste spokojen/a, popř uveďte vlastní komentář (možno i více odpovědí max 4 nejdůležitější) Přítomnost středního školství, ZUŠ Dobrá vybavenost obchody, službami Možnost sportovního využití ve městě a okolí Spolková činnost Kvalitní životní prostředí Nenarušené historické centrum památky Nevím Jiné: 14

15 6) A naopak, vyberte prosím nedostatky, se kterými v Žamberku nejste spokojen/a a které by se podle Vás měly zlepšit (možno i více odpovědí max 4 odpovědi, které jsou pro Vás nejdůležitější) Dopravní situace ve městě (stav silnic, parkovací místa ) Málo příležitostí pro využití volného času (např sport, kultura ) Celkový stav infrastruktury (vodovod, kanalizace, osvětlení) Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatek veřejné zeleně uvnitř města Čistota města Bezpečnostní situace ve městě Nedostatečná kapacita mateřských škol Nevím Jiné: 7) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti dopravy? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Doprava Jaké jsou podle Vás největší dopravní problémy v Žamberku? (max 4 odpovědi) Bezpečnost silničního provozu Nevhodné podmínky pro cyklisty Bezohledné chování řidičů (vysoká rychlost, špatné parkování ) Špatné dopravní značení Osvětlení komunikací Problémy s parkováním Kvalita a údržba komunikací Kvalita a údržba chodníků Situace s křižovatkou u městského muzea Doprava nepůsobí žádné větší problémy Nevím Jiné: 15

16 8) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti zdravotnictví? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Zdravotnictví ) Postrádáte nějakou službu v oblasti zdravotnictví či pomoci, nebo některá z nich nemá dostatečnou kapacitu? (max 3 odpovědi) Praktický lékař Dětský lékař Zubní lékař Odborný lékař: vypište zaměření: Rehabilitace, fyzioterapie Lékárna Nevím Jiné: Oblast 10) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti sociálních služeb? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Hodnocení Sociální služby

17 11) Vnímáte nějaké problémy, které jsou spojeny s jednou či více níže uvedenými skupinami? Prosím, uveďte i Váš komentář (max 3 odpovědi) Zdravotně postižení Důchodci Bezdomovci Mentálně postižení Drogově závislí Nevnímám žádný problém v oblasti sociálních služeb Nevím Jiné: 12) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti Životního prostředí? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Životní prostředí ) Vnímáte nějaké problémy v oblasti péče o veřejná prostranství? (max 4 odpovědi) Prosím, uveďte i Váš komentář Není zabezpečen pravidelný úklid ulic Málo odpadkových košů v ulicích, vypište lokalitu: Nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně Nepořádek v okolí domů, vypište lokalitu: Nedostatečná zimní údržba, vypište lokalitu: Problémy s psími exkrementy, vypište lokalitu: Vandalismus (ničení zeleně, laviček, graffiti apod), vypište lokalitu: Přeplněné odpadní nádoby (potřeba častěji vyvážet), vypište lokalitu: Nevnímám žádný problém Jiné: 17

18 14) Jak jste spokojen/a s oblastí školství? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Školství ) Zaškrtněte prosím problémy, které Vás nejvíce trápí v oblasti školství (max 4 odpovědi) Prosím, uveďte i Váš komentář Nedostatek míst v mateřských školkách Chybějící jesle Otevírací doba mateřských škol Úroveň výuky na základních školách Středoškolské vzdělání (úroveň, zaměření apod) Nevnímám žádný problém Jiné: 16) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti kultury? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Kultura

19 17) Uveďte Váš komentář, zda a popř co postrádáte v oblasti kulturního vyžití 18) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti sportu? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Sport ) Co postrádáte v oblasti sportu? K vybraným odpovědím uveďte Váš komentář Nedostatek sportovišť Kvalita sportovišť Nedostatečná podpora sportu ze strany města Absence některých sportovních oddílů či klubů pro děti a mládež Kvalita a úroveň sportovních oddílů v Žamberku Nevnímám žádný problém 19

20 20) Jak jste spokojen/a se službami v oblasti bydlení? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Oblast Hodnocení Bydlení ) Představte si, že by se Vám naskytla možnost odstěhovat se z města, využil/a byste ji? určitě ne spíše ne spíše ano určitě ano nevím 22) Jaký by byl důvod pro Vaše odstěhování? (možno i více odpovědí) Špatné pracovní uplatnění ve městě Nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času Nízká kvalita obchodů a služeb (např i otevírací doba) Nespokojenost se stávajícím bydlením Nové bydlení je nedostupné (nejsou dostupné byty nebo pozemky pro výstavbu) Nespokojenost s bezpečností ve městě Čistota a životní prostředí ve městě Láká mě jiný styl života Nedostupné služby v pozdních odpoledních hodinách Osobní důvody (stěhování za rodinou apod) Nevím Jiné: 20

21 23) Jste, jakožto občan Žamberka, dostatečně zapojován/a do rozhodování o aktivitách města Žamberka? (např veřejné hlasování o výstavbě sportovního areálu, výstavba hřišť, ) Ano, město dostatečně zapojuje občany do rozhodování (hlasování, diskusní fóra apod) Ano, město zapojuje občany do rozhodování, problémem je nízká aktivita občanů při hlasování Přivítal/a bych větší možnost veřejného rozhodování Město nezapojuje občany do rozhodování 24) Máte dostatečné informace o dění ve městě? Ohodnoťte prosím na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen) Nevím, nedokážu posoudit Prosím, uveďte, které typy informací Vám chybí: 25) Jaké informační zdroje o dění na Městském úřadě a ve městě využíváte? (můžete označit více variant) Čtrnáctideník města Žamberka Žamberské listy Internetové stránky města Úřední deska Osobní kontakt na úřadu Telefonické dotazování ové dotazování Jiné: 21

22 C) SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŽBAMI MĚSTSKÉHO ÚŘADU U vybraných otázek prosím použijte k hodnocení škálu 1 5, kde 1= zcela spokojen (ano, vyhovuje mi), 5 = velmi nespokojen (ne, nevyhovuje mi), nebo zvolte odpověď: nevím, nedokážu posoudit 26) Jste spokojen/a se službami, které poskytuje Městský úřad? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 27) Jak často vyřizujete záležitosti na odborech Městského úřadu? Minimálně jednou za 14 dní Minimálně jednou za měsíc Minimálně jednou za 6 měsíců Minimálně 1x za rok 28) Jaké záležitosti nejčastěji na úřadu vyřizujete? Stížnost Zaplacení poplatku (komunální odpad, poplatek za psa ) Přestupek Vydání osobních dokladů (občanský průkaz, cestovního pasu) Vydání řidičského průkazu, přepis vozidla apod Řízení dle stavebního zákona Sociální dávky Potřeba informace 22

23 Jiné: 29) Mají budovy Městského úřadu dostatečné označení pro snadnou orientaci? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 30) Jak jste spokojeni s prostředím úřadu? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5 zde, prosím, uveďte svůj komentář: 31) Je na internetových stránkách či jinde přesně uvedeno, ve které budově úřadu budete řešit jakou záležitost? Ano Ne Nevím/nedokážu posoudit 32) Jsou úřední hodiny dostatečně přizpůsobené možnostem zákazníků? Ano Ne Nevím/nedokážu posoudit 23

24 33a) Kterou variantu byste podpořil/a? Ponechat úřední hodiny i počet úředníků v podstatě stejné, příp s malými úpravami Rozšířit úřední hodiny společně s adekvátním navýšením počtu vyřizujících úředníků 33) Jak jste spokojen/a s odborností úředníků? Dokáží Vám pomoci, případně jsou schopni poradit Vám, na koho se obrátit? Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 34) Jak jste spokojen/a s přístupem úředníků? (ochota, vstřícnost, snaha pomoci ) Nevím, nedokážu posoudit V případě hodnocení 4-5, prosím, uveďte svůj komentář: 35) Využíváte možnost internetového objednávání, a pokud ano, jak jste s ním spokojen/a? ANO využívám a jsem spokojen ANO využívám, ale přivítal bych zlepšení (prosím okomentujte) ANO využívám a jsem nespokojen (prosím okomentujte) Využívám velmi zřídka, nemohu hodnotit NE nevyužívám 24

25 36) Máte nějaké další náměty či připomínky pro zlepšení činnosti a služeb poskytovaných Městských úřadem? 25

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 3. cvičení opakování předchozího cvičení, empirický model výzkumného problému v sociologickém výzkumu/tvorba dotazovacího nástroje Vyučující:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více