Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014"

Transkript

1 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce České republiky Předkládá: Název organizace: Jméno řešitele: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ing. Zuzana Freibergová 1

2 Obsah 1. Představení projektu Průběh řešení projektu a plnění dílčích cílů v roce Výsledky projektu Plánované aktivity a výstupy v roce Seznam dílčích výstupů

3 1. Představení projektu Projekt Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce České republiky byl pracovníky Střediska podpory poradenských služeb NVF o.p.s. připraven na základě předchozích zjištění a zkušeností získaných řešením jiných projektů vztažených k poradenským činnostem Úřad práce. Ze závěrů a zjištění těchto projektů vyplynula potřeba proces nákupu externích služeb inovovat a sjednotit. Po projednání a ověření zájmu ze strany Generálního ředitelství ÚP byl projekt připraven a jeho řešení probíhá v úzké spolupráci jak s pracovníky GŘ ÚP, tak i s pracovníky různých úrovní pracovišť Úřadu práce a dalšími odborníky. Řešení projektu probíhalo v roce 2014 podle plánu. Byly realizovány všechny naplánované aktivity a splněny dílčí cíle. Byla zpracována vstupní analýza, připraveno a realizováno dotazníkové šetření, vybrány problémové okruhy pro další zpracování a zrealizováno kvalitativní šetření k řešené problematice. Všechny tyto aktivity přispívají k plnění hlavního cíle projektu přípravě a zpracování metodiky pro optimalizaci nákupu externích poradenských služeb Úřad práce ČR. 3

4 2. Průběh řešení projektu a plnění dílčích cílů v roce 2014 Cílem projekt Optimalizace nákupu externích poradenských služeb je na základě analýzy realizovaných výběrových řízení na nákup poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR od externího dodavatele vypracovat návrh jejich optimalizace, která bude zahrnovat jednotný popis nakupovaných poradenských služeb a návrh kritérií pro výběr externího dodavatele poradenských služeb. Projekt přispěje ke zvýšení kvality externě nakupovaných poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR, ke sjednocení požadavků kladených na tyto služby, což povede ke zvýšení šancí uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce. Projekt navrhne metodiku výběru externích dodavatelů a normativní instrukci pro tento výběr a přispěje tím ke zefektivnění a sjednocení požadavků externího nákupu poradenských služeb Úřadem práce ČR a k zavedení metodiky do praxe. Ke splnění hlavního cíle projektu je třeba učinit mnoho postupných kroků a plnit jednotlivé dílčí cíle v letech 2014 a Následující text popisuje průběh realizace a plnění dílčích cílů v roce Dílčí cíl 1. kvartál - Vstupní analýza dostupných informací Získat ucelené, aktuální, teoretické, legislativní a další veřejně dostupné informace o výběrových řízeních a o poradenských službách ÚP. Popis realizace Na začátku roku 2014 bylo zahájeno řešení projektu. Prvním úkolem bylo shromáždit maximum informací k problematice. Byly vyhledány a postupně analyzovány a zpracovány dokumenty odborné i legislativní, výstupy předchozích projektů a další materiály. Jako nezbytné se ukázalo, že je třeba analyzovat přímo vlastní zadávací dokumentace výběrových řízení. Proto bylo vyhledáno a postupně získáno několik desítek zadávacích dokumentací na výběrová řízení vypisovaná krajskými pobočkami Úřadu práce od roku Informace byly vyhledávány převážně na internetu, protože existuje legislativní povinnost pro jejich zveřejňování. Po projednání s Generálním ředitelstvím ÚP ČR byla oslovena a vytvořena síť kontaktních osob na krajských pracovištích ÚP ČR, které se budou na řešení projektu podílet (např. formou vyplňování dotazníků či předávání informací). Této sítě bylo poprvé využito pro kontrolu úplnosti podkladů, tak že jim byl zaslán seznam veřejných zakázek z jejich kraje k doplnění. Tímto způsobem byl získán přehled o téměř šedesáti výběrových řízení. Postupně byly shromážděny kompletní dokumentace těchto výběrových řízení, včetně všech příloh a souvisejících souborů, které byly připraveny na kvalitativní analýzu prostřednictvím specializovaného programu Atlas-ti. Ne všechny dokumenty však byly vhodné pro textovou analýzu (nevhodný formát obrázek PDF), takže vlastní analýze bylo podrobeno přesně 50 dokumentů. Tato analýza byla značně časově náročná, takže pokračovala i v dalších měsících roku

5 Plánované výstupy 1. dílčího cíle: - vstupní analýza veřejně dostupných informací Popis plnění dílčího cíle Plnění tohoto dílčího cíle probíhalo nejen v prvních měsících roku 2014, ale i průběžně během celého roku. Spočívalo ve vyhledávání, shromažďování a studiu nejen teoretické literatury k problematice výběrových řízení a poradenských služeb, ale především ve shromažďování dostupných zadávacích dokumentací pro výběrová řízení realizovaná v minulých letech jednotlivými krajskými pobočkami ÚP ČR. Postupně bylo vyhledáno několik desítek zadávacích dokumentací, včetně všech příloh a souvisejících souborů, které byly podrobeny kvalitativní analýze prostřednictvím specializovaného programu Atlas-ti. Na plnění tohoto dílčího cíle se podíleli všichni členové pracovního týmu. Text vstupní analýzy je složen z kapitol o poradenských službách poskytovaných klientům ÚP, jejich typech, formách a členění, o jejich externím nákupu a zkušenostech pracovníků s tímto procesem (čerpáno z předchozích výzkumů) a výstupy některých předchozích analýz. Je zpracován a uložen v NVF jako Dílčí výstup 1. Dílčí cíl 2. kvartál - Příprava a realizace dotazníkového výzkumného šetření Připravit a realizovat vstupní výzkumné šetření mapující dosud realizovaná výběrová řízení a problémy s tím spojené a poradenské služby realizované externě jednotlivými krajskými pobočkami ÚP. Popis realizace Na základě průběžných výstupů ze vstupní analýzy byla připravena metodika vstupního výzkumného šetření. Byla zvolena technika elektronického dotazníkového šetření, které je efektivní, rychlé a levné. Cílem šetření bylo získat dodatečné informace ke vstupní analýze a zaměřilo se především na doplnění přehledu poptávaných služeb, hodnotících kritérií a získání názorů na používanou terminologii. Cílovou skupinou byly kontaktní osoby na krajských pobočkách ÚP, jako osoby, které byly zapojeny do přípravy a realizace výběrových řízení na poradenské činnosti. Vlastní dotazník byl rozdělen do 11 oddílů zaměřených na jednotlivé skupiny poradenských služeb a dále na terminologii, hodnotící kritéria a vlastní odborné zkušenosti respondentů. Celkem obsahoval 65 otázek a to jak uzavřených, tak i otevřených (pro vlastní komentáře a názory). Pro sběr dat byl využit elektronický dotazníkový systém LimeSurvey. Po pilotáži byl dotazník upraven (upravená formulace a doplnění několika otázek) a připraven k distribuci. K jeho vyplnění byly ve spolupráci s GŘ ÚP vyzvány kontaktní osoby krajských poboček ÚP (celkem 14 osob). Vzhledem k anonymitě nebylo možno kontrolovat, ze kterých krajů jsou získané údaje. Po dvou týdnech byli všichni oslovení respondenti urgováni k vyplnění - nakonec bylo získáno 9 hotových dotazníků. Návratnost tedy činila 64 %. Získaná data byla ze systému vyexportována a připravena pro následné zpracování. 5

6 Plánované výstupy 2. dílčího cíle: - elektronický dotazník - zpráva o realizaci dotazníkového šetření Popis plnění dílčího cíle Dotazovací nástroj byl sestaven na základě problémových okruhů získaných ze vstupní analýzy. Bylo využito elektronické formy dotazování pomocí systému LimeSurvey. Dotazník má 65 otázek a je uložen jak přímo v systému, tak i ve formě PDF a Word. Na realizaci tohoto dílčího cíle se podíleli členové realizačního týmu pod vedením Z. Freibergové. Příprava a průběh realizace dotazníkového šetření je popsán v samostatném dokumentu. Oba výstupy jsou uloženy v NVF jako Dílčí výstup 2. Dílčí cíl 3. kvartál - Zpracování dat z dotazníkového šetření a příprava kvalitativního výzkumu Zpracovat data z dotazníkového šetření, vybrat poradenské služby, pro které budou připraveny jednotné popisy a připravit kvalitativní šetření pro zjištění specifik uplatňovaných při externím nákupu poradenských služeb a zkušeností s těmito zakázkami. Popis realizace Datový soubor získaný vyplněním dotazníků pracovníky Krajských poboček ÚP byl podroben komplexnímu zpracování s využitím jak statistických, tak i kvalitativně sociologických metod. Výsledky byly spolu s metodikou a popisem realizace zpracovány do podoby Průběžné výzkumné zprávy. Z této analýzy vyplynulo opět několik problémových témat, která byla samostatně popsána (jednalo se především o potvrzení problémů způsobených nejednotnou terminologií a nejednotnou obsahovou náplní jednotlivých poradenských služeb a aktivit, problémy při přípravě a hodnocení zakázek a při následné kontrole apod.). Současně byl také vytvořen seznam nakupovaných poradenských služeb uspořádaných do skupin podle podobných charakteristik. Posledním úkolem bylo z výše definovaných problémů připravit návrh scénáře pro hloubkové rozhovory. Plánované výstupy 3. dílčího cíle: - průběžná výzkumná zpráva obsahující metodiku dotazníkového šetření a jeho souhrnné výsledky - výběr problémových okruhů a témat, která budou využita při přípravě kvalitativního šetření a v návrhové části projektu - seznam externě nakupovaných poradenských služeb - návrh scénáře pro rozhovory s vybranými pracovníky krajských poboček ÚP Popis plnění dílčího cíle 6

7 Předem připravená metodika byla společně s daty získanými z dotazníkového výzkumu mezi zástupci krajských poboček ÚP zpracována do podoby průběžné výzkumné zprávy, která obsahuje jak statistické vyhodnocení uzavřených otázek, tak výčet a analýzu otázek otevřených. Z výsledků šetření a s využitím obsahové analýzy textu zadávacích dokumentací shromážděných během 1. kvartálu řešení projektu byly vydefinovány problémové okruhy, které budou vyžadovat pozornost a další zpracování (terminologie, obsahová náplň, příprava a realizace, kontrola, ). Dále byl zpracován seznam nakupovaných poradenských služeb (včetně četnosti výskytu v analyzovaných dokumentacích) a návazně připraven návrh problémových témat pro scénář pro rozhovory se zástupci krajských poboček ÚP. Na řešení těchto úkolů se podíleli všichni pracovníci realizačního týmu. Souhrn uvedených dokumentů je uložen v NVF jako Dílčí výstup 3. Cíl 4. kvartál - Realizace rozhovorů s vybranými pracovníky ÚP ČR Ověření a doplnění zjištění z první fáze výzkumu o hlubší poznání situace a o zkušenosti s realizací výběrových řízení a jejich praktických výsledků. Popis realizace Pro naplnění čtvrtého dílčího cíle byla připravena metodika výzkumného šetření a následně scénář pro hloubkové rozhovory, který byl pilotně ověřen v Praze. Dále bylo sjednáno a realizováno několik rozhovorů se zástupci Krajských poboček ÚP ve vybraných krajích (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). Osloveni byli pracovníci, kteří se přímo podíleli na přípravě veřejných zakázek na poradenské činnosti v minulých letech. Z rozhovorů byly pořízeny zvukové záznamy. Tazateli byli členové řešitelského týmu (Z. Freibergová, P. Maříková), respondenty vedoucí oddělení poradenství a další odborní pracovníci. Rozhovory probíhaly na pracovištích respondentů. Zvukové záznamy rozhovorů byly uloženy a spolu s poznámkami tazatele předběžně zpracovány a připraveny k doslovnému přepisu, který bude probíhat v příštím měsíci. Po jejich zpracování a analýze (náplň 1. kvartálu roku 2015) bude rozhodnuto o případném doplnění dalších rozhovorů v souladu s metodologickým postupem kvalitativního výzkumu. Plánované výstupy 4. dílčího cíle: - Technická zpráva o provedení kvalitativního šetření obsahující metodiku kvalitativního šetření a scénář pro rozhovory - Zvukové nahrávky z realizovaných rozhovorů připravené k přepisu Popis plnění dílčího cíle Metodika kvalitativního šetření a obecný scénář pro hloubkové rozhovory (upravovaný pro jednotlivé kraje podle konkrétních realizovaných výběrových řízení) je v textovém formátu uložen v NVF jako Dílčí výstup 4. Zvukové nahrávky jsou uloženy v zabezpečeném datovém úložišti NVF. 7

8 3. Výsledky projektu V projektu jsou plánovány dva hlavní výsledky, a to: 1. Certifikovaná metodika MPSV 2. Návrh normativní instrukce GŘ ÚP Certifikovaná metodika MPSV Metodika bude obsahovat vzorový popis externě nakupovaných poradenských činností ÚP ČR obsahující charakteristiku dané poradenské činnosti, cílové skupiny, pro kterou je využitelná, cíl, který naplňuje, hodinovou dotaci, případně potřebné materiální a informační zabezpečení. Podle charakteru dané poradenské činnosti bude také popsán postup, forma a rozsah výstupu z poradenské činnosti určený pro klienta / ÚP ČR (např. individuální závěrečná zpráva) atd. Návrh normativní instrukce GŘ ÚP Návrh normativní instrukce bude obsahovat vzorový postup / návod na přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele (doporučené postupy pro přípravu a tvorbu zadání výběrového řízení na poradenské služby včetně technických a profesních kvalifikačních předpokladů na jejich poskytovatele a návrhu hodnotících kritérií v souladu se zákonem o veřejných zakázkách). V roce 2014 byl připraven návrh metodiky k certifikaci. Tato metodika upravuje jednu ze služeb ÚP ČR (Bilanční diagnostika), která je nakupována externě a vyžaduje vzhledem k okolnostem (náročnosti na obsah i požadavky na realizátora) vlastní (samostatný) právní rámec. Proces certifikace bude probíhat v roce 2015, kdy bude zároveň připraven i druhý výstup návrh normativní instrukce GŘ ÚP. 8

9 4. Plánované aktivity a výstupy v roce 2015 V roce 2015 bude nadále probíhat řešení projektu podle předem připraveného harmonogramu. Řešení je opět rozděleno do jednotlivých etap kvartálů. 5. kvartál Název - Příprava dat k analytickému zpracování Cíl Příprava dat k analytickému zpracování a příprava jednotného popisu externě nakupovaných poradenských služeb. Popis činnosti Dílčím cílem tohoto kvartálu je příprava dat k analytickému zpracování a příprava jednotného popisu externě nakupovaných poradenských služeb. Bude zajištěn textový přepis zvukových záznamů z již realizovaných rozhovorů (případně z dalších, které bude potřeba doplnit) a tyto informace budou dále zpracovány kódováním s využitím analytického softwaru Atlas-ti pro kvalitativní typ sociologických dat. Dále bude připraven jednotný popis vybraných externě nakupovaných poradenských služeb. Plánované výstupy: - Přepsané a okódované rozhovory - Technická zpráva o přípravě dat k analytickému zpracování - Návrh jednotného popisu externě nakupovaných poradenských služeb 6. kvartál Název - Analýza dat kvalitativního šetření Cíl Analýza dat a jejich syntéza do formy vzorové zadávací dokumentace na zadávání veřejné zakázky na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Popis činnosti S využitím záznamů rozhovorů bude vypracována analýza vybraných postupů zadávání veřejných zakázek na nákup poradenských služeb od externího subjektu. Dále bude připraven návrh vzorové zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Plánované výstupy: - Návrh vzorové zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. 9

10 - Analýza vybraných postupů zadávání veřejných zakázek na nákup poradenských služeb od externího subjektu. 7. kvartál Název - Příprava metodiky postupu krajské pobočky ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na poradenské služby Cíl Prodiskutování výstupů předchozích etap zejména návrhu vzorové zadávací dokumentace a výsledků analýzy, které budou využity při přípravě metodiky postupu KrP ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Popis činnosti V tomto kvartále se uskuteční 3 workshopy s pracovníky různých KRP ÚP ČR, kteří připravují zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na nákup poradenských služeb a workshop s odbornými pracovníky ÚP ČR a MPSV. Bude připravena metodika postupu KrP ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Plánované výstupy: - Návrh metodiky postupu KrP ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. 8. kvartál Název - Závěrečná fáze Cíl Závěrečné práce související s uzavřením projektu, s organizací závěrečného semináře, se zpracováním finální verze metodiky a návrhu normativní instrukce, a zabezpečení oponentních posudků hlavního výstupu projektu. Popis činnosti V této etapě se uskuteční závěrečný seminář pro pracovníky ÚP ČR a MPSV. Současně budou probíhat závěrečné práce směřující ke zpracování finální verze metodiky pro MPSV a zpracování návrhu normativní instrukce pro GŘ ÚP - Optimalizace výběrových řízení na poradenské činnosti. Budou vybráni dva odborní oponenti a vypracovány oponentní posudky. Plánované výstupy: - Finální verze metodiky a dva oponentní posudky na tuto metodiku - Návrh normativní instrukce pro GŘ ÚP Optimalizace výběrových řízení na poradenské činnosti 10

11 5. Seznam dílčích výstupů Seznam Dílčích výstupů: Dílčí výstupy jsou uloženy v datovém úložišti NVF v textovém formátu. 1. Dílčí výstup 1 Vstupní analýza veřejně dostupných informací 2. Dílčí výstup 2 obsahuje 2 části: a. Elektronický dotazník (upravená tisková verze) b. Zpráva o realizaci dotazníkového šetření 3. Dílčí výstup 3 obsahuje 4 části: a. Průběžná výzkumná zpráva obsahující metodiku dotazníkového šetření a jeho souhrnné výsledky b. Výběr problémových okruhů a témat, která budou využita při přípravě kvalitativního šetření a v návrhové části projektu c. Seznam externě nakupovaných poradenských služeb d. Návrh scénáře pro rozhovory s vybranými pracovníky krajských poboček ÚP 4. Dílčí výstup 4 obsahuje 2 části: a. Technická zpráva o provedení kvalitativního šetření obsahující metodiku kvalitativního šetření a scénář pro rozhovory b. Seznam zvukových nahrávek z realizovaných rozhovorů připravených k přepisu Poznámka k Dílčímu výstupu 4 zvukové nahrávky rozhovorů jsou uloženy ve formátu WMA. Tyto nahrávky nemohou být vzhledem k datovému formátu a zachování anonymity předávány třetím osobám. 11

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Tento dotazník slouží k vyjasnění vybraných aspektů zjištěných při analýze zadávacích dokumentací ÚP pro nákup

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Zajištění poradenských služeb pro proces zavádění standardu Investors in People do podniků v rámci projektu Standard rozvoje lidských zdrojů v podnicích (národní projekt

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití

SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití Zpracoval: PhDr. David Michalík, Ph.D. VÚBP, V.V.I. PRAHA, 2013

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Bilanční diagnostika 6. workshop

Bilanční diagnostika 6. workshop Bilanční diagnostika 6. workshop 4. - 5. 4. 2013, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace Již poslední šestý mezinárodní workshop se uskutečnil opět v oblíbeném hotelu Crystal Palace v Praze. Zájem o

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I.

ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I. ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 Evaluátor I. a Manažer evaluací I. V Praze, dne 11. prosince 2008 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné shrnutí

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR Ú V O D Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro všechny etapy práce s tazateli, tedy jejich získávání, školení, doškolování, evidenci,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky podllee ussttaanoveeníí 156 zzáákonaa Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Rámcová smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací Operačního

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 a 2009. Evaluátor a Manažer evaluací

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008 a 2009. Evaluátor a Manažer evaluací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 a 2009 Evaluátor a Manažer evaluací V Praze, dne 14. prosince 2009 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Metody sociálního výzkumu 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Problémy při sociálním výzkumu Sociální realita často zachytitelná jen skrze indikátory potřebná informace: je přímo pozorovatelná

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Poradenství, zadavatelské činnosti a právní služby při realizaci veřejných zakázek zadávaných Úřadem práce v Českých Budějovicích. Název veřejné zakázky: Forma veřejné

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Věc: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby s označením V 000453 - Provedení auditu

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více