Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014"

Transkript

1 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce České republiky Předkládá: Název organizace: Jméno řešitele: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ing. Zuzana Freibergová 1

2 Obsah 1. Představení projektu Průběh řešení projektu a plnění dílčích cílů v roce Výsledky projektu Plánované aktivity a výstupy v roce Seznam dílčích výstupů

3 1. Představení projektu Projekt Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce České republiky byl pracovníky Střediska podpory poradenských služeb NVF o.p.s. připraven na základě předchozích zjištění a zkušeností získaných řešením jiných projektů vztažených k poradenským činnostem Úřad práce. Ze závěrů a zjištění těchto projektů vyplynula potřeba proces nákupu externích služeb inovovat a sjednotit. Po projednání a ověření zájmu ze strany Generálního ředitelství ÚP byl projekt připraven a jeho řešení probíhá v úzké spolupráci jak s pracovníky GŘ ÚP, tak i s pracovníky různých úrovní pracovišť Úřadu práce a dalšími odborníky. Řešení projektu probíhalo v roce 2014 podle plánu. Byly realizovány všechny naplánované aktivity a splněny dílčí cíle. Byla zpracována vstupní analýza, připraveno a realizováno dotazníkové šetření, vybrány problémové okruhy pro další zpracování a zrealizováno kvalitativní šetření k řešené problematice. Všechny tyto aktivity přispívají k plnění hlavního cíle projektu přípravě a zpracování metodiky pro optimalizaci nákupu externích poradenských služeb Úřad práce ČR. 3

4 2. Průběh řešení projektu a plnění dílčích cílů v roce 2014 Cílem projekt Optimalizace nákupu externích poradenských služeb je na základě analýzy realizovaných výběrových řízení na nákup poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR od externího dodavatele vypracovat návrh jejich optimalizace, která bude zahrnovat jednotný popis nakupovaných poradenských služeb a návrh kritérií pro výběr externího dodavatele poradenských služeb. Projekt přispěje ke zvýšení kvality externě nakupovaných poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR, ke sjednocení požadavků kladených na tyto služby, což povede ke zvýšení šancí uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce. Projekt navrhne metodiku výběru externích dodavatelů a normativní instrukci pro tento výběr a přispěje tím ke zefektivnění a sjednocení požadavků externího nákupu poradenských služeb Úřadem práce ČR a k zavedení metodiky do praxe. Ke splnění hlavního cíle projektu je třeba učinit mnoho postupných kroků a plnit jednotlivé dílčí cíle v letech 2014 a Následující text popisuje průběh realizace a plnění dílčích cílů v roce Dílčí cíl 1. kvartál - Vstupní analýza dostupných informací Získat ucelené, aktuální, teoretické, legislativní a další veřejně dostupné informace o výběrových řízeních a o poradenských službách ÚP. Popis realizace Na začátku roku 2014 bylo zahájeno řešení projektu. Prvním úkolem bylo shromáždit maximum informací k problematice. Byly vyhledány a postupně analyzovány a zpracovány dokumenty odborné i legislativní, výstupy předchozích projektů a další materiály. Jako nezbytné se ukázalo, že je třeba analyzovat přímo vlastní zadávací dokumentace výběrových řízení. Proto bylo vyhledáno a postupně získáno několik desítek zadávacích dokumentací na výběrová řízení vypisovaná krajskými pobočkami Úřadu práce od roku Informace byly vyhledávány převážně na internetu, protože existuje legislativní povinnost pro jejich zveřejňování. Po projednání s Generálním ředitelstvím ÚP ČR byla oslovena a vytvořena síť kontaktních osob na krajských pracovištích ÚP ČR, které se budou na řešení projektu podílet (např. formou vyplňování dotazníků či předávání informací). Této sítě bylo poprvé využito pro kontrolu úplnosti podkladů, tak že jim byl zaslán seznam veřejných zakázek z jejich kraje k doplnění. Tímto způsobem byl získán přehled o téměř šedesáti výběrových řízení. Postupně byly shromážděny kompletní dokumentace těchto výběrových řízení, včetně všech příloh a souvisejících souborů, které byly připraveny na kvalitativní analýzu prostřednictvím specializovaného programu Atlas-ti. Ne všechny dokumenty však byly vhodné pro textovou analýzu (nevhodný formát obrázek PDF), takže vlastní analýze bylo podrobeno přesně 50 dokumentů. Tato analýza byla značně časově náročná, takže pokračovala i v dalších měsících roku

5 Plánované výstupy 1. dílčího cíle: - vstupní analýza veřejně dostupných informací Popis plnění dílčího cíle Plnění tohoto dílčího cíle probíhalo nejen v prvních měsících roku 2014, ale i průběžně během celého roku. Spočívalo ve vyhledávání, shromažďování a studiu nejen teoretické literatury k problematice výběrových řízení a poradenských služeb, ale především ve shromažďování dostupných zadávacích dokumentací pro výběrová řízení realizovaná v minulých letech jednotlivými krajskými pobočkami ÚP ČR. Postupně bylo vyhledáno několik desítek zadávacích dokumentací, včetně všech příloh a souvisejících souborů, které byly podrobeny kvalitativní analýze prostřednictvím specializovaného programu Atlas-ti. Na plnění tohoto dílčího cíle se podíleli všichni členové pracovního týmu. Text vstupní analýzy je složen z kapitol o poradenských službách poskytovaných klientům ÚP, jejich typech, formách a členění, o jejich externím nákupu a zkušenostech pracovníků s tímto procesem (čerpáno z předchozích výzkumů) a výstupy některých předchozích analýz. Je zpracován a uložen v NVF jako Dílčí výstup 1. Dílčí cíl 2. kvartál - Příprava a realizace dotazníkového výzkumného šetření Připravit a realizovat vstupní výzkumné šetření mapující dosud realizovaná výběrová řízení a problémy s tím spojené a poradenské služby realizované externě jednotlivými krajskými pobočkami ÚP. Popis realizace Na základě průběžných výstupů ze vstupní analýzy byla připravena metodika vstupního výzkumného šetření. Byla zvolena technika elektronického dotazníkového šetření, které je efektivní, rychlé a levné. Cílem šetření bylo získat dodatečné informace ke vstupní analýze a zaměřilo se především na doplnění přehledu poptávaných služeb, hodnotících kritérií a získání názorů na používanou terminologii. Cílovou skupinou byly kontaktní osoby na krajských pobočkách ÚP, jako osoby, které byly zapojeny do přípravy a realizace výběrových řízení na poradenské činnosti. Vlastní dotazník byl rozdělen do 11 oddílů zaměřených na jednotlivé skupiny poradenských služeb a dále na terminologii, hodnotící kritéria a vlastní odborné zkušenosti respondentů. Celkem obsahoval 65 otázek a to jak uzavřených, tak i otevřených (pro vlastní komentáře a názory). Pro sběr dat byl využit elektronický dotazníkový systém LimeSurvey. Po pilotáži byl dotazník upraven (upravená formulace a doplnění několika otázek) a připraven k distribuci. K jeho vyplnění byly ve spolupráci s GŘ ÚP vyzvány kontaktní osoby krajských poboček ÚP (celkem 14 osob). Vzhledem k anonymitě nebylo možno kontrolovat, ze kterých krajů jsou získané údaje. Po dvou týdnech byli všichni oslovení respondenti urgováni k vyplnění - nakonec bylo získáno 9 hotových dotazníků. Návratnost tedy činila 64 %. Získaná data byla ze systému vyexportována a připravena pro následné zpracování. 5

6 Plánované výstupy 2. dílčího cíle: - elektronický dotazník - zpráva o realizaci dotazníkového šetření Popis plnění dílčího cíle Dotazovací nástroj byl sestaven na základě problémových okruhů získaných ze vstupní analýzy. Bylo využito elektronické formy dotazování pomocí systému LimeSurvey. Dotazník má 65 otázek a je uložen jak přímo v systému, tak i ve formě PDF a Word. Na realizaci tohoto dílčího cíle se podíleli členové realizačního týmu pod vedením Z. Freibergové. Příprava a průběh realizace dotazníkového šetření je popsán v samostatném dokumentu. Oba výstupy jsou uloženy v NVF jako Dílčí výstup 2. Dílčí cíl 3. kvartál - Zpracování dat z dotazníkového šetření a příprava kvalitativního výzkumu Zpracovat data z dotazníkového šetření, vybrat poradenské služby, pro které budou připraveny jednotné popisy a připravit kvalitativní šetření pro zjištění specifik uplatňovaných při externím nákupu poradenských služeb a zkušeností s těmito zakázkami. Popis realizace Datový soubor získaný vyplněním dotazníků pracovníky Krajských poboček ÚP byl podroben komplexnímu zpracování s využitím jak statistických, tak i kvalitativně sociologických metod. Výsledky byly spolu s metodikou a popisem realizace zpracovány do podoby Průběžné výzkumné zprávy. Z této analýzy vyplynulo opět několik problémových témat, která byla samostatně popsána (jednalo se především o potvrzení problémů způsobených nejednotnou terminologií a nejednotnou obsahovou náplní jednotlivých poradenských služeb a aktivit, problémy při přípravě a hodnocení zakázek a při následné kontrole apod.). Současně byl také vytvořen seznam nakupovaných poradenských služeb uspořádaných do skupin podle podobných charakteristik. Posledním úkolem bylo z výše definovaných problémů připravit návrh scénáře pro hloubkové rozhovory. Plánované výstupy 3. dílčího cíle: - průběžná výzkumná zpráva obsahující metodiku dotazníkového šetření a jeho souhrnné výsledky - výběr problémových okruhů a témat, která budou využita při přípravě kvalitativního šetření a v návrhové části projektu - seznam externě nakupovaných poradenských služeb - návrh scénáře pro rozhovory s vybranými pracovníky krajských poboček ÚP Popis plnění dílčího cíle 6

7 Předem připravená metodika byla společně s daty získanými z dotazníkového výzkumu mezi zástupci krajských poboček ÚP zpracována do podoby průběžné výzkumné zprávy, která obsahuje jak statistické vyhodnocení uzavřených otázek, tak výčet a analýzu otázek otevřených. Z výsledků šetření a s využitím obsahové analýzy textu zadávacích dokumentací shromážděných během 1. kvartálu řešení projektu byly vydefinovány problémové okruhy, které budou vyžadovat pozornost a další zpracování (terminologie, obsahová náplň, příprava a realizace, kontrola, ). Dále byl zpracován seznam nakupovaných poradenských služeb (včetně četnosti výskytu v analyzovaných dokumentacích) a návazně připraven návrh problémových témat pro scénář pro rozhovory se zástupci krajských poboček ÚP. Na řešení těchto úkolů se podíleli všichni pracovníci realizačního týmu. Souhrn uvedených dokumentů je uložen v NVF jako Dílčí výstup 3. Cíl 4. kvartál - Realizace rozhovorů s vybranými pracovníky ÚP ČR Ověření a doplnění zjištění z první fáze výzkumu o hlubší poznání situace a o zkušenosti s realizací výběrových řízení a jejich praktických výsledků. Popis realizace Pro naplnění čtvrtého dílčího cíle byla připravena metodika výzkumného šetření a následně scénář pro hloubkové rozhovory, který byl pilotně ověřen v Praze. Dále bylo sjednáno a realizováno několik rozhovorů se zástupci Krajských poboček ÚP ve vybraných krajích (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). Osloveni byli pracovníci, kteří se přímo podíleli na přípravě veřejných zakázek na poradenské činnosti v minulých letech. Z rozhovorů byly pořízeny zvukové záznamy. Tazateli byli členové řešitelského týmu (Z. Freibergová, P. Maříková), respondenty vedoucí oddělení poradenství a další odborní pracovníci. Rozhovory probíhaly na pracovištích respondentů. Zvukové záznamy rozhovorů byly uloženy a spolu s poznámkami tazatele předběžně zpracovány a připraveny k doslovnému přepisu, který bude probíhat v příštím měsíci. Po jejich zpracování a analýze (náplň 1. kvartálu roku 2015) bude rozhodnuto o případném doplnění dalších rozhovorů v souladu s metodologickým postupem kvalitativního výzkumu. Plánované výstupy 4. dílčího cíle: - Technická zpráva o provedení kvalitativního šetření obsahující metodiku kvalitativního šetření a scénář pro rozhovory - Zvukové nahrávky z realizovaných rozhovorů připravené k přepisu Popis plnění dílčího cíle Metodika kvalitativního šetření a obecný scénář pro hloubkové rozhovory (upravovaný pro jednotlivé kraje podle konkrétních realizovaných výběrových řízení) je v textovém formátu uložen v NVF jako Dílčí výstup 4. Zvukové nahrávky jsou uloženy v zabezpečeném datovém úložišti NVF. 7

8 3. Výsledky projektu V projektu jsou plánovány dva hlavní výsledky, a to: 1. Certifikovaná metodika MPSV 2. Návrh normativní instrukce GŘ ÚP Certifikovaná metodika MPSV Metodika bude obsahovat vzorový popis externě nakupovaných poradenských činností ÚP ČR obsahující charakteristiku dané poradenské činnosti, cílové skupiny, pro kterou je využitelná, cíl, který naplňuje, hodinovou dotaci, případně potřebné materiální a informační zabezpečení. Podle charakteru dané poradenské činnosti bude také popsán postup, forma a rozsah výstupu z poradenské činnosti určený pro klienta / ÚP ČR (např. individuální závěrečná zpráva) atd. Návrh normativní instrukce GŘ ÚP Návrh normativní instrukce bude obsahovat vzorový postup / návod na přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele (doporučené postupy pro přípravu a tvorbu zadání výběrového řízení na poradenské služby včetně technických a profesních kvalifikačních předpokladů na jejich poskytovatele a návrhu hodnotících kritérií v souladu se zákonem o veřejných zakázkách). V roce 2014 byl připraven návrh metodiky k certifikaci. Tato metodika upravuje jednu ze služeb ÚP ČR (Bilanční diagnostika), která je nakupována externě a vyžaduje vzhledem k okolnostem (náročnosti na obsah i požadavky na realizátora) vlastní (samostatný) právní rámec. Proces certifikace bude probíhat v roce 2015, kdy bude zároveň připraven i druhý výstup návrh normativní instrukce GŘ ÚP. 8

9 4. Plánované aktivity a výstupy v roce 2015 V roce 2015 bude nadále probíhat řešení projektu podle předem připraveného harmonogramu. Řešení je opět rozděleno do jednotlivých etap kvartálů. 5. kvartál Název - Příprava dat k analytickému zpracování Cíl Příprava dat k analytickému zpracování a příprava jednotného popisu externě nakupovaných poradenských služeb. Popis činnosti Dílčím cílem tohoto kvartálu je příprava dat k analytickému zpracování a příprava jednotného popisu externě nakupovaných poradenských služeb. Bude zajištěn textový přepis zvukových záznamů z již realizovaných rozhovorů (případně z dalších, které bude potřeba doplnit) a tyto informace budou dále zpracovány kódováním s využitím analytického softwaru Atlas-ti pro kvalitativní typ sociologických dat. Dále bude připraven jednotný popis vybraných externě nakupovaných poradenských služeb. Plánované výstupy: - Přepsané a okódované rozhovory - Technická zpráva o přípravě dat k analytickému zpracování - Návrh jednotného popisu externě nakupovaných poradenských služeb 6. kvartál Název - Analýza dat kvalitativního šetření Cíl Analýza dat a jejich syntéza do formy vzorové zadávací dokumentace na zadávání veřejné zakázky na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Popis činnosti S využitím záznamů rozhovorů bude vypracována analýza vybraných postupů zadávání veřejných zakázek na nákup poradenských služeb od externího subjektu. Dále bude připraven návrh vzorové zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Plánované výstupy: - Návrh vzorové zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. 9

10 - Analýza vybraných postupů zadávání veřejných zakázek na nákup poradenských služeb od externího subjektu. 7. kvartál Název - Příprava metodiky postupu krajské pobočky ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na poradenské služby Cíl Prodiskutování výstupů předchozích etap zejména návrhu vzorové zadávací dokumentace a výsledků analýzy, které budou využity při přípravě metodiky postupu KrP ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Popis činnosti V tomto kvartále se uskuteční 3 workshopy s pracovníky různých KRP ÚP ČR, kteří připravují zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na nákup poradenských služeb a workshop s odbornými pracovníky ÚP ČR a MPSV. Bude připravena metodika postupu KrP ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. Plánované výstupy: - Návrh metodiky postupu KrP ÚP ČR při zadávání výběrového řízení na nákup poradenských služeb od externího dodavatele. 8. kvartál Název - Závěrečná fáze Cíl Závěrečné práce související s uzavřením projektu, s organizací závěrečného semináře, se zpracováním finální verze metodiky a návrhu normativní instrukce, a zabezpečení oponentních posudků hlavního výstupu projektu. Popis činnosti V této etapě se uskuteční závěrečný seminář pro pracovníky ÚP ČR a MPSV. Současně budou probíhat závěrečné práce směřující ke zpracování finální verze metodiky pro MPSV a zpracování návrhu normativní instrukce pro GŘ ÚP - Optimalizace výběrových řízení na poradenské činnosti. Budou vybráni dva odborní oponenti a vypracovány oponentní posudky. Plánované výstupy: - Finální verze metodiky a dva oponentní posudky na tuto metodiku - Návrh normativní instrukce pro GŘ ÚP Optimalizace výběrových řízení na poradenské činnosti 10

11 5. Seznam dílčích výstupů Seznam Dílčích výstupů: Dílčí výstupy jsou uloženy v datovém úložišti NVF v textovém formátu. 1. Dílčí výstup 1 Vstupní analýza veřejně dostupných informací 2. Dílčí výstup 2 obsahuje 2 části: a. Elektronický dotazník (upravená tisková verze) b. Zpráva o realizaci dotazníkového šetření 3. Dílčí výstup 3 obsahuje 4 části: a. Průběžná výzkumná zpráva obsahující metodiku dotazníkového šetření a jeho souhrnné výsledky b. Výběr problémových okruhů a témat, která budou využita při přípravě kvalitativního šetření a v návrhové části projektu c. Seznam externě nakupovaných poradenských služeb d. Návrh scénáře pro rozhovory s vybranými pracovníky krajských poboček ÚP 4. Dílčí výstup 4 obsahuje 2 části: a. Technická zpráva o provedení kvalitativního šetření obsahující metodiku kvalitativního šetření a scénář pro rozhovory b. Seznam zvukových nahrávek z realizovaných rozhovorů připravených k přepisu Poznámka k Dílčímu výstupu 4 zvukové nahrávky rozhovorů jsou uloženy ve formátu WMA. Tyto nahrávky nemohou být vzhledem k datovému formátu a zachování anonymity předávány třetím osobám. 11

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Mgr. Zuzana

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití

SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití Zpracoval: PhDr. David Michalík, Ph.D. VÚBP, V.V.I. PRAHA, 2013

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE

NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT KVALITA II VYTVOŘENÍ SYSTÉMU AUTOEVALUACE (VČETNĚ NÁRODNÍCH ŠTŘENÍ; INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI)

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Bilanční diagnostika 4. workshop

Bilanční diagnostika 4. workshop Bilanční diagnostika 4. workshop 6. - 7. 12. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní workshop projektu Bilanční

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více