Kvalita učebních textů v období e-learningu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita učebních textů v období e-learningu"

Transkript

1 Kvalita učebních textů v období e-learningu Vladimír Vašinek Klíčová slova Učební text, e-learning, vnímání, paměť Abstrakt V současné době jsme svědky řady protichůdných jevů. Jedním z typických protikladů je snaha vedení fakult a vysokých škol zabezpečit co největší příspěvek pro provoz škol, který je odvíjen od počtu studentů. Snaha o co největší počet posluchačů vede k dříve nebývalým jevům zejména na technických školách, kterými jsou automatické udělování zápočtu v obtížných předmětech, odpouštění přijímacích zkoušek,. Jinými slovy nízká cena výuky, nízká kvalita. Tím jsme svědky vzájemného podlézání fakult, které by v ekonomické oblasti mělo analogii v podrážení cen na trhu. Jedna z alternativ, která má naději zabránit jednoznačně nežádoucímu snižování úrovně výuky je e-learning. Autor se ve svém příspěvku bude zabývat kvalitou e-learningových textů, protože ne vše, co je e- learningové, je automatickým synonymem pedagogicky kvalitní 1 Úvod V současné době je možné pozorovat značný rozmach výukových metod, které jsou podporovány počítači a jejich zasíťováním. Souhrnně jsou nazývány jako e-learningové metody. Měl jsem během uplynulého období možnost pracovat s řadou textů a kurzů, které se zřetelně lišily ve svých úrovních. Mnohé měly s e-learningem společné jen to, že bez počítače byly nečitelné, protože se jednalo o přepsané učebnice, jiné byly vylepšené tím, že v nich existovaly obrázky, které přiběhly na obrazovku tu z horního rohu, tu ze strany, či jiného místa podle možností použitého softwaru a zručnosti autora. Samostatnou kapitolu tvoří helpy různých programů, které mají za úkol pomoci uživatelům. Typickým rysem těchto učebních textů je vylepšení v podobě hypertextů, které dovolují vysvětlení nových a neznámých pojmů. Za zmínku stojí rovněž mnohé výukové programy pro výuku cizích jazyků, které jsou v novější podobě založeny na částečném respektování vlastnosti lidské paměti, kdy studujícího vedou k opakování nových slov, pojmů a větných konstrukcí podle individuální vyspělosti nebo také s respektováním individuální křivky zapomínání. Dalším typem jsou učebnice, které se tváří jako e-learningové tím, že respektují samoevaluaci, obsahují řadu testových otázek, pomocí kterých si uživatel může otestovat, jak na tom je se znalostí a zvládnutím daného textu. 73

2 Naprosto samostatnou kapitolu tvoří výuková prostředí. Jejich hlavním cílem je pomoci pedagogům s organizací výukového procesu, archivací výsledků, sledováním individuálních pokroků toho kterého posluchače, lze s pomocí těchto programů ušít jednotlivé výukové kurzy na tělo jednotlivcům nebo celým skupinám. Co mají všechny tyto texty (protože dominantní je text v těchto materiálech) společné: Nerespektují nebo jen velmi málo způsoby vnímání počítačových studijních materiálů posluchači. 2 Systémové vlastnosti PC jako studijního prostředku Jak bylo řečeno v úvodu, dalo by se očekávat, že e-learningová výuka bude představovat kvalitativní skok ve vzdělávání. Kvalitativního skoku podle mého soudu nebylo dosaženo, protože jediný stávající přínos e-learningu vedl zatím pouze k rozšíření technického zázemí a organizačního zázemí pro výuku, což představuje zlepšení v rámci stávajících výukových postupů a organizačních schémat ve výuce. Nikoli však ke zvýšení účinnosti výuky. Ta je snadno měřitelná dobou, kterou potřebují studující k pochopení dané látky. Tato doba se bohužel příliš nezměnila a v případě řady počítačově orientované výuky se dokonce zhoršila. Nenechejme se mýlit tím, že nastoupila nová generace studentů zvyklá pracovat s PC. I u nich je účinnost výuky měřená dobou stejná nebo jen o málo kratší. Proč? Podle mého názoru je to tím, že autoři kurzů nerespektují systémové změny typické pro dnešní dobu. Které to jsou víra ve všemocnost počítačů PC je chápán jako cíl, který automaticky znamená modernost přístupu k výuce a tudíž i větší efektivitu. Všechno je computerizováno, tedy také výuka by měla být a s tím je spojena víra, že převod textů do počítačové podoby s využitím hypetextů, sem tam obrázků či animací v podobě jednoduše se pohybujících objektů povede ke zvýšení účinnosti výuky. nedocenění změn v aplikačním SW Jedná se snad o nejvýznamnější změnu v přístupu k PC. Otázka zní: Jak vlastně provádět výuku, objevují-li se aplikační SW, které dovolují exaktní řešení v grafické nebo symbolické podobě. Typickou ukázkou jsou SW prostředky pro vytváření virtuálních přístrojů, které mohou provádět také matematické operace, SW typu MathCadu dovolujícího provádění symbolických výpočtů, které až donedávna byly pouze doménou lidského myšlení. Do této kategorie patří všechny CADovské SW pro projektování, konstrukci, návrh elektrických obvodů, 74

3 Uživatel prakticky potřebuje znalost jen syntaxe daného SW navíc dnes relativně jednoduchého. Ale potřebuje také něco navíc dokonalé porozumění problému, který řeší. Dokonce potřebuje tomuto problému rozumět více, protože již nemá možnost korigovat své úvahy během provádění návrhu, posuzování. Řešení provádí PC, člověk tato řešení vyhodnocuje. Situace je velmi podobná, ale na vyšší úrovni stavu, kdy se masově objevily kalkulačky. Do té doby jsme uměli téměř všichni velkou násobilku, dnes máme problémy i s malou. Kam se takto posouvá těžiště výuky? Které jsou potřebné znalosti a dovednosti? obrazovka a informace Obrazovka tvoří fyzické prostředí pro zobrazování informací. Jedna z velkých chyb v e- learningových textech je v převodu psaného textu doplněného obrázky a hypertextem do elektronické podoby bez změny charakteru a struktury zobrazované informace. Uvedu tuto situaci na příkladu studijních textů. Typický formát A4, resp. A5. Jak probíhá vnímání studentem? Nejprve proběhne zrakem celou stránku, uloží si do paměti zajímavá místa, místa, která jsou na stránce strukturně odlišná a teprve poté sleduje text a další informace od počátku stránky (v našich podmínkách od levého horního rohu). Na obrazovce tento rozsah chybí a ztrácí se orientace v textu. Je nutno si uvědomit, že formát A4 se na obrazovce 19 objeví v pouze 52% velikosti, tedy zcela nerozlišitelný. Dnešní standardy 17 zobrazují stránku A4 pouze ve 44% velikosti a nejčastější velikosti 15 dokonce jenom ve 32%. Tento závěr značí, že výuka pomocí PC musí být založena jinak, aby byla skutečně efektivní. PC, člověk a informace Je známou skutečností, že PC jsou schopny zpracovat velké objemy informací v krátkém čase. Je to jejich základné vlastnost a také přednost. Zpracovávání informací člověkem je zprostředkováno základními smysly, je vnímám pocit a duch informací. Na vědomé úrovni je dominantní zrak. Typické chování zrakového vjemu se dá znázornit schématem 75

4 celková scéna vjem zpracování analýza významného detailu zaostření na detail záznam detailu zpracování informace o detailu nový detail nová scéna Tento proces ukazuje, že čtení textové informace je jedním z nejméně efektivních způsobů vnímání z informačního hlediska, protože vnímání je zaměřeno na detail (písmeno). Aby byl lidský mozek co nejvíce využit, je nutno mu informace předávat co nejvíce v obrazové formě. Ta také nejvíce vyhovuje počítačům. 3 Uživatel Jak bylo uvedeno výše, klíčovým pro zefektivnění výuky je přizpůsobení podkladů pro počítačovou výuku tak, aby byly co nejblíže způsobu, jakým probíhá vnímání a zároveň plně využil možností, které počítače poskytují. Typický způsob vnímání, který ukazuje výše uvedené schéma, znamená, že základní mechanismus předkládání informací musí být obrazový od jednoduchých scén ke složitějším s vyznačením změn, ke kterým došlo při přechodu od jedné scény k druhé. 76

5 Dalším důsledkem je, že počet změn mezi scénami musí být malý. Řada výzkumných prací týkajících se vnímání např. [1-3] dokazuje, že větší počet změn než 5 ve scéně výrazně zpomaluje dobu odezvy a nutí studenta k zastavení děje. K tomu patří poznámka týkající se např. způsobu, jakým jsou vnímány matematické relace v barevných rámech. Pro mnohé bude zřejmě překvapivé, že v těchto případech dochází ke zhoršení efektivity, protože mechanismus vnímání je v tomto případě následující. Zrakový systém vnímání sledoval scénu. Ve chvíli, kdy došlo k její změně představované barevnou plochou se vzorcem je pozornost zaměřena dominantně na barevný vjem plochy, nikoli na obsah této plochy. Příčinou je, že tato informace představuje jednoduchou změnu a ta je paměťově snadno zpracovatelná. Z tohoto pohledu je správným postupem nechat při psaní podobných relací původní pozadí a relaci zvýraznit barevně. Úplně totéž platí při jednoduchých animacích typu pohyb vzorce a barevné plochy. Je zde velmi úzká souvislost mezi typem paměti a výše uvedeným schématem vnímání. Paměť můžeme z pohledu e-learningu rozdělit do několika skupin. Epizodická paměť událostí, typická pro záznam elementárních změn scény Sémantická paměť významu pojmů Procedurální paměť dovedností, jejíž naplnění je cílem každého pedagogického úsilí Další dělení je časové Krátkodobá obvykle úzce souvisí s epizodickou Dlouhodobá je založena na opakování elementárních scén a je základem pro paměť procedurální Je zajímavé, že tyto znalosti paměťových mechanismů jsou velmi málo uplatňovány v praxi, zejména ve výuce počítačově orientované, která má nejlepší předpoklady pro její zavedení. Všimněme si, jak málo textů postupuje ve smyčkách, které jsou charakteristické pro přechod od krátkodobé paměti k dlouhodobé. Většina autorů zřejmě předpokládá, že časovou smyčku si provede posluchač sám. To by splnilo svůj účel tehdy, pokud by texty byly formulovány ve tvaru Jednoduchá znalost opakování+další jednoduchá znalost opakování+ další jednoduchá znalost+ další jednoduchá znalost-opakování.. Dnešní texty tomuto schématu nevyhovují, jsou vytvářeny stromově s řadou hypertextových odkazů. 4 Závěr V tomto příspěvku se autor pokusil ukázat na některé problémy spojené s texty, které jsou vytvářeny pro e-learningovou výuku. Domnívá se, že tento způsob výuky nabízí výrazné zvýšení efektivity učení, pokud se zájem tvůrců těchto textů přesune od technické 77

6 podpory výuky, která je dnes stále v centru pozornosti, ke optimalizaci vnímání. S tím úzce souvisí rostoucí role pedagoga jako tvůrce tohoto optimálního postupu, který je v každé disciplíně individuální. Nastává doba, kdy klíčovým se ve výuce stává nikoli co, ale jak. Literatura: [1] CHAUDHURI,A.: Modulation of the motion after effect by selective attention. Nature 344, [2] BAYLIS,G.C., DRIVER,J.: Visual attention and objects: evidence for hierarchical coding of location. J.of Exp. Psychology19, 1992, 1-20 [3] CAVE,K.R., WOLFE,J.M.: Modeling the role of parallel processing in visual search. Cong. Psychology 22, 1990, Kontaktní adresa: Vladimír Vašinek, Doc.RNDr.CSc. Institut fyziky VŠB TU Ostrava 17.listopadu Ostrava-Poruba, Česká republika Tel.:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE MOŽNOSTI A OMEZENÍ ELEKTRONICKÉ PODPORY KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ W 700 mv 615 mv 527 mv 489 mv 295 mv 5,6 μs ± 100 ns Y L úroveň černé 300 ± 9 mv 300 ± 9 mv C Y G M G R B 0 mv BURST

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky Václav Sýkora Environmentální výchova v práci učitele matematiky Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracoval RNDr. Václav Sýkora, CSc. Václav Sýkora Technická spolupráce: Renata Skálová

Více

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Ostrava 2013 Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Číslo operačního programu Název operačního programu Registrační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Multimediální výukové programy

Multimediální výukové programy Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Multimediální výukové programy Jiří Dostál Olomouc 2013 1 1 Multimediální a interaktivní výukové programy ve vzdělávání Tradiční model výuky je stále více ovlivňován

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více