Ú ední v stník Evropské unie C 385/1 III. (P ípravné akty)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú ední v stník Evropské unie C 385/1 III. (P ípravné akty)"

Transkript

1 Ú ední v stník Evropské unie C 385/1 III (P ípravné akty) Ú ETNÍ DV R STANOVISKO. 9/2020 (podle l. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU) k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se m ní rozhodnutí. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2020) 220 final), který p edložila Komise (2020/C 385/01) OBSAH Body Strana Úvod Mechanismus civilní ochrany Unie Naše stanovisko k navrhovaným zm nám 7 4 P ipomínky k finan ním aspekt m P im enost celkového zvýšení rozpo tu není dostate n podložena Zavedení p ímého zadávání ve ejných zakázek m že reakci EU na krize zrychlit Nep ímé ízení m že vnést do ádného finan ního ízení operací mechanismu civilní ochrany Unie flexibilitu, ale také ur itá rizika Ochrana finan ních zájm Unie a kontroly na míst provád né EÚD P ipomínky k výkonnostnímu potenciálu mechanismu civilní ochrany Unie Není zaru eno minimální finan ní krytí pro jednotlivé pilí e (prevence, p ipra venost, reakce) mechanismu civilní ochrany Unie Monitorování n kterých nových inností mechanismu civilní ochrany Unie má nedostatky

2 C 385/2 Ú ední v stník Evropské unie Ú ETNÍ DV R EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na l. 322 odst. 1 písm. a) této smlouvy, s ohledem na na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) stanoví finan ní pravidla o souhrnném rozpo tu Unie ( 1 ),. 2018/1046 ze dne 18. ervence 2018, kterým se s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady civilní ochrany Unie ( 2 ),. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se m nismu civilní ochrany Unie, který p edložila Komise ( 3 ), ní rozhodnutí. 1313/2013/EU o mecha s ohledem na žádost Rady o stanovisko k výše uvedenému návrhu ze dne 18. ervna 2020, P IJAL TOTO STANOVISKO: Úvod 1. Pandemie COVID-19 není první celosv tovou zdravotní krizí, které Evropa elí. Její d sledky jsou však bezprece dentní. Ukazuje se, že je pot eba, aby EU byla na budoucí rozsáhlé krize lépe p ipravena. lenské státy byly rozsahem a rychlostí postupující krize zasko eny a jejich systémy zdravotní pé e se dostaly pod zna ný tlak. Chyb l dostatek zdravotnické vybavení a vyskytly se problémy se skladovací kapacitou ( 4 ). 2. Hlavní odpov dnost za prevenci katastrof a krizí na svém území a za p ípravu a reakci na n stále nesou lenské státy EU. Komise má však v oblasti civilní ochrany podp rnou úlohu. To znamená, že n která opat ení v této oblasti se p ijímají na úrovni EU a že i samotná EU bude hrát v reakci na budoucí zdravotní hrozby ur itou roli. 3. Dne 26. b ezna 2020 Evropská rada projednala reakci EU na tuto pandemii. Vydala spole né prohlášení ( 5 ), v n mž uvedla, že je t eba se z krize zp sobené onemocn ním COVID-19 pou it. Dále uvedla, že nastal as zavést v rámci EU ambiciózn jší a rozsáhlejší systém krizového ízení a vyzvala Komisi, aby v tomto sm ru p edložila návrhy. Komise následn dne 2. ervna 2020 p edložila návrh, kterým se m ní rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. 1313/ 2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie ( 6 ) ( návrh ). 4. Dne 18. ervna 2020 požádala Rada Evropské unie Ú etní dv r, aby k návrhu co nejd íve vydal své stanovisko. Toto stanovisko je reakcí na tuto žádost a dopl uje naše další stanoviska, která jsme zve ejnili k mimo ádné flexibilit pro ( 1 ) Ú. v st. L 193, , s. 1. ( 2 ) Ú. v st. L 347, , s. 924, ve zn ní na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. íjna 2018 (Ú. v st. L 250, , s. 1), a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. b ezna 2019 (Ú. v st. L 771, , s. 1). ( 3 ) (COM (2020) 220 final), (2020/0097 (COD)), ( 4 ) Podrobn jší informace viz d vodová zpráva k návrhu (COM(2020) final), t etí oddíl, tvrtá odrážka: Ú elnost právních p edpis a zjednodušení, s. 4. ( 5 ) Spole né prohlášení len Evropské rady, 26. b ezna ( 6 ) Ú. v st. L 347, , s. 924.

3 Ú ední v stník Evropské unie C 385/3 využití evropských strukturálních a investi ních fond ( 7 ), k iniciativ REACT-EU a na ízení o spole ných ustanoveních ( 8 ), k Fondu pro spravedlivou transformaci ( 9 ) a k facilit na podporu oživení a odolnosti ( 10 ). Mechanismus civilní ochrany Unie 5. Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) byl z ízen rozhodnutím. 1313/2013/EU. Zám rem bylo mít mecha nismus, který bude p ispívat k provád ní lánku 196 (o civilní ochran ) a lánku 222 (o solidarit mezi lenskými státy EU) Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem mechanismu je zlepšit spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a ú astnic kými státy ( 11 ), a pomoci tak ú inn ji p edcházet p írodním a lov kem zp sobeným katastrofám, p ipravit se na n a reagovat na n. O pomoc v rámci mechanismu civilní ochrany Unie m že požádat kterákoliv zem na sv t. Ráme ek 1 znázor uje, jak mechanismus civilní ochrany Unie funguje. Ráme ek 1 Jak funguje mechanismus civilní ochrany EU? 6. Právní rámec mechanismu civilní ochrany Unie byl dvakrát pozm n n. Jedna zm na byla provedena na ízením (EU) 2018/1475 ( 12 ). Druhá pak rozhodnutím (EU) 2019/420 ( 13 ), kterým byl v návaznosti na p eshrani ní lesní požáry ( 7 ) Stanovisko. 3/2020, p ijaté dne , zve ejn né dne ( 8 ) Stanovisko. 4/2020, p ijaté dne , zve ejn né dne ( 9 ) Stanovisko. 5/2020, p ijaté dne , zve ejn né dne ( 10 ) Stanovisko. 6/2020, p ijaté dne , zve ejn né dne ( 11 ) Ú astnickými státy mechanismu civilní ochrany Unie jsou také Island, Severní Makedonie, erná Hora, Norsko, Srbsko a Turecko. ( 12 ) Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. íjna 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se m ní na ízení (EU). 1288/2013, na ízení (EU). 1293/2013 a rozhodnutí. 1313/2013/EU (Ú. v st. L 250, , s. 1). ( 13 ) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. b ezna 2019, kterým se m ní rozhodnutí. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (Ú. v st. L 77I, , s. 1).

4 C 385/4 Ú ední v stník Evropské unie a povodn na území lenských stát EU z ízen mechanismus resceu. P i poslední revizi ( 14 ) byla také zavedena ustanovení ( 15 ) zam ená na zmírn ní rizik, která mají nízkou pravd podobnost výskytu, ale vysoký dopad. V tomto ohledu m ly být do prosince 2020 u in ny zásadní kroky. Avšak vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 vypukla d íve, než ustanovení nabyla ú inku, nebylo možné posoudit jejich celkový potenciál. Naše stanovisko k navrhovaným zm nám 7. Celkovým cílem návrhu ( 16 ) je zajistit, aby Unie mohla svým ob an m v Evrop i mimo ni poskytovat lepší podporu v p ípad krize i mimo ádné situace. Naše stanovisko obsahuje p ipomínky k finan ním aspekt m a výkonnostnímu potenciálu mechanismu civilní ochrany Unie. P ipomínky k finan ním aspekt m 8. souladu V zásadami se subsidiarity proporcionality a ( 17 ) by Komise m la na úrovni EU jednat jen v p ípadech, kdy je to nezbytné, a zp sobem, který nep ekra uje rámec toho, co je pot eba k vy ešení problému ( 18 ). Z toho vyplývá, že mechanismus civilní ochrany Unie lze využít ke koordinaci pomoci pouze tehdy, když krize ohrožuje schopnost zem na ni reagovat, a když zem požádá o pomoc. 9. Jinými slovy úlohou mechanismu civilní ochrany Unie dopl je ovat vlastní kapacity lenských stát, nikoliv je nahrazovat. Aby byly spln ny výše uvedené zásady, je t eba d kladn posoudit, které kapacity pro odezvu v lenských státech chybí, a na základ toho ur it oblasti, v nichž by bylo možné žádat o podporu v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. P im enost celkového zvýšení rozpo tu není dostate n podložena 10. Návrh zvyšuje rozpo tové zdroje pro mechanismus civilní ochrany Unie na období na 3,5 miliardy EUR v b žných cenách. To je oproti p vodnímu rozpo tu 1,4 miliardy EUR v b žných cenách nár st o 150 %. ást t chto prost edk (1,3 miliardy EUR) bude poskytnuta p ímo z víceletého finan ního rámce na období (nový odst. 1 písm. a) v lánku 19). Dalších 2,2 miliardy EUR bude uvoln no z nového evropského nástroje na podporu oživení (ERI) (nový lánek 19a). Zdroje z nástroje pro podporu oživení budou p edstavovat vn jší ú elov vázané p íjmy v souladu s l. 21 odst. 5 na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ( 19 ). 11. Uvedený 150% nár st rozpo tových prost edk mechanismu civilní ochrany Unie na období byl potvrzen na mimo ádném zasedání Evropské rady v ervenci 2020: rozhodnutím Rady se zvýšil celkový rozpo et mechanismu civilní ochrany na 3 miliardy EUR z p vodních 1,2 miliardy EUR v cenách roku V reálných hodno tách jsou ástky v návrhu a v rozhodnutí Rady shodné, vyjád ené v prvním p ípad v b žných cenách a ve druhém v cenách roku Celkem 1,1 miliardy EUR bylo poskytnuto z víceletého finan ního rámce na období Dalších 1,9 miliardy EUR bylo vy len no z nástroje Next Generation EU (NGEU)( 20 ). Rada rovn ž vytvo ila pro mecha nismus civilní ochrany Unie novou rozpo tovou položku. Nyní spadá pod okruh 2 Soudržnost, odolnost a hodnoty namísto okruhu 5, který byl p ejmenován na Bezpe nost a obrana (viz ráme ek 2 ). ( 14 ) Ú. v st. L 77I, , s. 1. ( 15 ) lánky 6 ( Zvládání rizik ), 21 ( Zp sobilá opat ení v oblasti prevence a p ipravenosti ), 23 ( Zp sobilá opat ení související s vyba vením a operacemi ), 32 ( Provád cí akty ). ( 16 ) Který staví na návrhu Komise (COM(2019) 125) ze dne , jenž se omezuje pouze na rozpo tová ustanovení rozhodnutí. 1313/2013/EU v souladu s návrhem víceletého finan ního rámce na období p edloženým Komisí (COM(2018) 321) ze dne ( 17 ) l. 5 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (Ú. v st. C 202, , s. 1). ( 18 ) Pokyny ke zlepšování právní úpravy (SWD(2017) 350), , s. 4, kapitola I.2, ocess/ planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_cs. ( 19 ) Ú. v st. L 193, , s. 1. ( 20 ) Evropský nástroj na podporu oživení, ozna ovaný nyní Radou jako Next Generation EU, byl navržen Komisí dne 28. kv tna 2020 (COM(2020) 441) na podporu oživení EU po pandemii COVID-19.

5 Ú ední v stník Evropské unie C 385/5 Víceletý finan ní rámec a nástroj NGEU Od p Ráme ek 2 vodního návrhu Komise v kv tnu 2018 k dohod Evropské rady v ervenci 2020 Zdroj: EÚD. Informace na základ ve ejn dostupných dokument. 12. Posuzovali jsme, zda návrh obsahuje jasnou interven ní logiku, která ukazuje, jakým zp sobem bude financování EU ešit zjišt né pot eby, a p idanou hodnotu podpory EU. Komise uvedla, že návrh vycházel z p edb žných poznatk získaných na základ rozší ení onemocn ní COVID-19, které byly identifikovány v úzké spolupráci s p íslušnými zú ast n nými stranami na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, což p isp lo k d kladnému vyhodnocení dopadu navrhovaných politik ( 21 ). Považujeme takové tvrzení za p ehnané, protože kv li naléhavosti, s jakou bylo t eba reagovat na pandemii COVID-19, nebylo k návrhu vypracováno obvyklé posouzení dopad ani neprob hly konzultace se zú astn nými stra nami. 13. Podle návrhu budou rámci v mechanismu civilní ochrany Unie pln ny další úkoly ( 22 ). Návrh však neobsahuje žádné informace o odhadovaných nákladech, které jsou s nimi spojeny. Podle našeho názoru jsou tyto informace nezbytné k od vodn ní navrhovaného výrazného zvýšení rozpo tu. 14. Vzhledem výše k uvedeným skute cíl p im ený. nostem nem žeme ur it, zda je navrhovaný rozpo et pro dosažení stanovených ( 21 ) D vodová zpráva k návrhu, t etí oddíl, t etí odrážka: Posouzení dopad, s. 4. ( 22 ) Nap íklad innosti na podporu meziodv tvových a p eshrani ních p ístup, vytvá ení strategických rezerv zdravotnického vybavení na úrovni EU, rozvoj kapacit pro zdravotní evakuaci a vytvá ení zdravotnických záchranných tým.

6 C 385/6 Ú ední v stník Evropské unie Zavedení p ímého zadávání ve ejných zakázek m že reakci EU na krize zrychlit 15. V rámci mechanismu civilní ochrany Unie v jeho sou asné podob m že Komise podpo it lenské státy formou p ímých grant nebo prost ednictvím spole ného zadávacího ízení na po ízení kapacit resceu jménem lenských stát ( 23 ). Podle dohody o spole ném zadávání ve ejných zakázek ( 24 ) koordinuje zadávání ve ejných zakázek Komise. Ta sleduje pot eby lenských stát, vypracovává technické specifikace, organizuje zadávací ízení, posuzuje nabídky a zadává zakázky. lenské státy pak mohou v rámci t chto zakázek zadávat individuální objednávky a nakupovat zdra votnické vybavení. 16. Stávající právní p edpisy umož ují ( 25 ) u init v krizových situacích výjimky z omezení, která se jinak musí p i zadávání ve ejných zakázek dodržovat. Nap íklad jednací ízení bez p edchozího uve ejn ní lze použít pokud je to nezbytn nutné, když z d vod krajní naléhavosti zp sobené událostmi, které ve ejný zadavatel nemohl p edvídat, nelze dodržet lh ty pro otev ené ízení [ ] ( 26 ). Podobn podrobná pravidla pro zadávání zakázek stanovená v p íloze I finan ního na ízení stanoví, že ve ejný zadavatel m že jednací ízení bez p edchozího uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení použít bez ohledu na odhadovanou hodnotu ve ejné zakázky, [ ] pokud je to nezbytn nutné, když z d vod krajní naléhavosti zp sobené nep edvídatelnými událostmi nelze dodržet lh ty [ ] a pokud okolnosti od vod ující tuto krajní naléhavost nelze p i ítat ve ejnému zadavateli ( 27 ). Dne 1. dubna 2020 vydala Komise pokyn ( 28 ), v n mž uvádí, že pro situaci, jako je sou asná krize COVID-19, která p edstavuje krajní a nep edvídatelnou naléhavost, neobsahují sm rnice EU procesní omezení. 17. Podle Komise by možnost, aby zadávala ve ejné zakázky p ímo, bývala umožnila reagovat na úrovni EU rychleji, nebo p etíženým lenským stát m trvalo ty i týdny, než zahájily první zadávací ízení ( 29 ). Prozatím byla v návaznosti na pandemii COVID-19 zahájena ty i spole ná zadávací ízení v maximální souhrnné hodnot 3,5 miliardy EUR ( 30 ). Právní p edpisy upravující spole ná zadávací ízení však mají ur itá p irozená omezení. Jedním z nich je, že Komise odpovídá za podpis rámcové smlouvy, ale p ímo po izovat vybavení mohou pouze lenské státy v souladu s p edem stanovenou kvótou. To znamená, že Komise nem že vytvá et zásoby sama, což omezuje její p ísp vek k celkové úrovni p ipravenosti EU. 18. Podle návrhu bude Komise zmocn na k p ímému zadávání ve ejných zakázek v mimo ádných situacích podob ných krizi COVID-19. Domníváme se, že takový krok mohl Komisi umožnit rychleji reagovat v podobných situacích v budoucnu a také snížit provozní zát ž lenských stát. Má-li však mechanismus civilní ochrany Unie plnit v p ímém zadávání ve ejných zakázek dopl kovou úlohu (viz bod 9), je nutné, aby to, co po izuje EU, bylo v plné mí e komple mentární k tomu, co po izují lenské státy postižené krizí. Ur ité d ležité nástroje pro zaru ení takové dopl kovosti již existují. Jde o lánek 5 a 6 rozhodnutí o civilním mechanismu ochrany Unie, které vyžadují pravidelné posuzování rizik ( 23 ) l. 12 odst. 3 rozhodnutí. 1313/2013/EU o UCPM ve zn ní pozd jších p edpis. ( 24 ) lánek 5 Spole né zadávání ve ejných zakázek na léka ská protiopat ení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. 1082/ 2013/EU ze dne 22. íjna 2013 o vážných p eshrani ních zdravotních hrozbách o a zrušení rozhodnutí. 2119/98/ES (Ú. v st. L 293, , s. 1) stanoví podmínky pro ú ast na spole ných zadávacích ízeních, jimž p edcházela dohoda o spo le ném zadávacím ízení. ( 25 ) Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání ve ejných zakázek a o zrušení sm rnice 2004/18/ES (Ú. v st. L 94, , s. 65) ( sm rnice o zadávání ve ejných zakázek ), a na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. ervence 2018, kterým se stanoví finan ní pravidla pro souhrnný rozpo et Unie, m ní na ízení (EU). 1296/2013, (EU). 1301/2013, (EU). 1303/2013, (EU). 1304/2013, (EU). 1309/2013, (EU). 1316/2013, (EU). 223/2014 a (EU). 283/2014 a rozhodnutí. 541/2014/EU a zrušuje na ízení (EU, Euratom). 966/2012 (Ú. v st. L 193, , s. 1) ( finan ní na ízení ). ( 26 ) l. 32 odst. 2 písm. c) sm rnice 2014/24/EU. ( 27 ) Odst písm. c) p ílohy I finan ního na ízení. ( 28 ) Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání ve ejných zakázek v mimo ádné situaci související s krizí COVID-19 (Ú. v st. C 108I, , s. 1). ( 29 ) P estože Komise na ší ení tohoto onemocn ní okamžit zareagovala vytvo ením unijní zásoby zdravotních prost edk, byla první ve ejná zakázka zadána až p ibližn za ty i týdny po potvrzení prvních p ípad COVID-19 v Evrop, protože lenské státy byly zam stnány ešením této mimo ádné události a nebyly schopny zajistit rychlý nákup a skladování kapacit resceu v za ízeních lenských stát. D vodová zpráva k návrhu, t etí oddíl, tvrtá odrážka: Ú elnost právních p edpis a zjednodušení, s. 5. ( 30 ) Evropská komise, Zdravotnická a zdravotní podpora ze strany EU: rusresponse/eu-medical-and-health-support_cs.

7 Ú ední v stník Evropské unie C 385/7 v rámci preventivních opat ení, dále požadavek, aby lenské státy poskytovaly informace o své provozní kapacit prost ednictvím St ediska pro koordinaci odezvy na mimo ádné události, a posuzování kapacit v souladu s ustanoveními lánku 34 odst. 2 rozhodnutí o civilním mechanismu ochrany Unie ( 31 ). Nep ímé ízení m že vnést do ádného finan ního ízení operací mechanismu civilní ochrany Unie flexibilitu, ale také ur itá rizika 19. Komise navrhuje vedle p ímého ízení, které využívala dosud, plnit rozpo et mechanismu civilní ochrany Unie také v režimu nep ímého ízení ( 32 ). V praxi to znamená, že Komise pov í provád ním operací v rámci mechanismu subjekty uvedené v l. 62 odst. 1 písm. c) finan ního na ízení. Komise režim nep ímého ízení již uplat uje v mimo ád ných situacích a situacích humanitární pomoci, a to jak v EU, tak mimo ni. Podle našeho názoru to v krizových situacích p ináší v tší flexibilitu. 20. pv ípad nep ímého ízení se provád cí partne i ídí p i provád ní opat ení svými vlastními administrativními postupy. Ú innost opat ení, u nichž se uplat uje tento zp sob ízení, proto závisí na schopnosti a odbornosti provád cích partner. 21. Pro to, aby se zajistila správnost a ádné finan ní ízení operací mechanismu civilní ochrany Unie v rámci nep ímého ízení, bude proto zcela zásadní, aby byli p edem d kladn posouzeni potenciální provád cí partne i. l. 154 odst. 3 a 4 finan ního na ízení vyžaduje, aby Komise p ed tím, než s potenciálními provád cími partnery uzav e smlouvu, posoudila jejich pravidla a postupy ( 33 ). 22. P estože jsou tyto požadavky stanoveny finan ním na ízením, EÚD p i své nedávné auditní innosti zjistil ur ité chyby v legalit a správnosti v mimo ádných opat eních v rámci nep ímého ízení, jako nap. nezp sobilost náklad ( 34 ). Ochrana finan ních zájm Unie a kontroly na míst provád né EÚD 23. Obecn se domníváme, že naše kontrolní pravomoci jsou dostate n chrán ny novým 19. bodem od vodn ní a odkazem na uplat ování finan ního na ízení v láncích 25 a 27 návrhu. Obáváme se však, že lánek 27 nemusí tená m ze zemí mimo EU dostate n objas ovat rozsah kontrolních pravomocí EÚD. Naše obavy pramení z toho, že v lánku se zmi uje právo ú adu OLAF provád t kontroly na míst, ale o právu EÚD init totéž se v n m již nehovo í. 24. Skute nost, že chybí zmínka o kontrolních pravomocích EÚD, je problém. Smlouvy a finan ní na ízení stanoví, že EÚD má právo provád t audity na míst u všech subjekt, které spravují p íjmy nebo výdaje jménem Unie, a v prostorách p íjemc finan ních prost edk Unie. tená i obeznámení s institucionálním uspo ádáním EU toto pojetí znají. Avšak pro tená e ze zemí mimo EU a pro t etí strany, které se v právních p edpisech EU orientují mén, nemusí být odkaz v bodech od vodn ní takto jednozna ný. Navrhujeme proto p esunout vsuvku v etn kontrol na míst do první v ty lánku 27 a z druhé v ty lánku ji vypustit, aby se text neopakoval. ( 31 ) Komise každé dva roky p edloží Evropskému parlamentu a Rad zprávu [ ]. Tato zpráva obsahuje informace o pokroku p i pln ní cíl kapacity a o p etrvávajících nedostatcích [ ], a to s ohledem na vytvá ení kapacit resceu [ ]. Ve zpráv je rovn ž obsažen p ehled vývoje rozpo tu a náklad souvisejících s kapacitami pro odezvu a také posouzení pot eby dále tyto kapacity rozvíjet. ( 32 ) Nový lánek 25: Komise provádí finan ní podporu Unie v souladu s finan ním na ízením v p ímém nebo nep ímém ízení se subjekty uvedenými v l. 62 odst. 1 písm. c) finan ního na ízení. ( 33 ) Komise zajistí úrove ochrany finan ních zájm Unie, která je rovnocenná úrovni ochrany stanovené v p ípad pln ní rozpo tu Komisí (režim p ímého ízení). Komise tak u iní posouzením systém, pravidel a postup osob nebo subjekt vynakládajících finan ní prost edky Unie, pokud se na tyto systémy, pravidla a postupy hodlá spoléhat p i provád ní akce, nebo p ijetím vhodných dohledových opat ení. ( 34 ) Výro ní zpráva za rok 2019 (bude zve ejn no) (kapitola 7 VFR 3) ráme ek 7.3 Nadhodnocení mzdových náklad a výro ní zpráva o ERF za rok 2019 (bude zve ejn no) ráme ek 5 P íklady vy íslitelných chyb.

8 C 385/8 Ú ední v stník Evropské unie P ipomínky k výkonnostnímu potenciálu mechanismu civilní ochrany Unie Není zaru eno minimální finan ní krytí pro jednotlivé pilí e (prevence, p ipravenost, reakce) mechanismu civilní ochrany Unie 25. Strategie EU reakce krizi na má t i pilí e, jimiž jsou prevence, p ipravenost a reakce. P íloha I rozhodnutí o mecha nismu civilní ochrany Unie stanoví minimální procentní podíly financování (s flexibilitou 8 procentních bod v obou sm rech) pro každý z t chto základních pilí takto: Prevence: 20 % +/ 8 procentních bod, tedy mezi 12 % a 28 %. P ipravenost: 50 +/ % procentních 8 bod, tedy mezi 42 % a 58 %. Reakce: 30 % +/ 8 procentních bod, tedy mezi 22 % a 38 %. 26. Tyto procentní podíly zaru ují, že na každý pilí bude s jistotou p id lena ur itá minimální ástka. Podle našeho názoru to je dobrý postup. Komise však ve svém návrhu tvrdí, že p íloha I omezuje flexibilitu p i ešení pandemie COVID-19, a navrhuje proto tuto p ílohu vypustit. Na jednotlivé strategické pilí e tedy již nebudou vy len ny minimální p íd ly finan ních prost edk. 27. Komise od vod uje navrhované vypušt ní tím, že procentní podíly uvedené v p íloze I nezajiš ují dostate nou flexibilitu, aby mohla EU dosáhnout cíl, které si stanovila. V p ípad mimo ádné události vedou procentní podíly uvedené v p íloze I k nadm rné administrativní zát ži a mohou omezit flexibilitu pot ebnou k p izp sobení se pot ebám vyplývajícím z katastrof v kterémkoli daném roce ( 35 ). 28. Jak uvádí d vodová zpráva k návrhu, [z] dlouhodobého hlediska je prevence a minimalizace dopadu katastrof spole n s lepší p ipraveností nákladov efektivn jší než pouhá reakce na n. P ipravenost je základem krizového ízení. Na tomto p edpokladu byl mechanismus civilní ochrany Unie od po átku vystav n. Podle našeho názoru vypušt ní p ílohy I znamená, že jednotlivé strategické pilí e již nemají zaru en minimální finan ní p íd l. Domníváme se, že v právních p edpisech je t eba zd raznit, že Komise by m la investovat do všech t í strategických pilí (prevence, p ipravenost a reakce) cyklu zvládání katastrof. Monitorování n kterých nových inností mechanismu civilní ochrany Unie má nedostatky 29. Návrh obsahuje pouze následující dopl kový hlavní ukazatel: po et kapacit resceu z ízených za ú elem posky tování pomoci v kritických situacích ( 36 ). 30. nk kterým novým innostem a cíl m navrhovaným pro mechanismus civilní ochrany není stanoven žádný ukazatel ani žádné zvláštní monitorování. Jedná se o tyto p ípady: spole né výdaje vynakládané p ímo, zjednodušení/odpov /ú innost operací nep ímého ízení, posílení meziodv tvové a spole enské p ipravenosti, nová úloha, pokud jde o operativní koordinaci a monitorování St ediska pro koordinaci odezvy na mimo ádné události (ERCC), více investic do p ipravenosti na úrovni Unie. 31. Podle našeho názoru návrh by m l zahrnovat další ukazatele, které by zvláš monitorovaly výše popsané položky. ( 35 ) D vodová zpráva k návrhu COM(2020) 220 final, oddíl 5, druhá odrážka, Podrobné vysv tlení konkrétních ustanovení návrhu, s. 6. ( 36 ) l. 3 odst. 2 písm. b) návrhu.

9 Ú ední v stník Evropské unie C 385/9 32. Dále domníváme, se jelikož že návrh nestanoví minimální úrove výdaj pro každý ze t í klí ových strategických pilí strategie EU pro operace p i reakci na mimo ádné události (prevence, p ipravenost a reakce), bylo by na míst zavést pro každý z t chto pilí mechanismus podávání zpráv o skute ných výdajích v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Toto stanovisko p ijal Ú etní dv r v Lucemburku dne 28. zá í Za Ú etní dv r Klaus-Heiner LEHNE p edseda

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení územního samosprávného celku Obec Mi kov za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: Obec

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD))

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 19. 2. 2014 A7-0129/2014 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) Výbor pro

Více

Je-li z ízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich p sobnost Ministerstvo práce a sociálních v cí p i jejich z ízení.

Je-li z ízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich p sobnost Ministerstvo práce a sociálních v cí p i jejich z ízení. 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce ve zn ní zákona. 575/1990 Sb., zákona. 159/1992 Sb., v úplném zn ní zákona. 396/1992 Sb., (platí od 1. 1. 20172012 do 31. 12. 2016) ve

Více

V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 18.10.2013,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 18.10.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.10.2013 C(2013) 6797 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 18.10.2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 ZE DNE 8. PROSINCE 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Více

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice Senátní opat ení novela ZVZ Návrh evropské zadávací sm rnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R Vlastimil Fidler Technická novela ešení praktických problém p i zadávání minimální zásahy ú innost od 1. 1.

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.9.2013 SWD(2013) 320 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

PŘÍLOHA Č. 8A PŘÍLOHA OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM,

PŘÍLOHA Č. 8A PŘÍLOHA OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, PŘÍLOHA Č. 8A PŘÍLOHA K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00664/11/CS WP 181 Stanovisko č. 10/2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci,

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

S M R N I C E. na základ zákona 106/1999Sb., o svobodném p ístupu k informacím (dále jen zákon)

S M R N I C E. na základ zákona 106/1999Sb., o svobodném p ístupu k informacím (dále jen zákon) S M R N I C E na základ zákona 106/1999Sb., o svobodném p ístupu k informacím (dále jen zákon) 1. Úvod - Právo svobodného p ístupu k informacím a stanovení základních podmínek, za nichž jsou informace

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Obec Mi kov. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Mi kov. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení. územního samosprávného celku. za období od do i! " # $ % & ' % ( ' ) % * & + #, - -. / $ 0 1 $ 2 3 4 5 6 2 7 2 8 9 : 5 ; : ; < = > % %? & ) @? A B C D E F G H I J K L M N O P Q = 2 R 4 S : T U T & & V W E X K L M N O P Y Z [ S U > \ 6 9 ] ^ _ ` a

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad Směrnice č. 24. Správce hospodářského střediska

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad Směrnice č. 24. Správce hospodářského střediska Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 24 Správce hospodářského střediska 2009 I. Úvodní ustanovení Zásady pro ustavení správce hospodá ského st

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu )

117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu ) íloha. 1 RM. 155/2012-52 117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce podprogramu: Ur ená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Poskytování přepravních služeb

Odůvodnění veřejné zakázky Poskytování přepravních služeb Odůvodnění veřejné zakázky Poskytování přepravních služeb podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 601 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny CS CS Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 14.12.2015 Veřejná významná nadlimitní zakázka v otevřeném řízení na stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul.

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. května 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 12. května 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 12. května 2015 (OR. en) 8813/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 3035 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE RADY 67/548/EHS PRO ÚČELY JEJÍHO PŘIZPŮSOBENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) O REGISTRACI, VYHODNOCOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

3.Registra ní íslo MAS 4.Registra ní íslo MMR 15/000/00000/453/ CLLD_16_01_103

3.Registra ní íslo MAS 4.Registra ní íslo MMR 15/000/00000/453/ CLLD_16_01_103 Strana 1 z 5 Fiche Název MAS MAS Litomyšlsko o.p.s. íslo Fiche Název Fiche 6 Podpora zem d lství Platnost Fiche od Registra ní íslo MAS Registra ní íslo MMR 15/000/00000/453/000182 CLLD_16_01_103 7.Vazba

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012 *UOHSX004IWZ9* UOHSX004IWZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

URBACT Věstník Listopad 2010 #10

URBACT Věstník Listopad 2010 #10 URBACT Věstník Listopad 2010 #10 AKTUALITY - URBACTu Jak mohou města získat co nejvíce z PPP projektů. Propojení územního plánování a obnovy města projekt NODUS. Dopady programu URBACT na lokální politiky

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES. ze dne 3. června 2003

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES. ze dne 3. června 2003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

. M a t e r i á l pro sch zi Rady m sta Prost jova, konanou dne

. M a t e r i á l pro sch zi Rady m sta Prost jova, konanou dne . M a t e r i á l pro sch zi Rady m sta Prost jova, konanou dne 16. 6. 2015. Název materiálu: P edkládá: Návrh zm ny organiza ní struktury Magistrátu m sta Prost jova. Ing. Lubomír Baláš, tajemník Magistrátu

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více