MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis Identifika ní údaje: Název: Revidovaný Opera ní program Praha Konkurenceschopnost, verze 4.0 Charakter koncepce: Opera ní program Praha Konkurenceschopnost (dále jen OPPK ) p edstavuje programový dokument, který vychází z Národního rozvojového plánu R (NRP), jenž byl p ipraven na základ usnesení Vlády R. 245/2005 z 2. b ezna 2005 a Národního strategického referen ního rámce R (NSRR R ) z ervence Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole lenské zem EU prost ednictvím odstran ní rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitn ním m stského prost edí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunika ních služeb a rozvinutím inova ního potenciálu m sta. Tento cíl bude napl ován prost ednictvím specifických cíl : - Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunika ních služeb - Zkvalitn ní životního prost edí - Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inova ního potenciálu Na specifické cíle navazují t i hlavní prioritní osy Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, Životní prost edí a Inovace a podnikání. tvrtou prioritní osou je Technická pomoc. P edm tem p edložené zm ny OPPK pod názvem Revidovaný Opera ní program Praha Konkurenceschopnost, verze 4.0 je implementace finan ního nástroje Jessica v rámci prioritní osy. 2 Životní prost edí, konkrétn do oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Sou ástí zm ny je rovn ž realokace finan ních prost edk v rámci jednotlivých prioritních os, mimo jiné tak dojde v rámci prioritní osy. 2 k navýšení cílového indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem z p vodních 50 ha na 87 ha. K dalším navýšením dojde v rámci prioritní osy. 1 Dopravní dostupnost a rozvoje ICT a v rámci prioritní osy. 3 Inovace a podnikání, v rámci nichž však nejsou podporovány takové projekty, které spadají do oblasti p sobnosti sm rnice EIA (respektive zákona. 100/2001 Sb.,

2 o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis (dále také jen zákon ). Umíst ní: P edkladatel: Hlavní m sto Praha Hlavní m sto Praha Pr b h zjiš ovacího ízení: Zjiš ovací ízení bylo zahájeno dne zve ejn ním informace o oznámení zm ny koncepce a o tom, kdy a kde je možno do n j nahlížet (dále též jen informace ) na ú ední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Informace byla rovn ž zve ejn na v Informa ním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP145K, a zaslána dot eným m stským ástem, kterým je sv en výkon p enesené p sobnosti v rozsahu obce s rozší enou p sobností, pro zve ejn ní na ú edních deskách. Souhrnné vypo ádání p ipomínek: Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence, odd lení SEA, obdrželo vyjád ení celkem od 14 subjekt. Kopie všech došlých vyjád ení byly p edány p edkladateli koncepce k využití a p ípadnému zohledn ní v koncepci. Žádné z doru ených vyjád ení neobsahuje zásadní p ipomínky ke koncepci a požadavek na další posuzování podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Záv r: Na podklad oznámení zm ny koncepce a vyjád ení obdržených k oznámení zm ny koncepce provedlo Ministerstvo životního prost edí podle kritérií uvedených v p íloze. 8 zákona zjiš ovací ízení ve smyslu 10d zákona s následujícím záv rem: Zm nu koncepce pod názvem Revidovaný Opera ní program Praha Konkurenceschopnost, verze 4.0 není nutné dále posuzovat podle zákona. Od vodn ní: Porovnání s kritérii pro zjiš ovací ízení dle p ílohy. 8 zákona: 1. Z hlediska obsahu koncepce: a) Ú elnost stanovených variant bylo navrženo jednovariantní ešení, z hlediska cíl koncepce dosta ující. b) Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro zám ry a jiné innosti jednotlivé projekty, realizované na základ p edkládané zm ny koncepce, tj. projekty v rámci oblasti podpory Revitalizace a ochrana území mohou stanovit rámec pro budoucí povolení zám r uvedených v p íloze. 1 zákona. Tyto však budou p edm tem posuzování vliv na životní prost edí na projektové úrovni. 2

3 c) Míra, v jaké ovliv uje jiné koncepce Zm na OPPK má vztah k celé ad dokument na národní i regionální úrovni, dle charakteru koncepce nep edpokládáme jejich negativní ovlivn ní. d) Význam koncepce pro za len ní požadavk na ochranu životního prost edí a ve ejné zdraví p i výb ru projekt navrhovaných na základ Zm ny OPPK budou využívána kritéria a indikátory navržené ve vyhodnocení vliv na životní prost edí, která by m la zajistit vylou ení možného negativního vlivu na životní prost edí a ve ejné zdraví. Pozitivní význam se bude odvíjet od konkrétních projekt. e) Vliv koncepce na udržitelný rozvoj dot eného území cílem koncepce je p em na socioekonomického prost edí R v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby R byla p itažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel, a to prost ednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti. Vliv na udržitelný rozvoj je kladný. f) Problémy životního prost edí a ve ejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci problémy, které by byly závažné pro koncepci, nebyly identifikovány. g) Význam koncepce pro implementaci požadavk vyplývajících z právních p edpis Evropského spole enství týkajícího se životního prost edí a ve ejného zdraví Zm na OPPK je s právními p edpisy Evropského spole enství v souladu. 2. Z hlediska vliv koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví a charakteru dot eného území: a) Pravd podobnost, doba trvání, etnost a vratnost vlivu koncepce bez negativních vliv koncepce. b) Kumulativní a synergická povaha vlivu bez negativních vliv koncepce. c) P eshrani ní povaha vlivu vzhledem k charakteru zm n se p eshrani ní vlivy nep edpokládají. d) Rizika pro životní prost edí a ve ejné zdraví vyplývající z provedené koncepce žádní rizika pro životní prost edí a ve ejné zdraví nejsou p edpokládána. e) Závažnost a rozsah vlivu (po et zasažených obyvatel) lze o ekávat ovlivn ní obyvatelstva na území hlavního m sta Prahy, k up esn ní dojde na základ p ekládaných konkrétních projekt, vlivy koncepce na obyvatelstvo lze ozna it za pozitivní. f) D ležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: i. Zvláštní p írodní charakteristiku nebo kulturní d dictví bez p edpokladu negativního ovlivn ní koncepcí. ii. Hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace bez p edpokladu negativního ovlivn ní koncepcí. iii. P ekro ení norem kvality životního prost edí nebo mezních hodnot realizací koncepce nedojde k p ekro ení norem kvality životního prost edí nebo mezních hodnot. iv. Kvalitu p dy a intenzitu jejího využívání bez p edpokladu negativního ovlivn ní koncepcí. g) Dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni bez p edpokladu negativního ovlivn ní koncepcí. 3

4 3. Z hlediska p edpokládaného p ínosu posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti p ínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí na odlišné úrovni v téže oblasti je p edpokládán jako minimální. Na základ porovnání koncepce s výše uvedeným kritérii p ílohy. 8 zákona jsme dosp li k záv ru, že se jedná o zm nu koncepce, u které není p edpoklad takových vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví, které by od vod ovalo nutnost posouzení dle zákona. OPPK z roku 2006 byl podroben procesu vyhodnocení vliv koncepce na životní prost edí, ve ejné zdraví a hodnocení vliv koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti dle ust. 45h a 45i zákona. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, z d vodu možnosti existence významného vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 podle ust. 45i odst. 1zákona. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny. Proces posuzování vliv na životní prost edí byl ukon en souhlasným stanoviskem MŽP ze dne pod. j /ENV/06. Všechny p íslušné orgány ochrany p írody a krajiny vylou ily svými stanovisky dle 45i zákona. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis, možný významný vliv p edložené zm ny koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti. Žádný ze subjekt, který se k p edložené zm n koncepce vyjad oval v rámci zjiš ovacího ízení, nevznesl takovou p ipomínku, která by vyžadovala posouzení ve smyslu zákona. Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních p edpis p i realizaci konkrétních zám r. Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. vrchní editelka sekce technické ochrany životního prost edí, pov ena ízením odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence (otisk ú edního razítka) Obdrží: p edkladatel, Magistrát hl. m. Prahy, M stské ásti 1-22 a dot ené správní ú ady P ílohy: obdrží p edkladatel Kopie vyjád ení ke koncepci: 1. kopie vyjád ení odboru ochrany ovzduší MŽP 4

5 2. kopie vyjád ení odboru ochrany vod MŽP 3. kopie vyjád ení odboru zvlášt chrán ných ástí p írody MŽP 4. kopie vyjád ení Správy Chrán né krajinné oblasti eský kras 5. kopie vyjád ení Hygienické stanice hlavního m sta Prahy 6. kopie vyjád ení eské inspekce životního prost edí, OI Praha 7. kopie vyjád ení M stské ásti Praha kopie vyjád ení M stské ásti Praha kopie vyjád ení odboru životního prost edí Magistrátu hlavního m sta Prahy 10. kopie vyjád ení odboru životního prost edí M stské ásti Praha kopie vyjád ení M stské ásti Praha kopie vyjád ení Hlavního m sta Prahy 13. kopie vyjád ení M stské ásti Praha kopie vyjád ení Rady m stské ásti Praha 20 5

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku)

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Ing. Jana Ku erová, Ph.D., MUDr. Bohumil Havel Publikace byla vydána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozd lovníku Váš dopis zna ky: Naše zna ka: Vy izuje: PRAHA: 88436/ENV/14 Ing. an/l.2486 29. 12. 2014 c: Posuzování vliv na

Více

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Lektor: Ivo Procházka Bauerova vila, Libod ice 10.12. 2010 Družstva se v novala hlavn výkupu a prodeji krajká ských a vyšíva ských prací, keramiky,

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více