Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8"

Transkript

1 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > Střípky ze zastupitelstva Krátké shrnutí přijatých usnesení na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska. Bylo přijato usnesení ohledně schválení prodeje částí pozemků společnosti HOPA Group s. r. o. za kupní cenu Kč/m² + DPH v lokalitě na Písečné s tím, že odprodej pozemků bude probíhat ve třech etapách, vždy po dokončení výstavby každé etapy (kolaudaci). ZM schválilo znění příslušné smlouvy v této věci. Ve věci průmyslové zóny stanovilo ZM nejzazší termín do pro uzavření nájemních smluv a smluv o uzavření budoucích kupních smluv se společnostmi Real Global Investment a. s. Blata s. r. o. a ATONA s. r. o. Pokud nedojde k uzavření smluv do stanoveného data, pak budou předmětné pozemky v průmyslové zóně znovu zveřejněny k prodeji. Byl schválen rozpočet města na rok Rozpočet je sestaven tak, že zdroje města se rovnají výdajům. Návrh vycházel z ekonomické reality. K východiskům rozpočtu patřil mj. odhad hospodářského růstu a predikce Ministerstva financí v souvislosti s odhadovaným výběrem daní. Celkové příjmy i se zapojením financování činí tis. Kč, výdaje pak tis. Kč. Výdaje zahrnují jak běžné, tak i kapitálové. Běžné výdaje ve skladbě tvoří 80,5 % rozpočtu a kapitálové 19,5 % rozpočtu. Ve výdajích města jsou zahrnuty i fondy města (zaměstnanecký Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 fond, SFRB či fond údržby). Financování je sestaveno z předpokládaného výsledku hospodaření a zapojení volných finančních prostředků ve správě investiční společnosti J&T. Byly ustanoveny výbory zastupitelstva, kontrolní výbor a finanční výbor. Předsedou finančního výboru byl schválen Mgr. Pavel Přikryl, místopředsedou Ing. David Otýpka. Předsedou kontrolního výboru se stal Bc. Emil Pernica, DiS, místopředsedou Mgr. Lenka Dražilová. Oba dva výbory mají po jedenácti členech a jsou v nich zastoupeny všechny politické strany v zastupitelstvu města. Mgr. Ivo Polák starosta města Blanska oddělení sekretariát starosty Tříkrálová sbírka zase o něco úspěšnější str. 8 Nominujte nejlepší sportovce a trenéry za rok 2014 termín je do 9. února 2015 V blanenském sportovním kalendáři je závěr roku již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v loňském roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu. Z podaných návrhů bude vyhodnoceno deset nejlepších jednotlivců, tři nejúspěšnější kolektivy, tři osobnosti z řad trenérů a jedna osobnost, která se v roce 2014 nejvíce zasloužila Závěr roku 2014 v Městském klubu důchodců Již tradičně bylo v závěru roku v prostorách Městského klubu důchodců (MKD) rušno. Po Mikulášské veselici, která se uskutečnila v pátek 5. prosince, následovalo v pátek 19. prosince Předvánoční setkání členů, a to za účasti pana starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Bc. Jiřího Crhy. O krásnou vánoční atmosféru se svým vystoupením postaral kroužek RADOST, který vystoupil s pásmem písní a koled. Všichni přítomní senioři obdrželi balíčky s vánočním pečivem a jako milou pozornost ručně vyráběné papírové hvězdičky, které na naše přání v počtu více jak ks vyrobil pan Bohuslav Šikula z Rozseče o zviditelnění města na sportovním poli. Formuláře pro podání návrhů jsou k dispozici na stránkách nebo si je navrhovatelé mohou vyzvednout na Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2014 V anketě hodnotící činnost městského úřadu se letos sešlo celkem 136 vyplněných dotazníků. 73 jich bylo odesláno prostřednictvím internetových stránek, zbývajících 63 pak občané buď vystřihli ze Zpravodaje, nebo si je vyzvedli na přepážkách odborů a odevzdali je v některém ze sběrných míst. Počet obyvatel města k : nad Kunštátem (91 let) a které přinesly radost nejen členům MKD, ale také dětem ve všech blanenských mateřských školách. Bohatý prosincový program byl Vánoční vystoupení kroužku Radost. Počet odevzdaných dotazníků: 136 Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Tento odbor bude rovněž shromažďovat podané návrhy. Do vyhodnocení budou zařazeny nominace zaslané v termínu do 9. února Termín slavnostního vyhlášení výsledků bude upřesněn po uzavření nominací. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zakončen v úterý 30. prosince Silvestrovskou veselicí. Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Foto: archiv MKD Počet respondentů z celkového počtu obyvatel vyjádřený v %: 0,65 % Z toho mužů: 61 Ø věk muži: 47,68 roků Z toho žen: 58 Ø věk ženy: 50,70 roků» pokračování na straně 3 Starosta města Blanska Ivo Polák a 1. místostarosta Jiří Crha navštívili veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně ( ), kde se Blansko prezentovalo v rámci expozice Jihomoravského kraje. Představena zde byla především nová turistická brožura Brána Moravského krasu otevřena, kterou vydalo město ve spolupráci s MAS Moravský kras. Foto: J. Kupčík Cena vody pro rok 2015 se zvedla jen nepatrně Voda pro rok 2015 opět podražila, ale nárůst není v tomto roce tak vysoký, jako byl v letech minulých. Cena vody vzrostla z 89,96 Kč na 90,77 Kč za kubík. Podobně nízký nárůst se dá očekávat i v dalších letech. Cena vodného a stočného je státem přísně regulovaná. Její výši určují především dotační podmínky Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, k nimž jsme se zavázali přijetím dotací do obnovy infrastruktury, zlepšování kvality a čištění odpadních vod. Povinný roční nárůst cen vody je dán každému uživateli dotace z Evropské unie či národních zdrojů, který ji využívá na budování nových vodovodů a kanalizací nebo rekonstrukce čistíren a úpraven vod, aby splňovaly přísné normy o ochraně životního prostředí. Účelem takovéhoto povinného ročního nárůstu cen vody je zajištění dostatečných finančních zdrojů v budoucnosti, aby již nebyly potřeba výše uvedené finanční dotace. V prvním pololetí letošního roku Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s. r. o. společně s vedením Vodárenské akciové TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na společnosti, a. s., vyjednaly na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což povede ke zpomalení růstu ceny vody a postupné úspoře lidí na ceně vody. Někomu se to sice může zdát málo, nicméně jednáními o snížení nárůstu cen se nám podařilo značně omezit celkový nárůst cen za vodné a stočné. V roce 2020 se tak dá čekat, že cena bude oproti původním očekáváním nižší až o 16,60 korun za kubík, uvedl předseda představenstva Vodárenské akciové společnosti, a. s., Ing. Jindřich Král. II. jednání předsednictva Svazku se uskutečnilo 1. prosince 2014 v prostorách Vodárenské akciové společnosti v Boskovicích TELEVIZNÍ SLUŽBA NOVÉ GENERACE! (dále jen VAS, a. s.). Mezi nejdůležitější body patřilo určení svazkové ceny vodného a stočného pro rok 2015, dále pak odsouhlasení rozpočtu svazku na tentýž rok a v neposlední řadě i schválení plánu financování obnovy (PFO) VaK na rok Velmi důležitou skutečností je, že pokud subjekt, jako je Svazek, pracuje aktivně zejména v oblasti investic do vodohospodářské infrastruktury s podporou dotačních peněz, musí se opírat o dva důležité dokumenty Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Směrnici MŽP č.12/2009. Oba dokumenty zajišťují, že v přijatelných provozních smlouvách je upravena a obsažena cenotvorba a finanční model. Na jednání byla stanovena i výše nájemného, které VAS, a. s. odvádí do Svazku Kč. Předsednictvem» pokračování na straně 3

2 2 > číslo ledna 2015 Z Otázek a odpovědí Vybrané otázky a odpovědi z webových stránek Je v plánu oprava chodníku na ulici Čapkova/Údolní? Chůze po něm je, hlavně při špatném osvětlení a sněhové pokrývce, dost nebezpečná. Váš požadavek bude zahrnut do oprav, které proběhnou v roce Uvažuje město Blansko o alespoň částečném osvětlení stezky okolo řeky Svitavy? Stezka je velmi hojně využívána pěšími i v zimním období, kdy je brzy tma a není na ní příliš bezpečná chůze v absolutní tmě. Alespoň úsek od Zborováka po Lídl, který je využíván i v zimě nejvíc. Analyzují se investiční a provozní náklady, majetkové poměry zejména s ohledem na místo připojení a dotační příležitosti. V dané věci se bude rozhodovat v průběhu přípravy rozpočtu na rok 2016 na podzim tohoto roku. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Proč na sídlišti Zborovce není ani jeden přechod? Přecházení je opravdu nebezpečné a navíc potřebuji učit svoje děti přecházení na přechodu, ale bohužel není kde. Bylo by možné zbudovat přechody alespoň na několika hodně frekventovaných místech? Váš požadavek na zřízení přechodů bude přeložen do dopravní komise. Přijde mi smutné, že pěkný vánoční strom na náměstí Republiky v Blansku po celý předvánoční čas, vyjma dvou dnů při rozsvícení, působí velmi osamoceně. Přitom jsem přesvědčen, že stačí málo a šlo by to změnit. Stačilo by sem přidat malý betlém, pokladničku na charitu a zvoneček, na který by si mohli malí i velcí občané zazvonit a pomyslně si k Vánocům přát nějaké to přání. Pevně věřím, že i nějaký stánek s občerstvením by se tu o víkendových podvečerech bohatě uživil. Funguje to v mnoha i menších městech, tak proč bychom to nemohli mít i v Blansku? Váš námět nebyl ojedinělý. Ve vedení města jsme se již tímto zabývali a souhlasíme s potřebou náměstí nějakým způsobem v předvánočním čase oživit, a to počínaje rokem Děkujeme za Váš podnět. Josef Kupčík, tajemník Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno Městská policie Brno na rok Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od do , a to po úpravě dle materiálu odboru (přidělení 200 bodů paní Nataliyi Mahule). Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p na pozemku parc. č. st v k. ú. Blansko (budova naproti nádraží) s minimálním nájemným ve výši Kč/rok. Rada souhlasí s tím, že nájemné pro rok 2015 u nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v režimu hospodářské činnosti a pronájmu Rekreační oblasti Palava nebude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout kancelářské prostory o výměrách 27,36 m² a 33,63 m² ve správní budově č. p v areálu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st v k. ú. Blansko za účelem užívání jako kanceláře za minimální nájemné Kč/m²/ rok bez DPH včetně energií. Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Výměna zdroje vytápění v objektu ZŠ a MŠ Salmova, Blansko. Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 42 ostatní plocha o výměře cca 60 m² v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem užívání v souvislosti s přesahem střechy budované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 66 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout tuto část pozemku do doby jejího odprodeje, za účelem užívání v souvislosti s výstavbou na pozemku parc. č. 66 v k. ú. Horní Lhota u Blanska. Rada schvaluje změnu usnesení č. 15 z 57. schůze Rady města Blanska dne tak, že pozemek par. č. PK 886/3 v k. ú. Blansko se nahrazuje pozemkem parc. č. 1366/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko Jak bude město řešit bioodpad? Uvítal bych, kdyby město po vzoru jiných měst nakoupilo s pomocí dotačních titulů kompostéry a tyto pak smluvně občanům, kteří o to budou mít zájem, zapůjčilo. Město Blansko má otázku BRO vyřešenu. Je zde v provozu kompostárna, kde mohou občané města Blanska a jeho městských částí (dále jen občané) odkládat BRO v provozních hodinách pro veřejnost. Občané mohou též odkládat tento druh odpadu na obou sběrných střediscích odpadů. Také jako v minulých letech Město opět připravuje pro občany od dubna do listopadu pytlový svoz BRO od rodinných domků. Na území města bude i v některých zahrádkářských lokalitách od dubna do listopadu rozmístěno cca 20 kusů hnědých kontejnerů na BRO o objemu l. Uvažujete o rekonstrukci předzámčí? Mám na mysli především chátrající objekt bývalé hasičky, který opravdu není důstojným centrem města a pak také Základní uměleckou školu včetně jejího asi nevyužívaného přístavku. Na podzámčí, či jak píšete předzámčí, existují dílčí projekty, studie, vize. Je to často diskutované téma v oblasti investic. Tato činnost nezůstává bez odezvy, neboť v letošním roce v prostoru bývalé tržnice bude vybudována pěší zóna přímo propojující osu Rožmitálova zámek. Je to další dílčí krok k celkové rekonstrukci předzámčí. Vzhledem k finanční náročnosti těchto kroků, stejně jako u vlastní budovy zámku, bude nutné zajistit dotační prostředky. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Jak je možné že se budou opravovat chodníky a budovat nová parkovací místa na Severu, když byla ohledně tohoto napsána petice, kde jste toto budování zrušili? Projekt Regenerace panelového sídliště Sever řeší sídliště v mnoha ohledech a místech. Petice byla zaměřena na návrh, možnost vybudování dočasných parkovacích ploch mezi bytovými domy, nikoliv přebudování vyšlapaných cest na chodníky, nikoliv na opravu stávajících parkovacích ploch. Petici tak i nadále respektujeme. Ve IV. etapě budeme budovat chodníky k přehradě kolem ZŠ Salmovy a pod řadovkami k přehradě, parkovací stání podél ulice Dvorské, mezi bytové domy parkovacími plochami nevstupujeme. Odpočinková a hrací úprava na a okolo stávající asfaltové plochy u stávající kotelny a psí výběh vedle garáží nad přehradou za výškovými domy. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Bylo by možné zřídit tříděné kontejnery (nebo koše) na hřbitově? Plasty v separovaném sběru nesmějí být znečistěné, a to se v případě kalíšků od svíček dá velice těžko zajistit. Proto s umístěním košů na plast neuvažujeme. Stejně tak nebudeme na hřbitov umísťovat ani kontejnery na BIO odpad, a to z důvodu malého množství tohoto odpadu. Všiml jsem si, že naproti baseballovému stadionu již stojí workoutové hřiště. Ale kdy bude otevřeno? V jarních měsících bude ještě dodělána dopadová plocha a následně bude prvek otevřen. Místní komunikace (průtah) Češkovicemi postrádá veřejné osvětlení. Podle mnoha výkladů platných zákonů má obec na místních komunikacích v katastru obce VO povinnost zřídit a udržovat. Jak se k tomuto nebezpečnému místu město postaví? Již byla zahájena jednání ohledně přípravy projektové dokumentace. Vzhledem tomu, že se zde nacházejí pozemky ve vlastnictví jiných osob, nebudou jednání jednoduchá a rychlá. Předpokládáme, že v roce 2015 by mohla být zpracována dokumentace. a oprávněná JMP Net s. r. o. se nahrazuje oprávněnou RWE GasNet, s. r. o., IČ: , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Rada schvaluje doplnění usnesení č. 26 z 1. schůze Rady města Blanska dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje, že nájemné bude pravidelně zvyšováno o roční míru inflace. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. Rada souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko Sever, IV. etapa, souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blanska. Rada souhlasí s odpovědí na petici ve věci výstavby bytových domů na Písečné, lokalita Nad Čertovkou. Plánuje Blansko nějakou údržbu popelnic? Konkrétně jde o popelnice na tříděný odpad. Jsou mnohdy tak špinavé, že to nejednoho odradí do nich třídění odpad vkládat. Město Blansko ani svozová společnost nevlastní techniku na mytí a desinfekci nádob na odpady. K mytí by totiž nestačil pouze oplach vodou, ale bylo by zapotřebí použití saponátů. Mytí na místě vylučuje vyhláška města. Svoz kontejnerů, mytí a následný rozvoz by bylo značně neekonomické a časově náročné. V každém případě poptáme, zda nějakou technologii k mobilnímu mytí a desinfekci nádob na odpady nějaká firma nevlastní. Ing. Ilona Peterková, odbor komunální údržby Můj dotaz se týká cesty kolem rybníčku u Panoramy směrem do chatařské oblasti, k desítkám chat zčásti trvale obydlených (přes hráz a vlevo kolem rybníčku). Kdy bude cesta opravena nebo alespoň uvedena do použivatelného stavu? Z usnesení z 5. schůze rady ze dne Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Blanska v období od do a Smlouvu č /14/OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby. Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od do mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Rada schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2015 následujícím organizacím: IČ Název subjektu Účel Částka v tis. Kč Asociace tur. inf. center ČR Členství v A. T. I. C. 4,0 nová org. Dům přírody v Moravském krasu Příspěvek 20, Kolpingova rodina Blansko Přísp. na pronájmy sport. zařízení 17, Klub Matýsek, z. s. Přísp. na pronájmy sport. zařízení 35, Jana Kuncová Přísp. na pronájmy sport. zařízení 24, ACT lerak, Ráječko Přísp. na pronájmy sport. zařízení 19, Mateřské centrum Veselý, o. s. Přísp. na pronájmy sport. zařízení 15, team agency s. r. o. Příspěvek na Blanenskou desítku 50, Ulita Blansko, z. s. Muzika pro Karolínku 40, AMK Blansko klub cyklotrialu Příspěvek na údržbu 50, AUTOŠKOLA Pernica, s. r. o. Příspěvek na provoz dětského 50,0 dopravního hřiště Česká asociace pečovatelské služby, Příspěvek na členství v asociaci 3,0 zapsaný spolek Společnost sociálních pracovníků ČR Příspěvek na členství ve společnosti 0, Sdružení tajemníků městských a obecních Členství tajemníka ve sdružení 1,5 úřadů ČR o. s. tajemníků Svaz měst a obcí České republiky Příspěvek na členství 45,0 Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Město Blansko a Kulturní středisko města Blanska vás zvou na sousedský bál 6. února h Blansko Dělnický Kreyn (hlavní sál) cimbálová muzika Drahan (2. podlaží) Freddie Mercury Taneční vstupy. Bohaté občerstvení. Tombola. Kvě nová výzdoba Dárkový servis Jednotlivé opravy cest v zahrádkářských oblastech jsou v rámci rozpočtu města na rok 2015 již zařazené. V případě volných prostředků bude provedena oprava uvedené cesty v roce 2015 alespoň v určité části a dokončena v následujícím roce. Jinak oprava cesty bude zařazena do rozpočtu na rok Ing. Ilona Peterková, odbor komunální údržby Zajímá nás, kdo požádal nesmyslnou značku stání pro invalidy na ulici Divišově a kolik to město stálo peněz a kdo to všechno zaplatí? Umístění značky je zbytečné a žádný invalida zde nikdy nestál, ani stát nebude. Žádáme odpovědné pracovníky k nápravě. Dochází ke zbytečnému blokování jednoho parkovacího místa na tak frekventované ulici, jakou Divišova s mateřskou školkou je. Váš požadavek předložíme k přešetření dopravní komisi. Ing. Ilona Peterková, odbor komunální údržby Chodník na ulici Údolní je zejména v úseku mezi domem Údolní 23 a křižovatkou s ul. 9. května v katastrofálním stavu už dlouhá léta. Plánuje se oprava chodníku? V současné době probíhá řízení ke změně provozu dopravy na ulici Údolní. Jedná se o zjednosměrnění jízdy ve směru od ulice 9. května k ulici Čapkově. Po této změně dojde k předláždění Vámi uvedeného chodníku. Vše bude realizováno v jarním období Ing. Ilona Peterková, odbor komunální údržby Petr Kolár (vystoupí ve h) ( Peter Pacut ) (23.10 h) diskotéka Pavla Borka prekvapení(21.30 h) (malý sál) Je možné někde na webu nebo na nějaké ové adrese si ověřit, zda jsem zaplatil poplatek za odpad na tento rok? Poskytování informací řeší zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, v 52 až 59. Vzhledem k tomu že správce poplatku musí dodržovat mlčenlivost ve všech záležitostech a telefonicky ani em nelze ověřit totožnost poplatníka, nesmí mu být tato informace poskytnuta. Informace může být poskytnuta jen při osobní návštěvě na oddělení poplatků MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, přízemí dveře č. 20 nebo zasláním u s ověřeným elektronickým podpisem na blansko.cz nebo zaslaný datovou schránkou. Poskytnutí informace po telefonu nebo obyčejným em tedy není možné. Ing. Jan Šustáček, vedoucí oddělení plateb, poplatků a rozpočtu odboru FIN Kdo vymyslel tu novou křižovatku u kapličky na Klepačově? Už tak úzká cesta se v křižovatce ještě více zúžila. Nějaký kamarád někoho tam má parkovací místo a ostatní tam nemůžou pořádně najet. Nedej bože, aby se tam potkala dvě auta. Upravená křižovatka splňuje požadované normativy. Úprava se realizovala z toho důvodu, aby došlo ke znemožnění vjezdu do ulice Polní v plné rychlosti z krajské vozovky. Řešení umožnilo přiznat parkovací místa, v místech, kde se běžně parkovalo. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Z jakého důvodu není už dávno realizován přechod pro chodce u zastávky autobusů na Podlesí? V čem je problém? Přibývá starších lidí a každý nemůže rychle přeběhnout. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci, která mimo jiné řeší i přechod pro chodce u zastávky na Podlesí. Má město Blansko vlastní vyhlášku či jinou formu dohody o tom, jak mají ve městě vypadat vozovky? Jedná se mi o jejich vzhled. V současné době jen než dojdu z Písečné do centra, tak každá ulice vypadá jinak. Město nemá žadnou vyhlášku či dohodu o tom, jak mají vypadat vozovky. Postupně, jak probíhají opravy, se město snaží o sjedocení vzhledu vozovek tak, aby došlo k postupnému materiálovému sjednocení (pokud to jde), a to i ve vazbě na následnou údržbu.

3 28. ledna 2015 Oznámení Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat byty: Prohlídka bytů se uskuteční ve středu dne v 15:30 h. Sraz zájemců před domem Údolní 19, Blansko. Individuální termín prohlídky je možné si domluvit na telefonu , ) byt č. 5 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/5 na pozemku parc. č. st zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku: kuchyň 8,65 m², pokoj 14,55 m², předsíň 2,90 m², koupelna s WC 2,55 m², sklep 2,85 m² Bytový Údolní 19, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 5 byl městem uhrazen, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 19, byt č. 5 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 2) byt č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/18 na pozemku parc. č. st zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku: (kuchyň 8,55 m², pokoj 14,10 m², předsíň 2,90 m², koupelna s WC 2,55 m², sklep 2,90 m²) Bytový Údolní 19, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 18 byl městem uhrazen, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 19, byt č. 18 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 3) byt č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/23 na pozemku parc. č. st zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku: (kuchyň 8,35 m², pokoj 14,45 m², předsíň 2,20 m², koupelna s WC 2,55 m², sklep 2,85 m²) Bytový Údolní 19, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 23 byl městem uhrazen, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 19, byt č. 23 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 4) byt č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1166/21 na pozemku parc. č. st. 1318/1 a 1318/2 zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku: (kuchyň 8,70 m², pokoj 14,55 m², předsíň 3,10 m², koupelna s WC 2,55 m², sklep 2,80 m²) Bytový Údolní 21, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 21 byl městem uhrazen, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 21, byt č. 21 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 5) byt č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1166/22 na pozemku parc. č. st. 1318/1 a 1318/2 zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku: (kuchyň 8,75 m², pokoj 14,15 m², předsíň 3,10 m², koupelna s WC 2,60 m², sklep 2,80 m²) Bytový Údolní 21, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 22 byl městem uhrazen, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 21, byt č. 22 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. Cena vody pro rok 2015 se zvedla jen nepatrně» pokračování ze strany 1 byl odsouhlasen rozpočet Svazku pro rok 2015, a to s celkovými příjmy ve výši Kč a výdaji v téže výši. Tento rozpočet schválila valná hromada Svazku na svém zasedání dne Přehled ceny za vodné a stočné s DPH: Rozdíl 0,81 Kč (0,9 %) Blanensko 89,96 Kč 90,77 Kč zvýšilo se jen vodné O připravovaných akcích Svazku informoval na posledním zasedání zastupitelstva Ing. Jiří Charvát: Dle schváleného Plánu financování obnovy (PFO) vodovodů a kanalizací na rok 2015, by měla být v Blansku v roce 2015 realizována či zahájena příprava rekonstrukce vodovodu na ulici Svitavské, která bude plně hrazena z PFO Svazkem a provedena ve spolupráci se Správou a údržbou silnic. Rozpočtové náklady jsou asi 4 mil. Kč. Dále je v plánu výstavba vodojemu na Klepačově. Ta bude hrazena městem Blanskem z plusovosti a získané dotace z nejbližší možné výzvy v novém programovém období (předpoklad jaro 2015). Rozpočtové náklady činí 12 mil. Kč. Měly by také být zahájeny projektové práce na opravě vodovodu a kanalizace v Blansku v ulici Nad Žlíbkem (cca 100 tis. Kč) a na výtlaku z čerpací stanice Kamenolom (cca 500 tis. Kč). K dlouhodobým úkolům v roce 2015 patří: vyjednat se SFŽP začlenění akce Jedovnicko 1. fáze (odkanalizování poloviny obce Rudice oddílným systémem kanalizace a nahrazení nevyhovující ČOV Rudice čerpací stanicí s výtlakem do Jedovnic a napojení na gravitační kanalizaci ukončenou rekonstruovanou ČOV Jedovnice) dotované z fázové výzvy do finanční analýzy dotačních akcí, které již proběhly, a tím pozitivně ovlivnit cenu stočného pro další roky. prověřit možnosti a případně refinancovat úvěry použité na projekty Dyje I a Dyje II snížení nákladů při obnově a investicích využitím kontraktů inhouse dokončit probíhající soudní spor s městem Kunštát zviditelnění Svazku (činnost, investice, navázat spolupráci se školami apod.) Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2014» pokračování ze strany 1 A. Otázky se známkovým hodnocením: Celkové počty dosažených známek (tučně vyznačeno nejčastější hodnocení). Průměr je počítán bez odpovědí N (nehodnotím). Míra spokojenosti: N Ø 1) s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ vůbec? ,2 zlepšení (loni 2,60) 2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko? ,24 3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města? ,33 4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ? ,54 5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko? ,71 6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *) ,17 7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *) ,13 8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ? ,15 9) s možností využití služeb úřadu přes internet? ,93 zlepšení (loni 2,39) 10) s úrovní stránek ,27 11) s prací Městské policie Blansko? ,45 12) s obsahem Zpravodaje města Blanska? ,11 13) s vysíláním Televize Blansko? ,17 14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka? ,77 nejlepší 15) s úrovní portálu ,04 16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3? ,53 17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1? ,01 18) s možností parkování u budov MěÚ? ,13 19) s mírou informovanosti o činnosti MěÚ? ,51 20) s průhledností zadávání veřejných zakázek? ,18 nejhorší 21) s mírou zapojení občanů do rozhodování? ,91 zlepšení (loni 3,49) 22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města? ,58 Nejlépe hodnocená oblast: otázka č. 14. Nejhůře hodnocená oblast: otázka č. 20. Stručná charakteristika trendu: Jako nejlépe hodnocená vyšla z dotazníku už poněkolikáté Blanenská informační kancelář Blanka. Tři otázky (č. 1, 9 a 21) zaznamenaly výrazné zlepšení oproti předchozímu roku. Nejhůře je poprvé hodnocena otázka č. 20, ovšem oproti loňsku je zde jen drobný pokles hodnocení (z Ø 3,13 na Ø 3,18). Celkové hodnocení MěÚ je naopak výrazně příznivější než v uplynulých letech. Z 88 na 136 se přitom zvýšil počet odevzdaných dotazníků. Některé z tipů, postřehů a námětů občanů: Možnost parkování před budovou MěÚ nám. Republiky 30 minut zdarma při vyřizování na MěÚ Alespoň jeden den úřední hodiny na MěÚ do 18:00 hodin S narůstajícím zájmem o služby klinického logopeda a s rozšířenou nabídkou programů speciální péče se Nemocnice Blansko rozhodla svým klientům rozšířit ordinační hodiny ambulance klinické logopedie. Dosud bylo možné využít dva dny v odpoledních hodinách, a to úterý (klienti s narušenou komunikační schopností) a středu (komerční programy). Od ledna 2015 mohou klienti využít i další dvě odpoledne, a sice pondělí a čtvrtek. Věříme, že prodloužení ordinační doby přispěje k uspokojení poptávky široké veřejnosti. Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 nejpozději do 2. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 6. února využít rozšířené úřední hodiny. Od 22. ledna do 6. února lze využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu. Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu Logopedická ambulance 1 (3. patro budova polikliniky): Ordinační doba Mgr. Miroslava Dyčková: Po: 07:00 14:30 h Út: 07:00 18:00 h St: 07:00 16:30 h Čt: 07:00 14:30 h Pá: 07:00 12:00 h Ordinační doba Mgr. Lucie Gašičová: v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek :00 17:00 8:00 15:30 8:00 17:00 8:00 17:00 8:00 15: :00 17:00 8:00 17:00 8:00 17:00 8:00 17:00 8:00 15: :00 17:00 8:00 17:00 8:00 17:00 8:00 17:00 8:00 15:00 číslo 2 < 3 Aby se zvolení zastupitelé nepředváděli, ale pracovali. Zlepšit úroveň úklidu ve středu města, vyřešit lepší nájezd na průtah městem z ulice Mlýnské. Zřízení funkce městského architekta urbanisty. Zpracování komplexní dopravní studie. Přemostění Svitavy řešit jako součást průtahu S-J i V-Z směru celým městem, nejen návaznost na nejbližší komunikace. Vybudovat konečně slibované nábřeží Svitavy. Bezbariérový přístup z ulice Seifertovy na nám. Republiky. Vylepšení zámeckého parku, osadit nové lavičky a opravit chodníky. Zlepšení okolí přehrady více prvků pro děti, zkvalitnění čistoty. Vytvořit profil města na Facebooku. odbor kancelář tajemníka Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko rozšiřuje ordinační doby Po: 15:00 18:00 h Út: St: 07:00 17:00 h Čt: 15:00 18:00 h Pá: Logopedická ambulance 2 (pavilon u vjezdu do nemocnice) Ordinační doba Mgr. Hana Linhartová: zůstává beze změn Po: 08:00 15:00 h Út: 08:00 18:00 h St: 08:00 16:30 h Čt: 08:00 15:00 h Pá: 08:00 12:30 h Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2014 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka. V případě dotazů či nejasností stran povinnosti podat přiznání, zejména s ohledem na přijaté zákonné opatření, je možné se obrátit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu. Přiznání lze podat také on-line na JUDr. David Stančík tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

4 4 > číslo ledna 2015 Karolina Meineke Před dvěma sty lety, 31. ledna 1815 v deset hodin večer, skončila na blanenském zámku po šestačtyřiceti, často velmi rušných letech, životní pouť Karoliny Meineke, první manželky pozdějšího anglického krále Viléma IV. Pohřeb se konal o čtyři dny později na starém hřbitově u kostela sv. Martina. Jako příčina smrti bylo tenkrát v matrice zapsáno jediné, avšak výstižné slovo: An Enträftung Vysílení. Pohnuté osudy Karoliny z Linsingenu jsou dnes již širší veřejnosti poměrně známy, připomeňme si proto tentokrát tuto pozoruhodnou ženu spíše některými z veršů, které v průběhu blanenské etapy svého života napsala. Meine Seele riß sich vom Getümmel, Vom der Erde Truggestalten los, Sie ergriff den Himmel, und der Himmel Nahm sein armes Kind in seinen Shoß. Fahre hin, du eitles Schattenleben, Wo das weiche Herz doch einmal bricht! Träume, Wünsche, Hoffnung kann es geben, Sie erfüllen aber kann es nicht. Voll frohen Zutrauns und der Beruhigung Daß meine Seelle, Gott! mit Dir reden darf. Daß ich meinen Mund vor Dir daf öffnen, Töne der Menschen herzustammeln! Ich wag s und rede. Aber Du weißt es ja, Schon lange weißt Du, was mein Gebein verzehr Was in mein Herz hineingegossen, Meinen Gedanken ein ewig Bild ist. Ein stiller Schauer Deiner Allgegenwart Erschüttert, Gott! mich. Sanfter erbebt mein Herz In meinen Brust. Ich fühl, ich fühl es Daß Du auch hier, wo ich weine, Gott! bist. Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje všechny pořadatele kulturních akcí na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích. Ohlášení pořádání akce je třeba doručit 10 dnů před konáním akce na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Do 10 dnů po akci je také pořadatel povinen podat Přiznání k poplatku ze vstupného a příslušný poplatek zaplatit. Sazby poplatku činí 10 % z vybraného vstupného, sníženého o DPH, pokud byla v ceně obsažena. Poplatek se neplatí: 1. z akcí, jejichž celý výtěžek ze vstupného je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 2. ze vstupného na vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav 3. ze vstupného na divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru Duše má se zvolna odpoutává, dává Vale klamům pozemským, Třeba najde Nebe, které nepřestává, otevírat náruč dětem svým. Jdi už, živote, pořád jsi jen stínem, jemuž čisté srdce snadno podlehne! Nadějí a sny je opiješ jak vínem, a nakonec stejně řekneš ne. Kdykoliv se zdráhám oslovit Tě, záhy naplníš až po okraj mou číši radostí, a poznáním, že vlastně přímo planeš touhou uslyšet zas tón mého hlasu! Konečně si troufám říct..., ale Ty to dávno víš. Dřív, než jsem se zrodila, jsi znal tu tíhu, jež mne nyní na prach drtí, i obrazy, co navždy v srdci zamykám. Jak drobný déšť mě celou obestíráš, a tiché tóny v mojí hrudi se tím rozezní. Vždycky, když pláču, vím, já vím, že tu jsi, Bože! Ukryt do každičké z mých slz. (Překlad: Jiří Kučera) Město nevybírá poplatek ze vstupného na plesy 4. ze vstupného na akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením 5. ze vstupného na plesy od do kalendářního roku 6. ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina Dále upozorňujeme, že akce na veřejném prostranství (venkovní) je možné pořádat max. do 22:00 hodin a akce v uzavřených prostorách max. do 02:00 hodin. Pokud trvají déle, je nutné vyžádat si souhlas Rady města Blanska. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Současná umělecká díla v krajině proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy Dagmar Šubrtové s názvem SALVE VALE. Autorku k sochařské instalaci inspiroval Moravský kras a zejména jeskyně Býčí skála, kterou navštívila. Dagmar Šubrtová a kurátorka této výstavy Radoslava Schmelzová spolu s geologem Radkem Mikulášem vydali v loňském roce 2014 knihu Současná umělecká díla v krajině. Tato kniha vyšla v edici Průvodce v nakladatelství Academia. Je opatřena krátkým teoretickým úvodem, dále následují popisy děl, komentáře autorů i potřebné GPS souřadnice, díky kterým se v české krajině při hledání objektů můžete řídit. Výstavu i knihu velmi doporučuji a těším se na setkání. Výstava potrvá do Olga Hořavová Galerie města Blanska Ročenka Galerie města Blanska 2014 je věnována Jiřímu Načeradskému V rámci vernisáže výstavy Dagmar Šubrtové SALVE VALE, která proběhla 10. ledna 2015, byla poprvé představena nová ročenka Galerie města Blanska 2014, jež je věnována památce zesnulého malíře Jiřího Načeradského. Rozumět penězům, být finančně gramotný, to znamená mít potřebné informace, umět s penězi zodpovědně nakládat, umět o nich přemýšlet, rozhodovat se, brát je vážně a zároveň si uvědomit, že by neměly být naším cílem, ale prostředkem k jeho dosažení. Toto bylo cílem hry Finanční svoboda, kterou si zahráli žáci 9. ročníku ve dnech 9. a Hra je součástí projektu Dnešní finanční svět, do kterého se naše škola zapojila. Dva školní Žáci se učí formou hry jak správně nakládat s penězi. Olga Fryčová Hořavová nad zbrusu novou ročenkou. dny žáci ve dvojicích hospodařili s domácím rozpočtem dané rodiny (s ní prošli 30 let jejího života). Pořizovali si vlastní bydlení na hypotéku, spláceli úvěry, sjednávali si různé druhy pojištění Foto: autorka Spolupráci se studenty grafického designu z brněnské FaVU VUT jsme navázali již před dvěma lety. Se skupinkou posluchačů této fakulty jsme měli původně v plánu vytvořit skládačku k výstavě Banzai, Mistře! Právě tento pokřik totiž zazněl v závěru vernisáže výstavy, jež byla poctou významnému akademickému malíři Jiřímu Načeradskému k jeho nedožitým 75. narozeninám. I přesto, že se nám podařilo shromáždit mnoho zajímavého materiálu, k vydání této brožury však nedošlo, upřesnila Olga Fryčová Hořavová, vedoucí Galerie města Blanska. Nakonec nás napadlo využít nashromážděnou dokumentaci k vydání ročenky galerie pro rok Také na ní již začali pracovat posluchači Fakulty výtvarných umění, společně se tedy pustili se svými kolegy do práce. Vždy jim záleží na tom, aby tomuto počinu nechyběl vtip, vloni měla např. podobu archiválie v plastovém sáčku. Letos nechali vyvolat fotografie vystavovaných uměleckých děl, složili je do alba, jehož jednotlivé listy na závěr oskenovali. Oskenované fotografie tedy tvoří základ jejích jednotlivých listů. Každá ročenka bude navíc svým způsobem originální, na zadní straně je totiž vyhrazeno místo k podpisu některého z Načeradského studentů. Samozřejmě zde nechybí ani autorův oblíbený pokřik Banzai!, uvedla na závěr vedoucí galerie. Ročenku vydala Galerie města Blanska za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Autorkou fotografií je Michaela Dvořáková, na grafické úpravě se podíleli Anna Štysová, Kateřina Novotná, Marcela Schneiberková a Jakub Konvica. K dispozici je přímo v galerii nebo v Blanenské informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici. Cena této nové publikace, která vyšla v nákladu 300 ks, je 100 Kč. Jednotlivé výtisky zamíří také do knihoven, uměleckých škol, kulturních institucí apod. Foto: J. Franchi Finanční gramotnost na Salmovce (například životní, penzijní, majetku, ). Kromě toho také nakupovali a prodávali (s ohledem na vývoj kurzů) akcie, dluhopisy. Samozřejmě se dostávali i do situací, kdy o dalším osudu jejich financí rozhodovalo štěstí, náhoda nebo smůla (i tak to někdy v reálném životě chodí). Radovali se, když zvýšili svou finanční hotovost a také je štvalo, když naopak o nějaké peníze přišli. Protože s těmito pojmy pracujeme při výuce finanční gramotnosti v rámci předmětu výchova k občanství, byla tato hra výbornou praktickou učební pomůckou k už získaným znalostem a také velmi vhodným úvodem do probíraného učiva. Zároveň dostali žáci odpovědi na otázky: Co potřebujeme umět a znát, abychom se o svých financích rozhodovali zodpovědně? Na co si při svém rozhodování musíme dávat pozor? Na koho se můžeme obrátit s žádostí o radu či pomoc? Ludmila Nováková Nenechte si ujít první Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko! K přehledu tradičních plesů letos v Blansku nově přibude i Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko. Ti z vás, kdož mají rádi tanec, překvapení a netradiční zábavu, rozhodně neváhejte a poznačte si do svého kalendáře 21. únor Právě v tento den ve 20:00 hodin totiž odstartuje ples, který dle slov organizátorů Blansko ještě nevidělo. Dosud jednotlivé hasičské sbory okrsku Blansko pořádaly své vlastní plesy jednotlivě. Myšlenka a především pak potřeba zviditelnit práci dobrovolných hasičů přivedla členy sborů Obůrky, Olešné a Spešova na nápad uspořádat první společný hasičský ples. Rozhodně však nepůjde o ples, na který jste možná zvyklí. Bude zahájen hasičskou volenkou, přítomné dámy budou mít tedy jedinečnou příležitost zatančit si v rytmu hasičských písní s muži ve slavnostních, zásahových i dobových uniformách. Hrát bude hudební skupina Medium a pro všechny je připraven skutečně netradiční a velmi bohatý program: vystoupení fakírů, hadi, zkrocení ohně, módní přehlídka hasičského oblečení, ukázky historické i moderní techniky apod. Půlnoc pak s sebou přinese i velké překvapení (to samozřejmě vyzradit nelze, doneslo se nám však, že ho budou mít na svědomí zásahové jednotky místních sborů). Na správném plese nemůže chybět ani tombola, na hasičském plese pak nemůže chybět především pivo, neboť jak je dobře známo, umějí bravurně hasit nejen oheň, ale i žízeň. Zlatý mok bude stáčen ve stánku U Proudnice, milovníci vína nechť postoupí ke stánku U Savice. O hladu samozřejmě také nezůstanete, a to díky hasičskému gulášku z divočáka. To vše a ještě něco navíc můžete zažít na vlastní kůži za pouhých 150 Kč (podobnost číselného údaje s jistým telefonním číslem není čistě náhodná). Vstupenky prodávají jednak jednotlivé hasičské sbory na Obůrce, na Olešné a ve Spešově, k dispozici jsou však i v Blanenské informační kanceláři Blanka. Neváhejte, přijďte se bavit a podpořte tak ty, kdož dobrovolně chrání nás i naše majetky svou návštěvou! Nastávající prvňáčci a jejich rodiče rádi využívají možnosti Dnů otevřených dveří na blanenských základních školách. Ne jinak tomu bylo i v ZŠ Erbenově, kde se zájemci o studium na této škole mohli účastnit výuky v jednotlivých třídách, prohlédnout si školní družinu, podívat se na práci s interaktivními tabulemi a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Foto: J. Franchi

5 28. ledna 2015 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti Filmový kroužek při ZŠ Blansko, Erbenova 13 vstoupil do další, již 10. sezony své činnosti. Bilance natočených filmů od roku 2005, kdy kroužek oficiálně vznikl, je úctyhodná. Celkem 21 dětských autorů a 33 filmů (ať už šlo o filmy hrané, dokumenty, reportáže nebo filmy animované), které získaly dohromady 104 různých ocenění! V každém roce se kroužek a jeho autoři prezentují na různých soutěžích amatérských filmařů. O historii filmového kroužku, o jeho práci a především také o vynikajících výsledcích v řadě soutěží amatérských filmů si povídám s Mgr. Jaroslavem Cinklem, vedoucím kroužku: Pane magistře, jak vlastně vznikl nápad věnovat se filmování na základní škole? Na počátku byla snaha zachytit okem kamery neuvěřitelné množství akcí, které se ve škole odehrávají během školního roku. Od chvíle, kdy jsme si pořídili ve škole videokameru, byla natočena celá řada dokumentů, které nyní obsahuje školní videokronika. Jsou v ní záznamy již od roku Jde o různé sportovní akce, výměnné pobyty v zahraničí, besídky žáků apod. V současné době jde již o samozřejmou součást skoro všech akcí pořádaných školou. Na prvním i na druhém stupni mají vyučující k dispozici po dvou videokamerách. V natáčení se učitelé střídají, některé akce pak svěřují k natočení členům filmového kroužku. Jaká je historie prvního filmu, který byl na Vaší škole natočen? Úplně první hraný snímek vznikl tak trochu neplánovaně. Natočili si jej žáci v hodině občanské výchovy v 6. třídě. Probírali tehdy téma Kultura, a protože ve třídě bylo plno tvůrčích a pro dramatické umění zapálených žáků, následoval čin. První školní hraný snímek se jmenoval Muž v salonu 6. B. Obsahoval hříčku se změnou podoby žáka, kterému omylem dají v kosmetickém salonu na obličej špatnou kosmetickou masku. Tentýž snímek se stejným námětem natočili jako remake stejní herci ještě o tři roky později, když v 9. třídě opouštěli školu. Zmínil jste, že natáčíte nejen hrané filmy, ale např. i dokumentární snímky. Můžete představit některý z nich? V období, ve kterém se dokumentovaly převážně velké školní akce, vznikl jeden z našich nejvýznamnějších záznamů, kterým byl Sport meeting záznam z projektu Comenius, jehož se zúčastnili v Blansku žáci ze sedmi Richard Skoták přebírá cenu za svůj film na Malém festivalu mladé filmové tvorby v Brně. Foto: archiv ZŠ Erbenova, Blansko účastnických zemí. Na natáčení se tehdy podílelo více žáků školy pod vedením učitele informatiky. Dalším z takových dokumentů byl např. záznam pobytu školního florbalového družstva na Mistrovství republiky ve florbalu. Velký úspěch sklidil snímek Tři zázračné věci z roku 2005, který byl oceněn nejen odbornou porotou, ale i příznivým ohlasem z řad diváků. Jeho tvůrci za něj získali také Českého lvíčka. Můžete nám tento film přiblížit? Šlo o pohádku Vítka Šarouna a jeho třídy, který nastoupil na scénu v roce Pohádka byla celým tvůrčím týmem skvěle připravena a začala se natáčet ve velkém stylu. Podařilo se točit v historických interiérech blanenského zámku, v zámeckém parku v Rájci-Jestřebí, v restauraci, ve skateparku. Vrcholem pak bylo natáčení velkolepé hostiny, při které se stoly prohýbaly pod množstvím lahůdek a která byla zároveň jakousi odměnou žákům za práci na filmu. Na záběrech hostiny se objevuje i hiphopové vystoupení, ke kterému hrál profesionální DJ. To už vstoupili do hry také sponzoři, které zčásti zajistili sami žáci. Díky sponzorům se pak výsledný středometrážní film mohl také v březnu 2005 promítat v městském kině na velkém plátně z kvalitního digitálního projektoru. K tomu byla také připravena reklamní kampaň včetně tisku velkých filmových plakátů, speciální předpremiéry filmu pro pozvané novináře s tiskovou konferencí tvůrců. Ve dvou představeních potom vidělo v blanenském kině pohádku více než tisíc diváků, převážně rodičů s dětmi a žáků blanenských škol. Jak takový úspěch ovlivnil další činnost kroužku? Nejmladší generace filmového kroužku v akci. Znamenal jediné příval nových námětů, scénářů, větší zájem o práci v kroužku. Hlásili se noví herci a herečky. Tým členů filmového kroužku při natáčení pohádky získal mnoho zkušeností a ze zájemců o spolupráci si mohl vybírat. Jakou roli máte jako vedoucí kroužku Vy sám? Jak vlastně vypadá realizace některého z Vašich snímků? V práci vedoucího zájmového útvaru filmového kroužku je nejdůležitější dramaturgická práce při přípravě toho, co se bude se žáky natáčet. Děti totiž nemají většinou představu o možnostech natáčení filmů v neprofesionálních podmínkách. Nosí náměty, které by k realizaci potřebovaly několikamiliónové rozpočty nebo náměty, které by možná krátkodobě zaujaly je samotné, ale trvalejší hodnotu by natočený film neměl. Vždy chvíli trvá, než v diskuzích na úvodních schůzkách najdeme ten správný námět, který bude možné realizovat. Jakmile je námět nalezen, začínají další etapy realizace snímku: výběr členů filmového štábu, který je pro každý film zvlášť sestaven, rozdělení funkcí ve štábu (režie, kamera, střih, zvuk a další funkce), příprava rekvizit, vlastní natáčení a střih. Hotový film nejdříve předvedeme spolužákům ve škole a potom jej vyšleme (pokud se podle našeho názoru vydařil) na cestu po soutěžních filmových přehlídkách. Vyrostly z Vašich svěřenců osobnosti, které se třeba věnují filmové tvorbě i nadále? Už jsem zmínil jméno Vítka Šarouna, ten je bezpochyby zcela nejúspěšnějším členem našeho kroužku. Po maturitě nastoupil ke studiu filmové režie na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Určitě nesmím zapomenout ani na velmi nadaného Filipa Kubíka a z nově nastupující generace je to pak velmi úspěšná Kamila Chlupová. Právě po odchodu Vítka a Filipa na střední školu došlo k určitému útlumu. Novým členům kroužku se však postupně podařilo navázat na úspěšnou tradici předchozí generace, kdy se do práce zapojili především žáci 6. ročníku. Filmový kroužek se stal v minulých letech spolupořadatelem soutěže Zlaté slunce společně s KSMB. Letos dojde k určitým změnám. O jaké změny půjde? V Blansku probíhalo tradičně krajské kolo celostátní soutěže mladých filmařů. Tato akce byla vždy na vysoké úrovni a lidé naše pořadatelské schopnosti v předchozích pěti letech také dokázali číslo 2 < 5 Foto: archiv ZŠ Erbenova, Blansko. ocenit. Letos budeme tudíž jediným pořadatelem, a to kola celostátního, které se do Blanska přesunulo z Ústí nad Orlicí. Je to pro nás výzva, na kterou jsme určitě připraveni. Výhledově bychom si troufli i na pořadatelství mezinárodního festivalu UNICA. To je ale ještě v jednání. Na závěr Vás prosím o shrnutí, jaká je náplň práce v kroužku, jaké vybavení máte k dispozici a jaké jsou podmínky členství v něm? Členy kroužku jsou žáci ročníku. Učí se zákla práce s kamerou, zákla střihu filmu na PC, jak používat zvuk a hudbu ve filmu. Seznamují se s prací filmového štábu, učí se jak napsat scénář a jak organizovat natáčení filmu. Máme tři digitální videokamery, notebook pro střih videa, směrový mikrofon Rode, zelenou stěnu pro klíčování, stativy, LED světla a další. Členy kroužku se mohou stát výhradně žáci naší školy po úhradě členského poplatku. Scházíme se nepravidelně podle potřeby při natáčení jednotlivých filmů. Každý zájemce o práci v kroužku je samozřejmě vítán. Za rozhovor poděkovala a úspěch v další práci s dětmi popřála Jana Franchi NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! LED žárovka STAR Classic A výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů, životnost cca hod., náhrada 60 W žárovky 189,-! Baterie Titania Neon umyvadlová 449,- sprchová 599,- umyv. s výpustí 599,- vanová 639,- Koupelnový nábytek Carla 75 š 75 x v 206 x h 48 cm, provedení: MDF, dvířka bílý lak ve vysokém lesku, vč. umyvadla, zrcadlo se dvěmi halogenovými světly, vypínačem a zásuvkou, bez baterie BRNO Regál Smarty 4 police, 138 x 70 x 30 cm, pozink, nosnost police 50 kg při rovnoměrném zatížení Bílé lakované interiérové dveře šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé plné 725,- 2/3 sklo čirá kůra od 1.350,- od 449,-! 3.990,-! 289,-! od 725,-! ŠIROKÝ VÝBĚR DALŠÍCH PRIMULÍ 6 mm Prvosenka Primula acaulis kv. 9 cm, mix barev 13,-! Značková stáčená malířská barva pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 10 m 2 / kg kg 20,-! Laminátová plovoucí podlaha rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, dekor: buk, bal. 3,234 m 2, uvedené foto je pouze ilustrační m 2 98,-! Tato nabídka platí od do nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

6 6 > číslo ledna 2015 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do v 18:00 h, knihovna Eva Juračková: EVINY TRAVI- NY Námětem jejích prací jsou především květiny, které jsou k vidění i na výstavě. do , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. do , Galerie města Blanska Dagmar Šubrtová: Salve vale , Galerie Jonáš Vladimír Michálek Dřevořezby Výstava blanenského řezbáře představí ucelený přehled jeho tvorby za období V kulturním programu vystoupí členové Blanenského divadla. Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma , knihovna Blanenská radnice Dokumentární výstava. Stěžejní příspěvek knihovny k oslavám povýšení Blanska na město. Vernisáž se uskuteční , v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny , Galerie města Blanska Tomáš Polcar: Rezonance II Tomáš Polcar patří do umělecké generace, která výrazně vystoupila koncem předchozího století. Prošel na AVU v Praze třemi osobitými ateliéry. U Huga Demartiniho si vypěstoval cit pro materiál a formu, u Aleše Veselého zaujetí obsahem, energiemi a proporcemi a u Milana Knížáka zaostření na komunikaci, reflexi a myšlenku. I přes klasický výraz sochařských a malířských technik je konceptualista a jde mu o sdělení. Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, ve které se nezabydluje, ale volí ji podle pocitu a potřeby. Kurátorka: Lucie Šiklová. Vernisáž výstavy proběhne v 17:00 hodin v Galerii města Blanska. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h ve 20:00 h, kino BABOVŘESKY 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici ČR / 103 minut / přístupný. Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN RD BLANSKO Sam. stojící 3+1 s garáží a velkou slunnou zahradou, ulice Svitavská. Vhodná k bydlení i podnikání v 17:30 h (3D) v 15:00 h (2D) VELKÁ ŠESTKA Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Film plný komiksové akce, humoru a emocí, jaké jsme si zvykli od Walt Disney Animation Studios očekávat. USA / 102 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino HODINOVÝ MANŽEL Čtyři plavci, hráči vodního póla, se po prohraném zápasu octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost hodinový manžel. ČR / 100 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h, kino FOTOGRAF Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu či ty, jež ho obklopovaly v soukromí. Příjemně hořká komedie s erotickými prvky. ČR / 133 minut / do 15 let nevhodný v 17:00 h (2D v původním znění s titulky) v 17:00 h (3D s českým dabingem) HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD Závěrečná část filmové trilogie oscarového režiséra Petera Jacksona natočená podle stále oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit, uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. USA / 132 minut / mládeži přístupno ve 20:00 h, kino KÓD ENIGMY V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga. Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků, a čekal ho zničující soudní proces. The Imitation Game vypráví příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku, a zachránil tak tisíce lidských životů. Velká Británie, USA / 114 minut v 15:00 h, kino PADDINGTON Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Velká Británie, Francie, Kanada / 98 minut / přístupný / česká verze. RD BLANSKO Polořadový 5+2 po celkové rekonstrukci. Garáž, zahrada, ihned k nastěhování. Bydlení i podnikání. POPTÁVKA Kč ve 20:00 h, kino E. A. POE: PODIVNÝ EXPE- RIMENT Mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického ústavu. Ten ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým týmem uvězněn ve sklepení. A tady napínavý příběh plný zvratů a překvapení teprve začíná. USA / 112 minut ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Studentka literatury Anastasia přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu Christiana Greye. Anastasia jeho přitažlivosti není schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii své touhy, své vášně, svou živočišnost. USA / 124 minut v 15:00 h, kino VELKÁ ŠESTKA (2D) Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Film plný komiksové akce, humoru a emocí, jaké jsme si zvykli od Walt Disney Animation Studios očekávat. USA / 102 minut / přístupný / česká verze. Další akce v 17:00 h, knihovna (Audio)kniha na pokračování: Jan Werich Deoduši Hudební oddělení zve všechny na krátké zastavení a zaposlouchání se do příjemného vyprávění Jana Wericha. Pokračování 6. února ve 20:00 h, Dělnický Ples Základní školy speciální Blansko , knihovna 6. ročník Svatovalentýnské soutěže Básně libovolné formy v počtu maximálně tří kusů přijímá od do oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny Blansko, a to em poštou (MK Blansko, Rožmitálova 4, Blansko, obálku označit heslem SVATOVALENTÝNSKÁ SOU- TĚŽ) nebo osobním doručením v 10:30 h, 13:30 h, divadelní sál, Kollárova 8 Obři Participační pohádka pro děti od 3 do 7 let. Na motivy pohádky Jana BYT 3+1 BLANSKO Kč Cihlový byt 3+1 v OV, 68 m, komora, sklep. K rekonstrukci, centrum. Výhodná investice. ZAHRADA ČEŠKOVICE Pro konkrétní zájemce hledáme byty 2+1 a 3+1 v Blansku spěchá. Děkujeme Kč Tel.: Kč Zahrada s nedokončenou stavbou, svažitý terén s příjezdem. Elektřina, voda je ze studny. 887 m 2 Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL Wericha Jak obři na Šumavě vyhynuli. Představení vyžaduje od dětí určitou samostatnost rodiče nejsou během divadla s dětmi, ale mohou je pozorovat ze samostatného hlediště. Hrají: Iveta Kocifajová, Lukas Kavin. Režie: Juliána Vališková. Pozor! Představení má omezenou kapacitu, proto se hraje dvakrát. Maximální počet dětí je 30. Rezervace s uvedeným počtem dětí a časem je nutná! divadlo v 16:00 h, zimní stadion Karneval na ledě Pro děti od 3 let. 16:00 17:30 h. Zábavné soutěže pro maskované bruslaře, volba krále masek o lákavé ceny.uzávěrka přihlášek do Přihlášky v DDM Blansko nebo na Vstup na led pouze v bruslích! v 15:30 h, Mateřské centrum Herna s kavárničkou Zveme na chvilku oddychu, kdy si děti pohrají a rodiče posedí s kávičkou (káva či čaj v ceně vstupu) a zákuskem v 9:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Montessori tvoření pro rodiče s batolaty Dále 17. února a 24. února v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Tvoříme z netradičních materiálů Přijďte si vyrobit zajímavé věci a zároveň si popovídat. Diskuzní skupina pro rodiče s hlídáním dětí v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, Mateřské centrum Mrňouskové Cvičení pro maminky s dětmi od 6 týdnů do cca 4 měsíců básničky, písničky, říkadla, pohybové hry, jste srdečně zváni v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak předcházet dluhům a případným exekucím Povídání s právničkou Mgr. Kateřinou Němcovou v 15:30 h, Mateřské centrum Zpívánky Zpívání, pohybové a rytmické hry, říkadla, hra na hudební nástroje a nejen to, jste srdečně zváni v 16:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání rodičů s dětmi s bubnováním Setkávání pro rodiče s dětmi, ale i kohokoli jiného, povídání, muzicírování (bubny, tamburíny a další nástroje), tvoření dle aktuální nálady a chuti. Pod vedením Moniky Kubové. Čajovna bude otevřena již od 15:30 h v 19:00 h, divadelní sál, Kollárova 8 Inu, nevidno pevninu... / Pavol Seriš, Ema Křížová (HOST) Dvaja herci, štyri postavy, dve dejové línie. Hravý javiskový tvar o hranici medzi svetom reality a svetom príbehov. Hraný dvoma hercami, vyžaduje znalosť slovenčiny, alebo dobre vyvinutú a udržiavanú fantáziu. Človek je príjemne prekvapený, keď nič neočakáva. Osoby a obsadenie: Neautor, Mary: Ema Křížová, Autor, Carl: Pavol Seriš v 19:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Zážitky z klinické smrti Ian McCormac: Záblesk věčnosti. Pravdivý příběh člověka, který v době své klinické smrti prošel peklo i nebe. Vrátil se zpět a přinesl odpovědi na nejhlubší otázky, které si všichni klademe. Video, slovenský dabing. Vstup zdarma ve 20:00 h, Dělnický Sousedský bál Viz pozvánka na straně v 9:00 h, ZŠ T.G.M. Dva z jednoho města Rodinný desetiboj Více informací na webnode.cz/dva-z-jednoho-mesta/rodinny-desetiboj/ ve 20:00 h, Katolický 3. Reprezentační ples Ulity K poslechu a tanci vám bude hrát skupina Cheekiest. Podrobnosti viz Plesová sezona na str ve 14:00 h, Katolický Dětský karneval Čeká vás rej masek, soutěže, tanec, tombola a hry pro děti. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Předprodej vstupenek vždy v pátek od 16:30 do 17:30 hodin v Katolickém domě. Pořádají: Kolpingova rodina Blansko a Společnost Katolického domu v Blansku v 9:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Šikulky Valentýnská dílna v rámci Národního týdne manželství. Přijďte si vyrobit valentýnské dárečky v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním Jan Werich Beseda o životě a díle herce, dramatika a spisovatele Jana Wericha v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Bylinky pro zdraví a dobrou kondici Přednáší Ing. Hedvika Horňanská, ŽIVA Lysice. Vstup volný v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s Kotlíkem č. 168 IR- SKO sám stopem V létě 2014 se mladý blanenský dobrodruh Michal Hubert vydal na třítýdenní cestu po Smaragdovém ostrově. Během tohoto putování se mu podařilo vidět spousty překrásných míst, poznat úžasné lidi, dát si pivo v typické irské hospůdce s živou folkovou muzikou, ocitnout se i na hudebním festivalu irské hudby a dokonce i vydělat nějaké peníze. Stopem objel prakticky celé Irsko a s plnou polní nachodil přes 230 km v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Sourozenecké konstelace Povídání o vztazích mezi sourozenci, vliv pořadí narození, věkový odstup, s psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Poznáváme svět hrátky se zvířátky Seznámení se s životem motýlů a také si jednoho vyrobíme, pro rodiče s dětmi od 1 roku ve 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko v 8:30 h, Mateřské centrum Bazárek jarního dětského oblečení 8:30 11:00 h. Více informací na ve 20:00 h, Dělnický XX. Rybářský bál K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROROCK. Podrobnosti viz Plesová sezona na str v 15:30 h, Dělnický Dětský karneval Rej masek, soutěže, hudba, tanec a také něco pro štěstí. Sport v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Zápis do kurzů plavání, sporťáčku a dalších V prostorách klubu Ulita proběhne zápis do všech nových kurzů klubu Matýsek plus podání úvodních informací. Kdo zápis nestihne, prosím zavolejte na tel nebo napište na v 10:00 h, 12:45 h, 15:30 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko Náchod, Vyškov, Mistřín 10:00 h KK Blansko SKK Náchod 1. kuželkářská liga žen 12:45 h KK Blansko KK Vyškov 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:30 h KK Blansko B TJ Sokol Mistřín 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 9:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: Turnaj Poháru mladých nadějí v 9:30 h, Mateřské centrum Plavání dětí s rodiči Městské lázně Blansko, rehabilitační bazén, plavání pod vedením odborné lektory, místo je nutné rezervovat. Více informací na pro-rodice-s-detmi/plavani-rodicu-s-detmi/ v 17:00 h, kryté lázně Plavání pro těhotné Nejpřirozenější pohyb pro těhotné, který nezatěžuje klouby. Nezáleží na tom, kolik vážíte, ve vodě gravitace nefunguje :) v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C SK Brno-Žabovřesky Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Agrotec Hustopeče 3. liga v 15:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Turnaj baseballistů do 7 let Turnaj mladých baseballistů za účasti domácí Olympie Blansko a dalších týmů z České republiky v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK HC Uherské Hradiště Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Sokol Lanžhot 3. liga v 15:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Turnaj baseballistů do 9 let Turnaj mladých baseballistů za účasti domácí Olympie Blansko a dalších týmů z České republiky v 9:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Sokol Mistřín 1. kuželkářská liga dorostu

7 28. ledna 2015 Pozvání odjinud Černá Hora ve 13:00 h, kynologické cvičiště Psí ráj Coursing trénink pro začátečníky i pokročilé Akce pořádaná ve spolupráci s kynologickým cvičištěm Psí ráj v Černé Hoře. Informace na: Doubravice ve 20:00 h, kulturní 24. ples OV KSČM Blansko Hraje kapela Veselá trojka P. Kršky, bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek na OV v Blansku, Čapkova 6. Rezervace vstupenek na telefonu Vstupné: 100 Kč vč. místenky. Z Blanska je zajištěn autobus. Odjíždí v 18:50 hodin z nám. Republiky. Doprava je zajištěna i nazpět z Doubravice nad Svitavou do Blanska. Pořádají: OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice nad Svit. a Levicový klub žen Blansko. Jedovnice v 17:00 h, kino v 17:00 h, kino Ve škole je bomba! Autorské divadelní představení jedovnického souboru Vlastimil. Obora v 17:00 h, knihovna, Sylvie Vašinová: PRO RADOST Vernisáž výstavy v úterý 24. února 2015 v 17:00 hodin (budova Obecního úřadu Obora). Výstavu je možné zhlédnout do 30. června Rájec-Jestřebí v 19:00 h, sokolovna Koncert: Pozdní sběr a Jaroslav Samson Lenk Křest nového alba Pozdního sběru, jako host vystoupí Jaroslav Samson Lenk. V předprodeji v TIC Rájec-Jestřebí v 19:30 h, obřadní síň Kytarový recitál Ireny Babáčkové Plesová sezona 2015 Plesová sezona v Blansku je svou nabídkou tradičně bohatá. Přinášíme přehled plesů v Blansku a částech města. Pokud pořádáte ples a není uvedený v přehledu níže, zadejte ho do formuláře pro přidání kulturních akcí. Rádi Vaši akci doplníme. 30. ledna 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Základní školy speciální Blansko 6. února 2015, 20:00 h, Dělnický Sousedský bál Hosty večera budou Petr Kolář a Freddie Mercury (Peter Pačut). Ples zahájí starosta města Blanska Ivo Polák. Bavit vás budou hudební skupina Kreyn, cimbálová muzika Drahan a Pavel Borek. Předtančení Soukromá ZUŠ Blansko MIX standard, bohaté občerstvení a tombola. Výzdoba: Dárkový servis. 7. února 2015, 20:00 h, Katolický 3. Reprezentační ples Ulity Ples klubu Ulita, kde se opět můžete seznámit s jeho činností za uplynulý rok a samozřejmě se pobavit hudbou, tancem, pitím, jídlem a bohatým programem. Víno přímo z jižní Moravy. K poslechu a tanci vám bude hrát skupina Cheekiest. Bohatá hra o ceny (s hodně zajímavými cenami) a jako doprovodný program uvidíme nejšikovnější stepařky Tap dance studio Blansko a samozřejmě tradiční půlnoční překvapení. Vstupenky s místenkou je možné zakoupit v otvírací době čajovny Ulita od 17:30 do 22:00 h. Případné dotazy zodpovíme na u: ulita.bk .cz. Vstupné 140 Kč. 13. února 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko 14. února 2015, 20:00 h, Dělnický XX. rybářský bál K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROROCK. Výborné občerstvení rybí speciality. Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky. Cena vstupenky s místenkou 200 Kč. Předprodej vstupenek s místenkou v tabáku SLUNA na nám. Svobody v Blansku od 23. ledna řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Skupina B již od Kč. Smetanova 4, nemovitosti» Naléhavě hledám ke koupi byt 3+1 nebo kk v Blansku. RK nevolejte. Tel » Prodám garáž na ul. Divišově. Tel Blansko, cz, tel » Likvidační a rizikové kácení stromů, ořezy, likvidace dřevní hmoty rychle a kvalitně. Josef Kula Tel » Pronajmu v RD v Bk pokoj pro 2 studenty(ky) nebo 1 dospělého(ou). V domě vše k dispozici (i UPC a WIFI). Inf. zašlu na: Hledám k pronajmutí byt 2+1. Nabídněte. Tel soukromá inzerce» Prodám harmoniku DELICIA MELODIA I: 80 basů (melodie: 4 registry, bas: 2 registry). Ve výborném stavu. Cena: Kč. Tel číslo 2 < 7» Prodám tažnou tyč na dětské kolo Trailgator. Dále dvě výsuvné stavební kozy. Tel ZABIJAČKOVÉ HODY 21. února od 9:00 hodin v zámeckém parku pro vás připraví Maspro Hodonín. Podrobné informace o celém dnu přineseme v příštím vydání Zpravodaje města Blanska. V pátek se uskutečnila ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko první vernisáž nového roku Představila se na ní se svým souborem obrazů, kterému dala příznačný název EVINY TRAVINY, blanenská výtvarnice a pedagožka paní Eva Juračková. Akci, jež oprávněně přilákala velké množství autorčiných příznivců a fanoušků, uvedla Olga Hořavová Fryčová a hudebně doprovodilo smyčcové kvarteto ZUŠ Blansko pod vedením Mirky Kocmanové. Traviny očima Evy Juračkové si můžete prohlédnout do v provozní době knihovny. Mgr. Pavel Přikryl, foto: archiv knihovny Rastislav na Petrově Koncertovat v Brně, v katedrále na Petrově, je poctou pro každého umělce. Smíšenému pěveckému sboru Rastislav bylo ctí zde vystoupit při mimořádném Novoročním koncertu, který proběhl pod taktovkou dirigenta Jaroslava Martináska za doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi dne Na úvod večera zazněla Pastorella in G Aj, radost velikou v podání tenoristy Milana Vlčka, poté následovala další vánoční pastorela Rozmilý slavíčku Jakuba Jana Ryby, kterou přednesla sopranistka Daniela Straková-Šedrlová. Tato hudba nabitá pozitivními emocemi uvedla hlavní bod programu, kterým byla tentokrát Missa Pastoralis od Františka Xavera Brixiho. Jeho vánoční mše, při které účinkovali mimo již uvedených umělců také Lucie Hilscherová alt a David Szendiuch bas, sklidila veliký aplaus. Příjemným překvapením byly v podstatě neznámé Vánoční zpěvy od Vojtěcha Říhovského, kdy jednotlivé části bravurně propojoval svou varhanní improvizací Petr Kolař varhaník brněnské katedrály a ředitel tamního kůru. A pomyslnou třešničkou na dortu se stala Koleda, kdy povzneseného ducha posluchačů ještě více rozradostnilo aranžmá známých i méně známějších koled Karla Steckera. Vřelý potlesk i následné ohlasy řady posluchačů byly krásným poděkováním všem účinkujícím a povzbuzením do další činnosti. V roce 2015 se pěvecký sbor Rastislav připravuje na tato vystoupení: Blansko, kostel sv. Martina Felix Mendelssohn-Bartholdy: Paulus (výběr díla v provedení s klavírem) Wiesbaden Felix Mendelssohn Bartholdy: PAULUS Blansko Dělnický RASTISLAV DĚTEM: Pohádka o zlém kouzelníku B. Mrázovi Wiesbaden Carl Orff: Carmina Burana Waldsassen W. A. Mozart: Velká mše c-moll, A. Rejcha: Te Deum V jednání je také repríza Carminy Burany Carla Orffa v České republice, uvidíme, zda budeme moci přivítat hudební publikum přímo u nás v Blansku. Do nového roku 2015 s přáním všeho nejlepšího Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko 21. února 2015, 20:00 h, Dělnický Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko Hraje Medium. Bohatá tombola. Půlnoční překvapení. Hlas zažene unikátní hasičský guláš. Vstupenky za 150 Kč v prodeji v Informační kanceláři Blanka nebo přímo na místě. 28. února 2015, h, Dělnický na Klepačově Ples SDH Klepačov K tanci a poslechu zahraje oblíbená Skupina Pavla Kršky! Bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově. Více info na 6. března 2015, 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. 7. března 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ZŠ Erbenova 20. března 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Gymnázia Blansko Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče Zubní pohotovost v únoru 2015 Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin MUDr. Křížová Knínice u Boskovic MUDr. Kubínová Boskovice, Nem. Boskovice MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové nám. 2345/ MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová Společenská kronika Úmrtí Anna Přibylová 80 roků Blansko Rosemarie Cachová 73 roků Blansko Rostislav Odehnal 62 roků Žernovník Arnošt Kupka 71 roků Spešov Pavel Nečas 72 roků Blansko Anna Hradilová 80 roků Ruprechtov, Blansko Vojtěch Horáček 87 roků Blansko Josef Svoboda 93 roků Blansko Milan Nečas 82 roků Vavřinec František Zvěřina 88 roků Lubě Růžena Kalová 93 roků Dolní Lhota Rudolf Ševčík 71 roků Veselice Vlasta Beránková 88 roků Horní Lhota Ing. Soňa Marholdová 41 roků Jedovnice Jana Vymazalová 64 roků Blansko Josef Kakáč 66 roků Blansko Rostislav Meisl 82 roků Blansko Alenka Jenešová 82 roků Olomučany Anna Blažková 75 roků Horní Lhota Anna Králová 84 roků Blansko Jarmila Málková 88 roků Blansko Božena Radkovičová 87 roků Adamov

8 8 > číslo ledna 2015 Po atletice zamíří do školek gymnastická průprava Už loni byl do blanenských školek zaveden pohybový program zaměřený na atletiku. Do něho se zapojily téměř všechny školky v Blansku a vyvrcholil velkou účastí rodičů s dětmi na Půlmaratonu Moravským krasem. Koncem loňského roku proběhly pro učitelky mateřských škol ukázky gymnastického cvičení. V závěru loňského roku boskovické občanské sdružení Sportuj s námi představilo ve sportovní hale ASK na ulici Mlýnské nové pohybové aktivity pro děti z mateřských škol, tentokrát s důrazem na gymnastické prvky. Tři základní prvky pro gymnastickou průpravu představil vedoucí projektu Děti sportují s námi Pavel Martínek. Asistentky ukázaly cvičení dětí na gymnastickém pásu Airfloor, který pruží a je vhodný na cvičení prostná. Je také bezpečný. Určený je pro zpevňovací průpravu a poskoky. Cílem cvičení na něm je zpevnit tělo při výskoku a doskoku, což je důležité pro nácvik dalších cvičení přemetů nebo kotoulů. Při jejich nácviku se používá gymnastický klín. Z vrchu klínu samospádem naberou děti potřebnou energii k přetočení. A posledním novým prvkem je dětská kladina, která je nízko, je ze zpevněného molitanu a dětem přináší možnost bezpečnou formu cvičit rovnováhu. U všech prvků je kladen velký důraz na bezpečnost dětí. Ukázka gymnastické průpravy má dát odpovědět, zda se podobným směrem vydat. Vybavení na atletickou přípravu bylo zajištěno sponzorsky a nebylo finančně tak náročné. V případě prvků pro gymnastiku je finanční náročnost vyšší. Možná půjdeme cestou zapůjčování jedné výbavy V současné době je veřejnou vyhláškou zveřejněný návrh na místní úpravu provozu na ulici Údolní, a to na její zjednosměrnění. Silnice v ulici Údolní není dostatečně široká. Je tam hustá bytová zástavba a parkují na ní Cvičení na pružném gymnastickém pásu. automobily. S tím souvisí i bezpečnost chodců. Stává se to, že když se chtějí dvě auta vyhnout, mezi školkami nebo pořádáním sportovních dnů. Osobně si myslím, že by bylo dobré pokračovat v nastaveném programu a vést děti ke sportu, uvedl místostarosta Jiří Crha. Na představení nového programu byly pozvány všechny mateřské školy, ale zúčastnily se jen tři, kterým stanovený termín vyhovoval. Vedoucí projektu Pavel Martínek v současné době kontaktuje učitelky z jednotlivých zařízení a zjišťuje, jak probíhá příprava, jak vše funguje, kde jsou případné potíže nebo rezervy. Projekt Sportuj s námi se v MŠ rozběhl a zapojila se do něho většina školek v Blansku. Vyvrcholením byla účast dětí a rodičů na bězích v rámci Půlmaratonu Moravským krasem. A to se povedlo. Myslím, že každý vnímá, že dětské běhy byly zaplněny, takže to splnilo svůj účel, ocenil práci učitelů místostarosta Jiří Crha a potvrdil zájem města v projektu pokračovat a podpořit i jeho rozšíření o gymnastiku. Foto: S. Mrázek Ulice Údolní má být jednosměrná jedno z nich vyjíždí na chodník. Hlavním z důvodů pro tuto změnu je tedy bezpečnost, upozornil místostarosta Jiří Crha, co město Blansko vedlo k této změně. Dalším důvodem jsou již opravené chodníky. V loňském roce totiž město provedlo rekonstrukci části ulice Údolní. Byly opraveny chodníky od Domu dětí a mládeže až po kuželnu. Pokud by na ně vjížděly automobily, byly by za chvíli zase rozbité. Zjednosměrnění silnic by pomohlo vyřešit problémy s šířkou komunikace i s parkováním aut i v dalších ulicích v této lokalitě. Debata na toto téma probíhá již delší dobu a do budoucna by mělo docházet k úpravám na dalších komunikacích. Zatím byl podán návrh jen na ulici Údolní, která je nejvíce frekventovaná. Vyhláška byla zveřejněna 8. ledna. Do 30 dnů od zveřejnění mohou dotčené osoby podávat připomínky. Podle toho, kolik se sejde připomínek a jak dojde k jejich vypořádání, předpokládám, že by ke stanovení jednosměrného provozu mohlo dojít k 1. březnu tohoto roku, odhadl Jiří Crha termín pro zavedení zmíněné změny. Tříkrálová sbírka zase o něco úspěšnější Prvních čtrnáct dní v roce patří již tradičně jedné z nejúspěšnějších charitativních akcí, Tříkrálové sbírce. Letošní výtěžek činil Kč. Je to o Kč více než loni. Koordinátorkou akce na Blanensku je paní Marie Sedláková. Jak sbírka na Blanensku probíhá? Letošní ročník byl již 15. ročníkem pořádaným Charitou ČR. Na Blanensku se koleduje ve více než stovce obcí. Byla bych velmi ráda, aby obce, které se ještě nezapojily, se toho nebály, přišly a řekly, že budou s námi rádi koledovat. Letos se připojil nově Klepačov, Vratíkov a také Bohuňov. Přímo v Blansku se vybralo Kč, což je asi o Kč víc než v loňském roce. Na tom má velkou zásluhu právě Klepačov. Kde hledáte koledníky? Obvoláváme začátkem října obce, zda se do sbírky zapojí. Koledníci se nám hlásí sami a pokud nemohou, tak za sebe většinou najdou náhradu. Koledníci jsou od malých dětí, přes mládež až po staré lidi. Mezi nejúspěšnější patří ti, kteří to dělají s nadšením. Většina jich chodí velmi ráda, zapojují se opakovaně, lidé je znají, znají i charitu, vědí, na co přispívají, a dávají dětem drobné odměny, sladkosti. Kolik koledníků na zajištění sbírky máte? Je jich více jak tisícovka. Máme skoro 400 pokladniček, tedy 400 skupinek po třech i více kolednících. O ty se staráme my, jakožto organizátoři, pomáhají charitní pracovníci. Pečovatelky, které jezdí do obcí za klienty, nám pokladničky rozváží. Se zapečetěním pokladniček, následně jejich otevřením a spočítáním vybrané částky nám pomáhají obce, městské i obecní úřady. Kolik z vybraných peněz zůstane na Blanensku a na co budou použity? Většina jich zůstane v našem regionu a budou použity na podporu lidem v nouzi. Tou první je služba, která se stará o lidi znevýhodněné nebo osamělé či po úraze. Jsou to lidé, kteří potřebují pomoc druhého člověka. Pomáhá jim dožít v jejich přirozeném prostředí. Dalším ze záměrů je podpora krizového lůžka, což je letos nová služba určená obětem trestných činů, lidem zasaženým např. Prosincové Zastupitelstvo města Blanska se mj. zabývalo situací v průmyslové zóně Blansko-Vojánky. Jednání se týkalo zatím nevyužívaných pozemků. povodněmi nebo požárem. Na to máme vyčleněný prostor, kde bude krizový pokoj a lůžka, a kde lidem zajistíme základní potřeby na nezbytně nutnou dobu. Podporujeme také děti a mládež formou letních táborů, především děti z azylových domů, aby mohly se svými vrstevníky prožít něco jiného než televizní zábavu. Hrají hry, mají společné aktivity, učí se uznávat autoritu apod. Pak také podpora dobrovolnického centra, humanitárního skladu. Lidé nám dávají nejen oblečení, ale také nábytek, koberce a my je přepravujeme těm, kteří je potřebují. Jak moc důležité jsou pro vaši práci vybrané peníze? Tato částka je opravdu významná, protože prostředky z Tříkrálové sbírky nám pomáhají dofinancovat ty služby, na které se nám nedostává prostředků z jiných zdrojů. Konají se na podporu sbírky nějaké akce? Konal se tradiční Tříkrálový čaj, kde mohli lidé přispět. Pořádali jsme také koncerty v Adamově, v Olomučanech a nově v Boskovicích. Dárci dostanou jako poděkování za příspěvek na charitu Tříkrálový cukr. Řešilo prodloužení smluvního vztahu rezervace volných ploch, které jsou v průmyslové zóně pro jednotlivé firmy. Jedná se o velkou část posledních pozemků, které má město k dispozici. V průmyslové zóně jsou ještě další pozemky v soukromém vlastnictví, na které město nemá vliv. Zastupitelstvo stanovilo nejzazší termín pro podepsání smluv a smluv o budoucích smlouvách, které potom následují pro prodej jednotlivých pozemků, byly stanoveny na 30. červen Jedná se o tři zájemce, kteří v průmyslové zóně chtěli realizovat své investiční záměry, a to firmy Real Investment, Blata a Atona. Reagovali jsme především na to, že tyto termíny již byly jednou prodlužovány. Mezitím přicházeli jiní investoři se zájmem o pozemky v průmyslové zóně, upřesnil starosta Ivo Polák a dodal: Tyto pozemky jsou vlastně blokovány, a proto je naším zájmem přivést firmy k podpisu smluv tak, aby se realizace mohla uskutečnit co nejdřív. Do konce roku by tak mohly být smlouvy podepsány a průmyslová zóna se zase o něco Dočkají se nějaké symbolické odměny i koledníci? Máme pro ně malé dárečky. Jsou to hřejivé polštářky s nápisem dobrý skutek zahřeje. Tak doufám, že jsme koledníky potěšili, protože chodí často v nepříznivém počasí, jeden víkend bylo náledí a druhý pršelo. Koledníci z Blanska a blízkého okolí od nás také dostávají díky panu Snopkovi ze společnosti Služby Blansko s. r. o. volné vstupy na bruslení a na plavání. A spolupracovníci z obcí od nás dostanou za jejich pomoc čaj. Jakou máte na sbírku odezvu? Lidé reagují velmi pozitivně. Ze Zahradního města nám přišlo poděkování od paní, za to, že koledníci, kteří ji navštívili, přišli v pěkných kostýmech a hezky i zazpívali. Co byste chtěla říct závěrem? V těchto dnech píšeme poděkování koledníkům do škol a na obecní a městské úřady za jejich pomoc se sbírkou. Jsme rádi, že díky Tříkrálové sbírce se lidé s Charitou více poznávají. Mají od nás letáček, na co budou prostředky použity a také na co byly použity v minulém roce. A to, že jsou všichni nadšení, jak dárci, tak koledníci, to je takový bonus ke sbírce navíc, protože bez té obětavosti, ochoty a nadšení by sbírka nemohla vůbec proběhnout. Všem, kteří se sbírkou pomáhají, patří obrovský dík. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek V rámci Tříkrálové sbírky Charity vyšli do ulic koledníci. Kašpar, Melichar a Baltazar nezapomenou nikdy při svých obchůzkách navštívit také vedoucí představitele města a pracovníky na radnici. Foto: S. Mrázek Zastupitelé chtějí další rozvoj průmyslové zóny rozrůst a přinést nová pracovní místa. Těch zatím není tolik, kolik se očekávalo, potvrdil starosta: Předpoklady, které byly na začátku budování průmyslové zóny, hovořily o trochu optimističtějších výsledcích. Nicméně chápu, že v minulých letech procházela ekonomika určitou krizí a doufám, že v současné době již nastává tolik potřebné oživení a dojde také k jejímu zaplnění a navýšení počtu pracovních míst. Opravené chodníky na ulici Údolní. Foto: S. Mrázek Zatím nevyužitá plocha v průmyslové zóně Blansko-Vojánky. Foto: S. Mrázek Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. tiskárna Novotisk Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více