Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:"

Transkript

1 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá František Kapsa Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města - místostarostka města - člen rady města - člen rady města - tajemník MěÚ Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu Městského úřadu Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice. Rada města S c h v a l u j e : 948/38/2016 program 38. jednání rady města Bojkovice ze dne 4. května /38/2016 pronájem části pozemku par č. 377/1 v k.ú. Bojkovice o výměře 1x(350x500 cm), před domem č.p. 910, Mánesova II., Bojkovice pro pana Josefa Huspeninu, Mánesova II. 910, Bojkovice. Přidělené parkovací místo se bude řídit podmínkami stanovenými ORMŽP. 950/38/2016 rozšíření koncepce parkovacích míst v Bezručově čtvrti v Bojkovicích o 1 ks parkovacího místa na pozemku p.č. 446/79 v k.ú.bojkovice o výměře 1x(250x500 cm) parkovací místo č /38/2016 zveřejnění záměru města po dobu 15-ti dnů na úřední desce na pronájem části pozemku par. č. 446/79 v k.ú. Bojkovice o výměře 1x(250x500cm) za účelem parkování 1 ks osobního automobilu. 952/38/2016 darovací smlouvu mezi městem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice, IČ a Kompakt s.r.o., Oplatalova 683, Poděbrady, IČ ve výši Kč na charitativní účely akce Sociální automobil Bojkovice. 953/38/2016 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Bojkovice, IČ a MAS Bojkovska, z.s., IČ (kancelář č. 304 v budově č.p. 952, Sušilova, Bojkovice) 1

2 954/38/2016 obnovení nájmu bytu č. 11, velikosti 2+kk v objektu č.p. 89 v Krhově s paní H. H. na období od do /38/2016 obnovení nájmu bytu č. 2, velikosti 2+1 v objektu č.p. 9 ve Bzové s paní H. H. na období od do /38/2016 přidělení bytové jednotky C 101 v objektu v ulici Tovární 1020, Bojkovice paní A. V. (trvalý pobyt Bojkovice, korespondenční adresa: Uherské Hradiště), od /38/2016 přidělení bytové jednotky A 207 v objektu v ulici Černíkova 965, Bojkovice paní A. O. (bytem Bojkovice), od /38/2016 postoupení a přidělení parkovacího místa č. 40, Mánesova II., Bojkovice z pana Ing. J. Š. na Ing. M. B. s konstatováním, že splátková povinnost za užívání veřejného prostranství pro parkovací místo č. 40 je vždy k každého kalendářního roku. 959/38/2016 postoupení a přidělení parkovacího místa č. 68, Čtvrť. máje, Bojkovice z pana K. S. na pana S. K., ml. s konstatováním, že platební povinnosti k nájemnímu vztahu za užívání veřejného prostranství pro uvedené parkovací místo je pro následující období vždy k každého kalendářního roku 960/38/2016 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, velikosti 2+1 v objektu č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích s paní V. H. na období od do /38/2016 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na dodavatele osobního automobilu pro město Bojkovice Hlasování: pro 6 proti 1 962/38/2016 složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodavatele osobního automobilu pro město Bojkovice člen náhradník Bc. Jiří Svoboda Mgr. Miroslav Šmíd Ing. Lucie Machálková JUDr. Marie Hamšíková Lubomír Šišpera Ing. Blanka Hrnčířová Jiří Sojka Jiří Sviták 2

3 963/38/2016 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na dodavatele osobního automobilu pro Odbor bytového a místního hospodářství města Bojkovice Hlasování: pro 5 zdržel se 2 964/38/2016 složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise zakázky malého rozsahu na dodavatele osobního automobilu pro Odbor bytového a místního hospodářství města Bojkovice člen náhradník Bc. Jiří Svoboda Mgr. Miroslav Šmíd Bc. Bohumila Petrášová JUDr. Marie Hamšíková Jiří Sviták Ing. Blanka Hrnčířová Libor Mikulášek Lubomír Šišpera 965/38/2016 předloženou smlouvu č /vb/p o zřízení věcného břemene na pozemek parcelního čísla 3922/11 katastrálního území Bojkovice mezi městem Bojkovice a firmou RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. N e s c h v a l u j e : 966/38/2016 odprodej starého vyřazeného zábradlí umístěného na sběrném dvoře pro Mgr. M. Š. D o p o r u č u j e Z M s c h v á l i t : 967/38/2016 přistoupení města Bojkovice společně s Bojkovskem, sdružením měst a obcí do Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště, IČO a úhradu členského příspěvku ve výši 10 Kč na 1 obyvatele. 968/38/2016 zveřejnění záměru města na prodej pozemku par. č. 500/164 v k.ú. Bojkovice o výměře 60 m 2 ostatní plocha, jiná plocha. 969/38/2016 odprodej pozemku par.č. 4431/15 k.ú. Bojkovice o výměře 13 m 2 za cenu dle znaleckého posudku Moravskému Rybářskému svazu o.s. Bojkovice. Kupující zajistí a uhradí podklady pro uzavření kupní smlouvy, znalecký posudek, poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci. 3

4 970/38/2016 směnnou smlouvu s doplatkem, a to částí nemovitosti parc. č. 1979/1 k.ú. Bojkovice a části nemovitosti parc.č. 998/1 k.ú. Bojkovice, v rozsahu kdy od obruby komunikace bude zachován pruh o šířce 1,8 m mezi manželi J. a L. M. trvale bytem Bojkovice a městem Bojkovice. Přesná plocha bude známa po geodetickém zaměření. Smluvní strany uhradí rovným dílem náklady pro uzavření směnné smlouvy, vyhotovení geometrického plánu, případný znalecký posudek, poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci. 971/38/2016 částečný prodej nemovitosti parc. č. 998/1 k.ú. Bojkovice, a to v rozsahu kdy od obruby komunikace bude zachován pruh o šířce 1,8 m paní L. O., trvale bytem Bojkovice. Přesná plocha bude známa po geodetickém zaměření. Kupující zajistí a uhradí podklady pro uzavření kupní smlouvy, vyhotovení geometrického plánu, znalecký posudek, poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci. 972/38/2016 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce komunikace Bzová - Horní konec mezi Městem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice, IČ: a SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště, Jarošov 514, Uherské Hradiště, IČ: /38/2016 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Opravy chodníků Bojkovice - Tovární, Komenského - Bezručova čtvrť, Mánesova dolní strana) mezi Městem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice, IČ: a Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno, IČ: /38/2016 Dodatek č. 1. ke smlouvě č (projekt kanalizace Bojkovice) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice, IČ a Státním fondem životního prostředí české republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ /38/2016 odprodej pozemku par.č. 5614/5 o výměře 591 m 2 v kat. území Bojkovice, za účelem výstavby rod domu manž. V. a T. H. bytem Uherský Brod za cenu 500 Kč/m 2 bez DPH. Kupující formou darovací smlouvy městu přispěje na vybudování páteřních inženýrských sítí elektro, vody a kanalizace ve výši Kč. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující 976/38/2016 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací v rámci projektu Cyklostezka Bojkovice Krhov mezi městem Bojkovice Sušilova 952, Bojkovice, IČ a Ing. Danielem Volaříkem, Přečkovice, 86, Bojkovice, IČ

5 977/36/2016 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Bojkovice a manželi L. a Š. P. uzavřenou dne ve věci prodeje pozemku par. č. st. 250 o výměře 146 m 2 včetně stavby č.p. 71 stojící na par. č. st. 250 a pozemek par. č o výměře 471 m 2 zahradu, která vznikla na základě dělení pozemku par. č. st. 250 dle GPL č /2015 ze dne s termínem uhrazení druhé splátky do /36/2016 finanční příspěvek ve výši Kč Tělovýchovné jednotě Bojkovice, IČO na vybudování skateparku a workoutového hřiště D o p o r u č u j e Z M n e s c h v á l i t : 979/38/2016 prodej části pozemku p.č. 500/3 v k.ú. Bojkovice pana P. D., bytem Bojkovice 980/38/2016 prodej pozemku par. č. 199/1 v k.ú. Bojkovice panu R. a J. B., trvale bytem Bojkovice z důvodu, že pozemek je určen pro majetkové vypořádání a k zajištění přístupu k potoku. 981/38/2016 manželům J. a V. K., trvale bytem Bojkovice nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku p.č. 500/74 a 500/75 k.ú. Bojkovice. K jednotlivým usnesením hlasovalo všech 7 členů RM. Za správnost odpovídá: M. Vavrušová 5

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 73 ze dne 12. dubna Přítomni. Bc. Eva Regináčová Ing. Anna Mikulášková.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 73 ze dne 12. dubna Přítomni. Bc. Eva Regináčová Ing. Anna Mikulášková. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 73 ze dne 12. dubna 2018 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Bc. Eva Regináčová Ing. Anna Mikulášková Omluveni Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela František

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 80 ze dne 15. srpna 2018

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 80 ze dne 15. srpna 2018 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 80 ze dne 15. srpna 2018 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Schvaluje: 2187/78/2018 prodloužení nájemní smlouvy panu J. D. (bytová jednotky A 101, Bojkovice) o 18 měsíců, tj. do

Schvaluje: 2187/78/2018 prodloužení nájemní smlouvy panu J. D. (bytová jednotky A 101, Bojkovice) o 18 měsíců, tj. do Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 78 ze dne 4. července 2018 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 5 ze dne 9. ledna 2019

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 5 ze dne 9. ledna 2019 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 5 ze dne 9. ledna 2019 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 59 ze dne 15. června Přítomni. Ing. Vlastimil Hela Ing. Anna Mikulášková.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 59 ze dne 15. června Přítomni. Ing. Vlastimil Hela Ing. Anna Mikulášková. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 59 ze dne 15. června 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Vlastimil Hela Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček Omluveni Bc. Eva Regináčová

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 82 ze dne 26. září 2018

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 82 ze dne 26. září 2018 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 82 ze dne 26. září 2018 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 2 ze dne 14. listopadu 2018

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 2 ze dne 14. listopadu 2018 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 2 ze dne 14. listopadu 2018 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 50 ze dne 8. prosince Přítomni. František Kapsa Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 50 ze dne 8. prosince Přítomni. František Kapsa Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 50 ze dne 8. prosince 2016 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková František Kapsa Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček - starosta města - místostarostka

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 12 ze dne 22. května 2019

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 12 ze dne 22. května 2019 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 12 ze dne 22. května 2019 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 77 ze dne 14. června 2018

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 77 ze dne 14. června 2018 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 77 ze dne 14. června 2018 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 63 ze dne 7. září Přítomni. Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá. - člen rady města.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 63 ze dne 7. září Přítomni. Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá. - člen rady města. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 63 ze dne 7. září 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček Omluveni Ing. Anna Mikulášková Ing. Vlastimil

Více

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 5 ze dne 11. dubna 2019

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 5 ze dne 11. dubna 2019 Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 5 ze dne 11. dubna 2019 Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 64 ze dne 27. září Přítomni. Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 64 ze dne 27. září Přítomni. Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 64 ze dne 27. září 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing. Anna Mikulášková Ing. Josef Mlček

Více

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 18 ze dne 16. června 2016

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 18 ze dne 16. června 2016 Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 18 ze dne 16. června 2016 Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 10 ze dne 11. dubna 2019

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 10 ze dne 11. dubna 2019 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 10 ze dne 11. dubna 2019 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 7 ze dne 6. února 2019

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 7 ze dne 6. února 2019 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 7 ze dne 6. února 2019 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 58 ze dne 24. května Přítomni. Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá. - členka rady města.

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 58 ze dne 24. května Přítomni. Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá. - členka rady města. Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 58 ze dne 24. května 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Zdeňka Ondrušková František Kapsa Ing. Josef Mlček Omluveni Ing. Vlastimil

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 6 ze dne 23. ledna 2019

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 6 ze dne 23. ledna 2019 Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 6 ze dne 23. ledna 2019 Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 2 ze dne 28. listopadu 2018

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 2 ze dne 28. listopadu 2018 Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 2 ze dne 28. listopadu 2018 Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-74/2017 Datum jednání: 02.08.2017 2) Program jednání (USN-R3-1647/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na budoucí prodej bytu

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

VÝPIS USNESENÍ X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 22. 6. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne

PŘEHLED USNESENÍ. 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne PŘEHLED USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 15. 4. 2019 103/4/ZM/2019 Složení návrhové komise složení návrhové komise: Předseda: František Elfmark, DiS. Členové: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 3 ze dne 19. prosince 2018

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 3 ze dne 19. prosince 2018 Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 3 ze dne 19. prosince 2018 Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

4.ZM_výpis z hlasovacího zařízení-web.txt. předsedá: Ing. Stanislav Blaha HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :04:03 02 Složení návrhové komise

4.ZM_výpis z hlasovacího zařízení-web.txt. předsedá: Ing. Stanislav Blaha HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :04:03 02 Složení návrhové komise HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.4.2019 15:04:03 02 Složení návrhové komise ANO 2011 21 Zdržel se Pro: 26 (96%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (4%) Nehlasoval: 0 (0%) složení návrhové komise: Předseda: František

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Uherské Hradiště N Á V R H U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7.12.2015 Záměry města podle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 6 ze dne 13. června 2019

Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 6 ze dne 13. června 2019 Výpis usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 6 ze dne 13. června 2019 Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne 28. 2. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 26. jednání rady města dne 19.03.2012 v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/26/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 26. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

-1- Zápis č. 9/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš

-1- Zápis č. 9/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš -1- Zápis č. 9/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 22.4.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-52/2016 Datum jednání: 05.10.2016 2) Program jednání (USN-R3-1120/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení USN-R3-1071/2016 Pronájem bytu

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 21 konané dne 22. 7. 2019 Usnesení č. 311/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330053429/001, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne 20.5.2019 USNESENÍ č. 352/19/RM13 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 26. 10. 2016 v 17 hodin v

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/21/703 RM schvaluje program 21. schůze RM. 2018/21/704 2018/21/705 2018/21/706 2018/21/707 2018/21/708 2018/21/709 RM revokuje usnesení č. 2018/13/354 ze dne 30. 5.

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.08.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.08.2019 Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

VÝPIS USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 23. 9. 2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-93/2018 Datum jednání: 11.04.2018 2) Program jednání (USN-R3-2038/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodej bytů v Nepomuku, U Sokolovny

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 147. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 8.10.2018 2971/147/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

VÝPIS USNESENÍ 30. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 30. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 30. schůze Rady města Slavičín dne 16. 11. 2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více