INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH 2007-2010"

Transkript

1 INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ MĚSTEM VYSOKÉ MÝTO V LETECH

2

3 Vážení spoluobčané, volební období se kvapem chýlí ke konci. Rozhodli jsme se navázat na zavedenou tradici a předložit veřejnosti stručné shrnutí událostí a akcí, které se v uplynulých letech v našem městě realizovaly. Přehled těch nejvýznamnějších investičních staveb se stručnou charakteristikou a základními údaji uvádíme dále. Nejprve nám však dovolte pár slov úvodem. Právě končící volební období bylo obdobím největších investic v porevolučních dějinách města. Celková výše investic dosáhla bezmála půl miliardy korun. To bylo možné díky masivnímu přílivu dotačních peněz, ať již z fondů Evropské unie, či ze státního rozpočtu. Největší částky směřovaly do oblasti sociálních služeb (Domov pro seniory a Centrum sociálních služeb) a životního prostředí (bioplynová stanice, sběrné dvory, zateplení mateřských škol, regenerace městské zeleně atd.). Tato výjimečná situace přišla právě v období, kdy se naše země potýkala s následky světové finanční a hospodářské krize, v jejímž důsledku došlo i k poklesu městských příjmů. Díky dostatečným finančním rezervám města však nemuselo dojít k omezení uvedených investic. Mrzí nás, že se nám nepodařilo zahájit rekonstrukci botanické zahrady a budov staré radnice a vězení na vysokomýtském náměstí. Obě akce jsou však po technické stránce připraveny a v případě zajištění finančních prostředků mohou být zahájeny během několika měsíců. Chceme poděkovat všem členům městské rady a městského zastupitelstva za konstruktivní a inspirativní spolupráci, bez které by dosažení těchto výsledků nebylo možné. Naše poděkování rovněž náleží všem členům mnoha komisí a výborů, zvláště za jejich fundovaná doporučení a podněty. V neposlední řadě děkujeme i zaměstnancům městského úřadu, kteří realizovali investiční i jiné akce a zajišťovali každodenní služby občanům našeho města i celého správního obvodu. Ing. Martin Krejza starosta Ing. František Jiraský místostarosta

4 ZATEPLENÍ VYSOKOMÝTSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V květnu 2009 město zahájilo realizaci zateplení všech čtyř mateřských školek. Vlastním pracím předcházela mnohaměsíční příprava, která začala energetickými audity. Ve snaze předejít možnému neúspěchu připravil odbor územního plánování a regionálního rozvoje čtyři žádosti o dotace pro každou školku zvlášť. Spolu se zateplením byly ve školkách provedeny další nutné opravy. Náklady na veškeré opravy všech čtyř mateřských škol nakonec dosáhly 23,1 mil. Kč. MŠ Lidická Informace o projektu: Investor: Město Vysoké Mýto Dodavatel: zateplení MŠ Lidická a MŠ Pod Smrkem provedla firma IZOREAL s. r. o., Žamberk a zateplení MŠ Slunečná a MŠ Žerotínova firma První Vysokomýtská stavební společnost, s. r. o., Vysoké Mýto Projektant: Optima, s. r. o., Vysoké Mýto Spolupráce na přípravě a realizaci projektu: SEVEn Energy s. r. o., Praha Příprava projektu, příprava žádosti o dotaci Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí, prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie, rozhodnutí o přidělení dotace: Termín výstavby: Celkové náklady projektu: Kč Financováno z prostředků Evropské unie, dotace Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu města Vysoké Mýto Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Financování z rozpočtu města: Kč 2 Investiční akce

5 MŠ Žerotínova Zateplení objektu MŠ Lidická Celkové náklady: Kč Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Zateplení objektu MŠ Žerotínova Celkové náklady: Kč Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Zateplení objektu MŠ Slunečná Celkové náklady: Kč Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem Celkové náklady: Kč Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Investiční akce

6 MŠ Pod Smrkem MŠ Slunečná 4 Investiční akce

7 DOMOV PRO SENIORY V srpnu 2010 dokončilo město Vysoké Mýto největší městskou investiční akci - domov pro seniory. Domov pro seniory byl projektován tak, aby provozně propojovacím krčkem navazoval na budovu nemocnice. Propojením obou budov vzniklo moderní, komplexní a humánní centrum péče o seniory. V přízemí budovy nemocnice bude seniorům k dispozici další řada zdravotních a rehabilitačních služeb. Informace o projektu: Investor: Město Vysoké Mýto Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a. s. Spolupráce na přípravě a realizaci projektu: BKN, s. r. o., Vysoké Mýto Příprava projektu: Registrace investiční akce: 2008 Termín výstavby: Celkové náklady projektu: Kč Financováno z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a z rozpočtu města Vysoké Mýto Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Kč Financování z rozpočtu města: Kč Investiční akce

8 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ulici Plk. B. Kohouta vyrostla v letech nová budova Centra sociálních služeb. Útočiště zde nalezly neziskové organizace s potřebnými a vzájemně provázanými sociálními službami. V budově bude působit občanské sdružení Berenika, které bude provozovat denní stacionář, chráněnou dílnu, chráněné bydlení a odlehčovací službu pro osoby s mentálním a tělesným postižením. Svoje detašované pracoviště zde zřídila Základní škola a Praktická škola Svítání, o. p. s. SKP-Centrum, o. p. s. zde bude od provozovat krizové ubytování pro osoby ohrožené domácím násilím a s tím spojené ambulantní služby. Dále zde budou působit různé poradny. Kromě sociálních služeb našlo v této budově prostor pro svoje aktivity i Centrum pro rodinu Kujebáček. Informace o projektu: Název projektu: Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto Investor: Město Vysoké Mýto Dodavatel: Sdružení firem OLSPOL, s. r. o. a Pásek spol. s r. o., Svitavy Spolupráce na přípravě a realizaci projektu: První regionální rozvojová, a. s. Rozhodnutí o přidělení dotace: Investiční akce

9 Termín zahájení a ukončení projektu: Termín výstavby: květen květen 2010 Projekt je financován z prostředků Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), Pardubického kraje a rozpočtu města Vysoké Mýto Operační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst Celkové náklady projektu: Kč Celková dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: Kč Z toho dotace EU: Kč Z toho dotace Pardubického kraje: Kč Spolufinancování z rozpočtu města: Kč Investiční akce

10 REGENERACE VÝZNAMNÝCH DŘEVIN V únoru 2010 zahájilo město realizaci projektu Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto. Se žádostí o dotaci EU na tento projekt uspělo město v Operačním programu Životní prostředí v roce O dotaci požádalo v 6. výzvě OPŽP, v prioritní ose 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, v oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. V rámci projektu bude v průběhu dvou let revitalizována veřejná zeleň ve vybraných dvanácti lokalitách města, kde rostou významné dřeviny. Stromy jsou většinou součástí významných historických parků, sadů a stromořadí. Celkem je v rámci projektu navrženo k ošetření 444 vzrostlých stromů, 86 je nutné pokácet a 94 nových stromků bude vysazeno. Informace o projektu: Investor: Město Vysoké Mýto Dodavatel: Pavel Haupt, Kunčice, Letohrad Projektant: Pavel Haupt, Kunčice, Letohrad Spolupráce na přípravě a realizaci akce: RENARDS, s. r. o., Brno Příprava projektu: 2009 Rozhodnutí o přidělení dotace: Investiční akce

11 Termín realizace: Celkové náklady projektu: Kč Financováno z prostředků Evropské unie, dotace Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu města Vysoké Mýto Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Investiční akce

12 INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY VE VYSOKÉM MÝTĚ - FERMENTAČNÍ STANICE V září 2008 byla ve Vysokém Mýtě uvedena do provozu fermentační stanice. Stanice byla vybudována v rámci projektu Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, Státního fondu životního prostředí České republiky, Pardubického kraje a z vlastních prostředků města Vysokého Mýta. Tento projekt řeší sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Vysoké Mýto, sběr a svoz bioodpadů od podnikatelských subjektů a jejich zpracování v bioplynové stanici. Projekt integrovaného systému se od samého počátku setkal s poměrně širokou podporou. V roce 2005 byla zpracována žádost do Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí. Projekt uspěl a byla mu přiznána dotace z Evropské unie ve výši 75 % z uznatelných nákladů a dále 15 % podpora ze SFŽP. Tuto akci rovněž finančně podpořil Pardubický kraj. V roce proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a svozových prostředků a v témže roce byla zahájena stavba fermentační stanice. Dokončena byla v lednu 2008 a následoval její zkušební provoz. 10 Investiční akce

13 Informace o projektu: Investor: Město Vysoké Mýto Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. Dodavatel: Sdružení společností Sdružení Vysoké Mýto - VCES, a. s., KUNST, spol. s r. o. Dodavatel svozových prostředků: FARID COMERCIA s. r. o. Spolupráce na přípravě a realizaci projektu: BIOPROFIT s. r. o. Příprava projektu, příprava žádosti o dotaci Evropské unie v Operačním programu Infrastruktura pro životní prostředí, rozhodnutí o přidělení dotace: Termín zahájení pilotního projektu třídění a sběru bioodpadu: duben 2006 Termín výstavby fermentační stanice: Kolaudace stavby: Celkové náklady projektu: Kč (včetně pilotního projektu, projektu Svozové prostředky a nádoby na sběr bioodpadu) Financováno z prostředků Evropské unie, dotace a půjčky Státního fondu životního prostředí, dotace Pardubického kraje a z rozpočtu města Vysoké Mýto Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč Dotace Pardubického kraje: Kč Půjčka SFŽP: Kč Investiční akce

14 MODERNIZACE SBĚRNÝCH DVORŮ V listopadu 2009 dokončilo město Vysoké Mýto modernizaci sběrných dvorů a tím završilo rozsáhlý projekt Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto, který v roce 2008 získal podporu Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí. V rámci projektu byly modernizovány dva sběrné dvory v ulicích Průmyslová a Gen. Svatoně a vybudován nový sběrný dvůr v ulici Kpt. Poplera. Informace o projektu: Projekt Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto Investor: Město Vysoké Mýto Dodavatel: První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl Architekt, projektant: Atelier 11 Hradec Králové s. r. o., Sella & Agreta s. r. o., Choceň Spolupráce na přípravě a realizaci akce: OHGS s. r. o. Ústí nad Orlicí Příprava projektu: Rozhodnutí o přidělení dotace: Termín výstavby: Celkové uznatelné náklady projektu: Kč Financováno z prostředků Evropské unie, dotace Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu města Vysoké Mýto Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Dotace SFŽP: Kč 12 Investiční akce

15 OPTIMALIZACE STANOVIŠŤ SBĚRNÝCH NÁDOB Město Vysoké Mýto realizovalo v 2. polovině roku 2008 projekt Optimalizace stanovišť sběrných nádob spolufinancovaný z Evropských fondů. Stavební práce zahrnovaly zejména rekonstrukci nebo vybudování nových zpevněných stanovišť sběrných nádob včetně zbourání stávajících přístřešků. V některých místech došlo ke zrušení přístřešků na popelové nádoby a vybudování nových zpevněných ploch pro kontejnery o objemu 1100 l a nádoby na bioodpad. Informace o projektu: Projekt Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě Investor: Město Vysoké Mýto Dodavatel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Projektant: Sella & Agreta s. r. o., Choceň Spolupráce na přípravě a realizaci akce: OHGS s. r. o. Ústí nad Orlicí Příprava projektu: Rozhodnutí o přidělení dotace: Termín výstavby: Vybavení stanovišť nádobami: březen 2009 Celkové náklady projektu: Kč Financováno z prostředků Evropské unie a z rozpočtu města Vysoké Mýto Dotace z prostředků Evropské unie: Kč Investiční akce

16 PŘEHLED VÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DO INFRASTRUKTURY, OPRAVY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ železniční přejezd v ulici Prokopa Velikého, rekonstrukce dětského hřiště pod DDM Mikádo, cyklostezka ke Šnakovu, oprava střechy ZŠ Javornického, regenerace panelového sídliště Družba přechod v Jeronýmově ulici v blízkosti Základní umělecké školy a Domu s pečovatelskou službou, parkovací místa v ulici V Peklovcích, rekonstrukce chodníku v ulici Prokopa Velikého 14 Investiční akce

17 rekonstrukce ulic Svatopluka Čecha, Sladkovského a Družstevní, rekonstrukce autobusového nádraží, osazení sochy Osamělý měsíc v Havlíčkových sadech, regenerace panelového sídliště v ulicích Pivovarská a V Peklovcích rekonstrukce Brandlovy ulice, investice související s rekonstrukcí komunikace Vysoké Mýto - Choceň Investice v této oblasti přesáhly částku Kč. Investiční akce

18 vysoké mýto Investiční akce Příloha Vysokomýtského zpravodaje. Vydává město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, IČO Grafická úprava a tisk G tisk Vysoké Mýto. Foto Martin Šafář - Atelier Wedrich Vysoké Mýto. 16 Investiční akce

19

20

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: I. Úvod... 3 II. Postavení úřadu a jeho činnost... 3 III. Organizační struktura úřadu.. 3 IV. Řízení úřadu. 4 V. Informace

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 CERHENICKÉ ROZHLEDY Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 Rozhovor se starostou Markem Semerádem: o škole, práci zastupitelstva i kulturních akcích Základní a mateřská škola Cerhenice se nově rozdělí na

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč Mládí na vodě Z obsahu Schůze rady........ str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 3 Kdysi a dnes...... str. 15 Školství.......... str. 16 Kultura.......... str. 24 Rozhovor

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více