Pokyn k registraci pro rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyn k registraci pro rok 2012"

Transkript

1 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k registraci pro rok Úvodní ustanovení (1) Tento pokyn upravuje průběh registrace členů Junáka v roce 2012 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí k registraci. Aktuální informace o průběhu registrace (novinky, očekávané odstávky systému aj.) budou k dispozici na (2) Směrnice k registraci již od roku 2011 stanovuje povinnost evidovat většinu významných změn průběžně. 2. Rozhodný den (3) Jednotky při registraci v roce 2012 zadají registrační údaje odpovídající stavu, jaký je platný k rozhodnému dni. (4) Rozhodným dnem pro rok 2012 je Termíny odevzdání registrace organizačních jednotek (5) Pro předání registrace byly stanoveny následující termíny: a) střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo v kraji) nejpozději , b) okresy předají registraci krajům nejpozději a c) kraje a ZvOJ předají registraci do Kanceláře ústředí Junáka nejpozději (6) Junácké okresy a kraje nemohou stanovit podřízeným střediskům pozdější termín odevzdání. (7) Součástí registračních dat zůstává hospodářský výkaz za rok 2011 (v podvojném nebo jednoduchém formátu), který ale všechny OJ vyplní přímo v online informačním systému skautis (dále jen skautis) v období mezi a ; pro jednotky využívajících odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín , což musí být při založení výkazu ve skautisu označeno. 4. Termíny zaplacení odvodu z členských příspěvků organizačních jednotek (8) Pro zaplacení odvodů byly stanoveny následující termíny, odlišné od termínů odevzdání údajů: a) střediska zaplatí odvod z členských příspěvků okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo v kraji) nejpozději , b) okresy zaplatí odvod z členských příspěvků krajům nejpozději a c) kraje a ZvOJ zaplatí odvod z členských příspěvků do Kanceláře ústředí Junáka nejpozději (9) Odvody z členských příspěvků zašlou kraje a ZvOJ na účet číslo /0100 u KB, a. s., jako variabilní symbol použijí číslo jednotky, jako konstantní symbol pak Členské příspěvky (10) Náčelnictvo Junáka stanovilo svým usnesením odvod z členských příspěvků na rok 2012 v této výši: Pokyn k registraci pro rok /5

2 a) 220,- Kč na člena pro Junák jako celek (180,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu), b) dále 250 Kč za každé telefonní číslo člena zapojené v STS pro Junák jako celek, c) maximálně 120,- Kč na člena pro každou vyšší organizační jednotku (kraj nebo okres). (11) Skutečnou výši členského příspěvku schvaluje rada příslušné ZOJ a musí být zaznamenána v zápise; podobně výše odvodu z členského příspěvku schválená radou VOJ musí být zaznamenána v zápise. 6. Pravidla ke zpracování registrace (12) Všechny OJ zadají své registrační údaje prostřednictvím skautis (https://is.skaut.cz/). Musí přitom dbát Směrnice pro registraci, tohoto pokynu a Poučení k ochraně osobních údajů a používání účtů v skautis). (13) Při jakémkoliv předávání dat mimo skautis musí OJ zajistit bezpečný přenos dat tak, aby nemohla být zneužita třetími osobami, např. s využitím aplikace skautdisk (https://www.skautdisk.cz/). (14) Zpracovatel registrace nadřízené jednotky je povinen po kontrole údajů, nejpozději však do 14 dní ode dne odevzdání, označit registraci ve skautis jako přijatou. (15) V případě, že odevzdané údaje budou neúplné či chybné, nebude registrace označena za přijatou. OJ je povinna je neprodleně upravit a za datum odevzdání registrace pak platí den odevzdání údajů opravených, jejichž správnost bude potvrzena zpracovatelem registrace nadřízené jednotky. (16) Případné spory o správnosti a úplnosti odevzdaných údajů posuzuje organizační zpravodaj VRJ. (17) Výjimku z těchto pravidel uděluje v odůvodněných případech organizační zpravodaj VRJ. 7. Změny v obsahu zpracovávaných dat pro rok 2012 (18) SkautIS nově obsahuje část nazvanou Skautský adresář, která umožňuje členům Junáka starším 15 let zveřejnit ostatním členům Junáka dobrovolně své vybrané údaje, např. kontakty (a mohli tak být kontaktováni např. pro přípravu společné oddílové akce atd.). Návod a informace k používání Skautského adresáře jsou k dispozici na webu nápovědy (19) Nadále je povinné pro oddíly mladších členů zadat informace o své klubovně včetně zadání obce a GPS souřadnic (klubovnu není povinné zveřejňovat, byť je to doporučeno). Vedle jednoznačné identifikace nemovitosti tyto údaje napomáhají také vytváření statistik populace našich členů v republice. (20) Spolu s novým webem pro veřejnost se opakují dotazy, jak umístit svou klubovnu na mapu kluboven neopomeňte zadání náborových informací ke zveřejnění (skautis umožňuje uvést např. věkové kategorie, které oddíl nabírá, či termíny a časy jejich schůzek). SkautIS umožňuje zobrazit přehledný náhled všech údajů, které o sobě oddíl zveřejňuje. (21) Doporučeným údajem je portrétová fotografie pro všechny členy. Fotografie musí být osobní, průkazová (reálný portrét s poměry stran 4:3), přiměřeně stará a v tiskové kvalitě. Fotografie je již nyní využívána ve skautis a navázaných aplikacích, v roce 2012 předpokládáme její další využití. (22) Při registraci bude přihlíženo k procentu činovníků střediska, kteří mají vyplněny povinné kontaktní údaje (telefon, ). Aby bylo možno registraci odevzdat, je třeba, aby a telefon mělo vyplněno alespoň 50 % činovníků, registrovaných ve středisku. (23) Kontaktní jednotky či člena nesmí být uzavřenou ovou konferencí. (24) SkautIS umožňuje evidovat další údaje o členech pro potřeby oddílové činnosti (zdravotní pojišťovna, zdravotní omezení, škola, jména a další informace o rodičích aj.). U tzv. citlivých Pokyn k registraci pro rok /5

3 osobních údajů (zdravotní stav) je přístup omezen na vybrané role pouze na úrovni člena (tedy užívané léky člena oddílu neuvidí např. administrátor kraje, ale administrátor oddílu ano), podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě ke skautis. (25) SkautIS vyžaduje z technických důvodů zadat alespoň hostující členy u všech ZvOJ, tedy i těch, jejichž statut to explicitně neumožňuje. U těchto ZvOJ uvedení členů ve skautis nijak nezakládá skutečné členství a je pouze vyjádřením vazby mezi jednotkou a osobou (činovníkem této jednotky). (26) Při kontrole registrace je rozlišeno 5 možných stavů (podrobný popis hlavních kontrolních mechanismů pro rok 2012 je k dispozici na u většiny stavů je třeba doplnit komentář: a) Chyba zpracování např. chybějící obsazení funkce vedoucího u oddílu jde o chybu zpracování dat registrace s těmito chybami nemůže být přijata (chyby jsou zobrazeny červeně) b) Reálné zobrazení chybné skutečnosti např. souběh členství v radě a revizní komisi OJ jde o reálně skutečnost v rozporu s vnitřními předpisy, kterou registrace věrně zobrazuje registrace s těmito chybami bude přijata po doplnění komentáře, který skutečnost vysvětluje (chybné skutečnosti jsou zobrazeny růžově) c) Výjimka např. okres s méně než 3 středisky jde o skutečnost, která je v rozporu s předpisy, nicméně je možné pro ni udělit výjimku tato výjimka musí být popsána v komentáři (chybné skutečnosti jsou zobrazeny také modře) d) Varování např. nevyplněná ulice v adrese jde o skutečnost, která je atypická, ale v určitých případech možná (zde jde o obec bez ulic) na tato upozornění nebude při přejímání registrace brán zřetel, ale musí být doplněno komentářem, který dokládá, že si je zpracovatel tohoto stavu vědom (varování jsou zobrazena zeleně) e) Připomenutí např. nevyplnění náborových údajů, nezveřejnění klubovny, nevyčerpání výtisků časopisu Skauting zdarma apod. jde o věci, na které je snadné zapomenout a při kontrole se tak zobrazí připomenutí; toto není třeba komentovat a je možné registraci odevzdat. 8. Průběh zpracování registrace pro rok 2012 (27) skautis umožňuje kterémukoliv členu Junáka vytvořit účet, navázaný na jeho osobu, což dotyčnému umožňuje přihlašovat se na Skautskou křižovatku, aktualizovat si kdykoliv svá vlastní data, změnit časopis či prohlížet vyúčtování STS, je-li starší 15 let. Osoby mladší 15 let si implicitně nemohou měnit své údaje, vytvářet jim účet navázaný na jejich osobu je pro ně užitečné mimo jiné pro přihlášení na Teepek.cz. Informace o tom, jak založit a správně propojit uživatelský účet se skutečnými údaji ve skautis najdete na webu nápovědy Dbejte především na správnou volbu údajů, které při propojení účtu chcete uživateli ve skautis zachovat jako platné. (28) Registrovat jednotku ve skautis je možné tehdy, když: a) zpracovatel registrace má účet ve skautis, který je navázaný na jeho osobu, b) jeho účtu je přiřazena tzv. role (soubor oprávnění) Vedoucího/administrátora jednotky. (29) Za vytvoření či přiřazení účtu a přiřazení související role je odpovědná nadřízená jednotka, podřízená jednotka je povinna poskytnout k tomu potřebnou součinnost (např. založit si účet či převzít zaslané heslo); při vytváření účtů je nezbytné dodržovat pravidla uvedená v Poučení k ochraně osobních údajů a používání účtů v online informačním systému skautis (ke stažení na https://is.skaut.cz/). (30) Účet se související rolí musí mít v rámci dané OJ alespoň jeden činovník, implicitně přinejmenším Pokyn k registraci pro rok /5

4 statutární orgán (nicméně ten může nechat účet zřídit rovnou svému zpracovateli registrace, pokud sám nechce do skautis přistupovat), a to v termínech uvedených v čl. 32. (31) Aby bylo podřízené jednotce umožněno registrovat se v roce 2012, musí nadřízená jednotka založit registraci tohoto roku a nastavit registrační kategorie, které stanovují výši odvodu členských příspěvků pro různá členství a v závislosti na odběru časopisů, a to v termínech uvedených v čl. 32. Jednotka je povinna převzít následující kategorie od své nadřízené, pokud je podřízené jednotky mohou potřebovat: a) kategorie pro čestné členy (s nárokem na časopis), b) kategorie pro hostující členy (bez nároku na časopis), c) kategorie pro řádné členy (s nárokem na časopis), d) kategorie pro řádné členy (bez nároku na časopis). (32) Při zpracování registrace dané jednotky zpracovatel především ověří a doplní informace o jejích členech (včetně povinných a doporučených informací a jeho zařazení do jedné z registračních kategorií), o funkcích v jednotce, jejích základních a kontaktních údajích apod. Dále zkontroluje správnost a úplnost informací u případných podřízených jednotek. Na závěr provede kontrolu registrace jednotky, vyřeší případné chyby a doplní komentářem jiné nedostatky, načež registraci odevzdá nadřízené jednotce (viz také čl. 14). (33) Pro zpřístupnění účtů, přiřazení rolí, založení registrace roku 2012 a nastavení registračních kategorií pro rok 2012 byly stanoveny následující termíny: a) Kancelář ústředí Junáka ověří existenci účtů krajů a založí registraci roku 2012 a ústřední registrační kategorie nejpozději do , b) Kancelář ústředí Junáka ověří existenci účtů ZvOJ nejpozději do , c) kraje zpřístupní účty okresům a sobě přímo podřízeným střediskům a založí registraci roku 2012 a krajské registrační kategorie nejpozději do , d) okresy zpřístupní účty střediskům a založí registraci roku 2012 a okresní registrační kategorie nejpozději do , e) střediska založí registraci roku 2012 a střediskové registrační kategorie nejpozději do (34) V souladu se Stanovami Junáka a čl. 13 Směrnice k registraci umožní skautis dodatečnou registraci těm stávajícím členům, kteří se včas neregistrují ve své jednotce, aby tak nepozbyli svého členství. Kancelář ústředí Junáka založí zvláštní kategorii pro registraci po termínu po rozhodném dni; tuto kategorii nejpozději do převezmou i kraje. Další OJ ji převezmou na vyžádání. 9. Úpravy historických údajů (35) V souvislosti s přechodem od zpracování pomocí programů Birdos a Macreg bude i tento rok ještě dočasně možné upravovat i vybrané historické údaje, která s registrací 2012 přímo nesouvisejí. V minulosti v důsledku problémů s exportem a importem byly některé údaje poškozeny či smazány, využijte proto možnosti opravit tyto údaje podle skutečnosti: a) v minulosti zastávané funkce (včetně termínů), b) kvalifikace získané v minulosti (včetně termínů, čísel dekretů aj.). (36) Řada údajů o osobách a jednotkách, získaná v letech , může být zastaralá či nepřesná vytvořte či navažte v rámci možností zejména všem dospělým, kteří projeví zájem, jejich účet, aby si tak mohli ověřit aktuálnost a úplnost údajů o své osobě. Pokyn k registraci pro rok /5

5 10. Závěrečná ustanovení (37) Tento pokyn byl vydán dne a nabývá účinnosti dnem přijetí. Nabytím účinnosti tohoto pokynu se zrušuje Pokyn k registraci pro rok V Praze dne Ing. Ladislav Pelcl v. r. organizační zpravodaj VRJ Pokyn k registraci pro rok /5

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Seznam charakterizovaných funkcí Vedoucí oddílu... 2 Vedoucí OJ (vedoucí střediska, předseda ORJ a KRJ)... 4 Zástupce vedoucího oddílu,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku

Junák český skaut, z. s. stanovy spolku Junák český skaut, z. s. stanovy spolku schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 Základní ustanovení HLAVA 1 (1) Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek,

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 2 2 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Příloha k Obchodním podmínkám Evidence Záruk Původu EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Vypracoval: OTE, a.s. Na základě Pravidel EECS, 7. vydání 2. vydání únor 2014 Obsah A Úvod...5 B Všeobecné

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více