Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08"

Transkript

1 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba : Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Ing. Bc. Michal Punda Telefon, fax: Druh zadávacího řízení: otevřené řízení ( 27) Druh veřejné zakázky podle předmětu plnění: Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: Předpokládaná hodnota (bez DPH za dobu účinnosti smlouvy na dobu 4 let služby nadlimitní Předpokládaná hodnota za 4 roky: ,- Kč (bez opčního práva) Opční právo: ,- Kč 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV: , Str.1 ze 20

2 Strana 2 ze Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb. V cenové části veřejné zakázky se soutěží položkové ceny. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména poskytování mobilních telekomunikačních služeb v dále uvedeném rozsahu: zajištění mobilních hlasových služeb, zajištění mobilních datových služeb, zajištění roamingových služeb, volání do ciziny, zajištění virtuální privátní sítě, maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby, zachování stávajících telefonních čísel, dodávky mobilních telefonů a jejich příslušenství, telekomunikačních přístrojů pro přenos dat a souvisejícího hardwaru, zabezpečení zákaznické podpory. Specifikace požadovaných služeb pro nabídku položkových cen a pro výpočet nabídkové ceny je v příloze č.4 K zadavatel používal SIM karty a služby operátorů podle přílohy č. 3 Údaje o SIM kartách ve VFN 3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek ( 44 odst. 3 písm. a) zákona) 3.1 Obchodní podmínky Smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem na dobu 48 měsíců Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Uchazečem předložený návrh smlouvy, včetně jeho příloh, musí po obsahové i formální stránce odpovídat ustanovením zákona a veškerým požadavkům zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s následkem vyřazení takové nabídky Obchodní podmínky musí být uchazečem zapracovány do vlastního znění návrhu smlouvy Obchodní podmínky v zadávací dokumentaci neupravené navrhuje uchazeč. Uchazečem navržené obchodní podmínky: a) nesmí být v rozporu s obchodními podmínkami stanovenými zadavatelem, ani se žádným požadavkem zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách a nebo b) nesmí být pro zadavatele méně výhodné než zadavatelem stanovené obchodní podmínky a nebo c) nesmí obsahovat jakékoli ustanovení, které by pro Str.2 ze 20

3 Strana 3 ze 20 zadavatele bylo méně výhodné než obecná právní úprava obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníku, v platném znění Nejpozději do 7 kalendářních dnů od termínu vystavení daňového dokladu dodavatel zpřístupní elektronické vyúčtování za příslušné zúčtovací období Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny DPH dle platných právních předpisů Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením od smlouvy bez uvedení důvodu, a to bez uplatnění jakýchkoliv sankcí. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce od prvého dne měsíce následujícím po doručení výpovědi Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění Uchazeč je povinen zajistit poskytování služeb, které jsou předmětem plnění, nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy a zavázat se ke smluvní pokutě za porušení této podmínky v jednorázové výši ,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále 5.000,- Kč za každý další započatý den prodlení Uchazeč musí umožnit volání na telefonní čísla 112, 150, 155, 158, 159 zdarma Uchazeč je povinen se zavázat k poskytování cenově zvýhodněných telefonních přístrojů, modemů a kompatibilního příslušenství V případě prodlení zadavatele se splacením faktury zaplatí zadavatel vybranému dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Žádné jiné sankce nesmí být stanoveny V návrhu smlouvy nesmí být ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy v případě neoznámení tohoto prodloužení druhé smluvní straně Uchazeč je povinen se zavázat k poskytnutí záruky za jakost u poskytnutých mobilních telefonů v trvání min. 2 let Návrh smlouvy musí obsahovat prohlášení, že položkové ceny dle přílohy č. 4 nebudou zvyšovány se změnou počtu jednotek Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 3.2 Dodací podmínky Dodavatel zprovozní na své náklady veškeré služby ve lhůtě nejvýše 60 dnů ode dne uzavření smlouvy tak, aby plynule navázaly na stávající služby. Uchazeč předloží současně s návrhem smlouvy časový harmonogram technických příprav pro zprovoznění všech služeb. Součástí návrhu musí být podrobný seznam nároků na zadavatele, očekávaný rozsah účasti jednotlivých stran a analýza možných rizik. Uchazeč je povinen se v nabídce zavázat, že ke dni zahájení plnění provede zdarma odblokování všech stávajících blokovaných mobilních telefonů zadavatele z důvodu jejich Str.3 ze 20

4 Strana 4 ze 20 dalšího používání v mobilní síti vybraného uchazeče s možností využití všech požadovaných služeb vymezených předmětem veřejné zakázky. Uchazeč uvede podrobný popis způsob změny stávajícího mobilního operátora. Zejména v nabídce uvede termíny a způsob aktivace nových SIM karet včetně přehrání veškerých dat ( kontaktů) z původních SIM karet do nových. Zadavatel požaduje garanci zachování současného stavu a úrovně poskytovaných služeb a garanci, že v přechodném období nevznikne omezení, nebo výpadky mobilního spojení. 3.3 Platební podmínky Uchazeč prokáže splnění těchto obchodních podmínek zapracováním dále uvedených ustanovení do návrhu smlouvy (zadavatel je dále v tomto odst. uveden jako zákazník ): Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Poskytnuté služby budou hrazeny měsíčně dle daňového dokladu vystaveného poskytovatelem. Zúčtovací období je kalendářní měsíc s tím, že daňový doklad musí být doručen zákazníkovi do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty. Daňové doklady budou se splatností 90 dní První splátka bude realizována na základě daňového dokladu vystaveného po poskytnutí služby se lhůtou splatnosti 90 dnů. Veškeré účetní doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je zákazník oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti poskytovateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu zákazníkovi. Pokud bude zadavatel v prodlení s úhradou ceny za předmět plnění, je dodavatel oprávněn účtovat pouze úrok z prodlení, tj. za každý den prodlení částku ve výši 0,01 % z nezaplacené částky. 3.4 Servisní podmínky Dodavatel se zaváže k zajištění služby zákaznické podpory na telefonních číslech, která budou fungovat nepřetržitě. Od služby zákaznické podpory zadavatel požaduje, že bude kontaktním místem pro pověřené zaměstnance zadavatele v záležitostech týkajících se: - hlášení závad a poruch, - podávání reklamací ke kvalitě poskytovaných služeb včetně vyúčtování, - požadavků na informace a odborných konzultací k poskytovaným službám, Str.4 ze 20

5 Strana 5 ze 20 - požadavků na zřizování, změny nebo rušení služeb, - aktivního informování o průběhu řešení závady resp. reklamace a o jejím vyřešení. Zadavatel požaduje, aby se na vyžádání dostavil (nejpozdšji do 1 týdne) obchodní zástupce pro řešení vzniklých požadavků Požadavky na rozšířenou servisní podporu Zadavatel požaduje, aby v případě poruchy dodaného přístroje operátor zapůjčil účastníkovi náhradní (shodný, bude-li to technicky možné) přístroj po celou dobu opravy. Současně operátor provede odborné posouzení opravitelnosti přístroje; pokud bude přístroj shledán neopravitelným, musí operátor vystavit na přístroj posudek. Servisní středisko operátora, pokud to bude technicky možné, musí v takovém případě provést zálohu dat ze zařízení předaného do opravy, případně přesunutí dat do náhradního zařízení. Po skončení opravy nahrání dat zpět. Operátor je odpovědný za to, že s předmětnými daty nebude neoprávněně nakládáno. Uchazeč je povinen v nabídce uvést popis nabízené servisní podpory, splňující min. shora uvedené požadavky zadavatele. Zadavatel požaduje zadávání řešení technických problémů na helpdesk operátora (možnost nahlášení poruchy telefonicky, em, faxem nebo přímý přístup do rozhraní helpdesku prostřednictvím sítě Internet) bez nutnosti instalace dalšího SW u zadavatele. Uchazeč v nabídce uvede konkrétní osobu, která bude určeným partnerem pro pověřené zaměstnance zadavatele i pro případné konzultace v sídle zadavatele. Uchazeč je povinen v nabídce uvést způsob komunikace s pověřenými zaměstnanci zadavatele odpovědnými za mobilní telefonii, popis nabízené zákaznické podpory (včetně internetového přístupu k nabídce služeb, nabídkám vybavení a zařízení, programům výhod atd.) a postupy v případě reklamací a další informace dle shora uvedených požadavků. Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést v tomto požadovaném členění následující údaje: - dobu aktivace SIM karty od okamžiku nahlášení požadavku (uchazeč uvede výhradně v hodinách), - dobu deaktivace SIM karty od okamžiku nahlášení požadavku (uchazeč uvede výhradně v hodinách), - dobu doručení telekomunikačního zařízení zákazníkovi od okamžiku nahlášení požadavku, tj. od okamžiku doručení objednávky operátorovi v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin (uchazeč uvede výhradně v hodinách). 3.5 Záruční podmínky Zadavatel od dodavatele požaduje vysokou kvalitu poskytnutých služeb (hlasových, SMS i připojení k internetu). Zadavatel zejména požaduje 100% pokrytí signálem budovy a prostory zadavatele. Pokud na některém místě zadavatele nebude 100% dostupnost služeb, bude zadavatel oprávněn účtovat 1000,- Kč smluvní pokuty za každé nedostupné místo denně. Různá nedostupná místa musí být od sebe vzdálena alespoň 30m. K prokázání nedostupnosti stačí Str.5 ze 20

6 Strana 6 ze 20 ověření nedostupnosti 3mi osobami se SIM vítězného uchazeče a jejich písemné prohlášení o nedostupnosti s uvedením použitých volacích čísel SIM karet, jmény uživatelů SIM a popisem místa nedostupnosti. Prohlášení je zadavatel povinen odeslat do 24 hod. poskytovateli. Poskytovatel je povinný pokutu zaplatit nejpozději do 1 měsíce od doručení prohlášení. Za nedostupné je možno prohlásit jen takové místo, které je dostupné jiným operátorem Další podmínky, požadavky a údaje nutné ke zpracování nabídky Podmínky uvedené v bodech 3.1 až 3.5 musí být obsaženy v návrhu smlouvy. Dále musí být v návrhu smlouvy obsažen údaj o názvu a evidenčním čísle veřejné zakázky v souladu s uveřejněním zakázky v Informačním systému dle zákona Výpisy, fakturace Zadavatel požaduje: - Daňový doklad (fakturu) v tištěné (listinné) podobě s tím, že podrobný výpis uskutečněných ochozích spojení za každou 1 SIM kartu v tištěné (listinné) podobě bude poskytnut pouze na vyžádání. - Poskytnutí podrobného výpisu všech odchozích spojení na každou jednu SIM kartu v elektronické podobě s tím, že každý výpis za příslušný měsíc bude umístěn nejméně po dobu 2 měsíců na serveru uchazeče, ke kterému musí mít pověřené osoby zadavatele zabezpečený přístup prostřednictvím sítě Internet. Podrobný výpis musí obsahovat telefonní číslo, ze kterého bylo spojení uskutečněno, datum a čas spojení, označení typu a směru spojení, volané číslo, skutečnou délku spojení, nebo počet jednotek a cenu za spojení. - Všechny elektronické výpisy musí být poskytnuty ve formátu CSV, HTML, PDF a XML. Připojení elektronického vyúčtování musí být zabezpečeným typem komunikace (SSL). Archivaci elektronických kopií faktur požadujeme nejméně po dobu 6 měsíců. 4. Technické podmínky Telefonní čísla Zadavatel požaduje zachovat stávající telefonní čísla SIM karet. 4.1 Základní hlasové služby - Zadavatel požaduje, aby prostřednictvím všech SIM karet měl zajištěn přístup k veřejně dostupným telefonním službám poskytovaných dodavatelem, případně i jinými poskytovateli služeb elektronických komunikací. - Zadavatel požaduje 100% pokrytí signálem ve všech jeho budovách a prostorách 24 hod. denně. Str.6 ze 20

7 Strana 7 ze 20 - Dodavatel je ve své nabídce povinen prokázat pokrytí hlasových a datových služeb ve všech budovách Všeobecné fakultní nemocnice, zejména v budovách na adrese Ke Karlovu 2 a Ke Karlovu Pokrytí datových a hlasových služeb prokáže uchazeč ve své nabídce formou čestného prohlášení. - Zadavatel požaduje pro předmět této veřejné zakázky tyto další služby a technické podmínky pro hlasové služby: - pouze 1 tarif bez volných minut a volných SMS, tarifikace 60+1, - vnitrostátní hlasové a datové služby budou účtovány bez závislosti na denním a časovém rozmezí, - signalizaci příchozího hovoru, - přidržení hovoru, - informaci o zmeškaných hovorech, - možnost přesměrování hovoru, - možnost záznamové schránky, - možnost blokování hovorů, možnost skrytí telefonního čísla, - roaming, a to bez finanční zálohy, - podpora SMS a MMS technologie, Hlasové služby musí splňovat níže uvedené požadavky: - tarifikace hovorů 60+1, tj. první minuta odchozího hovoru bude účtována jako celá minuta a poté po vteřinách s tím, že cena každé vteřiny musí být rovna 1/60 ceny odchozího hovoru za minutu. - Zadavatel požaduje návrh jediného tarifu pro všechny uživatele, a to tarif bez časových pásem (ve špičce/mimo špičku). Zadavatel nepřipouští žádné volné minuty, ani volné SMS nebo MMS. - Uchazeč je povinen v nabídce předložit jednotkové ceny za požadované služby v rozsahu stanoveném přílohou č. 4, této zadávací dokumentace. Ceny budou shodné pro všechny uživatele mobilních telefonů zadavatele. Zadavatel bude hradit pouze skutečně poskytnuté služby. 4.2 Mobilní datové služby Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh řešení přístupu uživatelů služeb k Internetu s využitím mobilního telefonu nebo modemu pro připojení k mobilním datovým technologiím. Uchazeč dále předloží popis rozsahu a technických parametrů svých datových služeb. Zadavatel požaduje poskytování alespoň 2 typů mobilních datových tarifů za fixní měsíční paušální platbu, a to bez omezení objemu přenesených dat: - Nízkorychlostní paketový mobilní datový přenos dle standardu GPRS nebo EDGE s rychlostí download do 521kb/s bez FUP, - Vysokorychlostní mobilní datové služby (např. UMTS, HSDPA, CDMA apod.) s rychlostí download min 512 kb/s, bez FUP. Str.7 ze 20

8 Strana 8 ze 20 Uchazeč uvede zejména následující funkční vlastnosti nabízeného řešení: maximální přenosovou rychlost nabídnuté služby v členění upstream a downstream ; pokrytí/dostupnost na území ČR, vyjádřené jako % pokrytí území ČR; možnost využívání v rámci nabídnuté služby více různých alternativních technologií v závislosti na výhodnosti jejího použití vzhledem k místním podmínkám; bez uplatňování FUP (Fair User Policy). Cenu za oba shora požadované datové tarify je uchazeč povinen v nabídce předložit v rozsahu stanoveném přílohou č. 4. Uchazeč je povinen dále v nabídce uvést následující údaje: - cenu ostatních standardních datových tarifů uchazeče, tj. měsíční paušální platbu a popř. i cenu za kb navíc nad rámec v tarifu obsažených volných kb. Jedná se o veškeré ostatní datové tarify vyjma dvou shora zadavatelem požadovaných. Zadavatel očekává pouze okrajové využití těchto ostatních datových tarifů (v počtu cca 15 ks). 4.3 Roaming Zadavatel požaduje zajištění roamingu při využívání mobilních hlasových a mobilních datových služeb v zahraničí. 4.4 Služba elektronického vyúčtování Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytoval přístup k elektronickému vyúčtování za poskytnuté služby přes internet. Základní požadavky zadavatele na obsah elektronického vyúčtování: - elektronické kopie vystavených platebních dokladů (faktur), - rozpis jednotlivých položek z platebních dokladů, - podrobný výpis uskutečněných spojení obsahující telefonní číslo, ze kterého bylo spojení uskutečněno, datum a čas spojení, označení typu a směru spojení, volané číslo, skutečnou délku spojení nebo počet jednotek, cenu spojení a účtovanou cenu spojení po započtení volných jednotek. 4.5 Virtuální privátní podniková síť Zadavatel požaduje propojit všechny SIM karty do jedné virtuální podnikové privátní sítě. Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh virtuální privátní podnikové sítě pro účely zadavatele. 4.6 Přenesení telefonních čísel, migrace služeb a odblokování telefonů Zadavatel požaduje zachování stávajících telefonních čísel. V případě, že zadáním této veřejné zakázky dojde ke změně mobilního operátora, zadavatel požaduje přenos stávajících účastnických čísel (GSM) k novému operátorovi. Vybraný uchazeč zajistí Str.8 ze 20

9 Strana 9 ze 20 transformaci stávajících účastnických čísel do vlastní sítě tak, aby byla zachována funkčnost hlasových a datových služeb. Uchazeč v nabídce popíše konkrétní procedury a opatření související se změnou mobilního operátora a přenosem stávajících účastnických čísel (GSM) k novému operátorovi (migrace služeb). Uchazeč je povinen v nabídce předložit harmonogram procedur a opatření spojených s přenosem stávajících čísel a bezproblémovým kontinuálním poskytováním mobilních telefonních služeb v případě změny mobilního operátora, a to v členění po dnech. Navržené procedury a harmonogram jejich provádění musí být v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dále v souladu s Opatřením obecné povahy OOP/10/ , vydané Českým telekomunikačním úřadem. Zadavatel požaduje provedení této migrace zdarma a ve lhůtě do 60ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Pokud vybraný uchazeč tento termín nedodrží, je zadavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou SIM kartu. 4.6a Stanovení objemu a struktury provozu Objemy a struktura celkového odchozího provozu byly stanoveny jako hodnoty vycházející z průměrných hodnot za předchozí měsíce. Objemy a struktura provozu jsou uvedeny v příloze č.4.ročně předpokládáme zvýšení objemu a cca 4 %. Není rozlišováno hovorné pro volání ve špičce a mimo špičku. Objem hovorového provozu podle jednotlivých typů volání je charakterizován počtem spojení a sumární délkou spojení s tím, že je uváděna celková skutečná délka hovorů v minutách. 4.7 Ostatní služby Zadavatel požaduje, aby na všech SIM kartách bylo možno nastavit omezení na odchozí volání na linky se zvláštním tarifem ( telefonní čísla začínající na 900, 906, 909 a 976, včetně textových služeb. Služba je požadována zdarma Zadavatel požaduje umožnění převodu SIM karet ze soukromé, nebo právnické osoby pod rámcovou smlouvu a naopak. Uchazeč uvede podmínky pro uvedené převody Prioritní volání Uchazeč uvede zda je na platformě své sítě tuto prioritu schopen zabezpečit, jakým způsobem, v jakém rozsahu a při jakých situacích. Požadavek na prioritizaci volání se týká pouze pěti ks SIM karet zadavatele. Str.9 ze 20

10 Strana 10 ze Zadavatel požaduje, aby uchazeč v souladu se specifikací požadovaných služeb v příloze č. 4 nabídl a ocenil níže uvedené služby: - změna fakturačních údajů, - odpojení z důvodu krádeže, - odpojení telefonu prázdniny, - reaktivace po krádeži, - reaktivace po odpojení prázdniny, - elektronický podrobný výpis, - tištěný podrobný výpis, vč. jeho doručení zadavateli, - výměna SIM karty z důvodu ztráty, po krádeži, z důvodu zvýšení paměťové kapacit, nebo z důvodu potřeby novější verze, - aktivační poplatek (tj. jednorázová platba spojená s aktivací každé nové SIM karty), - převod SIM karty s předplaceným tarifem na paušální tarif, - aktivace, deaktivace a změna roamingu. Veškeré údaje požadované shora v odst je uchazeč povinen předložit v nabídce. Pokud uchazečem nabízené služby nebudou v souladu se zadavatelem stanovenými technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku neodmítne, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost je uchazeč povinen prokázat (např. technickou dokumentací nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem apod.) v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří nabídku. 5. Požadavky na varianty nabídek ( 44 odst. 3 písm. c) zákona) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky a technických podmínek, obsažených v této zadávací dokumentaci, uchazeč stanoví nabídkovou cenu. Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH), a to jako celková cena za poskytování požadovaných služeb za 48 měsíců trvání smlouvy. Nabídková cena musí být uvedena v návrhu smlouvy, resp. v příloze návrhu smlouvy. Nabídková cena musí být ve smlouvě stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění vymezené specifikací požadovaných služeb (příloha č. 4 ) Nabídková cena musí být v nabídce uvedena i v členění po všech jednotlivých položkách. Vyplněná Specifikace (viz příloha č. 4) musí být součástí nabídky a přílohou návrhu smlouvy. Str.10 ze 20

11 Strana 11 ze Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, a to v originále a v kopii. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku je třeba podat doporučeně poštou nebo osobně na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Legislativně-právní odbor, budova A4, Oddělení veřejných zakázek, Ing. Bc. Michal Punda,. tel Obálka s nabídkou bude označena Veřejná zakázka - neotvírat. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti vyjmutí. V případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu zadávací dokumentace č. 2 Obsah nabídky; Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 1 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění: celková cena včetně DPH, samostatně cena bez DPH, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat; Součástí nabídky bude i podepsaný návrh smlouvy navržené v souladu s Obchodním zákoníkem. Součástí návrhu smlouvy bude i ujednání o způsobu řešení případných škod, které by vznikly zadavateli vinou dodavatele. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče (krycí list). Elektronická verze nabídky Uchazeč jako součást svazku nabídky předloží nabídku v elektronické verzi na CD R nebo DVD-R (jiné nosiče zadavatel nepřipouští), která musí obsahovat veškeré doklady. Tento nosič uchazeč zřetelně označí svou obchodní firmou (nebo jménem, je-li fyzickou osobou) a názvem veřejné zakázky. V případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. Str.11 ze 20

12 Strana 12 ze Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kriteriem v souladu s 78 odst. 1 písm. a) zákona pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 8.1 Způsob hodnocení nabídek Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu O až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídce přiřadí hodnotící komise 100 bodů. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Nejvhodnější nabídce přiřadí hodnotící komise 100 bodů. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 8.2 Dílčí hodnotící kritéria Poř.č. Dílčí kritérium Váha (v %) 1 Nabídková cena v Kč bez DPH 82 2 Pokrytí území ČR vysokorychlostní mobilní datovou službou o rychlosti min 512 kbit/s (CDMA, UMTS) 3 Pokrytí území ČR nízkorychlostní mobilní datovou službou o rychlosti do 512 kbit/s (GPRS, EDGE) Způsob hodnocení dílčích hodnotících kriterií Nabídková cena Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria nabídkové ceny bude využita elektronická aukce (dále e-aukce ). K realizaci e-aukce bude využito aukčního systému PROe.biz. Str.12 ze 20

13 Strana 13 ze 20 V souladu s 97 odst. 2 zákona, budou k účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot, vyzváni ti uchazeči, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to zasláním elektronické výzvy k účasti. Výzva k účasti bude zaslána elektronickými prostředky. Součásti výzvy k účasti budou dle 96 odst. 4 písmena c) informace, které budou uchazeči poskytnuty v průběhu e-aukce a písmena d) informace, které se týkají postupu při e-aukci. V e-aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 % a dále maximální rozdíl cenových podání ve výši 50%. Údaje k minimálnímu rozdílu při podání nových aukčních hodnot se vztahují k aktuální nabídce uchazeče, údaje k maximálnímu rozdílu podání nových aukčních hodnot se vztahují k nejnižší nabídce v aukční síni. Výzva bude rovněž obsahovat výsledek předběžného hodnocení nabídky příslušného uchazeče a matematický vzorec, který se při e-aukci použije pro určení automatických změn pořadí na základě nově podaných cenových nabídek. Tento vzorec zahrnuje všechna dílčí hodnotící kriteria níže uvedená a uveřejněná v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Jako vstupní aukční hodnoty musí uchazeč podat cenu odpovídající nabídkové ceně. Pro účast v e-aukci nepotřebuje uchazeč do svého počítače instalovat aukční program/software (dále také sw). Přístup do e-akce je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. Technické nároky e-aukční sw PROe.biz Programové vybavení: Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude uchazeč vzdáleným přístupem přes veřejnou datovou síť Internet (dále jen internet ) přihlašovat do e-aukce. Počítač, ze kterého se bude uchazeč přihlašovat do elektronické aukce musí mít funkční připojení k internetu a v době přihlášení musí být toto připojení k internetu aktivní. Pro účast každého účastníka v e-aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč. Program aukčního systému je konfigurován pro jeden z níže uvedených webových prohlížečů: a) Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší b) Mozilla Firefox 2.0 a vyšší Funkční nastavení internetového prohlížeče Pro správné fungování aukčního sw je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookie. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči správně provedeno je trvale dostupný na veřejné internetové adrese: v části Nastavení, odkaz Nastavení cookies. Počítač musí mít nainstalovaný Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního sw, při podepisování dat elektronickým podpisem (nutné při podávání nových aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy Tento software je zdarma. Uchazeč musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V případě, že uchazeč nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e- aukci si jej musí pořídit. Certifikát vystavuje např. První certifikační autorita, a.s. nebo Certifikační autorita PostSignum QCA (Česká pošta). Str.13 ze 20

14 Strana 14 ze 20 Informace k získání kvalifikovaného certifikátu jsou dostupné na internetových adresách: nebo Upozorňujeme uchazeče, že software PROe.biz nepodporuje práci s elektronickým podpisem (certifikátem) umístěným na čipové kartě. Zadavatel si vyhrazuje právo nepoužít jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci v případě, že počet došlých nabídek bude nižší než 2. Dílčí kriterium nabídkové ceny bude hodnoceno tak, že nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Výpočet : nejnižší nabídková cena (bez DPH) Počet bodů kriteria = * 100 hodnocená nabídková cena ( bez DPH) Pokrytí území ČR mobilní datovou službou o rychlosti min 512 kbit/s (CDMA, UMTS) Hodnocena bude míra splnění požadavků zadavatele uvedených v kapitole 4.2 zadávací dokumentace, kdy předmětem hodnocení bude % porytí území ČR mobilní datovou službou o rychlosti min 512 kbit/s. Výpočet: nabízené pokrytí Počet bodů kriteria = * 100 nejlepší pokrytí Pokrytí mobilní datovou službou o rychlosti do 512 kbit/s (GPRS, EDGE) Hodnocena bude míra splnění požadavků zadavatele uvedených v odstavci 4.2 zadávací dokumentace, kdy předmětem hodnocení bude % porytí území ČR mobilní datovou službou o rychlosti do 512 kbit/s. Výpočet: nabízené pokrytí Počet bodů kriteria = * 100 nejlepší pokrytí Str.14 ze 20

15 Strana 15 ze 20 Konečné vyhodnocení: Jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií se vynásobí vahou dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek je stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejvýhodnější nabídka je ta, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 9. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky ( 44 odst. 3 písm. g) zákona) 9.1 V případě, že z objektivních důvodů (např. podání námitek či zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nebo technické potíže související s případnou změnou mobilního operátora) nebude možné dodržet zadavatelem předpokládaný termín zahájení plnění, posouvají se termín zahájení plnění a termín ukončení plnění na pozdější dobu s tím, že zadavatelem požadovaná doba trvání smlouvy zůstává nezměněna. 9.2 Opční právo Zadavatel si v souladu s 99 zákona vyhradil opční právo. Opčním právem se rozumí právo zadavatele na poskytnutí dalších služeb, jejich zadání si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil Zadavatel současně stanovil dobu využití opčního práva na 36 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Opční právo lze současně využít nejpozději do doby 36 měsíců od uzavření smlouvy na plnění v rámci této veřejné zakázky Zadavatel vymezil základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva následovně: - Propojení mobilní a pevné komunikace zadavatele tak, aby volání z mobilní sítě na pevné linky a naopak, připojené na telefonní pobočkové ústředny zadavatele, byly zahrnuty jako volání uvnitř virtuální privátní podnikové sítě. - Zadavatel si vyhrazuje právo počet stávajících provozovaných SIM karet navýšit dle svých provozních potřeb, případně použít pevného propojení mobilní a pevné komunikace. - Zadavatel požaduje možnost nákupu nových telekomunikačních zařízení za zvýhodněné ceny, které se budou řídit platným ceníkem a podmínkami nákupu pro významné zákazníky uchazeče a jejich dodání na místo určení dle potřeb zadavatele na území České republiky. - Zadat veřejnou zakázku na základě využití opčního práva může zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění. 9.3 Určení kontaktní osoby odpovědné za realizaci zakázky Zadavatel je povinen určit kontaktní osobu pro realizaci veřejné zakázky Vztah zakázky ke KIVS Zadavatel veřejné zakázky se neúčastní rámcových smluv na poskytování Komunikační infrastruktury Informačních systémů veřejné správy v České republice, jenž byly zadány Ministerstvem informatiky ČR v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne č. 1156, o realizaci opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice, usnesením Str.15 ze 20

16 Strana 16 ze 20 Vlády České republiky č. 1270, o koncepci rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy ze dne a usnesením Vlády České republiky č ze dne Požadavky na prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst.1 a odst. 2 zákona. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením dokladů podle 54 zákona (výpis z OR, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky). Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže ekonomické a finanční předpoklady dle 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona: Uchazeč splňuje kritérium dle 55 odst. 1 písm. a) zákona, pokud jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě je ve výši minimálně ,- Kč. Uvedený kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč doložením kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, ze kterého bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu patrné. Uchazeč splňuje kritérium dle 55 odst. 1 písm. c) zákona, pokud doloží údaj o celkovém obratu zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období ve výši minimálně ,- Kč ročně. Uchazeč předloží výkaz zisků a ztrát nebo kopii daňového přiznání za příslušná účetní období. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) zákona. Uchazeč splňuje kritérium dle 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu min. 5-ti významných telekomunikačních služeb v hodnotě min ,- Kč bez DPH za jednu službu, a to za poslední 3 účetní období. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Str.16 ze 20

17 Strana 17 ze Lhůty Lhůta pro podání nabídek: viz oznámení o zakázce uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách (ww.isvzus.cz) Zadávací lhůta: 150 dnů 12. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. Provedení místního šetření v jednotlivých lokalitách je možné na vyžádání. Dodavatelé mohou kontaktovat Ing. Čestmíra Holého, vedoucího Odboru slaboproudých zařízení ( tel ), který zprostředkuje kontakt na správu jednotlivých budov a poskytne dodavatelům požadovanou součinnost. 13. Další části zadávací dokumentace Příloha č. 1 Krycí list Příloha č. 2 Obsah nabídky Příloha č. 3 Přehled SIM karet a služeb mobilních operátorů ve VFN Příloha č. 4 Specifikace požadovaných služeb pro nabídku položkových cen a pro výpočet nabídkové ceny (přiložena elektronicky) Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA v.r. ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Str.17 ze 20

18 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na nadlimitní služby zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název: 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Sídlo: U Nemocnice 2, Praha 2 Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: CZ Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Ing. Bc. Michal Punda Tel./fax: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: Cena celkem bez DPH Samostatně DPH (sazba 10 %): 3. Nabídková cena Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Str.18 ze 20

19 PŘÍLOHA č. 2 OBSAH NABÍDKY 1. Obsah (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů) str Krycí list nabídky str Prokázání základních kvalifikačních předpokladů ( 53) str Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ( 54) str Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů ( 55) str Prokázání technických kvalifikačních předpokladů ( 56) str Ostatní údaje vztahující se k hodnocení nabídek str... Vyplněný cenový model i elektronicky (dle přílohy č. 4) 8. Podepsaný návrh smlouvy str Ostatní údaje, které tvoří nabídku str... Str.19 ze 20

20 Příloha č. 3 Údaje o SIM kartách mobilních telefonů a modemů k operátor: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. poř.č.: Tarif počet 1 O2 Bronz 81 2 O2 Optimum profi Promo O2 SMS 4 5 VPN (Team profi) O2 Intern. Mobil 1024 plus 20 7 O2 Intern. Mobil 1024 speed 7 8 O2 Intern. Mobil O2 Intern. v mobilu 4 10 SIM na prázdninách SMS Connector O krizová čísla 5 13 Duo SIM karta 4 14 Go karty 71 operátor: T- Mobile Czech Republic a.s. poř.č. Tarif počet 1 Internet premium 1 2 T300 HIT 1 Str.20 ze 20

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Rekreační park Strašnice

Rekreační park Strašnice Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka Zajištění

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Plicní ventilátor

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Plicní ventilátor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Plicní ventilátor dle ust. 44 a násl.

Více

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017

Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017 Č.j. S60/2017-SŽDC-O8/5 Dodatečné informace č. 2 Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017 Zadavatel nahrazuje článek 12. Výzvy k podání nabídek č.j. S60/2017-SŽDC-O8/1 na výše uvedené Zadávací řízení. Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Štipoklasy Štipoklasy 20, 284 01 IČ: 00640409 Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) :

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) : Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Přístroj ultrazvukový diagnostický

Přístroj ultrazvukový diagnostický Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na dodávky Přístroj ultrazvukový diagnostický dle

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY název Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství Únor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j. 18/2009-PK Číslo zakázky Název programu: Registrační čísla projektů Názvy projektů: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výměna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK Úřad přátelský podnikatelům

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK Úřad přátelský podnikatelům Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název

Více

Výzva k podání nabídky. Hlasovací a kamerový systém pro město Pelhřimov

Výzva k podání nabídky. Hlasovací a kamerový systém pro město Pelhřimov MĚSTO PELHŘIMOV čj. OI/48/2016-1 V Pelhřimově dne 3.2.2016 Výzva k podání nabídky Podle 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) město Pelhřimov, jako

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace Strana 1 ze 10 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

0060_VZ071 - Přípojka optického kabelu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

0060_VZ071 - Přípojka optického kabelu. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 (3) a 18 (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3344/10 Měcholupy 18. 5. 2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

0060_VZ008 Vybavení laboratoře pro sledování koroze materiálů ve směsných plynech. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

0060_VZ008 Vybavení laboratoře pro sledování koroze materiálů ve směsných plynech. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j. 54/2010-PK Výzva k podání nabídky Výzkumný ústav pedagogický v Praze vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Informační linka v rámci projektu Čeština pro cizince

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, Lovosice, fax ,

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, Lovosice, fax , VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2015, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Gymnázium Lovosice

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodavatele tiskařských služeb v roce 2008 náklad nad 500

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Stříkačky injekční základní řada

Stříkačky injekční základní řada VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 20.6.2014, do 9.00 h Zodpovědná osoba: Ivana Komárková +420 377 103 585 komarkova@fnplzen.cz V souladu s ustanovením

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Tisk propagačních materiálů CZ00022161. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tisk propagačních materiálů CZ00022161. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Č. j.81/2010-pk Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 46/10/57 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Obsah VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Bc. Jana Kocourová +420 377 103 546 kocourova@fnplzen.cz

Obsah VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Bc. Jana Kocourová +420 377 103 546 kocourova@fnplzen.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 16.3.2015, do 9.00 h Zodpovědná osoba: Bc. Jana Kocourová +420 377 103 546 kocourova@fnplzen.cz V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky Heřmanovice - Traktor s příslušenstvím a servis 1/5

Výzva k podání nabídky Heřmanovice - Traktor s příslušenstvím a servis 1/5 Výzva k podání nabídky Heřmanovice - Traktor s příslušenstvím a servis 1/5 Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.: zakázka malého rozsahu dle 12

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Lanovka - dodávka a montáž herního prvku, evidenční číslo: 20150014. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Zařízení pro měření odporu spouště Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: Naše sp. zn.: 91403/2013 TAJ/PAKO *MUSPX01APE8U* Zadávací dokumentace Název akce: Veřejná zakázka malého rozsahu Poskytování hlasových

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka dřevěného altánu

Dodávka dřevěného altánu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více