Test ze znalostí české literatury a českého jazyka Přijímací zkouška na obor Česká literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test ze znalostí české literatury a českého jazyka Přijímací zkouška na obor Česká literatura"

Transkript

1 1. Rukopis královedvorský je podle všeho a) staročeská památka b) staroslověnský soubor legend a b c d c) vysoce zdařilý literární podvrh z 1. pol. 19. stol. d) nejapný pokus o imitaci lidové poezie 2. Do epiky nepatří a) román b) povídka a b c d c) novela d) óda 3. Mastičkář je a) staročeské drama b) husitská polemická skladba a b c d c) jezuitský pamflet d) českobratrský kancionál 4. Lyrika, epika a drama označují a) základní literární druhy b) pojmy z teorie fikčních světů a b c d c) útvary poezie d) disciplíny literární vědy 5. Vítězslav Nezval je představitelem a) symbolismu a dekadence b) futurismu a imažinismu a b c d c) novoromantismu a novoklasicismu d) poetismu a surrealismu 6. Představitelem katolického proudu v literatuře je a) Karel Čapek b) Jaroslav Durych a b c d c) Josef Čapek d) Vladislav Vančura 7. Mezi lyrické žánry nepatří a) hymnus b) óda a b c d c) báje d) píseň 8. Potkal potkan potkana pod kamenem, pod kamenem je příkladem a) asyndetonu b) aliterace a b c d c) anafory d) eufonie 1

2 9. Román Žert napsal a) Arnošt Lustig b) Josef Škvorecký a b c d c) Milan Kundera d) Josef Topol 10. Slovo pábitelé je spojeno s dílem a) Ludvíka Vaculíka b) Bohumila Hrabala a b c d c) Milana Kundery d) Josefa Škvoreckého 11. Bílá nemoc Karla Čapka je a) povídka b) poéma a b c d c) drama d) fejeton 12. Marie Pujmanová a) je současná mladá česká básnířka b) byla česká prozaička 20. století a b c d c) byla přítelkyní Jana Nerudy d) byla představitelkou dramatu přelomu století 13. Literární kritika je a) činnost spočívající především v posuzování soudobé literární tvorby b) disciplína zkoumající obecné a univerzální základy literatury a b c d c) historická epocha specifické práce s textem d) disciplína zkoumající jazykovou správnost literárních textů 14. Karel Sabina, Karel Jaromír Erben nebo Václav Bolemír Nebeský jsou považováni za a) realisty b) impresionisty a b c d c) májovce d) romantiky 15. K jaké epoše byste zařadili tento text: A kdo prosím mohl by býti tak bezbožný, aby se dnes nermoutil? kdo tak tvrdý, aby se neobměkčil? kdo tak nevlídný, aby spoluutrpení neměl? kdo tak rozkošný, aby se rozkoše neměl vzdalovati? kdo tak nešlechetný, aby aspoň dnes pokání nečinil z svých hříchů, pro kteréžto Pán a Stvořitel jeho, smrt nejútrpnější a nejohavnější podstoupil? Abychom pak k tomu spoluutrpení a pokání pohnutí byli, rozjímejme, kterak Kristus Pán mnohonásobně zmařil se pro nás, aby nám příklad dal, v čem bychom ho měli v jeho umučení následovati. a) literatura baroka b) literatura konce 19. století (dekadence) a b c d c) současná literatura d) meziválečná literatura (20. či 30. léta 20. stol.) 2

3 16. K jakému žánru byste přiřadili text v předchozí ukázce? a) paján b) idyla a b c d c) hádání, spor d) kázání 17. Shodu konců řádků Nad Prahou usnuvší jdeš s nerušeným klidem: rci, dítě Polabí, čím přispělo jsi lidem? považujeme za a) rým b) asonanci a b c d c) konsonanci d) žádná shoda tam není 18. Ve větě Jaroslava Haška To bych mohl inzerovat sto let, že se mně ztratil pes. Dvě stě let, tři sta let, nacházíme a) hyperbolu b) parabolu a b c d c) katachrézi d) epizeuxis 19. K jakému uměleckému směru 20. století byste zařadili tento fragment textu: S prsty jichž se dotkl odlétající pták / S prsty vyzvánění a starého holubníku / S prsty inkvisice /S nasliněnými prsty jimiž se měří vítr / S prsty hrobaře / S prsty zloděje prstenů / Na ruce jež věští /Na ruce s okarinou / S prsty kominíků a Lorety / S prsty rhododendronů a vodotrysku / na hlavě páva a) proletářská poezie b) surrealismus a b c d c) socialistický realismus d) ruralismus 20. V textu Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc. Kvete modře, lidé si jí váží velice nacházíme metaforu a) v prvním verši b) v druhém verši a b c d c) ve třetím verši d) ve čtvrtém verši 21. Vypravěčem Babičky Boženy Němcové je a) babička b) Barunka a b c d c) Tyrl d) neosobní vypravěč, vyprávějící er-formou 3

4 22. Který z níže uvedených textových fragmentů byste přiřadili k dekadenci? a) Z bouřného času jsme se narodili / a krok za krokem v bouřných mračnech jdem / vstříc hrdě vznešenému svému cíli, / šíj kloníce jen před svým národem. b) Bolest nás proťala přeostrou čepelí: / zemřel soudruh Stalin. / a b c d Spolu s Leninem největší z největších, / jež nám dějiny daly. c) A zase jdou... Žel, s vědomím, že kolem v přítmí / nic neodkvetlo, nedozrálo jemnou závratí, / že otec vinen tím, že sebe sladší: přijď mi, /nic vrátit nemohlo a nemůže a nevrátí. d) Kominík leze po střeše / Kuchařka oběd vaří / Básník se krásně učeše / než sedne si ke kalamáři. 23. Do okruhu legionářské literatury byste zařadili a) Medkovu Anabázi, Langerova Železného vlka, Koptovu Třetí rotu b) Vančurova Pekaře Jana Marhoula, Nezvalovu Kroniku z konce tisíciletí a b c d c) Knapova Cizince, Křelinův Bábel, Prokůpkovu Babu d) Durychovo Bloudění, Schulzův Prsten královnin 24. Balady psali a) Chelčický, Komenský b) Erben, Neruda, Hálek a b c d c) Dyk, Machar, Karásek d) Nezval, Biebl, Teige 25. Držitelem ocenění Magnesia litera není a) Jan Balabán b) Michal Ajvaz a b c d c) Jaroslav Seifert d) Bohumila Grogerová 26. Odmítnutí autority státu, individualismus, existenční nezajištěnost, volná láska, emancipace ženy jsou znaky a) marxismu b) anarchismu a b c d c) symbolismu d) postmoderny 27. Mezi literární a kulturní časopisy 60. let minulého století nepatří a) Tvář b) Květen a b c d c) Orientace d) Nový kult 28. Dramata nepsali a) Václav Havel a Milan Uhde b) Jan Skácel a Oldřich Mikulášek a b c d c) Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak d) Ladislav Strupežnický a Gabriela Preissová 4

5 29. Mezi představitele tzv. undergroundu (podzemní kultury) patřil a) Ivan Martin Jirous (Magor) b) Jiří Žáček a b c d c) Ivan Skála d) Jan Pilař 30. In medias res je kompoziční postup, pro nějž je charakteristické a) vyprávění děje od počátku do konce b) vyprávění děje od konce k počátku a b c d c) řazení více dějových linií vedle sebe d) vyprávění vtahující čtenáře bez dlouhých okolků doprostřed děje 31. Do 90. let 19. století nespadá a) dekadence b) existencialismus a b c d c) symbolismus d) impresionismus 32. Bohumil Hrabal je autorem románu a) Kudy šel anděl b) Obsluhoval jsem anglického krále a b c d c) Vlál za mnou směšný šos d) Svatby v domech 33. Ludvík Vaculík byl klíčovou postavou a) českého národního obrození b) poetismu a b c d c) legionářské literatury d) české samizdatové literatury 34. Stopa trochejská má a) jednu slabiku b) dvě slabiky a b c d c) tři slabiky d) pět slabik 35. V současné době vychází časopis a) Literární noviny b) Moderní revue a b c d c) Index d) Česká mysl 36. České národní obrození je a) kulturní proces v českém národě po roce 1968 b) obrodná snaha vzdělanců pro vytvoření Svaté říše české a b c d c) období české literatury od konce 18. do poloviny 19. století d) jiné označení pro vzedmutí národního sebevědomí šlechty na poč. 14. století 5

6 37. Do kategorie báseň nespadá a) óda b) replika a b c d c) epigram d) hymnus 38. Určete literární útvar odpovídající charakteristice. Většinou prozaický útvar epický, který líčí příběhy z dávných časů, děj se může vztahovat k určitému místu, postavě nebo příhodě a snaží se je věrohodně přiblížit. Mohou vystupovat i nadpřirozené postavy. a) pohádka b) pověst a b c d c) povídka d) balada 39. Epigramy psal a) Jan Hus b) Karel Havlíček Borovský a b c d c) Alois Jirásek d) Jiří Orten 40. Epitaf je a) krátká satirická báseň b) báseň vyjadřující smutek a b c d c) náhrobní veršovaný nápis d) oslavná radostná skladba 41. Který z uvedených jazyků není indoevropský? a) chorvatština b) maďarština a b c d c) litevština d) norština 42. Pravopisná chyba není ve spojení a) zedřít kůži z těla b) zlít víno a b c d c) zválet trávu d) ztěžovat si na počasí 43. Chyba v psaní velkých písmen je ve větě a) Svou žádost jsme adresovali Obecnímu úřadu v Bělotíně. b) Pobočka sídlí na náměstí T. G. Masaryka. a b c d c) Komentoval situaci na blízkém Východě. d) Lysá hora je dominantou Beskyd. 44. Ve kterém slově je r slabikotvorné? a) kriket b) krček a b c d c) kráčet d) kravín 6

7 45. Přejaté slovo imitace znamená a) nápodoba b) přistěhování a b c d c) náklonnost d) sjednocení 46. Morfologie je a) nauka o původu slov b) nauka o tvarech slov a b c d c) nauka o grafické stránce jazyka d) nauka o zvukové stránce jazyka stupeň netvoří přídavné jméno a) veselý b) logický a b c d c) mostní d) malý 48. Genitiv je a) 2. pád b) 3. pád a b c d c) 2. stupeň přídavných jmen d) trpný rod 49. Které souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou? a) Zlomila si ruku, takže nemůže nic dělat. b) Mrzí mě, že Petr nepřišel. a b c d c) Dieta musí být taková, aby nikomu neškodila. d) Slíbil mi, že přijde včas. 50. Které z následujících souvětí je souřadné? a) Pokud teď odejdete, neuslyšíte to nejdůležitější. b) Buď nám napíšou ještě dnes, nebo se ozvou zítra ráno. a b c d c) To, co si předsevzal, většinou uskutečnil. d) Podíval se na místa, jež mu byla dříve nedostupná. 7

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Gymnázium PORG Libeň Předmět Český jazyk a literatura je na PORGu Libeň vyučován osm let a je završen povinnou maturitní zkouškou. Předmět zahrnuje tři disciplíny jazyk, stylistiku

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Česká

Více

Česká literatura po roce 1945

Česká literatura po roce 1945 Česká literatura po roce 1945 A) LITERATURA V LETECH 1945-1968 Charakteristika období aneb Co následovalo po únoru roku 1948 Již v úvodu je třeba připomenout, že z hlediska literárního není pro naše písemnictví

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro střední odborné školy (celkem 10 14 hodin v 1. 4. ročníku) a pro čtyřleté studijní obory středních odborných

Více

Česká poválečná kultura

Česká poválečná kultura Česká poválečná kultura 1. Rozdělení české poválečné literatury Česká poválečná literatura se nedělí na umělecké směry nebo skupiny, protože nejsilnějším kritériem vývoje literatury je politika Komunistické

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nástavbové studium denní studium (4 6 hodin celkem v 1.a 2. ročníku) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

Okruhy rozprav ke státní závěrečné zkoušce (Bc.)

Okruhy rozprav ke státní závěrečné zkoušce (Bc.) Okruhy rozprav ke státní závěrečné zkoušce (Bc.) Studijní program: Studijní obor: Filologie Český jazyk a literatura 1. Český jazyk Požadované dovednosti Předpoklady pro působení v pozicích lektora češtiny

Více

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.)

Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.) - 1 - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.) PETR HANUŠKA IVA MÁLKOVÁ OSTRAVA 2002 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) - 2 - Cíle předmětu Po prostudování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Jiří Wolker. Život: (1900 Prostějov 1924Prostějov)

Jiří Wolker. Život: (1900 Prostějov 1924Prostějov) Jiří Wolker (1900 Prostějov 1924Prostějov) Jiří Wolker byl český básník. Jeden z nejnadanějších představitelů proletářského umění a zároveň člen literární skupiny Devětsilu, která zpočátku proklamuje proletářské

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Přijímací test na obor český jazyk a literatura - test z literární části - 2. června 2003 varianta B

Přijímací test na obor český jazyk a literatura - test z literární části - 2. června 2003 varianta B Přijímací test na obor český jazyk a literatura - test z literární části - 2. června 2003 varianta B 1. Stručně vysvětlete termín kancionál a uveďte jeden příklad: 2. Seřaďte chronologicky (číslicemi)

Více