NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/ES). Použité normy: EN : 2002 a EN : Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES). Osvědčení o shodě: Certificate Control MPC 2: Tyto výrobky nesmějí být uvedeny do provozu, dokud soustava, do níž mají být začleněny, nebude prohlášena za slučitelnou s ustanoveními směrnice pro strojírenství Machinery Directive (2006/42) EU. Bjerringbro, 29. prosince 2009 Svend Aage Kaae Technical Director 2

3 OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny Všeobecně Označení důležitosti pokynů Kvalifikace a školení personálu Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Dodržování zásad bezpečnosti práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Nepřípustné způsoby provozu 4 2. Rozsah tohoto návodu 5 3. výrobku 5 4. Použití Čerpadla Varianta řízení 5 5. Typový štítek 6 6. Štítek softwaru 6 7. Typové označení 7 8. Přehled variant řízení 8 9. Instalace Mechanická instalace Elektrická instalace Spouštění Ovládací panel Displej (pol. 1) Řádek menu Horní řádek Grafické zobrazení Posuvník Spodní řádek Tlačítka a signální světla Šipka doprava (pol. 2) Nápověda (pol. 3) Nahoru a dolů (pol. 4 a 5) Plus a mínus (pol. 6 a 7) Esc /Únik/ (pol. 8) Domů (pol. 9) Ok (pol. 10) Signální světla (pol. 11 a 12) Kontrast (pol. 13) Podsvícení Funkce Strom funkcí Přehled funkcí Stav (1) Aktuální alarmy (3.1) Systém (1.2) Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Měřené hodnoty (1.2.4) Analogové vstupy (1.2.5) Čerpadlo (1.3 až 1.8) Provoz (2) Provoz (2) Provozní režim systému (2.1.1) Řídící režim (2.1.2) Požadované hodnoty (2.1.3) Individuální řízení čerpadel (2.1.4) Nastavení individuálního provozního režimu ( až ) Alarm (3) Stav alarmů (3) Aktuální alarmy (3.1) Hlášení poruchy (3.2) Nastavení (4) Primární regulátor (4.1) PI regulátor (4.1.1) Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Alternativní požadované hodnoty 2 až 7 ( až ) Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) Nastavení funkce ovlivnění ( ) Primární snímač (4.1.4) Hodinový program (4.1.6) Proporcionální tlak (4.1.7) Konfigurace S-systému (4.1.8) Kaskádové řízení čerpadel (4.2) Min. čas mezi zapnutím/vypnutím (4.2.1) Max. počet zapnutí za hodinu (4.2.1) Záložní čerpadla (4.2.3) Nucená změna čerpadla (4.2.4) Zkušební provoz čerpadla (4.2.5) Pomocné čerpadlo (4.2.6) Pokus o zastavení čerpadla (4.2.7) Zapínací a vypínací otáčky čerpadla (4.2.8) Min. výkon (4.2.9) Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu (4.2.10) Sekundární funkce (4.3) Funkce stop (4.3.1) Pozvolné zvyšování tlaku (4.3.3) Nouzový provoz (4.3.5) Digitální vstupy (4.3.7) Funkce digitálních vstupů ( ) Analogové vstupy (4.3.8) Analogové vstupy ( až ) Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ) Digitální výstupy (4.3.9) Funkce digitálních výstupů ( až ) Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) Min. výkon ( ) Max. výkon ( ) Uživatelem definovaný výkon ( ) Údaje křivky čerpadla (4.3.19) Zdroj řízení (4.3.20) Stálý tlak na vstupu (4.3.22) Odhad průtoku (4.3.23) Sledovací funkce (4.4) Ochrana proti provozu nasucho (4.4.1) Ochrana proti provozu nasucho pomocí tlakového/ hladinového spínače ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí snímače tlaku ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí hladinového snímače ( ) Min. tlak (4.4.2) Max. tlak (4.4.3) Externí porucha (4.4.4) Limit 1 a 2 překročený (4.4.5 a 4.4.6) Čerpadla mimo provozní rozsah (4.4.7) Snížení tlaku (4.4.8) Funkce, CU 351 (4.5) Jazyk displeje (4.5.1) Displejové jednotky (4.5.2) Datum a čas (4.5.3) Hesla (4.5.4) Ethernet (4.5.5) Číslo GENIbus (4.5.6) Stav softwaru (4.5.9) Datová komunikace Ethernet GENIbus Měřené parametry Typy snímačů Seznam parametrů 62 3

4 13. Poruchy a jejich odstraňování Údržba CU Odstavení z provozu Technické údaje Teplota Relativní vlhkost Elektrické údaje Příslušná dokumentace Likvidace výrobku Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tyto provozní předpisy obsahují základní pokyny, které je nutno dodržovat při instalaci, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby se s ním před provedením montáže a uvedením zařízení do provozu seznámil příslušný odborný personál a provozovatel. Tento návod musí být v místě používání čerpadla neustále k dispozici. Přitom je nutno dbát nejen bezpečnostních pokynů uvedených v této stati všeobecných bezpečnostních předpisů, nýbrž i zvláštních bezpečnostních pokynů. které jsou uvedeny v jiných statích. 1.2 Označení důležitosti pokynů Pozor Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. 1.6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Při provozu zařízení nesmějí být odstraňovány ochranné kryty pohybujících se částí. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti viz příslušné normy a předpisy). 1.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré opravy, inspekční a montážní práce byly provedeny autorizovanými a kvalifikovanými odborníky, kteří jsou dostatečně informováni na základě podrobného studia tohoto montážního a provozního návodu. Zásadně se všechny práce na zařízení provádějí jen tehdy, je-li mimo provoz. Bezpodmínečně musí být dodržen postup k odstavení zařízení z provozu, popsaný v tomto montážním a provozním návodu. Bezprostředně po ukončení prací musí být provedena všechna bezpečnostní opatření. Ochranná zařízení musí být znovu uvedena do původního funkčního stavu. 1.8 Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Provádění přestavby a změn konstrukce na čerpadle je přípustné pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Pro bezpečný provoz doporučujeme používat originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství. Použití jiných dílů a částí může mít za následek zánik zodpovědnosti za škody z toho vyplývající. 1.9 Nepřípustné způsoby provozu Bezpečnost provozu dodávaných zařízení je zaručena pouze tehdy, jsou-li provozována v souladu s podmínkami uvedenými v tomto montážním a provozním návodu. Mezní hodnoty, uvedené v technických údajích, nesmějí být v žádném případě překročeny. Pokyn Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. Pokyny uvedené přímo na zařízení, jako např.: šipka udávající směr otáčení, označení pro přípojky přívodu kapalin, musí být bezpodmínečně dodržovány a příslušné nápisy musí být udržovány v dokonale čitelném stavu. 1.3 Kvalifikace a školení personálu Osoby určené k montáži, údržbě a obsluze, musí být pro tyto práce řádně vyškoleny a musí mít odpovídající kvalifikaci. Rozsah zodpovědnosti, oprávněnosti a kontrolní činnosti personálu musí přesně určit provozovatel. 1.4 Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a vlastního zařízení. Nerespektování bezpečnostních pokynů může také vést i k zániku nároků na garanční opravu. Konkrétně může zanedbání bezpečnostních pokynů vést například k nebezpečí: selhání důležitých funkcí zařízení, nedosahování žádoucích výsledků při předepsaných způsobech provádění údržby, ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy. 1.5 Dodržování zásad bezpečnosti práce Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, existující národní předpisy týkající se bezpečnosti práce a rovněž interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 4

5 2. Rozsah tohoto návodu Tyto pokyny k instalaci a provozu se vztahují na tlakové stanice Hydro MPC. Grundfos Control MPC je kompletní řešení pro řízení a monitorování max. šesti stejných čerpadel. 3. výrobku 4. Použití Control MPC se využívá pro řízení a sledování čerpadel v těchto aplikacích: tlakové stanice oběhové systémy pro vytápění, chlazení a klimatizaci. 4.1 Čerpadla Control MPC je určen pro systémy s těmito čerpadly: CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE NB(E), NBG(E) NK(E), NKG(E) TP TPE série 1000 TPE série 2000 HS SP MAGNA, UPE série Pokyn Hlavní čerpadla v systému musí být stejného typu a velikosti. 4.2 Varianta řízení Control MPC je rozdělen na čtyři skupiny podle varianty řízení: Varianta řízení Název Obr. 1 Control MPC Grundfos Control MPC sa využívá na ovládání a sledování tlakových a oběhových systémů. Jednotka Control MPC sestává z ovládací skříňky a zabudované řídící jednotky CU 351. Ovládací skříňka obsahuje všechny potřebné komponenty, jako je hlavní vypínač, stykače, moduly IO a kabeláž. V systémech s externími frekvenčními měniči je možno instalovat frekvenční měniče do ovládací skříňky. Ovládací skříňka je navržena pro instalaci na stěnu nebo na podlahu. TM GrA5728 -E Série 2000 Dvě až šest čerpadel s elektronicky řízenými otáčkami. Od výkonu 0,37 až 22 kw jsou Control MPC-E vybaveny čerpadly s integrovaným frekvenčním měničem. Od výkonu 30 kw jsou Control MPC-E vybaveny neregulovanými čerpadly připojenými k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE (jeden pro každé čerpadlo). Dvě až šest čerpadel MAGNA, UPE nebo TPE série 2000 Dvě až šest čerpadel připojených k externímu -F frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. -S Dvě až šest neregulovaných čerpadel K tomu viz rovněž odstavec 8. Přehled variant řízení. Součástí Control MPC je software pro zvyšování tlaku, vytápění a chlazení. 5

6 5. Typový štítek Typový štítek je umístěný na základovém rámu. Viz položka 2 na obr. 2. Type: 1 Model: 2 Serial No.: 3 6. Štítek softwaru Štítek softwaru je umístěn na zadní straně jednotky CU Control MPC 1 3. Hydro MPC 3 2. C-MPC options 4. H-MPC options 5. Pump data Mains supply: 4 I n : 5 A T AMB. : 6 o C P U n No. kw V Fixed speed pumps: E-pumps: Pilot Pump: Obr. 3 CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS Štítek softwaru TM Order No.: 16 Options: IP 23 Weight: 24 kg Pol. 1 Control MPC - číslo souboru GSC 2 Volitelné doplňky Control MPC - čísla souborů GSC 3 Hydro MPC - číslo souboru GSC* 4 Volitelné doplňky MPC - čísla souborů GSC* 5 Údaje o čerpadle - čísla souborů GSC** Obr Typový štítek Made in TM * Platí jen pro tlakové stanice. ** Platí jen pro čerpadla CR, CRI, CRE a CRIE. Pokyn Soubor GSC (Grundfos Standard Configuration) je soubor konfiguračních dat. Pol. 1 Typové označení 2 Model 3 Výrobní číslo 4 Napájecí napětí 5 Jmenovitý proud [A] 6 Maximální teplota okolí v C 7 Počet čerpadel napájených ze sítě 8 Výkon motoru v kw pro čerpadla napájená ze sítě Jmenovité napětí ve voltech pro čerpadla spínaná ze 9 sítě 10 Počet čerpadel s frekvenčním měničem 11 Výkon motoru v kw pro čerpadla s frekvenčním měničem 12 Jmenovité napětí ve voltech pro čerpadla s frekvenčním měničem 13 Počet pomocných čerpadel 14 Výkon motoru v kw pro pomocné čerpadlo 15 Jmenovité napětí ve voltech pro řídící čerpadlo 16 Objednací číslo Volitelné 23 Třída krytí 24 Hmotnost [kg] 25 Označení CE 26 Země původu 6

7 7. Typové označení Příklad Control MPC -E 2 x 4 E (* (* (* 3 x V, 50/60 Hz, PE Typová řada Podskupiny: E: Čerpadla s integrovanými frekvenčními měniči (0,37-22 kw) - jeden pro každé čerpadlo E: Čerpadla s externími frekvenčními měniči Grundfos CUE (30 kw a větší) - jeden pro každé čerpadlo F: Čerpadla s externím frekvenčním měničem Grundfos CUE S: Neregulovaná čerpadla (start/stop) Počet čerpadel s frekvenčním měničem Příkon [kw] Způsob spouštění: E: Elektronický soft startér (čerpadla s integrovaným frekvenčním měničem) ESS: Elektronický softstartér (čerpadla s externím frekvenčním měničem Grundfos CUE) Počet neregulovaných čerpadel Příkon [kw] Způsob spouštění: DOL: Přímé spouštění SD: Spouštění hvězda-trojúhelník Napájecí napětí, frekvence (* Kód pro řešení na přání zákazníka. 7

8 8. Přehled variant řízení Příklady uvedené níže platí pro systámy pro zvyšování tlaku. Systémy s otáčkově regulovanými čerpadly Systémy s čerpadly připojenými k jednomu frekvenčnímu měniči CUE Systémy s neregulovanými čerpadly Control MPC-E Control MPC-F Control MPC-S Control MPC s třemi E-čerpadly. Control MPC se třemi čerpadly připojenými k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE v řídící skříňce. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. Control MPC se třemi neregulovanými čerpadly. Jedno E-čerpadlo v provozu. TM PT PT PT V provozu jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. TM V provozu jedno neregulované čerpadlo. TM H H H H set Q TM H set Q TM H stop H set Q TM Tři E-čerpadla v provozu. V provozu jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE a dvě neregulovaná čerpadla. V provozu jsou tři neregulovaná čerpadla. H H H H set TM Jednotka Control MPC udržuje konstantní tlak plynulou regulací otáček čerpadel. Stanice přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům zapínáním, popř. vypínáním patřičného počtu čerpadel a paralelním řízením provozních čerpadel. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Všechna provozní čerpadla budou pracovat při stejných otáčkách. Počet čerpadel v provozu závisí také na energetické spotřebě čerpadel. Jestliže je požadováno jedno čerpadlo, dvě čerpadla poběží při nízkých otáčkách a výsledkem bude nižší spotřeba energie. T tohoto důvodu je potřeba měřit diferenční tlak čerpadla. Q H set TM Control MPC-F udržuje konstantní tlak pomocí průběžného nastavení otáček čerpadla připojeného k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. Jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE vždy zapíná jako první. Jestliže toto čerpadlo samo nemůže zabezpečit požadovaný tlak, nabíhá do provozu jedno nebo dvě neregulovaná čerpadla. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Q H stop H set TM Control MPC-S udržuje téměř konstantní tlak zapínáním a vypínáním potřebného počtu čerpadel. Provozní rozsah čerpadel bude ležet mezi čarami H set a H stop (vypínací tlak). Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Q 8

9 Příklad uvedený níže odpovídá cirkulačnímu systému. Control MPC série 2000 Control MPC s třemi E-čerpadly. Jedno E-čerpadlo v provozu. TM H H set Tři E-čerpadla v provozu. Q TM H H set Q Jednotka Control MPC série 2000 udržuje konstantní tlak plynulou regulací otáček čerpadel. Stanice přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům zapínáním, popř. vypínáním patřičného počtu čerpadel a paralelním řízením provozních čerpadel. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Všechna provozní čerpadla budou pracovat při stejných otáčkách. Počet čerpadel v provozu závisí také na energetické spotřebě čerpadel. Jestliže je požadováno jedno čerpadlo, dvě čerpadla poběží při nízkých otáčkách a výsledkem bude nižší spotřeba energie. T tohoto důvodu je potřeba měřit diferenční tlak čerpadla. TM

10 9. Instalace Před zahájením instalace zkontrolujte zda tlaková stanice odpovídá objednávce zda není na čerpadle patrné žádné viditelné poškození. 9.1 Mechanická instalace Stanice Control MPC musí být instalována v dobře větrané místnosti, aby bylo zabezpečeno dostatečné chlazení řídící skříňky. Čerpadla instalujte v souladu s montážními a provozními předpisy dodanými k čerpadlům. Pokyn 9.2 Elektrická instalace Elektrická instalace Control MPC musí vyhovovat třídě krytí IP54. Je nutno dbát na to, aby parametry stanice Control MPC byly v souladu s hodnotami s připojovaným elektrickým napětím. Zkontrolujte, zda průřez připojovacích vodičů odpovídá údajům uvedeným ve schématu zapojení. 9.3 Spouštění Varování Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Stanice Control MPC není určena pro instalaci venku a nesmí být vystavena přímému slunečnímu svitu. Varování Elektrické připojení musí být provedeno autorizovanou osobou v souladu s místními předpisy a příslušným schématem zapojení. spuštění předpokládá, že zvolená čerpadla byly správně nainstalovaná podle montážních a provozních předpisů dodávaných s čerpadly. Po provedené instalaci stanice Control MPC popsané v části 9. Instalace postupujte následovně: 1. Zapněte přívod elektrické energie. 2. Počkejte, až se na prvním displeji zobrazí údaje. 3. Nejprve se zapne CU 351 a spustí se průvodce, který uživatele bude provázet základními nastaveními. 4. Postupujte podle pokynů na každém displeji. 5. Jestliže je průvodce nastavením na konci, zkontrolujte, zda jsou všechna čerpadla nastavena na Auto v menu Status (Provozní stav). 6. Jděte na menu Operation /Provoz/ (2), zvolte provozní režim Normal /Normální/ a stiskněte. 7. Control MPC je nyní připraven k provozu. 10. Ovládací panel Ovládací panel na přední straně řídící jednotky obsahuje displej, řadu tlačítek a dvě světelné signálky. Ovládací panel umožňuje ruční nastavení a sledování výkonu stanice. Obr. 4 Legenda 1 CU 351 Ovládací panel Pol. 1 Displej 2 Šipka vpravo 3 Help 4 Nahoru 5 Dolů 6 Plus 7 Mínus 8 Esc 9 Home 10 Ok 11 Světelná signálka, provoz (zelená) 12 Světelná signálka, porucha (červená) 13 Kontrast TM Pokyn Grundfos může dodat hydraulické parametry čerpadel CR, CRI, CRE a CRIE, v jejichž rámci si můžete stáhnout soubory GSC přímo do řídící jednotky CU 351. Elektrické parametry výkonu zadejte ručně. U všech ostatních typů čerpadel je potřeba zadat hydraulické a elektrické údaje o čerpadle ručně. Viz odst Údaje křivky čerpadla (4.3.19). 8. Nyní je systém připraven k provozu. 10

11 10.1 Displej (pol. 1) Obr. 5 Rozvržení displeje Řádek menu Řádek menu (A) je zobrazen na obr. 5. Displej obsahuje čtyři hlavní menu: Stav: D Provoz: Alarm: Nastavení: Označení stavu systému Horní řádek Horní řádek (B) je zobrazen na obr. 5. V horním řádku jsou zobrazeny následující údaje: číslo displeje a název (vlevo) vybrané menu (vlevo) v případě alarmu symbol (vpravo) symbol, pokud byl vybrán servisní jazyk (vpravo) Grafické zobrazení Grafické zobrazení (D) může zobrazovat stav, označení nebo jiné prvky, podle pozice ve struktuře menu. Zobrazení se může týkat celého systému nebo části a také různých nastavení Posuvník Pokud se seznam zobrazených prvků nevejde na displej, zobrazí se v posuvníku na pravé straně symboly a. Pomocí tlačítek a můžete seznam posouvat nahoru a dolů Spodní řádek Ve spodním řádku (C) se zobrazuje datum a čas. A B C Změna provozních parametrů, např. požadované hodnoty Záznam hlášení alarmu pro hledání poruchy Změna nastavení (možnost použití hesla) TM Tlačítka a signální světla Tlačítka (pol. 2 až 10 na obr. 4) na CU 351 jsou aktivní, pokud jsou osvětlena Šipka doprava (pol. 2) Stisknutím tlačítka přejděte k dalšímum menu ve struktuře menu. Pokud stiskne tlačítko ve chvíli, kdy je zvýrazněno menu Nastavení, přejděte k menu Stav Nápověda (pol. 3) Když je osvětleno tlačítko, zobrazí se při stisknutí tohoto tlačítka text nápovědy k aktuálnímu displeji. Text zrušíte stisknutím tlačítka Nahoru a dolů (pol. 4 a 5) Pomocí tlačítek a můžete posouvat seznamy nahoru a dolů. Text v poli lze vybrat. Pokud je text označený a stisknete tlačítko, označí se místo daného textu nad ním. Pokud stisknete tlačítko, bude označen text pod ním. Pokud stisknete tlačítko na posledním řádku v seznamu, označí se první řádek. Pokud stisknete tlačítko na prvním řádku v seznamu, označí se poslední řádek Plus a mínus (pol. 6 a 7) Ke zvyšování a snižování hodnot použijte tlačítka a. Hodnota se aktivuje stisknutím tlačítka Esc /Únik/ (pol. 8) Pomocí tlačítka se vrátíte o jeden displej zpět. Pokud jste změnili hodnotu a stisknete tlačítko, nová hodnota se neuloží. Další informace jsou uvedeny v části Ok (pol. 10). Pokud před stisknutím tlačítka stisknete tlačítko, nová hodnota se uloží. Další informace jsou uvedeny v části Ok (pol. 10) Domů (pol. 9) Stisknutím tlačítka se vrátíte na menu Stav Ok (pol. 10) Tlačítko se používá jako tlačítko potvrzovací. Tlačítko se rovněž používá k zahájení procesu nastavení hodnoty. Pokud jste změnili hodnotu a stisknete tlačítko, aktivuje se nová hodnota Signální světla (pol. 11 a 12) Ovládací panel tlakové stanice je vybaven zeleným a červeným signálním svělem. Zelená signálka svítí, jestliže je stanice Control MPC v provozu. Zelená signálka bliká, pokud byla stanice Control MPC vypnuta. Když svítí červené signální světlo, signalizuje alarm nebo varování. Podle seznamu alarmů lze identifikovat poruchu Kontrast (pol. 13) Pomocí tlačítka lze měnit kontrast displeje. 1. Stiskněte tlačítko. 2. Upravte kontrast pomocí tlačítek a Podsvícení Pokud se po dobu 15 minut nedotknete žádného tlačítka, podsvícení panelu se ztlumí a objeví se první displej v menu Stav. Stisknutím libovolného tlačítka reaktivujete podsvícení. 11

12 11. Funkce 11.1 Strom funkcí 1. Stav 2. Provoz 3. Alarm Pokračování na straně Stav 2 Provoz 3 Stav alarmu 3.1 Aktuální alarmy 2.1 Další nastavení 3.1 Aktuální alarmy Aktuální alarmy Provozní režim systému 3.2 Záznam hlášení alarmu 1.2 Systém Řídící režim Provozní režim Požadované hodnoty Požadovaná hodnota Individuální řízení čerpadel Vliv požadované hodnoty Čerpadlo Měřené hodnoty Analogové vstupy 1.3 Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo 6 Legenda ke čtyřem hlavním menu, Stav, Provoz, Alarm a Nastavení Stav V menu Stav se zobrazují alarmy a stav systému a čerpadel. Poznámka: V tomto menu nelze provádět žádná nastavení. Provoz V menu Provoz lze nastavit většinu základních parametrů, např. požadovanou hodnotu, provozní režim, řídící režim a individuální řízení čerpadla. Alarm Menu Alarm uvádí přehled alarmů a varování. V tomto menu lze alarmy a varování vynulovat. Nastavení V menu Nastavení lze nastavovat různé funkce: Primární řídící jednotka Nastavení alternativních požadovaných hodnot, ovlivnění požadované hodnoty, primárního snímače, proporcionálního tlaku a konfigurace S-systému. Kaskádové řízení čerpadel Nastavení minimální doby mezi zapnutím a vypnutím, max. počtu zapnutí za hodinu, počtu záložních čerpadel, nuceného přepínání čerpadel, zkušebního chodu čerpadla, řídícího čerpadla, pokusu o zastavení čerpadla, zapnutí a vypnutí otáček čerpadla, min. výkonu a kompenzace náběhové doby čerpadla. Sekundární funkce Nastavení stop funkce, pozvolného zvyšování tlaku, digitálních a analogových vstupů, digitálních výstupů, nouzového chodu, min., max. a uživatelem definovaného výkonu, údajů křivky čerpadla, stanovení průtoku, zdroje řízení a stálého tlaku na vstupu čerpadla. Sledovací funkce Nastavení ochrany proti provozu nasucho, min. a max. tlaku, externí poruchy, překročení limitu 1 a 2, vnějšího provozního rozsahu čerpadel a snížení tlaku. Funkce, CU 351 Výběr servisního jazyka, hlavního jazyka a jednotek. Nastavení data a času, hesel, ethernetového připojení, čísla GENIbus a stav softwaru. 12

13 Pokračování ze strany Nastavení 4.1 Primární řídící jednotka PI regulátor Alternativní požadované hodnoty Alternativní požadované hodnoty Vliv externí požadované hodnoty Vstupní hodnota má být ovlivněna Nastavení funkce ovlivnění Primární snímač Hodinový program Proporcionální tlak Konfigurace S-sytému 4.2 Kaskádové řízení čerpadel Min. čas mezi zapnutím/vypnutím Max. počet zapnutí za hodinu Záložní čerpadla Nucená záměna čerpadla Zkušební provoz čerpadla Pomocné čerpadlo Pokus o zastavení čerpadla Zapínací a vypínací otáčky čerpadla Min. výkon Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu 4.3 Sekundární funkce Funkce zastavení Parametry pro zastavení čerpadla Pozvolné zvyšování tlaku Nouzový provoz Digitální vstupy Funkce, DI1..DI3 (CU 351), [10, 12, 14] Funkce, DI1..DI9 (IO ), [ ] A Funkce, DI1..DI9 (IO ), [ ] Nastavení, analogový vstup AI1..AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Funkce, AI1...AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Nastavení, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Funkce, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Nastavení, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Funkce, AI1..A2 (IO ), [57, 60] Digitální výstupy Funkce, DO1 a DO2 (CU 351), [71, 74] Funkce, DO1...DO7 (IO ), [ ] Funkce, DO1...DO7 (IO ), [ ] Výkon, min., max. a požad. uživatelem Min. výkon Max. výkon Výkon požadovaný uživatelem Údaje křivky čerpadla Odhad průtoku Zdroj řízení Stálý tlak na vstupu Odhad průtoku 4.4 Sledovací funkce Ochrana proti provozu nasucho Tlakový/hladinový spínač Měření, tlak na vstupu Měření, hladina v nádrži Min. tlak Max. tlak Externí porucha Limit 1 překročený Limit 2 překročený Čerpadla mimo provozní rozsah Snížení tlaku 4.5 Funkce, CU 351 Změnit jazyk na servisní jazyk (GB) Použijte znovu průvodce Jazyk pro displej Displejové jednotky Jednotky pro tlak Jednotky pro diferenční tlak Datum a čas Jednotky pro dopravní Heslo Jednotky pro úroveň Ethernet Jednotky pro průtok Číslo GENIbus Jednotky pro objem Stav softwaru Jednotky pro měrnou energii Jednotky pro teplotu Jednotky pro výkon Jednotky pro energii 13

14 11.2 Přehled Oddíl Displej a číslo displeje Viz strana 11.4 Stav (1) Aktuální alarmy (3.1) Systém (1.2) Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Měřené hodnoty (1.2.4) Analogové vstupy (1.2.5) Čerpadlo (1.3 až 1.8) Provoz (2) Provoz (2) Provozní režim systému (2.1.1) Řídící režim (2.1.2) Požadované hodnoty (2.1.3) Individuální řízení čerpadel (2.1.4) Nastavení individuálního provozního režimu ( až ) Alarm (3) Stav alarmů (3) Aktuální alarmy (3.1) Hlášení poruchy (3.2) Nastavení (4) Primární regulátor (4.1) PI regulátor (4.1.1) Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Alternativní požadované hodnoty 2 až 7 ( až ) Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) Nastavení funkce ovlivnění ( ) Primární snímač (4.1.4) Hodinový program (4.1.6) Proporcionální tlak (4.1.7) Konfigurace S-systému (4.1.8) Kaskádové řízení čerpadel (4.2) Min. čas mezi zapnutím/vypnutím (4.2.1) Max. počet zapnutí za hodinu (4.2.1) Záložní čerpadla (4.2.3) Nucená změna čerpadla (4.2.4) Zkušební provoz čerpadla (4.2.5) Pomocné čerpadlo (4.2.6) Pokus o zastavení čerpadla (4.2.7) Zapínací a vypínací otáčky čerpadla (4.2.8) Min. výkon (4.2.9) Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu (4.2.10) Sekundární funkce (4.3) Funkce stop (4.3.1) Pozvolné zvyšování tlaku (4.3.3) Nouzový provoz (4.3.5) Digitální vstupy (4.3.7) Funkce digitálních vstupů ( ) Analogové vstupy (4.3.8) Analogové vstupy ( až ) Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ) Digitální výstupy (4.3.9) Funkce digitálních výstupů ( až ) Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) Min. výkon ( ) Max. výkon ( ) Uživatelem definovaný výkon ( ) Údaje křivky čerpadla (4.3.19) Zdroj řízení (4.3.20) Stálý tlak na vstupu (4.3.22) Odhad průtoku (4.3.23) 49 14

15 Oddíl Displej a číslo displeje Viz strana Sledovací funkce (4.4) Ochrana proti provozu nasucho (4.4.1) Ochrana proti provozu nasucho pomocí tlakového/hladinového spínače ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí snímače tlaku ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí hladinového snímače ( ) Min. tlak (4.4.2) Max. tlak (4.4.3) Externí porucha (4.4.4) Limit 1 a 2 překročený (4.4.5 a 4.4.6) Snížení tlaku (4.4.8) Funkce, CU 351 (4.5) Jazyk displeje (4.5.1) Displejové jednotky (4.5.2) Datum a čas (4.5.3) Hesla (4.5.4) Ethernet (4.5.5) Číslo GENIbus (4.5.6) Stav softwaru (4.5.9) 59 15

16 11.3 funkcí funkcí je založen na čtyřech hlavních menu řídící jednotky CU 351: Stav, Provoz, Alarm a Nastavení. Pokud není uvedeno jinak, platí funkce pro všechny varianty řízení Aktuální alarmy (3.1) 11.4 Stav (1) První stavový displej uvedený níže. Toto displejové zobrazení se objeví po zapnutí tlakové stanice Control MPC a pokud se 15 minut nedotknete tlačítek na ovládacím panelu. F E A G H Obr. 7 Aktuální alarmy TM I C D B TM Na tomto displeji jsou zobrazeny nevynulované alarmy a varování. Další informace jsou uvedeny v oddílech Aktuální alarmy (3.1) a Hlášení poruchy (3.2) Systém (1.2) Obr. 6 Stav V tomto menu nelze provádět žádná nastavení. Aktuální hodnota (provozní hodnota, PV) řídícího parametru, obvykle tlaku na výtlačné straně, se ukazuje v horním pravém rohu (G) spolu se zvolenou požadovanou hodnotou (SP) (H). Horní polovina displeje (A) zobrazuje grafické znázornění čerpací soustavy. Zde jsou zobrazeny zvolené měřené parametry se symbolem snímače a aktuální hodnotou. Uprostřed displeje, v informačním políčku (1) se ukáže, zda nastala následující událost omezený provoz při použití záložního čerpadla ovlivnění proporcionálního tlaku aktivní ovlivnění externí požadované hodnoty aktivní alternativní požadovaná hodnota aktivní hodinový program aktivní dálkově ovládáno přes Ethernet dálkově ovládáno přes GENI (RS-485). Ve spodní části displeje (B) se zobrazuje poslední aktuální alarm, jestliže nějaký nastal a příčina poruchy spolu s kódem poruchy v závorkách stav systému s aktuálním provozním režimem a zdrojem řízení stav čerpadla s aktuálním provozním režimem a ruční/ automatický. Pokyn Jestliže se vyskytne porucha, v alarmovém řádku (C) se objeví symbol spolu s příčinou a kódem poruchy, například Nadměrná teplota (64). Pokud se porucha týká jednoho z čerpadel, symbol se zobrazí také před stavovým řádkem (D) zmíněného čerpadla. Zároveň bude místo symbolu čerpadla (E) blikat symbol. V horním řádku displeje (F) bude napravo symbol. Dokud nebude porucha odstraněna, bude tento symbol zobrazen v horním řádku na všech displejích. Chcete-li otevřít řádek menu, označte řádek pomocí tlačítka Displej umožňuje otevřít stavová zobrazení ukazující aktuální alarmy stav systému stav každého čerpadla. Obr. 8 Systém Na tomto displeji je zobrazen aktuální provozní stav. Je možno jít na dílčí displeje, na kterých jsou zobrazeny detaily. Displej umožňuje otevřít zvláštní displeje s informacemi o provozním režimu požadované hodnotě vlivu požadované hodnoty měřených hodnotách analogových vstupech. TM

17 Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) TM TM Obr. 9 Provozní režim Obr. 10 Požadovaná hodnota Zde je zobrazen provozní režim soustavy a rovněž zdroj řízení Control MPC. Provozní režimy Control MPC má šest řídících režimů: 1. Normální Čerpadla přizpůsobují svůj výkon spotřebě. 2. Max. Čerpadla běží na konstantních vysokých otáčkách. Normální, všechna čerpadla běží na maximálních otáčkách. 3. Definováno uživatelem Čerpadla běží na konstantních otáčkách nastavených uživatelem. Obvykle se jedná o výkon mezi Max. a Min. 4. Min. Čerpadla běží na konstantních nízkých otáčkách. Normální, jedno čerpadlo běží na 70 % otáčkách. 5. Stop Všechna čerpadla byla zastavena. 6. Nouzový provoz Čerpadla běží podle nastavení provedeném na displeji Nouzový provoz (4.3.5). Výkon požadovaný v provozních režimech Max., Min., Definováno uživatelem a Nouzový provoz, lze nastavit v menu Nastavení. Viz část Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) a Nouzový provoz (4.3.5). Aktuální provozní režim lze řídít ze čtyř různých zdrojů: Porucha, Externí signál, CU 351 a Bus. Zdroj řízení Tlakovou stanici Control MPC je možno nastavit na dálkové ovládání prostřednictvím externí sběrnice/bus/ (volitelné). V takovém případě se požadovaná hodnota a provozní režim nastavují prostřednictvím sběrnice /bus/. V menu Nastavení lze zvolit, zda bude zdrojem řízení řídící jednotka CU 351 nebo externí sběrnice. Stav tohoto nastavení je zobrazen na displeji Provozní režim. Na tomto displeji je zobrazena vybraná požadovaná hodnota a to, zda pochází z CU 351 nebo z externí sběrnice. Na displeji je také zobrazeno všech sedm možných požadovaných hodnot z jednotky CU 351 (pro řízení s uzavřenou a otevřenou smyčkou). Zároveň je zobrazena zvolená požadovaná hodnota. Protože se jedná o displejové zobrazení provozního stavu, nelze zde provádět žádné nastavení. Požadované hodnoty lze měnit v menu Provoz nebo Nastavení. Viz oddíl Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Obr. 11 Vliv požadované hodnoty Zvolenou požadovanou hodnotu lze ovlivnit parametry. Parametry zobrazené jako procenta od 0 % do 100 % nebo jako tlak měřený v barech. Mohou požadovanou hodnotu pouze snížit, protože míra ovlivnění v procentech dělená 100 se násobí zvolenou požadovanou hodnotou: TM Setpoint = Setpoint Infl. ( 1) Infl. ( 2)... current( SP) selected Na displeji jsou zobrazeny parametry ovlivňující vybranou požadovanou hodnotu a procento nebo hodnotu ovlivnění. Některé případné parametry mohou být nasataveny na displeji Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3). Parametr zvýšení nízkého průtoku je nastaven jako pásmo zap/vyp, jako procentní hodnota požadované hodnoty nastavená na displeji Funkce stop (4.3.1). Parametr je nastaven jako procentní hodnota na displeji Proporcionální tlak (4.1.7). Nakonec je zobrazena výsledná aktuální požadovaná hodnota (SP). 17

18 Měřené hodnoty (1.2.4) Čerpadlo (1.3 až 1.8) TM TM Obr. 12 Měřené hodnoty Obr. 14 Čerpadlo 1 Na tomto displeji se ukazuje obecný stav všech měřených a vypočtených parametrů. Pokyn Analogové vstupy (1.2.5) Obr. 13 Řádky "Spotřeba energie" a "Spotřeba el. energie" se zobrazují pouze v soustavách Control MPC-E. Analogové vstupy Displej zobrazuje přehled analogových vstupů a aktuálně měřené hodnoty každého vstupu. Viz části Analogové vstupy (4.3.8), Analogové vstupy ( až ) a Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ). TM Displej zobrazuje provozní stav jednotlivých čerpadel. Čerpadla mohou mít různé provozní režimy: Automatický Spolu s ostatními čerpadly v automatickém provozním režimu je čerpadlo řízeno PI regulátorem, který zabezpečuje, že tlaková stanice dodává požadovaný výkon. Ruční Čerpadlo není řízeno PI regulátorem. V ručním režimu pracuje čerpadlo v jednom z následujících provozních režimů: Max. Čerpadlo běží na maximálních otáčkách. (Tento provozní režim lze zvolit pouze pro čerpadla s proměnnými otáčkami). Normální Čerpadlo běží na nastavených otáčkách. Min. Čerpadlo běží na minimálních otáčkách. (Tento provozní režim lze zvolit pouze pro čerpadla s proměnnými otáčkami). Stop Čerpadlo bylo zastaveno. Kromě informací o provozním režimu lze na stavovém displeji odečíst různé parametry, např.: aktuální provozní režim zdroj řízení otáčky (pro čerpadla napájená ze sítě je zobrazeno pouze 0 nebo 100 %) spotřeba energie (jen Control MPC-E) spotřeba el. energie (jen Control MPC-E) provozní hodiny. 18

19 11.5 Provoz (2) V tomto menu lze nastavit většinu základních parametrů, např. požadovanou hodnotu, provozní režim a vynucené řízení čerpadel Provoz (2) může být změněno v úvodním menu Provozní režim systému (2.1.1) A C Obr. 15 Provoz Ve sloupci je zobrazen rozsah nastavení. V režimu řízení s uzavřenou smyčkou odpovídá rozsahu primárního snímače, vtomto případě 0-16 barů. V režimu řízení s otevřenou smyčkou je rozsah nastavení %. Nalevo od sloupce je zobrazena požadovaná hodnota 1 (A), tedy hodnota nastavená na displeji. Napravo od sloupce je zobrazena aktuální požadovaná hodnota (B), tedy požadovaná hodnota sloužící jako porovnání pro PI regulátor. Pokud nebylo vybráno žádné ovlivnění požadované hodnoty, jsou obě hodnoty totožné. Aktuální naměřená hodnota (výtlačný tlak) je zobrazena jako šedá část sloupce (C). Viz části Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) a Nastavení funkce ovlivnění ( ). Ve spodní části displeje je řádek menu pro nastavení požadované hodnoty 1 a výběr provozního režimu, včetně provozních režimů Normální a Stop. Je možné zvolit další nastavení: provozní režim systému, řídící režim, požadované hodnoty pro uzavřenou a otevřenou smyčku a rovněž individuální řízení čerpadla. Požadovaná hodnota: Řízení s uzavřenou smyčkou: Měřicí rozsah primárního snímače Řízení s otevřenou smyčkou: % Požadovaná hodnota: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte položku Požadovaná hodnota 1 pomocí tlačítka nebo. Nastavte hodnotu pomocí tlačítka nebo. 3. Uložte nastavení Provozní režim: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte provozní režim Normální nebo Stop pomocí tlačítka nebo. Uložte nastavení Další nastavení: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo, a stiskněte tlačítko. 3. Zvolte jedno z nastavení uvedených níže pomocí tlačítka nebo, a stiskněte tlačítko : provozní režim systému (viz část ) řídící režim (viz část ) požadovaná hodnota (viz část ) individuální řízení čerpadla (viz část ). Požadovaná hodnota je hodnota vhodná pro danou soustavu. B TM Obr. 16 Provozní režim systému Control MPC lze nastavit na šest různých provozních režimů. Obvyklé nastavení je Normální. Viz odst Provozní režim (1.2.1). Výkon požadovaný v provozních režimech Max., Min., Definováno uživatelem a Nouzový provoz lze nastavit v menu Nastavení. Chcete-li nastavit výkon čerpadla, můžete z uvedeného displeje přejít přímo do menu Nastavení. Můžete vybrat provozní režim Normální, Max, Min, Definováno uživatelem, Stop a Nouzový provoz. 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko. 3. Označte Provozní režim systému pomocí tlačítka nebo 4. Vyberte požadovaný provozní režim tak, že označíte jeden řádek se zaškrtávacími rámečky pomocí tlačítka nebo 5. Pokud chcete nastavit výkon min., max., definovaný uživatelem nebo nouzový provoz, označte požadovaný řádek ve spodní části displeje Viz části Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) a Nouzový provoz (4.3.5). Normální režim Řídící režim (2.1.2) Obr. 17 Řídící režim TM TM

20 Použít lze dva režimy řízení, jmenovitě s uzavřenou a otevřenou smyčkou. Například: Uzav. smyčka Typickým řídícím režimem je uzavřená smyčka, kde zabudovaný PI regulátro zabezpečuje, že systém dosahuje a udržuje zvolenou požadovanou hodnotu. Výkon je založen na nastavené požadované hodnotě pro uzavřenou smyčku. Viz obr. 18 a 19. Otevřená smyčka V řízení s otevřenou smyčkou běží čerpadla na stálé otáčky. Otáčky čerpadla jsou vypočítány z výkonu nastaveného uživatelem (0-100 %). Výkon čerpadla v procentech je úměrný průtoku. Režim řízení s otevřenou smyčkou se obvykle používá, když je stanice řízena externím regulátorem, který řídí výkon pomocí externího signálu. Externím regulátorem by mohl být například building management system (systém řízení budov) připojený k Control MPC. V takových případech funguje Control MPC jako ovladač. Viz obr. 20 a 21. Obr. 18 Tlaková stanice je řízena zabudovaným PI regulátorem (uzavřená smyčka) TM TM p [bary] Obr. 20 Tlaková stanice s externím řízením (otevřená smyčka) Průtok [m 3 /h] Požadova ná hodnota Obr. 19 Čas [s] Řídící křivka s uzavřenou smyčkou 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko. 3. Označte položku Řídící režim pomocí tlačítka nebo 4. Vyberte položku Uzavřená smyčka pomocí tlačítka nebo 5. Nastavte požadovanou hodnotu. Viz části Požadované hodnoty (2.1.3) a Provoz (2). TM Obr Průtok [m 3 /h] Řídící křivka s otevřenou smyčkou Vstup [%] z externího regulátoru Průtok Čerpadlo 1 Čerpadlo 2 Čerpadlo 3 Čerpadlo 4 TM Obr Vstup [%] z externího regulátoru Křivka řízení pro Control MPC-E v režimu s otevřenou smyčkou TM

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE GRUNDFOS CUE E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE Univerzální nástěnný frekvenční měnič s funkčními parametry E-čerpadla E-ŘEŠENÍ S NÁSTĚNNÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM Jednoduché - flexibilní - dokonalé Další stupeň k dokonalosti

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

MAGNA3 Více než čerpadlo

MAGNA3 Více než čerpadlo MAGNA3 Více než čerpadlo Kompletní řada inteligentních, vysoce účinných oběhových čerpadel určených pro použití v otopných a chladicích soustavách, v systémech geotermálního vytápění a aplikacích spojených

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více