NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/ES). Použité normy: EN : 2002 a EN : Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES). Osvědčení o shodě: Certificate Control MPC 2: Tyto výrobky nesmějí být uvedeny do provozu, dokud soustava, do níž mají být začleněny, nebude prohlášena za slučitelnou s ustanoveními směrnice pro strojírenství Machinery Directive (2006/42) EU. Bjerringbro, 29. prosince 2009 Svend Aage Kaae Technical Director 2

3 OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny Všeobecně Označení důležitosti pokynů Kvalifikace a školení personálu Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Dodržování zásad bezpečnosti práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Nepřípustné způsoby provozu 4 2. Rozsah tohoto návodu 5 3. výrobku 5 4. Použití Čerpadla Varianta řízení 5 5. Typový štítek 6 6. Štítek softwaru 6 7. Typové označení 7 8. Přehled variant řízení 8 9. Instalace Mechanická instalace Elektrická instalace Spouštění Ovládací panel Displej (pol. 1) Řádek menu Horní řádek Grafické zobrazení Posuvník Spodní řádek Tlačítka a signální světla Šipka doprava (pol. 2) Nápověda (pol. 3) Nahoru a dolů (pol. 4 a 5) Plus a mínus (pol. 6 a 7) Esc /Únik/ (pol. 8) Domů (pol. 9) Ok (pol. 10) Signální světla (pol. 11 a 12) Kontrast (pol. 13) Podsvícení Funkce Strom funkcí Přehled funkcí Stav (1) Aktuální alarmy (3.1) Systém (1.2) Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Měřené hodnoty (1.2.4) Analogové vstupy (1.2.5) Čerpadlo (1.3 až 1.8) Provoz (2) Provoz (2) Provozní režim systému (2.1.1) Řídící režim (2.1.2) Požadované hodnoty (2.1.3) Individuální řízení čerpadel (2.1.4) Nastavení individuálního provozního režimu ( až ) Alarm (3) Stav alarmů (3) Aktuální alarmy (3.1) Hlášení poruchy (3.2) Nastavení (4) Primární regulátor (4.1) PI regulátor (4.1.1) Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Alternativní požadované hodnoty 2 až 7 ( až ) Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) Nastavení funkce ovlivnění ( ) Primární snímač (4.1.4) Hodinový program (4.1.6) Proporcionální tlak (4.1.7) Konfigurace S-systému (4.1.8) Kaskádové řízení čerpadel (4.2) Min. čas mezi zapnutím/vypnutím (4.2.1) Max. počet zapnutí za hodinu (4.2.1) Záložní čerpadla (4.2.3) Nucená změna čerpadla (4.2.4) Zkušební provoz čerpadla (4.2.5) Pomocné čerpadlo (4.2.6) Pokus o zastavení čerpadla (4.2.7) Zapínací a vypínací otáčky čerpadla (4.2.8) Min. výkon (4.2.9) Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu (4.2.10) Sekundární funkce (4.3) Funkce stop (4.3.1) Pozvolné zvyšování tlaku (4.3.3) Nouzový provoz (4.3.5) Digitální vstupy (4.3.7) Funkce digitálních vstupů ( ) Analogové vstupy (4.3.8) Analogové vstupy ( až ) Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ) Digitální výstupy (4.3.9) Funkce digitálních výstupů ( až ) Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) Min. výkon ( ) Max. výkon ( ) Uživatelem definovaný výkon ( ) Údaje křivky čerpadla (4.3.19) Zdroj řízení (4.3.20) Stálý tlak na vstupu (4.3.22) Odhad průtoku (4.3.23) Sledovací funkce (4.4) Ochrana proti provozu nasucho (4.4.1) Ochrana proti provozu nasucho pomocí tlakového/ hladinového spínače ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí snímače tlaku ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí hladinového snímače ( ) Min. tlak (4.4.2) Max. tlak (4.4.3) Externí porucha (4.4.4) Limit 1 a 2 překročený (4.4.5 a 4.4.6) Čerpadla mimo provozní rozsah (4.4.7) Snížení tlaku (4.4.8) Funkce, CU 351 (4.5) Jazyk displeje (4.5.1) Displejové jednotky (4.5.2) Datum a čas (4.5.3) Hesla (4.5.4) Ethernet (4.5.5) Číslo GENIbus (4.5.6) Stav softwaru (4.5.9) Datová komunikace Ethernet GENIbus Měřené parametry Typy snímačů Seznam parametrů 62 3

4 13. Poruchy a jejich odstraňování Údržba CU Odstavení z provozu Technické údaje Teplota Relativní vlhkost Elektrické údaje Příslušná dokumentace Likvidace výrobku Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tyto provozní předpisy obsahují základní pokyny, které je nutno dodržovat při instalaci, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby se s ním před provedením montáže a uvedením zařízení do provozu seznámil příslušný odborný personál a provozovatel. Tento návod musí být v místě používání čerpadla neustále k dispozici. Přitom je nutno dbát nejen bezpečnostních pokynů uvedených v této stati všeobecných bezpečnostních předpisů, nýbrž i zvláštních bezpečnostních pokynů. které jsou uvedeny v jiných statích. 1.2 Označení důležitosti pokynů Pozor Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. 1.6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Při provozu zařízení nesmějí být odstraňovány ochranné kryty pohybujících se částí. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti viz příslušné normy a předpisy). 1.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré opravy, inspekční a montážní práce byly provedeny autorizovanými a kvalifikovanými odborníky, kteří jsou dostatečně informováni na základě podrobného studia tohoto montážního a provozního návodu. Zásadně se všechny práce na zařízení provádějí jen tehdy, je-li mimo provoz. Bezpodmínečně musí být dodržen postup k odstavení zařízení z provozu, popsaný v tomto montážním a provozním návodu. Bezprostředně po ukončení prací musí být provedena všechna bezpečnostní opatření. Ochranná zařízení musí být znovu uvedena do původního funkčního stavu. 1.8 Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Provádění přestavby a změn konstrukce na čerpadle je přípustné pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Pro bezpečný provoz doporučujeme používat originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství. Použití jiných dílů a částí může mít za následek zánik zodpovědnosti za škody z toho vyplývající. 1.9 Nepřípustné způsoby provozu Bezpečnost provozu dodávaných zařízení je zaručena pouze tehdy, jsou-li provozována v souladu s podmínkami uvedenými v tomto montážním a provozním návodu. Mezní hodnoty, uvedené v technických údajích, nesmějí být v žádném případě překročeny. Pokyn Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. Pokyny uvedené přímo na zařízení, jako např.: šipka udávající směr otáčení, označení pro přípojky přívodu kapalin, musí být bezpodmínečně dodržovány a příslušné nápisy musí být udržovány v dokonale čitelném stavu. 1.3 Kvalifikace a školení personálu Osoby určené k montáži, údržbě a obsluze, musí být pro tyto práce řádně vyškoleny a musí mít odpovídající kvalifikaci. Rozsah zodpovědnosti, oprávněnosti a kontrolní činnosti personálu musí přesně určit provozovatel. 1.4 Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a vlastního zařízení. Nerespektování bezpečnostních pokynů může také vést i k zániku nároků na garanční opravu. Konkrétně může zanedbání bezpečnostních pokynů vést například k nebezpečí: selhání důležitých funkcí zařízení, nedosahování žádoucích výsledků při předepsaných způsobech provádění údržby, ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy. 1.5 Dodržování zásad bezpečnosti práce Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, existující národní předpisy týkající se bezpečnosti práce a rovněž interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 4

5 2. Rozsah tohoto návodu Tyto pokyny k instalaci a provozu se vztahují na tlakové stanice Hydro MPC. Grundfos Control MPC je kompletní řešení pro řízení a monitorování max. šesti stejných čerpadel. 3. výrobku 4. Použití Control MPC se využívá pro řízení a sledování čerpadel v těchto aplikacích: tlakové stanice oběhové systémy pro vytápění, chlazení a klimatizaci. 4.1 Čerpadla Control MPC je určen pro systémy s těmito čerpadly: CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE NB(E), NBG(E) NK(E), NKG(E) TP TPE série 1000 TPE série 2000 HS SP MAGNA, UPE série Pokyn Hlavní čerpadla v systému musí být stejného typu a velikosti. 4.2 Varianta řízení Control MPC je rozdělen na čtyři skupiny podle varianty řízení: Varianta řízení Název Obr. 1 Control MPC Grundfos Control MPC sa využívá na ovládání a sledování tlakových a oběhových systémů. Jednotka Control MPC sestává z ovládací skříňky a zabudované řídící jednotky CU 351. Ovládací skříňka obsahuje všechny potřebné komponenty, jako je hlavní vypínač, stykače, moduly IO a kabeláž. V systémech s externími frekvenčními měniči je možno instalovat frekvenční měniče do ovládací skříňky. Ovládací skříňka je navržena pro instalaci na stěnu nebo na podlahu. TM GrA5728 -E Série 2000 Dvě až šest čerpadel s elektronicky řízenými otáčkami. Od výkonu 0,37 až 22 kw jsou Control MPC-E vybaveny čerpadly s integrovaným frekvenčním měničem. Od výkonu 30 kw jsou Control MPC-E vybaveny neregulovanými čerpadly připojenými k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE (jeden pro každé čerpadlo). Dvě až šest čerpadel MAGNA, UPE nebo TPE série 2000 Dvě až šest čerpadel připojených k externímu -F frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. -S Dvě až šest neregulovaných čerpadel K tomu viz rovněž odstavec 8. Přehled variant řízení. Součástí Control MPC je software pro zvyšování tlaku, vytápění a chlazení. 5

6 5. Typový štítek Typový štítek je umístěný na základovém rámu. Viz položka 2 na obr. 2. Type: 1 Model: 2 Serial No.: 3 6. Štítek softwaru Štítek softwaru je umístěn na zadní straně jednotky CU Control MPC 1 3. Hydro MPC 3 2. C-MPC options 4. H-MPC options 5. Pump data Mains supply: 4 I n : 5 A T AMB. : 6 o C P U n No. kw V Fixed speed pumps: E-pumps: Pilot Pump: Obr. 3 CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS Štítek softwaru TM Order No.: 16 Options: IP 23 Weight: 24 kg Pol. 1 Control MPC - číslo souboru GSC 2 Volitelné doplňky Control MPC - čísla souborů GSC 3 Hydro MPC - číslo souboru GSC* 4 Volitelné doplňky MPC - čísla souborů GSC* 5 Údaje o čerpadle - čísla souborů GSC** Obr Typový štítek Made in TM * Platí jen pro tlakové stanice. ** Platí jen pro čerpadla CR, CRI, CRE a CRIE. Pokyn Soubor GSC (Grundfos Standard Configuration) je soubor konfiguračních dat. Pol. 1 Typové označení 2 Model 3 Výrobní číslo 4 Napájecí napětí 5 Jmenovitý proud [A] 6 Maximální teplota okolí v C 7 Počet čerpadel napájených ze sítě 8 Výkon motoru v kw pro čerpadla napájená ze sítě Jmenovité napětí ve voltech pro čerpadla spínaná ze 9 sítě 10 Počet čerpadel s frekvenčním měničem 11 Výkon motoru v kw pro čerpadla s frekvenčním měničem 12 Jmenovité napětí ve voltech pro čerpadla s frekvenčním měničem 13 Počet pomocných čerpadel 14 Výkon motoru v kw pro pomocné čerpadlo 15 Jmenovité napětí ve voltech pro řídící čerpadlo 16 Objednací číslo Volitelné 23 Třída krytí 24 Hmotnost [kg] 25 Označení CE 26 Země původu 6

7 7. Typové označení Příklad Control MPC -E 2 x 4 E (* (* (* 3 x V, 50/60 Hz, PE Typová řada Podskupiny: E: Čerpadla s integrovanými frekvenčními měniči (0,37-22 kw) - jeden pro každé čerpadlo E: Čerpadla s externími frekvenčními měniči Grundfos CUE (30 kw a větší) - jeden pro každé čerpadlo F: Čerpadla s externím frekvenčním měničem Grundfos CUE S: Neregulovaná čerpadla (start/stop) Počet čerpadel s frekvenčním měničem Příkon [kw] Způsob spouštění: E: Elektronický soft startér (čerpadla s integrovaným frekvenčním měničem) ESS: Elektronický softstartér (čerpadla s externím frekvenčním měničem Grundfos CUE) Počet neregulovaných čerpadel Příkon [kw] Způsob spouštění: DOL: Přímé spouštění SD: Spouštění hvězda-trojúhelník Napájecí napětí, frekvence (* Kód pro řešení na přání zákazníka. 7

8 8. Přehled variant řízení Příklady uvedené níže platí pro systámy pro zvyšování tlaku. Systémy s otáčkově regulovanými čerpadly Systémy s čerpadly připojenými k jednomu frekvenčnímu měniči CUE Systémy s neregulovanými čerpadly Control MPC-E Control MPC-F Control MPC-S Control MPC s třemi E-čerpadly. Control MPC se třemi čerpadly připojenými k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE v řídící skříňce. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. Control MPC se třemi neregulovanými čerpadly. Jedno E-čerpadlo v provozu. TM PT PT PT V provozu jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. TM V provozu jedno neregulované čerpadlo. TM H H H H set Q TM H set Q TM H stop H set Q TM Tři E-čerpadla v provozu. V provozu jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE a dvě neregulovaná čerpadla. V provozu jsou tři neregulovaná čerpadla. H H H H set TM Jednotka Control MPC udržuje konstantní tlak plynulou regulací otáček čerpadel. Stanice přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům zapínáním, popř. vypínáním patřičného počtu čerpadel a paralelním řízením provozních čerpadel. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Všechna provozní čerpadla budou pracovat při stejných otáčkách. Počet čerpadel v provozu závisí také na energetické spotřebě čerpadel. Jestliže je požadováno jedno čerpadlo, dvě čerpadla poběží při nízkých otáčkách a výsledkem bude nižší spotřeba energie. T tohoto důvodu je potřeba měřit diferenční tlak čerpadla. Q H set TM Control MPC-F udržuje konstantní tlak pomocí průběžného nastavení otáček čerpadla připojeného k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. Jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE vždy zapíná jako první. Jestliže toto čerpadlo samo nemůže zabezpečit požadovaný tlak, nabíhá do provozu jedno nebo dvě neregulovaná čerpadla. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Q H stop H set TM Control MPC-S udržuje téměř konstantní tlak zapínáním a vypínáním potřebného počtu čerpadel. Provozní rozsah čerpadel bude ležet mezi čarami H set a H stop (vypínací tlak). Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Q 8

9 Příklad uvedený níže odpovídá cirkulačnímu systému. Control MPC série 2000 Control MPC s třemi E-čerpadly. Jedno E-čerpadlo v provozu. TM H H set Tři E-čerpadla v provozu. Q TM H H set Q Jednotka Control MPC série 2000 udržuje konstantní tlak plynulou regulací otáček čerpadel. Stanice přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům zapínáním, popř. vypínáním patřičného počtu čerpadel a paralelním řízením provozních čerpadel. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Všechna provozní čerpadla budou pracovat při stejných otáčkách. Počet čerpadel v provozu závisí také na energetické spotřebě čerpadel. Jestliže je požadováno jedno čerpadlo, dvě čerpadla poběží při nízkých otáčkách a výsledkem bude nižší spotřeba energie. T tohoto důvodu je potřeba měřit diferenční tlak čerpadla. TM

10 9. Instalace Před zahájením instalace zkontrolujte zda tlaková stanice odpovídá objednávce zda není na čerpadle patrné žádné viditelné poškození. 9.1 Mechanická instalace Stanice Control MPC musí být instalována v dobře větrané místnosti, aby bylo zabezpečeno dostatečné chlazení řídící skříňky. Čerpadla instalujte v souladu s montážními a provozními předpisy dodanými k čerpadlům. Pokyn 9.2 Elektrická instalace Elektrická instalace Control MPC musí vyhovovat třídě krytí IP54. Je nutno dbát na to, aby parametry stanice Control MPC byly v souladu s hodnotami s připojovaným elektrickým napětím. Zkontrolujte, zda průřez připojovacích vodičů odpovídá údajům uvedeným ve schématu zapojení. 9.3 Spouštění Varování Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Stanice Control MPC není určena pro instalaci venku a nesmí být vystavena přímému slunečnímu svitu. Varování Elektrické připojení musí být provedeno autorizovanou osobou v souladu s místními předpisy a příslušným schématem zapojení. spuštění předpokládá, že zvolená čerpadla byly správně nainstalovaná podle montážních a provozních předpisů dodávaných s čerpadly. Po provedené instalaci stanice Control MPC popsané v části 9. Instalace postupujte následovně: 1. Zapněte přívod elektrické energie. 2. Počkejte, až se na prvním displeji zobrazí údaje. 3. Nejprve se zapne CU 351 a spustí se průvodce, který uživatele bude provázet základními nastaveními. 4. Postupujte podle pokynů na každém displeji. 5. Jestliže je průvodce nastavením na konci, zkontrolujte, zda jsou všechna čerpadla nastavena na Auto v menu Status (Provozní stav). 6. Jděte na menu Operation /Provoz/ (2), zvolte provozní režim Normal /Normální/ a stiskněte. 7. Control MPC je nyní připraven k provozu. 10. Ovládací panel Ovládací panel na přední straně řídící jednotky obsahuje displej, řadu tlačítek a dvě světelné signálky. Ovládací panel umožňuje ruční nastavení a sledování výkonu stanice. Obr. 4 Legenda 1 CU 351 Ovládací panel Pol. 1 Displej 2 Šipka vpravo 3 Help 4 Nahoru 5 Dolů 6 Plus 7 Mínus 8 Esc 9 Home 10 Ok 11 Světelná signálka, provoz (zelená) 12 Světelná signálka, porucha (červená) 13 Kontrast TM Pokyn Grundfos může dodat hydraulické parametry čerpadel CR, CRI, CRE a CRIE, v jejichž rámci si můžete stáhnout soubory GSC přímo do řídící jednotky CU 351. Elektrické parametry výkonu zadejte ručně. U všech ostatních typů čerpadel je potřeba zadat hydraulické a elektrické údaje o čerpadle ručně. Viz odst Údaje křivky čerpadla (4.3.19). 8. Nyní je systém připraven k provozu. 10

11 10.1 Displej (pol. 1) Obr. 5 Rozvržení displeje Řádek menu Řádek menu (A) je zobrazen na obr. 5. Displej obsahuje čtyři hlavní menu: Stav: D Provoz: Alarm: Nastavení: Označení stavu systému Horní řádek Horní řádek (B) je zobrazen na obr. 5. V horním řádku jsou zobrazeny následující údaje: číslo displeje a název (vlevo) vybrané menu (vlevo) v případě alarmu symbol (vpravo) symbol, pokud byl vybrán servisní jazyk (vpravo) Grafické zobrazení Grafické zobrazení (D) může zobrazovat stav, označení nebo jiné prvky, podle pozice ve struktuře menu. Zobrazení se může týkat celého systému nebo části a také různých nastavení Posuvník Pokud se seznam zobrazených prvků nevejde na displej, zobrazí se v posuvníku na pravé straně symboly a. Pomocí tlačítek a můžete seznam posouvat nahoru a dolů Spodní řádek Ve spodním řádku (C) se zobrazuje datum a čas. A B C Změna provozních parametrů, např. požadované hodnoty Záznam hlášení alarmu pro hledání poruchy Změna nastavení (možnost použití hesla) TM Tlačítka a signální světla Tlačítka (pol. 2 až 10 na obr. 4) na CU 351 jsou aktivní, pokud jsou osvětlena Šipka doprava (pol. 2) Stisknutím tlačítka přejděte k dalšímum menu ve struktuře menu. Pokud stiskne tlačítko ve chvíli, kdy je zvýrazněno menu Nastavení, přejděte k menu Stav Nápověda (pol. 3) Když je osvětleno tlačítko, zobrazí se při stisknutí tohoto tlačítka text nápovědy k aktuálnímu displeji. Text zrušíte stisknutím tlačítka Nahoru a dolů (pol. 4 a 5) Pomocí tlačítek a můžete posouvat seznamy nahoru a dolů. Text v poli lze vybrat. Pokud je text označený a stisknete tlačítko, označí se místo daného textu nad ním. Pokud stisknete tlačítko, bude označen text pod ním. Pokud stisknete tlačítko na posledním řádku v seznamu, označí se první řádek. Pokud stisknete tlačítko na prvním řádku v seznamu, označí se poslední řádek Plus a mínus (pol. 6 a 7) Ke zvyšování a snižování hodnot použijte tlačítka a. Hodnota se aktivuje stisknutím tlačítka Esc /Únik/ (pol. 8) Pomocí tlačítka se vrátíte o jeden displej zpět. Pokud jste změnili hodnotu a stisknete tlačítko, nová hodnota se neuloží. Další informace jsou uvedeny v části Ok (pol. 10). Pokud před stisknutím tlačítka stisknete tlačítko, nová hodnota se uloží. Další informace jsou uvedeny v části Ok (pol. 10) Domů (pol. 9) Stisknutím tlačítka se vrátíte na menu Stav Ok (pol. 10) Tlačítko se používá jako tlačítko potvrzovací. Tlačítko se rovněž používá k zahájení procesu nastavení hodnoty. Pokud jste změnili hodnotu a stisknete tlačítko, aktivuje se nová hodnota Signální světla (pol. 11 a 12) Ovládací panel tlakové stanice je vybaven zeleným a červeným signálním svělem. Zelená signálka svítí, jestliže je stanice Control MPC v provozu. Zelená signálka bliká, pokud byla stanice Control MPC vypnuta. Když svítí červené signální světlo, signalizuje alarm nebo varování. Podle seznamu alarmů lze identifikovat poruchu Kontrast (pol. 13) Pomocí tlačítka lze měnit kontrast displeje. 1. Stiskněte tlačítko. 2. Upravte kontrast pomocí tlačítek a Podsvícení Pokud se po dobu 15 minut nedotknete žádného tlačítka, podsvícení panelu se ztlumí a objeví se první displej v menu Stav. Stisknutím libovolného tlačítka reaktivujete podsvícení. 11

12 11. Funkce 11.1 Strom funkcí 1. Stav 2. Provoz 3. Alarm Pokračování na straně Stav 2 Provoz 3 Stav alarmu 3.1 Aktuální alarmy 2.1 Další nastavení 3.1 Aktuální alarmy Aktuální alarmy Provozní režim systému 3.2 Záznam hlášení alarmu 1.2 Systém Řídící režim Provozní režim Požadované hodnoty Požadovaná hodnota Individuální řízení čerpadel Vliv požadované hodnoty Čerpadlo Měřené hodnoty Analogové vstupy 1.3 Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo 6 Legenda ke čtyřem hlavním menu, Stav, Provoz, Alarm a Nastavení Stav V menu Stav se zobrazují alarmy a stav systému a čerpadel. Poznámka: V tomto menu nelze provádět žádná nastavení. Provoz V menu Provoz lze nastavit většinu základních parametrů, např. požadovanou hodnotu, provozní režim, řídící režim a individuální řízení čerpadla. Alarm Menu Alarm uvádí přehled alarmů a varování. V tomto menu lze alarmy a varování vynulovat. Nastavení V menu Nastavení lze nastavovat různé funkce: Primární řídící jednotka Nastavení alternativních požadovaných hodnot, ovlivnění požadované hodnoty, primárního snímače, proporcionálního tlaku a konfigurace S-systému. Kaskádové řízení čerpadel Nastavení minimální doby mezi zapnutím a vypnutím, max. počtu zapnutí za hodinu, počtu záložních čerpadel, nuceného přepínání čerpadel, zkušebního chodu čerpadla, řídícího čerpadla, pokusu o zastavení čerpadla, zapnutí a vypnutí otáček čerpadla, min. výkonu a kompenzace náběhové doby čerpadla. Sekundární funkce Nastavení stop funkce, pozvolného zvyšování tlaku, digitálních a analogových vstupů, digitálních výstupů, nouzového chodu, min., max. a uživatelem definovaného výkonu, údajů křivky čerpadla, stanovení průtoku, zdroje řízení a stálého tlaku na vstupu čerpadla. Sledovací funkce Nastavení ochrany proti provozu nasucho, min. a max. tlaku, externí poruchy, překročení limitu 1 a 2, vnějšího provozního rozsahu čerpadel a snížení tlaku. Funkce, CU 351 Výběr servisního jazyka, hlavního jazyka a jednotek. Nastavení data a času, hesel, ethernetového připojení, čísla GENIbus a stav softwaru. 12

13 Pokračování ze strany Nastavení 4.1 Primární řídící jednotka PI regulátor Alternativní požadované hodnoty Alternativní požadované hodnoty Vliv externí požadované hodnoty Vstupní hodnota má být ovlivněna Nastavení funkce ovlivnění Primární snímač Hodinový program Proporcionální tlak Konfigurace S-sytému 4.2 Kaskádové řízení čerpadel Min. čas mezi zapnutím/vypnutím Max. počet zapnutí za hodinu Záložní čerpadla Nucená záměna čerpadla Zkušební provoz čerpadla Pomocné čerpadlo Pokus o zastavení čerpadla Zapínací a vypínací otáčky čerpadla Min. výkon Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu 4.3 Sekundární funkce Funkce zastavení Parametry pro zastavení čerpadla Pozvolné zvyšování tlaku Nouzový provoz Digitální vstupy Funkce, DI1..DI3 (CU 351), [10, 12, 14] Funkce, DI1..DI9 (IO ), [ ] A Funkce, DI1..DI9 (IO ), [ ] Nastavení, analogový vstup AI1..AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Funkce, AI1...AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Nastavení, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Funkce, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Nastavení, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Funkce, AI1..A2 (IO ), [57, 60] Digitální výstupy Funkce, DO1 a DO2 (CU 351), [71, 74] Funkce, DO1...DO7 (IO ), [ ] Funkce, DO1...DO7 (IO ), [ ] Výkon, min., max. a požad. uživatelem Min. výkon Max. výkon Výkon požadovaný uživatelem Údaje křivky čerpadla Odhad průtoku Zdroj řízení Stálý tlak na vstupu Odhad průtoku 4.4 Sledovací funkce Ochrana proti provozu nasucho Tlakový/hladinový spínač Měření, tlak na vstupu Měření, hladina v nádrži Min. tlak Max. tlak Externí porucha Limit 1 překročený Limit 2 překročený Čerpadla mimo provozní rozsah Snížení tlaku 4.5 Funkce, CU 351 Změnit jazyk na servisní jazyk (GB) Použijte znovu průvodce Jazyk pro displej Displejové jednotky Jednotky pro tlak Jednotky pro diferenční tlak Datum a čas Jednotky pro dopravní Heslo Jednotky pro úroveň Ethernet Jednotky pro průtok Číslo GENIbus Jednotky pro objem Stav softwaru Jednotky pro měrnou energii Jednotky pro teplotu Jednotky pro výkon Jednotky pro energii 13

14 11.2 Přehled Oddíl Displej a číslo displeje Viz strana 11.4 Stav (1) Aktuální alarmy (3.1) Systém (1.2) Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Měřené hodnoty (1.2.4) Analogové vstupy (1.2.5) Čerpadlo (1.3 až 1.8) Provoz (2) Provoz (2) Provozní režim systému (2.1.1) Řídící režim (2.1.2) Požadované hodnoty (2.1.3) Individuální řízení čerpadel (2.1.4) Nastavení individuálního provozního režimu ( až ) Alarm (3) Stav alarmů (3) Aktuální alarmy (3.1) Hlášení poruchy (3.2) Nastavení (4) Primární regulátor (4.1) PI regulátor (4.1.1) Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Alternativní požadované hodnoty 2 až 7 ( až ) Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) Nastavení funkce ovlivnění ( ) Primární snímač (4.1.4) Hodinový program (4.1.6) Proporcionální tlak (4.1.7) Konfigurace S-systému (4.1.8) Kaskádové řízení čerpadel (4.2) Min. čas mezi zapnutím/vypnutím (4.2.1) Max. počet zapnutí za hodinu (4.2.1) Záložní čerpadla (4.2.3) Nucená změna čerpadla (4.2.4) Zkušební provoz čerpadla (4.2.5) Pomocné čerpadlo (4.2.6) Pokus o zastavení čerpadla (4.2.7) Zapínací a vypínací otáčky čerpadla (4.2.8) Min. výkon (4.2.9) Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu (4.2.10) Sekundární funkce (4.3) Funkce stop (4.3.1) Pozvolné zvyšování tlaku (4.3.3) Nouzový provoz (4.3.5) Digitální vstupy (4.3.7) Funkce digitálních vstupů ( ) Analogové vstupy (4.3.8) Analogové vstupy ( až ) Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ) Digitální výstupy (4.3.9) Funkce digitálních výstupů ( až ) Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) Min. výkon ( ) Max. výkon ( ) Uživatelem definovaný výkon ( ) Údaje křivky čerpadla (4.3.19) Zdroj řízení (4.3.20) Stálý tlak na vstupu (4.3.22) Odhad průtoku (4.3.23) 49 14

15 Oddíl Displej a číslo displeje Viz strana Sledovací funkce (4.4) Ochrana proti provozu nasucho (4.4.1) Ochrana proti provozu nasucho pomocí tlakového/hladinového spínače ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí snímače tlaku ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí hladinového snímače ( ) Min. tlak (4.4.2) Max. tlak (4.4.3) Externí porucha (4.4.4) Limit 1 a 2 překročený (4.4.5 a 4.4.6) Snížení tlaku (4.4.8) Funkce, CU 351 (4.5) Jazyk displeje (4.5.1) Displejové jednotky (4.5.2) Datum a čas (4.5.3) Hesla (4.5.4) Ethernet (4.5.5) Číslo GENIbus (4.5.6) Stav softwaru (4.5.9) 59 15

16 11.3 funkcí funkcí je založen na čtyřech hlavních menu řídící jednotky CU 351: Stav, Provoz, Alarm a Nastavení. Pokud není uvedeno jinak, platí funkce pro všechny varianty řízení Aktuální alarmy (3.1) 11.4 Stav (1) První stavový displej uvedený níže. Toto displejové zobrazení se objeví po zapnutí tlakové stanice Control MPC a pokud se 15 minut nedotknete tlačítek na ovládacím panelu. F E A G H Obr. 7 Aktuální alarmy TM I C D B TM Na tomto displeji jsou zobrazeny nevynulované alarmy a varování. Další informace jsou uvedeny v oddílech Aktuální alarmy (3.1) a Hlášení poruchy (3.2) Systém (1.2) Obr. 6 Stav V tomto menu nelze provádět žádná nastavení. Aktuální hodnota (provozní hodnota, PV) řídícího parametru, obvykle tlaku na výtlačné straně, se ukazuje v horním pravém rohu (G) spolu se zvolenou požadovanou hodnotou (SP) (H). Horní polovina displeje (A) zobrazuje grafické znázornění čerpací soustavy. Zde jsou zobrazeny zvolené měřené parametry se symbolem snímače a aktuální hodnotou. Uprostřed displeje, v informačním políčku (1) se ukáže, zda nastala následující událost omezený provoz při použití záložního čerpadla ovlivnění proporcionálního tlaku aktivní ovlivnění externí požadované hodnoty aktivní alternativní požadovaná hodnota aktivní hodinový program aktivní dálkově ovládáno přes Ethernet dálkově ovládáno přes GENI (RS-485). Ve spodní části displeje (B) se zobrazuje poslední aktuální alarm, jestliže nějaký nastal a příčina poruchy spolu s kódem poruchy v závorkách stav systému s aktuálním provozním režimem a zdrojem řízení stav čerpadla s aktuálním provozním režimem a ruční/ automatický. Pokyn Jestliže se vyskytne porucha, v alarmovém řádku (C) se objeví symbol spolu s příčinou a kódem poruchy, například Nadměrná teplota (64). Pokud se porucha týká jednoho z čerpadel, symbol se zobrazí také před stavovým řádkem (D) zmíněného čerpadla. Zároveň bude místo symbolu čerpadla (E) blikat symbol. V horním řádku displeje (F) bude napravo symbol. Dokud nebude porucha odstraněna, bude tento symbol zobrazen v horním řádku na všech displejích. Chcete-li otevřít řádek menu, označte řádek pomocí tlačítka Displej umožňuje otevřít stavová zobrazení ukazující aktuální alarmy stav systému stav každého čerpadla. Obr. 8 Systém Na tomto displeji je zobrazen aktuální provozní stav. Je možno jít na dílčí displeje, na kterých jsou zobrazeny detaily. Displej umožňuje otevřít zvláštní displeje s informacemi o provozním režimu požadované hodnotě vlivu požadované hodnoty měřených hodnotách analogových vstupech. TM

17 Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) TM TM Obr. 9 Provozní režim Obr. 10 Požadovaná hodnota Zde je zobrazen provozní režim soustavy a rovněž zdroj řízení Control MPC. Provozní režimy Control MPC má šest řídících režimů: 1. Normální Čerpadla přizpůsobují svůj výkon spotřebě. 2. Max. Čerpadla běží na konstantních vysokých otáčkách. Normální, všechna čerpadla běží na maximálních otáčkách. 3. Definováno uživatelem Čerpadla běží na konstantních otáčkách nastavených uživatelem. Obvykle se jedná o výkon mezi Max. a Min. 4. Min. Čerpadla běží na konstantních nízkých otáčkách. Normální, jedno čerpadlo běží na 70 % otáčkách. 5. Stop Všechna čerpadla byla zastavena. 6. Nouzový provoz Čerpadla běží podle nastavení provedeném na displeji Nouzový provoz (4.3.5). Výkon požadovaný v provozních režimech Max., Min., Definováno uživatelem a Nouzový provoz, lze nastavit v menu Nastavení. Viz část Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) a Nouzový provoz (4.3.5). Aktuální provozní režim lze řídít ze čtyř různých zdrojů: Porucha, Externí signál, CU 351 a Bus. Zdroj řízení Tlakovou stanici Control MPC je možno nastavit na dálkové ovládání prostřednictvím externí sběrnice/bus/ (volitelné). V takovém případě se požadovaná hodnota a provozní režim nastavují prostřednictvím sběrnice /bus/. V menu Nastavení lze zvolit, zda bude zdrojem řízení řídící jednotka CU 351 nebo externí sběrnice. Stav tohoto nastavení je zobrazen na displeji Provozní režim. Na tomto displeji je zobrazena vybraná požadovaná hodnota a to, zda pochází z CU 351 nebo z externí sběrnice. Na displeji je také zobrazeno všech sedm možných požadovaných hodnot z jednotky CU 351 (pro řízení s uzavřenou a otevřenou smyčkou). Zároveň je zobrazena zvolená požadovaná hodnota. Protože se jedná o displejové zobrazení provozního stavu, nelze zde provádět žádné nastavení. Požadované hodnoty lze měnit v menu Provoz nebo Nastavení. Viz oddíl Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Obr. 11 Vliv požadované hodnoty Zvolenou požadovanou hodnotu lze ovlivnit parametry. Parametry zobrazené jako procenta od 0 % do 100 % nebo jako tlak měřený v barech. Mohou požadovanou hodnotu pouze snížit, protože míra ovlivnění v procentech dělená 100 se násobí zvolenou požadovanou hodnotou: TM Setpoint = Setpoint Infl. ( 1) Infl. ( 2)... current( SP) selected Na displeji jsou zobrazeny parametry ovlivňující vybranou požadovanou hodnotu a procento nebo hodnotu ovlivnění. Některé případné parametry mohou být nasataveny na displeji Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3). Parametr zvýšení nízkého průtoku je nastaven jako pásmo zap/vyp, jako procentní hodnota požadované hodnoty nastavená na displeji Funkce stop (4.3.1). Parametr je nastaven jako procentní hodnota na displeji Proporcionální tlak (4.1.7). Nakonec je zobrazena výsledná aktuální požadovaná hodnota (SP). 17

18 Měřené hodnoty (1.2.4) Čerpadlo (1.3 až 1.8) TM TM Obr. 12 Měřené hodnoty Obr. 14 Čerpadlo 1 Na tomto displeji se ukazuje obecný stav všech měřených a vypočtených parametrů. Pokyn Analogové vstupy (1.2.5) Obr. 13 Řádky "Spotřeba energie" a "Spotřeba el. energie" se zobrazují pouze v soustavách Control MPC-E. Analogové vstupy Displej zobrazuje přehled analogových vstupů a aktuálně měřené hodnoty každého vstupu. Viz části Analogové vstupy (4.3.8), Analogové vstupy ( až ) a Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ). TM Displej zobrazuje provozní stav jednotlivých čerpadel. Čerpadla mohou mít různé provozní režimy: Automatický Spolu s ostatními čerpadly v automatickém provozním režimu je čerpadlo řízeno PI regulátorem, který zabezpečuje, že tlaková stanice dodává požadovaný výkon. Ruční Čerpadlo není řízeno PI regulátorem. V ručním režimu pracuje čerpadlo v jednom z následujících provozních režimů: Max. Čerpadlo běží na maximálních otáčkách. (Tento provozní režim lze zvolit pouze pro čerpadla s proměnnými otáčkami). Normální Čerpadlo běží na nastavených otáčkách. Min. Čerpadlo běží na minimálních otáčkách. (Tento provozní režim lze zvolit pouze pro čerpadla s proměnnými otáčkami). Stop Čerpadlo bylo zastaveno. Kromě informací o provozním režimu lze na stavovém displeji odečíst různé parametry, např.: aktuální provozní režim zdroj řízení otáčky (pro čerpadla napájená ze sítě je zobrazeno pouze 0 nebo 100 %) spotřeba energie (jen Control MPC-E) spotřeba el. energie (jen Control MPC-E) provozní hodiny. 18

19 11.5 Provoz (2) V tomto menu lze nastavit většinu základních parametrů, např. požadovanou hodnotu, provozní režim a vynucené řízení čerpadel Provoz (2) může být změněno v úvodním menu Provozní režim systému (2.1.1) A C Obr. 15 Provoz Ve sloupci je zobrazen rozsah nastavení. V režimu řízení s uzavřenou smyčkou odpovídá rozsahu primárního snímače, vtomto případě 0-16 barů. V režimu řízení s otevřenou smyčkou je rozsah nastavení %. Nalevo od sloupce je zobrazena požadovaná hodnota 1 (A), tedy hodnota nastavená na displeji. Napravo od sloupce je zobrazena aktuální požadovaná hodnota (B), tedy požadovaná hodnota sloužící jako porovnání pro PI regulátor. Pokud nebylo vybráno žádné ovlivnění požadované hodnoty, jsou obě hodnoty totožné. Aktuální naměřená hodnota (výtlačný tlak) je zobrazena jako šedá část sloupce (C). Viz části Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) a Nastavení funkce ovlivnění ( ). Ve spodní části displeje je řádek menu pro nastavení požadované hodnoty 1 a výběr provozního režimu, včetně provozních režimů Normální a Stop. Je možné zvolit další nastavení: provozní režim systému, řídící režim, požadované hodnoty pro uzavřenou a otevřenou smyčku a rovněž individuální řízení čerpadla. Požadovaná hodnota: Řízení s uzavřenou smyčkou: Měřicí rozsah primárního snímače Řízení s otevřenou smyčkou: % Požadovaná hodnota: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte položku Požadovaná hodnota 1 pomocí tlačítka nebo. Nastavte hodnotu pomocí tlačítka nebo. 3. Uložte nastavení Provozní režim: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte provozní režim Normální nebo Stop pomocí tlačítka nebo. Uložte nastavení Další nastavení: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo, a stiskněte tlačítko. 3. Zvolte jedno z nastavení uvedených níže pomocí tlačítka nebo, a stiskněte tlačítko : provozní režim systému (viz část ) řídící režim (viz část ) požadovaná hodnota (viz část ) individuální řízení čerpadla (viz část ). Požadovaná hodnota je hodnota vhodná pro danou soustavu. B TM Obr. 16 Provozní režim systému Control MPC lze nastavit na šest různých provozních režimů. Obvyklé nastavení je Normální. Viz odst Provozní režim (1.2.1). Výkon požadovaný v provozních režimech Max., Min., Definováno uživatelem a Nouzový provoz lze nastavit v menu Nastavení. Chcete-li nastavit výkon čerpadla, můžete z uvedeného displeje přejít přímo do menu Nastavení. Můžete vybrat provozní režim Normální, Max, Min, Definováno uživatelem, Stop a Nouzový provoz. 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko. 3. Označte Provozní režim systému pomocí tlačítka nebo 4. Vyberte požadovaný provozní režim tak, že označíte jeden řádek se zaškrtávacími rámečky pomocí tlačítka nebo 5. Pokud chcete nastavit výkon min., max., definovaný uživatelem nebo nouzový provoz, označte požadovaný řádek ve spodní části displeje Viz části Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) a Nouzový provoz (4.3.5). Normální režim Řídící režim (2.1.2) Obr. 17 Řídící režim TM TM

20 Použít lze dva režimy řízení, jmenovitě s uzavřenou a otevřenou smyčkou. Například: Uzav. smyčka Typickým řídícím režimem je uzavřená smyčka, kde zabudovaný PI regulátro zabezpečuje, že systém dosahuje a udržuje zvolenou požadovanou hodnotu. Výkon je založen na nastavené požadované hodnotě pro uzavřenou smyčku. Viz obr. 18 a 19. Otevřená smyčka V řízení s otevřenou smyčkou běží čerpadla na stálé otáčky. Otáčky čerpadla jsou vypočítány z výkonu nastaveného uživatelem (0-100 %). Výkon čerpadla v procentech je úměrný průtoku. Režim řízení s otevřenou smyčkou se obvykle používá, když je stanice řízena externím regulátorem, který řídí výkon pomocí externího signálu. Externím regulátorem by mohl být například building management system (systém řízení budov) připojený k Control MPC. V takových případech funguje Control MPC jako ovladač. Viz obr. 20 a 21. Obr. 18 Tlaková stanice je řízena zabudovaným PI regulátorem (uzavřená smyčka) TM TM p [bary] Obr. 20 Tlaková stanice s externím řízením (otevřená smyčka) Průtok [m 3 /h] Požadova ná hodnota Obr. 19 Čas [s] Řídící křivka s uzavřenou smyčkou 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko. 3. Označte položku Řídící režim pomocí tlačítka nebo 4. Vyberte položku Uzavřená smyčka pomocí tlačítka nebo 5. Nastavte požadovanou hodnotu. Viz části Požadované hodnoty (2.1.3) a Provoz (2). TM Obr Průtok [m 3 /h] Řídící křivka s otevřenou smyčkou Vstup [%] z externího regulátoru Průtok Čerpadlo 1 Čerpadlo 2 Čerpadlo 3 Čerpadlo 4 TM Obr Vstup [%] z externího regulátoru Křivka řízení pro Control MPC-E v režimu s otevřenou smyčkou TM

NÁVODY GRUNDFOS. Hydro MPC. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Hydro MPC. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Hydro MPC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v tomto návodu 2 2. Představení

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS Montážní a provozní návod Výtah z originálního návodu Grundfos zpracovaný firmou JESY s.r.o. jako příloha dokumentace směšovacích uzlů USJR. V případě potřeby využijte originální

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Uživatelská příručka Danfoss District Energy Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Datum:

Datum: IVAR CS, spol s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II http://, email: info@ivarcs.cz Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4 Sídlo: Vaníčkova 5, 160 17 Praha 6, IČO: 45276935, DIČ:

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 MQ3-3 A-O-A-BVBP Výrobní č.: 96412 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL 822.70 Návod k montáži a obsluze CZ_2015_8 Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového přístroje... 3 3. Montáž prostorového přístroje...

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Název společnosti: BOLA s.r.o. Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: BOLA s.r.o. Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-VP Výrobní č.: 96515412 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PT41 VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání systému PT41 prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení. Aplikace usnadňuje konfi

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Solo-E. Automatická tlaková stanice 4.1. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Solo-E. Automatická tlaková stanice 4.1. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatická tlaková stanice 4.1 50 Hz Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah 3 4 Provozní podmínky 4 Tlak na sání 4 Typový klíč 4 Typová řada 5 Konstrukce 5 Instalace

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat

Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat electricheating.danfoss.com Obsah Danfoss ECtemp Next Plus 1 Úvod.......................... 3 1.1 Technické údaje................

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Spínací hodiny SHT15. Návod k použití AUDIC

Spínací hodiny SHT15. Návod k použití AUDIC Spínací hodiny SHT15 Návod k použití AUDIC Návod k použití pro uživatele 1 Ovládání Spínací hodiny ovládáme pomocí rezistivního dotykového displeje K obsluze můžeme použít přibalený stylus (dotykové pero)

Více

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02 BASPELIN RPS Popis obsluhy regulátoru RPS B02 červenec 2008 B02 RPS Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky 1 MQ345 AOAVP Na vyžádání Výrobní č.: 96515415 Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu, snímač tlaku a průtoku, řídící jednotku

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

RTS-005 1500. Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-005 1500. Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-005 1500 Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Varianta se zálohovaným zdrojem 12V Varianta se samostatným napájením a zálohováním každé jednotky

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více