NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/ES). Použité normy: EN : 2002 a EN : Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES). Osvědčení o shodě: Certificate Control MPC 2: Tyto výrobky nesmějí být uvedeny do provozu, dokud soustava, do níž mají být začleněny, nebude prohlášena za slučitelnou s ustanoveními směrnice pro strojírenství Machinery Directive (2006/42) EU. Bjerringbro, 29. prosince 2009 Svend Aage Kaae Technical Director 2

3 OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny Všeobecně Označení důležitosti pokynů Kvalifikace a školení personálu Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Dodržování zásad bezpečnosti práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Nepřípustné způsoby provozu 4 2. Rozsah tohoto návodu 5 3. výrobku 5 4. Použití Čerpadla Varianta řízení 5 5. Typový štítek 6 6. Štítek softwaru 6 7. Typové označení 7 8. Přehled variant řízení 8 9. Instalace Mechanická instalace Elektrická instalace Spouštění Ovládací panel Displej (pol. 1) Řádek menu Horní řádek Grafické zobrazení Posuvník Spodní řádek Tlačítka a signální světla Šipka doprava (pol. 2) Nápověda (pol. 3) Nahoru a dolů (pol. 4 a 5) Plus a mínus (pol. 6 a 7) Esc /Únik/ (pol. 8) Domů (pol. 9) Ok (pol. 10) Signální světla (pol. 11 a 12) Kontrast (pol. 13) Podsvícení Funkce Strom funkcí Přehled funkcí Stav (1) Aktuální alarmy (3.1) Systém (1.2) Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Měřené hodnoty (1.2.4) Analogové vstupy (1.2.5) Čerpadlo (1.3 až 1.8) Provoz (2) Provoz (2) Provozní režim systému (2.1.1) Řídící režim (2.1.2) Požadované hodnoty (2.1.3) Individuální řízení čerpadel (2.1.4) Nastavení individuálního provozního režimu ( až ) Alarm (3) Stav alarmů (3) Aktuální alarmy (3.1) Hlášení poruchy (3.2) Nastavení (4) Primární regulátor (4.1) PI regulátor (4.1.1) Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Alternativní požadované hodnoty 2 až 7 ( až ) Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) Nastavení funkce ovlivnění ( ) Primární snímač (4.1.4) Hodinový program (4.1.6) Proporcionální tlak (4.1.7) Konfigurace S-systému (4.1.8) Kaskádové řízení čerpadel (4.2) Min. čas mezi zapnutím/vypnutím (4.2.1) Max. počet zapnutí za hodinu (4.2.1) Záložní čerpadla (4.2.3) Nucená změna čerpadla (4.2.4) Zkušební provoz čerpadla (4.2.5) Pomocné čerpadlo (4.2.6) Pokus o zastavení čerpadla (4.2.7) Zapínací a vypínací otáčky čerpadla (4.2.8) Min. výkon (4.2.9) Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu (4.2.10) Sekundární funkce (4.3) Funkce stop (4.3.1) Pozvolné zvyšování tlaku (4.3.3) Nouzový provoz (4.3.5) Digitální vstupy (4.3.7) Funkce digitálních vstupů ( ) Analogové vstupy (4.3.8) Analogové vstupy ( až ) Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ) Digitální výstupy (4.3.9) Funkce digitálních výstupů ( až ) Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) Min. výkon ( ) Max. výkon ( ) Uživatelem definovaný výkon ( ) Údaje křivky čerpadla (4.3.19) Zdroj řízení (4.3.20) Stálý tlak na vstupu (4.3.22) Odhad průtoku (4.3.23) Sledovací funkce (4.4) Ochrana proti provozu nasucho (4.4.1) Ochrana proti provozu nasucho pomocí tlakového/ hladinového spínače ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí snímače tlaku ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí hladinového snímače ( ) Min. tlak (4.4.2) Max. tlak (4.4.3) Externí porucha (4.4.4) Limit 1 a 2 překročený (4.4.5 a 4.4.6) Čerpadla mimo provozní rozsah (4.4.7) Snížení tlaku (4.4.8) Funkce, CU 351 (4.5) Jazyk displeje (4.5.1) Displejové jednotky (4.5.2) Datum a čas (4.5.3) Hesla (4.5.4) Ethernet (4.5.5) Číslo GENIbus (4.5.6) Stav softwaru (4.5.9) Datová komunikace Ethernet GENIbus Měřené parametry Typy snímačů Seznam parametrů 62 3

4 13. Poruchy a jejich odstraňování Údržba CU Odstavení z provozu Technické údaje Teplota Relativní vlhkost Elektrické údaje Příslušná dokumentace Likvidace výrobku Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tyto provozní předpisy obsahují základní pokyny, které je nutno dodržovat při instalaci, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby se s ním před provedením montáže a uvedením zařízení do provozu seznámil příslušný odborný personál a provozovatel. Tento návod musí být v místě používání čerpadla neustále k dispozici. Přitom je nutno dbát nejen bezpečnostních pokynů uvedených v této stati všeobecných bezpečnostních předpisů, nýbrž i zvláštních bezpečnostních pokynů. které jsou uvedeny v jiných statích. 1.2 Označení důležitosti pokynů Pozor Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. 1.6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu Při provozu zařízení nesmějí být odstraňovány ochranné kryty pohybujících se částí. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti viz příslušné normy a předpisy). 1.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbářské, kontrolní a montážní práce Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré opravy, inspekční a montážní práce byly provedeny autorizovanými a kvalifikovanými odborníky, kteří jsou dostatečně informováni na základě podrobného studia tohoto montážního a provozního návodu. Zásadně se všechny práce na zařízení provádějí jen tehdy, je-li mimo provoz. Bezpodmínečně musí být dodržen postup k odstavení zařízení z provozu, popsaný v tomto montážním a provozním návodu. Bezprostředně po ukončení prací musí být provedena všechna bezpečnostní opatření. Ochranná zařízení musí být znovu uvedena do původního funkčního stavu. 1.8 Svévolné provádění úprav na zařízení a výroba náhradních dílů Provádění přestavby a změn konstrukce na čerpadle je přípustné pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Pro bezpečný provoz doporučujeme používat originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství. Použití jiných dílů a částí může mít za následek zánik zodpovědnosti za škody z toho vyplývající. 1.9 Nepřípustné způsoby provozu Bezpečnost provozu dodávaných zařízení je zaručena pouze tehdy, jsou-li provozována v souladu s podmínkami uvedenými v tomto montážním a provozním návodu. Mezní hodnoty, uvedené v technických údajích, nesmějí být v žádném případě překročeny. Pokyn Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. Pokyny uvedené přímo na zařízení, jako např.: šipka udávající směr otáčení, označení pro přípojky přívodu kapalin, musí být bezpodmínečně dodržovány a příslušné nápisy musí být udržovány v dokonale čitelném stavu. 1.3 Kvalifikace a školení personálu Osoby určené k montáži, údržbě a obsluze, musí být pro tyto práce řádně vyškoleny a musí mít odpovídající kvalifikaci. Rozsah zodpovědnosti, oprávněnosti a kontrolní činnosti personálu musí přesně určit provozovatel. 1.4 Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a vlastního zařízení. Nerespektování bezpečnostních pokynů může také vést i k zániku nároků na garanční opravu. Konkrétně může zanedbání bezpečnostních pokynů vést například k nebezpečí: selhání důležitých funkcí zařízení, nedosahování žádoucích výsledků při předepsaných způsobech provádění údržby, ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy. 1.5 Dodržování zásad bezpečnosti práce Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, existující národní předpisy týkající se bezpečnosti práce a rovněž interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 4

5 2. Rozsah tohoto návodu Tyto pokyny k instalaci a provozu se vztahují na tlakové stanice Hydro MPC. Grundfos Control MPC je kompletní řešení pro řízení a monitorování max. šesti stejných čerpadel. 3. výrobku 4. Použití Control MPC se využívá pro řízení a sledování čerpadel v těchto aplikacích: tlakové stanice oběhové systémy pro vytápění, chlazení a klimatizaci. 4.1 Čerpadla Control MPC je určen pro systémy s těmito čerpadly: CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE NB(E), NBG(E) NK(E), NKG(E) TP TPE série 1000 TPE série 2000 HS SP MAGNA, UPE série Pokyn Hlavní čerpadla v systému musí být stejného typu a velikosti. 4.2 Varianta řízení Control MPC je rozdělen na čtyři skupiny podle varianty řízení: Varianta řízení Název Obr. 1 Control MPC Grundfos Control MPC sa využívá na ovládání a sledování tlakových a oběhových systémů. Jednotka Control MPC sestává z ovládací skříňky a zabudované řídící jednotky CU 351. Ovládací skříňka obsahuje všechny potřebné komponenty, jako je hlavní vypínač, stykače, moduly IO a kabeláž. V systémech s externími frekvenčními měniči je možno instalovat frekvenční měniče do ovládací skříňky. Ovládací skříňka je navržena pro instalaci na stěnu nebo na podlahu. TM GrA5728 -E Série 2000 Dvě až šest čerpadel s elektronicky řízenými otáčkami. Od výkonu 0,37 až 22 kw jsou Control MPC-E vybaveny čerpadly s integrovaným frekvenčním měničem. Od výkonu 30 kw jsou Control MPC-E vybaveny neregulovanými čerpadly připojenými k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE (jeden pro každé čerpadlo). Dvě až šest čerpadel MAGNA, UPE nebo TPE série 2000 Dvě až šest čerpadel připojených k externímu -F frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. -S Dvě až šest neregulovaných čerpadel K tomu viz rovněž odstavec 8. Přehled variant řízení. Součástí Control MPC je software pro zvyšování tlaku, vytápění a chlazení. 5

6 5. Typový štítek Typový štítek je umístěný na základovém rámu. Viz položka 2 na obr. 2. Type: 1 Model: 2 Serial No.: 3 6. Štítek softwaru Štítek softwaru je umístěn na zadní straně jednotky CU Control MPC 1 3. Hydro MPC 3 2. C-MPC options 4. H-MPC options 5. Pump data Mains supply: 4 I n : 5 A T AMB. : 6 o C P U n No. kw V Fixed speed pumps: E-pumps: Pilot Pump: Obr. 3 CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS Štítek softwaru TM Order No.: 16 Options: IP 23 Weight: 24 kg Pol. 1 Control MPC - číslo souboru GSC 2 Volitelné doplňky Control MPC - čísla souborů GSC 3 Hydro MPC - číslo souboru GSC* 4 Volitelné doplňky MPC - čísla souborů GSC* 5 Údaje o čerpadle - čísla souborů GSC** Obr Typový štítek Made in TM * Platí jen pro tlakové stanice. ** Platí jen pro čerpadla CR, CRI, CRE a CRIE. Pokyn Soubor GSC (Grundfos Standard Configuration) je soubor konfiguračních dat. Pol. 1 Typové označení 2 Model 3 Výrobní číslo 4 Napájecí napětí 5 Jmenovitý proud [A] 6 Maximální teplota okolí v C 7 Počet čerpadel napájených ze sítě 8 Výkon motoru v kw pro čerpadla napájená ze sítě Jmenovité napětí ve voltech pro čerpadla spínaná ze 9 sítě 10 Počet čerpadel s frekvenčním měničem 11 Výkon motoru v kw pro čerpadla s frekvenčním měničem 12 Jmenovité napětí ve voltech pro čerpadla s frekvenčním měničem 13 Počet pomocných čerpadel 14 Výkon motoru v kw pro pomocné čerpadlo 15 Jmenovité napětí ve voltech pro řídící čerpadlo 16 Objednací číslo Volitelné 23 Třída krytí 24 Hmotnost [kg] 25 Označení CE 26 Země původu 6

7 7. Typové označení Příklad Control MPC -E 2 x 4 E (* (* (* 3 x V, 50/60 Hz, PE Typová řada Podskupiny: E: Čerpadla s integrovanými frekvenčními měniči (0,37-22 kw) - jeden pro každé čerpadlo E: Čerpadla s externími frekvenčními měniči Grundfos CUE (30 kw a větší) - jeden pro každé čerpadlo F: Čerpadla s externím frekvenčním měničem Grundfos CUE S: Neregulovaná čerpadla (start/stop) Počet čerpadel s frekvenčním měničem Příkon [kw] Způsob spouštění: E: Elektronický soft startér (čerpadla s integrovaným frekvenčním měničem) ESS: Elektronický softstartér (čerpadla s externím frekvenčním měničem Grundfos CUE) Počet neregulovaných čerpadel Příkon [kw] Způsob spouštění: DOL: Přímé spouštění SD: Spouštění hvězda-trojúhelník Napájecí napětí, frekvence (* Kód pro řešení na přání zákazníka. 7

8 8. Přehled variant řízení Příklady uvedené níže platí pro systámy pro zvyšování tlaku. Systémy s otáčkově regulovanými čerpadly Systémy s čerpadly připojenými k jednomu frekvenčnímu měniči CUE Systémy s neregulovanými čerpadly Control MPC-E Control MPC-F Control MPC-S Control MPC s třemi E-čerpadly. Control MPC se třemi čerpadly připojenými k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE v řídící skříňce. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. Control MPC se třemi neregulovanými čerpadly. Jedno E-čerpadlo v provozu. TM PT PT PT V provozu jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. TM V provozu jedno neregulované čerpadlo. TM H H H H set Q TM H set Q TM H stop H set Q TM Tři E-čerpadla v provozu. V provozu jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE a dvě neregulovaná čerpadla. V provozu jsou tři neregulovaná čerpadla. H H H H set TM Jednotka Control MPC udržuje konstantní tlak plynulou regulací otáček čerpadel. Stanice přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům zapínáním, popř. vypínáním patřičného počtu čerpadel a paralelním řízením provozních čerpadel. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Všechna provozní čerpadla budou pracovat při stejných otáčkách. Počet čerpadel v provozu závisí také na energetické spotřebě čerpadel. Jestliže je požadováno jedno čerpadlo, dvě čerpadla poběží při nízkých otáčkách a výsledkem bude nižší spotřeba energie. T tohoto důvodu je potřeba měřit diferenční tlak čerpadla. Q H set TM Control MPC-F udržuje konstantní tlak pomocí průběžného nastavení otáček čerpadla připojeného k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE. V režimu otáčkové regulace pracují střídavě všechna čerpadla. Jedno čerpadlo připojené k externímu frekvenčnímu měniči Grundfos CUE vždy zapíná jako první. Jestliže toto čerpadlo samo nemůže zabezpečit požadovaný tlak, nabíhá do provozu jedno nebo dvě neregulovaná čerpadla. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Q H stop H set TM Control MPC-S udržuje téměř konstantní tlak zapínáním a vypínáním potřebného počtu čerpadel. Provozní rozsah čerpadel bude ležet mezi čarami H set a H stop (vypínací tlak). Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Q 8

9 Příklad uvedený níže odpovídá cirkulačnímu systému. Control MPC série 2000 Control MPC s třemi E-čerpadly. Jedno E-čerpadlo v provozu. TM H H set Tři E-čerpadla v provozu. Q TM H H set Q Jednotka Control MPC série 2000 udržuje konstantní tlak plynulou regulací otáček čerpadel. Stanice přizpůsobuje svůj výkon aktuálním požadavkům zapínáním, popř. vypínáním patřičného počtu čerpadel a paralelním řízením provozních čerpadel. Záměna provozního čerpadla se děje automaticky v závislosti na zatížení, počtu provozních hodin a případném poruchovém stavu. Všechna provozní čerpadla budou pracovat při stejných otáčkách. Počet čerpadel v provozu závisí také na energetické spotřebě čerpadel. Jestliže je požadováno jedno čerpadlo, dvě čerpadla poběží při nízkých otáčkách a výsledkem bude nižší spotřeba energie. T tohoto důvodu je potřeba měřit diferenční tlak čerpadla. TM

10 9. Instalace Před zahájením instalace zkontrolujte zda tlaková stanice odpovídá objednávce zda není na čerpadle patrné žádné viditelné poškození. 9.1 Mechanická instalace Stanice Control MPC musí být instalována v dobře větrané místnosti, aby bylo zabezpečeno dostatečné chlazení řídící skříňky. Čerpadla instalujte v souladu s montážními a provozními předpisy dodanými k čerpadlům. Pokyn 9.2 Elektrická instalace Elektrická instalace Control MPC musí vyhovovat třídě krytí IP54. Je nutno dbát na to, aby parametry stanice Control MPC byly v souladu s hodnotami s připojovaným elektrickým napětím. Zkontrolujte, zda průřez připojovacích vodičů odpovídá údajům uvedeným ve schématu zapojení. 9.3 Spouštění Varování Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Stanice Control MPC není určena pro instalaci venku a nesmí být vystavena přímému slunečnímu svitu. Varování Elektrické připojení musí být provedeno autorizovanou osobou v souladu s místními předpisy a příslušným schématem zapojení. spuštění předpokládá, že zvolená čerpadla byly správně nainstalovaná podle montážních a provozních předpisů dodávaných s čerpadly. Po provedené instalaci stanice Control MPC popsané v části 9. Instalace postupujte následovně: 1. Zapněte přívod elektrické energie. 2. Počkejte, až se na prvním displeji zobrazí údaje. 3. Nejprve se zapne CU 351 a spustí se průvodce, který uživatele bude provázet základními nastaveními. 4. Postupujte podle pokynů na každém displeji. 5. Jestliže je průvodce nastavením na konci, zkontrolujte, zda jsou všechna čerpadla nastavena na Auto v menu Status (Provozní stav). 6. Jděte na menu Operation /Provoz/ (2), zvolte provozní režim Normal /Normální/ a stiskněte. 7. Control MPC je nyní připraven k provozu. 10. Ovládací panel Ovládací panel na přední straně řídící jednotky obsahuje displej, řadu tlačítek a dvě světelné signálky. Ovládací panel umožňuje ruční nastavení a sledování výkonu stanice. Obr. 4 Legenda 1 CU 351 Ovládací panel Pol. 1 Displej 2 Šipka vpravo 3 Help 4 Nahoru 5 Dolů 6 Plus 7 Mínus 8 Esc 9 Home 10 Ok 11 Světelná signálka, provoz (zelená) 12 Světelná signálka, porucha (červená) 13 Kontrast TM Pokyn Grundfos může dodat hydraulické parametry čerpadel CR, CRI, CRE a CRIE, v jejichž rámci si můžete stáhnout soubory GSC přímo do řídící jednotky CU 351. Elektrické parametry výkonu zadejte ručně. U všech ostatních typů čerpadel je potřeba zadat hydraulické a elektrické údaje o čerpadle ručně. Viz odst Údaje křivky čerpadla (4.3.19). 8. Nyní je systém připraven k provozu. 10

11 10.1 Displej (pol. 1) Obr. 5 Rozvržení displeje Řádek menu Řádek menu (A) je zobrazen na obr. 5. Displej obsahuje čtyři hlavní menu: Stav: D Provoz: Alarm: Nastavení: Označení stavu systému Horní řádek Horní řádek (B) je zobrazen na obr. 5. V horním řádku jsou zobrazeny následující údaje: číslo displeje a název (vlevo) vybrané menu (vlevo) v případě alarmu symbol (vpravo) symbol, pokud byl vybrán servisní jazyk (vpravo) Grafické zobrazení Grafické zobrazení (D) může zobrazovat stav, označení nebo jiné prvky, podle pozice ve struktuře menu. Zobrazení se může týkat celého systému nebo části a také různých nastavení Posuvník Pokud se seznam zobrazených prvků nevejde na displej, zobrazí se v posuvníku na pravé straně symboly a. Pomocí tlačítek a můžete seznam posouvat nahoru a dolů Spodní řádek Ve spodním řádku (C) se zobrazuje datum a čas. A B C Změna provozních parametrů, např. požadované hodnoty Záznam hlášení alarmu pro hledání poruchy Změna nastavení (možnost použití hesla) TM Tlačítka a signální světla Tlačítka (pol. 2 až 10 na obr. 4) na CU 351 jsou aktivní, pokud jsou osvětlena Šipka doprava (pol. 2) Stisknutím tlačítka přejděte k dalšímum menu ve struktuře menu. Pokud stiskne tlačítko ve chvíli, kdy je zvýrazněno menu Nastavení, přejděte k menu Stav Nápověda (pol. 3) Když je osvětleno tlačítko, zobrazí se při stisknutí tohoto tlačítka text nápovědy k aktuálnímu displeji. Text zrušíte stisknutím tlačítka Nahoru a dolů (pol. 4 a 5) Pomocí tlačítek a můžete posouvat seznamy nahoru a dolů. Text v poli lze vybrat. Pokud je text označený a stisknete tlačítko, označí se místo daného textu nad ním. Pokud stisknete tlačítko, bude označen text pod ním. Pokud stisknete tlačítko na posledním řádku v seznamu, označí se první řádek. Pokud stisknete tlačítko na prvním řádku v seznamu, označí se poslední řádek Plus a mínus (pol. 6 a 7) Ke zvyšování a snižování hodnot použijte tlačítka a. Hodnota se aktivuje stisknutím tlačítka Esc /Únik/ (pol. 8) Pomocí tlačítka se vrátíte o jeden displej zpět. Pokud jste změnili hodnotu a stisknete tlačítko, nová hodnota se neuloží. Další informace jsou uvedeny v části Ok (pol. 10). Pokud před stisknutím tlačítka stisknete tlačítko, nová hodnota se uloží. Další informace jsou uvedeny v části Ok (pol. 10) Domů (pol. 9) Stisknutím tlačítka se vrátíte na menu Stav Ok (pol. 10) Tlačítko se používá jako tlačítko potvrzovací. Tlačítko se rovněž používá k zahájení procesu nastavení hodnoty. Pokud jste změnili hodnotu a stisknete tlačítko, aktivuje se nová hodnota Signální světla (pol. 11 a 12) Ovládací panel tlakové stanice je vybaven zeleným a červeným signálním svělem. Zelená signálka svítí, jestliže je stanice Control MPC v provozu. Zelená signálka bliká, pokud byla stanice Control MPC vypnuta. Když svítí červené signální světlo, signalizuje alarm nebo varování. Podle seznamu alarmů lze identifikovat poruchu Kontrast (pol. 13) Pomocí tlačítka lze měnit kontrast displeje. 1. Stiskněte tlačítko. 2. Upravte kontrast pomocí tlačítek a Podsvícení Pokud se po dobu 15 minut nedotknete žádného tlačítka, podsvícení panelu se ztlumí a objeví se první displej v menu Stav. Stisknutím libovolného tlačítka reaktivujete podsvícení. 11

12 11. Funkce 11.1 Strom funkcí 1. Stav 2. Provoz 3. Alarm Pokračování na straně Stav 2 Provoz 3 Stav alarmu 3.1 Aktuální alarmy 2.1 Další nastavení 3.1 Aktuální alarmy Aktuální alarmy Provozní režim systému 3.2 Záznam hlášení alarmu 1.2 Systém Řídící režim Provozní režim Požadované hodnoty Požadovaná hodnota Individuální řízení čerpadel Vliv požadované hodnoty Čerpadlo Měřené hodnoty Analogové vstupy 1.3 Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo Čerpadlo 6 Legenda ke čtyřem hlavním menu, Stav, Provoz, Alarm a Nastavení Stav V menu Stav se zobrazují alarmy a stav systému a čerpadel. Poznámka: V tomto menu nelze provádět žádná nastavení. Provoz V menu Provoz lze nastavit většinu základních parametrů, např. požadovanou hodnotu, provozní režim, řídící režim a individuální řízení čerpadla. Alarm Menu Alarm uvádí přehled alarmů a varování. V tomto menu lze alarmy a varování vynulovat. Nastavení V menu Nastavení lze nastavovat různé funkce: Primární řídící jednotka Nastavení alternativních požadovaných hodnot, ovlivnění požadované hodnoty, primárního snímače, proporcionálního tlaku a konfigurace S-systému. Kaskádové řízení čerpadel Nastavení minimální doby mezi zapnutím a vypnutím, max. počtu zapnutí za hodinu, počtu záložních čerpadel, nuceného přepínání čerpadel, zkušebního chodu čerpadla, řídícího čerpadla, pokusu o zastavení čerpadla, zapnutí a vypnutí otáček čerpadla, min. výkonu a kompenzace náběhové doby čerpadla. Sekundární funkce Nastavení stop funkce, pozvolného zvyšování tlaku, digitálních a analogových vstupů, digitálních výstupů, nouzového chodu, min., max. a uživatelem definovaného výkonu, údajů křivky čerpadla, stanovení průtoku, zdroje řízení a stálého tlaku na vstupu čerpadla. Sledovací funkce Nastavení ochrany proti provozu nasucho, min. a max. tlaku, externí poruchy, překročení limitu 1 a 2, vnějšího provozního rozsahu čerpadel a snížení tlaku. Funkce, CU 351 Výběr servisního jazyka, hlavního jazyka a jednotek. Nastavení data a času, hesel, ethernetového připojení, čísla GENIbus a stav softwaru. 12

13 Pokračování ze strany Nastavení 4.1 Primární řídící jednotka PI regulátor Alternativní požadované hodnoty Alternativní požadované hodnoty Vliv externí požadované hodnoty Vstupní hodnota má být ovlivněna Nastavení funkce ovlivnění Primární snímač Hodinový program Proporcionální tlak Konfigurace S-sytému 4.2 Kaskádové řízení čerpadel Min. čas mezi zapnutím/vypnutím Max. počet zapnutí za hodinu Záložní čerpadla Nucená záměna čerpadla Zkušební provoz čerpadla Pomocné čerpadlo Pokus o zastavení čerpadla Zapínací a vypínací otáčky čerpadla Min. výkon Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu 4.3 Sekundární funkce Funkce zastavení Parametry pro zastavení čerpadla Pozvolné zvyšování tlaku Nouzový provoz Digitální vstupy Funkce, DI1..DI3 (CU 351), [10, 12, 14] Funkce, DI1..DI9 (IO ), [ ] A Funkce, DI1..DI9 (IO ), [ ] Nastavení, analogový vstup AI1..AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Funkce, AI1...AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Nastavení, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Funkce, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Nastavení, AI1..AI2 (IO ), [57, 60] Funkce, AI1..A2 (IO ), [57, 60] Digitální výstupy Funkce, DO1 a DO2 (CU 351), [71, 74] Funkce, DO1...DO7 (IO ), [ ] Funkce, DO1...DO7 (IO ), [ ] Výkon, min., max. a požad. uživatelem Min. výkon Max. výkon Výkon požadovaný uživatelem Údaje křivky čerpadla Odhad průtoku Zdroj řízení Stálý tlak na vstupu Odhad průtoku 4.4 Sledovací funkce Ochrana proti provozu nasucho Tlakový/hladinový spínač Měření, tlak na vstupu Měření, hladina v nádrži Min. tlak Max. tlak Externí porucha Limit 1 překročený Limit 2 překročený Čerpadla mimo provozní rozsah Snížení tlaku 4.5 Funkce, CU 351 Změnit jazyk na servisní jazyk (GB) Použijte znovu průvodce Jazyk pro displej Displejové jednotky Jednotky pro tlak Jednotky pro diferenční tlak Datum a čas Jednotky pro dopravní Heslo Jednotky pro úroveň Ethernet Jednotky pro průtok Číslo GENIbus Jednotky pro objem Stav softwaru Jednotky pro měrnou energii Jednotky pro teplotu Jednotky pro výkon Jednotky pro energii 13

14 11.2 Přehled Oddíl Displej a číslo displeje Viz strana 11.4 Stav (1) Aktuální alarmy (3.1) Systém (1.2) Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Měřené hodnoty (1.2.4) Analogové vstupy (1.2.5) Čerpadlo (1.3 až 1.8) Provoz (2) Provoz (2) Provozní režim systému (2.1.1) Řídící režim (2.1.2) Požadované hodnoty (2.1.3) Individuální řízení čerpadel (2.1.4) Nastavení individuálního provozního režimu ( až ) Alarm (3) Stav alarmů (3) Aktuální alarmy (3.1) Hlášení poruchy (3.2) Nastavení (4) Primární regulátor (4.1) PI regulátor (4.1.1) Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Alternativní požadované hodnoty 2 až 7 ( až ) Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) Nastavení funkce ovlivnění ( ) Primární snímač (4.1.4) Hodinový program (4.1.6) Proporcionální tlak (4.1.7) Konfigurace S-systému (4.1.8) Kaskádové řízení čerpadel (4.2) Min. čas mezi zapnutím/vypnutím (4.2.1) Max. počet zapnutí za hodinu (4.2.1) Záložní čerpadla (4.2.3) Nucená změna čerpadla (4.2.4) Zkušební provoz čerpadla (4.2.5) Pomocné čerpadlo (4.2.6) Pokus o zastavení čerpadla (4.2.7) Zapínací a vypínací otáčky čerpadla (4.2.8) Min. výkon (4.2.9) Kompenzace času uvedení čerpadla do provozu (4.2.10) Sekundární funkce (4.3) Funkce stop (4.3.1) Pozvolné zvyšování tlaku (4.3.3) Nouzový provoz (4.3.5) Digitální vstupy (4.3.7) Funkce digitálních vstupů ( ) Analogové vstupy (4.3.8) Analogové vstupy ( až ) Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ) Digitální výstupy (4.3.9) Funkce digitálních výstupů ( až ) Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) Min. výkon ( ) Max. výkon ( ) Uživatelem definovaný výkon ( ) Údaje křivky čerpadla (4.3.19) Zdroj řízení (4.3.20) Stálý tlak na vstupu (4.3.22) Odhad průtoku (4.3.23) 49 14

15 Oddíl Displej a číslo displeje Viz strana Sledovací funkce (4.4) Ochrana proti provozu nasucho (4.4.1) Ochrana proti provozu nasucho pomocí tlakového/hladinového spínače ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí snímače tlaku ( ) Ochrana proti provozu nasucho pomocí hladinového snímače ( ) Min. tlak (4.4.2) Max. tlak (4.4.3) Externí porucha (4.4.4) Limit 1 a 2 překročený (4.4.5 a 4.4.6) Snížení tlaku (4.4.8) Funkce, CU 351 (4.5) Jazyk displeje (4.5.1) Displejové jednotky (4.5.2) Datum a čas (4.5.3) Hesla (4.5.4) Ethernet (4.5.5) Číslo GENIbus (4.5.6) Stav softwaru (4.5.9) 59 15

16 11.3 funkcí funkcí je založen na čtyřech hlavních menu řídící jednotky CU 351: Stav, Provoz, Alarm a Nastavení. Pokud není uvedeno jinak, platí funkce pro všechny varianty řízení Aktuální alarmy (3.1) 11.4 Stav (1) První stavový displej uvedený níže. Toto displejové zobrazení se objeví po zapnutí tlakové stanice Control MPC a pokud se 15 minut nedotknete tlačítek na ovládacím panelu. F E A G H Obr. 7 Aktuální alarmy TM I C D B TM Na tomto displeji jsou zobrazeny nevynulované alarmy a varování. Další informace jsou uvedeny v oddílech Aktuální alarmy (3.1) a Hlášení poruchy (3.2) Systém (1.2) Obr. 6 Stav V tomto menu nelze provádět žádná nastavení. Aktuální hodnota (provozní hodnota, PV) řídícího parametru, obvykle tlaku na výtlačné straně, se ukazuje v horním pravém rohu (G) spolu se zvolenou požadovanou hodnotou (SP) (H). Horní polovina displeje (A) zobrazuje grafické znázornění čerpací soustavy. Zde jsou zobrazeny zvolené měřené parametry se symbolem snímače a aktuální hodnotou. Uprostřed displeje, v informačním políčku (1) se ukáže, zda nastala následující událost omezený provoz při použití záložního čerpadla ovlivnění proporcionálního tlaku aktivní ovlivnění externí požadované hodnoty aktivní alternativní požadovaná hodnota aktivní hodinový program aktivní dálkově ovládáno přes Ethernet dálkově ovládáno přes GENI (RS-485). Ve spodní části displeje (B) se zobrazuje poslední aktuální alarm, jestliže nějaký nastal a příčina poruchy spolu s kódem poruchy v závorkách stav systému s aktuálním provozním režimem a zdrojem řízení stav čerpadla s aktuálním provozním režimem a ruční/ automatický. Pokyn Jestliže se vyskytne porucha, v alarmovém řádku (C) se objeví symbol spolu s příčinou a kódem poruchy, například Nadměrná teplota (64). Pokud se porucha týká jednoho z čerpadel, symbol se zobrazí také před stavovým řádkem (D) zmíněného čerpadla. Zároveň bude místo symbolu čerpadla (E) blikat symbol. V horním řádku displeje (F) bude napravo symbol. Dokud nebude porucha odstraněna, bude tento symbol zobrazen v horním řádku na všech displejích. Chcete-li otevřít řádek menu, označte řádek pomocí tlačítka Displej umožňuje otevřít stavová zobrazení ukazující aktuální alarmy stav systému stav každého čerpadla. Obr. 8 Systém Na tomto displeji je zobrazen aktuální provozní stav. Je možno jít na dílčí displeje, na kterých jsou zobrazeny detaily. Displej umožňuje otevřít zvláštní displeje s informacemi o provozním režimu požadované hodnotě vlivu požadované hodnoty měřených hodnotách analogových vstupech. TM

17 Provozní režim (1.2.1) Požadovaná hodnota (1.2.2) TM TM Obr. 9 Provozní režim Obr. 10 Požadovaná hodnota Zde je zobrazen provozní režim soustavy a rovněž zdroj řízení Control MPC. Provozní režimy Control MPC má šest řídících režimů: 1. Normální Čerpadla přizpůsobují svůj výkon spotřebě. 2. Max. Čerpadla běží na konstantních vysokých otáčkách. Normální, všechna čerpadla běží na maximálních otáčkách. 3. Definováno uživatelem Čerpadla běží na konstantních otáčkách nastavených uživatelem. Obvykle se jedná o výkon mezi Max. a Min. 4. Min. Čerpadla běží na konstantních nízkých otáčkách. Normální, jedno čerpadlo běží na 70 % otáčkách. 5. Stop Všechna čerpadla byla zastavena. 6. Nouzový provoz Čerpadla běží podle nastavení provedeném na displeji Nouzový provoz (4.3.5). Výkon požadovaný v provozních režimech Max., Min., Definováno uživatelem a Nouzový provoz, lze nastavit v menu Nastavení. Viz část Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) a Nouzový provoz (4.3.5). Aktuální provozní režim lze řídít ze čtyř různých zdrojů: Porucha, Externí signál, CU 351 a Bus. Zdroj řízení Tlakovou stanici Control MPC je možno nastavit na dálkové ovládání prostřednictvím externí sběrnice/bus/ (volitelné). V takovém případě se požadovaná hodnota a provozní režim nastavují prostřednictvím sběrnice /bus/. V menu Nastavení lze zvolit, zda bude zdrojem řízení řídící jednotka CU 351 nebo externí sběrnice. Stav tohoto nastavení je zobrazen na displeji Provozní režim. Na tomto displeji je zobrazena vybraná požadovaná hodnota a to, zda pochází z CU 351 nebo z externí sběrnice. Na displeji je také zobrazeno všech sedm možných požadovaných hodnot z jednotky CU 351 (pro řízení s uzavřenou a otevřenou smyčkou). Zároveň je zobrazena zvolená požadovaná hodnota. Protože se jedná o displejové zobrazení provozního stavu, nelze zde provádět žádné nastavení. Požadované hodnoty lze měnit v menu Provoz nebo Nastavení. Viz oddíl Alternativní požadované hodnoty (4.1.2) Vliv požadované hodnoty (1.2.2) Obr. 11 Vliv požadované hodnoty Zvolenou požadovanou hodnotu lze ovlivnit parametry. Parametry zobrazené jako procenta od 0 % do 100 % nebo jako tlak měřený v barech. Mohou požadovanou hodnotu pouze snížit, protože míra ovlivnění v procentech dělená 100 se násobí zvolenou požadovanou hodnotou: TM Setpoint = Setpoint Infl. ( 1) Infl. ( 2)... current( SP) selected Na displeji jsou zobrazeny parametry ovlivňující vybranou požadovanou hodnotu a procento nebo hodnotu ovlivnění. Některé případné parametry mohou být nasataveny na displeji Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3). Parametr zvýšení nízkého průtoku je nastaven jako pásmo zap/vyp, jako procentní hodnota požadované hodnoty nastavená na displeji Funkce stop (4.3.1). Parametr je nastaven jako procentní hodnota na displeji Proporcionální tlak (4.1.7). Nakonec je zobrazena výsledná aktuální požadovaná hodnota (SP). 17

18 Měřené hodnoty (1.2.4) Čerpadlo (1.3 až 1.8) TM TM Obr. 12 Měřené hodnoty Obr. 14 Čerpadlo 1 Na tomto displeji se ukazuje obecný stav všech měřených a vypočtených parametrů. Pokyn Analogové vstupy (1.2.5) Obr. 13 Řádky "Spotřeba energie" a "Spotřeba el. energie" se zobrazují pouze v soustavách Control MPC-E. Analogové vstupy Displej zobrazuje přehled analogových vstupů a aktuálně měřené hodnoty každého vstupu. Viz části Analogové vstupy (4.3.8), Analogové vstupy ( až ) a Analogové vstupy a měřená hodnota ( až ). TM Displej zobrazuje provozní stav jednotlivých čerpadel. Čerpadla mohou mít různé provozní režimy: Automatický Spolu s ostatními čerpadly v automatickém provozním režimu je čerpadlo řízeno PI regulátorem, který zabezpečuje, že tlaková stanice dodává požadovaný výkon. Ruční Čerpadlo není řízeno PI regulátorem. V ručním režimu pracuje čerpadlo v jednom z následujících provozních režimů: Max. Čerpadlo běží na maximálních otáčkách. (Tento provozní režim lze zvolit pouze pro čerpadla s proměnnými otáčkami). Normální Čerpadlo běží na nastavených otáčkách. Min. Čerpadlo běží na minimálních otáčkách. (Tento provozní režim lze zvolit pouze pro čerpadla s proměnnými otáčkami). Stop Čerpadlo bylo zastaveno. Kromě informací o provozním režimu lze na stavovém displeji odečíst různé parametry, např.: aktuální provozní režim zdroj řízení otáčky (pro čerpadla napájená ze sítě je zobrazeno pouze 0 nebo 100 %) spotřeba energie (jen Control MPC-E) spotřeba el. energie (jen Control MPC-E) provozní hodiny. 18

19 11.5 Provoz (2) V tomto menu lze nastavit většinu základních parametrů, např. požadovanou hodnotu, provozní režim a vynucené řízení čerpadel Provoz (2) může být změněno v úvodním menu Provozní režim systému (2.1.1) A C Obr. 15 Provoz Ve sloupci je zobrazen rozsah nastavení. V režimu řízení s uzavřenou smyčkou odpovídá rozsahu primárního snímače, vtomto případě 0-16 barů. V režimu řízení s otevřenou smyčkou je rozsah nastavení %. Nalevo od sloupce je zobrazena požadovaná hodnota 1 (A), tedy hodnota nastavená na displeji. Napravo od sloupce je zobrazena aktuální požadovaná hodnota (B), tedy požadovaná hodnota sloužící jako porovnání pro PI regulátor. Pokud nebylo vybráno žádné ovlivnění požadované hodnoty, jsou obě hodnoty totožné. Aktuální naměřená hodnota (výtlačný tlak) je zobrazena jako šedá část sloupce (C). Viz části Ovlivnění požadované hodnoty (4.1.3) a Nastavení funkce ovlivnění ( ). Ve spodní části displeje je řádek menu pro nastavení požadované hodnoty 1 a výběr provozního režimu, včetně provozních režimů Normální a Stop. Je možné zvolit další nastavení: provozní režim systému, řídící režim, požadované hodnoty pro uzavřenou a otevřenou smyčku a rovněž individuální řízení čerpadla. Požadovaná hodnota: Řízení s uzavřenou smyčkou: Měřicí rozsah primárního snímače Řízení s otevřenou smyčkou: % Požadovaná hodnota: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte položku Požadovaná hodnota 1 pomocí tlačítka nebo. Nastavte hodnotu pomocí tlačítka nebo. 3. Uložte nastavení Provozní režim: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte provozní režim Normální nebo Stop pomocí tlačítka nebo. Uložte nastavení Další nastavení: 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo, a stiskněte tlačítko. 3. Zvolte jedno z nastavení uvedených níže pomocí tlačítka nebo, a stiskněte tlačítko : provozní režim systému (viz část ) řídící režim (viz část ) požadovaná hodnota (viz část ) individuální řízení čerpadla (viz část ). Požadovaná hodnota je hodnota vhodná pro danou soustavu. B TM Obr. 16 Provozní režim systému Control MPC lze nastavit na šest různých provozních režimů. Obvyklé nastavení je Normální. Viz odst Provozní režim (1.2.1). Výkon požadovaný v provozních režimech Max., Min., Definováno uživatelem a Nouzový provoz lze nastavit v menu Nastavení. Chcete-li nastavit výkon čerpadla, můžete z uvedeného displeje přejít přímo do menu Nastavení. Můžete vybrat provozní režim Normální, Max, Min, Definováno uživatelem, Stop a Nouzový provoz. 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko. 3. Označte Provozní režim systému pomocí tlačítka nebo 4. Vyberte požadovaný provozní režim tak, že označíte jeden řádek se zaškrtávacími rámečky pomocí tlačítka nebo 5. Pokud chcete nastavit výkon min., max., definovaný uživatelem nebo nouzový provoz, označte požadovaný řádek ve spodní části displeje Viz části Min., max. a uživatelem definovaný výkon (4.3.14) a Nouzový provoz (4.3.5). Normální režim Řídící režim (2.1.2) Obr. 17 Řídící režim TM TM

20 Použít lze dva režimy řízení, jmenovitě s uzavřenou a otevřenou smyčkou. Například: Uzav. smyčka Typickým řídícím režimem je uzavřená smyčka, kde zabudovaný PI regulátro zabezpečuje, že systém dosahuje a udržuje zvolenou požadovanou hodnotu. Výkon je založen na nastavené požadované hodnotě pro uzavřenou smyčku. Viz obr. 18 a 19. Otevřená smyčka V řízení s otevřenou smyčkou běží čerpadla na stálé otáčky. Otáčky čerpadla jsou vypočítány z výkonu nastaveného uživatelem (0-100 %). Výkon čerpadla v procentech je úměrný průtoku. Režim řízení s otevřenou smyčkou se obvykle používá, když je stanice řízena externím regulátorem, který řídí výkon pomocí externího signálu. Externím regulátorem by mohl být například building management system (systém řízení budov) připojený k Control MPC. V takových případech funguje Control MPC jako ovladač. Viz obr. 20 a 21. Obr. 18 Tlaková stanice je řízena zabudovaným PI regulátorem (uzavřená smyčka) TM TM p [bary] Obr. 20 Tlaková stanice s externím řízením (otevřená smyčka) Průtok [m 3 /h] Požadova ná hodnota Obr. 19 Čas [s] Řídící křivka s uzavřenou smyčkou 1. Označte menu Provoz pomocí tlačítka. 2. Označte Další nastavení pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko. 3. Označte položku Řídící režim pomocí tlačítka nebo 4. Vyberte položku Uzavřená smyčka pomocí tlačítka nebo 5. Nastavte požadovanou hodnotu. Viz části Požadované hodnoty (2.1.3) a Provoz (2). TM Obr Průtok [m 3 /h] Řídící křivka s otevřenou smyčkou Vstup [%] z externího regulátoru Průtok Čerpadlo 1 Čerpadlo 2 Čerpadlo 3 Čerpadlo 4 TM Obr Vstup [%] z externího regulátoru Křivka řízení pro Control MPC-E v režimu s otevřenou smyčkou TM

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. MSS, MLD Multilift. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. MSS, MLD Multilift. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS MSS, MLD Multilift Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products MSS and MLD, to which this

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více