Zdravotnická záchranná služba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnická záchranná služba"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Jiří Šindler Ostrava 2014

2 Šindler J., 2014 ISBN Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani jinak šířená bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Veškerá práva autorů jsou vyhrazena.

3 Poděkování Tento text pro výuku byl vytvořen s podporou ESF v rámci projektu: Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH, číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/

4 Úvod Vážená studentko, vážený studente, Následující stránky učebního textu jsou věnovány modulu Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS). Cílem tohoto textu je poskytnout základní znalosti a přehled v oblasti fungování ZZS a to obecně pohledem na tuto složku jako základní složku IZS a zejména pak konkrétně na její činnost v rámci problematiky řešení následků mimořádných událostí v podzemních stavbách a tunelech. Tento text je zpracován formou vhodnou pro distanční vzdělávání, tak aby práce s ním byla co nejjednodušší. Každá kapitola začíná náhledem kapitoly, ve kterém je uvedeno, o čem budeme v kapitole mluvit a proč. V náhledu kapitoly se také dovíte, kolik času by Vám studium mělo zabrat. Prosím mějte na paměti, že se jedná pouze o informativní údaj, nebuďte proto prosím rozladěni, když se budete kapitole věnovat delší popřípadě kratší dobu. Za kapitolou následuje shrnutí, ve kterém budou zdůrazněny informace, které byste si měli zapamatovat. To že jste probíranou látku správně pochopili a že jí rozumíte si můžete ověřit formou kontrolních otázek a testů, které by Vám měly poskytnout dostatečnou zpětnou vazbu k rozhodnutí, zda pokračovat ve studiu nebo věnovat delší čas opakování kapitoly. V průběhu studia narazíte na tzv. korespondenční úkoly. Tyto úkoly je potřeba vypracovat a v termínech daných Vaším studijním harmonogramem odevzdat. Tyto korespondenční úkoly poslouží k Vašemu závěrečnému zhodnocení. 2

5 Pro zjednodušení orientace v textu je zaveden systém ikon: Čas pro studium Odhadovaný čas, který budete potřebovat pro prostudování daného tématu Shrnutí kapitoly Shrnutí nejdůležitějších informací, které byste si rozhodně měli pamatovat Otázky Kontrolní otázky, pro formulace odpovědí Správná odpověď Správná odpověď na kontrolní otázky Test Test, podle kterého zjistíte, jak na tom jste Přestávka Samá práce, žádná legrace? Někdy je prostě potřeba trošičku polevit, abyste se ve výkladu neutopili. Náhled kapitoly V takto označeném textu se dovíte, co Vás čeká a nemine Literatura Doplňková literatura, pro kterou můžete sáhnout v případě, že něčemu nebudete rozumět, nebo Vás některé téma extrémně zaujme Zapamatujte si Definice, chytáky, zajímavosti, prostě důležité věci, které je potřeba zdůraznit Rada autora Poradíme, pomůžeme Korespondenční otázka Tuto otázku je potřeba vypracovat a zaslat tutorovi podle jeho pokynů (pozor hlídejte si termíny!) Přeji Vám, aby čas strávený nad tímto textem byl co možná nejpříjemnější, a nepovažovali jste ho za ztracený. Autor 3

6 1. Úvod do problematiky ZZS Kapitola obsahuje základní informace a odborné pojmy z oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby. Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je poskytnutí základních informací o zdravotnické záchranné službě jako zdravotní službě a zároveň o organizaci, která tuto službu poskytuje jako základní složka IZS, podílející se na zdolávání mimořádných událostí a přednemocniční neodkladné péči (PNP). Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti nad rámec obsahu odborných předmětů, které se obecně zabývají postupy při likvidaci havárií a katastrof a problematikou integrovaného záchranného systému. Klíčová slova Mimořádná událost (MU), Integrovaný záchranný systém (IZS), složky IZS, Zdravotnická záchranná služba (ZZS), dopravní nehoda na komunikaci a v podzemní stavbě (vč. tunelu ) Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 1 hodinu času. 1.1 Úvod Pojem zdravotnická záchranná služba má dva významy jednak se užívá jako označení tzv. zdravotní služby v systému zdravotní péče, pro potřebu zde uváděné problematiky je podstatnější druhý význam označení subjektu, který zdravotnickou záchrannou službu zajišťuje. Tímto subjektem je v ČR výhradně příspěvková organizace zřízená krajem s jednotným názvem Zdravotnická záchranná služba XY kraje (ZZS kraje). ZZS kraje je jednou ze tří základních složek IZS a je významnou součástí systému poskytování potřebné pomoci při likvidaci následků havárií a katastrof, resp. v oblasti poskytování pomoci zraněným a osobám, které v souvislosti s mimořádnou událostí utrpěly újmu na zdraví nebo jim tato újma hrozí. Zdravotnická záchranná služba je z historického hlediska bezpochyby nejmladší základní složkou IZS. Poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) prošlo v ČR velmi zajímavým vývojem od prvních aktivit jednotlivých nemocnic a výjezdů jejich personálu do terénu za pacienty v ohrožení života nebo s rizikem vážných zdravotních následků při neposkytnutí okamžité pomoci až po dnešní organizovanou samostatnou složku, pokrývající svou působností území celého státu za přesně definovaných podmínek pro poskytnutí PNP. Z časového 4

7 hlediska není možné zcela přesně definovat datum vzniku ZZS. Systém PNP se začal rozvíjet teprve na přelomu 70. a 80. let minulého století. Do dnešní organizované podoby byl (zejména z pohledu patřičné legislativní opory) zkonsolidován fakticky až účinnosti zákona o zdravotnické záchranné službě s účinností od roku Organizace, úkoly a činnost ZZS kraje Organizace ZZS kraje Zdravotnická záchranná služba je na území ČR zřízena ve všech krajích. Dostupnost ZZS vychází z požadavků stanovených zákonem a je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami. Plán určuje rozmístění jednotlivých výjezdových základen tak, aby místo události bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny do 20 minut od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska. Všimněme si tedy zejména pojmů výjezdová základna, výjezdová skupina a zdravotnické operační středisko. Tyto součásti ZZS kraje jsou základními články k plnění úkolů ZZS a její činnosti při zdolávání mimořádných událostí Úkoly a činnost ZZS kraje Jaké jsou tedy hlavní úkoly ZZS? Je to zejména nepřetržitý příjem tísňových výzev na národním čísle tísňového volání 155. Tento příjem zajišťuje pracoviště, označované jako zdravotnické operační středisko (ZOS). ZOS je centrálním pracovištěm operačního řízení na krajské úrovni. Je tedy jedno v každém kraji. Operačním řízením se rozumí celá řada úkolů spojených se zajišťováním ZZS. Z nejdůležitějších vyberme pro potřebu tohoto textu kromě příjmu a vyhodnocení naléhavosti tísňových volání také vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev, komunikaci s nimi a zajišťování dalších procesů spojených s péčí o pacienty (zejména komunikaci s poskytovateli akutní lůžkové péče pro zajištění předání pacientů, jejich přepravu apod.). Neopomenutelnou součástí operačního řízení a tedy činnosti ZOS je komunikace s operačními středisky dalších základních složek IZS a se složkami IZS obecně. Za zajímavost zde můžeme označit skutečnost, že z pozice operátorů ZOS jsou poskytovány instrukce k zajišťování první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události. Tyto instrukce jsou zpravidla telefonicky poskytovány laikům, nacházejícím se u postižené osoby a jsou širší veřejnosti známy jako telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) a telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP). 5

8 Za druhý základní úkol ZZS tedy logicky budeme považovat zajištění vlastní činnosti na místě události členy výjezdových skupin. Výjezdové skupiny vyjíždějí na místo události na pokyn operátora ZOS zpravidla z výjezdových základen, což jsou pracoviště, na kterých jsou výjezdové skupiny rozmístěny podle plánu pokrytí území kraje (viz předchozí kapitola 1.2.1) Výjezdovou skupinu (VS) tvoří zdravotničtí pracovníci se stanovenými odbornými předpoklady. Podle složení a povahy činnosti se VS člení na skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), jejichž členem je lékař a výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost rovněž v setkávacím systému, označovaném slangově jako "rendezvous" (RV). Lékař v tomto případě není vázán na "velké sanitní vozidlo RLP, nýbrž k pacientům vyjíždí osobním nebo terénním (SUV) automobilem. Systém přednemocniční neodkladné péče se použitím RV stává flexibilnějším a umožňuje lepší pohyblivost lékaře ve spádovém území. Lékař není vázán na "velkou" sanitku a v případě potřeby může po ošetření pacienta ihned odjet k další události. 6

9 Podle typu dopravních prostředků, které VS využívají ke své činnosti, se VS člení na pozemní, letecké, příp. vodní. V rámci ČR je pokrytí území zajištěno deseti leteckými VS (nejsou tedy v každém kraji, dostupnost území je zajištěna spoluprací a koordinací ZOS jednotlivých ZZS krajů). Leteckými VS se rozumí posádky vrtulníků, označované nepřesně, avšak všeobecně a širší veřejnosti i odborníkům známé jako letecká záchranná služba (LZS). Výjezdová skupina má nejméně dva členy, z nichž jeden je vedoucím VS. Počet členů v jednotlivých skupinách bývá u skupiny RZP zpravidla 2 (výjimečně 3), u skupiny RLP 2 4 podle typu dopravního prostředku. 7

10 2. Činnost ZZS v místě MU Kapitola obsahuje informace o činnosti výjezdových skupin ZZS a obecně zástupců zdravotnické složky na místě mimořádné události. Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je seznámení s průběhem a základními principy postupu na místě mimořádné události se zaměřením na společný postup složek IZS. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti nad rámec obsahu odborných předmětů, které se obecně zabývají postupy při likvidaci havárií a katastrof a problematikou integrovaného záchranného systému. Klíčová slova Mimořádná událost (MU), Integrovaný záchranný systém (IZS), složky IZS, Zdravotnická záchranná služba (ZZS), dopravní nehoda na komunikaci a v podzemní stavbě (vč. tunelu ) Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 2 hodiny času. 2.1 Úvod Na místě mimořádné události může výjezdová skupina vykonávat činnost samostatně. Budeme-li však předpokládat rozsah události, vyžadující společný postup složek IZS, pak i vlastní činnost ZZS na místě této události bude koordinovaná. Každá výjezdová skupina má svého vedoucího, ten je určen interně, v rámci vlastní organizace (ZZS kraje) a to podle typu výjezdové skupiny. Je-li členem výjezdové skupiny lékař, pak je právě on vedoucím skupiny. Jedná-li se o výjezdovou skupinu bez lékaře (RZP), pak je vedoucím skupiny její člen zpravidla s odbornou kvalifikací zdravotnický záchranář. Pokud se na místě mimořádné události setká více výjezdových skupin, pak koordinujícího vedoucího určuje v souladu s dikcí příslušného právního předpisu zdravotnické operační středisko. Položme si otázku: Co znamená více výjezdových skupin? Za organizačně technickou zajímavost lze považovat skutečnost, že pojem více výjezdových skupin a využití principu určení zdravotnickým operačním střediskem se uplatní v případech, kdy je na místě mimořádné události méně než 5 výjezdových skupin nebo 15 postižených osob (zraněných). 8

11 V případě, kdy je počet výjezdových skupin nebo zraněných vyšší, použije se princip organizace odpovídající mimořádné události s hromadným postižením osob. U takovýchto mimořádných událostí je pak logickou nutností koordinovaný společný postup složek IZS. 2.2 Reakce ZZS na tísňové volání Pro vyslání výjezdové skupiny na místo mimořádné události platí jasná pravidla. Těmito pravidly rozumíme zejména rozhodnutí operátora ZOS o vyslání příslušné výjezdové skupiny ZZS podle tzv. stupně naléhavosti tísňového volání. Tísňové volání má tyto stupně naléhavosti: 1. stupeň, tj. situaci, kdy došlo k selhání základních životních funkcí u postiženého nebo toto selhání hrozí. Dalším případem, odpovídajícím tomuto nejvyššímu stupni naléhavosti je mimořádná událost s hromadným postižením osob 2. stupeň je definován jako stav postiženého, u kterého pravděpodobně hrozí selhání základních životních funkcí 3. stupeň tomuto stupni naléhavosti odpovídá situace, kdy u postiženého nehrozí selhání základních životních funkcí, ale stav vyžaduje poskytnutí zdravotnické záchranné služby 4. stupeň pak definuje stav, kdy nejde o případy, odpovídající stupni naléhavosti 1 3, ale operátor ZOS o vyslání výjezdové skupiny. Z uvedených skutečností jsou zřejmé zejména dvě důležité skutečnosti: a) posouzení stupně naléhavosti a tudíž vyslání příslušné výjezdové skupiny je plně v kompetenci ZOS, resp. jeho operátorů. Tito musí mít odpovídající odborné vzdělání a vysokou erudici pro správné vyhodnocení situace a stanovení stupně naléhavosti tísňového volání b) jedná li se o mimořádnou událost s hromadným postižením osob, je automaticky stanoveno, že tato situace odpovídá nejvyššímu stupni naléhavosti tísňového volání a na místo je tedy spolu s dalšími výjezdovými skupinami podle místa jejich dislokace vždy vyslána minimálně jedna výjezdová skupina RLP (tedy skupina, jejímž členem je lékař) 9

12 2.3 Činnost a koordinace poskytnutí neodkladné péče Činnost na místě mimořádné události je zaměřená především na poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám (zraněným). Jedná se tedy o poskytnutí zdravotní péče s využitím zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky. Součástí poskytnutí této péče je následný převoz zraněných k dalšímu ošetření, zpravidla jde tedy o přepravu k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče (urgentní příjmy nemocnic apod.) Jedná-li se o mimořádnou událost s hromadným postižením osob, je činnost zdravotnické složky koordinována vedoucím zdravotnické složky a organizována v rámci třídících skupin, skupiny přednemocniční neodkladné péče a skupiny odsunu postižených osob. Vedoucím třídících skupin a skupiny přednemocniční neodkladné péče je vedoucí lékař. Vedoucí zdravotnické složky určuje osoby začleněné do uvedených skupin, určuje vedoucí skupin a stanovuje jim úkoly. Zároveň je přímým partnerem veliteli zásahu, jako nejvyšší představitel zdravotnické složky na místě takovéto mimořádné události. Na tomto místě je vhodné ještě osvětlit, proč se objevuje další pojem a to zdravotnická složka mimo pojem ZZS. Zdravotnickou složkou se totiž rozumí nejen členové výjezdových skupin ZZS, ale i všechny další osoby, které se na místě mimořádné události s hromadným postižením osob podílejí na poskytování přednemocniční neodkladné péče. To může být personál složek IZS (např. určení hasiči, zaměstnanci poskytovatelů zdravotnických dopravních služeb, personál dalších poskytovatelů zdravotních služeb atd.). Nejedná se tedy výhradně a pouze o personál ZZS kraje. Vedoucí zdravotnické složky, vedoucí skupin a členové třídících skupin jsou označeni reflexní vestou, příp. rukávovou páskou s příslušným nápisem komunikace na místě MU Kromě přímé verbální komunikace využívá ZZS obdobně jako ostatní složky IZS rádiovou komunikaci v místě MU a taktéž mezi místem MU a zdravotnickým operačním střediskem. Pro komunikaci se využívá jak síť interní (zpravidla analogová), tak síť pro komunikaci v rámci složek IZS (digitální Pegas-Matra). Nezřídka se zejména pro komunikaci mezi místem mimořádné události a zdravotnickým operačním střediskem využívají veřejné telefonní sítě pro mobilní komunikaci. 10

13 Podrobnosti k problematice komunikace najdete v samostatném modulu tohoto učebního textu. 2.4 Ochranné prostředky základní vybavenost Členové výjezdových skupin, jako zaměstnanci zdravotnické záchranné služby kraje, jsou vybavováni základními ochrannými prostředky v souladu s pravidly, stanovenými právními předpisy, určujícími obecné povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti. Vysvětlení informace uvedené v předchozím dlouhém souvětí je jednoduché. Zaměstnanci disponuji základní výbavou pracovním oděvem a obuví. K plnému pochopení této poměrně důležité informace v dalších souvislostech je potřebné vysvětlit několik skutečností: a) Z charakteru činnosti této základní složky IZS statisticky vyplývá, že více než 95 % událostí je řešeno v místech, kde není žádná potřeba jiných osobních ochranných prostředků. Jedná se o veřejná prostranství, obytné budovy, zařízení služeb, provozoven a výrobních prostor apod. Zpravidla se předpokládá ošetření jednotlivců, příp. několika osob jejichž stav, 11

14 vyžadující operativní zásah ZZS, vyplývá z akutních zdravotních potíží (interní, neurologické, příp. úraz). Toto je jednoznačně rozhodující část činnosti ZZS! b) Jedná-li se o případy, kdy je potřebné poskytnout přednemocniční neodkladnou péči za jiných okolností např. u dopravních nehod s nutností vyproštění osob, při různých typech úrazů v nepřístupném terénu, v průmyslových provozech, při událostech s rizikem výskytu nebezpečných látek a obecně v jinak složitých podmínkách, předpokládá se a v praxi funguje koordinovaný postup složek IZS. Tento pojem koordinovaný postup složek IZS - se objevuje v základní legislativě pro činnost složek IZS při společném zásahu zákonu o integrovaném záchranném systému. Konkrétně se v podstatě ve všech uvedených souvislostech jedná o spolupráci s jednotkami požární ochrany. c) Vybavenost členů VS bývá různá v jednotlivých krajích. Tato skutečnost vyplývá z vlastní zřizovatelské funkce na rozdíl od PČR a HZS neexistuje centrální řízení ani legislativa, stanovující např. vzhled a provedení ochranného oděvu, vyjadřujícího příslušnost k ZZS příslušného kraje. V tomto směru jsou odlišnosti značné, zejména v barevném provedení oděvu, používané obuvi a další vybavenosti. V některých krajích je např. běžné používání ochranných přileb, jinde nejsou tyto ochranné prostředky součástí vybavení vozidel, či jednotlivých členů VS. d) Vybavenost a charakter ochranných prostředků by měla odpovídat rizikům pro činnost ZZS v příslušné oblasti (kraji) a vychází z analýzy rizik území v návaznosti na příslušnou plánovací dokumentaci (krizový plán, potažmo havarijní plán kraje), příp. z další závazné dokumentace pro tuto oblast aktuálně např. implementace směrnice EU pro oblast výskytu a eliminace rizik spojených s výskytem vysoce nakažlivých nemocí vybavenost speciálními ochrannými prostředky Za speciální prostředky osobní ochrany jednotlivých členů VS považujme tedy v uvedeném kontextu minimum dalších konkrétních součástí vybavení. Na prvním místě bychom mohli uvést ochranu hlavy (přilba) a očí (brýle) a respirátor pro ochranu dýchacích cest proti prachovým částicím. S částečnou vybaveností lze počítat kraj od kraje s určitým stupněm vybavenosti proti rizikům spojeným s pohybem v prostředí s nebezpečnými látkami jde zejména o lehké ochranné obleky, určené primárně pro činnosti související s ohrožením vysoce nakažlivými chorobami. Tyto prostředky svým technickým provedením a 12

15 parametry odpovídají i potřebám ochrany proti širšímu spektru nebezpečných látek. Na tomto místě je tedy potřebné zdůraznit, že obdobně, jako je tomu u řadových příslušníků PČR, působících v terénu v rámci pořádkové služby, ani zdravotnická záchranná služba NEDISPONUJE žádnými ochrannými prostředky, které by umožnily předpokládat nasazení členů VS v nedýchatelném prostředí, v prostředí s výskytem zplodin hoření, působením vysokých teplot, výskytem nebezpečných látek. Uvedená objektivní omezení se tedy logicky týkají i připravenosti nebo přesněji nepřipravenosti, resp. omezených možností v případě úvah a plánování postupů se zapojením ZZS v prostorech podzemních staveb, tunelů a prostorech s obdobnými předpokládanými riziky pro činnost příslušníků a členů záchranných složek (složek IZS). 2.5 Specifické události MU v tunelu Pravidla pro činnost ZZS jsou dána obecně souvisejícími právními předpisy - zákony o IZS, ZZS a jejich prováděcími předpisy, konkrétněji pak zejména: a) Souborem typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu b) Doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof c) Metodickými pokyny vydanými v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR d) Aplikací pokynů a směrnic s mezinárodní platností (v rámci EU) Závěrem se tedy věnujme nosnému tématu společně řešené problematiky předpokládanému využití sil a s prostředků zdravotnické záchranné služby při vzniku mimořádné události v tunelových stavbách. Jak vyplynulo z výše podrobně popsaných souvislostí a možností využití ZZS kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému, je využití členů pozemních a leteckých výjezdových skupin při provádění záchranných a likvidačních prací k odstranění následků mimořádných událostí v těchto specifických prostorech (stavbách zejména silničních a železničních tunelech) předpokládáno a je a velmi pravděpodobné. To znamená prakticky součinnost s ostatními složkami IZS v případech kdy dojde k následkům na zdraví postižených osob, příp. kdy hrozí riziko zranění při provádění vlastního zásahu. 13

16 Pro vytvoření podmínek pro úspěšné poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým (zraněným) osobám je nutný koordinovaný postup jak na místě události (na taktické úrovni řízení), tak na úrovni operačních středisek (operační řízení) a u nejsložitějších a déle trvajících události i na strategické úrovni řízeni (činnost krizového štábu). Na místě mimořádné události je předpokládána koordinace velitelem zásahu a organizace místa zásahu s ohledem na potřebu vyproštění, laického třídění, poskytnutí první pomoci, případně provedení dekontaminace apod. a dopravu (zpravidla přenesení) postižených mimo působení rizikových faktorů (mimo nebezpečnou zónu), kde je pak zahájena komplexní péče o pacienta od dalšího (lékařského) třídění, přes poskytnutí přednemocniční neodkladné péče po zajištění přepravních kapacit a dopravu pacientů k poskytovatelům akutní lůžkové péče (urgentní příjmy, resp. nemocnice). Na operační úrovni se jedná zejména o vytvoření informační podpory, vedení související komunikace operačních středisek jednotlivých složek a zajištění bezproblémového transportu a příjmu pacientů u poskytovatelů akutní lůžkové péče. Tato koordinace a informační podpora pak hraje významnou roli i na strategické úrovni řízení, pokud je realizováno. 14

17 Zdravotnická záchranná služba Ing. Jiří Šindler Vydala VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, roku 2014 Vydáno za podpory ESF v rámci projektu: Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH, číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/ vydání Publikace neprošla jazykovou úpravou ISBN

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví.

Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví. Zpráva o postupu prací na Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví. III.ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 14.-15.11.2006 MUDr. Dana Hlaváčková Fáze 1 Definice cílového stavu krizové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 131 Sbírka zákonů č. 374 / 2011 Strana 4839 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím

Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím 11. Konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 27.-28.listopadu 2014 Co je (bio)hazard tým

Více

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Počet výjezdových stanovišť a posádek v roce 2010 19 výjezdových

Více

CVIČENÍ DÁLNICE Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK MEKA Brno

CVIČENÍ DÁLNICE Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK MEKA Brno CVIČENÍ DÁLNICE 2016 Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JmK MEKA 16. 2. 2017 Brno Charakteristika cvičení Krajské prověřovací cvičení složek IZS s tématem: Činnost složek IZS

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Letecká záchranná služba po roce 2020?

Letecká záchranná služba po roce 2020? Letecká záchranná služba po roce 2020? Eva Smržová, Sekce LZS SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR (2017) 14 krajů = 14 ZOS 584 výjezdových skupin 10 vrtulníků LZS 1 094 808 výjezdů 5670 akcí

Více

Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O

Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O Traumaplán ZZS základ operačního řízení při HPZ/O 12. Ročník konference Medicína katastrof 26. a 27. listopadu 2015 Universita Hradec Králové MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Zdravotnická záchranná služba JmK,

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové

V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Je urgentní příjem přínosem zdravotnickému zařízení a zdravotnické záchranné službě? Petr Hubáček Mimořádná

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V ROCE MUDr. Jaroslav Valášek Ing. Jaroslav Slezák

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V ROCE MUDr. Jaroslav Valášek Ing. Jaroslav Slezák MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S HROMADNÝM POSTIŽENÍM OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY V ROCE 2013 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Ředitel MUDr. Schwarz MUDr. Jaroslav Valášek Ing. Jaroslav Slezák UDÁLOST: Datum:

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

VNN úloha Ministerstva zdravotnictví v oblasti krizového řízení a spolupráce s ostatními resorty

VNN úloha Ministerstva zdravotnictví v oblasti krizového řízení a spolupráce s ostatními resorty VNN úloha Ministerstva zdravotnictví v oblasti krizového řízení a spolupráce s ostatními resorty Odborný seminář 5.4.2017 a 12.4.2017 - Nemocnice Na Bulovce Hejdová J. Základní právní předpisy zákon č.

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS. MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS. MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany TVORBA TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU ZZS MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. Ing. Miroslav Procházka Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Struktura Traumatologické plány, typy, požadavky TP ZZS začlenění,

Více

STČ 06/IZS. Použité definice a pojmy

STČ 06/IZS. Použité definice a pojmy Použité definice a pojmy 1 Akutní lůžkovou péčí intenzivní se rozumí zdravotní péče, která je poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu

ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu Zákon o ZZS a související předpisy. Dne 6. 11. 2011 byl po dlouholetých diskuzích konečně schválen zákon o zdravotnické záchranné službě. Upravuje fungování ZZS v České

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP Doporučený postup ZZS při řešení HPZ Správné vyhodnocení tísňové výzvy a vyslání

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

STČ 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech

STČ 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech STČ 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného

Více

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 4. 1. 2017 MUDr. Jaroslav Kratochvíl kratochvilj@zzsjck.cz Změny, novinky v provozu a aktivity K13 v roce 2016 Po dohodě s provozovatelem vrtulníku došlo

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století. Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP

Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století. Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP Úloha LZS v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR ve 21. století Eva Smržová, Pracovní skupina pro LZS při SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR ve 21. století Legislativní ukotvení (zákony

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

It takes a system to save a life - ČR 2018

It takes a system to save a life - ČR 2018 It takes a system to save a life - ČR 2018 Jaroslav Kratochvíl 1,2,3, Eva Smržová 4,5 1 -Oddělení urgentního příjmu, Nemocnice České Budějovice, a.s. 2 -Oddělení urgentního příjmu dospělých, FN Motol 3-Zdravotnická

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.

Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o. Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o. Krizová připravenost MU KS při HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon

Více

Hromadné postižení zdravínehoda

Hromadné postižení zdravínehoda Hromadné postižení zdravínehoda autobusu Rokycany 8.4.2013 MUDr.Dvořák Bronislav Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje CLZS Armády ČR Plzeň-Líně vznik události dne 8.dubna 2013 v 6.38 min, teplota

Více

BIG BOSS Simulace v medicíně katastrof

BIG BOSS Simulace v medicíně katastrof BIG BOSS Simulace v medicíně katastrof R O MAN R E MES SILVIA T R NOVSKA D E NISA O SINOVA Kongres SSUMaMK, Vyhne 2017 Možnosti vzdělávání v oblasti medicíny katastrof Teoretická příprava (odborná literatura,

Více

Evakuace ZOS. zpátky do doby papírové. Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Mgr. Bc. Miroslav Tejkl

Evakuace ZOS. zpátky do doby papírové. Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Mgr. Bc. Miroslav Tejkl Evakuace ZOS Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy zpátky do doby papírové Autor: Mgr. Bc. Miroslav Tejkl Cvičení ZZS HMP v roce 2018 Taktická cvičení složek IZS (součinnostní) Najetí nákladního vozu

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK

Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK Koordinace traumatologického plánování KHK z pohledu ZZS KHK Mašek J., Žabka L., Klicperová Z. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Příprava traumatologického plánu (TP) od 1. 1. 2004

Více

Hromadné postižení zdraví

Hromadné postižení zdraví Spolupráce jednotek IZS při DN Tunel - mimořádná událost, více zraněných Hromadné postižení zdraví MUDr. Zvolánek Rudolf MUDr. Mezulianík René ZZS Jmk, p.o. Dopravní úrazy 2015, Brno 4.6.2015 Smysluplnost

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Popis současného stavu

Popis současného stavu Popis současného stavu 1.1. Zdravotnická záchranná služba popis organizace a její činnosti (1) Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje především odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Kromě toho

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

- Kontaktní místo - opravdu šok pro nemocnici? -

- Kontaktní místo - opravdu šok pro nemocnici? - - Kontaktní místo - opravdu šok pro nemocnici? - Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99 benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek otevírá některé aspekty praktického naplnění

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči. MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči. MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK Konference 24hodinová dostupnost lékařské péče 6. března 2014 Síť zařízení ZZS do 31. 12. 2002 MZ ČR

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Úvod Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný

Více

Certifikovaný kurz OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

Certifikovaný kurz OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE Certifikovaný kurz OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE 1 Cíl certifikovaného kurzu... 2 1.1 Cíl vzdělávacího programu... 2 1.2

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno 1.6.2017 MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR 1789 Tabelární veytah alfabetní knížky kapsecý nejhlavnějších

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

Krizové řízení v obci Písty

Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace čí jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací,

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Zdolávání mimořádných událostí

Zdolávání mimořádných událostí 6. Zdolávání mimořádných událostí 6 - Zdolávání mimořádných událostí Počet vyučovacích hodin předmětu 68 Počet vyučovacích hodin bloku: 6. Nasazení sil a prostředků 22 6.2 Zásahy na nebezpečné látky 6

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

CVIČENÍ SLOŽEK IZS JMK K OVĚŘENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Hradec Králové,

CVIČENÍ SLOŽEK IZS JMK K OVĚŘENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Hradec Králové, TRAUMA 2009 CVIČENÍ SLOŽEK IZS JMK K OVĚŘENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Hradec Králové, 27. 11. 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín: 20. srpna 2009 Cvičí: - všechny základní složky IZS JMK + ústavní

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Netradičně tradiční cvičení složek IZS

Netradičně tradiční cvičení složek IZS Medicína katastrof Brno 16.2.2017 Netradičně tradiční cvičení složek IZS Petr Hubáček, Jarmila Kohoutová Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Fakultní nemocnice Olomouc Dáváme šanci životu AUTOBUS

Více