ATELIER FONTES, s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 OBSAH: 1. ÚVOD ZADÁNÍ KONCEPCE ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONCEPCE OBSAH KONCEPCE V ANALYTICKÉ ČÁSTI Tištěné výstupy Digitální výstupy NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI (DATY)...10 SEZNAM TABULEK: TABULKA 1.1. SEZNAM TABULEK SAMOSTATNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI...3 TABULKA 1.2. SEZNAM MAPOVÝCH VÝSTUPŮ 1 : TABULKA 1.3. PŘEHLED SOUBORŮ TEXTOVÉ ČÁSTI...9 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.1

2 1. ÚVOD Zodpovědný zpracovatel kapitoly: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o ZADÁNÍ KONCEPCE Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (dále jen "Koncepce") byla zadána formou výběrového řízení dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi objednatelem - Jihomoravský kraj a zhotovitelem - ATELIER FONTES, s.r.o. podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podle této smlouvy o dílo je řešení Koncepce rozděleno do 4 částí s uvedenými termíny plnění: a) Analytická část ( ). b) Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice ( ). c) Prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny ( ). d) Ekonomické hodnocení ( ). Touto zprávou je tedy uzavírána etapa I. Analytická část ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONCEPCE Koncepce je poměrně velmi obsáhlé a složité dílo. Proto zhotovitel přizval ke spolupráci další kooperující firmy: AGERIS, s.r.o., a LŐW & spol, s.r.o. Celé dílo bylo rozděleno na tématické části podle zadané osnovy a každá tématická část má svého osobního garanta. Jeho jméno je uvedeno vždy v záhlaví příslušné kapitoly v textové části i na mapách. ATELIER FONTES, s.r.o. plnil navíc řídící a kontrolní funkci OBSAH KONCEPCE V ANALYTICKÉ ČÁSTI Koncepce obsahuje ve své analytické části (Etapa 1.) tištěné a digitální výstupy TIŠTĚNÉ VÝSTUPY Textová část Textová část obsahuje tuto úvodní kapitolu, devět tématických kapitol zadaných v osnově a vloženou kapitolu Ostatní biotopy. Do textové části jsou vloženy i obrázky, grafy a souhrnné tabulky. Každý z těchto typů příloh je číslován zvlášť vždy pro každou kapitolu. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.2

3 Tabulková část Tabulková část je rozsáhlejší příloha obsahující výchozí údaje o řešeném území zdrojové podklady pro vlastní analýzy. Sem byly vloženy tabulky většího rozsahu se samostatným číslováním, zbývající tabulky jsou v textu - opět se svým samostatným číslováním. Poznámka: V přehledu tabulek jsou uvedeny i tabulky, které pro svůj velký rozsah nebyly tištěny do samostatné tabulkové části - viz poznámka v závorce za názvem tabulky. Tabulka 1.1. Seznam tabulek samostatné tabulkové části číslo tabulkové přílohy název tabulky Kapitola 1 soubor seznam_tab.xls 1.1. Datový model 11_Datovy_model_KOP.xls 1.2. Tiskový model 12_Tiskovy_model_KOP.xls Kapitola Úhrnné hodnoty druhů pozemků v roce 1994 [ha] 2.2. Úhrnné hodnoty druhů pozemků v roce 2003 [ha] 2.3. Desetileté srovnání zastoupení druhů pozemků v Jihomoravském kraji [ha] 2.4. Desetileté srovnání zastoupení druhů pozemků v Jihomoravském kraji [%] 2.5. Vývoj výměry trvalých travních porostů a lesů mezi roky 1994 a Zornění, lesnatost, zatravnění katastru v roce 2003 [%] 2.7. Zařazení katastrů do zemědělských výrobní oblastí 2.8. Výsledky dotazníkové akce zaměřené na pracovníky ochrany přírody úřadů obcí s rozšířenou působností Kapitola Přehled ZCHÚ na PUPFL (pouze v elektronické podobě) 31_ZCHU_lesy.xls Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.3

4 Kapitola 4 VODNÍ EKOSYSTÉMY 4.1. Podrobný přehled nádrží Jihomoravského kraje > 1 ha 41_nadrze_JMK.xls 4.2. Nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. 42_nadrze_PMO.xls 4.3. Nádrže dle směrného vodohospodářského plánu (SVP) 4.4. Mokřady nadregionální, regionální a lokální významnosti 4.5. Jezy a stupně na tocích ve správě Povodí Moravy zpracovávané v rámci plnění IS 4.6. Významné morfologické úpravy toků a příčné překážky na tocích povodí Moravy (pouze v elektronické podobě) 4.7. Významné morfologické úpravy toků a příčné překážky na tocích povodí Dyje (pouze v elektronické podobě) 4.8. Vysvětlivky k popisu hodnocení morfologických úprav a příčných překážek na tocích Kapitola Katastry s ekologicky cennými zámeckými a jinými parky Kapitola Prvky ÚSES realizované z Programu péče o krajinu 6.2. Příklady nejvýznamnějších zavlečených druhů, jejichž následné invaze byly synantropně omezeny 6.3. Druhy, po jejichž zavlečení došlo k různě rozsáhlým invazím 6.4. Druhy, jejichž invazím předcházela introdukce jejich hostitelských rostlin nebo jiné antropogenní předpoklady Kapitola 7 43_nadrze_SVP.xls 44_mokrady.xls 45_jezy_a_stupne.xls 46_Morfo_Morava.xls 47_Morfo_Dyje.xls 48_Morfo_legenda.doc 51_parky_tab.xls 61_USES_PPK.xls 624_Invaze_tab.xls 624_Invaze_tab.xls 624_Invaze_tab.xls Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.4

5 Kapitola Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Blansko 8.2. Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Brnoměsto 8.4. Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Břeclav 8.5. Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Hodonín 8.6. Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Vyškov 8.7. Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Znojmo 8.8. Podrobná charakteristika památných stromů okresu Blansko 8.9. Podrobná charakteristika památných stromů okresu Brno-město Podrobná charakteristika památných stromů okresu Brno-venkov Podrobná charakteristika památných stromů okresu Břeclav Podrobná charakteristika památných stromů okresu Hodonín Podrobná charakteristika památných stromů okresu Vyškov Podrobná charakteristika památných stromů okresu Znojmo 81_ZCHU_Blansko.xls 82_ZCHU_Brno-město.xls 83_ZCHU_Brno-venkov.xls 84_ZCHU_Breclav.xls 85_ZCHU_Hodonin.xls 86_ZCHU_Vyskov.xls 87_ZCHU_Znojmo.xls 88_pamstromy_Blansko.xls 8.3. Podrobná charakteristika ZCHÚ okresu Brnovenkov 89_pamstromy_Brnomesto.xls 810_pamstromy_Brnovenkov.xls 811_pamstromy_Breclav.xls 812_pamstromy_Hodonin.xls 813_pamstromy_Vyskov.xls 814_pamstromy_Znojmo.xls Památné stromy JMK - návrhy 815_pamstromy_navrhy.xls Kapitola 9 Kapitola 10 Kapitola 11 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.5

6 Dokladová část Dokladová část obsahuje: a) odpovědi respondentů na anketu zaměřenou na potřeby a informace pracovníků státní správy pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností, b) odpovědi respondentů na dotazník zjišťující informace o existenci vybraných jevů v katastrech obcí s rozšířenou působností (např. sady, zatravnění, parky, erozi apod.). c) zápisy a záznamy z jednání Mapová část Analytické mapy 1 : Sada tématických map v měřítku 1 : , ve kterých jsou přehledně znázorněny jevy důležité pro koncepční práci. Tyto mapové výstupy vyjadřují danou problematiku buď jako mapy s jevy (nad mapou DMÚ 200) nebo jako kartogramy (kartodiagramy) vztažené k základním prostorovým a správním jednotkám typu katastrální území apod. Přehled správního členění je obsahem mapové přílohy 1 : č Tato mapa je natištěna jako průsvitka k přikládání nad kartogramy k identifikaci katastrů. Celkový přehled analytických map 1 : uvádí následující tabulka. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.6

7 Tabulka 1.2. Seznam mapových výstupů 1 : číslo mapové přílohy název mapy Kapitola 1 soubor seznam_map.doc 1.1. Mapa správního členění 11_sprav_člen.mxd Kapitola Kartogram extenzifikace zemědělství ve vztahu k průměrným cenám zemědělských půd 2.2. Kartogram zornění pozemků a potenciální větrné eroze 2.3. Kartogram zornění pozemků, citlivých oblastí a potenciální vodní eroze 2.4. Kartogram informací o krajině dle dotazníkové akce 2.5. Kartogram ekologicky hospodařících zemědělských subjektů 2.6. Kartogram zemědělských výrobních oblastí a katastrů se zbytky extenzivních sadů a luk 2.7. Kartogram zastoupení přírodě blízkých ekosystémů trvalých travních porostů Kapitola 3 21_extenzifikace zemedelstvi_ ceny pud.mxd 22_zorneni_vetrna eroze.mxd 23_zorneni_vodni eroze.mxd 24_dotaznikova akce.mxd 25_ekozemedelci.mxd 26_sady_louky_ZVO.mxd 27_TTP.mxd 3.1. Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 31_st_prir.mxd Kapitola Kategorie vodních toků dle Koncepce 41_toky_kat.mxd 4.2. Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění řek 42_toky_priv.mxd 4.3. Mapa migračních bariér na tocích 43_migrace.mxd 4.4. Mapa hydrologických povodí a vodních útvarů 44_vod_utv.mxd 4.5. Mapa nádrží 45_nadrze.mxd 4.6. Mapa nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p. 46_nadrž_PMO.mxd 4.7. Mapa plánovaných nádrží 47_nadrz_plan.mxd 4.8. Mapa Ramsarských mokřadních lokalit 48_mokrady.mxd Kapitola 5 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.7

8 Kapitola Kartogram schválených ÚPO nebo ÚPSÚ a zapsaných KPÚ podle katastrů 6.2. Porovnání regionálního a nadregionálního ÚSES dle ÚTP R+NR ÚSES a dle územních plánů 61_UPD_KPU.mxd 62_USES.mxd 6.3. Kartogram realizací ÚSES podle katastrů 63_USES_real.mxd 6.4. Přírodní parky 64_pr_parky.mxd 6.5. Registrované významné krajinné prvky 65_VKP.mxd 6.6. Kartogram registrovaných významných krajinných prvků podle katastrů 66_reg_VKP.mx 6.7. Typizace krajin (dle Doc. Ing. arch. Jiřího Löwa) 67_region_Low.mxd 6.8. Mapa vyhodnocení kvality přírodního prostředí 68_regionalizace.mxd 6.9. Mapa výskytu bolševníku velkolepého podle katastrů 69_bolsevnik Naučné stezky a informační panely 610_n_stezky.mxd Kapitola Území Natura návrh 71_Natura.mxd Kapitola Mapa zvláště chráněných území 81_ZCHU.mxd 8.2. Památné stromy 82_pam_strom.mxd Kapitola 9 Kapitola 10 Kapitola 11 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.8

9 Pracovní mapy 1 : Mapy v měřítku 1 : mají obsahovat podle smlouvy zadaná témata společně ve stupni stav a návrh. Proto je na úrovni analytické části vytištěno 1 pracovní paré těchto map, které bude sloužit do doby, než budou zpracovány i návrhy v rámci dalších etap řešení Koncepce. Jednotlivé jevy pracovní mapy 1 : jsou znázorněny nad mapou DMÚ DIGITÁLNÍ VÝSTUPY Textová část Textová část je v digitální podobě odevzdána jednak ve formě souborů samostatných kapitol ve formátu Word, jednak ve formě souhrnného souboru ve formátu Word, a všechny tyto soubory jsou převedeny i do formátu PDF. Tabulka 1.3. Přehled souborů textové části číslo přílohy název přílohy soubor Titulní list I. Titulní list II. Poděkování Obsah titul_texty.doc titulac.doc podekovani.doc obsah.doc 1. Úvod 1.uvod.doc 2. Stav zemědělských ekosystémů 2.zemedelske_ekos.doc 3. Stav lesních ekosystémů 3.lesni_ekos.doc Obrázek 3.1. Deklarované funkce lesa Obrázek 3.2. Dlouhodobá opatření ochrany lesa Obr_31_DEKF.jpg Obr_32_DOOL.jpg 4. Stav vodních ekosystémů 4.vodni_ekos.doc 5. Stav ekosystémů ostatních ploch 5.ostani_ekos.doc 6. Stav krajiny 6.stav_krajiny.doc 7. Soustava NATURA soustava_NATURA.doc 7.NATURA_pril_EVL.doc 8. Zvláště chráněná území, památné stromy 8.ZCHU_pam_stromy.doc 9. Zvláště chráněné rostliny a živočichové 9.ZCH_druhy.doc 10. Ochrana přírody v sektorových politikách kraje 10.sektorova_politika.doc 11. Závěry a vývojové trendy 11.zavery_trendy.doc Poznámka: Soubory ve verzi po připomínkovém řízení mají na konci svého názvu před příponou uvedeno _opr. Například: 1.uvod_opr.doc. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.9

10 Tabulková část Přehled souborů tabulek samostatné tabulkové části je uveden v přehledu tištěných tabulkových výstupů. Mapová část Pro obsahovou i formální podobu grafických mapových údajů, které v rámci koncepce OP vzniknou či budou upraveny, případně aktualizovány, stanovil KrÚ JmK základní pravidla, jež jsou součástí smluvních ujednání se zhotovitelem. Dle těchto pravidel jsou grafické mapové údaje předávány v digitální podobě ve formátu shapefile ESRI. Jednotlivé datové sady jsou podrobně popsány formou tzv. metainformací v datovém modelu. Jednotlivé výkresy jsou charakterizovány prostřednictvím tzv. tiskového modelu zahrnujícího jak data získaná (podkladové mapy polohopis, správní členění apod.), tak data nově vzniklá či upravená (jednotlivé tématicky členěné datové sady např. ZCHÚ, registrovaná VKP, památné stromy apod.). Oba modely jsou znázorněny v níže uvedených tabulkách. Datový i tiskový model jsou přiloženy ve specializované tabulkové části jako Tabulka Datový model a Tabulka Tiskový model NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI (DATY) Velké množství různých údajů využívaných při zpracovávání koncepce OP JmK a požadavky zadavatele vedly zpracovatelský tým k vytvoření pracovních pravidel nakládání s údaji, jejichž obsahem byly zejména požadavky na: vlastnosti přebíraných údajů (formát dat, popis dat, způsob kartografického znázornění a geometrického vyjádření mapových dat apod)., způsob tématického začlenění těchto údajů do datového skladu zpracovatele (struktura adresářů, pravidla tvorby názvů identifikace), pravidla pro úpravu a aktualizaci získaných údajů, pravidla pro tvorbu nových údajů, stanovení prostředí v němž budou údaje zpracovávány (mapová data ArcGIS 8.3 či Topol 2001, textová a tabulková data - Microsoft Word v dohodnuté šabloně, tabulková data - Microsoft Excel a Microsoft Access apod.), popis údajů formou metainformací (zejména pro nově vzniklé údaje požadavek OOP Kr JmK) prostřednictvím jednotlivých položek (záznamů) datového modelu Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 1. ÚVOD str. 1.10

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545 241 842-3, E-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více