KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel:

2 ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, Brno, tel/fax: , KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Zadavatel: Jihomoravský kraj Pořízeno s podporou Státního fondu životního prostředí ČR Vypracoval: ATELIER FONTES, s.r.o Ing. Tomáš Havlíček zodpovědný řešitel Spolupracovali: AGERIS, s.r.o RNDr. Josef Glos RNDr. Jiří Kocián Ing. Draga Kolářová LŐW & spol., s.r.o. PaedDr. Pavel Hartl, CSc. Ing. Eliška Zimová Zakázkové číslo: Brno, duben 2005

3 O B S A H : 1. ÚVOD...3 Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o METODICKÉ POZNÁMKY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES)...6 Zodpovědný řešitel: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ LESNÍ EKOSYSTÉMY...9 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ EKOSYSTÉMY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ...11 Zodpovědný řešitel: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ VODNÍ EKOSYSTÉMY...14 Zodpovědný řešitel: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ OSTATNÍ POTŘEBY Doplňující podklady a související témata Kvantifikace opatření k vodnímu hospodářství krajiny a vodním ekosystémům EKOSYSTÉMY ANTROPOGENNĚ PODMÍNĚNÝCH STANOVIŠŤ...21 Zodpovědný řešitel: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ OBECNÁ OCHRANA DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN...24 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ OCHRANA KRAJINY...27 Zodpovědný řešitel: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (ZCHÚ)...30 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ PŘÍLOHY Kalkulace nákladů péče o maloplošná ZCHÚ nezařazená do soustavy Natura Přehled připravovaných maloplošných ZCHÚ mimo soustavu NATURA Kvantifikace věcných a osobních nákladů k ochraně a péči o lokality soustavy Natura Kalkulace hmotných nákladů pro EVL a ptačí oblasti soustavy NATURA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN...46 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ PAMÁTNÉ STROMY...49 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ PŘEHLED NÁKLADŮ NA OZNAČENÍ A PÉČI O PAMÁTNÉ STROMY Podle okresů Podle obcí INFORMAČNÍ NÁSTROJE...56 Zodpovědný řešitel: RNDr. Josef Glos, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ...56 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 1

4 13. MEZINÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE...58 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ SOUHRN...60 Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o NÁKLADY NA SLUŽBY K PRIORITNÍM ÚKOLŮM A OPATŘENÍM OSTATNÍ NÁKLADY Podklady, dokumentace a obdobné Realizace opatření k vodnímu hospodářství krajiny a vodním ekosystémům v terénu ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Finanční potřeby Finanční zdroje...67 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 2

5 1. ÚVOD Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o METODICKÉ POZNÁMKY Ekonomické vyhodnocení navazuje na předchozí etapy, zejména na vymezení prioritních úkolů a opatření ochrany přírody a krajiny. Pro tyto úkoly a opatření specifikuje formu plnění úkolu a podle této formy vymezuje 2 základní kategorie nákladů: 1. Náklady na vlastní agendu. Sem patří vlastní výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Patří sem tedy platy úředníků a režijní náklady úřadů. Náklady na agendu nelze exaktně kvantifikovat ve vztahu k jednotlivým prioritním úkolům a opatřením s ohledem na řadu nedostupných údajů. Proto jsou náklady řešeny zprostředkovaně přes potřebný počet odborných pracovníků. Tímto tématem se zabývá ve svých závěrech kapitola , a to zejména s ohledem na zavádění soustavy NATURA Náklady na služby. Sem spadají veškeré náklady, které bude třeba hradit z rozpočtů nositelů úkolů. Jedná se převážně o zajištění odborných podkladů jako podpory pro výkon státní správy nebo přímou péči o ZCHÚ nebo ZCHD. Zpracovatelé Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje se zaměřili především na specifikaci rozsahu těchto položek i nákladů na jejich plnění, protože se jedná o náklady na plnění těch činností, jež jsou v kompetenci orgánů ochrany přírody kraje a nižších dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se tedy o náklady nutné k výkonu státní správy. Tyto služby jsou přitom kvantifikovány jako jednorázové v období následujících 10 let nebo každoroční po stejnou dobu. V případě nově vyhlašovaných chráněných území je přihlédnuto k faktu, že péče o ně nebude desetiletá, ale kratší. Uváděná výše prostředků je orientačním propočtem minimálních nákladů potřebných pro realizaci opatření, neuvažuje s inflací, ani zásahy typu změny DPH, apod. Naplnění všech cílů specifikovaných ve 3. etapě nemůže být jen věcí orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje či orgánů ochrany přírody nižších stupňů. Realizaci mnoha opatření brání řada různých překážek, či je zapotřebí řešit množství problémů, které přesahují legislativní rámec ochrany přírody daný kompetencemi dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění, nebo územní rámec kraje. Kromě výše uvedených základních položek byly ještě v některých případech orientačně kalkulovány náklady na ostatní náměty, které zpracovatel považoval za užitečné a potřebné pro zajištění cílů ochrany přírody a krajiny. Z projednání i výsledků této kapitoly vyplývá celkové poddimenzování složek k výkonu státní správy v ochrany přírody a krajiny, a tedy i obecná potřeba posílení struktur ochrany přírody, a tedy i jejího finančního zajištění. Toto konstatování platí jak pro vlastní výkon státní správy i jeho přímou podporu, tak pro realizaci opatření v přírodě a krajině. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 3

6 1.2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK V etapě 3. a 4. byly použity tyto zkratky: AEO AOPaK, AOPK ČIŽP ČSOP EAFRD EIA EU EVL EVVO FO GIS HRDP CHKO JmK JPÚ KOD KPÚ KÚ LEADER LHO LHP MCHÚ MO MZe MZLU MŽP NP NPP agroenvironmentální opatření Agentura ochrany přírody a krajiny Česká inspekce životního prostředí Český svaz ochrany přírody European Agriculture Fund for Rural Devolepment - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova posuzování vlivů záměru na životní prostředí Evropská unie evropsky významná lokalita environmentální vzdělávání, výchova a osvěta fyzická osoba geografický informační systém horizontální plán rozvoje venkova chráněná krajinná oblast Jihomoravský kraj jednoduchá pozemková úprava kriticky ohrožený druh komplexní pozemková úprava krajský úřad Liaison entre les actions economic rural Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova lesní hospodářská osnova lesní hospodářský plán maloplošné chráněné území Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Ministerstvo životního prostředí národní park národní přírodní památka Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 4

7 NPR NS OD OOP OP OÚ OŽP KrÚ PO PRV PP PR PRLHJMK PřF MU PUOS PUPFL SEA SFŽP SCHKO SOD SOP TTP ÚPD ÚSES ÚSOP ÚVR ČSOP VKP VZCHÚ VÚ ZCHD ZCHÚ ZPF národní přírodní rezervace národní seznam ohrožený druh orgán ochrany přírody ochranné pásmo, ochrana přírody, operační program obecní úřad Odbor životního prostředí Krajského úřadu ptačí oblast, právnická osoba program rozvoje venkova přírodní památka přírodní rezervace Program rozvoje lesního hospodářství Jihomoravského kraje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity pozemek určený pro účely obrany státu (resp. území sloužící zájmům obrany státu) pozemek určený k plnění funkce lesa Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Státní fond životního prostředí Správa Chráněných krajinných oblastí ČR silně ohrožený druh Správa ochrany přírody (dříve SCHKO), státní ochrana přírody trvalý travní porost územně plánovací dokumentace územní systém ekologické stability ústřední seznam ochrany přírody Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody významný krajinný prvek velkoplošné zvlášť chráněné území vojenský újezd zvláště chráněný druh zvláště chráněné území zemědělský půdní fond Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 5

8 2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES) Zodpovědný řešitel tématu: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Vymezovat a hodnotit regionální ÚSES (úkol 2.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - podle potřeby provádět změny a zpřesňování vymezení jednotlivých skladebných částí regionálního ÚSES za účelem postupného vytváření funkčního systému a provádět hodnocení těchto skladebných částí z hlediska jejich funkčnosti v rámci systému Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: 0 Komentář: Ustanovení 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o vymezení a hodnocení ÚSES příslušné orgány ochrany přírody v praxi obvykle naplňují tak, že se vyjadřují k návrhům ÚSES obsaženým v návrzích územně plánovací dokumentace a komplexních pozemkových úprav. Náklady na vlastní vymezení ÚSES jsou přitom normální součástí nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace či dokumentace pozemkových úprav. Do budoucna je ovšem třeba zvážit, zda by příslušné orgány ochrany přírody neměly mít k dispozici určité finanční prostředky, které by byly určeny pro zvlášť naléhavé případy potřeby konkrétního vymezení či hodnocení ÚSES (formou placených služeb). V celorepublikovém měřítku je navíc potřebné řešit problém ustanovení jednoznačného správce dat ÚSES. Vymezovat a hodnotit místní ÚSES (úkol 2.2.) Charakteristika způsob plnění: agenda - podle potřeby provádět změny a zpřesňování vymezení jednotlivých skladebných částí místního ÚSES za účelem postupného vytváření funkčního systému a provádět hodnocení těchto skladebných částí z hlediska jejich funkčnosti v rámci systému Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu obecní úřady obcí s rozšířenou působností Zdroj finančních prostředků: rozpočty obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Ustanovení 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o vymezení a hodnocení ÚSES příslušné orgány ochrany přírody v praxi obvykle naplňují tak, že se vyjadřují k návrhům ÚSES obsaženým v návrzích územně plánovací dokumentace a komplexních pozemkových Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 6

9 úprav. Náklady na vlastní vymezení ÚSES jsou přitom běžnou součástí nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace či dokumentace pozemkových úprav. Do budoucna je ovšem třeba zvážit, zda by příslušné orgány ochrany přírody neměly mít k dispozici určité finanční prostředky, které by byly určeny pro zvlášť naléhavé případy potřeby konkrétního vymezení či hodnocení ÚSES (formou placených služeb). V celorepublikovém měřítku je navíc potřebné řešit problém ustanovení jednoznačného správce dat ÚSES. Důsledně vyžadovat zachování koncepčního pojetí vymezení ÚSES ve všech zásadních typech dokumentací o využití území (úkol 2.3.) Charakteristika způsob plnění: agenda - aktivní účastí na projednávání všech zásadních typů dokumentací, které obsahují vymezení ÚSES (zejm. územních plánů a dokumentací pozemkových úprav, příp. i lesních hospodářských plánů), zajistit zachování koncepční podoby ÚSES v těchto dokumentacích Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Současný stav vymezení ÚSES v Jihomoravském kraji je zpracován na velmi rozdílné kvalitativní úrovni. Zejména obcím s rozšířenou působností (pověřeným výkonem státní správy v ochraně přírody a krajiny) chybí dokumentace, která by sloužila jako základní koncepční materiál pro zajištění a hájení ucelené sítě ÚSES. Dokumentace sjednocující všechny úrovně ÚSES byla již dříve zpracována pro území okresů Hodonín, Blansko, Brnovenkov, Brno-město. Tento přístup k dané problematice se ukázal pro praktické využití jako vhodný. Za současného stavu rozdělení kompetencí veřejné správy na úseku ochrany přírody i územního plánování se jeví jako jedině možné zpracovávat obdobný materiál řešící návaznosti zejména lokálního ÚSES pro správní území obcí s rozšířenou působností. Vznik takových podkladových dokumentů lze pro území celého JmK ohodnotit celkovou částkou cca do 2 mil. Kč. Evidovat provedená konkrétní opatření k vytváření funkčního ÚSES (úkol 2.4.) Charakteristika způsob plnění: služby - jednotným způsobem evidovat veškeré dostupné podklady o uskutečněných opatřeních k vytváření funkčního ÚSES, a to i o takových opatřeních, která sice nejsou přímo deklarována jako realizace ÚSES, která však je možno takto chápat (revitalizační opatření na vodních tocích, vhodné náhradní výsadby, vytváření mokřadů aj.) Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Časový charakter: zpracování základní evidence 2007 aktualizace dat 1x ročně (počínaje rokem 2008) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 7

10 Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: zpracování základní evidence ,- Kč (celkem) aktualizace dat ,- Kč ročně Komentář: Důležitou podmínkou plnění tohoto úkolu je zpracování republikově platné metodiky evidence opatření k vytváření funkčního ÚSES. Zdroje finančních prostředků jsou uvedené nezávazně neexistuje obecná shoda v tom, jakým způsobem by měla evidence být financována. Podporovat vytváření funkčních skladebných částí ÚSES (úkol 2.5.) Charakteristika způsob plnění: agenda - na základě jednoznačného územního vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES, vycházejícího z jednotné koncepce, podporovat realizaci opatření k zajištění jejich funkčnosti (včetně základní péče) Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Podporou vytváření funkčních skladebných částí ÚSES je myšlena zejména koordinační a metodická činnost orgánů ochrany přírody s tím, že vlastní realizace bude ponechána především na vlastnících pozemků pod ÚSES (zejm. obcí), kteří mohou využívat různých dotačních titulů (krajinotvorné programy, agroenvironmentální programy, SFŽP, EU). Orgány ochrany přírody by měly dohlížet na to, aby byly prostředky vynakládány efektivně. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 8

11 3. LESNÍ EKOSYSTÉMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny při tvorbě a změnách LHP, LHO (úkol 3.1.) Charakteristika: Zachovat a stabilizovat stávající síť významných částí lesa (ZCHÚ, památné stromy, NATURA 2000, ÚSES, ekologicky významné segmenty lesa, ostatní VKP), nepřipouštět zvyšování nepůvodních druhů dřevin, podpora zachování a zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti lesních porostů, šetrné způsoby hospodaření. Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK agenda úřadu + služby Náklady na služby: Kč ročně rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Komentář: evidenci ekologicky cenných segmentů lesa lze sloučit při mapování krajiny pro vymezování a registraci VKP. Uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny na PUPFL při tvorbě a změnách ÚPD všech stupňů, JPÚ, KPÚ, SEA, EIA, investiční akce aj. (úkol 3.2.) Charakteristika: na základě evidence stávajících lokalit přírodě blízkých lesních společenstev na celém území kraje tyto zpracovat do výše uvedených dokumentací Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a využití vyhotovených podkladů v rámci mapování cenných částí lesa Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK agenda úřadu Náklady na služby: 0 rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Při zalesňování nelesních ploch důsledně uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny (úkol 3.3.) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 9

12 Charakteristika: podpora zalesňování málo produktivních zemědělských pozemků, nutno však zohlednit další kritéria, zejména zachování krajinného rázu, zachování diverzity krajiny (nezalesňovat luční enklávy uvnitř lesů a pod.), výskyt vzácných a ohrožených druhů organizmů apod. Zalesnění málo produktivních zemědělských půd je účelné směřovat především do míst s nízkou lesnatostí, do rozsáhlých intenzivně zemědělsky využívaných oblastí. Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady k rozhodovací činnosti, odborné posudky Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ agenda úřadu Náklady na služby: Kč ročně rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Podporovat poradenství vlastníkům lesa zaměřené na výhody přírodě blízkého obhospodařování lesa (úkol 3.4.) Charakteristika: podporovat program osvěty (semináře, exkurze, školení) pro vlastníky lesů, státní správy lesů a lesního provozu, osvětlující nezbytnost, metody a možnosti uplatnění trvale udržitelného polyfunkčně orientovaného obhospodařování lesů. Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: V rámci činnosti kraje podporovat přírodě blízké metody obhospodařování lesa, vhodné je zřídit informační, poradenské a osvětové středisko v rámci Ekologické výchovy a osvěty. Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK agenda úřadu Náklady na služby: Kč ročně rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Ekologická výchova a osvěta v rámci rozpočtu kraje Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 10

13 4. EKOSYSTÉMY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Spolupracovat s resortem zemědělství na systému poradenství zaměřeného na enviromentálně zodpovědné zemědělské využívání krajiny a optimální využívání programů, podpor a kompenzací pro opatření zvyšující biodiverzitu krajiny (úkol 4.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů, bez služeb Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o ekosystémy na zemědělské půdě se promítá v kapitolách péče o krajinu, zvláště chráněné druhy a ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: 0 Komentář: Jedná se zejména o koordinační a metodickou činnost orgánů ochrany přírody s tím, že vlastní poradenství bude realizováno pod záštitou Mze (případně MMR a MŽP) které mohou nakládat s využíváním různých dotačních titulů jako jsou, EAFRD (European Agriculture Fund for Rural Devolepment- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova), agroenviromentální programy, krajinotvorné programy, SFŽP, LEADER, operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství apod.). Orgány ochrany přírody by měly spolupracovat na tom, aby byly prostředky vynakládány efektivně s ohledem na podporu biodiverzity zemědělské krajiny a poradenství provázat se systémem státních poradců a auditem farem v rámci reformy Společné zemědělské politiky. V rámci programu ekologické výchovy realizovat aktivity směřující k podpoře enviromentálně zodpovědného zemědělského využívání krajiny, ekologického zemědělství a optimálního využívání agroekologických programů informační brožury a letáky (úkol 4.2.) Charakteristika způsob plnění: služby odborná příprava, realizace a distribuce propagačních a vzdělávacích materiálů Objemové parametry: ks Nositel: Krajský úřad Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK v rámci EVVO Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 11

14 Náklady na služby: Kč ročně Pokračovat v systematickém výběru přírodě blízkých ekosystémů na zemědělském půdním fondu k registraci jako významných krajinných prvků (úkol 4.3.) Charakteristika způsob plnění: služby zpracování kvalitních průzkumů pro výběr a registraci VKP Objemové parametry: počet dokumentovaných katastrů Nositel: pověřené obce Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obcí Náklady na služby: viz kapitola VKP Všestranně podporovat uživatele (vlastníky) pozemků, na kterých se nachází přírodě blízké ekosystémy, při péči o tyto plochy a v optimálním využití možných podpor a kompenzací (úkol 4.4.) Charakteristika způsob plnění:agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro pověřené obce výběr adresátů a distribuce materiálů, služby odborná příprava a realizace materiálů Objemové parametry: ks Nositel: pověřené obce Zdroj finančních prostředků: rozpočet pověřených obcí Náklady na služby: cca Kč ročně Komentář: Uvažuje se každoroční aktualizace materiálů ve vazbě na měnící se dotační tituly. Na obnovu vysokokmenných sadů je možno vytvořit grantová schémata kraje na podporu kulturního dědictví, využívat PRV a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, agroenvironmentální programy, krajinotvorné programy, SFŽP, LEADER, operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství apod. OP zemědělství - podpora multifunkčního zemědělství finanční potřeba 5 mil. na celé období 10ti let. V rámci procesu projednávání a schvalování komplexních pozemkových úprav uplatňovat plošné vymezení prvků ÚSES na samostatných parcelách (úkol 4.5.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ÚSES, bez služeb Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 12

15 Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočet Krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Provázanost s kapitolou ÚSES. V rámci procesu projektování, projednávání a schvalování komplexních pozemkových uprav důsledně požadovat a kontrolovat jednoznačné územní vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES s vlastními pozemky a odpovídající kulturou (trvalý travní porost, ostatní plochy). Spolupracovat se všemi partnery při finančním zabezpečování realizace prvků ÚSES (úkol 4.6.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ÚSES, bez služeb Objemové parametry : nestanoveny Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočet Krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: realizace v rámci HRDP, strukturálních fondů OP zemědělství, OP infrastruktura, SFŽP Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 13

16 5. VODNÍ EKOSYSTÉMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Zajišťovat ochranu stávajících přírodně cenných vodních a mokřadních biotopů (úkol 5.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu vodních ekosystémů (viz 3. etapa), bez služeb (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: 0 Podporovat vytváření nových (též jako náhradních), případně obnovu zaniklých vodních ekosystémů (úkol 5.2.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu vodních ekosystémů (viz 3. etapa), bez služeb (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: 0 Prosazovat nápravu nevhodných úprav a problematických zásahů do vodního režimu a vodních ekosystémů (úkol 5.3.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu vodních ekosystémů (viz 3. etapa), bez služeb (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 14

17 Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: OSTATNÍ POTŘEBY Naplnění všech cílů specifikovaných ve 3. etapě nemůže být jen věcí orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje či orgánů ochrany přírody nižších. Realizaci mnoha opatření brání řada různých překážek, či je zapotřebí řešit množství problémů, které přesahují legislativní rámec ochrany přírody daný kompetencemi dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění, nebo územní rámec kraje. Na tomto místě uvádíme přehled odhadovaných nákladů na řešení některých dalších problémů a návrhů zaměřených na ochranu vodních ekosystémů. Níže uváděné objemové parametry jsou odborným odhadem na základě výsledků 1. etapy. Kvantifikace cílů a opatření pro území Jihomoravského kraje v konkrétních parametrech, hodnotách a čase by bylo potřebným krokem při realizaci politiky na poli ochrany přírody a krajiny. S ohledem na současný stupeň znalostí a dostupnosti informací je tento krok zatím nereálný. Po doplnění podkladů a informací by však měl být učiněn, přičemž by bylo optimální, kdyby se opíral o tyto nové materiály, které by tak sloužily jako podklad k plnění cílů a realizaci úkolů. Proto jsou níže uvedené návrhy strukturovány na: 1. doplňující podklady a související témata, 2. realizaci DOPLŇUJÍCÍ PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ TÉMATA Program péče o stojaté vody a mokřady JmK Účel: V současné době neexistuje dostatečný přehled o biotopech stojatých vod a mokřadů z hlediska jejich přírodních hodnot, ani z hlediska péče o ně. Stejně tak neexistuje strategický dokument, který by se soustavně zabýval naplněním retenčních potřeb z hlediska vodních ekosystémů. Navrhovaný program by tedy měl sloužit jako podklad pro politická, odborná i ekonomická rozhodování, pro územní plánování, pozemkové úpravy a obdobné dokumentace. Zároveň by měl sloužit jako podklad pro tvorbu Plánu oblasti povodí a Programu opatření, které bude kraj schvalovat v roce Řešená témata: Navrhovaný program by tedy měl tyto nedostatky odstranit, a to ve dvou krocích: jednak doplnění chybějících informací ve formě katalogu a kategorizace stojatých vod a mokřadů, jednak návrh opatření a plánu péče o vybraná území (pokud již nejsou chráněna). Součástí by měl být i plán průběžného sledování kvality těchto biotopů a metodický materiál pro rekultivaci prostorů těžby štěrkopísku. Nositel: nestanoven Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 15

18 Forma: službou Časový charakter: jednorázově/program sledování kvality každoročně Zdroj finančních prostředků: nestanoven uvažují se sdružené prostředky Náklady: Katalog a kategorizace přírodní hodnoty stojatých vod a mokřadů: jednorázově ,- Kč Program sledování kvality vybraných biotopů stojatých vod a mokřadů: ,- Kč/rok, celkově ,- Kč Metodický materiál rekultivace těžebních prostorů: jednorázově ,- Kč Program revitalizace koryt toků a uvolnění poříčních zón a říčních niv pro území JmK Účel: V současnosti neexistuje žádný strategický dokument, který by se komplexně zabýval otázkou, jako dosáhnout znatelného pokroku v revitalizaci říčního systému JmK. Chybí soustavná informace o kvalitě toků z hlediska jejich přírodních hodnot. Důležitá je i návaznost na dosud běžně používané metody úpravy toků a protipovodňové ochrany. Potřebný je též podrobnější plán eliminace migračních bariér. Hlavní překážkou zásadnějšího rozvoje revitalizací toků je problém pozemků navazujících na koryta toků. Koncepční dokument navrhne systémová opatření pro uvolnění poříčních zón a říčních niv a má sloužit pro potřeby integrovaného systému protipovodňových opatření, revitalizací, ÚSES a dalších zájmů ochrany přírody. Navrhovaný program by tedy měl sloužit jako podklad pro politická, odborná i ekonomická rozhodování, pro územní plánování, pozemkové úpravy a obdobné dokumentace. Zároveň by měl sloužit jako podklad pro tvorbu Plánu oblasti povodí a Programu opatření, které bude kraj schvalovat v roce Věcná témata programu: kategorizace toků z hlediska jejich ekologického stavu, znečištění ve vztahu k přirozenému pozadí, břehové porosty, geomorfologická charakteristika, migrační bariéry, odsazení hrází, vytvoření širších polyfunkčních poříčních zón, zrušení úprav toků mimo zástavbu, zachování a zvětšování rozsahu přirozených koryt vodních toků, snížení kapacity koryt toků v zemědělské a lesní krajině, změny kultur v nivách, apod.. Nositel: nestanoven Forma: službou Časový charakter: jednorázově Souvislosti: Z legislativního hlediska je klíčový zákon 254/2001 Sb. a navazující předpisy. Z ekonomického hlediska budou důležité zejména zdroje EU a státní prostředky ČR (zejména v gesci Ministerstva zemědělství). Zdroj finančních prostředků: nestanoven uvažují se sdružené prostředky Náklady: Katalog a kategorizace přírodní hodnoty tekoucích vod JmK: jednorázově ,- Kč Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 16

19 Strategie revitalizace toků JmK ve vazbě na protipovodňovou ochranu a uvolnění poříčních zón: ,- Kč Plán eliminace migračních bariér: jednorázově ,- Kč Program revitalizace plochy povodí JmK Doposud neexistuje dostatečný strategický podklad analyzující plochu povodí z hlediska přirozeného vodního režimu, odvodnění, eroze a obdobných jevů s vlivem na vodní ekosystémy. I z tohoto hlediska by tedy měla být zpracována strategická dokumentace sloužící k obdobným účelům jako je uvedeno výše u biotopů stojatých a tekoucích vod. Program se omezí na vyhodnocení území kraje (převzetí údajů) a návrh dalšího postupu. Nositel: nestanoven Forma: službou Časový charakter: jednorázově Zdroj finančních prostředků: nestanoven Náklady: Program revitalizace plochy povodí v JmK: jednorázově ,- Kč Posílení účasti ochrany přírody a krajiny při přípravě Programů opatření a Plánů oblastí povodí Moravy a Dyje Účel: V současnosti jsou připravovány zmíněné dokumenty, které budou kraje schvalovat v roce Ochrana přírody je do jejich přípravy zapojena prostřednictvím zástupců AoPaK ČR, nikoliv však kraje. S ohledem na očekávaný význam pro ochranu vodních ekosystémů (vodních útvarů) by tato závada měla být napravena. Nositel: dotčené orgány SOP, bez služeb do r (schválení Plánů povodí a Programů opatření krajem) Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK či dalších institucí SOP (agenda) Výchova a osvěta ekologicky vhodné správy a péče o vodní ekosystémy (podpora Koncepce EVVO) Charakter: Řada problémů při ochraně vodních ekosystémů pramení mimo jiné i z jiné hodnotové orientace a konzervativního přístupu odpovědných pracovníků na straně správců toků, ostatních partnerů i značné části veřejnosti. Problémem je i jejich nedostatek znalostí a informací z oboru ekologie To se potom promítá jednak do nezájmu partnerů o řešení vyhovující ochraně přírody a krajiny a jednak do politických rozhodnutí. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 17

20 Proto je v zájmu ochrany vodních ekosystémů podpora různých programů ekologické výchovy a osvěty (semináře, exkurze, školení) pro správce toků, samosprávu, pracovníky státní správy OP, státní správy ve vodním hospodářství a dalších partnerů. Nositel: dotčené orgány SOP, se službami ročně vyčlenit předem stanovenou částku a tu rozdělit grantovým systémem Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK či dalších institucí SOP (agenda) Náklady: Na granty ročně ,- Kč, za 10 let: ,- Kč Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 18

21 KVANTIFIKACE OPATŘENÍ K VODNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY A VODNÍM EKOSYSTÉMŮM Níže uvedená tabulka obsahuje řádové odhady potřeby v dlouhodobém výhledu v členění podle vybraných základních typů realizace zájmů ochrany přírody v oblasti vodních ekosystémů pro území JmK. Uvedené hodnoty musí být brány s rezervou, přesnost odpovídá přesnosti podkladů, které jsou k dispozici. Obdobný přístup je zapotřebí zaujmout i k uvažovaným nákladům. Typ opatření Jednotka Množství Měrná cena Cena celkem Poznámka mil. Kč/J. mil. Kč 1. Plocha povodí 1.1. Protierozní opatření biotechnická km , odhad rozsahu erozně velmi postižených ploch 1.2. Eliminace účinků odvodnění ha , k eliminaci uvažujeme cca 10 % odvodnění v JmK 1.3. Odtrubnění drobných toků (HMZ) km 400 0, odhad rozsahu 1.4. Drobné tůně a mokřady ha 200 0, odhad rozsahu 1.5. Zatravnění, zalesnění niv km , odhad rozsahu 2. Stojaté vody 2.1. Obnovy a novostavby drobných nádrží všeho typu ha , odhad rozsahu 2.2. Odbahnění rybníků a dalších nádrží ha , na území JmK celkem cca ha nádrží 2.3. Ostatní revitalizace stojatých vod ha 200 0, odhad rozsahu 3. Toky 3.1. Odstranění a/nebo odsun hrází km , odhad rozsahu 3.2. Revitalizace koryt toků 1. Kategorie km 25 20, cca 17 % celkové délky (celkem 144 km toků 1. kat.) 3.3. Revitalizace koryt toků 2. Kategorie km , cca 34 % celkové délky (celkem 737 km toků 2. kat.) 3.4. Revitalizace koryt toků 3. Kategorie km , cca 36 % celkové délky (celkem km toků 3. kat.) 3.5. Revitalizace koryt toků 4. Kategorie km , cca 23 % celkové délky (celkem km toků 4. kat.) 3.6. Eliminace migračních bariér na tocích 1. Kategorie ks 11 30, seznam - viz 1. Etapa Koncepce OP JmK 3.7. Eliminace migračních bariér na tocích 2. Kategorie ks 230 5, odhad - v podkladech pro 1. etapu je neúplný počet 129 bariér 3.8. Eliminace migračních bariér na tocích 3. Kategorie ks 500 1, odhad - v podkladech pro 1. etapu je neúplný počet 332 bariér 3.9. Eliminace migračních bariér na tocích 4. Kategorie ks , odhad počtu bariér (počet bariér neevidován) CELKEM (mil. Kč) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 19

22 6. EKOSYSTÉMY ANTROPOGENNĚ PODMÍNĚNÝCH STANOVIŠŤ Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Zahájit systematický výběr přírodě blízkých ekosystémů v opuštěných těžebních prostorech k registraci jako významných krajinných prvků (úkol 6.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů + služby. Objemové parametry: počet prozkoumaných katastrů Nositel: pověřené obecní úřady Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obecních úřadů Náklady na služby: viz podíl z kapitoly 8. Krajina Při stanovení dobývacích prostorů uplatňovat zájmy ochrany přírody v plánech jejich rekultivací (úkol 6.2.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů. Objemové parametry : nestanoveno Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Zdroj finančních prostředků: rozpočet Krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: V rámci projednávání dobývacích prostorů požadovat takový způsob dobývání a následné rekultivace, která umožní vytvoření přírodě blízkých ekosystémů (skal, mokřadů, vodních ploch a pod). Požadovat posouzení metod rekultivace oponentním odborným posudkem. Registrovat lokality liniové zeleně, zámeckých zahrad, parků a hřbitovů cenných z pohledu ochrany přírody jako VKP (úkol 6.3.) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 21

23 Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů + služby. Objemové parametry: nestanoveno Nositel: pověřené obecní úřady Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obecních úřadů Náklady na služby: viz podíl z kapitoly Krajina Komentář: Řada těchto lokalit je chráněna a udržována dle jiných zásad, na příklad požadavků památkové péče bez ohledu na jejich ekologickou hodnotu. Přitom se často jedná o unikátní lokality výskytu ptáků, hmyzu a podobně. Uplatňovat zájmy ochrany přírody při rekonstrukcích a opravách komunikací s přilehlými ekologicky významnými plochami (úkol 6.4.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů. Objemové parametry :nestanoveno Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu obecní úřady obcí s rozšířenou působností Zdroj finančních prostředků: rozpočet obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář:V rámci projednávání rekonstrukcí a oprav komunikací požadovat takový způsob úprav, které umožní zachování přírodě blízkých ekosystémů a omezí migrační bariéry zejména obojživelníků a drobných savců. Uplatňovat zájmy ochrany přírody při vegetačních úpravách vysokých agrárních teras na okresech Hodonín a Břeclav (úkol 6.5.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů. Objemové parametry : nestanoveno Nositel: obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 22

24 Zdroj finančních prostředků: rozpočet obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Jedná se zejména koordinační, metodickou a osvětovou činnost orgánů ochrany přírody při přípravě projektů a výkon státní správy při realizacích. Pro realizaci je možno využívat především podpory různých dotačních titulů a programů jako jsou EAFRD, agroenvironmentální programy, krajinotvorné programy SFŽP, program rozvoje venkova, program LEADER, operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství apod.). Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 23

25 7. OBECNÁ OCHRANA DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Minimalizovat negativní dopady energetických zařízení na populace volně žijících živočichů (úkol 7.1.) Charakteristika: prosazovat úpravy energetických zařízení, které způsobují střety s volně žijícími druhy živočichů nebo instalaci ochranných pomůcek. Vedení nových tras podmiňovat využitím konstrukčně bezpečných sloupů a zohledňováním rizikových ploch z hlediska zvýšeného výskytu ptáků. Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy dodané investorem Zdroj finančních prostředků: hrazeno investorem Náklady na služby: 0 Podporovat odstraňování migračních bariér pro volně žijící druhy živočichů (úkol 7.2.) Charakteristika: u nově navrhovaných komunikací prosazovat realizaci opatření zvyšující migrační potenciál napříč komunikacemi a snižující pravděpodobnost střetu živočichů s dopravními prostředky. Podporovat opatření pro odstraňování migračních bariér pro volně žijící druhy živočichů. Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy dodané investorem Zdroj finančních prostředků: hrazeno investorem Náklady na služby: 0 Podporovat řešení střetů zájmů problematických druhů volně žijících živočichů s hospodářskými zájmy člověka (úkol 7.3.) Charakteristika: obecně závaznou vyhlášku (nařízení) pro činnosti v rozporu s obecnou ochranou přírody ( 5, 5a,b). Přednostně iniciovat vyhlášku MŽP o ochraně před závažnými škodami na vinicích v době zrání a sklizně hroznů špačkem obecným. Lze použít i u jiných konfliktních druhů živočichů. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 24

26 Před realizací přímých redukčních opatření je třeba vyčerpat jiné způsoby řešení bez usmrcování jedinců. Rozsah redukčních opatření (zpravidla odstřelů) nesmí vést k ohrožení dotčených populací zájmových druhů živočichů a dále k přímému či nepřímému ohrožení dalších vyskytujících se druhů živočichů. Redukční opatření nesmějí být prováděna na společných stanovištích zejména nocovištích. Objemové parametry: nejsou Nositel: Krajský úřad JmK Forma: agenda Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: 0 Podporovat a doplňovat síť záchranných stanic pro handicapované živočichy (úkol 7.4.) Charakteristika: V rámci Jm kraje je nutné dobudování sítě záchranných stanic a podpora jejich činnosti. Pro podmínky Jm kraje je vhodné doplnit síť záchranných stanic pro handicapované živočichy zejména o zařízení v jižní a východní části území. Důležitá je účast stanic na regionálních záchranných programech, odchovech a vypouštění některých živočišných druhů do volné přírody. Nedílnou součástí činnosti stanic je také ekologická výchova široké veřejnosti. Objemové parametry: nejsou Nositel: Krajský úřad JmK - v kategorii ZCHD ohrožení, ORP obecná ochrana Forma: agenda + služby Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK, ORP Náklady na služby: ,- Kč ročně na druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožené ,- Kč ročně na obecnou ochranu druhů volně žijících živočichů Zajišťovat zájmy ochrany přírody při koncepčních a investičních záměrech (úkol 7.5.) Důsledné uplatňování a prosazování zájmů ochrany přírody při projednávání koncepčních záměrů (územní a rozvojové plány, pozemkové úpravy) a investičních záměrů (EIA apod.). Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy dodané investorem Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 25

27 Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK a dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny Náklady na služby: 0 Podporovat potlačování a likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů (úkol 7.6.) Charakteristika: Zpracovat na základě mapování a monitoringu invazních druhů rostlin informační systém kraje. Prioritní je průběžné odstraňování ohnisek nejvýznamnějších invazních druhů. Odstraňování dalších invazních druhů pouze v odůvodněných, perspektivních a do budoucna udržitelných případech (přírodně cenné lokality, počínající ohniska výskytu nebo podobně). Vypracovat metodický pokyn pro obce k potlačování a likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů se seznamem prioritních druhů. Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda + služby (monitoring + likvidace) Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK informační systém kraje rozpočty pověřených obcí s rozšířenou působností MŽP dotační tituly Náklady na služby: na základě monitoringu rozšíření invazních druhů rostlin a živočichů, předběžně ,- Kč/rok/okres ,- Kč/rok/KrÚ, celkem ,- Kč/rok/kraj Komentář: likvidace invazních druhů rostlin a živočichů by měla být prioritně prováděna u VKP v rámci zlepšování přírodního prostředí. Metodický pokyn zpracovat ve spolupráci Krajského úřadu s AOPaK. Podporovat výchovu a osvětu myslivecké a rybářské veřejnosti (úkol 7.7.) Charakteristika: V rámci osvěty myslivecké a rybářské veřejnosti zpracovat metodický pokyn, který by řešil problematiku vypouštění zvěře z polodivokých chovů, šíření nepůvodních druhů živočichů, optimalizaci hospodaření na rybnících v souladu se zájmy ochrany přírody. Zvýšenou pozornost věnovat problematice záměrného křížení a následného rozšiřování sokolnicky využitelných dravců. Objemové parametry: nejsou Nositel: Krajský úřad JmK Forma: agenda + metodické materiály Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK v rámci EVVO Náklady na služby: ,- Kč ročně Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 26

28 8. OCHRANA KRAJINY Zodpovědný řešitel tématu: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Uplatňovat zájmy ochrany krajinného rázu při stanovování regulativů v ÚPD (úkol 8.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - při projednávání územně plánovací dokumentace důsledně dohlížet na stanovování závazných regulativů tak, aby se v maximální možné míře omezily případné následné negativní vlivy staveb a činností na krajinný ráz. Nositel: příslušné orgány ochrany přírody (KrÚ, správy NP a CHKO, obecní úřady obcí s rozšířenou působností) Zdroj finančních prostředků: rozpočty příslušných orgánů ochrany přírody Náklady na služby: 0 Aktualizovat zřizovací listiny přírodních parků (úkol 8.2.) Charakteristika způsob plnění: služby - prověření aktuálnosti zřizovacích listin stávajících přírodních parků; agenda - inovace těch zřizovacích listin, u kterých se prokáže jejich zastaralost či nedostatečnost Objemové parametry: ,- Kč na jeden přírodní park, aktualizace 2 parků ročně Nositel: Krajský úřad JmK do roku 2010 Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: ,- Kč ročně Zajišťovat odpovídající označení přírodních parků (úkol 8.3.) Charakteristika způsob plnění: služby - zajistit instalaci a údržbu terénního značení hranic přírodních parků, včetně informačních tabulí s popisem území, významu a ochranného režimu přírodních parků. Objemové parametry: ,- Kč na jeden přírodní park Nositel: Krajský úřad JmK do roku 2015 Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 27

29 Náklady na služby: ,- Kč za rok Prověřovat návrhy na zřízení nových přírodních parků (úkol 8.4.) Charakteristika způsob plnění: služby - provést prověření známých návrhů nových přírodních parků, případně vytipovat a prověřit další vhodná území pro zřízení přírodních parků; agenda - na základě výsledků prověření event. vyhlásit nové přírodní parky. Nositel: Krajský úřad JmK Časový charakter: prověření známých návrhů jednorázově, další dle potřeby průběžně Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: ,- Kč za jednorázové prověření Komentář: Případné další náklady na služby se budou odvíjet od aktuální potřeby vytipování a prověření nových území pro zřízení přírodních parků. Zajistit komplexní péči o registrované VKP a evidované zvláště cenné části VKP ze zákona směřující k zachování a zlepšení jejich přírodních hodnot (úkol 8.5.) Charakteristika způsob plnění: služby - sledovat aktuálnost vymezení registrovaných VKP a evidovaných zvláště cenných částí VKP ze zákona a stav jejich přírodního prostředí a provádět nezbytná opatření k zachování jejich přírodních a estetických hodnot. Nositel: pověřené obecní úřady - registrované VKP obecní úřady obcí s rozšířenou působností - evidované zvláště cenné části VKP ze zákona Zdroj finančních prostředků: rozpočty příslušných orgánů ochrany přírody, krajinotvorné programy MŽP, agroenvironmentální programy MZe, SFŽP Náklady na služby: ,- Kč za rok (za území celého kraje) Registrovat nové VKP (úkol 8.6.) Charakteristika způsob plnění: služby zpracování kvalitních podkladů pro registraci VKP (zejm. z hlediska ekologického či estetického významu segmentů a přesnosti jejich vymezení); agenda - registrace VKP Nositel: pověřené obecní úřady Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obecních úřadů Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 28

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY prosinec 2004 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru

Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 1. ÚVOD...2 1.1. ZADÁNÍ KONCEPCE...2 1.2. ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONCEPCE...2 1.3. OBSAH KONCEPCE V ANALYTICKÉ ČÁSTI...2 1.3.1. Tištěné výstupy...2 1.3.2. Digitální výstupy...9 1.4. NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI (DATY)...10

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Jan Hromek LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy Gorkého 2, 460 01 Liberec 1, tel. 485 110 027, e-mail jan.hromek@volny.cz

Jan Hromek LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy Gorkého 2, 460 01 Liberec 1, tel. 485 110 027, e-mail jan.hromek@volny.cz Jan Hromek LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy Gorkého 2, 460 01 Liberec 1, tel. 485 110 027, e-mail jan.hromek@volny.cz Akce: KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY LIBERECKÉHO KRAJE A Analytická část Pořizovatel:

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Nálezová databáze ochrany přírody Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Data o stanovištích a druzích Stanoviště: monopol AOPK ČR (příprava soustavy Natura 2000, sledování stavu - mapování

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

4. Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice

4. Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice 4. Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice Cíle a principy koncepce ochrany přírody Pardubického kraje vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny, dokumentu schváleném

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dřeviny mimo les II. Ekomonitor Hradec Králové 28. 1. 2016 Ing. Yvona Eliášová yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dotace do zeleně Operační program Životní prostředí Národní programy SFŽP Program

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Informace z kontrolní akce 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území

Informace z kontrolní akce 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území Informace z kontrolní akce 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. PF UP Olomouc, 16.11.2009 Doporučená literatura: Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci NEJČASTĚJŠÍ VÝHRADY K LESNICKÉ ZAKÁZCE 2011+ Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci Ministerstvo zemědělství ČR schválilo koncepci státního podniku v lednu 2010. Koncepce je zpracována v souladu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více