KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel:

2 ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, Brno, tel/fax: , KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Zadavatel: Jihomoravský kraj Pořízeno s podporou Státního fondu životního prostředí ČR Vypracoval: ATELIER FONTES, s.r.o Ing. Tomáš Havlíček zodpovědný řešitel Spolupracovali: AGERIS, s.r.o RNDr. Josef Glos RNDr. Jiří Kocián Ing. Draga Kolářová LŐW & spol., s.r.o. PaedDr. Pavel Hartl, CSc. Ing. Eliška Zimová Zakázkové číslo: Brno, duben 2005

3 O B S A H : 1. ÚVOD...3 Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o METODICKÉ POZNÁMKY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES)...6 Zodpovědný řešitel: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ LESNÍ EKOSYSTÉMY...9 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ EKOSYSTÉMY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ...11 Zodpovědný řešitel: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ VODNÍ EKOSYSTÉMY...14 Zodpovědný řešitel: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ OSTATNÍ POTŘEBY Doplňující podklady a související témata Kvantifikace opatření k vodnímu hospodářství krajiny a vodním ekosystémům EKOSYSTÉMY ANTROPOGENNĚ PODMÍNĚNÝCH STANOVIŠŤ...21 Zodpovědný řešitel: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ OBECNÁ OCHRANA DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN...24 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ OCHRANA KRAJINY...27 Zodpovědný řešitel: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (ZCHÚ)...30 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ PŘÍLOHY Kalkulace nákladů péče o maloplošná ZCHÚ nezařazená do soustavy Natura Přehled připravovaných maloplošných ZCHÚ mimo soustavu NATURA Kvantifikace věcných a osobních nákladů k ochraně a péči o lokality soustavy Natura Kalkulace hmotných nákladů pro EVL a ptačí oblasti soustavy NATURA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN...46 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ PAMÁTNÉ STROMY...49 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ PŘEHLED NÁKLADŮ NA OZNAČENÍ A PÉČI O PAMÁTNÉ STROMY Podle okresů Podle obcí INFORMAČNÍ NÁSTROJE...56 Zodpovědný řešitel: RNDr. Josef Glos, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ...56 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 1

4 13. MEZINÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE...58 Zodpovědný řešitel: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ SOUHRN...60 Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o NÁKLADY NA SLUŽBY K PRIORITNÍM ÚKOLŮM A OPATŘENÍM OSTATNÍ NÁKLADY Podklady, dokumentace a obdobné Realizace opatření k vodnímu hospodářství krajiny a vodním ekosystémům v terénu ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Finanční potřeby Finanční zdroje...67 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 2

5 1. ÚVOD Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o METODICKÉ POZNÁMKY Ekonomické vyhodnocení navazuje na předchozí etapy, zejména na vymezení prioritních úkolů a opatření ochrany přírody a krajiny. Pro tyto úkoly a opatření specifikuje formu plnění úkolu a podle této formy vymezuje 2 základní kategorie nákladů: 1. Náklady na vlastní agendu. Sem patří vlastní výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Patří sem tedy platy úředníků a režijní náklady úřadů. Náklady na agendu nelze exaktně kvantifikovat ve vztahu k jednotlivým prioritním úkolům a opatřením s ohledem na řadu nedostupných údajů. Proto jsou náklady řešeny zprostředkovaně přes potřebný počet odborných pracovníků. Tímto tématem se zabývá ve svých závěrech kapitola , a to zejména s ohledem na zavádění soustavy NATURA Náklady na služby. Sem spadají veškeré náklady, které bude třeba hradit z rozpočtů nositelů úkolů. Jedná se převážně o zajištění odborných podkladů jako podpory pro výkon státní správy nebo přímou péči o ZCHÚ nebo ZCHD. Zpracovatelé Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje se zaměřili především na specifikaci rozsahu těchto položek i nákladů na jejich plnění, protože se jedná o náklady na plnění těch činností, jež jsou v kompetenci orgánů ochrany přírody kraje a nižších dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se tedy o náklady nutné k výkonu státní správy. Tyto služby jsou přitom kvantifikovány jako jednorázové v období následujících 10 let nebo každoroční po stejnou dobu. V případě nově vyhlašovaných chráněných území je přihlédnuto k faktu, že péče o ně nebude desetiletá, ale kratší. Uváděná výše prostředků je orientačním propočtem minimálních nákladů potřebných pro realizaci opatření, neuvažuje s inflací, ani zásahy typu změny DPH, apod. Naplnění všech cílů specifikovaných ve 3. etapě nemůže být jen věcí orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje či orgánů ochrany přírody nižších stupňů. Realizaci mnoha opatření brání řada různých překážek, či je zapotřebí řešit množství problémů, které přesahují legislativní rámec ochrany přírody daný kompetencemi dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění, nebo územní rámec kraje. Kromě výše uvedených základních položek byly ještě v některých případech orientačně kalkulovány náklady na ostatní náměty, které zpracovatel považoval za užitečné a potřebné pro zajištění cílů ochrany přírody a krajiny. Z projednání i výsledků této kapitoly vyplývá celkové poddimenzování složek k výkonu státní správy v ochrany přírody a krajiny, a tedy i obecná potřeba posílení struktur ochrany přírody, a tedy i jejího finančního zajištění. Toto konstatování platí jak pro vlastní výkon státní správy i jeho přímou podporu, tak pro realizaci opatření v přírodě a krajině. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 3

6 1.2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK V etapě 3. a 4. byly použity tyto zkratky: AEO AOPaK, AOPK ČIŽP ČSOP EAFRD EIA EU EVL EVVO FO GIS HRDP CHKO JmK JPÚ KOD KPÚ KÚ LEADER LHO LHP MCHÚ MO MZe MZLU MŽP NP NPP agroenvironmentální opatření Agentura ochrany přírody a krajiny Česká inspekce životního prostředí Český svaz ochrany přírody European Agriculture Fund for Rural Devolepment - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova posuzování vlivů záměru na životní prostředí Evropská unie evropsky významná lokalita environmentální vzdělávání, výchova a osvěta fyzická osoba geografický informační systém horizontální plán rozvoje venkova chráněná krajinná oblast Jihomoravský kraj jednoduchá pozemková úprava kriticky ohrožený druh komplexní pozemková úprava krajský úřad Liaison entre les actions economic rural Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova lesní hospodářská osnova lesní hospodářský plán maloplošné chráněné území Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Ministerstvo životního prostředí národní park národní přírodní památka Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 4

7 NPR NS OD OOP OP OÚ OŽP KrÚ PO PRV PP PR PRLHJMK PřF MU PUOS PUPFL SEA SFŽP SCHKO SOD SOP TTP ÚPD ÚSES ÚSOP ÚVR ČSOP VKP VZCHÚ VÚ ZCHD ZCHÚ ZPF národní přírodní rezervace národní seznam ohrožený druh orgán ochrany přírody ochranné pásmo, ochrana přírody, operační program obecní úřad Odbor životního prostředí Krajského úřadu ptačí oblast, právnická osoba program rozvoje venkova přírodní památka přírodní rezervace Program rozvoje lesního hospodářství Jihomoravského kraje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity pozemek určený pro účely obrany státu (resp. území sloužící zájmům obrany státu) pozemek určený k plnění funkce lesa Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Státní fond životního prostředí Správa Chráněných krajinných oblastí ČR silně ohrožený druh Správa ochrany přírody (dříve SCHKO), státní ochrana přírody trvalý travní porost územně plánovací dokumentace územní systém ekologické stability ústřední seznam ochrany přírody Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody významný krajinný prvek velkoplošné zvlášť chráněné území vojenský újezd zvláště chráněný druh zvláště chráněné území zemědělský půdní fond Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 5

8 2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES) Zodpovědný řešitel tématu: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Vymezovat a hodnotit regionální ÚSES (úkol 2.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - podle potřeby provádět změny a zpřesňování vymezení jednotlivých skladebných částí regionálního ÚSES za účelem postupného vytváření funkčního systému a provádět hodnocení těchto skladebných částí z hlediska jejich funkčnosti v rámci systému Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: 0 Komentář: Ustanovení 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o vymezení a hodnocení ÚSES příslušné orgány ochrany přírody v praxi obvykle naplňují tak, že se vyjadřují k návrhům ÚSES obsaženým v návrzích územně plánovací dokumentace a komplexních pozemkových úprav. Náklady na vlastní vymezení ÚSES jsou přitom normální součástí nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace či dokumentace pozemkových úprav. Do budoucna je ovšem třeba zvážit, zda by příslušné orgány ochrany přírody neměly mít k dispozici určité finanční prostředky, které by byly určeny pro zvlášť naléhavé případy potřeby konkrétního vymezení či hodnocení ÚSES (formou placených služeb). V celorepublikovém měřítku je navíc potřebné řešit problém ustanovení jednoznačného správce dat ÚSES. Vymezovat a hodnotit místní ÚSES (úkol 2.2.) Charakteristika způsob plnění: agenda - podle potřeby provádět změny a zpřesňování vymezení jednotlivých skladebných částí místního ÚSES za účelem postupného vytváření funkčního systému a provádět hodnocení těchto skladebných částí z hlediska jejich funkčnosti v rámci systému Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu obecní úřady obcí s rozšířenou působností Zdroj finančních prostředků: rozpočty obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Ustanovení 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o vymezení a hodnocení ÚSES příslušné orgány ochrany přírody v praxi obvykle naplňují tak, že se vyjadřují k návrhům ÚSES obsaženým v návrzích územně plánovací dokumentace a komplexních pozemkových Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 6

9 úprav. Náklady na vlastní vymezení ÚSES jsou přitom běžnou součástí nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace či dokumentace pozemkových úprav. Do budoucna je ovšem třeba zvážit, zda by příslušné orgány ochrany přírody neměly mít k dispozici určité finanční prostředky, které by byly určeny pro zvlášť naléhavé případy potřeby konkrétního vymezení či hodnocení ÚSES (formou placených služeb). V celorepublikovém měřítku je navíc potřebné řešit problém ustanovení jednoznačného správce dat ÚSES. Důsledně vyžadovat zachování koncepčního pojetí vymezení ÚSES ve všech zásadních typech dokumentací o využití území (úkol 2.3.) Charakteristika způsob plnění: agenda - aktivní účastí na projednávání všech zásadních typů dokumentací, které obsahují vymezení ÚSES (zejm. územních plánů a dokumentací pozemkových úprav, příp. i lesních hospodářských plánů), zajistit zachování koncepční podoby ÚSES v těchto dokumentacích Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Současný stav vymezení ÚSES v Jihomoravském kraji je zpracován na velmi rozdílné kvalitativní úrovni. Zejména obcím s rozšířenou působností (pověřeným výkonem státní správy v ochraně přírody a krajiny) chybí dokumentace, která by sloužila jako základní koncepční materiál pro zajištění a hájení ucelené sítě ÚSES. Dokumentace sjednocující všechny úrovně ÚSES byla již dříve zpracována pro území okresů Hodonín, Blansko, Brnovenkov, Brno-město. Tento přístup k dané problematice se ukázal pro praktické využití jako vhodný. Za současného stavu rozdělení kompetencí veřejné správy na úseku ochrany přírody i územního plánování se jeví jako jedině možné zpracovávat obdobný materiál řešící návaznosti zejména lokálního ÚSES pro správní území obcí s rozšířenou působností. Vznik takových podkladových dokumentů lze pro území celého JmK ohodnotit celkovou částkou cca do 2 mil. Kč. Evidovat provedená konkrétní opatření k vytváření funkčního ÚSES (úkol 2.4.) Charakteristika způsob plnění: služby - jednotným způsobem evidovat veškeré dostupné podklady o uskutečněných opatřeních k vytváření funkčního ÚSES, a to i o takových opatřeních, která sice nejsou přímo deklarována jako realizace ÚSES, která však je možno takto chápat (revitalizační opatření na vodních tocích, vhodné náhradní výsadby, vytváření mokřadů aj.) Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Časový charakter: zpracování základní evidence 2007 aktualizace dat 1x ročně (počínaje rokem 2008) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 7

10 Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: zpracování základní evidence ,- Kč (celkem) aktualizace dat ,- Kč ročně Komentář: Důležitou podmínkou plnění tohoto úkolu je zpracování republikově platné metodiky evidence opatření k vytváření funkčního ÚSES. Zdroje finančních prostředků jsou uvedené nezávazně neexistuje obecná shoda v tom, jakým způsobem by měla evidence být financována. Podporovat vytváření funkčních skladebných částí ÚSES (úkol 2.5.) Charakteristika způsob plnění: agenda - na základě jednoznačného územního vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES, vycházejícího z jednotné koncepce, podporovat realizaci opatření k zajištění jejich funkčnosti (včetně základní péče) Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Podporou vytváření funkčních skladebných částí ÚSES je myšlena zejména koordinační a metodická činnost orgánů ochrany přírody s tím, že vlastní realizace bude ponechána především na vlastnících pozemků pod ÚSES (zejm. obcí), kteří mohou využívat různých dotačních titulů (krajinotvorné programy, agroenvironmentální programy, SFŽP, EU). Orgány ochrany přírody by měly dohlížet na to, aby byly prostředky vynakládány efektivně. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 8

11 3. LESNÍ EKOSYSTÉMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny při tvorbě a změnách LHP, LHO (úkol 3.1.) Charakteristika: Zachovat a stabilizovat stávající síť významných částí lesa (ZCHÚ, památné stromy, NATURA 2000, ÚSES, ekologicky významné segmenty lesa, ostatní VKP), nepřipouštět zvyšování nepůvodních druhů dřevin, podpora zachování a zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti lesních porostů, šetrné způsoby hospodaření. Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK agenda úřadu + služby Náklady na služby: Kč ročně rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Komentář: evidenci ekologicky cenných segmentů lesa lze sloučit při mapování krajiny pro vymezování a registraci VKP. Uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny na PUPFL při tvorbě a změnách ÚPD všech stupňů, JPÚ, KPÚ, SEA, EIA, investiční akce aj. (úkol 3.2.) Charakteristika: na základě evidence stávajících lokalit přírodě blízkých lesních společenstev na celém území kraje tyto zpracovat do výše uvedených dokumentací Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a využití vyhotovených podkladů v rámci mapování cenných částí lesa Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK agenda úřadu Náklady na služby: 0 rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Při zalesňování nelesních ploch důsledně uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny (úkol 3.3.) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 9

12 Charakteristika: podpora zalesňování málo produktivních zemědělských pozemků, nutno však zohlednit další kritéria, zejména zachování krajinného rázu, zachování diverzity krajiny (nezalesňovat luční enklávy uvnitř lesů a pod.), výskyt vzácných a ohrožených druhů organizmů apod. Zalesnění málo produktivních zemědělských půd je účelné směřovat především do míst s nízkou lesnatostí, do rozsáhlých intenzivně zemědělsky využívaných oblastí. Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady k rozhodovací činnosti, odborné posudky Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ agenda úřadu Náklady na služby: Kč ročně rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Podporovat poradenství vlastníkům lesa zaměřené na výhody přírodě blízkého obhospodařování lesa (úkol 3.4.) Charakteristika: podporovat program osvěty (semináře, exkurze, školení) pro vlastníky lesů, státní správy lesů a lesního provozu, osvětlující nezbytnost, metody a možnosti uplatnění trvale udržitelného polyfunkčně orientovaného obhospodařování lesů. Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: V rámci činnosti kraje podporovat přírodě blízké metody obhospodařování lesa, vhodné je zřídit informační, poradenské a osvětové středisko v rámci Ekologické výchovy a osvěty. Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK agenda úřadu Náklady na služby: Kč ročně rozpočty pověřených obcí agenda úřadu Ekologická výchova a osvěta v rámci rozpočtu kraje Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 10

13 4. EKOSYSTÉMY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Spolupracovat s resortem zemědělství na systému poradenství zaměřeného na enviromentálně zodpovědné zemědělské využívání krajiny a optimální využívání programů, podpor a kompenzací pro opatření zvyšující biodiverzitu krajiny (úkol 4.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů, bez služeb Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o ekosystémy na zemědělské půdě se promítá v kapitolách péče o krajinu, zvláště chráněné druhy a ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: 0 Komentář: Jedná se zejména o koordinační a metodickou činnost orgánů ochrany přírody s tím, že vlastní poradenství bude realizováno pod záštitou Mze (případně MMR a MŽP) které mohou nakládat s využíváním různých dotačních titulů jako jsou, EAFRD (European Agriculture Fund for Rural Devolepment- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova), agroenviromentální programy, krajinotvorné programy, SFŽP, LEADER, operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství apod.). Orgány ochrany přírody by měly spolupracovat na tom, aby byly prostředky vynakládány efektivně s ohledem na podporu biodiverzity zemědělské krajiny a poradenství provázat se systémem státních poradců a auditem farem v rámci reformy Společné zemědělské politiky. V rámci programu ekologické výchovy realizovat aktivity směřující k podpoře enviromentálně zodpovědného zemědělského využívání krajiny, ekologického zemědělství a optimálního využívání agroekologických programů informační brožury a letáky (úkol 4.2.) Charakteristika způsob plnění: služby odborná příprava, realizace a distribuce propagačních a vzdělávacích materiálů Objemové parametry: ks Nositel: Krajský úřad Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK v rámci EVVO Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 11

14 Náklady na služby: Kč ročně Pokračovat v systematickém výběru přírodě blízkých ekosystémů na zemědělském půdním fondu k registraci jako významných krajinných prvků (úkol 4.3.) Charakteristika způsob plnění: služby zpracování kvalitních průzkumů pro výběr a registraci VKP Objemové parametry: počet dokumentovaných katastrů Nositel: pověřené obce Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obcí Náklady na služby: viz kapitola VKP Všestranně podporovat uživatele (vlastníky) pozemků, na kterých se nachází přírodě blízké ekosystémy, při péči o tyto plochy a v optimálním využití možných podpor a kompenzací (úkol 4.4.) Charakteristika způsob plnění:agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro pověřené obce výběr adresátů a distribuce materiálů, služby odborná příprava a realizace materiálů Objemové parametry: ks Nositel: pověřené obce Zdroj finančních prostředků: rozpočet pověřených obcí Náklady na služby: cca Kč ročně Komentář: Uvažuje se každoroční aktualizace materiálů ve vazbě na měnící se dotační tituly. Na obnovu vysokokmenných sadů je možno vytvořit grantová schémata kraje na podporu kulturního dědictví, využívat PRV a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, agroenvironmentální programy, krajinotvorné programy, SFŽP, LEADER, operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství apod. OP zemědělství - podpora multifunkčního zemědělství finanční potřeba 5 mil. na celé období 10ti let. V rámci procesu projednávání a schvalování komplexních pozemkových úprav uplatňovat plošné vymezení prvků ÚSES na samostatných parcelách (úkol 4.5.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ÚSES, bez služeb Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 12

15 Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočet Krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Provázanost s kapitolou ÚSES. V rámci procesu projektování, projednávání a schvalování komplexních pozemkových uprav důsledně požadovat a kontrolovat jednoznačné územní vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES s vlastními pozemky a odpovídající kulturou (trvalý travní porost, ostatní plochy). Spolupracovat se všemi partnery při finančním zabezpečování realizace prvků ÚSES (úkol 4.6.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ÚSES, bez služeb Objemové parametry : nestanoveny Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad (regionální ÚSES) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (místní ÚSES) Zdroj finančních prostředků: rozpočet Krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: realizace v rámci HRDP, strukturálních fondů OP zemědělství, OP infrastruktura, SFŽP Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 13

16 5. VODNÍ EKOSYSTÉMY Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Zajišťovat ochranu stávajících přírodně cenných vodních a mokřadních biotopů (úkol 5.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu vodních ekosystémů (viz 3. etapa), bez služeb (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: 0 Podporovat vytváření nových (též jako náhradních), případně obnovu zaniklých vodních ekosystémů (úkol 5.2.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu vodních ekosystémů (viz 3. etapa), bez služeb (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: 0 Prosazovat nápravu nevhodných úprav a problematických zásahů do vodního režimu a vodních ekosystémů (úkol 5.3.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu vodních ekosystémů (viz 3. etapa), bez služeb (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 14

17 Nositel: dotčené orgány SOP (podpora výkonu státní správy o vodní ekosystémy se promítá v kapitolách péče o zvláště chráněné druhy a území) Zdroj finančních prostředků: rozpočty KrÚ JmK a nižších orgánů OP Náklady na služby: OSTATNÍ POTŘEBY Naplnění všech cílů specifikovaných ve 3. etapě nemůže být jen věcí orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje či orgánů ochrany přírody nižších. Realizaci mnoha opatření brání řada různých překážek, či je zapotřebí řešit množství problémů, které přesahují legislativní rámec ochrany přírody daný kompetencemi dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění, nebo územní rámec kraje. Na tomto místě uvádíme přehled odhadovaných nákladů na řešení některých dalších problémů a návrhů zaměřených na ochranu vodních ekosystémů. Níže uváděné objemové parametry jsou odborným odhadem na základě výsledků 1. etapy. Kvantifikace cílů a opatření pro území Jihomoravského kraje v konkrétních parametrech, hodnotách a čase by bylo potřebným krokem při realizaci politiky na poli ochrany přírody a krajiny. S ohledem na současný stupeň znalostí a dostupnosti informací je tento krok zatím nereálný. Po doplnění podkladů a informací by však měl být učiněn, přičemž by bylo optimální, kdyby se opíral o tyto nové materiály, které by tak sloužily jako podklad k plnění cílů a realizaci úkolů. Proto jsou níže uvedené návrhy strukturovány na: 1. doplňující podklady a související témata, 2. realizaci DOPLŇUJÍCÍ PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ TÉMATA Program péče o stojaté vody a mokřady JmK Účel: V současné době neexistuje dostatečný přehled o biotopech stojatých vod a mokřadů z hlediska jejich přírodních hodnot, ani z hlediska péče o ně. Stejně tak neexistuje strategický dokument, který by se soustavně zabýval naplněním retenčních potřeb z hlediska vodních ekosystémů. Navrhovaný program by tedy měl sloužit jako podklad pro politická, odborná i ekonomická rozhodování, pro územní plánování, pozemkové úpravy a obdobné dokumentace. Zároveň by měl sloužit jako podklad pro tvorbu Plánu oblasti povodí a Programu opatření, které bude kraj schvalovat v roce Řešená témata: Navrhovaný program by tedy měl tyto nedostatky odstranit, a to ve dvou krocích: jednak doplnění chybějících informací ve formě katalogu a kategorizace stojatých vod a mokřadů, jednak návrh opatření a plánu péče o vybraná území (pokud již nejsou chráněna). Součástí by měl být i plán průběžného sledování kvality těchto biotopů a metodický materiál pro rekultivaci prostorů těžby štěrkopísku. Nositel: nestanoven Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 15

18 Forma: službou Časový charakter: jednorázově/program sledování kvality každoročně Zdroj finančních prostředků: nestanoven uvažují se sdružené prostředky Náklady: Katalog a kategorizace přírodní hodnoty stojatých vod a mokřadů: jednorázově ,- Kč Program sledování kvality vybraných biotopů stojatých vod a mokřadů: ,- Kč/rok, celkově ,- Kč Metodický materiál rekultivace těžebních prostorů: jednorázově ,- Kč Program revitalizace koryt toků a uvolnění poříčních zón a říčních niv pro území JmK Účel: V současnosti neexistuje žádný strategický dokument, který by se komplexně zabýval otázkou, jako dosáhnout znatelného pokroku v revitalizaci říčního systému JmK. Chybí soustavná informace o kvalitě toků z hlediska jejich přírodních hodnot. Důležitá je i návaznost na dosud běžně používané metody úpravy toků a protipovodňové ochrany. Potřebný je též podrobnější plán eliminace migračních bariér. Hlavní překážkou zásadnějšího rozvoje revitalizací toků je problém pozemků navazujících na koryta toků. Koncepční dokument navrhne systémová opatření pro uvolnění poříčních zón a říčních niv a má sloužit pro potřeby integrovaného systému protipovodňových opatření, revitalizací, ÚSES a dalších zájmů ochrany přírody. Navrhovaný program by tedy měl sloužit jako podklad pro politická, odborná i ekonomická rozhodování, pro územní plánování, pozemkové úpravy a obdobné dokumentace. Zároveň by měl sloužit jako podklad pro tvorbu Plánu oblasti povodí a Programu opatření, které bude kraj schvalovat v roce Věcná témata programu: kategorizace toků z hlediska jejich ekologického stavu, znečištění ve vztahu k přirozenému pozadí, břehové porosty, geomorfologická charakteristika, migrační bariéry, odsazení hrází, vytvoření širších polyfunkčních poříčních zón, zrušení úprav toků mimo zástavbu, zachování a zvětšování rozsahu přirozených koryt vodních toků, snížení kapacity koryt toků v zemědělské a lesní krajině, změny kultur v nivách, apod.. Nositel: nestanoven Forma: službou Časový charakter: jednorázově Souvislosti: Z legislativního hlediska je klíčový zákon 254/2001 Sb. a navazující předpisy. Z ekonomického hlediska budou důležité zejména zdroje EU a státní prostředky ČR (zejména v gesci Ministerstva zemědělství). Zdroj finančních prostředků: nestanoven uvažují se sdružené prostředky Náklady: Katalog a kategorizace přírodní hodnoty tekoucích vod JmK: jednorázově ,- Kč Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 16

19 Strategie revitalizace toků JmK ve vazbě na protipovodňovou ochranu a uvolnění poříčních zón: ,- Kč Plán eliminace migračních bariér: jednorázově ,- Kč Program revitalizace plochy povodí JmK Doposud neexistuje dostatečný strategický podklad analyzující plochu povodí z hlediska přirozeného vodního režimu, odvodnění, eroze a obdobných jevů s vlivem na vodní ekosystémy. I z tohoto hlediska by tedy měla být zpracována strategická dokumentace sloužící k obdobným účelům jako je uvedeno výše u biotopů stojatých a tekoucích vod. Program se omezí na vyhodnocení území kraje (převzetí údajů) a návrh dalšího postupu. Nositel: nestanoven Forma: službou Časový charakter: jednorázově Zdroj finančních prostředků: nestanoven Náklady: Program revitalizace plochy povodí v JmK: jednorázově ,- Kč Posílení účasti ochrany přírody a krajiny při přípravě Programů opatření a Plánů oblastí povodí Moravy a Dyje Účel: V současnosti jsou připravovány zmíněné dokumenty, které budou kraje schvalovat v roce Ochrana přírody je do jejich přípravy zapojena prostřednictvím zástupců AoPaK ČR, nikoliv však kraje. S ohledem na očekávaný význam pro ochranu vodních ekosystémů (vodních útvarů) by tato závada měla být napravena. Nositel: dotčené orgány SOP, bez služeb do r (schválení Plánů povodí a Programů opatření krajem) Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK či dalších institucí SOP (agenda) Výchova a osvěta ekologicky vhodné správy a péče o vodní ekosystémy (podpora Koncepce EVVO) Charakter: Řada problémů při ochraně vodních ekosystémů pramení mimo jiné i z jiné hodnotové orientace a konzervativního přístupu odpovědných pracovníků na straně správců toků, ostatních partnerů i značné části veřejnosti. Problémem je i jejich nedostatek znalostí a informací z oboru ekologie To se potom promítá jednak do nezájmu partnerů o řešení vyhovující ochraně přírody a krajiny a jednak do politických rozhodnutí. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 17

20 Proto je v zájmu ochrany vodních ekosystémů podpora různých programů ekologické výchovy a osvěty (semináře, exkurze, školení) pro správce toků, samosprávu, pracovníky státní správy OP, státní správy ve vodním hospodářství a dalších partnerů. Nositel: dotčené orgány SOP, se službami ročně vyčlenit předem stanovenou částku a tu rozdělit grantovým systémem Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK či dalších institucí SOP (agenda) Náklady: Na granty ročně ,- Kč, za 10 let: ,- Kč Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 18

21 KVANTIFIKACE OPATŘENÍ K VODNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY A VODNÍM EKOSYSTÉMŮM Níže uvedená tabulka obsahuje řádové odhady potřeby v dlouhodobém výhledu v členění podle vybraných základních typů realizace zájmů ochrany přírody v oblasti vodních ekosystémů pro území JmK. Uvedené hodnoty musí být brány s rezervou, přesnost odpovídá přesnosti podkladů, které jsou k dispozici. Obdobný přístup je zapotřebí zaujmout i k uvažovaným nákladům. Typ opatření Jednotka Množství Měrná cena Cena celkem Poznámka mil. Kč/J. mil. Kč 1. Plocha povodí 1.1. Protierozní opatření biotechnická km , odhad rozsahu erozně velmi postižených ploch 1.2. Eliminace účinků odvodnění ha , k eliminaci uvažujeme cca 10 % odvodnění v JmK 1.3. Odtrubnění drobných toků (HMZ) km 400 0, odhad rozsahu 1.4. Drobné tůně a mokřady ha 200 0, odhad rozsahu 1.5. Zatravnění, zalesnění niv km , odhad rozsahu 2. Stojaté vody 2.1. Obnovy a novostavby drobných nádrží všeho typu ha , odhad rozsahu 2.2. Odbahnění rybníků a dalších nádrží ha , na území JmK celkem cca ha nádrží 2.3. Ostatní revitalizace stojatých vod ha 200 0, odhad rozsahu 3. Toky 3.1. Odstranění a/nebo odsun hrází km , odhad rozsahu 3.2. Revitalizace koryt toků 1. Kategorie km 25 20, cca 17 % celkové délky (celkem 144 km toků 1. kat.) 3.3. Revitalizace koryt toků 2. Kategorie km , cca 34 % celkové délky (celkem 737 km toků 2. kat.) 3.4. Revitalizace koryt toků 3. Kategorie km , cca 36 % celkové délky (celkem km toků 3. kat.) 3.5. Revitalizace koryt toků 4. Kategorie km , cca 23 % celkové délky (celkem km toků 4. kat.) 3.6. Eliminace migračních bariér na tocích 1. Kategorie ks 11 30, seznam - viz 1. Etapa Koncepce OP JmK 3.7. Eliminace migračních bariér na tocích 2. Kategorie ks 230 5, odhad - v podkladech pro 1. etapu je neúplný počet 129 bariér 3.8. Eliminace migračních bariér na tocích 3. Kategorie ks 500 1, odhad - v podkladech pro 1. etapu je neúplný počet 332 bariér 3.9. Eliminace migračních bariér na tocích 4. Kategorie ks , odhad počtu bariér (počet bariér neevidován) CELKEM (mil. Kč) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 19

22 6. EKOSYSTÉMY ANTROPOGENNĚ PODMÍNĚNÝCH STANOVIŠŤ Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Draga Kolářová, AGERIS, s.r.o PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Zahájit systematický výběr přírodě blízkých ekosystémů v opuštěných těžebních prostorech k registraci jako významných krajinných prvků (úkol 6.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů + služby. Objemové parametry: počet prozkoumaných katastrů Nositel: pověřené obecní úřady Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obecních úřadů Náklady na služby: viz podíl z kapitoly 8. Krajina Při stanovení dobývacích prostorů uplatňovat zájmy ochrany přírody v plánech jejich rekultivací (úkol 6.2.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů. Objemové parametry : nestanoveno Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu Krajský úřad a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Zdroj finančních prostředků: rozpočet Krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: V rámci projednávání dobývacích prostorů požadovat takový způsob dobývání a následné rekultivace, která umožní vytvoření přírodě blízkých ekosystémů (skal, mokřadů, vodních ploch a pod). Požadovat posouzení metod rekultivace oponentním odborným posudkem. Registrovat lokality liniové zeleně, zámeckých zahrad, parků a hřbitovů cenných z pohledu ochrany přírody jako VKP (úkol 6.3.) Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 21

23 Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů + služby. Objemové parametry: nestanoveno Nositel: pověřené obecní úřady Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obecních úřadů Náklady na služby: viz podíl z kapitoly Krajina Komentář: Řada těchto lokalit je chráněna a udržována dle jiných zásad, na příklad požadavků památkové péče bez ohledu na jejich ekologickou hodnotu. Přitom se často jedná o unikátní lokality výskytu ptáků, hmyzu a podobně. Uplatňovat zájmy ochrany přírody při rekonstrukcích a opravách komunikací s přilehlými ekologicky významnými plochami (úkol 6.4.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů. Objemové parametry :nestanoveno Nositel: mimo území NP, CHKO, VÚ a území sloužících zájmům obrany státu obecní úřady obcí s rozšířenou působností Zdroj finančních prostředků: rozpočet obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář:V rámci projednávání rekonstrukcí a oprav komunikací požadovat takový způsob úprav, které umožní zachování přírodě blízkých ekosystémů a omezí migrační bariéry zejména obojživelníků a drobných savců. Uplatňovat zájmy ochrany přírody při vegetačních úpravách vysokých agrárních teras na okresech Hodonín a Břeclav (úkol 6.5.) Charakteristika způsob plnění: agenda - výkon státní správy dle kompetencí daných zákonem 114/1992 Sb. v platném znění, pro krajské a nižší úřady za účelem dosažení požadovaného stavu ekosystémů. Objemové parametry : nestanoveno Nositel: obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 22

24 Zdroj finančních prostředků: rozpočet obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Náklady na služby: 0 Komentář: Jedná se zejména koordinační, metodickou a osvětovou činnost orgánů ochrany přírody při přípravě projektů a výkon státní správy při realizacích. Pro realizaci je možno využívat především podpory různých dotačních titulů a programů jako jsou EAFRD, agroenvironmentální programy, krajinotvorné programy SFŽP, program rozvoje venkova, program LEADER, operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství apod.). Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 23

25 7. OBECNÁ OCHRANA DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN Zodpovědný řešitel tématu: Ing. Eliška Zimová, LŐW & spol., s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Minimalizovat negativní dopady energetických zařízení na populace volně žijících živočichů (úkol 7.1.) Charakteristika: prosazovat úpravy energetických zařízení, které způsobují střety s volně žijícími druhy živočichů nebo instalaci ochranných pomůcek. Vedení nových tras podmiňovat využitím konstrukčně bezpečných sloupů a zohledňováním rizikových ploch z hlediska zvýšeného výskytu ptáků. Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy dodané investorem Zdroj finančních prostředků: hrazeno investorem Náklady na služby: 0 Podporovat odstraňování migračních bariér pro volně žijící druhy živočichů (úkol 7.2.) Charakteristika: u nově navrhovaných komunikací prosazovat realizaci opatření zvyšující migrační potenciál napříč komunikacemi a snižující pravděpodobnost střetu živočichů s dopravními prostředky. Podporovat opatření pro odstraňování migračních bariér pro volně žijící druhy živočichů. Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy dodané investorem Zdroj finančních prostředků: hrazeno investorem Náklady na služby: 0 Podporovat řešení střetů zájmů problematických druhů volně žijících živočichů s hospodářskými zájmy člověka (úkol 7.3.) Charakteristika: obecně závaznou vyhlášku (nařízení) pro činnosti v rozporu s obecnou ochranou přírody ( 5, 5a,b). Přednostně iniciovat vyhlášku MŽP o ochraně před závažnými škodami na vinicích v době zrání a sklizně hroznů špačkem obecným. Lze použít i u jiných konfliktních druhů živočichů. Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 24

26 Před realizací přímých redukčních opatření je třeba vyčerpat jiné způsoby řešení bez usmrcování jedinců. Rozsah redukčních opatření (zpravidla odstřelů) nesmí vést k ohrožení dotčených populací zájmových druhů živočichů a dále k přímému či nepřímému ohrožení dalších vyskytujících se druhů živočichů. Redukční opatření nesmějí být prováděna na společných stanovištích zejména nocovištích. Objemové parametry: nejsou Nositel: Krajský úřad JmK Forma: agenda Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: 0 Podporovat a doplňovat síť záchranných stanic pro handicapované živočichy (úkol 7.4.) Charakteristika: V rámci Jm kraje je nutné dobudování sítě záchranných stanic a podpora jejich činnosti. Pro podmínky Jm kraje je vhodné doplnit síť záchranných stanic pro handicapované živočichy zejména o zařízení v jižní a východní části území. Důležitá je účast stanic na regionálních záchranných programech, odchovech a vypouštění některých živočišných druhů do volné přírody. Nedílnou součástí činnosti stanic je také ekologická výchova široké veřejnosti. Objemové parametry: nejsou Nositel: Krajský úřad JmK - v kategorii ZCHD ohrožení, ORP obecná ochrana Forma: agenda + služby Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK, ORP Náklady na služby: ,- Kč ročně na druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožené ,- Kč ročně na obecnou ochranu druhů volně žijících živočichů Zajišťovat zájmy ochrany přírody při koncepčních a investičních záměrech (úkol 7.5.) Důsledné uplatňování a prosazování zájmů ochrany přírody při projednávání koncepčních záměrů (územní a rozvojové plány, pozemkové úpravy) a investičních záměrů (EIA apod.). Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda a podklady pro výkon státní správy dodané investorem Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 25

27 Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK a dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny Náklady na služby: 0 Podporovat potlačování a likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů (úkol 7.6.) Charakteristika: Zpracovat na základě mapování a monitoringu invazních druhů rostlin informační systém kraje. Prioritní je průběžné odstraňování ohnisek nejvýznamnějších invazních druhů. Odstraňování dalších invazních druhů pouze v odůvodněných, perspektivních a do budoucna udržitelných případech (přírodně cenné lokality, počínající ohniska výskytu nebo podobně). Vypracovat metodický pokyn pro obce k potlačování a likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů se seznamem prioritních druhů. Objemové parametry: nejsou Nositel: všechny orgány ochrany přírody a krajiny v rámci výkonu státní správy Forma: agenda + služby (monitoring + likvidace) Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK informační systém kraje rozpočty pověřených obcí s rozšířenou působností MŽP dotační tituly Náklady na služby: na základě monitoringu rozšíření invazních druhů rostlin a živočichů, předběžně ,- Kč/rok/okres ,- Kč/rok/KrÚ, celkem ,- Kč/rok/kraj Komentář: likvidace invazních druhů rostlin a živočichů by měla být prioritně prováděna u VKP v rámci zlepšování přírodního prostředí. Metodický pokyn zpracovat ve spolupráci Krajského úřadu s AOPaK. Podporovat výchovu a osvětu myslivecké a rybářské veřejnosti (úkol 7.7.) Charakteristika: V rámci osvěty myslivecké a rybářské veřejnosti zpracovat metodický pokyn, který by řešil problematiku vypouštění zvěře z polodivokých chovů, šíření nepůvodních druhů živočichů, optimalizaci hospodaření na rybnících v souladu se zájmy ochrany přírody. Zvýšenou pozornost věnovat problematice záměrného křížení a následného rozšiřování sokolnicky využitelných dravců. Objemové parametry: nejsou Nositel: Krajský úřad JmK Forma: agenda + metodické materiály Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK v rámci EVVO Náklady na služby: ,- Kč ročně Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 26

28 8. OCHRANA KRAJINY Zodpovědný řešitel tématu: RNDr. Jiří Kocián, AGERIS, s.r.o NÁKLADY NA PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ Uplatňovat zájmy ochrany krajinného rázu při stanovování regulativů v ÚPD (úkol 8.1.) Charakteristika způsob plnění: agenda - při projednávání územně plánovací dokumentace důsledně dohlížet na stanovování závazných regulativů tak, aby se v maximální možné míře omezily případné následné negativní vlivy staveb a činností na krajinný ráz. Nositel: příslušné orgány ochrany přírody (KrÚ, správy NP a CHKO, obecní úřady obcí s rozšířenou působností) Zdroj finančních prostředků: rozpočty příslušných orgánů ochrany přírody Náklady na služby: 0 Aktualizovat zřizovací listiny přírodních parků (úkol 8.2.) Charakteristika způsob plnění: služby - prověření aktuálnosti zřizovacích listin stávajících přírodních parků; agenda - inovace těch zřizovacích listin, u kterých se prokáže jejich zastaralost či nedostatečnost Objemové parametry: ,- Kč na jeden přírodní park, aktualizace 2 parků ročně Nositel: Krajský úřad JmK do roku 2010 Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: ,- Kč ročně Zajišťovat odpovídající označení přírodních parků (úkol 8.3.) Charakteristika způsob plnění: služby - zajistit instalaci a údržbu terénního značení hranic přírodních parků, včetně informačních tabulí s popisem území, významu a ochranného režimu přírodních parků. Objemové parametry: ,- Kč na jeden přírodní park Nositel: Krajský úřad JmK do roku 2015 Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 27

29 Náklady na služby: ,- Kč za rok Prověřovat návrhy na zřízení nových přírodních parků (úkol 8.4.) Charakteristika způsob plnění: služby - provést prověření známých návrhů nových přírodních parků, případně vytipovat a prověřit další vhodná území pro zřízení přírodních parků; agenda - na základě výsledků prověření event. vyhlásit nové přírodní parky. Nositel: Krajský úřad JmK Časový charakter: prověření známých návrhů jednorázově, další dle potřeby průběžně Zdroj finančních prostředků: rozpočet KrÚ JmK Náklady na služby: ,- Kč za jednorázové prověření Komentář: Případné další náklady na služby se budou odvíjet od aktuální potřeby vytipování a prověření nových území pro zřízení přírodních parků. Zajistit komplexní péči o registrované VKP a evidované zvláště cenné části VKP ze zákona směřující k zachování a zlepšení jejich přírodních hodnot (úkol 8.5.) Charakteristika způsob plnění: služby - sledovat aktuálnost vymezení registrovaných VKP a evidovaných zvláště cenných částí VKP ze zákona a stav jejich přírodního prostředí a provádět nezbytná opatření k zachování jejich přírodních a estetických hodnot. Nositel: pověřené obecní úřady - registrované VKP obecní úřady obcí s rozšířenou působností - evidované zvláště cenné části VKP ze zákona Zdroj finančních prostředků: rozpočty příslušných orgánů ochrany přírody, krajinotvorné programy MŽP, agroenvironmentální programy MZe, SFŽP Náklady na služby: ,- Kč za rok (za území celého kraje) Registrovat nové VKP (úkol 8.6.) Charakteristika způsob plnění: služby zpracování kvalitních podkladů pro registraci VKP (zejm. z hlediska ekologického či estetického významu segmentů a přesnosti jejich vymezení); agenda - registrace VKP Nositel: pověřené obecní úřady Zdroj finančních prostředků: rozpočty pověřených obecních úřadů Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje: 4. Ekonomické vyhodnocení str. 28

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče

PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče Studie proveditelnosti Objednatel: Zhotovitel: Město Hustopeče Agroprojekt PSO, spol. s r.o. Brno Slavíčkova 1a, Brno Lesná Ing. David Mikolášek

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce Č. j.: 33800/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 30359/ENV/16 V Praze dne 16. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

OPRL - I. Účel, legislativa

OPRL - I. Účel, legislativa OPRL - I. Účel, legislativa Účel Nástroj státní lesnické politiky Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů Nabídka všech soustředěných hospodářsky a ekosystémově využitelných informací

Více

Lomnice. na životní prostředí

Lomnice. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí Karlovy

Více

Bussinow Bosák Merta Létal Čehovská. Šafář Mgr. Šendová RNDr.Bc. Bosák v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Bussinow Bosák Merta Létal Čehovská. Šafář Mgr. Šendová RNDr.Bc. Bosák v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: Bussinow Bosák Merta Létal Čehovská 0 12.8..2004 1.vydání Šafář Mgr. Šendová RNDr.Bc. Bosák v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava:

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 12145/ENV/16 V Praze dne 27. dubna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 13. 9. 2010 Č.j.: 76326/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY prosinec 2004 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Zákonné zmocnění Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská

VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská Hodnocení vlivu na ÚSES (aktualizovaná verze pro doplněnou dokumentaci) Zpracoval: RNDr. Petr Obst G.L.I., sdružení podnikatelů, pracoviště Havlíčkovo náměstí

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

I. ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK I. ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Textová část ÚP Územní plán Hrádek byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje LISTOPAD 2014 OBEC: OBEC HRÁDEK Hrádek č.p. 16 671 27 Hrádek u Znojma POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 73, 463 34 HRÁDEK NAD NISOU BC. LUCIE

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLÉKOJEDY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Základní část dokumentace PSZ v k. ú. Uherský Brod

Základní část dokumentace PSZ v k. ú. Uherský Brod TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah 1 Úvodní část... 4 1.1 Výchozí podklady... 5 1.1.1 Podklady z katastru nemovitostí...5 1.1.2 Ostatní mapové podklady...6 1.1.3 Právní předpisy a metodické návody, další podklady...6

Více

Obsah: Shora uvedené body zahrnují

Obsah: Shora uvedené body zahrnují KURDĚJOV okr. Břeclav Duben 2014 Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje (dále jen úřad územního plánování), na základě usnesení Zastupitelstva obce Kurdějov ze dne 12. 3. 2014 o pořízení územního

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) Srpen 2009 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. ÚVODNÍ INFORMACE O PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD... 5 3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ PLÁNU... 9 3.1. Přípravné práce... 9 3.2.

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů. Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR

Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů. Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR Kontrolní činnost I. Před zahájením realizace projektů zahájení realizace po podpisu seznamu vybraných projektů ředitelkou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová -

Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - Sídlo ZO: Výbor ZO: Višňovce 1291 Hulín 76824 Pavel Šálek - předseda IČO:65270011 Zdenka Tupá - hospodářka Bankovní spojení:1482174349/0800 Miroslava Matulová - revizorka E-mail:zde.tu@seznam.cz Josef

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU NÁVRH O D Ů V O D N Ě N Í T E X T O V Á Č Á S T II. A Identifikační údaje Pořizovatel: Městský úřad Znojmo, Odbor výstavby, oddělení územního plánování Obroková 1/12,

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

Ekologické sítě v krajině

Ekologické sítě v krajině Ekologické sítě v krajině Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Proč vytváříme ekologické sítě? 1938 1953 1984 Cíle vytváření ekologických sítí Uchování

Více

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Praha: 25. 5. 2015 Městský úřad v Říčanech Číslo jednací: 050097/2015/KUSK Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Masarykovo

Více

Územní plán města Nová Role

Územní plán města Nová Role Územní plán města Nová Role Z měna3/bv3 Pořizovatel: Městský úřad Nová Role, smluvně zastoupený společností Moyo holding. a.s. Dalovice, osobou ing. Janem Humplíkem, splňujícím kvalifikaci pro výkon územně

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÍČ V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín datum oprávněná úřední osoba

Více

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem S E M I N Á Ř H O S P O D A Ř E N Í S V O D O U V K R A J I N Ě 27. 10. 2015, Brno, Nadace Partnerství

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 HOSPODAŘENÍ

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Opatření D 1.1 Zlepšení kvality ovzduší a vod včetně monitoringu a protipovodňové ochrany

Opatření D 1.1 Zlepšení kvality ovzduší a vod včetně monitoringu a protipovodňové ochrany Opatření D 1.1 Zlepšení kvality ovzduší a vod včetně monitoringu a protipovodňové ochrany A) Cíle opatření: nepřesahování emisních a imisních limitů pro všechny látky znečišťující ovzduší kvalitní systém

Více

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění leden 2015 Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI Talichova 39, 623 00 Brno tel.: 547 250 469, fax: 547 221 410 e-mail: atelier-urbi@volny.cz RYBÍ Návrh územního plánu

Více

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín DR3 Hlučínská žst. Hlučín Variantní řešení: A. POPIS ZÁMĚRU Specifikace záměru (varianty): Hlučínská žst. Hlučín Ostatní hodnocené varianty: Dotčené obce: Plocha : Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Urbanistický ateliér Ústí nad Labem

Urbanistický ateliér Ústí nad Labem Urbanistický ateliér Ústí nad Labem 4001 11 Ústí nad Labem, Ing. arch. Pavel Ponča Urbanistická struktura a architektura Přírodní podmínky a životní prostředí, ochrana ZPF Vodní hospodářství, odkanalizování

Více