13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové"

Transkript

1 06/ 13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové jak se studuje ve francii? z festivalu hliněného stavitelství grains d isere, les grands ateliers, isle d abeau, francie, snímek solene le guen. k článku vojtěcha sigmunda na s

2 oldřich ševčík 2 Soutěže X 8 th Gandiablasco International Outdoor Furniture Design Contest. Lhůta pro odevzdání návrhů do Knihomol X Podstatná, nikoli pouze nahodilá sounáležitost architektury a designu je právem brána jako fakt; je obsažena v programech výuky na fakultách architektury. Přesto v této relaci, podobně jako ve vztahu architektura a urbanismus, tiká nesamozřejmá samozřejmost tj. vzájemný vztah existuje a řeší se s větším či menším úspěchem vždy znovu v každé realizaci. Používám odlehčující metaforu tiká jako mina nášlapná z toho důvodu, že architekt může být obviňován, že architektura se stává v jeho projektech a realizacích designem (viz díla evropského postmodernisty H. Holleina ad.), že architektoničnost tzv. podlehla designu a naopak designér z toho, že se design nedostal ke slovu. Na významném mezinárodním Bienále experimentální architektury v Praze 22. května byl na fascinujících modelech přenesen design do urbánního rozměru. Knih o architektuře nebo o designu všeho druhu je bezpočet. O to více je třeba vítat publikace, v nichž jdou architektura a design ruku v ruce takovou ojedinělou knihou je Funkcionalismus, design, škola, trh Jana Michla. Profesor na Vysoké škole architektury a designu v norském Oslu se již v předchozí publikaci Tak nám prý forma sleduje funkci (Praha 2003) velmi neučebnicově, neortodoxně vyrovnává s funkcionalismem a jeho vlivem na design. A studenti architektury a designu naší fakulty si nyní mohou vybrat ze 14 vydaných přednášek. Jan Michl provokativně sděluje výsledek základní ideu každé z nich v Úvodu texty pak přinášejí argumentaci, která ho dovedla k nové myšlence. Ve věku wikipedie a horečnatého stahování dat se čtenář může vydat na nelehkou cestu přemýšlení ale jakou cenu má fakt bez cesty, která k němu vede? Přeji studentům architektury a designu šťastnou cestu. Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. Michl, Jan: Funkcionalismus, design, škola, trh. Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Praha, Barrister & Principal, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2012, ISBN , ISBN (VŠUP) X Kniha Jak se dělá město, kterou píší Jan Šépka a Miroslava Tůmová, bude prezentovat osm měst a jejich problematická místa, která řeší studenti ateliéru Šepka Tůmová vždy v několika koncepčních variantách. Jde například o nové město na zelené louce u nově vzniklého jezera (Most), město ve městě (Vítkovice), město nad železnicí (Praha), město na ostrově (Císařský ostrov v Praze), hledání návaznosti na historické jádro (Kadaň), nebo hledání města (Milovice). Autoři si kladou otázky urbanistické, estetické, programové, ekologické, dopravní Je dobré nebo možné stále opakovat ověřená schémata? Jak řešit problémová místa, která se zdají být v ideální poloze ve vztahu ke stávající struktuře města, ale mají řadu omezení? Celkově lze označit práce za hledání největšího potencionálu ve městě, na kterém lze postavit optimální urbanistickou studii nebo koncepci. Jednotlivé studentské týmy se s řešením konkrétních zadání vyrovnávají po svém. Každá vize formuluje trochu jiné otázky a nastiňuje jiné odpovědi. Souhrnně projekty předkládají paletu možností, která osobitě reaguje na reálnou situaci v daném městě. Důležitým faktorem je konfrontace návrhů přímo v řešené lokalitě s lidmi, kteří chtějí diskutovat, i s politiky. Na základě takové konfrontace se studenti připravují na reálnou situaci, kterou jim škola nemůže běžně poskytnout. Ve většině případů tuto aktivitu velmi kvitují i samotná města, která se zatím urbanistickým studiím příliš nevěnují. Obvykle řeší svoje územní a regulační plány bez nějaké konkrétní vize, kam by mělo město směřovat. Stanovení funkčních ploch bez konkrétní vize ale nic podstatného nesděluje, a i proto se tyto plány poměrně rychle mění. Kniha by měla nastínit jiné možnosti v plánování strategie koncepce měst. V ideálním případě by mohla přesvědčit politiky, že vypsání architektonickourbanistické soutěže má smysl. Předpokládaný počet stran 300, cca 650 ilustrací, formát cm. pokračování na s. 12

3 křest sborníku design versus architektura 2012 martin pospíšil Hovoříme s Ing. Martinem Pospíšilem, Ph.D. novým vedoucím Ústavu nosných konstrukcí Ústav už vedete od února. Nicméně s jakým konceptem rozvoje ústavu jste uspěl v konkurzu? Můj návrh vychází z premisy, že architektura na Fakultě architektury ČVUT není svým charakterem architekturou technickou, pro kterou se v Evropě a USA povětšině vžil termín architectural engineering, ale že odpovídá spíše zaměření architectural design, tedy architektuře návrhové, tvůrčí. Přitom však jde stále o obor, který je vyučován na vysoké škole technické, nikoliv umělecké, a při jeho studiu se proto kladou nároky mimo jiné i na zvládnutí základů exaktních a technických disciplín. Studium architektury na naší fakultě je vzhledem k jeho principiálně mnohooborovému zaměření jedním z nejnáročnějších vysokoškolských studií vůbec. Jádrem výuky v Ústavu nosných konstrukcí je statika a nosné konstrukce. Přicházíte do jeho vedení s nějakou změnou přístupu k těmto předmětům? Musím předeslat, že díky panu doc. Lorenzovi, který ústav nosných konstrukcí na naší fakultě založil a dlouhá léta vedl, panu prof. Holickému z Kloknerova ústavu a dalším interním i externím kolegům, je ústav na skutečně výtečné odborné úrovni. Přijít s něčím novým a potřebným tak rozhodně nebylo snadné Nicméně vloni se mi poštěstilo navštívit dvě vynikající americké univerzity v lednu a únoru Stanford v Kalifornii a na konci roku pak ještě MIT v Bostonu, kam mě na základě mé dizertace pozval prof. John Ochsendorf, což je světově uznávaný odborník na statiku kleneb. Na MIT jsem se pak seznámil i s prof. Edwardem Allenem a jeho koncepcí výuky statiky nosných konstrukcí pro architekty, kterou zde před časem zavedl. Tato metoda se v současnosti začala vyučovat jako doplněk klasické statiky například na škole architektury ETH v Curychu. Jestli tomu dobře rozumím, vaší inspirací je tedy koncepce MIT. Mohl byste její principy představit? Podstatou je snaha přizpůsobit výklad základní i aplikované stavební mechaniky specifickému způsobu myšlení architekta prezentovat jej tedy méně technicky, o to však názorněji. Na MIT se proto zjednodušeně řečeno vrátili do 18. a 19. století, kdy se statické výpočty opíraly o grafické rovnoběžníky sil, a tuto metodu ještě doplnili aktivní tvorbou statických modelů. Když jsem na MIT s prof. Ochsendorfem konzultoval a poté i hodnotil závěrečné práce v předmětu structural design, byl jsem skutečně příjemně překvapen nejen solidními základními znalostmi studentů, ale hlavně jejich tvůrčím přístupem k nosné konstrukci. Zacházeli s ní s erudicí a přitom s respektem jejich návrhy byly z hlediska stavební mechaniky fundované, byly finančně efektivní a přitom krásné. Jakým způsobem byste tedy chtěl aplikovat tuto formu výuky na naší fakultě? Při konzultacích bakalářských, ateliérových ale i diplomních prací se u našich posluchačů často setkávám s jakousi absencí vnímání fyzikálních souvislostí. S tím studenti na MIT problém neměli. Mým cílem je proto poskytnout studentům možnost osvojit si principy stavební mechaniky coby základního nástroje konstrukční a architektonické tvorby žijeme přece v prostředí přírodních zákonů, ze kterých není úniku. Jestliže tedy chceme v tomto prostředí efektivně tvořit, je bezpodmínečně nutné tyto zákony alespoň v principu poznat a ve své tvorbě je pak nanejvýš užitečné jejich znalostí využít. Jako nejvhodnější cestu proto vidím doplnění naší stávající velmi precizní klasické výuky určitým scelujícím prvkem, který by dovedl studenty k celostnímu pohledu na statiku stavby a zároveň uvolnil jejich fantazii. Co by bylo jeho náplní? Minimální teoretický úvod do grafické statiky, který by byl doplněn řadou zjednodušených výpočtů praktických konstrukčních příkladů. Od lávek a mostů, přes věže až po 3

4 klauzury ústavu průmyslového designu: přehlídka šperků / vázy prohlídka, ateliér mariana karla; svítidla ateliér alexiuse appla; vodní dýmka zadání snídaně v trávě ateliér jana fišera 4 stadiony a velkorozponové haly. Půjde o zkoumání mezní geometrie konstrukcí při použití materiálů různých vlastností, o hledání estetického a přitom efektivního návrhu pro zvolený účel a materiál a o schopnosti tento návrh velmi rychle a jednoduše staticky ověřit. Semináře by byly zavedeny nejprve experimentálně pro cca 20 studentů a pokud by se experiment osvědčil, následovala by modifikace výuky pro všech 250 studentů formou přednášek a cvičení. Jak berete ohled na skutečnost rozdělení studia na bakalářské a magisterské? Bakalářské studium je jakési trivium, posluchač by si v něm měl osvojit stavební řemeslo a konstrukční principy. Měl by být schopen navrhnout efektivní nosnou konstrukci a tento návrh ověřit zpětnou vazbou, kterou je korektní, i když zjednodušené statické posouzení. A magisterský stupeň? To už je mistrovská škola. Tady je prostor jak pro konstrukční experiment, tak pro výraznější specializaci. Ohromnou příležitost vedle zaměření na nové materiály a technologie vidím i v oblasti konstrukcí historických staveb: pro ty má naše fakulta díky vynikající práci a zahraničnímu renomé řady svých pedagogů nadstandardní synergické možnosti. Tyto oblasti skýtají i velice zajímavý rozvojový potenciál pro budoucí uplatnění absolventů. A doktorské studium? Kterým směrem hodláte napřít svou energii? Doktorské studium je špičkou studia. V Ústavu nosných konstrukcí bych je chtěl alespoň v nejbližším období směřovat do dvou hlavních oblastí: do architektonické tvorby strukturálně optimalizovaných konstrukcí čili konstrukcí, jejichž tvar a estetika vycházejí z přirozených stavebně mechanických vlastností použitého konstrukčního materiálu ať již jde o hlínu, dřevo, ocel, beton nebo třeba konopná lana A potom studium revitalizace a rekonstrukce historických nosných konstrukcí. Dá se předpokládát, že při vedení ústavu využijete i svých kontaktů na MIT Pro doktorské studium se možnost spolupráce s MIT již velmi zřetelně rýsuje, s prof. Ochsendorfem jsem se dohodl na přímé spolupráci mezi našimi pracovišti a na výměně doktorandů, což by mohlo být pro naše studenty velmi přínosné. Dovolte se zastavit ještě u jednoho tématu. A tím je matematika. Jedno z frekventovaných diskusních témat na fakultě. Máte představu, jak přistoupíte k řešení problému neúspěšných studentů v tomto předmětu? A mimochodem jak se díváte na návrhy matematiku na fakultě úplně zrušit? Tímto tématem jsme se intenzivně zabývali jak na půdě našeho ústavu, tak na několika jednáních s paní proděkankou Šestákovou a s panem děkanem Zavřelem. A díky skutečně energickému přístupu pana děkana proběhla závěrečná schůzka na toto téma i za účasti docentů matematiky z jiných fakult ČVUT. Na schůzce byla situace ve výuce matematiky detailně analyzována a jako závěr vznikla doporučení, která nyní do výuky matematiky zapracováváme. Mohl byste předestřít alespoň základní prvky řešení? Na prvním místě to je zařazení vyrovnávacího kurzu středoškolské matematiky. Jedním z jednoznačných závěrů analýzy totiž bylo zjištění nedostatečnosti středoškolské přípravy řady studentů. (Viz též Pražská technika č. 3/13 pozn. red.) Na druhém místě to je zařazení volitelného semináře vyšší matematiky pro zájemce o prohloubení studia v návaznosti na CAD, stavební fyziku a na další obory, které jsou založené na exaktních vědách. Druhým závěrem analýzy totiž bylo konstatování, že stávající výuka matematiky představuje elementární základ vysokoškolské matematiky, tedy základ dále již neredukovatelný. Přičemž pro studenty, kteří se zabývají CAD a stavební fyzikou vážněji, je potřebná rozsáhlejší matematická průprava. A za třetí to je změna formy zakončení předmětu z klasifikovaného zápočtu na řádnou zkoušku, takže student má šanci oficiálních oprav i možnost posunout zkoušku

5 výtvarná příprava designérů s josefem šafaříkem: obr. 1 kompozice na téma budovy fa, obr. 2 a 3 transformovatelné variabily téma hra; obr. 4 fotoaparát zadání design pro seniory, ateliér rené šulce; obr. 5 design pro formula student čvut ateliér jana fišera do dalšího semestru. Rád odtud děkuji panu profesoru Lábusovi za účinnou pomoc v hledání optimálního řešení problému. Je velmi dobře, že se k takto rozumným závěrům nakonec dospělo. Já osobně považuji matematiku za největší dílo nebo objev? lidského génia: vždyť je to takřka dokonalá intelektuální struktura, která je vybudována jen na základě několika málo axiomů, s dokonalou sebereflexí... Díky ní jsme schopni popsat, řešit a v mnoha případech dokonce i předvídat jak nejběžnější jevy našeho lidského světa, tak i světa subatomárního či naopak extraterestrického. A určitě by byla velká škoda alespoň trochu nepootevřít budoucím architektům dveře do tak fascinujícího světa Dovolte, abych byl trochu osobní: Jak patrno, matematiku máte asi rád; ale přitom je pro mnoho lidí doslova strašákem Jak si vás získala? To bylo trochu nedobrovolné. Můj tatínek matematiku původně učil. V roce 1968 ale veřejně vystoupil proti okupaci Československa, takže přišel o práci a až do důchodu pracoval jako dělník. Já jsem se tím pádem nedostal ani na gymnázium, ani na průmyslovku a šel jsem se učit kameníkem. Když táta zjistil, že se tam neprobírají ani kupecké počty, upřímně se zděsil a začal mne doučovat kombinatoriku, analytickou geometrii a základy diferenciálního počtu. Takže jsem jako patnáctiletý kluk dojížděl denně padesát kilometrů do lomu otloukat kámen, poté jsem běžel do večerní školy a po návratu v devět večer ještě z úcty k tátovi řešil rovnice průniků ploch Jak dlouho jste to vydržel? Měl jsem štěstí, v lednu 1977 vyšla Charta 77 a komunisté alibisticky na pár měsíců trochu polevili v postihu dětí osmašedesátníků. Díky tomu jsem se dostal na hořickou šutrárnu, kde jsem nakonec odmaturoval v oboru uměleckých řemesel. Po maturitě se ale situace opakovala: na vysokou se ne a ne dostat. Takže jsem nastoupil jako kameník u národního podniku Obnova památek Praha. Z pohledu komunistů to měl být trest, pro mě to ale byla nádherná a ohromně osvobozující práce: od podzimu do jara jsme v lomu a v dílně sekali z různých druhů kamene repliky slohových prvků, které jsme pak v létě osazovali na hradech a zámcích Mezitím jsem to na vysokou zkoušel dál a nakonec tuším napošesté jsem se na ni konečně dostal. Volné tenkrát byly ale jen ty nejpracnější technické obory. To, že jsem promoval na katedře ocelových konstrukcí a mostů, to se mi podařilo jen díky tátově předchozí důkladné matematické přípravě Takže se matematika stala vaším koníčkem? Bohužel nestala. Dokonce se obávám, že bych toho krom statických výpočtů z čisté matematiky už ani moc dohromady nedal. To ale nepovažuji za až tak důležité. Mnoho lidí tvrdí, že se matematiku učili zbytečně, protože ji nikdy v životě k ničemu nepotřebovali. Zapomínají ale na to, že se s matematikou učili i logice a samostatnému kritickému myšlení, čili schopnosti strukturovat a věcně řešit i velmi komplikované problémy Závěrem: začínal jste jako kameník, dnes jste učitelem. Vzpomněl byste si krom otce na kantora, jehož učitelské krédo se stalo i vaším krédem? Asi bych uvedl pana profesora Drahoňovského, mého váženého a oblíbeného kantora ještě prvorepublikového střihu. Měli jsme ho na stavební fakultě na teorii pružnosti a plasticity. Vzpomínám si na jeho slova, že neví, jaké vědomosti budeme potřebovat za třicet let a dokonce že je možné, že devadesát devět procent toho, co nás učí, zapomeneme. Ale jemu jde o to, aby to jediné procento, které v nás zůstane, obsahovalo principy, které nám pomohou řešit problémy, které v budoucnu teprve přijdou. A to jedno procento se žákovi dostane do krve právě díky oněm zapomenutým devadesáti devíti... Připravil JHR 5

6 Klára Pohlová, Uliční fronta a úpatí přírodního prostředí AtelIÉR JANA AulÍKA asistent Roman Chvilíček Ústav navrhování I Náš ateliér byl vylosován pro dvoustránkovou prezentaci ve fakultní publikaci Alfa, a je tedy na mně nás stručně představit. Nebudu psát o metodě práce v ateliéru, protože je do značné míry proměnná podle různých zadání a konkrétních studentů, kteří se v semestru sejdou. Ale hlavně metoda není to, co je na úplném počátku, metoda je pro mě až tou druhou věcí. První věcí jsou důvody, proč se vůbec v ateliéru se studenty scházíme. Důvody studentů a důvody moje. Důvody studentů mě zajímají a ptám se na ně při

7 Lukáš Hes, Nový kontext kostela sv. Michala Ateliér k publikování vylosoval Radek Kolařík přijímání do ateliéru. Důvody moje jsou pravděpodobně tím, co ateliér charakterizuje. Musím si je pro sebe znovu opakovat, když zapochybuji o smyslu často vyčerpávajícího procesu vedení dvaceti pěti studií v čtyřměsíčním termínu. Možnost nezávislé akademické diskuse, předávání osobních poznatků další generaci, to jsou určitě důvody, ale zřejmě důvody všeobecné povahy, stejné na každé univerzitě. Mým hlavním osobním důvodem je spíše možnost něco se studenty společně vyvíjet, než je přímo učit v nějakých předem uzavřených modulech. Podmínkou toho je oboustranná svobodná volba. Nejprve projeví někteří studenti zájem o náš ateliér, potom si z nich my vybíráme. Pokud chce někdo hlavně učit, může si studenty vybírat losem, pokud chce něco společně vyvíjet, musí si vytvořit tým. Jan Aulík

8 kateřina valentová veronika strnadová 8 Asap pls! Rozhovor s proděkanem pro zahraničí prof. Karlem Mairem v Alfě č. 4/13 vyvolal značný ohlas mezi jazykovými pedagogy. Přinášíme zamyšlení Kateřiny Valentové a Veroniky Strnadové z kabinetu jazyků FA ČVut. Angličtina přestala být cizím jazykem, angličtina se stala samozřejmým komunikačním prostředkem. V době, kdy prodavačka není prodavačka, ale sales manager assistant a adeptky na pozici uklízečky musí svá síví posílat výhradně mejlem, se už nikdo neptá, zda jazyk, kdysi Shakespearův, ovládáte. I když mnohdy se za znalost jazyka považuje to, co je jen jakési mlhavé a povrchní uplatnění frází nabytých při bezduchém biflování obratů a slovíček na druhém stupni základní školy. Zprofanované kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem platí pořád. Ale paskvil Juliiny a Romeovy mateřštiny sem už jaksi nepatří. Všichni všechno chceme asap: přivezte mi ty rohlíky, ale asap, pusť mě na to dabljů sí, ale fakt asap. Jazykové školy nabízejí nepřeberné množství výukových programů asap, student friendly a všeho full a všeho less. Ale asap se ani váš pes Umět anglicky alespoň na slušné komunikativní úrovni (i tato definice je velmi ošidná pro někoho je to porozumění meníčkům ve fástfůdech, pro někoho možnost slušně mluvit i psát) prostě musíte. Naučit se jazyk tak, abyste mohli porozumět nejen slovíčkům, ale i duchu a mentalitě jeho národa, nuancím, které si ani nevygůglujete, ani nenajdete v žádné učebnici typu Snadno, rychle, bez učení a hned, to už musíte chtít. A nejen to. Chtít nestačí. Je zapotřebí vůle, píle, času, peněz, kvalitního lektora, neučit se do šuplíku, ale najít si příležitost jazyk aktivně používat. Dnešní doba jaksi neuznává klasické vzdělání. Latina, natožpak řečtina téměř zmizely z povrchu gymnaziálního. Střední školy sice skýtají povinnou jazykovou výuku, ale určitě si nelze dělat iluze o její úrovni. Existují špičkoví pedagogové, ale pokud někdo skutečně vládne některým z živých jazyků na úrovni blížící se rodilému mluvčímu, pak se většinou snaží uplatnit tuto svou přednost v jiném oboru lidského konání a obživy, než je právě školství. Pokud už má někdo ten talent, to štěstí a zázemí, že může navštěvovat akademickou půdu, měl by nasávat veškeré podněty všemi póry. Tady se totiž setká se skutečnými osobnostmi svých oborů. Tady se mu dostává příležitosti načerpat maximum vědomostí, znalostí, srovnání sebe sama s ostatními. Na vysokou školu jdou většinou ti nejnadanější z nadaných. Každý byl na střední škole tak trochu jednička. A tady se sejdou všechny jedničky pod jednou fakultní střechou. Konkurence je veliká. I profesnímu konkurenčnímu boji se člověk musí naučit. I na to je škola dobrá. Kdo chce ale jedničkou zůstat a jedničkou být, musí být napřed, musí mít v něčem navrch. Škola pomůže obout ty nejlepší tretry, abyste ze startovních bloků odstartovali s tou největší možnou razancí. Ale běžet už musíte sami. Do batůžku na tu dlouhou trať jménem rallye profese a rallye život si nelze nepřibalit kvalitní jazykovou výbavu. Ti nejlepší z nejlepších potřebují nezbytně zahraniční zkušenosti a srovnání se světem. Nikdo přece nechce vykukovat jedním okem z našeho rybníčku plného slepých spoluplavců. How do you do? a One beer please, Pass me the salt je fajn, ale nestačí. Učte se jazyky. Asap, pls! Pozn. red.: Kabinet jazyků FA ČVut zajišťuje výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny a španělštiny. Viz PhDr. Kateřina Valentová, místnost 209, tel ,

9 lenka kudláčková LAB: Očima doktorandů 1/ Zaujala vás některá z myšlenek v posledním vydání Alfy? 2/ V které části vaší dizertační práce se nacházíte? Překvapila vás během práce některá skutečnost či idea? 3/ Který pražský urbanistický problém považujete za významný z hlediska současné hospodářské stagnace či krize v ČR? Lenka Kudláčková 1/ Velice zajímavý pro mě byl rozhovor s docentem Jánem Stempelem, který je novým vedoucím Ústavu navrhování I, protože jsem sama několik let studovala v ateliéru docenta Milana Hona spadajícího pod tento ústav. Podnětná mi přišla myšlenka zavedení předdiplomních obhajob projektů měsíc před odevzdáním před všemi pedagogy ústavu. Tento krok se mi jeví jako velmi koncepční a určitě přispěje k výraznému zkvalitněné diplomních prací. Pro samotné diplomanty to bude jistě náročnější, ale v konečném důsledku to pro ně bude prospěšné. Jednak jim taková obhajoba nanečisto pomůže vyvarovat se chyb při závěrečné obhajobě a zároveň budou mít ještě dostatek času pracovat na grafické prezentaci projektu. Překvapením pak pro mě nebylo konstatování pana docenta o špatném uplatnění absolventů. Poměrně překvapivý je ovšem fakt, že i absolventi kvalitních ateliérů dost často končí v zaměstnání, které nebývá úplně podle jejich představ. A nelze než souhlasit, že je u nás opravdu asi až příliš mnoho škol architektury. 2/ V současné době se nacházím zhruba v první třetině práce, kdy stále ještě většinu času věnuji studiu nashromážděných materiálů a literatury a také zpřesnění a zúžení tématu, které je poměrně široké. V dohledné době plánuji cestu do zámoří, kde se hodlám věnovat svému tématu a několik týdnů budu studovat materiály na The Canadian Centre for Architecture (CCA). U doktorandského studia mě příjemně překvapil osobnější přístup většiny pedagogů, který jsme během toho magisterského tolik nepoznali. Velice zajímavé pro mě byly také některé předměty, za všechny bych jmenovala Stavbu měst docenta Jehlíka. Méně příjemným překvapením bylo zjištění, jak náročné je skloubit studium a zaměstnání. Pokud se totiž člověk hodlá věnovat oběma s co největším nasazením, brzy zjistí, že se tahle představa dost míjí s realitou. Proto mi nyní už nepřipadá zvláštní, že velká část mých starších kolegů, které znám, po několika letech studium na určitou dobu musela přerušit a někteří dokonce ukončit, protože prostě zjistili, že dokončení dizertační práce při zaměstnání na plný úvazek je více než složité. 3/ Jako největší urbanistický problém Prahy se mi stále jeví dopravní situace. Měla by to být městská priorita. Zejména dostavba vnějšího městského okruhu, který by vyřešil dostupnost přilehlých pražských částí, by určitě pomohla přetížené dopravě v celé metropoli, která je v současném stavu těžko udržitelná. Například dokončení severozápadní části okruhu by se mi v současné situaci jevilo jako mnohem praktičtější krok než vybudování tunelu Blanka, který řeší problémy pouze v několika místech, ale pro pražskou dopravu jako celek nejspíš zásadní ulehčení znamenat nebude. Vzhledem k hospodářské krizi mohou také vznikout nové problémy v rámci divoce vzniklých satelitních měst z devadesátých let vně hlavního města. Ty se kvůli často nefunkčnímu urbánnímu prostředí, absenci sociální vybavenosti, špatné dopravní dostupnosti a nárůstu cen pohonných hmot mohou stát pro své obyvatele nadále nevhodnými. Může tak dojít k částečnému odlivu obyvatel, protože pro případné nové majitele by byly tyto celky velmi neatraktivní. Pravděpodobnost, že by jednotlivé obce měly prostředky na jejich úpravu, je velmi malá, a tak hrozí, že v budoucnu se částečně vylidní a budou smutnou připomínkou naprosto nevhodného, neregulovaného přístupu k zástavbě. Doktorandka je absolventkou FA ČVut (2007), dizertační práce Počátky mrakodrapů, Ústav teorie a dějin architektury, školitel prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. 9

10 les grand ateliers vojtěch sigmund 10 Nejen očima a ušima, ale také rukama Vojtěch Sigmund píše o studiu ve Francii V dubnové Alfě jsem byl překvapen informací v interview s profesorem Maierem, týkající se neobsazených míst na zahraničních studijních pobytech. Jde o místa na školách v Německu, Francii a Španělsku, tedy v zemích, kde výuka probíhá v jiném než v anglickém jazyce. Je obrovská škoda, že studenti nevyužívají možnosti, které jim fakulta nabízí. Pokusím se zprostředkovat svou zkušenost ze studijního pobytu, a tím možná motivovat další studenty, aby vyrazili do ciziny. V mém případě tato zkušenost výrazně ovlivnila můj architektonický vývoj, stala se motivací pro další práci a celkově změnila můj život. Roky jsem strávil ve francouzském Grenoblu. Nejprve jsem studoval dva semestry na škole École nationale supérieure d Architecture de Grenoble v rámci programu Erasmus. Poté jsem se rozhodl ve studiu na stejné škole pokračovat ještě další rok. Dvouletý pobyt jsem zakončil diplomním projektem. Rozhodnutí zůstat bylo z velké části ovlivněno ateliérem, kde jsem strávil první i druhý rok. Šlo o ateliér s názvem Cultures Constructives pod vedením architekta Pascala Rolleta. Francouzská škola na rozdíl od výuky na Fakultě architektury ČVUT kladla velký důraz na experimentování s konstrukcemi a vytváření prototypů vlastních návrhů, které probíhalo v Les Grands Ateliers (Velké dílny). Tato unikátní stavba byla v roce 2002 postavena nedaleko Lyonu podle projektu Pascala Rolleta. Zařízení slouží studentům z celé Francie, přičemž nejvíce je využívají studenti z nejbližších velkých měst (Grenoble, Lyon, Marseille a Saint Étienne). Studenti zde mohou realizovat prototypy svých návrhů pod vedením učitelů při dodržování zásad bezpečnosti práce. K dispozici je jim prostorná hala vybavená mostovým jeřábem, menší dílna vybavená stroji na obrábění dřeva, dvě učebny a venkovní prostor, který slouží také k vystavování realizovaných prototypů. Ubytování je možné v nedalekém areálu studentských kolejí. Personál Grands Ateliers se stará o logistiku, dohlíží na dodržování bezpečnosti práce a správné pracovní postupy. Efektivitu takového přístupu dokládá vítězství týmu Rhône-Alpes v celkovém hodnocení v soutěži Solar Decathlon 2012 v Madridu. Jejich projekt s názvem Canopéa byl sestaven právě v Grands Ateliers. Domnívám se, že kvalitní zázemí tohoto prostoru jejich projektu výrazným způsobem pomohlo k vítězství. Pražský tým připravující svůj Air House pro Solar Decathlon 2013 v Los Angeles by jistě ocenil existenci podobného zařízení v České republice. Výuka v ateliéru Pascala Rolleta byla pojata zcela jinak, než jak je tomu zvykem na Fakultě architektury v Praze. Studenti měli v ateliéru strávit celé dva roky magisterského studia a zakončit je vypracováním diplomního projektu. Přijetí do ateliéru bylo vzhledem k velkému zájmu studentů podmíněno vstupním pohovorem. V prvním roce byla výuka rozdělena do tematických bloků podle jednotlivých stavebních materiálů. My jsme absolvovali moduly Dřevo, Kámen, Plasty, Ocel a Hlína. Každý z bloků byl zahájen sérií přednášek k danému materiálu, následovaly exkurze do výrobních areálů, na stavby a návštěvy realizovaných staveb v okolí Grenoblu. Završením jednotlivých bloků pak byla realizace jednoho společného návrhu ve výše zmíněných Les Grands Ateliers. Každý modul se konal pod vedením jiného pedagoga, odborníka na daný materiál. Modul Kámen vedl Gilles Perraudin, který ve Francii realizuje fascinující stavby z velkých kamenných bloků. V modulu Plast jsme pracovali s Corianem a Ocel měl na starosti Pascal Rollet. Realizace společného návrhu trvala vždy několik dní a společné pobyty náš kolektiv stmelily. V modulu Hlína jsme se podíleli na organizaci festivalu Grains d Isère (v překladu Zrnka z Isère), který byl zaměřen na konstrukce z nepálené hlíny v departementu Isère, kde leží i Grands Ateliers, má hliněné stavitelství dlouhou tradici. Zejména pak technika dusané hlíny (ve francouzštině Pisé). Nedaleko ateliérů v Isle d Abeau se v roce 1984 realizoval experimentální projekt sociálního bydlení z nepálené hlíny podle návrhů významných francouzských

11 les grand ateliers a moduly ocel a hlína, snímky vojtěch sigmund architektů. Hlavním organizátorem festivalu byla výzkumná laboratoř CRATerre zaměřená na stavby z hlíny. Tato mezinárodně uznávaná laboratoř byla založena v roce 1979 a je součástí École nationale supérieure d Architecture de Grenoble. Výčet aktivit sahá od experimentálních staveb přes humanitární architekturu až k výzkumným projektům zaměřeným na rekonstrukce starověkých památek z nepálené hlíny. Samotný festival nabízel bohatý program přednášek a prezentací různých stavebních technik. Naším úkolem bylo provádět návštěvníky, většinou školní zájezdy, přičemž prohlídka měla být doplněna odborným výkladem. Abychom mohli erudovaně mluvit o konstrukcích z hlíny, museli jsme se s hlínou nejprve důkladně seznámit. K tomu sloužily přednášky před samotným zahájením festivalu a pak především spolupráce na vytváření demonstračních staveb nebo jejich částí. Účelem festivalu byla popularizace hliněného stavitelství jakožto šetrného a trvale udržitelného způsobu stavění. Toho mělo být dosaženo fyzickým kontaktem s hlínou. Návštěvníci i organizátoři festivalu si mohli hlínu osahat a zkusit si postavit jednoduchou konstrukci. Letos na přelomu května a června se tento festival konal již podvanácté. V druhém roce probíhala výuka standardním způsobem tzn., že každý pracoval na svém diplomním projektu, který ve většině případů nebyl ověřován realizací prototypu. V návrhu pak měly být využity zkušenosti nabyté v prvním roce studia. Na diplomních projektech jsme pracovali v dvoučlenných týmech s jednotným zadáním pro celý ateliér. Úkolem bylo navrhnout nízkonákladové bydlení pro kolektiv obyvatel, přičemž úspor nákladů mělo být dosaženo inovativní konstrukcí. Náš tým zvolil konstrukční systém realizovatelný svépomocí, jehož základem byly dřevěné palety a nepálená hlína. Dílem náhody hostila škola v Grenoblu ve stejné době evropskou studentskou soutěž Gau:di zaměřenou na udržitelnou architekturu. prototyp domu pro humanitární účely, který byl v roce 2008 vystaven na Bienále udržitelného bydlení v Grenoblu a následně na Mezinárodním bienále architektury v Benátkách. S rakouskými studenty jsme navázali kontakt a částečně jsme jim asistovali při stavbě jejich prototypu. Tato zkušenost výrazným způsobem ovlivnila náš návrh paletového domu. Projekt jsme úspěšně obhájili a po návratu do Prahy jsem pokračoval ve studiu na FA ČVUT. Studium ve Francii mi bylo uznáno z velké části ve formě kreditů za nepovinné předměty. V únoru 2010 jsem obhájil v ateliéru Suske diplomní projekt, který byl výrazně ovlivněn zkušenostmi z Francie. Šlo o Centrum sociální pomoci a sociální byty pro lidi bez domova, realizované částečně svépomocí z nepálené hlíny. V současné době připravuji dizertační práci na téma nízkonákladové bydlení, konkrétně prověřuji možnosti participace obyvatel na stavbě státem podporovaného bydlení. Kromě toho působím jako asistent v ateliéru Suske a ZAN Brožová. Na půdě naší školy postrádám odlišný koncept výuky, především důraz na experimentování a tvorbu prototypů staveb. Domnívám se, že ambicí Fakulty architektury a potažmo i ČVUT by měla být podpora aktivity vedoucí k realizaci prototypů. V ideálním případě pak vybudovat v České republice místo podobné Les Grands Ateliers, kde by to bylo možné. Chápu, že finanční možnosti ČVUT jsou limitované, jde mi však hlavně o princip. Přehlcení studentů teorií, která není spojena s reálným prožitkem, vede k jejich odtržení od reality, a studenti se potom hůře uplatní v praxi. Výuka architektury by podle mého názoru měla probíhat nejen očima a ušima, ale také rukama. Studenti by si měli stavbu lidově řečeno osahat, dotknout se materiálů a nástrojů. Zkušenosti získané přímo na stavbě mohou v některých případech posloužit k pochopení architektury lépe než abstraktní teoretická výuka. Proto by měla být výuka teorie doplněna zkušenostmi z praxe. Vítězem této soutěže se stal tým rakouských studentů s projektem Pallethouse, jejichž návrh byl následně realizován v Les Grands Ateliers. Šlo o výstavní pavilon, 11

12 12 pokračování ze s. 2 X Sborník Design versus Architektura 2012 vydal Ústav průmyslového designu FA ČVUT. Křest se konal v v den slavnostního zahájení výstavy školních klauzur ateliérů ÚPD. Publikace dokumentuje sérii přednášek evropských designérů s přesahem do oboru architektura či architektů, dotýkajících se i témat designérských. Přednášky se konaly na fakultě od června do prosince Výběr přednášejících rozkrývá celé spektrum přístupů k tvorbě: Italky Patricii Urquiolu, Finky Kivi Sotamau, Dána T. M. Petersena, rakouského dua Poduschka Popelka, Holanďanky Rianne Makkink ze studia Makkink & Bey či francouzských Encore Heureux. Sborník recenzí obsahuje nejen přehled důležitých realizací či konceptů, které nám přijeli přednášející osobně představit, ale i deklarace jejich individuálního přístupu na téma propojení oborů architektura design. Notes X Dne 13. května 2013 ve věku nedožitých 88 let zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc., architekt a významný pedagog ČVUT. X Workshop na téma grafické úpravy festivalových novin proběhl v březnu a dubnu 2013 v Ústavu průmyslového designu. Šéfredaktorka Festivalového deníku Veronika Bednaříková se Zbyňkem Vlasákem, zástupcem šéfredaktorky Festivalového deníku, oficiálně prezentovali dva vítězné návrhy nové grafiky, vzniklé v průběhu workshopu, pořádaného H. Nezpěvákovou na půdě ÚPD FA ČVUT. V rámci prezentace šéfredaktorovi Práva a majiteli vydavatelství Borgis Zdeňkovi Porybnému bylo rozhodnuto o vítězství návrhu tříčlenného týmu Agáty Zapotilové, Martiny Šandové a Petra Strejčka. Po dokončení vítězné grafiky byl celý projekt ÚPD prezentován na tiskové konferenci festivalu Karlovy Vary (v červnu 2013). X Ve dnech byla budova fakulty otevřena v rámci příprav na zkouškové období letního semestru 24 hodin denně. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v pondělí o půlnoci v levé dvoraně U žlutého jelena. X Ateliér Florián Kurilla ÚsFA ČVut prezentoval své práce na sympoziu konaném v rámci Bienále experimentální architektury 22. května 2013 v pražském kině Světozor. Akci pořádala Galerie Jaroslava Fragnera a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Bienále experimentální architektury v Praze představuje mezinárodní platformu pro mapování aktuálních tendencí a metod architektonického navrhování, které reaguje na měnící se svět nových filozofií a technologií. Cílem je oživit zájem o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií. Bienále odstartovala prezentace vycházejících hvězd z deseti akademických studií z Vídně, Innsbrucku, Bratislavy a Prahy. Mezi přednášejícími byli Greg Lynn, Marjan Colletti, Hernan Diaz Alonso, Peter Stec a Miloš Florián. výstavy emil hlaváček X Bezpečnost veřejného prostoru Ortenovo náměstí. Studentské práce účastníků workshopu. V Prazelenině v areálu bývalého městského pivovaru v Holešovicích (ulice Komunardů). Do X Práce studentů ateliéru Kohout Tichý Ústavu nauky o budovách FA ČVut na téma Zástavba proluky v Olivově ul.v Říčanech. V budově Městského úřadu na Komenského náměstí v Říčanech. Do X Air House. Pozor stavba. Solar Decathlon NTK. Do ALFA bulletin Fakulty architektury ČVUT / Vydává: vedení FA ČVut / Ročník 7 / Vychází 10 ročně / MK ČR E / Redakce: Jiří Horský / Layout: Tomáš Legner; s. 6 7: Jan Aulík / Jazyková redakce: Eva Lorencová / Snímky, není-li uvedeno jinak: archivy autorů / DTP: Irena Holičová / Tisk: Ottova tiskárna, spol. s r. o. / Kontakt: redakce bulletinu Alfa, č. 811, Thákurova 9, Praha 6, tel.: /

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

univerzit na Zemi

univerzit na Zemi Proč studovat u nás? Fakulta stavební ČVUT v Praze - jediná technická fakulta v ČR nejlepší v TOP100 technická QS škola Rankings v ČR hodnocení univerzit pro stavebnictví ve stejné skupině jako například

Více

Fakulta stavební. ČVUT v Praze

Fakulta stavební. ČVUT v Praze Fakulta stavební ČVUT v Praze Proč studovat u nás? FSv je moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Naši absolventi

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Úvodní slovo studentům informatických oborů

Úvodní slovo studentům informatických oborů Úvodní slovo studentům informatických oborů prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah 1 Univerzita Palackého v Olomouci 2 Katedra informatiky 3 Informatika

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

KRÁTKODOBÁ ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ 2011

KRÁTKODOBÁ ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ 2011 KRÁTKODOBÁ ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ 2011 Závěrečná zpráva Stážista: Ing. arch., M. Arch. Jiří Pavlíček Cíl cesty: TU Graz, Graz, Rakousko Termín cesty: 21. 11. 2011 25. 11. 2011 Stáž měla tyto cíle: Rešerše

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Výroční zpráva o lektorské činnosti za akademický rok 2011/2012 Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Základní informace

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT Alena Kohoutková Základní data narozena 10.10.1953 v Praze vdaná děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989) absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Strukturované studium bakalářské studium magisterské studium doktorské studium bakalářská práce státní závěrečná zkouška

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více