ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012"

Transkript

1 ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 Příloha č. 3 Závěrečné zprávy 10 případových studií Špatné praxe či problémových oblastí při realizaci a hodnocení vybraných projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012 " financované z projektu technické spolupráce OP LZZ "Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ " (číslo projektu CZ.1.04/6.1.00/ ). IREAS centrum, s.r.o. Mařákova 292/ Praha 6 Českárepublika 30. června

3 OBSAH 1. Oblast podpory Nevhodné zaměření témat kurzů s ohledem na a) dosažení cílů projektu a b) na cílovou skupinu Problematika veřejné podpory v projektech zaměřených na tvorbu nových účelových pracovních míst v soukromé sféře a s tím spojený zákaz tvorby účelových pracovních míst ve státní správě Soulad národních aktivit APZ s podporami EU (snížení efektivity podpory v důsledku dodržení projektového principu) Spolupráce příjemce podpory při evaluaci projektu Složitost spolupráce orgánů a institucí státní správy při vyhodnocování projektů a programu Oblast podpory Flexibilita v podpoře orgánů veřejné správy v období jejich reorganizace Oblast podpory Zjišťování výsledků projektu u podpořených osob a evidence cílové skupiny Oblast podpory Legislativní bariéry spojené se založením firemní školky Oblast podpory Spolupráce s uživateli výsledků projektu jako klíčový faktor zajištění pozitivních dopadů Průřezově celý OP LZZ Problémová oblast10:minimální vypovídací hodnota indikátorů

4 1. Oblast podpory Nevhodné zaměření témat kurzů s ohledem na a) dosažení cílů projektu a b) na cílovou skupinu Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/2.1.00/ , Vzdělání - praxe zaměstnání Úřad práce v Brně absolventi škol Popis a analýza špatné praxe Projekt Vzdělání praxe zaměstnání byl realizován Úřadem práce v Brně v rámci oblasti podpory 2.1. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů škol v Jihomoravském kraji. Projekt se správně zaměřoval na získání praxe, obsahoval však i část vzdělávací, kdy účastníci povinně absolvovali mimo jiné i vzdělávací kurz na obsluhu PC. Jak ukázalo dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou i expertní posouzení evaluátora, měla tato aktivita téměř nulový přínos jak pro cílovou skupinu, tak i pro dosažení cílů projektu. Cílovou skupinou v tomto případě byli absolventi středních škol s maturitou nebo absolventi vysokých škol. Tedy cílové skupiny s vyšším vzděláním, které se s obsluhou PC bezpodmínečně musely v době svého studia na střední či vysoké škole setkat. To nakonec potvrzovali i respondenti dotazníkového šetření, kteří přímo uváděli, že kurz obsluhy PC byl pro ně zbytečný. Z tohoto pohledu tak byla relativně rozsáhlá aktivita projektu s téměř nulovým přínosem, neboť nenaplňovala potřebu cílové skupiny. Naopak se spíše zaměřovala na silnou stránku cílové skupiny, kterou však většinou nebyla schopna posunout dále. Teoreticky byl přínosem certifikát ECDL, který účastníci obdrželi, který však měl hodnotu pouze samotného certifikátu, protože reálně nic nového cílové skupině nepřinesl. Z hlediska naplnění cíle projektu, kterým bylo zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny, je zařazení vzdělávacího kurzu na obsluhu PC rovněž diskutabilní. Účastníci projektu absolvovali pracovní stáž na různých pozicích ve veřejné správě. Zde lze očekávat potřebu obsluhy PC, nicméně s ohledem na variabilitu zaměstnavatelů, u kterých probíhala praxe, nemohli být účastníci připraveni na konkrétní pozici. Obecné znalosti z obsluhy PC přitom cílová skupina měla. Zobecnění Projekt poukázal na to, že v některých případech jsou do projektu zahrnuty vzdělávací (případně jiné) aktivity, které však postrádají konkrétní přímou vazbu buď na dosažení cíle projektu, nebo na naplnění potřeby cílové skupiny. V projektech tak dochází občas k tomu, že aktivity jsou zahrnovány nikoli primárně proto, že by vedly k dosažení cíle projektu, nebo proto, že by naplňovaly potřebu cílové skupiny, ale proto, že realizátor tyto aktivity dělá a zná. (To se projevilo například i v projektu společnosti Androsa, CZ.1.04/2.1.01/ , který se rovněž zaměřoval na absolventy škol, které připravoval na práci obchodního reprezentanta ve farmaceutickém průmyslu). Zahrnutí takovýchto aktivit do projektu je často způsobeno tím, že realizátor podcenil fázi zjišťování potřeb cílové skupiny, případně je vůbec nezná, nebo navrhuje aktivity nikoli s orientací na dosažení 4

5 cíle projektu, ale takové aktivity, které se mu lépe dělají. Pak může docházet k tomu, že realizované aktivity tohoto typu pouze nafukují projekt i jeho rozpočet a vedou k neefektivnímu využívání přidělených prostředků. Návrhy a doporučení K eliminaci případů realizace aktivit, které reálně nepovedou k dosažení cíle projektu ani naplnění potřeb cílové skupiny, by mělo primárně docházet v procesu hodnocení žádostí. Již v současné době je v pokynech pro žadatele uvedeno, jaké by měly být v popisu klíčových aktivit uvedeny informace. Ve skutečnosti je však kvalita i obsah informací uváděných žadateli velmi různá. Doporučujeme proto zaměřit se na zejména na proces hodnocení žádostí, kde by tyto aktivity měly být identifikovány. Hodnotitelé by například měli přidělit plný počet bodů pouze v takovém případě, kdy v popisu klíčových aktivit bude jednoznačně a podloženě uvedeno: Na jakou potřebu cílové skupiny aktivita reaguje? Jak konkrétně tuto potřebu aktivita naplní (jaký bude přínos pro CS)? Jak realizace aktivity naplní cíl projektu? Toto veřejné doporučení hodnotitelům, které by například bylo uvedeno i v jednotlivých výzvách, by mohlo přimět žadatele k zamyšlení se nad provázaností potřeb a navrhovaných aktivit. Tento nepřímý způsob apelace jak na hodnotitele, tak na žadatele navrhujeme z toho důvodu, že neshledáváme jako vhodné přímo tyto otázky začleňovat do formuláře projektové žádosti. Současně s tím je nutné zaměřit se i na doložení či prokázání skutečné potřeby cílové skupiny, např. opět apelací na hodnotitele či vyžadováním strukturované analýzy potřeb cílové skupiny při předkládání žádosti. 5

6 1.2 Problematika veřejné podpory v projektech zaměřených na tvorbu nových účelových pracovních míst v soukromé sféře a s tím spojený zákaz tvorby účelových pracovních míst ve státní správě Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/2.1.00/ , Vzdělání praxe - zaměstnání Úřad práce v Brně absolventi škol Popis a analýza špatné praxe Projekt Vzdělání praxe zaměstnání byl realizován Úřadem práce v Brně v rámci oblasti podpory 2.1. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů škol v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání a praxí. Projekt byl v rámci evaluace (viz příslušná případová studie) hodnocen jako velmi úspěšný z hlediska dosažení cílů projektu. Jak vyplynulo z rozhovoru se zástupcem realizátora i z dotazníkového šetření, bylo pro cílovou skupinu absolventů jednoznačně nejpřínosnější získání praxe. Právě zde však projekt narážel na legislativní bariéry. Současná legislativa neumožňuje vytváření takzvaných společensky účelných pracovních míst ve státní správě. To znamená, že podpora z OP LZZ nemohla být při zajištění praxí pro absolventy určena přímo pro zaměstnance úřadů. I z tohoto důvodu byla realizace projektu provedena přes prostředníka, kterým byla pracovní agentura. V soukromé sféře sice možnost vytváření společensky účelných pracovních míst je, naráží však na to, že v takovém případě je mzda absolventa na praxi započítávána do veřejné podpory. V případě poskytování zaměstnanců absolventů škol do soukromé sféry by tak záhy pracovní agentura vyčerpala limit pro veřejnou podporu de minimis. Přenesení veřejné podpory na poskytovatele stáže by snížilo zájem o tyto stážisty, neboť přidaná hodnota těchto dočasných pracovníků je pro firmy nízká a navíc dojde k odčerpání části limitu pro veřejnou podporu de minimis. Z tohoto důvodu byly jako poskytovatelé stáží zvoleny instituce veřejné správy, kde nejsou splněny podmínky pro vznik veřejné podpory. Zobecnění Zajišťování praxe pro absolventy škol se ukazuje na základě provedených evaluací jako velmi účinný nástroj pro řešení jejich znevýhodnění na trhu práce. Zajištění praxe je však negativně ovlivňováno legislativními faktory. V případě stáží ve státní správě naráží realizace na zákaz tvorby účelových pracovních míst, avšak nikoli na problém veřejné podpory. Naopak při realizaci stáží v soukromém sektoru vzniká problém s čerpáním veřejné podpory. Čerpání veřejné podpory na stáže absolventů škol pro firmy většinou není zajímavé, neboť tito absolventi nemají pro firmu příliš velkou přidanou hodnotu. Jednak proto, že jí čerpají část limitu pro veřejnou podporu de minimis, jednak proto, že absolventi škol mají nižší výkonnost z důvodu absence pracovních návyků. Návrhy a doporučení 6

7 K řešení této situace je možné na problém poukázat a zahájit odbornou diskusi, případně připravit právní rozbor společně s návrhem, jak situaci řešit. Dle informací MPSV by řešení měla iniciovat sekce 4. Reálnější je varianta pozměnění národní legislativy než celoevropské týkající se zákazu veřejné podpory, spojené s množstvím výjimek, díky kterým mohou jinak zakázané dotace do soukromého sektoru existovat. 7

8 1.3 Soulad národních aktivit APZ s podporami EU (snížení efektivity podpory v důsledku dodržení projektového principu) Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/2.1.00/ (NIP) - Poradenství a rekvalifikace MPSV, Úřad práce ČR nezaměstnaní Popis a analýza špatné praxe Projekt Poradenství a rekvalifikace byl realizován v rámci oblasti podpory 2.1 jako národní individuální projekt. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost žadatelů o práci evidovaných na Úřadech práce ČR. Jednalo se o systémový projekt, který byl připravován centrálně Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a následně byl realizován jednotlivými územními pracovišti Úřadu práce. Projekt byl připravován a realizován v době eskalace celosvětové finanční krize, která byla ve většině států včetně České republiky spojena s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu. K financování činnosti Úřadů práce, které v rámci aktivní politiky zaměstnanosti nabízejí nezaměstnaným možnost absolvovat poradenství a rekvalifikační kurzy, tak bylo přistoupeno projektovým způsobem s využitím národního individuálního projektu v rámci oblasti podpory 2.1. Tím bylo umožněno pokračování velmi přínosných rekvalifikací a poradenství cílové skupině i v době úsporných opatření ve státní správě. Projektový přístup k financování jinak standardní činnosti Úřadů práce s sebou však přinesl zejména zvýšené náklady na administraci této činnosti, a to od přípravné fáze (sepsání projektového návrhu) přes hodnocení projektů (náklady na formální i věcnou kontrolu, zprostředkující subjekt), jeho administraci a monitorování (sestavování a odevzdávání monitorovacích zpráv, náročnější evidence) až po ukončení projektu (závěrečná zpráva, vyhodnocení). Nutností formální realizace těchto běžných činností projektovou formou tak byly navýšeny náklady, což vede ke snížení efektivnosti podpory. Zobecnění Uvedený příklad poukazuje na to, že projektová forma podpory včetně dodržení veškerých procedur spojených s vypsáním výzvy, sestavováním projektové žádosti, jejím hodnocením a následnou administrací projektu, zvyšuje v některých případech zbytečně náklady na realizaci podpory a tím snižuje její efektivitu. V případě grantových projektů, kde probíhá mezi žadateli soutěž tak, aby byly podpořeny ty nejlepší projekty, je tento způsob vyhovující. Jeho využití u projektů individuálních, kdy je předem stanoveno, jaká instituce dostane kolik prostředků a na co, však představuje spíše zbytečnou administrativní i finanční zátěž, která často vede ke zdržením v realizaci. Dodržování projektového schématu u individuálních projektů v praxi znamená, že projektové návrhy jsou opravovány, doplňovány a opakovaně hodnoceny tak dlouho, dokud nezískají dostatečný počet bodů, aby mohly být podpořeny. V praxi to však většinou znamená jen zvýšené náklady, časové zpoždění realizace, avšak dopad na následnou vlastní realizaci je spíše nulový. 8

9 Tato situace se týká dvou případů: Individuální projekty, které u kterých je předem dáno kdo, na co a kolik prostředků získá Využitím financování ze strukturálních fondů na běžnou činnost instituce Případně se může jednat o kombinaci těchto dvou případů, jako tomu bylo ve výše zmíněném projektu. Návrhy a doporučení Při přípravě postupů k předkládání, hodnocení a administraci projektů v dalším programovacím období doporučujeme: prozkoumat možnosti zjednodušeného předkládání a schvalování projektových žádostí u individuálních projektů. Prozkoumat možnost úplného vypuštění projektového přístupu v případech, kdy dotace je použita na zajištění běžné činnosti instituce. V souvislosti s tímto zjednodušením případně úplným vypuštěním fází přípravy, schvalování a administrace projektu je však nezbytně nutné posílit zpětné hodnocení realizace těchto projektů zejména s ohledem na dosažení výstupů a výsledků. To lze zajistit například externí on-going nebo ex post evaluací projektů. Obecně by zvýšení důrazu na skutečné výsledky než na formální náležitosti mohlo výrazně přispět ke zvýšení kvality výstupů projektů. Evaluátor proto doporučuje zaměřit se primárně na: Ex ante evaluaci projektových návrhů u grantových projektů, kde je třeba vybrat v soutěži návrhů ty nejlepší, a Ex post evaluaci výsledků projektu u individuálních projektů, kde ex ante hodnocení je spíše kontraproduktivní. 9

10 1.4 Spolupráce příjemce podpory při evaluaci projektu Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/2.1.01/ , Nabídka rekvalifikačních kurzů účetnictví, daňové, mzdové evidence a personalistiky Centrum ekonomického vzdělávání Ostrava, o.p.s. nezaměstnaní Popis a analýza špatné praxe Projekt Nabídka rekvalifikačních kurzů účetnictví, daňové, mzdové evidence a personalistiky byl realizován v rámci oblasti podpory 2.1. Jeho realizátorem byla obecně prospěšná společnost založená v únoru Již dva roky po svém založení získala tato společnost dotaci z OPLZZ na vytvoření realizaci projektu. Tento projekt končil , tedy v době zpracování evaluace. Evaluační tým oslovil zástupkyni projektu s požadavkem na setkání za účelem realizace řízeného rozhovoru. Tento rozhovor byl přislíben a dohodnut přesný termín. Na tento rozhovor se kontaktní osoba nedostavila. Pouze zástupci evaluátora zaslala sms zprávu, že se na schůzku nedostaví, avšak až v době, kdy tento již absolvoval cestu z Prahy do Ostravy. Jakékoli další pokusy o kontaktování zástupce projektu selhaly. Nedařilo se ani kontaktovat další zástupce společnosti, kteří jsou uvedeni v projektových dokumentech, a to i přesto, že jsou tyto kontakty uvedeny na webových stránkách příjemce. Buď bylo volané číslo nedostupné, nebo neexistovalo. Statutárního zástupce organizace rovněž nebylo možné kontaktovat, neboť je u jeho jména v projektové žádosti uvedeno evidentně falešné telefonní číslo Evidentní snaha realizátora nekomunikovat a nepravdivé údaje uvedené již v projektové žádosti vyvolávají otázky na téma možného zneužití dotace. Evaluátor proto doporučuje provést u tohoto projektu hloubkovou kontrolu. Zobecnění Při zpracování evaluace byla většinou evidentní snaha realizátorů spolupracovat. Z tohoto pohledu se tedy jedná spíše o výjimečný případ. Na druhou stranu je třeba upozornit na to, že někteří realizátoři odmítli spolupracovat na evaluaci jejich projektu již při prvním oslovení s odvoláním například na časové vytížení. Spolupráce příjemců podpory je klíčovým faktorem zajištění úspěšnosti projektu a jeho případné evaluace. Přestože je v podmínkách OP LZZ i podmínkách smlouvy o poskytnutí dotace povinnost spolupráce příjemce při vyhodnocování projektu zakotvena, evidentně ne vždy je možné s touto spoluprací počítat. Přestože se jedná o spíše výjimečnou situaci, jak již bylo uvedeno, její závažnost nás přivádí k formulaci doporučení uvedených níže. 10

11 Návrhy a doporučení Pro účinnější kontrolu kvalitní realizace projektu a včasné odhalení potenciálních problémových projektů navrhujeme zvážit zavedení následujících opatření: Prověřovat žadatele a zejména formální informace uvedené v žádosti (kvalitní kontrola žádosti musela odhalit již smyšlené telefonní číslo u statutárního zástupce) Zavést povinnost příjemce předávat poskytovateli dotace seznam účastníků projektu včetně kontaktních informací (viz doporučení u problémové oblasti č. 6) a namátkově při ověřovat informace uváděné příjemcem. Zavést reálnou věcnou kontrolu realizace projektů, nikoli pouze formální, jak je tomu dosud (zavedením povinnosti příjemce předem oznamovat konání seminářů či dalších akcí a namátkové inspekce, zda se tyto akce skutečně uskutečnily). 11

12 1.5 Složitost spolupráce orgánů a institucí státní správy při vyhodnocování projektů a programu Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/2.1.00/ (NIP) - Poradenství a rekvalifikace MPSV, Úřad práce ČR nezaměstnaní Popis a analýza špatné praxe Projekt CZ.1.04/2.1.00/ (NIP) - Poradenství a rekvalifikace byl zaměřen na rekvalifikaci a pomoc s návratem na trh práce cílové skupině nezaměstnaných. Smyslem tedy bylo, aby účastníci projektu získali nové zaměstnání. Jejich návrat na trh práce a tudíž splnění hlavního cíle projektu, bylo možné ověřit prostřednictvím porovnání s databází České správy sociálního zabezpečení. Jak si evaluátor ověřil i v jiných evaluačních projektech, lze z této databáze vysledovat, kolik účastníků projektu je k určitému datu zaměstnaných, vedených jako OSVČ, případně nezaměstnaných. Při hodnocení uvedeného NIP probíhalo šetření na Úřadě práce v Českých Budějovicích a v Kutné Hoře. Zástupce ÚP v Českých Budějovicích poskytl seznam účastníků projektu k ověření. Zástupkyně ÚP v Kutné Hoře ochotně spolupracovala při realizaci dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou, avšak žádost o jmenný seznam účastníků projektu po poradě s vedením ÚP odmítla poskytnout s odvoláním na zákon o zaměstnanosti, který vymezuje, v jakém případě mohou tato data poskytnout, přičemž evaluace projektu tímto případem není. Seznam účastník projektu z ÚP v Českých Budějovicích byl předán ČSSZ se žádostí o ověření, zda k určitému datu byli tito účastníci projektu zaměstnaní, sebezaměstnaní či nezaměstnaní. Jak již bylo zmíněno, evaluátor již v předchozích evaluačních projektech s ČSSZ úspěšně tímto způsobem kooperoval. Zástupci ČSSZ vždy ochotně žádosti vyhověli a vyšli při hodnocení výsledků projektu evaluátorovi vstříc. Na druhou stranu bylo vždy třeba oficiálně požádat o spolupráci na úrovni vrchního ředitele. Tato oficiální žádost potom představovala i více než týdenní prodlevu, nemluvě o nutnosti vrchních ředitelů se oficiálnímu povolování spolupráce věnovat. Zobecnění Vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých projektů i celého programu je většinou spojeno se spoluprací několika institucí. Obecně lze z pohledu evaluátora konstatovat, že orgány a instituce veřejné správy při hodnocení aktivně spolupracují, ať již se v tomto případě vyskytují v jakékoli ze tří možných rolí. Těmito rolemi jsou: Příjemce dotace (tj. realizátor projektu, který je z OP LZZ podpořen) Zprostředkující subjekt (tj. subjekt, který zastupuje poskytovatele dotace; sem řadíme i zadavatele evaluace) Třetí strana z oblasti veřejné správy, jejíž informace je důležitá pro hodnocení projektu (například zmíněná ČSSZ spravující databázi sociálního pojištění). 12

13 Přestože jednotlivé subjekty ochotně při evaluaci spolupracují, je spolupráce ztížena několika faktory. Prvním z nich je nepropojenost databází, kdy zprostředkující subjekty nemohou samy ověřit výsledky, ale musí o spolupráci žádat další veřejnou instituci. Druhým faktorem je složitost komunikace ve veřejné správě, kdy za předpokladu, že komunikace mezi dvěma subjekty veřejné správy není standardizovaná, je třeba nejprve spolupráci domluvit na určité úrovni řízení, což nejen zatěžuje samotné vedoucí pracovníky, ale vede i k prodlevám při řešení. Posledním významným faktorem jsou pak legislativní omezení vyplývající zejména ze zákona o ochraně osobních údajů, ale i dalších zákonů a předpisů, jako například výše zmíněný zákon o zaměstnanosti. Například z důvodu ochrany osobních dat jsou informace z ČSSZ poskytovány v agregované podobě, která sice umožňuje základní posouzení úspěšnosti projektu, ale neumožňuje případné nadstavbové analýzy, např. u jaké skupiny účastníků byla podpora nejúčinnější. Návrhy a doporučení K zefektivnění průběhu evaluace a vyhodnocení programu navrhuje evaluátor realizovat tato opatření: Propojit či zpřístupnit mezi jednotlivými institucemi veřejné správy ty databáze, které jsou důležité pro zhodnocení účinnosti podpory z OP LZZ. S ohledem na náročnost propojení databází doporučujeme dočasně Projednat způsoby a podmínky spolupráce a komunikace mezi subjekty veřejné správy tak, aby nebylo nutné při každém zjišťování oficiálně žádat o spolupráci. Stanovit a případně i taxativně uvést, jaké informace mohou dodavatelé evaluací od příjemců vyžadovat s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, případně dalších zákonů. Ideálně již v pověřovacím dopise uvést, že dodavatel je vázán mlčenlivostí a mohou mu určitá data nutná k vyhodnocení programu či projektu být poskytnuta. 13

14 2. Oblast podpory Flexibilita v podpoře orgánů veřejné správy v období jejich reorganizace Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/2.2.00/ , Personální a odborné zajištění realizace aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pracovníci Úřadů práce ČR Popis a analýza špatné praxe Projekt CZ.1.04/2.2.00/ Personální a odborné zajištění realizace aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce byl realizován MPSV ČR v rámci oblasti podpory 2.2. Cílem projektu bylo posílení personální a odborné kapacity služeb zaměstnanosti (resp. úřadů práce). Dle provedených šetření vyplynulo, že projekt naplnil své původně plánované cíle, ačkoliv kontext podmínek pro jeho realizaci se výrazně v průběhu projektu změnil. Jednalo se především o rozsáhlou reorganizaci fungování úřadů práce v ČR, která měla výrazné dopady do systému fungování úřadů práce a jejich personálního zabezpečení. Z důvodu provedené reorganizace nebylo možné přistoupit ke vzdělávacím aktivitám průběžně, ale teprve ke konci realizace projektu. Kontext podmínek pro realizaci projektu se v průběhu výrazně změnil. Jednalo se především o rozsáhlou reorganizaci fungování úřadů práce v ČR, která měla výrazné dopady do systému fungování úřadů práce a jejich personálního zabezpečení. Tyto aspekty představovaly největší komplikaci při realizaci projektu. Dle provedených řízených rozhovorů s koordinátorkou projektu i odborným garantem vyplynulo, že z důvodu provedené reorganizace nebylo možné přistoupit ke vzdělávacím aktivitám průběžně, ale teprve ke konci realizace projektu, což nebylo zcela ideální (organizačně i koncepčně). V rámci projektu však byly sestaveny odborné vzdělávací podklady, které reagují na dlouhodobé trendy spojené s hospodářskou krizí a zvýšenými nároky na agendu úřadů práce (tj. zejména dlouhodobá potřeba spojená s individualizací přístupu pracovníků ke klientům a jejich specifickým problémům na trhu práce). Podle názoru zástupců managementu projektu je však velmi obtížné hodnotit celkové výsledky projektu, neboť v rámci procesu reorganizace došlo k výrazné fluktuaci pracovníků. Jednoznačně slabou stránkou realizace projektu, která negativně ovlivnila i celkový efekt, bylo zpoždění v realizaci vzdělávacích aktivit, které byly z důvodu reorganizace úřadů práce uskutečněny až těsně před ukončením projektu. Tento aspekt byl velmi negativně hodnocen téměř všemi podpořenými pracovníky, kteří si však uvědomili, že po provedení reorganizace byla jejich původní pracovní pozice zcela zrušena, a tudíž prostřednictvím tohoto projektu tak bylo uchováno jejich zaměstnání. 14

15 Zobecnění V rámci zobecnění příkladu špatné praxe lze poukázat zejména na to, že projekt byl navrhován s určitým cílem a zaměřením, avšak nebral v úvahu celkový kontext, ve kterém byl realizován. Při plánování projektu je třeba brát v úvahu nejen hlavní myšlenku a příčinnou vazbu potřeba aktivity cíl, ale i okolní podmínky, ať již aktuální nebo plánované, které mohou pravděpodobně ovlivnit realizaci. Tyto rizikové faktory by měly být zohledněny v analýze rizik, která je součástí projektové žádosti. Na základě zhodnocení několika projektových žádostí však lze konstatovat, že tato část projektového návrhu je často žadateli nejvíce podceňována. Uváděná rizika jsou většinou uvedena pouze formálně a drtivá většina z nich obsahuje rizika typu špatná volba manažera opatření: bude vybrán kvalitní manažer nebo špatná volba dodavatele opatření: bude vybrán kvalitní dodavatel. Projektové žádosti se tak tváří jako zcela bezriziková s cílem zvýšit šanci na získání podpory. Návrhy a doporučení Pokud se budou realizovat obdobné rozsáhlejší projekty, a přitom během jejich realizace dojde k významnějším změnám, které negativně ovlivní zdárný průběh projektu, mělo by se tak jako u programů, tak i projektů přistoupit k tzv. mid-term (resp. on-going) evaluaci. Smyslem by byla úprava cílů a příp. doby realizace tak, aby ve výsledku projekt dosáhl hlavního smyslu podpory ve veřejné správě. V krajním případě by mělo dojít ke zrušení realizace takového projektu v případě, kdy externí evaluátor by usoudil nevhodnost pokračování takového projektu. Při přípravě budoucího systému hodnocení projektových žádostí klást větší důraz na analýzu rizik projektu. 15

16 3. Oblast podpory Zjišťování výsledků projektu u podpořených osob a evidence cílové skupiny Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/3.1.02/ , Výukou češtiny k lepší sociální integraci cizinců Volonte Czech cizinci Popis a analýza špatné praxe Projekt Výukou češtiny k lepší sociální integraci cizinců byl realizován v rámci oblasti podpory 3.1. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost legálně pracujících cizinců v České republice prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí a dovedností. Projekt podle vykazovaných informací umožnil jazykové vzdělání 286 cizincům. Úspěšnost projektu a reálný přínos vyplynul i z dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou, které evaluátor provedl. Realizace dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou však byla velmi obtížná. Nakonec se podařilo prostřednictvím spolupráce s klubem Hanoi získat alespoň 25 vyplněných dotazníků. Příčinou byl fakt, že realizátor neevidoval kontaktní údaje na cílové skupiny, které projektem prošly. Oslovování cílových skupin se žádostí o zpětnou vazbu, na základě které by bylo možné vyhodnotit reálný přínos projektu, tak bylo téměř nemožné. 25 odpovědí se podařilo získat pouze pomocí prostředníka, kterému dotazníky snad vyplnili účastníci projektu. Podobný problém se vyskytl i v dalších projektech, jako například CZ.1.04/3.2.01/ , Terénní sociální práce v sociálně vyloučené romské lokalitě v Orlové Porubě. Obecně je evidence účastníků projektu složitější právě u cílových skupin, jako jsou cizinci, Romové, apod., avšak problém se vyskytuje prakticky u všech cílových skupin. Zobecnění V současném programovém období není povinnost pro příjemce evidovat kontaktní informace o podpořených cílových skupinách a osobách. Výsledkem je velmi obtížně kvantifikovatelné hodnocení přínosu a dopadu. Evidence cílových skupin v jednotlivých projektech je potom velmi různé kvality a pohybuje se od velmi pečlivé evidence, kdy nechybí jméno, adresa, datum narození, a telefon, až po evidenci pouze ve formě podepsaných prezenčních listin, kde jediným údajem o cílové skupině je Marie Nováková s Matýskem. Vyhodnocení přínosu a reálných výsledků, zejména pak dlouhodobých, je tím v podstatě znemožněno. Realizátor není často schopen cílovou skupinu kontaktovat, aby mohl být průzkum realizován. V případě evidence informací o cílové skupině alespoň ve struktuře jméno, příjmení a datum narození lze použít alternativní posouzení prostřednictvím porovnání stavu účastníků se záznamy databáze ČSSZ. Tímto porovnáním však lze zjistit pouze to, zda je daná osoba 16

17 zaměstnaná, avšak hlubší kvalitativní průzkum možný není. V některých případech však ani tato základní evidence cílových skupin neexistuje. Návrhy a doporučení Aby mohly být kvalitně prováděny evaluace, je nutné zavést povinnost příjemců uchovávat a předávat, ať již automaticky nebo na vyžádání, poskytovateli dotace údaje o cílových skupinách, které prošly projektem, a to ideálně v následující struktuře: Jméno a příjmení Datum narození Kontaktní adresa Telefon Současně s tím je třeba legislativně zajistit a komunikovat příjemcům povinnost předávat tyto informace pro potřeby vyhodnocování přínosu projektu. Problematiku zákona o ochraně osobních údajů lze v tomto případě řešit například požadavkem na písemný souhlas účastníků projektu se zpracováním osobních údajů pro potřeby poskytovatele dotace za účelem vyhodnocení podpory. 17

18 4. Oblast podpory Legislativní bariéry spojené se založením firemní školky Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/3.4.04/ , Firemní školka LINET LINET spol. s r.o. rodiče Popis a analýza špatné praxe Projekt Firemní školka LINET byl realizován v rámci oblasti podpory 3.4. Cílem projektu bylo usnadnit a urychlit návrat zaměstnanců do zaměstnání po rodičovské dovolené a zvýšit jejich flexibilitu v době, kdy se starají o dítě. Projekt vytvoření firemní školky však narážel na legislativní bariéry. V případě firmy Linet šlo o to, že firemní školka nemůže být vedena v rámci firmy, která ji iniciuje, ale musí byt kvůli tomu zřízen zcela nový právní subjekt (dceřiná společnost). Tento právní subjekt musí platit např. své účetní a další aktivity. V současné době neexistuje v ČR legislativa, která by firemní školky upravovala. Na podobné problémy s legislativou narážely i další podnikatelské subjekty, ve kterých byly případové studie realizovány, například v projektu CZ.1.04/3.4.04/ , Harmonie v rodině, harmonie na pracovišti, který realizovalo Inovační technologické centrum VÚK, a.s. Zobecnění V současné době neexistuje v České republice legislativa, která by upravovala statut, podmínky a provoz firemních školek. Existují v zásadě dvě možnosti, jak ke zřízení firemní školky přistupovat. Prvním způsobem je založení školky podle školského zákona. V tomto případě je školka zapsána do seznamu školských zařízení a vztahují se na ni veškeré podmínky a pravidla spojená s provozem mateřských škol. Toho se týkají i hygienické a stavební normy. Provozovatel pak může zažádat o zápis do veřejnoprávního seznamu mateřských škol. V případě uznání školky jako veřejnoprávní pak může provozovatel nárokovat dotaci od MŠMT na provoz mateřské školy. Z projektů hodnocených v rámci případových studií toho využila například Univerzita Palackého Olomouc, která univerzitní mateřskou školu zřídila a díky získání provozní dotace zajistila snáze její udržitelnost. Výhodou Univerzity Palackého však bylo, že byla sama zřízena podle školského zákona, kterému podléhá. V případě podnikatelských subjektů je nutné založení nového právního subjektu, který bude školku provozovat. Druhou možností je potom zřízení firemní školky, respektive dětského koutku, který bude spravovat a provozovat přímo podnikatelský subjekt, kterému by měla školka primárně sloužit. V takovém případě se na zřízení ani provoz nevztahuje školský zákon. Alternativní specializovaná pravidla, která by upravovala provoz takového zařízení, a to včetně hygienických a stavebních norem, neexistují a firma se nemusí pravidly pro školy řídit. Současně pak není možnost získání statutu veřejnoprávní mateřské školy, který by zakládal možnost požádat o provozní dotaci na provoz takového zařízení. Firma je tak nucena buď dotovat provoz mateřské školy, případně nastavit pro rodiče cenu tak, aby se pokryly náklady na provoz, nebo jinak upravit provoz firemní školky. Touto cestou postupovalo 18

19 například Inovační technologické centrum VÚK, a.s., které po skončení projektu, ze kterého byly hrazeny mzdy opatrovatelek, jejich pracovní pozice zrušilo a z vytvořeného koutku udělalo prostor pro děti, ve kterém však nebylo zajištěno hlídání. Dalším z legislativních omezení je to, že výdaje na zřízení a provoz firemních školek jsou klasifikovány jako náklady, které nejsou nezbytné pro dosažení příjmů. Z tohoto důvodu je podle platných daňových zákonů (zákon o dani z příjmu a zákon o DPH) nelze uznat jako odečitatelnou nákladovou položku a firma je musí hradit ze zdaněného zisku a současně nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Návrhy a doporučení V současné době je připravován a diskutován návrh zákona o dětské skupině, který by měl tyto problematické oblasti řešit. Doporučujeme při návrhu zákona a diskusi k němu využít poznatků z případových studií, aby byla tato problematika v zákoně ošetřena, a to v souvislosti s výkladem a uplatňováním obchodního zákona, školského zákona a daňových zákonů, případně dalších, které s problematikou firemních školek souvisí. 19

20 5. Oblast podpory Spolupráce s uživateli výsledků projektu jako klíčový faktor zajištění pozitivních dopadů Projekt: Realizátor: Cílová skupina: CZ.1.04/5.1.01/ , Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech v ČR Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i. regionální instituce vzdělávání a trhu práce Popis a analýza špatné praxe Projekt Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech v ČR byl realizován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v rámci oblasti podpory 5.1Mezinárodní spolupráce. Cílem projektu bylo vytvořit matematicko-statistický model pro předvídání kvalifikačních potřeb regionálních trhů práce. Realizátor projektu vyhodnotil, že neexistuje žádný podobný komplexní nástroj, který by umožňoval predikovat budoucí vývoj v poptávce a nabídce kvalifikací. Realizátor však zjevně podcenil skutečnost, že samotná existence takového nástroje nemusí k úspěšnosti projektu stačit. Klíčovým je totiž i zájem cílové skupiny o využívání tohoto nástroje. Hlavními uživateli modelu měly být v tomto případě zejména školské odbory krajských úřadů, regionální svazy zaměstnavatelů, ale i jednotlivé školy či významní regionální zaměstnavatelé. Jak však studie ukázala, nebyl mezi potenciálními uživateli o vytvořený model zájem. Nezájem těchto cílových skupin potvrdila jak manažerka projektu, tak i zástupce cílové skupiny, kterým byl pracovník krajského úřadu Ústeckého kraje, pro který byl model pilotně naplněn daty. Přitom právě na zájmu cílových skupin je závislá další budoucnost využívání modelu a tím i úspěšnost projektu. V tuto chvíli je totiž model naplněn daty pouze za region Ústeckého kraje. Naplňování daty, a tedy zprovoznění modelu i pro ostatní regiony, plánuje realizátor právě až podle poptávky cílových skupin. Analýza projektové žádosti ukázala, že již od počátku byl podceněn způsob zjišťování zájmu cílové skupiny o výsledky projektu. Zdůvodnění potřebnosti je postaveno výhradně na tom, že tento nástroj neexistuje a mohl by být užitečný. Zobecnění Zájem cílové skupiny o využívání výstupů projektů je klíčovým faktorem v otázce posuzování celkové úspěšnosti. Obtížné je přitom rozlišit mezi skutečným zájmem cílové skupiny a pouze deklarovaným zájmem. V hodnoceném projektu uvedla manažerka, že potřeba vyplynula i z rozhovorů s pracovníky krajských úřadů, zjevně se však v tomto případě jednalo o spíše deklarovaný než skutečný zájem. Zejména u systémových projektů, za který lze považovat i tento hodnocený projekt, by bylo žádoucí spolupracovat s cílovými skupinami, respektive uživateli výstupu, aby tento výstup byl přizpůsoben jejich potřebám a požadavkům. Za vhodné považujeme u tohoto typu projektů využití běžného obchodního modelu dodavatel zákazník. Výsledný produkt by tak byl vytvářen přímo pro potřeby zákazníka. Často však, bohužel, dochází k tomu, že je vytvářeno něco, co by cílová skupina mohla využít. 20

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva 30. 11. 2015 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více