Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: Praha 2 Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv."

Transkript

1 Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: Praha 2 Fax: Odborný gestor výzkumné potřeby Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Kontaktní osoba: PhDr. Eva Síkorová Na poříčním právu 1/376 Telefon: Praha 2 Fax: Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Vývoj, ověření a aplikace strukturního modelu zaměstnanosti. 2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit: Přijímání opatření aktivní politiky zaměstnanosti a programů v oblasti rekvalifikací je prováděno víceméně ad hoc a nemůže se v současné době opřít o argumentačně a daty podložený rozbor trendů zaměstnanosti a možných budoucích rizik trhu práce, neboť zatím chybí adekvátní modelový nástroj. Tento deficit také zatím brání tomu, aby byla naplněna jedna z předběžných podmínek pro čerpání evropských prostředků pro období Rovněž jednání s partnery ze sféry vzdělávání vyžaduje, aby pracovníci MPSV i ÚP měli k dispozici spolehlivé a aktualizované výhledy zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích a profesních skupinách minimálně na střednědobé období. Výzkumnou potřebou je vyvinout a ověřit strukturní model, který bude založen na respektování vazeb mezi základními ekonomickými veličinami, tj. produkcí, včetně zohlednění meziodvětvových vztahů, produktivitou práce a zaměstnaností. Přinese informace o vývoji zaměstnanosti v odvětvích ve střednědobém horizontu. Pro aktivity politiky zaměstnanosti týkající se ovlivňování situace na trhu práce včetně zprostředkování práce, rekvalifikací, poradenství apod. přinese nezbytné informace v podrobnějším členění na jednotlivá odvětví umožňující odvozovat budoucí poptávku trhu práce po pracovních silách podle profesních skupin.

2 V rámci projektu budou ověřeny následující hypotézy: - Je reálné zpracovat strukturní model pro 30 odvětví, či je nezbytná vyšší agregace - Je možné získat důvěryhodné výsledky prostřednictvím kvantitativního modelování V jakých časových intervalech je vhodné provádět aktualizaci projekcí zaměstnanosti 3) Kategorie činnosti: Aplikovaný výzkum 4) Vazba na hlavní cíl programu BETA: Projekt povede k získání nového modelu, který povede k vyšší inovativnosti a kvalitě výkonu státní správy, konkrétně MPSV a Úřadu práce ČR. Povede k získání informací, nezbytných pro rozhodování v oblasti politiky zaměstnanosti. Vytvoří model pro aktuální sociální politiku, a to jak v národním, tak i v evropském kontextu. Model povede k tvorbě informačních produktů jako podkladů pro budoucí směřování politiky zaměstnanosti státu. 5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA: Rozšiřování socioekonomické poznatkové základny v oblasti nových faktorů ovlivňujících efektivnost a kvalitu trhu práce. Zvyšovat efektivnost sociálního systému a objektivizovat potřeby osob odkázaných na pomoc společnosti i s cílem zabránit jejich sociální exkluzi. 6) Cíl(e): Cílem projektu je zkvalitnit koncepční činnost MPSV na základě využití důvěryhodných dat o vývoji zaměstnanosti v odvětvích a návazně na to využití zdokonalených výstupů z kvantitativních projekcí kvalifikačních potřeb. Druhotným cílem je rovněž příspěvek k naplnění ex-ante kondicionality stanovené Evropskou komisí pro čerpání prostředků v programovacím období Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vyvinutí ekonometrického modelu, který bude vycházet z vyhodnocení zahraničních zkušeností a dostupnosti a validity českých dat. Výstup bude mít podobu příslušného softwaru a popisu fungování modelu. Kvalita jeho fungování bude ověřena dvěma zpracovanými projekcemi zaměstnanosti v členění na jednotlivá odvětví. 7) Potřebnost: Doposud chybí informace o očekávaném vývoji struktury zaměstnanosti podle jednotlivých odvětví ve střednědobém (minimálně tří až pětiletém) horizontu. Ministerstvo financí zpracovává v rámci každoročního makroekonomické predikce a výhledu na tří až pětileté období pouze vývoj zaměstnanosti v agregátní podobě, tj. jako vývoj celkového počtu pracujících osob. Pro aktivity MPSV týkající se ovlivňování situace na trhu práce včetně zprostředkování práce, rekvalifikací, poradenství apod. jsou nezbytné informace v podrobnějším členění na jednotlivá odvětví umožňující odvozovat budoucí poptávku trhu práce po pracovních silách podle profesních skupin. Odvětvové predikce zaměstnanosti jsou rovněž jedním ze základních vstupů do modelů předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce, které modelují a porovnávají nabídkovou a poptávkovou stranu trhu práce a vyhodnocují možná napětí mezi nimi z pohledu jednotlivých profesních a vzdělanostních

3 skupin. Zajištění pravidelných informací o budoucích požadavcích trhu práce představuje jednu z kondicionalit pro čerpání prostředků v rámci nového programového období ) Požadované výsledky a předpokládané výstupy: 1. Vyvinutý strukturální model zaměstnanosti v odvětvích: Jde o ekonometrický model, který bude poskytovat projekci zaměstnanosti strukturovanou minimálně na 15 odvětví na jednotlivé roky v období budoucích 3-5 let. Typ výstupu: R - software 2. Vstupní analýza přístupů k modelování odvětvové zaměstnanosti v zahraničí: Bude mít podobu studie a obsahovat vyhodnocení zahraničních přístupů v minimálně třech vybraných zemích. 3. Vyhodnocení dostupnosti a validity dat potřebných k modelování odvětvové zaměstnanosti v ČR: Bude mít podobu studie a bude obsahovat přehled dostupných dat, míru jejich využitelnosti pro modelování a identifikace eventuálních metodických problémů z hlediska konstrukce modelu a možnosti jejich řešení. 4. Popis fungování modelu: obsahující popis základních vazeb, se kterými model pracuje. Typ výstupu: N - certifikovaná metodika. Obsahem bude popis fungování ekonomického modelu zaměstnanosti (navrženého projektem) bude obsahovat popis základních vazeb, se kterými model pracuje, popis standardizovaných postupů při modelování (analýza i projektování), na základě tohoto popisu bude MPSV schopno tuto činnost provádět. 5. Zpracování dvou pilotních projekcí a ověření výsledků první projekce srovnáním se skutečností Výstup bude obsahovat data o předpokládané zaměstnanosti v 15 odvětvích a bude využitelný pro tvorbu strategických materiálů MPSV. 9) Způsob využití výsledků v praxi: Informace o střednědobém vývoji zaměstnanosti budou využity pro: a) analytickou a informační podporu MPSV a Úřadu práce při i) koncepční činnosti a přípravě politiky ovlivňující zaměstnanost, ii) přípravě imigrační politiky, iii) poskytování poradenství b) vstupy do kvantitativního modelu předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce, který bude realizován v rámci OP LZZ a bude vycházet pouze z odhadů odvětvové zaměstnanosti. To umožní podstatné zkvalitnění jeho výsledků. c) Dokladování jedné z aktivit, která bude přispívat k naplnění kondicionality stanovené Evropskou komisí pro čerpání podpory v rámci programového období ) Očekávaný přínos: Projekt přinese zcela nové řešení k získávání informací o budoucím vývoji zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Nově vyvinutý strukturní model bude založen na respektování vazeb mezi základními ekonomickými veličinami, tj. produkcí včetně zohlednění meziodvětvových vztahů, produktivitou práce a zaměstnaností. Informace o vývoji zaměstnanosti v odvětvích nejsou dostupné buď vůbec, nebo pouze na základě odhadů založených na protažení minulých vývojových trendů, případně se zohledněním vývoje odvětvové zaměstnanosti v zahraničí. Ani jeden z těchto přístupů neposkytuje důvěryhodné výsledky.

4 11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků: MPSV ČR - sekce 4, Úřad práce ČR 12) Předpokládaná doba řešení: 24 měsíců 13) Předpokládaná cena: Kč 1. rok řešení ,- Kč 2. rok řešení ,- Kč Kvalifikovaný odhad ceny byl stanoven na základě nákladů vynaložených v rámci projektu 1 J 020/04-DP2 Společnost vědění nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání, jehož jedna aktivita byla věnována modelování. Celková výše nákladů je odhadovaná na cca Kč bez DPH. Odhadovaná struktura nákladů: Celkem bez DPH Celkem s DPH 1. rok řešení 2. rok řešení osobní náklady nebo výdaje náklady nebo výdaje na pořízení hm. a nehm.majetku další provozní náklady nebo výdaje náklady nebo výdaje na služby doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje CELKEM ) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky s návrhem řešení projektu: V rámci tohoto textového pole specifikujte minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, které by měl splňovat subjekt vhodný k řešení tohoto projektu. Specifikujte minimálně úroveň alespoň: technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) Zákona, dle kterého bude zadavatel Technologická agentura ČR požadovat předložení seznamu významných služeb (výzkumných/vývojových/realizačních projektů) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Ke specifikaci tohoto předpokladu uveďte, jaký předmět má mít služba, která bude k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu považován za významnou službu, a minimální počet dodavatelem realizovaných významných služeb za poslední tři roky.

5 Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech alespoň 2 služby obdobného charakteru. Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služby, jejímž předmětem je realizace projektů v oblasti analytické činnost v oblasti zaměstnanosti, nebo modelování odvětvové zaměstnanosti, nebo projekce zaměstnanosti. Technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) Zákona, dle kterého bude zadavatel Technologická agentura ČR požadovat prokázání vzdělání a odborné kvalifikace dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Ke specifikaci tohoto předpokladu uveďte požadavek na počet, dosažené vzdělání a odbornou kvalifikaci členů výzkumného týmu dodavatele. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky min. 3 osoby splňující následující požadavky zadavatele: Alespoň 2 osoby mají ukončené VŠ vzdělání a 3 roky praxe v oblasti předmětu řešeného projektem. Alespoň 1 osoba prokáže 5 let profesní praxe v oblasti sběru a vyhodnocování kvalitativních a kvantitativních dat v oblasti výzkumu. Dále uveďte vhodný subjekt/vhodné subjekty, které splňují výše uvedené požadavky, pro oslovení za účelem podání nabídky s návrhem řešení projektu, a to nejméně jeden, pokud je předpokládaná cena projektu bez DPH nižší než ,- Kč, nejméně tři, pokud je předpokládaná cena projektu bez DPH nejméně ,- Kč a nižší než ,- Kč a nejméně pět, pokud je předpokládaná cena projektu bez DPH nejméně ,- Kč a nižší než ,- Kč. Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Palackého náměstí 4, Praha 2 CERGE EI, Politických vězňů 936/ Praha 1 - Nové Město Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno Akademie věd ČR, Sociologický ústav, v.v.i., Jilská 1, Praha 1 15) Doplňující informace: Datum: Jméno a podpis kontaktní osoby předkladatele Jméno a podpis odpovědné osoby předkladatele

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1. KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.2. CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.3. OBSAH

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více