Situace v českém lázeňství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Situace v českém lázeňství"

Transkript

1 Materiál shrnuje situaci českého lázeňství, především trend počtu pacientů, vývoj úhrad zdravotních pojišťoven, věnuje se indikačnímu seznamu účinnému od a blíže se věnuje specifickým problémům Janských Lázní. Situace v českém lázeňství Plenární zasedání RHSD Situace lázeňství v ČR dne 24. června 2013 Předkládá: Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ministr zdravotnictví

2 Executive summary hlavní čísla a argumenty Rozsah lázeňské péče a především hrazené lázeňské péče je v České republice v porovnání s ostatními vyspělými zdravotními systémy naprosto ojedinělý. To se týká jak počtu lázeňských míst (v nichž je péče hrazena z v.z.p), tak je ojedinělý i rozsah tohoto hrazení (i po schválení nového indikačního seznamu). Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotní péče následné, je zakotvena v zákonu o zdravotních službách. V ČR existuje 37 lázeňských míst, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče. V nich působí 90 subjektů, které disponují přibližně lázeňskými lůžky. V roce 2012 navštívilo české lázně 361 tisíc pacientů, kteří v nich strávili přibližně 4,7 milionu dní. Pacientů, kterým byla péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, bylo v roce tisíc. Na lázeňskou léčbu vydaly zdravotní pojišťovny v roce ,5 miliardy Kč. Ve vývoji úhrad zdravotních pojišťoven do jednotlivých segmentů péče za poslední roky je patrný přesun financí od pobytové lázeňské péče směrem k ambulantní rehabilitační péči. Tento trend je s rozvojem medicíny naprosto přirozený. V poslední době se stal mediálním tématem indikační seznam lázní. Indikační seznam je nástrojem, který na základě odborných medicínských a balneologických argumentů stanovuje: o které nemoci a stavy jsou vhodné k lázeňské léčbě, o jak má být tato léčba dlouhá (a zda je medicínsky vhodné ji opakovat), o ve kterých lázeňských místech mohou a mají být ty které nemoci a stavy v závislosti na místním přírodním léčivém zdroji léčeny. Indikační seznam je odborný text, jehož úkolem není rozdělovat peníze mezi poskytovatele lázeňské péče. Indikační seznam se vyvíjí na základě odborných medicínských a balneologických argumentů, stejně tak reflektuje vývoj medicíny jako vědy a zdravotnictví jako celku. Tento indikační seznam byl připravován několik let na základě návrhů odborných společností, jeho finální podobu navrhla pracovní skupina složená z odborníků včetně zástupců Svazu léčebných lázní, lázeňských lékařů, Sdružení lázeňských míst nebo České lékařské komory. Na seznamu spolupracovaly také autority z mnoha medicínských oborů (rehabilitační a fyzikální medicíny, kardiologie, neurologie, gynekologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, pneumologie a ftizeologie, aj.). V novém indikačním seznamu zůstávají hrazena všechna vážná onemocnění, pooperační stavy a chronická onemocnění, kde lázeňská léčba přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Všem potřebným se lázeňská péče dostane a lékaři nemají žádné limity na vydávání lázeňských poukazů. Úlohou odborné veřejnosti, která spolu připravovala indikační seznam, a stejně tak i úlohou ministerstva, bylo a je dohlížet, aby pacienti, kteří lázeňskou péči potřebují, ji také dostali.

3 1

4 Stejná je situace i v případě dětských pacientů: všichni, kteří lázeňskou léčbu potřebují, tuto léčbu dostanou a bude jim uhrazena z veřejného zdravotního pojištění. V případě dětského lázeňství je tématem nutnost přizpůsobit se jednoznačnému trendu úbytku dětí v populaci. Managementy lázní musí na tuto situaci reagovat a kapacity průběžně přizpůsobovat, případně hledat další zdroje financování. Problémem může být i to, že ošetřující lékaři předkládají méně návrhů na lázeňskou péči. To samo o sobě nemusí být špatně je možné, že lékaři ve zvýšené míře hledají pro pacienty vhodnější alternativu léčby, než je lázeňská péče. V každém případě jak ministerstvo, tak pojišťovny situaci monitorují, přičemž opakovaně vyzvaly lékaře, aby lázeňskou péči předepsali všem pacientům, kde je péče účelná, vhodná a pro pacienta medicínsky přínosná. V těchto výzvách bude ministerstvo pokračovat. Ministerstvo zdravotnictví zároveň nemá informace o tom, že by pacientům, kterým byla lázeňská péče navržena a schválena, byla péče nedostupná nebo by pacienti byli lázněmi odmítnuti. Pokud však mají někteří pacienti pocit, že mají na léčbu nárok, ať vyžadují její předepsání od lékaře a uhrazení zdravotní pojišťovnou. 2

5 Lázeňství v České republice Předpisy týkající se lázeňské léčebně rehabilitační péče Zákon o zdravotním pojištění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů Zákon o zdravotních službách zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Lázeňský zákon zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech Prováděcí předpisy, zejména: - vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče - vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb - vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění - vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) - vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Úloha MZ v problematice lázeňství - odbor zdravotního dohledu (Český inspektorát lázní a zřídel) Vydává osvědčení o přírodních léčivých zdrojích Stanovuje podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů Dohlíží na správu těchto zdrojů Vydává závazná stanoviska např. k výstavbě a jiným činnostem, jako např. k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s vodami a jiným činnostem v ochranných pásmech zdrojů nebo v lázeňských místech Vydává souhlas k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Česká republika díky své pestré geologické stavbě oplývá značným přírodním bohatstvím. V důsledku příhodných podmínek se na území České republiky vyskytují prameny minerálních vod, výrony plynů a ložiska peloidů. Pokud svými vlastnostmi, chemickými či fyzikálními, prokazatelně pozitivně působí na lidský organismus, jsou považovány za léčivé zdroje. Na některých místech jsou i vhodné klimatické podmínky k léčení určitých nemocí 3

6

7

8

9

10 V České republice je 37 lázeňských míst, v nichž přibližně 90 poskytovatelů zajišťuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Dle současně platných předpisů se v lázních léčí jak u dospělých, tak u dětí přibližně 100 nemocí, rozdělených do 11 indikačních skupin. Tato péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění buď zcela - jako léčba komplexní (včetně stravy a pobytu), nebo jako léčba příspěvková - zde je hrazena léčba a vyšetření, ubytování a stravu si hradí pacient. Tak široký rozsah hrazené lázeňské péče z veřejného zdravotního pojištění je v rámci EU ojedinělý. Je nutno upozornit, že lázeňská léčebně rehabilitační péče se liší od léčebně rehabilitační péče (která je např. poskytována v odborných léčebných ústavech) tím, že v lázních se k léčbě používá přírodní léčivý zdroj (přírodní minerální voda, peloid, plyn) nebo příznivé klimatické podmínky. Právě předpokládaný efekt pomocí přírodního léčivého zdroje je hlavním kritériem pro poskytování lázeňské péče. Rehabilitační péče obecně je poskytována i mimo lázeňství, např. v léčebných rehabilitačních ústavech nebo formou ambulantní péče u specialistů. Je na ošetřujícím lékaři, jakou formu péče pro pacienta navrhne vzhledem k jeho aktuálnímu a celkovému zdravotnímu stavu. Z prostředků v.z.p. je pak správné hradit pouze takovou péči, kde je jasně prokázán její efekt, je skutečným přínosem pro pacienta a je poskytnuta účelně. Návrh na léčbu je tak schvalován revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Snaha přesunout těžiště péče o pacienta od lázní směrem k ambulantní rehabilitační péči a v těžkých případech k odborným léčebným ústavům je dlouhodobá. Adekvátně na tyto změny reaguje také systém financování z v.z.p, což lze dokumentovat i na datech (vizte graf Kumulativní růst segmentů ). Na tyto změny zareagovaly i samotné lázně snahou nabídnout péči samoplátcům, příp. poskytováním i dalších služeb včetně tzv. wellness pobytů. 8

11

12 Vývoj počtu pacientů v lázeňských léčebnách Vývoj počtu lázeňských pacientů potvrzuje trend postupného útlumu pojišťovnou hrazené lázeňské léčby a naopak nárůst léčby hrazené pacienty. Zároveň je zřejmý nárůst lázeňské léčby cizinců. Další graf ukazuje vývoj u jednotlivých věkových kategorií lázeňských pacientů dospělých, dorostu a dětí. Zde je patrný rozdíl v trendu jednotlivých kategorií. Celkový počet dospělých pacientů lázní jednoznačně stoupal do roku 2008 a od tohoto roku mírně klesá, počet pacientů dorostového věku se pohybuje v určitých vlnách na klesající trajektorii a počet dětských pacientů klesal do roku Další pokles zaznamenal mezi lety 2011 a Klesající trend celkového počtu pacientů v českých lázních je tedy možné pozorovat již od roku Pokles pacientů, kterým byla lázeňská léčba hrazena z prostředků zdravotního pojištění, pak klesá již od roku Důvodů pro pokles počtu pacientů, jimž je léčba hrazena ze zdravotního pojištění, je několik. Jde o: reakci na vývoj medicíny v řadě případů není medicínsky opodstatněné, aby byla pacientům lázeňská léčba navrhována opakovaně, zdravotní pojišťovny důsledněji posuzují efekt navrhované lázeňské léčby, vliv zavedení regulačních poplatků za pobyt v lůžkovém zařízení, vliv pracovního trhu, kdy si zaměstnanci již nemohou dovolit odjet na 3 týdny do lázní v rámci pracovní neschopnosti nebo dovolené, pokles platební schopnosti obyvatelstva. Zdroj dat: ÚZIS, Zdravotnická ročenka 2011

13 10 Zdroj: ÚZIS, publikace Lázeňská péče pro příslušné roky Vývoj plateb zdravotních pojišťoven do segmentu lázeňské péče Ve vývoji plateb zdravotních pojišťoven jednotlivým segmentům péče je vidět odliv finančních prostředků ze segmentu lázní (pod hranici roku 2006 se však dostal až v roce 2012). Naopak velmi zřetelný růst zaznamenal segment ambulantní rehabilitační péče. Mírný růst zaznamenal segment odborných léčebných ústavů. Z tohoto vývoje je patrný přesun financí od pobytové lázeňské péče směrem k ambulantní rehabilitační péči. Tento trend je s rozvojem medicíny naprosto přirozený.

14 Zdroj dat: výroční zprávy zdravotních pojišťoven 11 Výdaje zdravotních pojišťoven na lázeňskou péči v tisících Kč časová řada Segment péče na lázeňskou péči z toho: komplexní z toho: příspěvková Zdroj dat: výroční zprávy zdravotních pojišťoven Níže je uvedeno srovnání počtu lázeňských pacientů, jimž byla poskytnuta komplexní nebo příspěvková péče v prvním čtvrtletí roku 2012 a témže období roku Jedná se o údaje z databází jednotlivých zdravotních pojišťoven, tedy data souhrnná a relevantní. I když je z údajů patrné, že k určitému poklesu, v souladu s trendem posledních let a z důvodů vysvětlených výše dochází, nejedná se o tak dramatický pokles, jak udávají někteří představitelé lázní. Rozdíl může způsobovat i možnost, že ne všichni lékaři, kteří lázně navrhují, dobře aplikují ustanovení nových předpisů. Ministerstvo zdravotnictví proto opakovaně upozornilo odborné společnosti a sdružení lékařů na způsob navrhování lázeňské léčby. I ministr zdravotnictví se obrátil na lékařskou veřejnost s apelem, aby pacientům, kteří jsou k lázeňské léčbě indikovaní, byla tato léčba navrhována. Z vyjádření zdravotních pojišťoven vyplývá, že tento postup podporují a svým pojištěncům, u kterých se předpokládá, že lázeňská léčba bude přínosem, budou tuto léčbu hradit.

15 12

16 13

17 Lázeňská péče v České republice v roce 2012 V roce 2012 bylo do lázeňských léčeben přijato celkem pacientů a osob jako doprovodu pacientů. Dospělým pacientům, kterých bylo , bylo vykázáno celkem ošetřovacích dnů. V lázních se léčilo též pacientů v dorostovém věku, kteří zde strávili ošetřovacích dnů. Do lázní bylo dále přijato celkem dětí, zde bylo vykázáno ošetřovacích dnů. Z hlediska způsobu financování lázeňské péče bylo za rok 2012 léčeno celkem pacientů v rámci komplexní lázeňské péče (KLP) s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, z toho dospělých osob. V rámci příspěvkové lázeňské péče (PLP), kde zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu, zatímco stravování, ubytování a jízdné do lázní platí pacient, bylo léčeno celkem osob, z toho dospělých. Za loňský rok bylo dále v lázních léčeno pacientů z tuzemska mimo veřejné zdravotní pojištění (samoplátci) a cizinců, kteří si tuto péči rovněž plně hradili sami. Celkový počet lázeňských pacientů v roce 2012 oproti roku 2011 zůstal téměř nezměněn s nárůstem 0,1 %. Počet pacientů celkem, jimž byla péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se snížil o 17,4 %. Počet platících klientů lázní z tuzemska rovněž poklesl na 95,7 % loňské skutečnosti. Oproti tomu o 18,9 % se zvýšily počty klientů ze zahraničí. V pětiletém porovnání podíl pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění na celkovém počtu pacientů v lázních v roce 2008 činil 30,3 %, v roce 2012 pak 26,4 %. Podíl tuzemských platících pacientů v roce 2012 zůstal na úrovni roku 2008 ve výši 29,5 %. Celkový vývoj za posledních 5 let uvádí následující tabulka. Pacienti - komplexní péče Pacienti - příspěvková péče Tuzemci na vlastní náklady Cizinci na vlastní náklady Celkem dospělí Zdroj: ÚZIS Nejčastěji se vyskytující indikací v lázních ČR u dospělých byly v roce 2012 jednoznačně nemoci pohybového ústrojí, následované nemocemi trávicího a oběhového ústrojí. Obě indikace dohromady představují vůči nemocem pohybového ústrojí pouhých 25 %. Nejčastější diagnózou byly stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady ( případů - 12,5 % dospělých v rámci v. z. p.), gonartróza v soustavném léčení (7 153 případů 8,3 % dospělých v rámci v. z. p) a koxartróza v soustavném léčení (6 905 případů - 8,0 % dospělých v rámci v. z. p.).

18 14

19 Děti Dorost Dospělí Indikace Nemoci pohybového ústrojí Nemoci trávicího ústrojí Nemoci oběhového ústrojí Nemoci pohybového ústrojí Nemoci nervové Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Nemoci dýchacího ústrojí Nemoci nervové Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Zdroj: ÚZIS Celkem % 60,2 9,7 8,0 25,0 21,1 17,9 47,0 16,6 15,6 Nový indikační seznam vyhláška MZ účinná od Nový indikační seznam - vyhláška Ministerstva zdravotnictví, je účinný od Vyhláška byla připravována několik let ve spolupráci s odborníky z řad odborné veřejnosti. Vyhláška reaguje na potřebu změny původního indikačního seznamu vzhledem k vývoji moderní medicíny a efektivnímu hospodaření s financemi systému veřejného zdravotního pojištění. Důvody přijetí Cílem přijetí tohoto právního předpisu byly změny stanovení indikací k poskytování lázeňské léčby v návaznosti na současný stav medicínských poznatků a systém zdravotnictví jako celku, zajištění kvality poskytování zdravotních služeb v místech, kde se vyskytuje přírodní léčivý zdroj vhodný k léčbě konkrétního onemocnění, efektivní využívání financí z prostředků zdravotního pojištění, vyhrazení těchto prostředků pro léčení těch pojištěnců, kde je předpoklad výrazného přínosu pro zlepšení či udržení zdraví, např. po závažných úrazech, operacích a pro léčení závažných onemocnění. Oproti minulosti došlo ke zkrácení minimální délky léčby u některých onemocnění u dospělých z 28 dnů na 21 dnů, přičemž prodloužení léčby u vybraných indikací schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny na návrh lékaře lázní podle zdravotního stavu pojištěnce a výsledku dosavadní léčby. Délka pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče u opakovaných pobytů byla na návrh Svazu lázeňských míst zkrácena na dnů, MZ akceptovalo důvody poskytovatelů k tomuto návrhu (finanční možnosti obyvatel a sociální důvody). Takto široce diskutovaný návrh odpovídá konsensu všech zájmových skupin. V první řadě je však indikační seznam zacílen na individuální přístup a potřeby účelné terapie pro pacienta. Co se týče léčby dětí, je veškerá péče stanovena jako komplexní, minimální délka léčebného pobytu je stanovena na 28 dnů a u všech indikací je možné pobyt prodloužit dle individuálního zdravotního stavu dětského pacienta bez omezení délky pobytu. Důvodem přijetí indikačního seznamu bylo také zpružnění způsobu poskytování lázeňské péče a možnost rozšíření spektra poskytované péče v jednotlivých lázních. Byl nastaven rovný přístup k poskytování péče ti poskytovatelé, kteří disponují přírodním léčivým zdrojem s účinkem na léčbu konkrétního onemocnění a mají pro daný typ péče dostatečné personální a technické vybavení, mohou tuto lázeňskou péči poskytovat. Došlo tak k odstranění některých lázeňských monopolů a rozšíření 15

20 konkurence. Tímto vzrostla role managementu lázní, jelikož nyní se musí pohybovat v prostředí, kde svým pacientům musí nabízet tak kvalitní služby, aby byly jejich lázně vyhledávány. Přístup managementu některých lázní, který shazuje vinu na indikační seznam, je logický (rent seeking), ale nekorektní. Důvodem přijetí seznamu byly pouze změny v poskytování zdravotní péče a vývoj medicíny jako vědy k tomu je nutno, aby managementy přizpůsobily nabídku svých služeb. Byla příprava vyhlášky zlobbovaná farmaprůmyslem nebo jde o přirozený pokrok v medicíně? S rozvojem medicíny je přirozené, že se postupně mění počet pacientů využívajících některé dříve velmi rozšířené postupy. Logicky spolu s rozšiřováním mini-invazivního způsobu poskytování operační péče, která je k pacientovi výrazně šetrnější, totiž klesá i úloha lázní. Metodami jako angioplastika, litotripsie, laparoskopické a endoskopické výkony lze dnes léčit určitá onemocnění s výrazně lepším efektem, než tomu bylo dříve, kdy tyto metody v širokém měřítku zavedeny nebyly a tato onemocnění se léčila opakovaně v lázních. Rovněž tak se změnila operativa samotná, v nižším měřítku se provádí rozsáhlé chirurgické výkony, které vyžadovaly dlouhé doléčování. Dnes se operuje pomocí šetrných chirurgických metod, kde postačuje doléčení ambulantní nebo lázeňská léčba kratší než dříve. V důsledku toho se také finanční prostředky přesouvají na úhradu těchto moderních forem léčby pomocí nových a stále se rozvíjejících metod, dostupných dnes širokému spektru pacientů, které dokážou vrátit pacienta brzy po zákroku do běžného života. Na tyto změny musejí lázně adekvátně reagovat a přizpůsobit spektrum a rozsah svých služeb. V nové vyhlášce tak již nejsou uvedeny některé diagnózy, kde nemá z hlediska moderní medicíny lázeňská léčebně rehabilitační péče významný efekt pro pacienta. Tedy onemocnění, která se dnes léčí pomocí moderních operačních postupů, moderní farmakologie nebo kde je efektivnější soustavná léčba ambulantní než léčba lázeňská. Na druhou stranu naopak přibyly nové indikace, které tuto péči vyžadují, např. léčba stavů po transplantaci srdce. S kým byla tvorba vyhlášky konzultována? Návrh vyhlášky o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost byl připravován od roku 2006, především lékaři oboru fyzikální a rehabilitační medicíny a balneologie, ale i řady jiných odborných společností. V roce 2011 převzala a konečný návrh připravila pracovní skupina ve složení: zástupci Ministerstva zdravotnictví zástupci zdravotních pojišťoven zástupci Svazu léčebných lázní zástupci Sdružení lázeňských míst zástupci Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče zástupci České lékařské komory Cílem jednání této pracovní skupiny bylo navržení změn indikací lázeňské léčby, jejich délky, formy a termínů návaznosti na léčbu akutní v souvislosti s novými medicínskými poznatky a postupy léčby ve zdravotnictví jako celku. Rovněž bylo cílem prověřování doloženého působení jednotlivých zdrojů přírodních minerálních vod a peloidů používaných k léčbě včetně posledních komplexních analýz zdrojů, které specifikují jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Na základě tohoto posouzení byla navržena lázeňská místa vhodná k léčení diagnóz v jednotlivých indikačních skupinách. 16

21 Navrhovaná právní úprava byla v přípravné fázi po věcné stránce konzultována se zástupci odborných společností a se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb a další odborné zdravotnické veřejnosti. V některých případech spolupracující subjekty přímo navrhly znění právní úpravy nebo se na jeho vypracování podílely. Převážná část jejich požadavků a připomínek byla do návrhu zapracována. Cílem konzultací bylo vedle medicínských postupů i odborné zhodnocení přírodních léčivých zdrojů a na základě jejich chemických a fyzikálních vlastností přiřazení konkrétních onemocnění, u kterých je prokázán vliv působení zdroje na léčbu onemocnění. Za všechny odborníky lze jmenovat např. Doc. MUDr. Dobroslavu Jandovou, MUDr. Zdeňka Machálka, MUDr. Jaroslava Mikulu, MUDr. Jiřího Wicherka, Prof. MUDr. Petra Widimského. Spolupracující subjekty: a) Odborné společnosti Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně sdružující většinu odborných společností v ČR. Mezi spolupracující odborné společnosti patřila např. Česká pneumologická a ftizeologická společnost, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká gynekologická a porodnická společnost, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká kardiologická společnost, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, Česká urologická společnost, Odborná společnost praktických dětských lékařů, Společnost všeobecného lékařství, Česká psychiatrická společnost, aj. b) Asociace a jiná sdružení poskytovatelů zdravotní péče Asociace nemocnic ČR, Asociace krajských nemocnic, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Svaz lázeňských míst aj. c) Komory Česká lékařská komora d) Zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven e) Další úřady a instituce Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Sdružení lázeňských míst ČR Příklady změn zařazení jednotlivých diagnóz do nového indikačního seznamu Vzhledem k neustálému vývoji medicíny nebyly do seznamu zahrnuty diagnózy, jejichž léčení v lázních nemá dle odborníků významný efekt pro pacienta, léčbu lze adekvátně nahradit např. v rámci ambulantní péče, operativními postupy, farmakologicky atd. V indikačním seznamu nejsou již uvedena např. tato onemocnění: obezita u dospělých (indikovaná je obezita s více rizikovými faktory a obezita s komplikacemi), předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní (po operaci je léčba indikována), alergické rýmy, hypertrofické nebo atrofické záněty horních cest dýchacích, záněty nosních dutin (ale zůstávají např. stavy po komplikovaném zánětu plic, bronchiektázie, chronická obstrukční plicní 17

22 nemoc, astmatické stavy DC celoživotně jako vážné onemocnění, intersticiální plicní fibrózy, recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání), thyreotoxikóza (po totální thyreoidectomii je léčba indikována), psoriasis vulgaris (generalizovaná a artropatická forma tam léčba indikována), v gynekologii byly vypuštěny funkční poruchy klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita, dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathiaspastica (léčba indikována po gynekologických operacích a u onemocnění, kde lze předpokládat zlepšení fertility). Došlo také k vyřazení tzv. edukačních pobytů, v rámci kterých se měl pacient v lázních "naučit" měnit po zjištění nemoci svůj životní styl. Odborníci se domnívají, že tyto postupy by měly primárně spadat do ambulantní péče praktických lékařů a specialistů daného oboru, např. internistů, diabetologů a dalších specialistů. U některých nemocí a zvláště u dětí je edukace součástí pobytu při léčení daného onemocnění (např. při komplikacích u diabetu nebo kombinace více rizikových faktorů u obezity). Typické změny v medicíně, které také reflektuje nový indikační seznam Lithiázy V době dnešní moderní medicíny je díky technice laparoskopické operace postačující absolvovat lázeňskou léčbu jednou v rámci rekonvalescence a to s mnohem lepším výsledkem vůči předchozím postupům. Infarkt myokardu Moderní screeningové a vyšetřovací metody umožňují včasné odhalení poškození srdce a vývoje onemocnění a lze díky nim provést potřebný zákrok včas a podstatně šetrnějšími metodami. V rámci následné péče je postačující absolvovat lázeňskou léčbu jednou pro doléčení po zákroku. Opět je ale nutno říci, že v nové vyhlášce zůstávají všechna vážná onemocnění, stavy po operacích a chronická onemocnění, kde lázeňská léčba přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Všem potřebným se lázeňská péče dostane a lékaři nemají limity na vydávání lázeňských poukazů. Reguluje úhradová vyhláška lékaře navrhující lázeňskou péči? V úhradové vyhlášce se nevyskytuje žádné regulační omezení týkající se návrhu lázeňské léčby. Lékaři jsou regulováni pouze medicínskými kritérii. Mohou tedy lázně napsat všem, kterým lázeňská péče přinese z hlediska medicíny zlepšení nebo zachování jejich stavu. Lázeňskou léčbu schvalují revizní lékaři zdravotních pojišťoven. 18

23 Problematika dětského lázeňství Segment lázní pro děti a dorost se vyvíjí odlišně od lázeňství jak celku. Je to dáno především tím, že rodiče dětí zpravidla neplatí lázeňskou péči mimo zdravotní pojištění. Důležitým faktorem je také trvale se snižující počet dětí v české populaci. Zdroj: ÚZIS, ČSÚ Z grafu výše je patrné, že zatímco počet dětí v populaci ubývá, procento dětí v populaci léčených v lázních se mezi roky 1990 a 2000 zvyšoval. Od roku 2000 je patrný pokles. I v absolutních číslech je patrný pokles mezi roky 2000 a 2005 a 2005 a V populaci není dostatek dětí a tak, jako probíhá proces přizpůsobení například ve školských zařízeních, musí probíhat restrukturalizace i v oblasti dětských lázní. Je však nutné říci, že dítě, kterému v souladu s indikačním seznamem může být léčba poskytnuta, je pro dítě vhodná a není lepší alternativa, jak kýženého stavu dosáhnout, lázeňskou léčbu dostane vždy. Léčebna Vesna v Janských Lázních V souvislosti s poklesem dětí léčených v lázních a novým indikačním seznamem se v poslední době hovoří o problému lázní v Janských Lázních, potažmo o ohrožení dětské léčebny Vesna. Kritiku od managementu Janských Lázní právě vůči indikačnímu seznamu a postupu MZ ČR, který údajně způsobil pokles jejich pacientů, nelze vnímat jako konstruktivní. Ministerstvo zdravotnictví totiž dětské lázeňské pacienty nevytváří! Ze své podstaty se pouze snaží, aby lázeňskou léčbu účelně dostali všichni, kteří lázně skutečně potřebují. Ministerstvo kvůli tomu dlouhodobě podporuje provedení tzv. restrukturalizace péče ve všech přímo řízených 19

24 zdravotnických zařízeních. V tomto případě jde o využití části lůžek jako lůžek léčebně rehabilitační péče, nikoli jako lůžek lázeňských. Tento dlouhodobý názor MZ byl již projednán i na úrovni zdravotních pojišťoven. Úhrada z v.z.p je určena pouze na léčbu potřebných pacientů, nikoliv na umělé navyšování úhrad zdravotnickým zařízením. Stejná pravidla pak platí i pro organizace zřizované státem potažmo Ministerstvem zdravotnictví. Jako názorný příklad úspěšné restrukturalizace uveďme Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé v Luži Košumberku. Dětská léčebna s původně šesti sty dětskými lůžky byla postupně redukována na jednu desetinu původního počtu. Tato redukce však umožnila plnou vytíženost dětských lůžek a zároveň zaplnění původní kapacity změnou orientace poskytované zdravotní péče. V Janských Lázních byly kroky k restrukturalizaci lůžek započaty již v roce Není žádoucí vyvolávat mezi občany paniku, péče o dětské pacienty zde bude zajišťována i nadále. Záměrem je provést restrukturalizaci lůžkového fondu tak, jak se děje i v jiných segmentech lůžkové péče. Z původních 438 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče pro dospělé a 329 lůžek pro děti a dorost (Vesna) by měla být v budoucnu poskytována péče v této struktuře. dospělí: 170 lůžek léčebně rehabilitační péče a 70 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče děti a dorost (Vesna): 170 lůžek pro léčebně rehabilitační péče, 50 lůžek lázeňská léčebně rehabilitační péče. Kroky k zajištění této péče jsou již zahájeny. Zajímavé je porovnání počtu pacientů v Janských Lázních a v Lázních Kynžvart, které léčí podobné spektrum dětských pacientů. Zdroj: Výroční zpráva léčeben Vesna a Lázně Kynžvart 20

25 V případě Janských Lázní nemá MZ ČR v žádném případě zájem na tom, aby byla dětská léčebna Vesna zavřena. Management lázní se však musí vypořádat s okolnostmi, kterým musí stejně jako ostatní lázně čelit. Jsou to především: úbytek dětí v populaci vývoj medicíny (například eradikace polioviru v ČR již nejsou žádní noví pacienti s poliomyelitidou, jejíž léčbou se Janské Lázně dlouhodobě zabývaly a získaly tak světový ohlas) klesá i počet pacientů dispenzarizovaných u praktických lékařů pro děti a dorost s nemocemi typu DMO (zdroj: ÚZIS) možnost poskytování podobné lázeňské péče i v jiných lázních zdravá konkurence Řešení spočívá například v rozšíření rehabilitační péče (která se již nyní v Janských Lázních provádí) a útlumu péče lázeňské. Není žádoucí vyvolávat mezi občany paniku, péče o dětské pacienty zde bude zajišťována i nadále. Ministerstvo zdravotnictví je navíc zřizovatelem dětské léčebny v Lázních Kynžvart, kde je možné léčit v řadě případů stejné diagnózy jako v Janských Lázních. Kromě toho existuje v ČR ještě 12 dalších lázeňských míst, kde je možné léčit dětské pacienty. Diagnózy, které se léčí v Jánských Lázních, se léčí vždy s ohledem na specifikaci léčebného zdroje v dalších místech, ministerstvo považuje všechna místa a poskytovatele zdravotních služeb za kvalitní. Komentář MUDr. Václava Volejníka, ředitele Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Potvrzuji sdělení pana ministra, že úbytek dětí v dětské rehabilitaci v žádném případě nesouvisí se současně změněnými poměry díky nově vydaným zákonným předpisům. Důvodem propadu počtu dětských pacientů je na jedné straně snížený počet dětí v našem státě obecně, tedy vlivy demografické. Nejvýraznějším důvodem, který pan ministr uvedl, je zcela zásadní změna v přístupu k taktice a v postupu v léčbě především u řady ortopedických chorob. Moderní chirurgické postupy přináší u řady těchto stavů zkrácení doby léčby, a to i o řadu měsíců. V mnoha případech tak již důvody lázeňské léčby pacientů po prodělaných operacích vůbec nevznikají. 21

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Situace v ceském lázenství

Situace v ceském lázenství Situace v ceském lázenství MINISTERSTVO CESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNICTVf Obsah Obsah Executive summary - hlavní císla a argumenty 2 Lázenství v Ceské republ ice 4 vývoj poctu pacientu v lázenských lécebnách.4

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 5. 2012 13 Souhrn lázeňské péče 2007 2011 Indication Groups of Balneal Care 2007 2011 Tato Aktuální informace přináší

Více

DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ

DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ DOPAD PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN NA LÁZEŇSTVÍ Svaz léčebných lázní ČR 22. června 2011 SLM ČR 1 Mapa českých lázní 3 Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 23.6.2006 Lázeňská péče v Královéhradeckém kraji v roce 2005 Balneologic

Více

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov České lázně na prahu změn Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 16. 5. 2007 Lázeňská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2006 Balneologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 29.9.2004 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4 17.5.2004 Lázeňská v Královéhradeckém kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 11. 2009 63 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008 Consumption of Health Services in the years 2005

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 141/13 ze dne 26.10.2012 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025-2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1. Důvod předložení 1.1. Název Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Lázeňská péče. Balneologic care

Lázeňská péče. Balneologic care Lázeňská péče 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 19.4.2006 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2005 Balneologic Care in the

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče L (MZ) 2-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 142/16 ze dne 22.10.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2016. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání,

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání, Strana 3538 Sbírka zákonů č. 271 / 2012 271 VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2012 o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc.

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc. HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc. Léčebně rehabilitační péče Obecné informace o povinných administrativních náležitostech při

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší Miroslav Palát 18.10.2005 EUROFORUM Poselství prezentace Kolik technologie a za jaké peníze nemá jednoduchou odpověď Je potřeba se rozhodovat

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19 13.9.2004 Domácí zdravotní péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lázeňská péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lázeňská péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lázeňská péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. července 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 18.7.2003 Ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi

Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi Prim. MUDr. Ljiljana Marič, vicepresident SLL ČR Svaz léčebných lázní ČR 30. září 2013 1 Definice balneologie Interdisciplinární obor používající

Více