Situace v českém lázeňství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Situace v českém lázeňství"

Transkript

1 Materiál shrnuje situaci českého lázeňství, především trend počtu pacientů, vývoj úhrad zdravotních pojišťoven, věnuje se indikačnímu seznamu účinnému od a blíže se věnuje specifickým problémům Janských Lázní. Situace v českém lázeňství Plenární zasedání RHSD Situace lázeňství v ČR dne 24. června 2013 Předkládá: Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ministr zdravotnictví

2 Executive summary hlavní čísla a argumenty Rozsah lázeňské péče a především hrazené lázeňské péče je v České republice v porovnání s ostatními vyspělými zdravotními systémy naprosto ojedinělý. To se týká jak počtu lázeňských míst (v nichž je péče hrazena z v.z.p), tak je ojedinělý i rozsah tohoto hrazení (i po schválení nového indikačního seznamu). Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotní péče následné, je zakotvena v zákonu o zdravotních službách. V ČR existuje 37 lázeňských míst, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče. V nich působí 90 subjektů, které disponují přibližně lázeňskými lůžky. V roce 2012 navštívilo české lázně 361 tisíc pacientů, kteří v nich strávili přibližně 4,7 milionu dní. Pacientů, kterým byla péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, bylo v roce tisíc. Na lázeňskou léčbu vydaly zdravotní pojišťovny v roce ,5 miliardy Kč. Ve vývoji úhrad zdravotních pojišťoven do jednotlivých segmentů péče za poslední roky je patrný přesun financí od pobytové lázeňské péče směrem k ambulantní rehabilitační péči. Tento trend je s rozvojem medicíny naprosto přirozený. V poslední době se stal mediálním tématem indikační seznam lázní. Indikační seznam je nástrojem, který na základě odborných medicínských a balneologických argumentů stanovuje: o které nemoci a stavy jsou vhodné k lázeňské léčbě, o jak má být tato léčba dlouhá (a zda je medicínsky vhodné ji opakovat), o ve kterých lázeňských místech mohou a mají být ty které nemoci a stavy v závislosti na místním přírodním léčivém zdroji léčeny. Indikační seznam je odborný text, jehož úkolem není rozdělovat peníze mezi poskytovatele lázeňské péče. Indikační seznam se vyvíjí na základě odborných medicínských a balneologických argumentů, stejně tak reflektuje vývoj medicíny jako vědy a zdravotnictví jako celku. Tento indikační seznam byl připravován několik let na základě návrhů odborných společností, jeho finální podobu navrhla pracovní skupina složená z odborníků včetně zástupců Svazu léčebných lázní, lázeňských lékařů, Sdružení lázeňských míst nebo České lékařské komory. Na seznamu spolupracovaly také autority z mnoha medicínských oborů (rehabilitační a fyzikální medicíny, kardiologie, neurologie, gynekologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, pneumologie a ftizeologie, aj.). V novém indikačním seznamu zůstávají hrazena všechna vážná onemocnění, pooperační stavy a chronická onemocnění, kde lázeňská léčba přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Všem potřebným se lázeňská péče dostane a lékaři nemají žádné limity na vydávání lázeňských poukazů. Úlohou odborné veřejnosti, která spolu připravovala indikační seznam, a stejně tak i úlohou ministerstva, bylo a je dohlížet, aby pacienti, kteří lázeňskou péči potřebují, ji také dostali.

3 1

4 Stejná je situace i v případě dětských pacientů: všichni, kteří lázeňskou léčbu potřebují, tuto léčbu dostanou a bude jim uhrazena z veřejného zdravotního pojištění. V případě dětského lázeňství je tématem nutnost přizpůsobit se jednoznačnému trendu úbytku dětí v populaci. Managementy lázní musí na tuto situaci reagovat a kapacity průběžně přizpůsobovat, případně hledat další zdroje financování. Problémem může být i to, že ošetřující lékaři předkládají méně návrhů na lázeňskou péči. To samo o sobě nemusí být špatně je možné, že lékaři ve zvýšené míře hledají pro pacienty vhodnější alternativu léčby, než je lázeňská péče. V každém případě jak ministerstvo, tak pojišťovny situaci monitorují, přičemž opakovaně vyzvaly lékaře, aby lázeňskou péči předepsali všem pacientům, kde je péče účelná, vhodná a pro pacienta medicínsky přínosná. V těchto výzvách bude ministerstvo pokračovat. Ministerstvo zdravotnictví zároveň nemá informace o tom, že by pacientům, kterým byla lázeňská péče navržena a schválena, byla péče nedostupná nebo by pacienti byli lázněmi odmítnuti. Pokud však mají někteří pacienti pocit, že mají na léčbu nárok, ať vyžadují její předepsání od lékaře a uhrazení zdravotní pojišťovnou. 2

5 Lázeňství v České republice Předpisy týkající se lázeňské léčebně rehabilitační péče Zákon o zdravotním pojištění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů Zákon o zdravotních službách zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Lázeňský zákon zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech Prováděcí předpisy, zejména: - vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče - vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb - vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění - vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) - vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Úloha MZ v problematice lázeňství - odbor zdravotního dohledu (Český inspektorát lázní a zřídel) Vydává osvědčení o přírodních léčivých zdrojích Stanovuje podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů Dohlíží na správu těchto zdrojů Vydává závazná stanoviska např. k výstavbě a jiným činnostem, jako např. k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s vodami a jiným činnostem v ochranných pásmech zdrojů nebo v lázeňských místech Vydává souhlas k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Česká republika díky své pestré geologické stavbě oplývá značným přírodním bohatstvím. V důsledku příhodných podmínek se na území České republiky vyskytují prameny minerálních vod, výrony plynů a ložiska peloidů. Pokud svými vlastnostmi, chemickými či fyzikálními, prokazatelně pozitivně působí na lidský organismus, jsou považovány za léčivé zdroje. Na některých místech jsou i vhodné klimatické podmínky k léčení určitých nemocí 3

6

7

8

9

10 V České republice je 37 lázeňských míst, v nichž přibližně 90 poskytovatelů zajišťuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Dle současně platných předpisů se v lázních léčí jak u dospělých, tak u dětí přibližně 100 nemocí, rozdělených do 11 indikačních skupin. Tato péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění buď zcela - jako léčba komplexní (včetně stravy a pobytu), nebo jako léčba příspěvková - zde je hrazena léčba a vyšetření, ubytování a stravu si hradí pacient. Tak široký rozsah hrazené lázeňské péče z veřejného zdravotního pojištění je v rámci EU ojedinělý. Je nutno upozornit, že lázeňská léčebně rehabilitační péče se liší od léčebně rehabilitační péče (která je např. poskytována v odborných léčebných ústavech) tím, že v lázních se k léčbě používá přírodní léčivý zdroj (přírodní minerální voda, peloid, plyn) nebo příznivé klimatické podmínky. Právě předpokládaný efekt pomocí přírodního léčivého zdroje je hlavním kritériem pro poskytování lázeňské péče. Rehabilitační péče obecně je poskytována i mimo lázeňství, např. v léčebných rehabilitačních ústavech nebo formou ambulantní péče u specialistů. Je na ošetřujícím lékaři, jakou formu péče pro pacienta navrhne vzhledem k jeho aktuálnímu a celkovému zdravotnímu stavu. Z prostředků v.z.p. je pak správné hradit pouze takovou péči, kde je jasně prokázán její efekt, je skutečným přínosem pro pacienta a je poskytnuta účelně. Návrh na léčbu je tak schvalován revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Snaha přesunout těžiště péče o pacienta od lázní směrem k ambulantní rehabilitační péči a v těžkých případech k odborným léčebným ústavům je dlouhodobá. Adekvátně na tyto změny reaguje také systém financování z v.z.p, což lze dokumentovat i na datech (vizte graf Kumulativní růst segmentů ). Na tyto změny zareagovaly i samotné lázně snahou nabídnout péči samoplátcům, příp. poskytováním i dalších služeb včetně tzv. wellness pobytů. 8

11

12 Vývoj počtu pacientů v lázeňských léčebnách Vývoj počtu lázeňských pacientů potvrzuje trend postupného útlumu pojišťovnou hrazené lázeňské léčby a naopak nárůst léčby hrazené pacienty. Zároveň je zřejmý nárůst lázeňské léčby cizinců. Další graf ukazuje vývoj u jednotlivých věkových kategorií lázeňských pacientů dospělých, dorostu a dětí. Zde je patrný rozdíl v trendu jednotlivých kategorií. Celkový počet dospělých pacientů lázní jednoznačně stoupal do roku 2008 a od tohoto roku mírně klesá, počet pacientů dorostového věku se pohybuje v určitých vlnách na klesající trajektorii a počet dětských pacientů klesal do roku Další pokles zaznamenal mezi lety 2011 a Klesající trend celkového počtu pacientů v českých lázních je tedy možné pozorovat již od roku Pokles pacientů, kterým byla lázeňská léčba hrazena z prostředků zdravotního pojištění, pak klesá již od roku Důvodů pro pokles počtu pacientů, jimž je léčba hrazena ze zdravotního pojištění, je několik. Jde o: reakci na vývoj medicíny v řadě případů není medicínsky opodstatněné, aby byla pacientům lázeňská léčba navrhována opakovaně, zdravotní pojišťovny důsledněji posuzují efekt navrhované lázeňské léčby, vliv zavedení regulačních poplatků za pobyt v lůžkovém zařízení, vliv pracovního trhu, kdy si zaměstnanci již nemohou dovolit odjet na 3 týdny do lázní v rámci pracovní neschopnosti nebo dovolené, pokles platební schopnosti obyvatelstva. Zdroj dat: ÚZIS, Zdravotnická ročenka 2011

13 10 Zdroj: ÚZIS, publikace Lázeňská péče pro příslušné roky Vývoj plateb zdravotních pojišťoven do segmentu lázeňské péče Ve vývoji plateb zdravotních pojišťoven jednotlivým segmentům péče je vidět odliv finančních prostředků ze segmentu lázní (pod hranici roku 2006 se však dostal až v roce 2012). Naopak velmi zřetelný růst zaznamenal segment ambulantní rehabilitační péče. Mírný růst zaznamenal segment odborných léčebných ústavů. Z tohoto vývoje je patrný přesun financí od pobytové lázeňské péče směrem k ambulantní rehabilitační péči. Tento trend je s rozvojem medicíny naprosto přirozený.

14 Zdroj dat: výroční zprávy zdravotních pojišťoven 11 Výdaje zdravotních pojišťoven na lázeňskou péči v tisících Kč časová řada Segment péče na lázeňskou péči z toho: komplexní z toho: příspěvková Zdroj dat: výroční zprávy zdravotních pojišťoven Níže je uvedeno srovnání počtu lázeňských pacientů, jimž byla poskytnuta komplexní nebo příspěvková péče v prvním čtvrtletí roku 2012 a témže období roku Jedná se o údaje z databází jednotlivých zdravotních pojišťoven, tedy data souhrnná a relevantní. I když je z údajů patrné, že k určitému poklesu, v souladu s trendem posledních let a z důvodů vysvětlených výše dochází, nejedná se o tak dramatický pokles, jak udávají někteří představitelé lázní. Rozdíl může způsobovat i možnost, že ne všichni lékaři, kteří lázně navrhují, dobře aplikují ustanovení nových předpisů. Ministerstvo zdravotnictví proto opakovaně upozornilo odborné společnosti a sdružení lékařů na způsob navrhování lázeňské léčby. I ministr zdravotnictví se obrátil na lékařskou veřejnost s apelem, aby pacientům, kteří jsou k lázeňské léčbě indikovaní, byla tato léčba navrhována. Z vyjádření zdravotních pojišťoven vyplývá, že tento postup podporují a svým pojištěncům, u kterých se předpokládá, že lázeňská léčba bude přínosem, budou tuto léčbu hradit.

15 12

16 13

17 Lázeňská péče v České republice v roce 2012 V roce 2012 bylo do lázeňských léčeben přijato celkem pacientů a osob jako doprovodu pacientů. Dospělým pacientům, kterých bylo , bylo vykázáno celkem ošetřovacích dnů. V lázních se léčilo též pacientů v dorostovém věku, kteří zde strávili ošetřovacích dnů. Do lázní bylo dále přijato celkem dětí, zde bylo vykázáno ošetřovacích dnů. Z hlediska způsobu financování lázeňské péče bylo za rok 2012 léčeno celkem pacientů v rámci komplexní lázeňské péče (KLP) s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, z toho dospělých osob. V rámci příspěvkové lázeňské péče (PLP), kde zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu, zatímco stravování, ubytování a jízdné do lázní platí pacient, bylo léčeno celkem osob, z toho dospělých. Za loňský rok bylo dále v lázních léčeno pacientů z tuzemska mimo veřejné zdravotní pojištění (samoplátci) a cizinců, kteří si tuto péči rovněž plně hradili sami. Celkový počet lázeňských pacientů v roce 2012 oproti roku 2011 zůstal téměř nezměněn s nárůstem 0,1 %. Počet pacientů celkem, jimž byla péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se snížil o 17,4 %. Počet platících klientů lázní z tuzemska rovněž poklesl na 95,7 % loňské skutečnosti. Oproti tomu o 18,9 % se zvýšily počty klientů ze zahraničí. V pětiletém porovnání podíl pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění na celkovém počtu pacientů v lázních v roce 2008 činil 30,3 %, v roce 2012 pak 26,4 %. Podíl tuzemských platících pacientů v roce 2012 zůstal na úrovni roku 2008 ve výši 29,5 %. Celkový vývoj za posledních 5 let uvádí následující tabulka. Pacienti - komplexní péče Pacienti - příspěvková péče Tuzemci na vlastní náklady Cizinci na vlastní náklady Celkem dospělí Zdroj: ÚZIS Nejčastěji se vyskytující indikací v lázních ČR u dospělých byly v roce 2012 jednoznačně nemoci pohybového ústrojí, následované nemocemi trávicího a oběhového ústrojí. Obě indikace dohromady představují vůči nemocem pohybového ústrojí pouhých 25 %. Nejčastější diagnózou byly stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady ( případů - 12,5 % dospělých v rámci v. z. p.), gonartróza v soustavném léčení (7 153 případů 8,3 % dospělých v rámci v. z. p) a koxartróza v soustavném léčení (6 905 případů - 8,0 % dospělých v rámci v. z. p.).

18 14

19 Děti Dorost Dospělí Indikace Nemoci pohybového ústrojí Nemoci trávicího ústrojí Nemoci oběhového ústrojí Nemoci pohybového ústrojí Nemoci nervové Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Nemoci dýchacího ústrojí Nemoci nervové Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Zdroj: ÚZIS Celkem % 60,2 9,7 8,0 25,0 21,1 17,9 47,0 16,6 15,6 Nový indikační seznam vyhláška MZ účinná od Nový indikační seznam - vyhláška Ministerstva zdravotnictví, je účinný od Vyhláška byla připravována několik let ve spolupráci s odborníky z řad odborné veřejnosti. Vyhláška reaguje na potřebu změny původního indikačního seznamu vzhledem k vývoji moderní medicíny a efektivnímu hospodaření s financemi systému veřejného zdravotního pojištění. Důvody přijetí Cílem přijetí tohoto právního předpisu byly změny stanovení indikací k poskytování lázeňské léčby v návaznosti na současný stav medicínských poznatků a systém zdravotnictví jako celku, zajištění kvality poskytování zdravotních služeb v místech, kde se vyskytuje přírodní léčivý zdroj vhodný k léčbě konkrétního onemocnění, efektivní využívání financí z prostředků zdravotního pojištění, vyhrazení těchto prostředků pro léčení těch pojištěnců, kde je předpoklad výrazného přínosu pro zlepšení či udržení zdraví, např. po závažných úrazech, operacích a pro léčení závažných onemocnění. Oproti minulosti došlo ke zkrácení minimální délky léčby u některých onemocnění u dospělých z 28 dnů na 21 dnů, přičemž prodloužení léčby u vybraných indikací schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny na návrh lékaře lázní podle zdravotního stavu pojištěnce a výsledku dosavadní léčby. Délka pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče u opakovaných pobytů byla na návrh Svazu lázeňských míst zkrácena na dnů, MZ akceptovalo důvody poskytovatelů k tomuto návrhu (finanční možnosti obyvatel a sociální důvody). Takto široce diskutovaný návrh odpovídá konsensu všech zájmových skupin. V první řadě je však indikační seznam zacílen na individuální přístup a potřeby účelné terapie pro pacienta. Co se týče léčby dětí, je veškerá péče stanovena jako komplexní, minimální délka léčebného pobytu je stanovena na 28 dnů a u všech indikací je možné pobyt prodloužit dle individuálního zdravotního stavu dětského pacienta bez omezení délky pobytu. Důvodem přijetí indikačního seznamu bylo také zpružnění způsobu poskytování lázeňské péče a možnost rozšíření spektra poskytované péče v jednotlivých lázních. Byl nastaven rovný přístup k poskytování péče ti poskytovatelé, kteří disponují přírodním léčivým zdrojem s účinkem na léčbu konkrétního onemocnění a mají pro daný typ péče dostatečné personální a technické vybavení, mohou tuto lázeňskou péči poskytovat. Došlo tak k odstranění některých lázeňských monopolů a rozšíření 15

20 konkurence. Tímto vzrostla role managementu lázní, jelikož nyní se musí pohybovat v prostředí, kde svým pacientům musí nabízet tak kvalitní služby, aby byly jejich lázně vyhledávány. Přístup managementu některých lázní, který shazuje vinu na indikační seznam, je logický (rent seeking), ale nekorektní. Důvodem přijetí seznamu byly pouze změny v poskytování zdravotní péče a vývoj medicíny jako vědy k tomu je nutno, aby managementy přizpůsobily nabídku svých služeb. Byla příprava vyhlášky zlobbovaná farmaprůmyslem nebo jde o přirozený pokrok v medicíně? S rozvojem medicíny je přirozené, že se postupně mění počet pacientů využívajících některé dříve velmi rozšířené postupy. Logicky spolu s rozšiřováním mini-invazivního způsobu poskytování operační péče, která je k pacientovi výrazně šetrnější, totiž klesá i úloha lázní. Metodami jako angioplastika, litotripsie, laparoskopické a endoskopické výkony lze dnes léčit určitá onemocnění s výrazně lepším efektem, než tomu bylo dříve, kdy tyto metody v širokém měřítku zavedeny nebyly a tato onemocnění se léčila opakovaně v lázních. Rovněž tak se změnila operativa samotná, v nižším měřítku se provádí rozsáhlé chirurgické výkony, které vyžadovaly dlouhé doléčování. Dnes se operuje pomocí šetrných chirurgických metod, kde postačuje doléčení ambulantní nebo lázeňská léčba kratší než dříve. V důsledku toho se také finanční prostředky přesouvají na úhradu těchto moderních forem léčby pomocí nových a stále se rozvíjejících metod, dostupných dnes širokému spektru pacientů, které dokážou vrátit pacienta brzy po zákroku do běžného života. Na tyto změny musejí lázně adekvátně reagovat a přizpůsobit spektrum a rozsah svých služeb. V nové vyhlášce tak již nejsou uvedeny některé diagnózy, kde nemá z hlediska moderní medicíny lázeňská léčebně rehabilitační péče významný efekt pro pacienta. Tedy onemocnění, která se dnes léčí pomocí moderních operačních postupů, moderní farmakologie nebo kde je efektivnější soustavná léčba ambulantní než léčba lázeňská. Na druhou stranu naopak přibyly nové indikace, které tuto péči vyžadují, např. léčba stavů po transplantaci srdce. S kým byla tvorba vyhlášky konzultována? Návrh vyhlášky o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost byl připravován od roku 2006, především lékaři oboru fyzikální a rehabilitační medicíny a balneologie, ale i řady jiných odborných společností. V roce 2011 převzala a konečný návrh připravila pracovní skupina ve složení: zástupci Ministerstva zdravotnictví zástupci zdravotních pojišťoven zástupci Svazu léčebných lázní zástupci Sdružení lázeňských míst zástupci Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče zástupci České lékařské komory Cílem jednání této pracovní skupiny bylo navržení změn indikací lázeňské léčby, jejich délky, formy a termínů návaznosti na léčbu akutní v souvislosti s novými medicínskými poznatky a postupy léčby ve zdravotnictví jako celku. Rovněž bylo cílem prověřování doloženého působení jednotlivých zdrojů přírodních minerálních vod a peloidů používaných k léčbě včetně posledních komplexních analýz zdrojů, které specifikují jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Na základě tohoto posouzení byla navržena lázeňská místa vhodná k léčení diagnóz v jednotlivých indikačních skupinách. 16

21 Navrhovaná právní úprava byla v přípravné fázi po věcné stránce konzultována se zástupci odborných společností a se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb a další odborné zdravotnické veřejnosti. V některých případech spolupracující subjekty přímo navrhly znění právní úpravy nebo se na jeho vypracování podílely. Převážná část jejich požadavků a připomínek byla do návrhu zapracována. Cílem konzultací bylo vedle medicínských postupů i odborné zhodnocení přírodních léčivých zdrojů a na základě jejich chemických a fyzikálních vlastností přiřazení konkrétních onemocnění, u kterých je prokázán vliv působení zdroje na léčbu onemocnění. Za všechny odborníky lze jmenovat např. Doc. MUDr. Dobroslavu Jandovou, MUDr. Zdeňka Machálka, MUDr. Jaroslava Mikulu, MUDr. Jiřího Wicherka, Prof. MUDr. Petra Widimského. Spolupracující subjekty: a) Odborné společnosti Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně sdružující většinu odborných společností v ČR. Mezi spolupracující odborné společnosti patřila např. Česká pneumologická a ftizeologická společnost, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká gynekologická a porodnická společnost, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká kardiologická společnost, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, Česká urologická společnost, Odborná společnost praktických dětských lékařů, Společnost všeobecného lékařství, Česká psychiatrická společnost, aj. b) Asociace a jiná sdružení poskytovatelů zdravotní péče Asociace nemocnic ČR, Asociace krajských nemocnic, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Svaz lázeňských míst aj. c) Komory Česká lékařská komora d) Zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven e) Další úřady a instituce Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Sdružení lázeňských míst ČR Příklady změn zařazení jednotlivých diagnóz do nového indikačního seznamu Vzhledem k neustálému vývoji medicíny nebyly do seznamu zahrnuty diagnózy, jejichž léčení v lázních nemá dle odborníků významný efekt pro pacienta, léčbu lze adekvátně nahradit např. v rámci ambulantní péče, operativními postupy, farmakologicky atd. V indikačním seznamu nejsou již uvedena např. tato onemocnění: obezita u dospělých (indikovaná je obezita s více rizikovými faktory a obezita s komplikacemi), předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní (po operaci je léčba indikována), alergické rýmy, hypertrofické nebo atrofické záněty horních cest dýchacích, záněty nosních dutin (ale zůstávají např. stavy po komplikovaném zánětu plic, bronchiektázie, chronická obstrukční plicní 17

22 nemoc, astmatické stavy DC celoživotně jako vážné onemocnění, intersticiální plicní fibrózy, recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání), thyreotoxikóza (po totální thyreoidectomii je léčba indikována), psoriasis vulgaris (generalizovaná a artropatická forma tam léčba indikována), v gynekologii byly vypuštěny funkční poruchy klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita, dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathiaspastica (léčba indikována po gynekologických operacích a u onemocnění, kde lze předpokládat zlepšení fertility). Došlo také k vyřazení tzv. edukačních pobytů, v rámci kterých se měl pacient v lázních "naučit" měnit po zjištění nemoci svůj životní styl. Odborníci se domnívají, že tyto postupy by měly primárně spadat do ambulantní péče praktických lékařů a specialistů daného oboru, např. internistů, diabetologů a dalších specialistů. U některých nemocí a zvláště u dětí je edukace součástí pobytu při léčení daného onemocnění (např. při komplikacích u diabetu nebo kombinace více rizikových faktorů u obezity). Typické změny v medicíně, které také reflektuje nový indikační seznam Lithiázy V době dnešní moderní medicíny je díky technice laparoskopické operace postačující absolvovat lázeňskou léčbu jednou v rámci rekonvalescence a to s mnohem lepším výsledkem vůči předchozím postupům. Infarkt myokardu Moderní screeningové a vyšetřovací metody umožňují včasné odhalení poškození srdce a vývoje onemocnění a lze díky nim provést potřebný zákrok včas a podstatně šetrnějšími metodami. V rámci následné péče je postačující absolvovat lázeňskou léčbu jednou pro doléčení po zákroku. Opět je ale nutno říci, že v nové vyhlášce zůstávají všechna vážná onemocnění, stavy po operacích a chronická onemocnění, kde lázeňská léčba přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Všem potřebným se lázeňská péče dostane a lékaři nemají limity na vydávání lázeňských poukazů. Reguluje úhradová vyhláška lékaře navrhující lázeňskou péči? V úhradové vyhlášce se nevyskytuje žádné regulační omezení týkající se návrhu lázeňské léčby. Lékaři jsou regulováni pouze medicínskými kritérii. Mohou tedy lázně napsat všem, kterým lázeňská péče přinese z hlediska medicíny zlepšení nebo zachování jejich stavu. Lázeňskou léčbu schvalují revizní lékaři zdravotních pojišťoven. 18

23 Problematika dětského lázeňství Segment lázní pro děti a dorost se vyvíjí odlišně od lázeňství jak celku. Je to dáno především tím, že rodiče dětí zpravidla neplatí lázeňskou péči mimo zdravotní pojištění. Důležitým faktorem je také trvale se snižující počet dětí v české populaci. Zdroj: ÚZIS, ČSÚ Z grafu výše je patrné, že zatímco počet dětí v populaci ubývá, procento dětí v populaci léčených v lázních se mezi roky 1990 a 2000 zvyšoval. Od roku 2000 je patrný pokles. I v absolutních číslech je patrný pokles mezi roky 2000 a 2005 a 2005 a V populaci není dostatek dětí a tak, jako probíhá proces přizpůsobení například ve školských zařízeních, musí probíhat restrukturalizace i v oblasti dětských lázní. Je však nutné říci, že dítě, kterému v souladu s indikačním seznamem může být léčba poskytnuta, je pro dítě vhodná a není lepší alternativa, jak kýženého stavu dosáhnout, lázeňskou léčbu dostane vždy. Léčebna Vesna v Janských Lázních V souvislosti s poklesem dětí léčených v lázních a novým indikačním seznamem se v poslední době hovoří o problému lázní v Janských Lázních, potažmo o ohrožení dětské léčebny Vesna. Kritiku od managementu Janských Lázní právě vůči indikačnímu seznamu a postupu MZ ČR, který údajně způsobil pokles jejich pacientů, nelze vnímat jako konstruktivní. Ministerstvo zdravotnictví totiž dětské lázeňské pacienty nevytváří! Ze své podstaty se pouze snaží, aby lázeňskou léčbu účelně dostali všichni, kteří lázně skutečně potřebují. Ministerstvo kvůli tomu dlouhodobě podporuje provedení tzv. restrukturalizace péče ve všech přímo řízených 19

24 zdravotnických zařízeních. V tomto případě jde o využití části lůžek jako lůžek léčebně rehabilitační péče, nikoli jako lůžek lázeňských. Tento dlouhodobý názor MZ byl již projednán i na úrovni zdravotních pojišťoven. Úhrada z v.z.p je určena pouze na léčbu potřebných pacientů, nikoliv na umělé navyšování úhrad zdravotnickým zařízením. Stejná pravidla pak platí i pro organizace zřizované státem potažmo Ministerstvem zdravotnictví. Jako názorný příklad úspěšné restrukturalizace uveďme Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé v Luži Košumberku. Dětská léčebna s původně šesti sty dětskými lůžky byla postupně redukována na jednu desetinu původního počtu. Tato redukce však umožnila plnou vytíženost dětských lůžek a zároveň zaplnění původní kapacity změnou orientace poskytované zdravotní péče. V Janských Lázních byly kroky k restrukturalizaci lůžek započaty již v roce Není žádoucí vyvolávat mezi občany paniku, péče o dětské pacienty zde bude zajišťována i nadále. Záměrem je provést restrukturalizaci lůžkového fondu tak, jak se děje i v jiných segmentech lůžkové péče. Z původních 438 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče pro dospělé a 329 lůžek pro děti a dorost (Vesna) by měla být v budoucnu poskytována péče v této struktuře. dospělí: 170 lůžek léčebně rehabilitační péče a 70 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče děti a dorost (Vesna): 170 lůžek pro léčebně rehabilitační péče, 50 lůžek lázeňská léčebně rehabilitační péče. Kroky k zajištění této péče jsou již zahájeny. Zajímavé je porovnání počtu pacientů v Janských Lázních a v Lázních Kynžvart, které léčí podobné spektrum dětských pacientů. Zdroj: Výroční zpráva léčeben Vesna a Lázně Kynžvart 20

25 V případě Janských Lázní nemá MZ ČR v žádném případě zájem na tom, aby byla dětská léčebna Vesna zavřena. Management lázní se však musí vypořádat s okolnostmi, kterým musí stejně jako ostatní lázně čelit. Jsou to především: úbytek dětí v populaci vývoj medicíny (například eradikace polioviru v ČR již nejsou žádní noví pacienti s poliomyelitidou, jejíž léčbou se Janské Lázně dlouhodobě zabývaly a získaly tak světový ohlas) klesá i počet pacientů dispenzarizovaných u praktických lékařů pro děti a dorost s nemocemi typu DMO (zdroj: ÚZIS) možnost poskytování podobné lázeňské péče i v jiných lázních zdravá konkurence Řešení spočívá například v rozšíření rehabilitační péče (která se již nyní v Janských Lázních provádí) a útlumu péče lázeňské. Není žádoucí vyvolávat mezi občany paniku, péče o dětské pacienty zde bude zajišťována i nadále. Ministerstvo zdravotnictví je navíc zřizovatelem dětské léčebny v Lázních Kynžvart, kde je možné léčit v řadě případů stejné diagnózy jako v Janských Lázních. Kromě toho existuje v ČR ještě 12 dalších lázeňských míst, kde je možné léčit dětské pacienty. Diagnózy, které se léčí v Jánských Lázních, se léčí vždy s ohledem na specifikaci léčebného zdroje v dalších místech, ministerstvo považuje všechna místa a poskytovatele zdravotních služeb za kvalitní. Komentář MUDr. Václava Volejníka, ředitele Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Potvrzuji sdělení pana ministra, že úbytek dětí v dětské rehabilitaci v žádném případě nesouvisí se současně změněnými poměry díky nově vydaným zákonným předpisům. Důvodem propadu počtu dětských pacientů je na jedné straně snížený počet dětí v našem státě obecně, tedy vlivy demografické. Nejvýraznějším důvodem, který pan ministr uvedl, je zcela zásadní změna v přístupu k taktice a v postupu v léčbě především u řady ortopedických chorob. Moderní chirurgické postupy přináší u řady těchto stavů zkrácení doby léčby, a to i o řadu měsíců. V mnoha případech tak již důvody lázeňské léčby pacientů po prodělaných operacích vůbec nevznikají. 21

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání Daniela Bruthansová Anna Červenková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Cíl zadání 3 1.2 Použitá metodika 4 1.3 Očekávané výstupy 4 2. Rostoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 20. KOLA Říjen 2014 Výsledky 20. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více