Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 31. května 2009

2 Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ IČ: DIČ: CZ Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 397 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Statutární orgány: správní rada 6 členů, předseda, místopředseda, 4 členové dozorčí rada 5 členů, předseda, 4 členové ředitel Organizační struktura: provozní střediska Nymburk, Poděbrady, Městec Králové, Lysá nad Labem Poslání společnosti Posláním CSZS Poděbrady o.p.s. je poskytnout podporu občanům v samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby. Tato podpora je zajištěna prostřednictvím poskytování sociálních a zdravotních služeb. Cíl Vytvářet občanům v nepříznivé životní situaci optimální podmínky pro soběstačný a důstojný život v domácím prostředí poskytnout nezbytnou míru podpory v domácím prostředí k zachování - soběstačnosti v péči o vlastní osobu - samostatnosti v péči o vlastní domácnost - kontaktu s okolím - nezávislosti při uplatňování svých práv a zájmů podporovat občana v zachovaných dovednostech a schopnostech podporovat společenské a přátelské vazby podporovat rodiny pečující o své blízké Cílová skupina Občan pobírající starobní nebo invalidní důchod, který potřebuje pomoc a podporu další osoby při zajištění základních životních a osobních potřeb Občan s tělesným a zdravotním postižením, který potřebuje pomoc další osoby Občan v nepříznivém zdravotním stavu během rekonvalescence, který potřebuje pomoc a podporu další osoby při zajištění základních životních a osobních potřeb Rodina, kde se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti Občan, který je propuštěn z nemocnice do domácího léčení a jehož zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči na základě indikace ošetřujícího lékaře Občan, jehož zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči na základě indikace praktického lékaře 2

3 Přehled činností Společnost zajišťovala podporu občanům prostřednictvím těchto typů služeb: Terénní Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů, v centrech denních služeb (středisko osobní hygieny), v domech s podporou samostatného bydlení a v denních stacionářích na území okresu Nymburk. Terénní pečovatelská služba je poskytována žadatelům celého regionu okresu Nymburk ve městech i obcích, v jejich domácnostech podle skutečné potřeby. Cílem je podpora a pomoc uživatelům v setrvání v jejich domovech a zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, svoji rodinu a přátele. V přímé péči o klienta zajišťujeme jednoduché ošetřovatelské úkony, pomoc při zajištění chodu domácnosti, stravování, pomoc při sebeobsluze, pomoc při odstranění obtížnosti bydlení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování informací, aktivizační služby. Pečovatelská služba se poskytuje také v rodinách, kde se narodily tři nebo více dětí. Terénní pečovatelská služba je poskytována po celý rok nepřetržitě od 7,00 do 15,30 hod. včetně sobot, nedělí a svátků. Mimo uvedenou dobu lze dohodnout poskytování pečovatelské služby individuálně večerní péče zajištěné dělenou nebo odpolední směnou pracovníka. Ambulantní služba ve střediscích osobní hygieny je rovněž zajištěna od 7,00 do 15,30 hod. V případě potřeby je čas nástupu a ukončení služby stanoven individuálně. Péče v domech s podporou samostatného bydlení je zajišťována jako terénní služba. Výkon pečovatelské služby je zajišťován od okamžiku sepsání smlouvy s klientem po dobu, po kterou trvají podmínky poskytování. Ambulantní pečovatelská služba se poskytuje ve středisku osobní hygieny (centrum denních služeb) a zajišťuje se celková koupel, mytí vlasů, pedikúra a praní prádla. Pro seniory všech skupin a zdravotně postižené občany zajišťuje organizace sociálně aktivizační programy. Zábavné akce jsou přizpůsobené jejich možnostem. Jedná se o organizované návštěvy divadelních představení v Poděbradech. Ve spolupráci s městem Poděbrady je každoročně pořádán Den seniorů. V létě setkání na Cidlině a další drobné akce, pořádané při různých příležitostech jako jsou velikonoce, vánoce, konec roku apod. Největší akcí je výstava ručních prací seniorů, pořádaná v tomto roce již po deváté na výstavišti v Lysé nad Labem pod názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 2. dovoz nebo donáška jídla, 3. pomoc při přípravě jídla a pití, 4. příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. běžný úklid a údržba domácnosti, 2. údržba domácích spotřebičů, 3

4 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, 4. donáška vody, 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 6. běžné nákupy a pochůzky, 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Základní sociální poradenství je určeno lidem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Službu mohou využít i jejich rodiny. Informovanost je pro občana velmi důležitá. Organizace spolupracuje s městy a obcemi okresu Nymburk. O naší činnosti jsou na přednáškách a besedách informovány skupiny obyvatel kluby Parkinson, Roska, Kluby důchodců, Sdružení svazu tělesně postižených. Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Osobní asistence Asistenční služba umožňuje občanům setrvat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích bez nutnosti odcházet do ústavního zařízení,podporuje zachování vazeb na přirozené prostředí, rodinu, přátele. Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 4

5 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Denní stacionář je ambulantní zařízení, které zajišťuje potřeby osob, které nemohou být po celý den sami bez dohledu a mají dostatečné rodinné zázemí na to, aby byla v době mimo provoz stacionáře zajištěna péče rodinou. Provoz je od 7.30 do hod. Dobu pobytu klienta ve stacionáři lze upravit individuálně. V denním stacionáři se poskytují služby dle individuálních potřeb klientů: pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti poskytované prostřednictvím různých her, paměťových cvičení, předčítáním apod. Velmi důležitý je kontakt ve společenském prostředí, kde pomocí sociálně terapeutické činnosti pracovníci pomáhají navazovat vzájemný kontakt mezi klienty. Cílem služby je zlepšení kvality života uživatelů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám a osobám. Služby jsou zajišťovány ve třech denních stacionářích a to v Lysé nad Labem stacionář Milovice, s kapacitou 5 míst, Poděbrady Kluk s kapacitou 15 míst. Jedná se o ambulantní službu, která zajišťuje klientům celodenní péči spojenou se zajištěním individuálních potřeb. Významně pomáhá pečující rodině, která nemusí opouštět své zaměstnání. Denní stacionáře umožňují zvládnout péči o občana, který nemusí předčasně odcházet do ústavní péče.tato forma služby je ve srovnání s ústavní péčí levnější a šetrnější. Pobyty v denních stacionářích jsou také vyhledávány osamělými seniory, kterým umožňují kontakt se společností. Klientům se sníženou pohyblivostí, zdravotním handicapem nabízí nácvik denních činností a tím zlepšení kvality života. Denní stacionáře jsou důležitou součástí pro poskytování sociálních služeb na území okresu Nymburk a jejich provoz je pro zajištění komplexních služeb nezbytný. V rámci denního programu využívají klienti i centra denních služeb, kde je zajišťována koupel, pedikúra, úprava vlasů apod. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost, 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 5

6 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Aktivity společnosti Nejen fyzická pomoc a zdravotní péče je pro naše klienty důležitá. Neodmyslitelnou součástí naší práce je také jejich psychická podpora a samotná aktivizace k činnostem, ke kterým by se sami neodhodlali anebo by je bez naší pomoci nezvládli. Velmi úzce proto spolupracujeme s kluby seniorů, důchodců a dalších spolků, organizujeme výlety, návštěvy divadel, přednášky, pořádáme společné oslavy MDŽ, Mezinárodního dne seniorů, vánoční posezení Velmi oblíbené je každoroční setkání klientů všech středisek na Cidlině. A také jedinečná soutěžní výstava Šikovné ruce našich seniorů, na které se mohou pochlubit svými výrobky, mnohé klientky zaměstnává po celý rok. I blahopřání k narozeninám a svátkům nebo uspořádání oslav životních jubileí klientům patří k milým a příjemným stránkám naší péče. Zpravodaj Významným počinem roku 2008 bylo rozhodnutí vydávat vlastní časopis. Nazvali jsme jej Zpravodaj a v podtitulu jsme použili heslo naší organizace: pomáháme zůstat doma, které vyjadřuje smysl a způsob našich služeb. Přesto, že jsme vyhlásili anketu o názvu časopisu, do které přišlo několik nápadů, většina čtenářů se přiklonila k tomuto názvu, a tak jsme se rozhodli jej zatím ponechat. První číslo bylo úvodní. Paní ředitelka Emilie Třísková představila Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a seznámila čtenáře s historií jeho vzniku až po současnost. Důležité bylo zveřejnění Etického kodexu, podrobného popisu a ceníku našich služeb doplněného mapou všech míst, na kterých jsme schopni tyto služby poskytovat. Vážnou i zábavnou formou se představily vedoucí jednotlivých středisek i s veškerými kontakty, aby čtenáři věděli, na koho se mohou v případě potřeby obrátit. Poslední dvě strany jsme věnovali pozvání k účasti v soutěžní výstavě Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem a vyprávění o minulých ročnících. Zpravodaj jsme vydali Celkem se nám podařilo v tomto roce vydat 3 čísla. Další čísla již byla věnována současným událostem a společenským akcím Centra, ale třeba i informacím s podrobným návodem Jak požádat o příspěvek na péči či Posouzení stupně závislosti a výše příspěvku na péči.časopis postupně získával na popularitě a dnes už můžeme říci, že se setkáváme s velkou odezvou čtenářů a hrdě nám na dalších akcích hlásí: O nás už jste psali! Právě chystáme novinku o tom musíte napsat Již po vydání 2.čísla Zpravodaje jsme si uvědomili, že bychom snadno dokázali zaplnit i dvojnásobný počet stran. Tak pestrý a zajímavý je život seniorů. Všechny naše významné akce nebo ty, na kterých jsme se podíleli, jsou ve Zpravodajích výstižně popsány. A tak využijeme této možnosti a některé ve zkrácené verzi v naší zprávě použijeme. Kulturní, společenské a doprovodné akce, přednášky, školení Příprava soutěže Šikovné ruce našich seniorů Lysá n. Labem - leden vyhlášení soutěže, propozice vedoucí střediska Věra Součková Setkání se starosty 22.1 Křinec E. Třísková, Chromečková, Homolová 6

7 Beseda se seniory v Krchlebech měření glykémie a TK - Homolová, Chromečková Konference sester Stále se učíme IV Nymburk příspěvek V.Součková o provázanosti zdravotní a sociální péče v naší organizaci MDŽ - Městec Králové - březen Městecké středisko oslavilo MDŽ společně se seniory místního Klubu důchodců. Poblahopřát přišel starosta Městce Králové pan Milan Pavlík. MDŽ Nymburk, Lysá n.labem, Sadská, Nymburk březen Klienti ostatních středisek navštívili 7.3 představení Karlínského divadla Růže z Argentiny v poděbradském Divadle Na Kovárně. Jedna z nejvtipnějších a nejtemperamentnějších hudebních komedií, která přestože vznikla již roku 1940, dodnes baví diváky svým humorem, aktuálností, romantikou a exotikou, měla nesmírný úspěch. A tak jsme zajistili další představení na květen, abychom uspokojili klienty, kteří se z důvodu omezeného počtu míst v divadle nemohli nyní zúčastnit. Beseda s občany Lysé nad Labem komunitní plánování na MěÚ - V.Součková, řed. E.Třísková Velikonoční nadílka - Městec Krávové pro klienty DPS Svaz zdravotně postižených Nymburk Představení CSZS v Nymburce V.Součková, L.Pavelková Česká televize - Barvy života Natáčení upoutávky na výstavu Šikovné ruce řed. E. Třísková, V. Součková Vysílání Svaz zdravotně postižených Lysá nad Labem 6.4. informace o službách naší organizace V.Součková Beseda s občany Milovic a Ostré ve spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk - prevence - domácí násilí, podomní prodej apod. 9. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Tato soutěžní výstava se koná v rámci výstavy Senior- Handicap: Aktivní život na Výstavišti v Lysé nad Labem. Je největší akcí naší organizace a přesto, že trvá 4 dny, přípravy na ni jsou skoro celoroční. A to v kladném slova smyslu! Neuvěřitelně motivuje naše klienty a ostatní seniory k ručním pracím; sotva skončí jeden ročník, již přemýšlejí a plánují, co vyrobí na ten další. Podílejí se také na přípravách výstavy, vyrábějí drobné dárky pro návštěvníky a pomáhají jako pořadatelé při výstavě samotné. V tomto roce pronikla výstava i do České televize, kde jsme diváky v pořadu Barvy života seznámili s podmínkami soutěže a vyhlásili témata jednotlivých kategorií. To se také odrazilo v počtu přihlášených vystavovatelů 545 s počtem 2400 prací. Třem nejstarším účastníkům soutěže bylo 95 let a nejvzdálenější účastnicí byla seniorka z USA, (paní M.Ctiborová, rodačka z Lysé n. Labem. Ocenění soutěžících se konalo v pátečním slavnostním programu za přítomnosti významných hostů starostů či představitelů měst a obcí a zástupců politických stran. Pořadem provázel A. Hemala spolu s paní řed. Třískovou. Podrobný popis 7

8 atmosféry a také reakce zpovídaných výherců a účastníků výstavy najdete ve Zpravodaji č.2/2008 na str Pocity všech přítomných vyjádřila ve svém závěrečném poděkování poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku ing. A. Páralová : Když člověk vyšle do světa něco tak krásného a pozitivního, určitě se mu to vrátí. A zde se pozitivní energie vysílá hned v celých vlnách. Často se setkávám s lidmi, kteří ztratili kontakt s okolím, nemají si s kým popovídat. Omlouvají se, že jim chybí slova, zapomněli mluvit. Proto mé velké uznání patří všem vystavujícím, kteří se osamoceni určitě necítí. A mé nejvyšší ocenění patří nápadu uspořádat tuto soutěžní výstavu, která aktivuje lidi seniorského věku, dává jim možnost převést svá díla a zároveň se mohou těšit na společná setkání. Děkuji organizátorům pracovníkům CSZS Poděbrady za vše, co dokázali a do 10. ročníku jim přeji hodně štěstí! Růže z Argentiny v poděbradském Divadle Na Kovárně - květen Úspěšné představení operety Karlínského divadla pro naše klienty. Beseda se seniory v Žitovlicích na OU 7.5. Informace o službách CSZS Poděbrady o.p.s. L. Pavelková, I. Homolová Beseda se seniory v Hořátvi setkání s klubem důchodců Hořátev 15.5 Informace o službách CSZS Poděbrady o.p.s. L. Pavelková, V. Součková Beseda se seniory na téma Prevence kriminality Lysá nad Labem V DPS ve spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk, přednášela Martina.Bruxová Program: Co je domácí násilí, zanedbávání, jak se bránit, jak se ochránit před krádežemi, podvody, předváděcí akce apod. Účast: 37 lidí klienti PS Lysá n/l, KD Lysá n/l a KD Litol, Stratov. Cena kvality v sociální péči za rok květen Finále 3. ročníku Ceny kvality, jejímž cílem je nacházet mezi poskytovateli sociálních služeb výjimečné osobnosti se konalo v Poděbradech. Ohlasy na pobyt byly plné nadšení z krásného prostředí, finálového programu a přijetí na Poděbradské radnici. MUDr. J. Bradáčová z odb. časopisu Sociální péče, který tuto soutěž vyhlašuje: Mnoho lidí Vám řekne, že Poděbrady jsou na srdce, ale u sociálních služeb je to skutečně o srdíčku. Vyzdvihla také jedinečný projekt sociálních služeb okresu Nymburk, jejichž rozsah a kvalita jsou postaveny na principu sociální solidarity jeho měst a obcí. Významným účastníkem byl předseda České asociace pečovatelských služeb PhDr.Jindřich Kadlec, který zde mimo jiné řekl: Jsme rádi, že se zvyšuje povědomí společnosti o významu sociálních služeb jako důležitého nástroje zajištění sociální soudržnosti v naší společnosti. Více ve Zpravodaji č.2/2008 str.2 Setkání klientů Centra na Cidlině 25. červen Zpravodaj č.2/2008 článek str. 8 Každoroční setkání klientů, zaměstnanců, klubů a přátel Centra na Cidlině provázela výborná nálada a nádherné slunečné počasí. Co více si přát! Příjemné odpoledne zahajovala vyhlídková plavba na parníku po Labi z Poděbrad až na soutok s Cidlinou. Zde bylo pro všechny přichystané posezení v chládku pod nazdobenými stany, bohaté občerstvení a zábavný program s muzikou. Dokonce se i soutěžilo! Z náhodně vybraných slov: škola, prázdniny, lampión, příroda, vnučka, Jarda a vrabec měly jednotlivé 8

9 týmy složit báseň. Rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché, protože všech 9 básniček se autorům povedlo, a tak udělila jen 1.místo týmu z Městce Králové a dárky spravedlivě odměnila i všechny ostatní. Vítězná báseň : Dětem brzy škola skončí, začínají prázdniny, jistě se k Vám těší vnučka, Váš mazlíček jediný. Teď v přírodě nám hraje Jarda, to zas bude velká sranda. Ještě k tomu vrzne vrabec, na Cidlině začne tanec. Zůstanem tu třeba do tmy, zahodíme všechny splíny, rozsvítíme lampióny a svět bude rázem jiný. Přejeme Vám všem, přenádherný den. Ať Vám nožky tančí lehce, to Vám přejí holky z Městce!!! Legraci nepokazily ani vedoucí středisek a statečně bojovaly v zábavném triatlonu, který nečekaně vyhlásila paní ředitelka Třísková. Zvítězila M.Chromečková ze střediska Poděbrady. Zábavy, zpěvu i tance si všichni užívali do sytosti, vždyť se spolu setkávají již po celá dlouhá léta a jsou opravdu dobrá parta. Zajištění sběru starého ošacení, odvoz do sběrného místa, spolupráce s organizátorem - Diakonií Broumov Supervize s MUDr. Kryšpínem vzdělávání pracovníků Beseda s MUDr. Kryšpínem Seznamovací schůzka s MUDr. Kryšpínem a pracovníky CSZS Poděbrady o.p.s. z důvodu postupného vzdělávání. Účast 16 pracovníků Supervize s MUDr. Kryšpínem - Městec Králové vzdělávání Odlehčovací služby v Sánech 25.září V září jsme zahájili provoz nového typu sociální služby - tzv.odlehčovací v nově zrekonstruovaných prostorách v Sánech. Tato služba je určena lidem pečujícím o blízkého člověka, kteří si také potřebují odpočinout a odjet třeba na dovolenou. Tým zkušených pracovníků zde zajistí péči o klienty 24 hodin denně, v prostředí vybaveném novými moderními plně polohovatelnými lůžky s bezbariérovým přístupem. Délka pobytu je časově omezena, přesto je o tento typ služby velký zájem a dnes bychom snadno obsadili dvojnásobný počet lůžek. Více ve Zpravodaji č.2/2008 str.1 9

10 Centrum volného času Poděbrady září Město Poděbrady nám poskytlo do pronájmu prostory, které po nezbytných úpravách budou sloužit našim klientům, klubům seniorů, zájmovým sdružením a dalším zájemcům z řad poděbradských občanů k volnočasovým aktivitám. Proto jsme se jej rozhodli nazvat Centrum volného času. Otevření Centra a zahájení jeho provozu jsme naplánovali na 1.říjen Mezinárodní den seniorů. Více ve Zpravodaji č.2/2008 str.1 Středisko Lysá nad Labem - přednáška - září MUDr.Kryšpín - přednáška pro zaměstnance první pomoc I. část Kurzy trénování paměti září Prostřednictvím našeho Zpravodaje č.2/2008 str.3 jsme vyhlásili přihlášky do Kurzu trénování paměti v článku Paměť je třeba trénovat. Naše lektorky Pavlína.Křížová a Vendula Kolářská získaly certifikát trenéra paměti.obsadili jsme kurzy v Poděbradech, Lysé nad Labem a Milovicích. Přestože jejich průběh pokračoval až do roku 2009, můžeme již zde zmínit velmi kladné hodnocení lektorek : Pavlína Křížová, která vedla kurz v DPS v Poděbradech ve Zpravodaji č.3/2008 na str.3 své klienty chválila : Účastníci kurzu pracují velmi soustředěně, úkoly zvládají bravurně a na našich schůzkách nechybí ani humor Projekt Zdravé lázně Poděbrady zahájení - září Do tříměsíčního projektu se přihlásilo 128 poděbradských občanů, včetně některých našich klientů. Byli rozděleni do šesti věkových skupin, od malých dětí až po seniory. Na začátku prošli všichni vstupní preventivní prohlídkou zvážením, změřením tuku v těle - BMI, krevního tlaku, cholesterolu v krvi a obdrželi rozvrh doporučených pohybových aktivit přizpůsobených jejich věku a možnostem. Důležitou součástí byl cyklus vzdělávacích přednášek zaměřených na správnou výživu, pohyb, zvládání stresu, trénink paměti apod. Poděbrady : Mezinárodní den seniorů Otevření Centra volného času X. ročník šachového turnaje pečovatelských služeb a jednotlivců - říjen 1.října bylo při příležitosti Dne seniorů otevřeno za finanční podpory a pomoci města nově zrekonstruované Centrum volného času. Slavnostního zahájení se zúčastnili starosta města Poděbrady ing. Jozef Ďurčanský a další představitelé městského úřadu, ale také nedočkaví členové klubů a spolků, kterým tyto prostory budou sloužit k setkávání. Za všechny poděkovala předsedkyně ZP paní Marie Nováková: Zpočátku jsme nevěřili, že se to vůbec podaří, potom jsme se zase obávali, že se všechny potřebné úpravy do svátku seniorů nestihnou. Velmi jste nás překvapili! Zde musíme pochválit pracovnice našeho Centra, které na úklidu, výzdobě a přípravách ochotně pracovaly takřka do rána. Součástí oslav byl také jubilejní X.ročník šachového turnaje pečovatelských služeb, ve kterém zvítězili pan K.Michálek PS Pečky a pan K.Lejnar z Velimi v jednotlivcích. Poté se blahopřálo a slavilo, tančilo i zpívalo, ale také se plánovaly akce, domlouvaly dny a časy ve kterých budou jednotlivé spolky prostory Centra využívat. Zpravodaj č.3/2008 str.1 Městec Králové - Mezinárodní den seniorů Městec Králové oslavil v r let od svého založení. Proto městečtí přiřadili Den seniorů k akcím, při kterých si toto významné výročí připomínali a upořádali za značné finanční podpory města oslavu skutečně velikou. V kulturním sále Staré Pošty se sešlo 200 seniorů z Městce Králové i okolních obcí, klientů CSZS, členů Klubu důchodců a samozřejmě přátelé ze Svazu tělesně postižených, kteří za vydatné organizační pomoci paní Oupické tráví volný čas i na dalších akcích Centra. Naše velké poděkování patří 10

11 nejen městu, ale i firmám, které poskytly sponzorské dary a díky nimž jsme mohli připravit bohatý kulturní program. Že se městeckému Centru program povedl vám potvrdí všichni zúčastnění! U vchodu do slavnostně vyzdobeného sálu obdrželi příchozí zdarma lístečky do tomboly, aby se mohli těšit na pěkné výhry. Ředitelka CSZS paní E.Třísková všechny přivítala, představila hosty a všem popřála příjemné odpoledne a hezkou zábavu.blahopřáli Mgr.Josef Vacek, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast soc. věcí, paní Tvrzická ze Soc. odboru v Měst.Králové, paní Kánská za klub Parkinson, paní Frýdová za Klub důchodců a starosta města pan Milan Pavlík, který pronesl také slavnostní přípitek. Úvodního předtančení se ujali Lucie Holobradová a Michal Drugda z TKK Jičín. Pomněnky - mažoretky z TJ Sokol Kněžice pod vedením Evy Trejbalové roztleskaly celý sál.všem bylo příjemně. A co teprve když se začalo soutěžit - tanec s jablkem a populární Caruso show! Potvrdilo se, že senioři na předcházejících akcích tvrdě trénovali, protože úroveň - zvláště pěvecká byla vysoká a svými výkony si nezadali s účastníky televizních soutěží. Zvítězilo pěvecké duo Františka Sedláčková a Anna Šindelářová s moravskými písničkami.veliký úspěch měli Toxíci Taneční orchestr TOX., tančilo se a zpívalo Městečtí senioři budou na své oslavy dlouho vzpomínat! Dle Zpravodaje č.3/2008 str.4 Milovice - Mezinárodní den seniorů 1.říjen byl v roce 1990 vyhlášen radou OSN Mezinárodním dnem seniorů, aby se společnost na celém světě zabývala problematikou stáří a stárnutí. Pracovníci naší organizace se snaží do vašich domovů donést službu, pomáhat vám, aby život byl pro vás snazší. A vy nás učíte, jak zvládat handicap a jak je důležité být stále aktivní. Za to Vám patří náš obdiv a poděkování. Přivítala seniory vedoucí střediska paní Věra Součková. V Milovicích slavili i senioři z Ostré a ze Stratova a poblahopřát přišla za Městský úřad v Milovicích místostarostka paní M.Dlouhá. V pestrém programu se vystřídaly mažoretky ze ZŠ Komenského v Lysé nad Labem pod vedením paní učitelky J.Tovarové a děti z 1.B třídy ZŠ v Milovicích - Mladé s paní učitelkou Illichmannovou. A nakonec si všichni zazpívali se souborem Baráčníků. Více Zpravodaj č.3/2008 str.4 a 5 Lysá nad Labem - Mezinárodní den seniorů V Lysé nad Labem probíhaly oslavy ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, který je krásně zrekonstruovaný a pěkně upravená je také zahrada s bezbariérovým přístupem.gratulantů se sešlo hodně, mezi prvními byl pan starosta Mgr.J.Havelka: Velice si vážím Vašeho pozvání a přeji Vám, aby jste zde strávili příjemné odpoledne. Musím pochválit Pečovatelskou službu, která se o Vás stará a již 12 let se stará také o obyvatele tohoto domu.věřím, že budeme mít dnes příležitost si spolu popovídat a přeji vám hezkou zábavu. Poblahopřát přišli i místostarostka paní Chloupková M., vedoucí sociálního odboru paní K.Tobiášová s paní A. Uhlířovou a člen rady města Mgr.Kopecký. V zábavném programu účinkovaly děti ze Základní umělecké školy v Lysé nad Labem v pásmu veršů od J.Zeyera Radúz a Mahulena. Pro většinu dětí to bylo úplně první vystoupení, prozradila nám Mgr.Kateřina Urbánková. Pod vedením p.učitelky Jany Tovarové vystoupily mažoretky ze Základní školy J.A.Komenského a samozřejmě nechyběli ani Baráčníci. Zpívalo se, povídalo, při dobrém občerstvení a s dobrou náladou čas rychle utíkal. Proto se senioři v Lysé scházejí často, protože je jim spolu dobře! Více Zpravodaj č.3/2008 str.5 a 6 Sadská - Mezinárodní den seniorů Dům s pečovatelskou službou v Sadské patří k nejkrásnějším a nejmodernějším zařízením v našem regionu. Útulná společenská místnost v přízemí je dokonce vybavená kuchyňkou a slouží ke 11

12 společenským setkáním nejen obyvatelům domu a klientům Centra sociálních a zdravotních služeb, ale i Klubům seniorek ze Sadské. A proto se zde také sešli všichni pěkně pospolu oslavit Den seniorů. Hosty přivítala vedoucí střediska CSZS Nymburk-Sadská, paní Lenka Pavelková a všem popřála příjemné odpoledne a dobrou zábavu. Vystoupení 22 dětí z Mateřské školky ze Sadské pod vedením Marcely Kalicovové a Věry Strnadové přijali oslavenci s nadšením a odměnili dlouhým potleskem. Poté se slova ujala paní starostka PaeDr. C. Pajkrtová : Dům s pečovatelskou službou je v žebříčku mých hodnot, z toho co se nám opravdu povedlo, na jednom z čelních míst. Těší mě, že se zde můžeme scházet již po 4 roky od jeho otevření a dům slouží nejen klientům, ale i veřejnosti. Poděkovala pečovatelkám, které se starají o obyvatele DPS a zajišťují i obědy a služby pro občany Sadské, za to, jakou si vybraly práci, ale i jakým způsobem se k ní dokázaly postavit. Na veškeré služby, které Centrum soc. a zdravotních služeb Poděbrady,o.p.s. poskytuje, slyším od starších občanů jen samou chválu, což mě velmi těší. Je důležité, že nám jde o stejnou věc a tou je spokojenost lidí! Zábava probíhala v srdečném duchu u dobrého občerstvení, oblíbené písničky hrál na varhany pan V. Dvořák, zpívalo se i tančilo! Více Zpravodaj č.3/2008 str.6 Zahájení kurzů trénování paměti - říjen pod vedením p. Kolářské KD Lysá nad Labem, klienti PS KD Milovice, klienti PS pod vedením p. Křížové DPS Poděbrady Středisko Lysá nad Labem - přednáška Dr.Kryšpín přednáška pro zaměstnance první pomoc II. část Beseda s p. Burdovou o háčkování v Lysé nad Labem Více Zpravodaj č.3/2008 str.3 Mikulášská besídka Městec Králové 5.12 klienti DPS, klienti z města Vánoční benefiční koncerty v Divadle Na Kovárně v Poděbradech prosinec Rok 2008 završila společnost CSZS Poděbrady o.p.s. dvěma benefičními koncerty. V podání Tanečního orchestru TOX pod vedením Jaroslava Trnky se přítomní zaposlouchali do písní s vánoční tématikou, zahraničních i českých skladeb. Zábavnou atmosféru koncertu podpořil moderátor ČT Alexandr Hemala. Srdečného přijetí a uznání od všech diváků se dostalo pěveckému sboru Hrádeček, klientek Domova Na Hrádku. Více Zpravodaj č.1/2009 str. 4 Přímo na jevišti byla odměněna paní Věra Oupická z Městce Králové za správnou odpověď na soutěžní otázku z našeho Zpravodaje: Kolik šikovných rukou vytvořilo exponáty na výstavu v Lysé n.labem? A. Hemala její odpověď ještě jednou řádně zkontroloval a zajímalo ho, jak se správné odpovědi dopočítala? Jednoduše! Nedala se paní Oupická. Vynásobila jsem počet vystavovatelů počtem rukou, každý má 2 ruce, tedy 545 krát 2 je 1090! Pečení vánočního cukroví v Sadské klienti DPS - společně s klienty PS Mikulášská - denní stacionář v Kluku Poděbrady 5.12 Mikulášská besídka - Městec Králové klienti DPS - společně s klienty PS 12

13 Vánoční posezení s Baráčníky v Milovicích Účast : 60 seniorů z Milovic, Lysé, Ostré, Stratova Hosté: p. Chromeček povídání o hudbě, vystoupení dětí ZŠ Milovice, vystoupení Baráčníků p. Houžvička, Miroslava Dlouhá místostarostka města Milovice Vánoční besídka v Sadské Účast 20 klientů, pečovatelky Homolová, Poupová, Hončíková, Pavelková Projekt Zdravé lázně Poděbrady vyhodnocení 13.prosinec Začít se dá v každém věku! Potvrdili účastníci projektu Zdravé lázně podporovaném MZ ČR, jehož cílem bylo celkové zlepšení životního stylu, když se po tříměsíčním snažení sešli v Centru volného času k závěrečnému vyhodnocení. Hodně práce odvedli koordinátoři skupin, kteří zajišťovali, aby vzdělávání jednotlivých oblastech životního stylu a vlastní realizace probíhaly systematicky. Podle zásad a doporučení výchovy ke zdraví. A jak si účastníci počínali? Většinou omezili cukry a tuky, zvýšili konzumaci zeleniny a také se více pohybovali - plavali, jezdili na kolech, cvičili. Na přednáškách získávali důležité informace, které pak využívali. Dojmy a zkušenosti účastníků jsou vesměs pozitivní - někteří byli úspěšnější, jiní méně, ale všichni se pokusili změnit a zlepšit svůj životní styl. A o to v tomto projektu především šlo! Nejlépe vyhodnocení účastníci byli odměněni dárky od sponzorů poděbradských firem Poděbradka, a.s., Polabské mlékárny, hotel Bellevue, hotel Spa Felicitas a Lázně Poděbrady a.s., kterým za jejich vstřícnost děkujeme. Více Zpravodaj č.1/2009 str.1 a 2 13

14 Celý region je rozdělen do oblastí se středisky: Ředitelství - CSZS Poděbrady o.p.s. Lipanská Poděbrady tel.: , fax: Vedení společnosti: Emilie Třísková - ředitelka, Jan Přibáň DiS. zástupce ředitelky Personální oddělení: Tomáš Borovička Technické oddělení, autoprovoz: Pavel Houžvička Administrativní pracovník: Jana Junková Středisko Poděbrady CSZS Poděbrady o.p.s. Mírová 1217, Poděbrady tel: Vedoucí střediska: Marie Chromečková Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Dům s pečovatelskou službou Budovcova Budovcova 998/68, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Krátká Krátká 333/3, Poděbrady tel: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Tyršova Tyršova 1359, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Společenská místnost Denní stacionář Denní stacionář Kluk, Sokolečská 64, Poděbrady Kluk tel.: Denní stacionář Zázemí pracovníků Koupelna Středisko Nymburk - CSZS Poděbrady o.p.s. Velké Valy 995, Nymburk tel: , Vedoucí střediska Lenka Pavelková Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Dům s pečovatelskou službou Sadská Za Sokolovnou 973, Sadská tel.: Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Společenská místnost Středisko Lysá nad Labem Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem tel.: Vedoucí střediska Věra Součková Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Denní stacionář Milovice Mírová 194, Milovice tel.: Zázemí pracovníků Denní stacionář Koupelna Prádelna Středisko Městec Králové Míru 530, Městec Králové tel.: Vedoucí střediska Irena Homolová Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů 14

15 15 Mapa Okresu Nymburk působnost sociálních a zdravotních služeb

16 Statistika klientů sociální služby stav k STŘEDISKO Obce Město Celkem Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové Celkem Obce Město Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové 16

17 Věková struktura klientů k let; a více let; let; 54 méně než 50 let; let; let; let; let; let; let; 126 méně než 50 let let let let let let let let let let 95 a více let let; let let;

18 Zdravotní služby poskytujeme formou domácí zdravotní péče pacientům, kteří jsou propuštěni z nemocnice a pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči tj. chronicky nemocným pacientům. Domácí zdravotní péče se poskytuje na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře, který o pacienta pečoval v nemocnici. Cílem této služby je zajistit v domácím prostředí zdravotní služby v takovém rozsahu a na takové úrovni, aby pacient nemusel zůstávat ve zdravotnickém zařízení déle, nežli je nezbytně nutné. Domácí zdravotní péče je poskytována bezplatně (zdravotní výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami), 24 h denně, 7 dní v týdnu. Tuto péči zajišťují registrované zdravotní sestry s praxí. Úkony které vykonáváme: odběry krve a dalších biologických materiálů, aplikace injekcí, nácvik aplikace inzulínu, ošetřování stomií, převazy ran, bércových vředů, proleženin, ošetření permanentních katetrů, ošetřovatelskou rehabilitaci a nácvik soběstačnosti (po úrazech,mozkových příhodách) péči o dlouhodobě ležící a onkologicky nemocné pacienty, hospicovou péči v domácím prostředí. Mezi další služby patří: zdravotní poradenství, půjčování rehabilitačních pomůcek Struktura příjmů od zdravotních pojišťoven 2008 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 86,5% Vojenská zdravotní pojišťovna 3,4% Česká národní zdravotní pojišťovna 2,3% Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 3,4% Zdravotní pojišťovna MV ČR 2,8% Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 0,2% Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 1,4% Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna Česká národní zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Zdravotní pojišťovna MV ČR Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 18

19 Hospodaření společnosti Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2008 Organizace celkem Účet Skutečnost Všeobecný materiál ,20 Energie ,87 Kč Opravy a udržování ,71 Kč Cestovné ,50 Kč Ostatní služby ,56 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady 528,538, ,43 Kč Odpisy majetku ,00 Kč Účtová třída 5 celkem ,27 Kč Výnosy ,38 Kč Úroky banka ,13 Kč Zúčtování FR ,00 Kč Jiné ostatní výnosy ,00 Kč Přijaté dary a příspěvky 682, ,24 Kč Dotace ,00 Kč Účtová třída 6 celkem ,75 Kč Výsledek hospodaření ,48 Kč Hospodaření společnosti v roce 2008 skončilo hospodářským výsledkem ve výši ,48 Kč, který byl rozhodnutím správní rady převeden do rezervního fondu společnosti. Výsledovka k viz. příloha č. 1 Rozvaha k viz. příloha č. 2 19

20 Přehled o peněžních výdajích 2008 Ostatní náklady 3,1% Zákonné sociální náklady 0,4% Zákonné pojištění 18,1% Odpisy majetku 1,2% Všeobecný materiál 7,3% Energie 2,0% Opravy a udržování 3,2% Cestovné 3,2% Ostatní služby 8,3% Všeobecný materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy majetku Mzdové náklady 53,2% 20

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Výroční zpr áva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Přehled činností Pečovatelská služba

Výroční zpr áva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Přehled činností Pečovatelská služba 睅 Výroční zpráva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 290 01 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. května 2011 1 Výroční zpráva za rok 2010

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: princip rovnosti dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské a politické

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: princip rovnosti dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské a politické V životě člověka mohou nastat situace, kdy běžné činnosti, které dříve zvládal, jsou nyní těžší, nezvládnutelné. Zdravotní obtíže jsou větší, než bývaly. V tu chvíli si uvědomíme, že potřebujeme něčí pomoc.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. června 2013 www.centrum-podebrady.info

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2011 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. května 2012 www.centrum-podebrady.info

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více