Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 31. května 2009

2 Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ IČ: DIČ: CZ Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 397 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Statutární orgány: správní rada 6 členů, předseda, místopředseda, 4 členové dozorčí rada 5 členů, předseda, 4 členové ředitel Organizační struktura: provozní střediska Nymburk, Poděbrady, Městec Králové, Lysá nad Labem Poslání společnosti Posláním CSZS Poděbrady o.p.s. je poskytnout podporu občanům v samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby. Tato podpora je zajištěna prostřednictvím poskytování sociálních a zdravotních služeb. Cíl Vytvářet občanům v nepříznivé životní situaci optimální podmínky pro soběstačný a důstojný život v domácím prostředí poskytnout nezbytnou míru podpory v domácím prostředí k zachování - soběstačnosti v péči o vlastní osobu - samostatnosti v péči o vlastní domácnost - kontaktu s okolím - nezávislosti při uplatňování svých práv a zájmů podporovat občana v zachovaných dovednostech a schopnostech podporovat společenské a přátelské vazby podporovat rodiny pečující o své blízké Cílová skupina Občan pobírající starobní nebo invalidní důchod, který potřebuje pomoc a podporu další osoby při zajištění základních životních a osobních potřeb Občan s tělesným a zdravotním postižením, který potřebuje pomoc další osoby Občan v nepříznivém zdravotním stavu během rekonvalescence, který potřebuje pomoc a podporu další osoby při zajištění základních životních a osobních potřeb Rodina, kde se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti Občan, který je propuštěn z nemocnice do domácího léčení a jehož zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči na základě indikace ošetřujícího lékaře Občan, jehož zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči na základě indikace praktického lékaře 2

3 Přehled činností Společnost zajišťovala podporu občanům prostřednictvím těchto typů služeb: Terénní Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů, v centrech denních služeb (středisko osobní hygieny), v domech s podporou samostatného bydlení a v denních stacionářích na území okresu Nymburk. Terénní pečovatelská služba je poskytována žadatelům celého regionu okresu Nymburk ve městech i obcích, v jejich domácnostech podle skutečné potřeby. Cílem je podpora a pomoc uživatelům v setrvání v jejich domovech a zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, svoji rodinu a přátele. V přímé péči o klienta zajišťujeme jednoduché ošetřovatelské úkony, pomoc při zajištění chodu domácnosti, stravování, pomoc při sebeobsluze, pomoc při odstranění obtížnosti bydlení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování informací, aktivizační služby. Pečovatelská služba se poskytuje také v rodinách, kde se narodily tři nebo více dětí. Terénní pečovatelská služba je poskytována po celý rok nepřetržitě od 7,00 do 15,30 hod. včetně sobot, nedělí a svátků. Mimo uvedenou dobu lze dohodnout poskytování pečovatelské služby individuálně večerní péče zajištěné dělenou nebo odpolední směnou pracovníka. Ambulantní služba ve střediscích osobní hygieny je rovněž zajištěna od 7,00 do 15,30 hod. V případě potřeby je čas nástupu a ukončení služby stanoven individuálně. Péče v domech s podporou samostatného bydlení je zajišťována jako terénní služba. Výkon pečovatelské služby je zajišťován od okamžiku sepsání smlouvy s klientem po dobu, po kterou trvají podmínky poskytování. Ambulantní pečovatelská služba se poskytuje ve středisku osobní hygieny (centrum denních služeb) a zajišťuje se celková koupel, mytí vlasů, pedikúra a praní prádla. Pro seniory všech skupin a zdravotně postižené občany zajišťuje organizace sociálně aktivizační programy. Zábavné akce jsou přizpůsobené jejich možnostem. Jedná se o organizované návštěvy divadelních představení v Poděbradech. Ve spolupráci s městem Poděbrady je každoročně pořádán Den seniorů. V létě setkání na Cidlině a další drobné akce, pořádané při různých příležitostech jako jsou velikonoce, vánoce, konec roku apod. Největší akcí je výstava ručních prací seniorů, pořádaná v tomto roce již po deváté na výstavišti v Lysé nad Labem pod názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 2. dovoz nebo donáška jídla, 3. pomoc při přípravě jídla a pití, 4. příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. běžný úklid a údržba domácnosti, 2. údržba domácích spotřebičů, 3

4 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, 4. donáška vody, 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 6. běžné nákupy a pochůzky, 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Základní sociální poradenství je určeno lidem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Službu mohou využít i jejich rodiny. Informovanost je pro občana velmi důležitá. Organizace spolupracuje s městy a obcemi okresu Nymburk. O naší činnosti jsou na přednáškách a besedách informovány skupiny obyvatel kluby Parkinson, Roska, Kluby důchodců, Sdružení svazu tělesně postižených. Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Osobní asistence Asistenční služba umožňuje občanům setrvat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích bez nutnosti odcházet do ústavního zařízení,podporuje zachování vazeb na přirozené prostředí, rodinu, přátele. Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 4

5 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Denní stacionář je ambulantní zařízení, které zajišťuje potřeby osob, které nemohou být po celý den sami bez dohledu a mají dostatečné rodinné zázemí na to, aby byla v době mimo provoz stacionáře zajištěna péče rodinou. Provoz je od 7.30 do hod. Dobu pobytu klienta ve stacionáři lze upravit individuálně. V denním stacionáři se poskytují služby dle individuálních potřeb klientů: pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti poskytované prostřednictvím různých her, paměťových cvičení, předčítáním apod. Velmi důležitý je kontakt ve společenském prostředí, kde pomocí sociálně terapeutické činnosti pracovníci pomáhají navazovat vzájemný kontakt mezi klienty. Cílem služby je zlepšení kvality života uživatelů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám a osobám. Služby jsou zajišťovány ve třech denních stacionářích a to v Lysé nad Labem stacionář Milovice, s kapacitou 5 míst, Poděbrady Kluk s kapacitou 15 míst. Jedná se o ambulantní službu, která zajišťuje klientům celodenní péči spojenou se zajištěním individuálních potřeb. Významně pomáhá pečující rodině, která nemusí opouštět své zaměstnání. Denní stacionáře umožňují zvládnout péči o občana, který nemusí předčasně odcházet do ústavní péče.tato forma služby je ve srovnání s ústavní péčí levnější a šetrnější. Pobyty v denních stacionářích jsou také vyhledávány osamělými seniory, kterým umožňují kontakt se společností. Klientům se sníženou pohyblivostí, zdravotním handicapem nabízí nácvik denních činností a tím zlepšení kvality života. Denní stacionáře jsou důležitou součástí pro poskytování sociálních služeb na území okresu Nymburk a jejich provoz je pro zajištění komplexních služeb nezbytný. V rámci denního programu využívají klienti i centra denních služeb, kde je zajišťována koupel, pedikúra, úprava vlasů apod. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost, 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 5

6 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Aktivity společnosti Nejen fyzická pomoc a zdravotní péče je pro naše klienty důležitá. Neodmyslitelnou součástí naší práce je také jejich psychická podpora a samotná aktivizace k činnostem, ke kterým by se sami neodhodlali anebo by je bez naší pomoci nezvládli. Velmi úzce proto spolupracujeme s kluby seniorů, důchodců a dalších spolků, organizujeme výlety, návštěvy divadel, přednášky, pořádáme společné oslavy MDŽ, Mezinárodního dne seniorů, vánoční posezení Velmi oblíbené je každoroční setkání klientů všech středisek na Cidlině. A také jedinečná soutěžní výstava Šikovné ruce našich seniorů, na které se mohou pochlubit svými výrobky, mnohé klientky zaměstnává po celý rok. I blahopřání k narozeninám a svátkům nebo uspořádání oslav životních jubileí klientům patří k milým a příjemným stránkám naší péče. Zpravodaj Významným počinem roku 2008 bylo rozhodnutí vydávat vlastní časopis. Nazvali jsme jej Zpravodaj a v podtitulu jsme použili heslo naší organizace: pomáháme zůstat doma, které vyjadřuje smysl a způsob našich služeb. Přesto, že jsme vyhlásili anketu o názvu časopisu, do které přišlo několik nápadů, většina čtenářů se přiklonila k tomuto názvu, a tak jsme se rozhodli jej zatím ponechat. První číslo bylo úvodní. Paní ředitelka Emilie Třísková představila Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a seznámila čtenáře s historií jeho vzniku až po současnost. Důležité bylo zveřejnění Etického kodexu, podrobného popisu a ceníku našich služeb doplněného mapou všech míst, na kterých jsme schopni tyto služby poskytovat. Vážnou i zábavnou formou se představily vedoucí jednotlivých středisek i s veškerými kontakty, aby čtenáři věděli, na koho se mohou v případě potřeby obrátit. Poslední dvě strany jsme věnovali pozvání k účasti v soutěžní výstavě Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem a vyprávění o minulých ročnících. Zpravodaj jsme vydali Celkem se nám podařilo v tomto roce vydat 3 čísla. Další čísla již byla věnována současným událostem a společenským akcím Centra, ale třeba i informacím s podrobným návodem Jak požádat o příspěvek na péči či Posouzení stupně závislosti a výše příspěvku na péči.časopis postupně získával na popularitě a dnes už můžeme říci, že se setkáváme s velkou odezvou čtenářů a hrdě nám na dalších akcích hlásí: O nás už jste psali! Právě chystáme novinku o tom musíte napsat Již po vydání 2.čísla Zpravodaje jsme si uvědomili, že bychom snadno dokázali zaplnit i dvojnásobný počet stran. Tak pestrý a zajímavý je život seniorů. Všechny naše významné akce nebo ty, na kterých jsme se podíleli, jsou ve Zpravodajích výstižně popsány. A tak využijeme této možnosti a některé ve zkrácené verzi v naší zprávě použijeme. Kulturní, společenské a doprovodné akce, přednášky, školení Příprava soutěže Šikovné ruce našich seniorů Lysá n. Labem - leden vyhlášení soutěže, propozice vedoucí střediska Věra Součková Setkání se starosty 22.1 Křinec E. Třísková, Chromečková, Homolová 6

7 Beseda se seniory v Krchlebech měření glykémie a TK - Homolová, Chromečková Konference sester Stále se učíme IV Nymburk příspěvek V.Součková o provázanosti zdravotní a sociální péče v naší organizaci MDŽ - Městec Králové - březen Městecké středisko oslavilo MDŽ společně se seniory místního Klubu důchodců. Poblahopřát přišel starosta Městce Králové pan Milan Pavlík. MDŽ Nymburk, Lysá n.labem, Sadská, Nymburk březen Klienti ostatních středisek navštívili 7.3 představení Karlínského divadla Růže z Argentiny v poděbradském Divadle Na Kovárně. Jedna z nejvtipnějších a nejtemperamentnějších hudebních komedií, která přestože vznikla již roku 1940, dodnes baví diváky svým humorem, aktuálností, romantikou a exotikou, měla nesmírný úspěch. A tak jsme zajistili další představení na květen, abychom uspokojili klienty, kteří se z důvodu omezeného počtu míst v divadle nemohli nyní zúčastnit. Beseda s občany Lysé nad Labem komunitní plánování na MěÚ - V.Součková, řed. E.Třísková Velikonoční nadílka - Městec Krávové pro klienty DPS Svaz zdravotně postižených Nymburk Představení CSZS v Nymburce V.Součková, L.Pavelková Česká televize - Barvy života Natáčení upoutávky na výstavu Šikovné ruce řed. E. Třísková, V. Součková Vysílání Svaz zdravotně postižených Lysá nad Labem 6.4. informace o službách naší organizace V.Součková Beseda s občany Milovic a Ostré ve spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk - prevence - domácí násilí, podomní prodej apod. 9. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Tato soutěžní výstava se koná v rámci výstavy Senior- Handicap: Aktivní život na Výstavišti v Lysé nad Labem. Je největší akcí naší organizace a přesto, že trvá 4 dny, přípravy na ni jsou skoro celoroční. A to v kladném slova smyslu! Neuvěřitelně motivuje naše klienty a ostatní seniory k ručním pracím; sotva skončí jeden ročník, již přemýšlejí a plánují, co vyrobí na ten další. Podílejí se také na přípravách výstavy, vyrábějí drobné dárky pro návštěvníky a pomáhají jako pořadatelé při výstavě samotné. V tomto roce pronikla výstava i do České televize, kde jsme diváky v pořadu Barvy života seznámili s podmínkami soutěže a vyhlásili témata jednotlivých kategorií. To se také odrazilo v počtu přihlášených vystavovatelů 545 s počtem 2400 prací. Třem nejstarším účastníkům soutěže bylo 95 let a nejvzdálenější účastnicí byla seniorka z USA, (paní M.Ctiborová, rodačka z Lysé n. Labem. Ocenění soutěžících se konalo v pátečním slavnostním programu za přítomnosti významných hostů starostů či představitelů měst a obcí a zástupců politických stran. Pořadem provázel A. Hemala spolu s paní řed. Třískovou. Podrobný popis 7

8 atmosféry a také reakce zpovídaných výherců a účastníků výstavy najdete ve Zpravodaji č.2/2008 na str Pocity všech přítomných vyjádřila ve svém závěrečném poděkování poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku ing. A. Páralová : Když člověk vyšle do světa něco tak krásného a pozitivního, určitě se mu to vrátí. A zde se pozitivní energie vysílá hned v celých vlnách. Často se setkávám s lidmi, kteří ztratili kontakt s okolím, nemají si s kým popovídat. Omlouvají se, že jim chybí slova, zapomněli mluvit. Proto mé velké uznání patří všem vystavujícím, kteří se osamoceni určitě necítí. A mé nejvyšší ocenění patří nápadu uspořádat tuto soutěžní výstavu, která aktivuje lidi seniorského věku, dává jim možnost převést svá díla a zároveň se mohou těšit na společná setkání. Děkuji organizátorům pracovníkům CSZS Poděbrady za vše, co dokázali a do 10. ročníku jim přeji hodně štěstí! Růže z Argentiny v poděbradském Divadle Na Kovárně - květen Úspěšné představení operety Karlínského divadla pro naše klienty. Beseda se seniory v Žitovlicích na OU 7.5. Informace o službách CSZS Poděbrady o.p.s. L. Pavelková, I. Homolová Beseda se seniory v Hořátvi setkání s klubem důchodců Hořátev 15.5 Informace o službách CSZS Poděbrady o.p.s. L. Pavelková, V. Součková Beseda se seniory na téma Prevence kriminality Lysá nad Labem V DPS ve spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk, přednášela Martina.Bruxová Program: Co je domácí násilí, zanedbávání, jak se bránit, jak se ochránit před krádežemi, podvody, předváděcí akce apod. Účast: 37 lidí klienti PS Lysá n/l, KD Lysá n/l a KD Litol, Stratov. Cena kvality v sociální péči za rok květen Finále 3. ročníku Ceny kvality, jejímž cílem je nacházet mezi poskytovateli sociálních služeb výjimečné osobnosti se konalo v Poděbradech. Ohlasy na pobyt byly plné nadšení z krásného prostředí, finálového programu a přijetí na Poděbradské radnici. MUDr. J. Bradáčová z odb. časopisu Sociální péče, který tuto soutěž vyhlašuje: Mnoho lidí Vám řekne, že Poděbrady jsou na srdce, ale u sociálních služeb je to skutečně o srdíčku. Vyzdvihla také jedinečný projekt sociálních služeb okresu Nymburk, jejichž rozsah a kvalita jsou postaveny na principu sociální solidarity jeho měst a obcí. Významným účastníkem byl předseda České asociace pečovatelských služeb PhDr.Jindřich Kadlec, který zde mimo jiné řekl: Jsme rádi, že se zvyšuje povědomí společnosti o významu sociálních služeb jako důležitého nástroje zajištění sociální soudržnosti v naší společnosti. Více ve Zpravodaji č.2/2008 str.2 Setkání klientů Centra na Cidlině 25. červen Zpravodaj č.2/2008 článek str. 8 Každoroční setkání klientů, zaměstnanců, klubů a přátel Centra na Cidlině provázela výborná nálada a nádherné slunečné počasí. Co více si přát! Příjemné odpoledne zahajovala vyhlídková plavba na parníku po Labi z Poděbrad až na soutok s Cidlinou. Zde bylo pro všechny přichystané posezení v chládku pod nazdobenými stany, bohaté občerstvení a zábavný program s muzikou. Dokonce se i soutěžilo! Z náhodně vybraných slov: škola, prázdniny, lampión, příroda, vnučka, Jarda a vrabec měly jednotlivé 8

9 týmy složit báseň. Rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché, protože všech 9 básniček se autorům povedlo, a tak udělila jen 1.místo týmu z Městce Králové a dárky spravedlivě odměnila i všechny ostatní. Vítězná báseň : Dětem brzy škola skončí, začínají prázdniny, jistě se k Vám těší vnučka, Váš mazlíček jediný. Teď v přírodě nám hraje Jarda, to zas bude velká sranda. Ještě k tomu vrzne vrabec, na Cidlině začne tanec. Zůstanem tu třeba do tmy, zahodíme všechny splíny, rozsvítíme lampióny a svět bude rázem jiný. Přejeme Vám všem, přenádherný den. Ať Vám nožky tančí lehce, to Vám přejí holky z Městce!!! Legraci nepokazily ani vedoucí středisek a statečně bojovaly v zábavném triatlonu, který nečekaně vyhlásila paní ředitelka Třísková. Zvítězila M.Chromečková ze střediska Poděbrady. Zábavy, zpěvu i tance si všichni užívali do sytosti, vždyť se spolu setkávají již po celá dlouhá léta a jsou opravdu dobrá parta. Zajištění sběru starého ošacení, odvoz do sběrného místa, spolupráce s organizátorem - Diakonií Broumov Supervize s MUDr. Kryšpínem vzdělávání pracovníků Beseda s MUDr. Kryšpínem Seznamovací schůzka s MUDr. Kryšpínem a pracovníky CSZS Poděbrady o.p.s. z důvodu postupného vzdělávání. Účast 16 pracovníků Supervize s MUDr. Kryšpínem - Městec Králové vzdělávání Odlehčovací služby v Sánech 25.září V září jsme zahájili provoz nového typu sociální služby - tzv.odlehčovací v nově zrekonstruovaných prostorách v Sánech. Tato služba je určena lidem pečujícím o blízkého člověka, kteří si také potřebují odpočinout a odjet třeba na dovolenou. Tým zkušených pracovníků zde zajistí péči o klienty 24 hodin denně, v prostředí vybaveném novými moderními plně polohovatelnými lůžky s bezbariérovým přístupem. Délka pobytu je časově omezena, přesto je o tento typ služby velký zájem a dnes bychom snadno obsadili dvojnásobný počet lůžek. Více ve Zpravodaji č.2/2008 str.1 9

10 Centrum volného času Poděbrady září Město Poděbrady nám poskytlo do pronájmu prostory, které po nezbytných úpravách budou sloužit našim klientům, klubům seniorů, zájmovým sdružením a dalším zájemcům z řad poděbradských občanů k volnočasovým aktivitám. Proto jsme se jej rozhodli nazvat Centrum volného času. Otevření Centra a zahájení jeho provozu jsme naplánovali na 1.říjen Mezinárodní den seniorů. Více ve Zpravodaji č.2/2008 str.1 Středisko Lysá nad Labem - přednáška - září MUDr.Kryšpín - přednáška pro zaměstnance první pomoc I. část Kurzy trénování paměti září Prostřednictvím našeho Zpravodaje č.2/2008 str.3 jsme vyhlásili přihlášky do Kurzu trénování paměti v článku Paměť je třeba trénovat. Naše lektorky Pavlína.Křížová a Vendula Kolářská získaly certifikát trenéra paměti.obsadili jsme kurzy v Poděbradech, Lysé nad Labem a Milovicích. Přestože jejich průběh pokračoval až do roku 2009, můžeme již zde zmínit velmi kladné hodnocení lektorek : Pavlína Křížová, která vedla kurz v DPS v Poděbradech ve Zpravodaji č.3/2008 na str.3 své klienty chválila : Účastníci kurzu pracují velmi soustředěně, úkoly zvládají bravurně a na našich schůzkách nechybí ani humor Projekt Zdravé lázně Poděbrady zahájení - září Do tříměsíčního projektu se přihlásilo 128 poděbradských občanů, včetně některých našich klientů. Byli rozděleni do šesti věkových skupin, od malých dětí až po seniory. Na začátku prošli všichni vstupní preventivní prohlídkou zvážením, změřením tuku v těle - BMI, krevního tlaku, cholesterolu v krvi a obdrželi rozvrh doporučených pohybových aktivit přizpůsobených jejich věku a možnostem. Důležitou součástí byl cyklus vzdělávacích přednášek zaměřených na správnou výživu, pohyb, zvládání stresu, trénink paměti apod. Poděbrady : Mezinárodní den seniorů Otevření Centra volného času X. ročník šachového turnaje pečovatelských služeb a jednotlivců - říjen 1.října bylo při příležitosti Dne seniorů otevřeno za finanční podpory a pomoci města nově zrekonstruované Centrum volného času. Slavnostního zahájení se zúčastnili starosta města Poděbrady ing. Jozef Ďurčanský a další představitelé městského úřadu, ale také nedočkaví členové klubů a spolků, kterým tyto prostory budou sloužit k setkávání. Za všechny poděkovala předsedkyně ZP paní Marie Nováková: Zpočátku jsme nevěřili, že se to vůbec podaří, potom jsme se zase obávali, že se všechny potřebné úpravy do svátku seniorů nestihnou. Velmi jste nás překvapili! Zde musíme pochválit pracovnice našeho Centra, které na úklidu, výzdobě a přípravách ochotně pracovaly takřka do rána. Součástí oslav byl také jubilejní X.ročník šachového turnaje pečovatelských služeb, ve kterém zvítězili pan K.Michálek PS Pečky a pan K.Lejnar z Velimi v jednotlivcích. Poté se blahopřálo a slavilo, tančilo i zpívalo, ale také se plánovaly akce, domlouvaly dny a časy ve kterých budou jednotlivé spolky prostory Centra využívat. Zpravodaj č.3/2008 str.1 Městec Králové - Mezinárodní den seniorů Městec Králové oslavil v r let od svého založení. Proto městečtí přiřadili Den seniorů k akcím, při kterých si toto významné výročí připomínali a upořádali za značné finanční podpory města oslavu skutečně velikou. V kulturním sále Staré Pošty se sešlo 200 seniorů z Městce Králové i okolních obcí, klientů CSZS, členů Klubu důchodců a samozřejmě přátelé ze Svazu tělesně postižených, kteří za vydatné organizační pomoci paní Oupické tráví volný čas i na dalších akcích Centra. Naše velké poděkování patří 10

11 nejen městu, ale i firmám, které poskytly sponzorské dary a díky nimž jsme mohli připravit bohatý kulturní program. Že se městeckému Centru program povedl vám potvrdí všichni zúčastnění! U vchodu do slavnostně vyzdobeného sálu obdrželi příchozí zdarma lístečky do tomboly, aby se mohli těšit na pěkné výhry. Ředitelka CSZS paní E.Třísková všechny přivítala, představila hosty a všem popřála příjemné odpoledne a hezkou zábavu.blahopřáli Mgr.Josef Vacek, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast soc. věcí, paní Tvrzická ze Soc. odboru v Měst.Králové, paní Kánská za klub Parkinson, paní Frýdová za Klub důchodců a starosta města pan Milan Pavlík, který pronesl také slavnostní přípitek. Úvodního předtančení se ujali Lucie Holobradová a Michal Drugda z TKK Jičín. Pomněnky - mažoretky z TJ Sokol Kněžice pod vedením Evy Trejbalové roztleskaly celý sál.všem bylo příjemně. A co teprve když se začalo soutěžit - tanec s jablkem a populární Caruso show! Potvrdilo se, že senioři na předcházejících akcích tvrdě trénovali, protože úroveň - zvláště pěvecká byla vysoká a svými výkony si nezadali s účastníky televizních soutěží. Zvítězilo pěvecké duo Františka Sedláčková a Anna Šindelářová s moravskými písničkami.veliký úspěch měli Toxíci Taneční orchestr TOX., tančilo se a zpívalo Městečtí senioři budou na své oslavy dlouho vzpomínat! Dle Zpravodaje č.3/2008 str.4 Milovice - Mezinárodní den seniorů 1.říjen byl v roce 1990 vyhlášen radou OSN Mezinárodním dnem seniorů, aby se společnost na celém světě zabývala problematikou stáří a stárnutí. Pracovníci naší organizace se snaží do vašich domovů donést službu, pomáhat vám, aby život byl pro vás snazší. A vy nás učíte, jak zvládat handicap a jak je důležité být stále aktivní. Za to Vám patří náš obdiv a poděkování. Přivítala seniory vedoucí střediska paní Věra Součková. V Milovicích slavili i senioři z Ostré a ze Stratova a poblahopřát přišla za Městský úřad v Milovicích místostarostka paní M.Dlouhá. V pestrém programu se vystřídaly mažoretky ze ZŠ Komenského v Lysé nad Labem pod vedením paní učitelky J.Tovarové a děti z 1.B třídy ZŠ v Milovicích - Mladé s paní učitelkou Illichmannovou. A nakonec si všichni zazpívali se souborem Baráčníků. Více Zpravodaj č.3/2008 str.4 a 5 Lysá nad Labem - Mezinárodní den seniorů V Lysé nad Labem probíhaly oslavy ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, který je krásně zrekonstruovaný a pěkně upravená je také zahrada s bezbariérovým přístupem.gratulantů se sešlo hodně, mezi prvními byl pan starosta Mgr.J.Havelka: Velice si vážím Vašeho pozvání a přeji Vám, aby jste zde strávili příjemné odpoledne. Musím pochválit Pečovatelskou službu, která se o Vás stará a již 12 let se stará také o obyvatele tohoto domu.věřím, že budeme mít dnes příležitost si spolu popovídat a přeji vám hezkou zábavu. Poblahopřát přišli i místostarostka paní Chloupková M., vedoucí sociálního odboru paní K.Tobiášová s paní A. Uhlířovou a člen rady města Mgr.Kopecký. V zábavném programu účinkovaly děti ze Základní umělecké školy v Lysé nad Labem v pásmu veršů od J.Zeyera Radúz a Mahulena. Pro většinu dětí to bylo úplně první vystoupení, prozradila nám Mgr.Kateřina Urbánková. Pod vedením p.učitelky Jany Tovarové vystoupily mažoretky ze Základní školy J.A.Komenského a samozřejmě nechyběli ani Baráčníci. Zpívalo se, povídalo, při dobrém občerstvení a s dobrou náladou čas rychle utíkal. Proto se senioři v Lysé scházejí často, protože je jim spolu dobře! Více Zpravodaj č.3/2008 str.5 a 6 Sadská - Mezinárodní den seniorů Dům s pečovatelskou službou v Sadské patří k nejkrásnějším a nejmodernějším zařízením v našem regionu. Útulná společenská místnost v přízemí je dokonce vybavená kuchyňkou a slouží ke 11

12 společenským setkáním nejen obyvatelům domu a klientům Centra sociálních a zdravotních služeb, ale i Klubům seniorek ze Sadské. A proto se zde také sešli všichni pěkně pospolu oslavit Den seniorů. Hosty přivítala vedoucí střediska CSZS Nymburk-Sadská, paní Lenka Pavelková a všem popřála příjemné odpoledne a dobrou zábavu. Vystoupení 22 dětí z Mateřské školky ze Sadské pod vedením Marcely Kalicovové a Věry Strnadové přijali oslavenci s nadšením a odměnili dlouhým potleskem. Poté se slova ujala paní starostka PaeDr. C. Pajkrtová : Dům s pečovatelskou službou je v žebříčku mých hodnot, z toho co se nám opravdu povedlo, na jednom z čelních míst. Těší mě, že se zde můžeme scházet již po 4 roky od jeho otevření a dům slouží nejen klientům, ale i veřejnosti. Poděkovala pečovatelkám, které se starají o obyvatele DPS a zajišťují i obědy a služby pro občany Sadské, za to, jakou si vybraly práci, ale i jakým způsobem se k ní dokázaly postavit. Na veškeré služby, které Centrum soc. a zdravotních služeb Poděbrady,o.p.s. poskytuje, slyším od starších občanů jen samou chválu, což mě velmi těší. Je důležité, že nám jde o stejnou věc a tou je spokojenost lidí! Zábava probíhala v srdečném duchu u dobrého občerstvení, oblíbené písničky hrál na varhany pan V. Dvořák, zpívalo se i tančilo! Více Zpravodaj č.3/2008 str.6 Zahájení kurzů trénování paměti - říjen pod vedením p. Kolářské KD Lysá nad Labem, klienti PS KD Milovice, klienti PS pod vedením p. Křížové DPS Poděbrady Středisko Lysá nad Labem - přednáška Dr.Kryšpín přednáška pro zaměstnance první pomoc II. část Beseda s p. Burdovou o háčkování v Lysé nad Labem Více Zpravodaj č.3/2008 str.3 Mikulášská besídka Městec Králové 5.12 klienti DPS, klienti z města Vánoční benefiční koncerty v Divadle Na Kovárně v Poděbradech prosinec Rok 2008 završila společnost CSZS Poděbrady o.p.s. dvěma benefičními koncerty. V podání Tanečního orchestru TOX pod vedením Jaroslava Trnky se přítomní zaposlouchali do písní s vánoční tématikou, zahraničních i českých skladeb. Zábavnou atmosféru koncertu podpořil moderátor ČT Alexandr Hemala. Srdečného přijetí a uznání od všech diváků se dostalo pěveckému sboru Hrádeček, klientek Domova Na Hrádku. Více Zpravodaj č.1/2009 str. 4 Přímo na jevišti byla odměněna paní Věra Oupická z Městce Králové za správnou odpověď na soutěžní otázku z našeho Zpravodaje: Kolik šikovných rukou vytvořilo exponáty na výstavu v Lysé n.labem? A. Hemala její odpověď ještě jednou řádně zkontroloval a zajímalo ho, jak se správné odpovědi dopočítala? Jednoduše! Nedala se paní Oupická. Vynásobila jsem počet vystavovatelů počtem rukou, každý má 2 ruce, tedy 545 krát 2 je 1090! Pečení vánočního cukroví v Sadské klienti DPS - společně s klienty PS Mikulášská - denní stacionář v Kluku Poděbrady 5.12 Mikulášská besídka - Městec Králové klienti DPS - společně s klienty PS 12

13 Vánoční posezení s Baráčníky v Milovicích Účast : 60 seniorů z Milovic, Lysé, Ostré, Stratova Hosté: p. Chromeček povídání o hudbě, vystoupení dětí ZŠ Milovice, vystoupení Baráčníků p. Houžvička, Miroslava Dlouhá místostarostka města Milovice Vánoční besídka v Sadské Účast 20 klientů, pečovatelky Homolová, Poupová, Hončíková, Pavelková Projekt Zdravé lázně Poděbrady vyhodnocení 13.prosinec Začít se dá v každém věku! Potvrdili účastníci projektu Zdravé lázně podporovaném MZ ČR, jehož cílem bylo celkové zlepšení životního stylu, když se po tříměsíčním snažení sešli v Centru volného času k závěrečnému vyhodnocení. Hodně práce odvedli koordinátoři skupin, kteří zajišťovali, aby vzdělávání jednotlivých oblastech životního stylu a vlastní realizace probíhaly systematicky. Podle zásad a doporučení výchovy ke zdraví. A jak si účastníci počínali? Většinou omezili cukry a tuky, zvýšili konzumaci zeleniny a také se více pohybovali - plavali, jezdili na kolech, cvičili. Na přednáškách získávali důležité informace, které pak využívali. Dojmy a zkušenosti účastníků jsou vesměs pozitivní - někteří byli úspěšnější, jiní méně, ale všichni se pokusili změnit a zlepšit svůj životní styl. A o to v tomto projektu především šlo! Nejlépe vyhodnocení účastníci byli odměněni dárky od sponzorů poděbradských firem Poděbradka, a.s., Polabské mlékárny, hotel Bellevue, hotel Spa Felicitas a Lázně Poděbrady a.s., kterým za jejich vstřícnost děkujeme. Více Zpravodaj č.1/2009 str.1 a 2 13

14 Celý region je rozdělen do oblastí se středisky: Ředitelství - CSZS Poděbrady o.p.s. Lipanská Poděbrady tel.: , fax: Vedení společnosti: Emilie Třísková - ředitelka, Jan Přibáň DiS. zástupce ředitelky Personální oddělení: Tomáš Borovička Technické oddělení, autoprovoz: Pavel Houžvička Administrativní pracovník: Jana Junková Středisko Poděbrady CSZS Poděbrady o.p.s. Mírová 1217, Poděbrady tel: Vedoucí střediska: Marie Chromečková Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Dům s pečovatelskou službou Budovcova Budovcova 998/68, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Krátká Krátká 333/3, Poděbrady tel: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Tyršova Tyršova 1359, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Společenská místnost Denní stacionář Denní stacionář Kluk, Sokolečská 64, Poděbrady Kluk tel.: Denní stacionář Zázemí pracovníků Koupelna Středisko Nymburk - CSZS Poděbrady o.p.s. Velké Valy 995, Nymburk tel: , Vedoucí střediska Lenka Pavelková Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Dům s pečovatelskou službou Sadská Za Sokolovnou 973, Sadská tel.: Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Společenská místnost Středisko Lysá nad Labem Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem tel.: Vedoucí střediska Věra Součková Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Denní stacionář Milovice Mírová 194, Milovice tel.: Zázemí pracovníků Denní stacionář Koupelna Prádelna Středisko Městec Králové Míru 530, Městec Králové tel.: Vedoucí střediska Irena Homolová Zázemí pracovníků Koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů 14

15 15 Mapa Okresu Nymburk působnost sociálních a zdravotních služeb

16 Statistika klientů sociální služby stav k STŘEDISKO Obce Město Celkem Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové Celkem Obce Město Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové 16

17 Věková struktura klientů k let; a více let; let; 54 méně než 50 let; let; let; let; let; let; let; 126 méně než 50 let let let let let let let let let let 95 a více let let; let let;

18 Zdravotní služby poskytujeme formou domácí zdravotní péče pacientům, kteří jsou propuštěni z nemocnice a pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči tj. chronicky nemocným pacientům. Domácí zdravotní péče se poskytuje na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře, který o pacienta pečoval v nemocnici. Cílem této služby je zajistit v domácím prostředí zdravotní služby v takovém rozsahu a na takové úrovni, aby pacient nemusel zůstávat ve zdravotnickém zařízení déle, nežli je nezbytně nutné. Domácí zdravotní péče je poskytována bezplatně (zdravotní výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami), 24 h denně, 7 dní v týdnu. Tuto péči zajišťují registrované zdravotní sestry s praxí. Úkony které vykonáváme: odběry krve a dalších biologických materiálů, aplikace injekcí, nácvik aplikace inzulínu, ošetřování stomií, převazy ran, bércových vředů, proleženin, ošetření permanentních katetrů, ošetřovatelskou rehabilitaci a nácvik soběstačnosti (po úrazech,mozkových příhodách) péči o dlouhodobě ležící a onkologicky nemocné pacienty, hospicovou péči v domácím prostředí. Mezi další služby patří: zdravotní poradenství, půjčování rehabilitačních pomůcek Struktura příjmů od zdravotních pojišťoven 2008 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 86,5% Vojenská zdravotní pojišťovna 3,4% Česká národní zdravotní pojišťovna 2,3% Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 3,4% Zdravotní pojišťovna MV ČR 2,8% Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 0,2% Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 1,4% Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna Česká národní zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Zdravotní pojišťovna MV ČR Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 18

19 Hospodaření společnosti Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2008 Organizace celkem Účet Skutečnost Všeobecný materiál ,20 Energie ,87 Kč Opravy a udržování ,71 Kč Cestovné ,50 Kč Ostatní služby ,56 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady 528,538, ,43 Kč Odpisy majetku ,00 Kč Účtová třída 5 celkem ,27 Kč Výnosy ,38 Kč Úroky banka ,13 Kč Zúčtování FR ,00 Kč Jiné ostatní výnosy ,00 Kč Přijaté dary a příspěvky 682, ,24 Kč Dotace ,00 Kč Účtová třída 6 celkem ,75 Kč Výsledek hospodaření ,48 Kč Hospodaření společnosti v roce 2008 skončilo hospodářským výsledkem ve výši ,48 Kč, který byl rozhodnutím správní rady převeden do rezervního fondu společnosti. Výsledovka k viz. příloha č. 1 Rozvaha k viz. příloha č. 2 19

20 Přehled o peněžních výdajích 2008 Ostatní náklady 3,1% Zákonné sociální náklady 0,4% Zákonné pojištění 18,1% Odpisy majetku 1,2% Všeobecný materiál 7,3% Energie 2,0% Opravy a udržování 3,2% Cestovné 3,2% Ostatní služby 8,3% Všeobecný materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy majetku Mzdové náklady 53,2% 20

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. června 2013 www.centrum-podebrady.info

Více

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři,

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, ZPRAVODAJ pomáháme zůstat doma Vy d á v á C S Z S P o d ě b r a d y o. p. s. - č í s l o 2 - r o č n í k 3-3 0. l i s t o p a d u 2 0 1 0 Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, v čase vánočním máme k sobě

Více

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma. Vydává CSZS Poděbrady o.p.s. - číslo 3 - ročník 2-1 7. s r p n a 2 0 0 9

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma. Vydává CSZS Poděbrady o.p.s. - číslo 3 - ročník 2-1 7. s r p n a 2 0 0 9 ZPRAVODAJ pomáháme zůstat doma Vydává CSZS Poděbrady o.p.s. - číslo 3 - ročník 2-1 7. s r p n a 2 0 0 9 Neostýchejte se požádat o pomoc Radí seniorům Ing. Irena Bělohlávková, starostka Třebestovic a předsedkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Obsah. Základní údaje o organizaci

Obsah. Základní údaje o organizaci Charita Kaplice Základní údaje o organizaci Charita Kaplice Náměstí 42 382 41 Kaplice IČ: 73634310 Číslo účtu: 217333850/0300 ČSOB Číslo sbírkového účtu: 259580227/0300 ČSOB Statutární zástupce: Mgr. Ivana

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Eva Medková

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Eva Medková 1 Vážení klienti, vážení spoluobčané, zpracování výroční zprávy je vždy okamžikem zastavení a současně připomenutím toho, jak rychle plyne čas. Rok 2012 byl pro společnost rokem poměrně klidným. Nebylo

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více