Školní preventivní strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, Brno, tel: , fax: , V Brně dne 1. února 2012 Školní preventivní strategie Prevence sociálně patologických jevů u žáků naší školy zahrnuje především aktivity v následujících oblastech prevence: a) násilí a šikanování, b) záškoláctví, c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, f) užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek, g) patologického hráčství (gambling), h) syndromu týraných a zneužívaných dětí i) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. j) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech zanedbávání rodičovské péče, domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 1. Hlavní cíle Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Systémové zavádění Etické výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky. Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování. Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu. Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska rizik výskytu patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých. Diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže. Poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy.

2 2. Jak dosáhnout námi stanovených hlavních cílů: Vztah učitel žák Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, ad.. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Skupinová práce Usilujeme o to, aby žáci co nejčastěji spolupracovali ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky. Projektové vyučování a celoškolní projekty V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším. Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. Komunikace s rodiči, veřejností Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace a to jak osobní tak telefonickou či internetovou. Rodiče mají také možnost navštívit i výuku a zapojit se do výuky v rámci svých možností. Rodiče tak poznávají prostředí školy a lépe chápou potřeby svých dětí ve škole. Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich dětí vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřili. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat. Pedagogická diagnostika Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a

3 vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a školním psychologem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) Řešení přestupků Porušování školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Vypracujeme jednotný krizový scénář, podle kterého se bude postupovat při výskytu výše zmíněných jevů. Na základě jednotného krizového scénáře jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1. individuální pohovor se žákem 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise 3. doporučení kontaktu s odborníky 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR Zveřejnění informací Informace budou zveřejňovány na nástěnkách u pracovny rodinné výchovy a několika nástěnkách vhodně rozmístěných v budově školy. Informace obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci při výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet právě svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry. Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je školní knihovna. Během školního roku bychom ji rádi doplnili o několik aktuálních titulů. Program bude propagován a zveřejňován ve školním časopise, na školních webových stránkách a podle možností i v regionálním tisku. 3. Personální zajištění prevence Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Školní psycholog Je členem Školního poradenského pracoviště, které na naší škole vzniklo v roce 2005 a umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na škole. Jako školní psycholog využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je blízký a dosažitelný pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Dětem a rodičům nabízí především tyto služby: psychologické poradenství školní problematiky poradenství o stylech učení jak se efektivně učit

4 profesní orientace studentů správná volba střední školy problémy s přizpůsobením v třídním kolektivu žák na okraji třídního kolektivu neshody s učiteli, se spolužáky obtíže v komunikaci a spolupráci poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech úzkostné a depresivní děti, přílišná tréma, umět se zdravě prosadit, dítě se sklonem k závislosti, problémové vztahy s vrstevníky, sourozenci, rodiči, s autoritami, nebezpečí party, krize v rodině (neshody mezi rodiči a dítětem, mezi rodiči vzájemně, rozvodová situace, dítě bez otce či bez matky, domácí násilí), krizová intervence - psychologické vedení a pomoc v období krize podpora osobnostního růstu rozvoj emoční a sociální inteligence rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty zvýšení zdravého sebevědomí žáků rozvoj vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry nácvik řešení zátěžových situací podpora a péče o nadané žáky Výchovní poradci Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové ), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC,PPP. Pedagogové Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. Ředitel školy Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. 4. Projekt specifické primární prevence - Jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš! Tento každoroční projekt je konkrétním naplněním Školní preventivní strategie. Cílem tohoto projektu je u žáků rozvíjet vzájemnou toleranci, mezilidské vztahy, komunikaci, schopnost efektivně řešit konflikty a předcházet tak rizikovým formám chování jako jsou vyčleňování jednotlivce z kolektivu, šikana, závislost na nelegálních látkách, intolerance a rasismus.

5 Vycházíme totiž z předpokladu, že daleko účinnější je rozvíjet pozitivní formy chování u žáků, než muset řešit již pokročilé projevy a důsledky rizikového chování. Styl vedení těchto programů bychom mohli popsat textem známé písničky: Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš. Jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Během těchto programů jednáme s žáky jako s partnery a odborníky. Nejde nám tedy o to žáky zastrašovat a děsit, jak skončí, pokud například začnou užívat drogy. Naším cílem je poskytnout žákům přitažlivou formou pravdivé informace o rizikovém chování. Rozhodnutí jak se budu v budoucnosti chovat, však leží už pouze na nich samotných. Žáci procházejí v průběhu školní docházky těmito programy: 4. a 5. ročník Napij se nebo si alespoň zapal! program zaměřený na specifickou primární prevenci užívání alkoholu a cigaret. 6. ročník Jsme stejní, jsme jiní! program zaměřený na specifickou primární prevenci rasismu, xenofobie a neonacismu. 7. ročník Šikana týká se to i mě?! program zaměřený na specifickou primární prevenci násilí a šikanování. 8. ročník Závislost je potvora! program zaměřený na specifickou primární prevenci závislosti na nelegálních drogách. 9. ročník Konflikt koření života. program zaměřený na řešení konfliktů a rozvoj mezilidské tolerance. Programu se účastní vždy celá třída a žáci mají možnost získat nové poznatky především formou skupinové diskuze a skrze vlastní zážitek. Celý projekt zaštiťuje a vede školní psycholog Mgr. David Vaněk a metodička prevence rizikového chování Mgr. Helena Joukl Konečná. Program pro 4. a 5. ročník ZŠ zaměřený na specifickou primární prevenci užívání alkoholu a cigaret: Napij se nebo si alespoň zapal! podat objektivní informace, nikoliv zastrašovat přistupovat k žákům jako k zodpovědným lidem, kteří si sami volí svoji cestu Fakta o kouření Děti si sami v diskuzi přijdou na to, jaká fakta už znají o kouření. Práce po skupinách, prezentace před celou třídou. Varovné nápisy na krabičkách od cigaret Zábavná aktivita s varovnými nápisy na krabičkách cigaret. Děti nápisy dále třídí dle závažnosti sdělení. Fakta o alkoholu Děti si sami v diskuzi přijdou na to, jaká fakta už znají o alkoholu. Práce po skupinách, prezentace před celou třídou. Alkohol a cigarety v číslech Děti počítají různé výpočty ohledně užívání alkoholu a cigaret. Kolik stojí kuřáka jeho zlozvyk? Kolik kilogramů průměrný kuřák vdechne za rok nikotinu a kolik litrů dehtu nalije ročně do svých plic? atd. Proč děti kouří, proč děti pijí alkohol Diskuze po skupinách, tvorba plakátu a prezentace. Tvorba billboardu proti alkoholu a kouření Práce po skupinách, tvorba billboardu a prezentace.

6 Program proti rasismu, xenofobii a neonacismu: Jsme stejní, jsme jiní rozvoj tolerance k odlišnosti. rozvoj tolerance k odlišnosti prevence rasismu, xenofobie a neonacismu Poznat více menšiny u nás Práce s předsudkem znát mechanismy fungování předsudku Reálná zkušenost s příslušníkem menšiny Poznat důsledky netolerance 1. úvod: o menšinách, o jinakosti, o toleranci, o předsudcích, o důsledcích netolerance kdo jsou menšiny u nás 2. předsudek a práce s ním: představit definici klady a zápory předsudku měkké předsudky předsudky o nás tvrdé předsudky 3. teorie k multikultuře powerpoint prezentace 4. Seznamte se prosím práce ve skupinách 5. osobní výpověď příslušníka menšiny 6. důsledky netolerance nacismus a neonacismus 7. billboard - reklama na toleranci k odlišnosti a k menšinám Program pro 7. ročník ZŠ zaměřený na specifickou primární prevenci násilí a šikanování: Šikana týká se to i mě?! uvědomit si, že každý z nás může být oběť i agresor znát mechanismus šikany vědět jak se bránit a jak můžu účinně předcházet šikaně skupinová práce s kolektivem třídy Pavučina vztahů Každý je důležitý, každý může ovlivnit, jak se v této třídě cítíme. Každý z nás je odpovědný za to, jak se v této třídě cítíme jestli je nám společně dobře nebo špatně. Tečkovaná Na základě této aktivity se rozvíjí bohatá diskuze. Zažil toto někdo také jindy v životě vyčleňování z koletivu? Následuje diskuse a výměna zkušeností, kdy někdo zažil jaké to je být vyřazen z kolektivu. Jaké to je? Jak to člověk prožívá? Jak můžeme pomoci takovému člověku? Tvorba plakátu na téma šikana Jak se cítí oběť šikany? Proč agresor někoho šikanuje? Co mohu dělat já, jsem-li šikanován? Co můžu dělat já, pokud vidím, že někdo někoho šikanuje? Dotknul ses mne Skupinová práce se třídou. Cílem je řešení mezilidských konfliktů mezi žáky. Co máme společného a v čem se lišíme Skupinová práce se třídou. Cílem je řešení mezilidských konfliktů mezi žáky.

7 Živý sociogram Žáci se mlčky volně pohybují po třídě a jsou vyzváni, aby si našli místo, kde by se cítili dobře. Skupinová práce se třídou zaměřená na pozici jedince v kolektivu. Program pro 8. ročník ZŠ zaměřený na specifickou primární prevenci závislosti (především na nelegálních drogách a patologického hráčství): Závislost je potvora! podat objektivní informace, nikoliv zastrašovat přistupovat k žákům jako k zodpovědným lidem, kteří si sami volí svoji cestu Kruh asociací Kdo je na řadě libovolně doplní větu Závislost je Sousoší na téma závislost Tvorba živých obrazů na téma závislost. Zisky ze závislosti Co přináší a co bere závislost lidem. Tvorba informačního materiálu Práce po skupinách. Na určených webových stránkách hledají žáci informace k tvorbě plakátů, které jsou zaměřeny vždy na jednu drogovou skupinu (stimulancia, halucinogeny, opiáty, konopné drogy, těkavé látky). Prezentace před třídou. Co dělat, když se necítíme dobře Jaké jsou zdravé a tvořivé možnosti přeladění se. Program pro 9. ročník ZŠ zaměřený efektivní řešení konfliktu: Konflikt koření života. pochopit cyklus konfliktu poznat, že konflikt je nezbytná součást života naučit se efektivně řešit konflikt Co si myslíš o konfliktu? Je konflikt ve své podstatě pozitivní, negativní nebo neutrální? Cyklus konfliktu Na základě vlastního prožitého konfliktu se žáci učí poznat zákonitosti konfliktu. Souboj Vlastní zkušenost se strategií win-win, win-lost, lost-lost. Můj přístup k řešení konfliktu tvorba plakátu Skupinová práce na základě předešlé diskuze. Jsme stejní, jsme jiní Výtvarně hudebná aktivita na téma Jsme stejní, jsme jiní. Promluva v 1. osobě (JÁ VZKAZ) Nácvik efektivního řešení konfliktů. Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý ředitel školy

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: - sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie 2013 / 2014

Školní preventivní strategie 2013 / 2014 Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 e-mail: info@zsvelkysenov.cz internet: www.zsvelkysenov.cz Školní preventivní strategie 2013

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1 SMĚRNICE ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Č.j.: VÚ Č.j. VÚ - Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne září 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2009/2010 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Mgr. Marcela Bucharová metodik prevence ÚVOD: Zaměření minimálního

Více