VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,"

Transkript

1 VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, blíží se Vánoce a další nový rok, jako vždy plný očekávání. I naše škola má svá očekávání a i já mám očekávání a přání a to nejen v rovině osobní, ale i pracovní. Co tedy očekáváme v nadcházejícím roce? Očekáváme, že bude schválen nový učební obor Ochrana a obnova životního prostředí, který byl, jakož i jiné obory, doporučen ke zřízení jak okresní optimalizační komisí a Úřadem práce, tak i Školským úřadem v Bruntále a určeným Školským úřadem v Ostravě. Jeho schválení bude dalším krokem k vytvoření stabilní špičkově vzdělávací instituce, která bude pružně reagovat na změny poptávky na trhu práce tak, jak je to obvyklé ve vyspělých zemích. S tímto záměrem jsme také získali pověření MŠMT k provádění rekvalifikací a počínaje letošním rokem jsme otevřeli jazykové kurzy pro veřejnost. Ve snaze zvýšit uplatnitelnost školy v mezinárodních projektech, organizujeme spolu se SSŠ Krnov jazykové kurzy pro vlastní zaměstnance, kterých se účastní 19 učitelů a vedoucích pracovníků (46%). Očekávám také, že naše škola zůstane nadále vyhledávanou školou, kde se budou žáci cítit dobře. Jen za této podmínky můžeme říct, že nebyla zbytečně vynaložena energie na to, aby se ze zanedbané, nepříliš dobře fungující instituce stala krásná, špičkově vybavená škola s dobrými učiteli i žáky. Nemohu se ubránit pocitu hrdosti, když vidím, jak dobře si naši žáci vedou v zaměstnání, na vysokých školách, v soutěžích, jak umí jednat s lidmi a vystupovat. Velice si vážím jejich práce, kterou dělají dobrovolně navíc pro školu. Chci Vám všem při této příležitosti poděkovat a vyslovit očekávání, že tato pěkná spolupráce bude nadále pokračovat. Bohužel ne všichni žáci jsou na této úrovni. V tomto školním roce jsme potrestali 3 žákyně, které kradly, z toho dvě byly vyloučeny. Další tresty byly uděleny v souladu s porušováním školního řádu. Jsme si vědomi toho, že situace je odrazem stavu ve společnosti, kde trestné činy nejsou výjimkou a neetické jednání je často považováno za standard. Jedna kolegyně tak byla nemile překvapena, když se ve třídě zeptala, kdo by ohlásil nález peněženky. Žáci, kteří se přihlásili, byli ostatními označeni za hlupáky. Co bych si tedy opravdu přál? Přál bych si, abych se mohl více věnovat udělování pochval, vyznamenání, prospěchových stipendií a vůbec tou příjemnější stránkou mé práce. A to vše přeji i vám a navíc... opravdu pěkné a opravdu šťastný... Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ÚSPORNÁ OPATŘENÍ Koncem roku 1998 budeme hodnotit, jak jsme hospodařili s finančními prostředky. Školským úřadem nám byly stanoveny limity na čerpání mzdových prostředků ve výši tis. Kč, na ostatní platy, na pomocné práce limit 130 tis. Kč, na odvody tis. Kč a na ostatní provoz školy tis. Kč. Tyto limity jsou pro nás závazné. Je všeobecně známo, že na provoz školy máme limit pro čerpání ostatních nákladů podhodnocen a musíme vynaložit velké úsilí, abychom tento limit nepřekročili příliš. Již na začátku roku 1998 byla vydána úsporná opatření ředitelem školy. Nyní před koncem roku ředitel školy vydal další úsporná opatření, ve kterých byl vydán pokyn pro omezení nákupu zboží. Očekáváme, že tyto úspory se ve výsledku hospodaření promítnou a výsledek bude uspokojivý. Věra Bílková, vedoucí TEÚ 1

2 NOVÝ UČITEL Jmenuji se Marie Hřebačková a na požádání vedení školy bych se chtěla stručně představit. Narodila jsem se , jsem vdaná a mám dvě děti. Vystudovala jsem Gymnázium v Jeseníku a po maturitě r jsem studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci jazyk anglický a jazyk český. Po ukončení studia jsem nastoupila na Střední průmyslovou školu v Bruntále a začala jsem studovat dálkově německý jazyk na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V červnu r. 1988, když jsem se dověděla, že na této škole přijímají učitele angličtiny, přihlásila jsem se a byla jsem nakonec přijata. K mému rozhodnutí mě vedlo jednak to, že se na průmyslové škole snížil počet tříd, s čímž byl spojen i nedostatek hodin, ale také přání poznat něco nového, přiučit se něčemu a zdokonalit se. Kromě výuky také provádím překladatelskou činnost. Mým přáním je pracovat na novém působišti co nejlépe, aby se mnou bylo spokojeno jak vedení školy, tak kolegové i žáci. Motto: Pracuj stále sám na sobě, abys byl co nejvíce platným i svému okolí, nebuď nikdy sám se sebou spokojen. Marie Hřebačková, učitelka AJ a NJ ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMUJE Naše ŠJ připravuje celodenní stravování v hodnotě potravin 41,- Kč (v tom 10 Kč snídaně, 17 Kč oběd a 14 Kč večeře). Celkové náklady na přípravu jednoho oběda činí 32 Kč (v tom 17 Kč za potraviny a 15 Kč za režijní náklady). Žáci tudíž platí jen 17 Kč za jeden oběd jen potraviny (finanční normativ je v rozpětí 15,40 24,40 Kč). Naše ŠJ je tedy na spodní hranici rozpětí, ve srovnání s ostatními ŠJ na nejnižší úrovni cen. Kromě žáků se u nás stravuje v průměru 32 zaměstnanců a 70 cizích strávníků (z finančního úřadu, KÚ, spořitelny,... aj.), kteří jsou s kvalitou stravy velmi spokojeni. Jídelní lístek je zpestřován denně různými nápoji (čaje z přírodních produktů, studené nápoje Linie s nízkým obsahem cukru). K přípravě jídel používáme výhradně olej bez cholesterolu, do polévek a příloh jen čerstvou zeleninu a brambory. Od září 98 jsme změnili dodavatele masa a masných výrobků (nyní nás zásobuje firma BANOT ze Zlatých Hor). Dle finančních možností zařazujeme ovoce a moučníky. Pro lepší informovanost rodičů má každý žák, který si zakoupil stravenky, vyznačeno ve studijním průkazu datum a částku, kterou za obědy zaplatil. Rodiče si tak mohou pravidelně ověřit, zda si stravenky opravdu student zakoupil. V. IX. X. XI. počet žáků celkem počet žáků stravovaných % žáků stravovaných 38% 44% 47% 46% Božena Kačírková, vedoucí ŠJ 2

3 SETKÁNÍ SENIORŮ Druhou sobotu v listopadu proběhlo již tradiční setkání seniorů - absolventů školy. Velkou účast jsme zaznamenali u absolventů, kteří na naší škole maturovali před dvaceti lety a při tomto setkání byli přijati do řad seniorů. Pro účastníky bylo připraveno posezení v aule školy, občerstvení a pro dobrou náladu, či k tanci, i hudba. Ing. Marcela Mlčuchová, uč. odbor. předm. CENTRUM VOLNÉHO ČASU V minulém školním roce bylo na naší škole zřízeno Centrum volného času, které je využíváno hlavně pro práci s Internetem. Zopakuji, co vše je zde k dispozici. Především se CVČ dělí na dvě resp. na tři části. První část tvoří počítačová učebna, kde je sedm PC napojených na celosvětovou síť Internet a to pevnou linkou (jediná SŠ v okrese). Jsou zde nainstalovány také výukové programy, které se vyučují na naší škole. Pro studenty je k dispozici scanner a s ním také další PC s grafickými programy. Druhou a třetí částí je knihovna a čítárna. Novinkou v CVČ bylo umístění výkonného serveru pro posílení počítačové sítě na učebně. Od září zde máme po ročním provozu otevřeno i pro veřejnost, která zde má možnost vyzkoušet si práci na Internetu. Po úspěšném zařazení předmětu kurz informatiky do výuky na základních školách zde probíhá i vyučování žáků těchto školských zařízení. Pro informaci zde ještě uvedu otevírací dobu CVČ. Pro studenty je zde otevřeno od pondělí do čtvrtku a to od hod. Pro veřejnost od pondělí do pátku v době od hod. Kollár Petr, vedoucí CVČ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V úterý 3. listopadu proběhl na Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v Bruntále tradiční Den otevřených dveří. Tentokrát přišlo z 26 základních škol neuvěřitelných téměř 200 žáků devátých tříd, nepočítaje v to doprovod učitelů a rodičů. Žáci tentokráte shlédli školu za plného provozu. Při prohlídce všechny skupinky nahlédly do odborných učeben, kde probíhala výuka zemědělských a ekonomických předmětů, zúčastnily se výuky angličtiny a němčiny ve čtyřech jazykových učebnách a pracovaly s bohatým školním softwarem ve třech učebnách výpočetní techniky. Největší zájem byl o serfování Internetem, který je na Centru volného času denně volně přístupný žákům. Při prohlídce byli představeni i školní bufet a papírnictví a stálá expozice obrazů nejvýznamnějšího bruntálského malíře Karla Adámka, umístěná v rekonstruované aule. Muzeum zpřístupnilo v areálu školy umístěnou technickou památku - mlýnský náhon. Škoda jen, že sychravé počasí více nepřálo jezdeckým koňům ze stáje Jantar předváděným na školním dvoře a ukázce drobnochovu s exponáty nejběžnějších plemen králíků a slepic. Ve stejné době proběhla prezentační přehlídka středních škol a učilišť v Bruntále a o dva dny později také v Krnově. Protože se na obou akcích často opakovaly připomínky, že žáci nebyli dostatečně a včas o Dni otevřených dveří informováni, rozhodl ředitel školy s přihlédnutím k projevenému zájmu o jeho zopakování ve čtvrtek 19. listopadu v menším rozsahu. Přišly dvě desítky vážnějších zájemců. Pracovníci školy rádi poskytnou všem zájemcům o studium další informace na změněném telefonním čísle školy 0646 / , kde je možno také sjednat individuální návštěvu mimo stanovený termín. Ladislav Pacvoň, ZŘ pro PgÚ 3

4 PREZENTACE ŠKOL Úřad práce v Bruntále v letošním roce opět uspořádal prezentaci středních škol a učilišť. Dne 3. listopadu se konala v Bruntále, 5. listopadu v Krnově. Prezentace se zúčastnily školy okresu Bruntál i mimookresní, například z Opavy, Šumperka a Jeseníku. Účast veřejnosti byla značná, svědčí to o zájmu rodičů i žáků poznat možnosti a podmínky dalšího vzdělávání. Prezentace naší školy se zúčastnili učitelé i studenti 4. ročníků, jejichž práce byla vysoce hodnocena. Všem, kteří s prezentací pomohli, děkujeme! Radka Kotoučková, učitelka EKO ŽIVOT BEZ DROG Drogy a problémy s nimi spojené jsou, bohužel, jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze jakýmkoli zásahem změnit. Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi žáky ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikový faktor) a podobně. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. V rodině i ve škole by se s dětmi mělo o drogách mluvit stejně, jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Děti s dostatkem sebedůvěry a sebehodnocení, s pevným hodnotovým systémem, mají schopnost rozlišovat mezi dobrým a špatným. Jako rodiče se zajímejte o způsob trávení volného času vašeho dítěte i o jeho kamarády. Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte a jeho individualitu. Zjistit, že dítě drogy bere, nemusí být, alespoň zpočátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Zde jsou některé příznaky, kterých by si rodiče měli všimnout: 1. problémy ve škole, zvýšená absence, zhoršení prospěchu 2. ztráta původních zájmů 3. změna přátel a party 4. změna chování, nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti či naopak skleslosti, únavy a deprese 5. klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den 6. ztráta chuti k jídlu, hubnutí (při braní stimulačních drog - pervitinu) 7. mizení peněz a drahých věcí z domácnosti 8. lhaní 9. nezájem o lidi a všeobecně platné hodnoty 10. zhoršení zjevu a péče o sebe 11. nález stříkaček, jehel a drog. Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy? Podle posledních statistik má s drogami (byť převážně lehkými) nějakou zkušenost každý třetí člověk ve věku 18-ti let. Pokud celá věc experimentem nekončí, vzniká drogový problém. Ať tak nebo tak, zásah je vždy na místě. Důležité je nepodlehnout panice. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, týden, ale pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhodobá opatření. Je nutné sehnat všechny dostupné informace a hlavně se spojit se zařízeními, které s drogovým problémem pracují profesionálně. Na každé škole pracuje protidrogový preventista, který má kontakty na odborníky. Ing. Marie Slánská, školní drogový preventista 4

5 SOKRATES Navazuji tímto na poslední příspěvek uveřejněný v loňském Zpravodaji. Na jaře 1998 naše škola podala mezinárodní projekt Náš svět - mnoho kultur u Národní agentury v Praze, a ta jej nepřijala. Využili jsme tedy další možnosti, kterou kancelář Socrates nabízí a požádali jsme o udělení grantu (čili finančních prostředků) na uskutečnění přípravné návštěvy. V září 1998 byla Socratem schválena přípravná návštěva v Bari (Itálie) pro jednoho zástupce školy. Na návštěvu pojede Dana Juříčková, a to ve dnech Cílem návštěvy je sjednotit a upřesnit požadavky na projekt, stanovit a rozpracovat jednotlivé fáze projektu vzhledem k individuálním požadavkům zúčastněných stran a zvolit vhodný harmonogram práce. Nově vypracovaný projekt předložíme v březnu 1999 národní kanceláři v Praze ke schválení a totéž udělají partnerské školy v Itálii a Velké Británii. Práce na projektu bude co nejvíce probíhat v rámci vyučování, ale přesto budeme potřebovat skupinu asi 40 studentů, kteří budou projektu věnovat trochu více času mimo vyučování. Budete-li mít o práci zájem, hlaste se u paní učitelky D. Juříčkové, která celou činnost jako tzv. učitel koordinátor řídí. Dana Juříčková, uč. AJ, M JUNIOR ACHIEVEMENT APLIKOVANÁ EKONOMIE V letošním roce dostali studenti 3. ročníků Obchodní akademie unikátní příležitost vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži. Součástí jejich výuky se stává výukový program Aplikovaná ekonomie poskytnutý Nadací Junior Achievement. Naše škola se tak jako jediná škola v okrese Bruntál připojila k síti 160 tříd středních škol v celé ČR. Studenti si již založili vlastní firmu - studentskou společnost registrovanou Ministerstvem vnitra Praha. Zjišťují, že podnikat není opravdu jednoduché, nabídli své služby na hlídání dětí, zatím bez odezvy, nyní se připravují na veletrh studentských společností v Ostravě s několika vlastními výrobky. Prostředky k zahájení podnikání získávají prodejem směnek (ne vždy však nachází pochopení). Všechna podnikatelská rozhodnutí jsou podložena solidní znalostí ekonomické teorie, která je samozřejmou součástí programu. Pomocí počítačové simulace MESE se naučí řídit svou firmu v konkurenci ostatních. V závěru školního roku si své znalosti a dovednosti budou mít možnost ověřit v různých soutěžích až na mezinárodní úrovni. Naše škola hledá všechny cesty a způsoby, které pomohou připravit studenty tak, aby se mohli ve svém budoucím životě dobře uplatnit. Dne 3. prosince se uskutečnil v Ostravě Veletrh studentských společností. Zúčastnit se veletrhu neznamenalo jenom se přihlásit, ale bylo to pro studenty mnoho hodin práce i po večerech, kdy pekli a zdobili perníky, vyráběli náramky přátelství a další předměty, které chtěli prodat. Jako opravdoví obchodníci si odborní ředitelé připravili navštívenky a informace o společnosti. Práce byla korunovaná úspěchem, i když zpočátku byly o výsledku určité pochybnosti. Určitě však měla naše stud. spol. R & R nejlepší expozici. Ing. Anna Volíková, uč. EKO a ÚČE 5

6 BAD MARIENBURG MLADÍ REDAKTOŘI V termínu od 12. do 17. října 1998 byl pořádán v Bad Marienbergu seminář mladých redaktorů. Pořadatelem této akce je Sdružení za evropský dům. My jsme zde prezentovali náš německy psaný školní časopis Gema. Tématy tohoto semináře byly drogy a Evropská unie. Na semináři se setkali mladí redaktoři z České republiky a Německa. Měli jsme velmi nabitý program. Pracovali jsme společně na článcích, které pak vyšly v časopise pod názvem Přátelství stavební kámen společné budoucnosti. Byly pro nás také připraveny přednášky týkající se Evropské unie. Chtěli bychom poděkovat naší škole, která nám umožnila se této akce zúčastnit a přispěla nám na cestu nemalou částkou. Lucie Olišová, studentka 2.A OA SPORTOVNÍ INFORMACE 4. listopadu 1998 se uskutečnil okresní přebor středních škol v přespolním běhu družstev ve Vrbně pod Pradědem. Naše družstvo dívek se umístilo na 4. místě (Hebláková, 8. místo), družstvo chlapců na 6. místě (Šiba P. na 12. místě). 20. listopadu se konal volejbalový turnaj zaměstnanců zemědělských škol, který pořádala MSZeŠ Opava. Náš tým letos vybojoval 2. místo (z celkových 5 družstev) a prohrál pouze zápas s vítězem turnaje SZeŠ Nový Jičín. Naše sestava: Brázda, Flosová, Slánská, Přikryl, Uhlíř, Melichar. Nejlepším pólařem turnaje byl vyhlášen ing. F. Přikryl. 26. listopadu se konal okrskový přebor v košíkové chlapci. Pořádala ho SPŠ Bruntál. Naše družstvo vybojovalo 3. místo. Naši nejlepší střelci turnaje: Piňko L. 42 bodů, Piňko M. 25 bodů, Šiba P. 18. bodů. Středoškolské hry ve fotbale 20. října pořádala naše škola ve spolupráci s AŠSK okresní kolo středoškolských her v kopané skupiny B. Celkem se zúčastnilo sedm bruntálských škol. Vzhledem k nepříznivému počasí byly upraveny původní propozice a hrálo se tvrdším systémem vyřazovacím. Naše družstvo uspělo a vítězstvím nad SPŠ 3:0 (Kozelek hattrick) postoupilo společně s COP do okresního finále. 21. října pak proběhlo okresní finále SH v kopané v Krnově. OA SZeŠ:COP 4:0 (2x Šiba, Novák, Zelený). S vítězem celého turnaje SOU Horní Benešov jsme hráli vyrovnanou partii až ve druhém poločase, ale nepříznivý stav 0:2 jsme již nedokázali zvrátit. V posledním zápase již chyběly hlavně psychické síly a proti SOŠ a SOU Krnov jsme hráli naprosto pasivně, o čemž svědčí výsledek 0:5. Celkově jsme se umístili na 3. místě v okrese, což je proti loňsku určité zklamání. Družstvo je ale složeno převážně z prvních a druhých ročníků, takže je perspektivní. Flosová Ludmila, uč. TV 6

7 ÚSPĚCHY V LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍCH V pátek dne 27. listopadu 1998 proběhlo v bruntálském Domě dětí a mládeže vyhodnocení literární soutěže "Studený svět", kterou vyhlásilo Středisko služeb školám v Krnově, Školský úřad v Bruntále a Dům dětí a mládeže Bruntál. Do soutěže se zapojilo 45 škol s celkovým počtem 250 prací. Naši školu zastupovaly tři studentky: Zuzana Vyroubalová, která se umístila na třetím místě v kategorii poezie; Olga Suchá na pátém místě se svou prozaickou prací; za svou báseň získala sedmé místo i Růžena Skočková. Po skončení oficiálního vyhlášení výsledků byla beseda se spisovatelem Ivanem Klímou, předsedou PEN klubu. Naši studenti se účastnili i literární soutěže "Prevence HIV/AIDS" vyhlášené Okresní hygienickou stanicí Bruntál. V oboru poezie získali tři naši studenti "medailová" místa. První místo v kategorii poezie získala Růžena Skočková, druhé místo obsadil Pavel Čech a na třetím místě skončila Petra Dobrevová. Po předání cen proběhla diskuse na téma prevence onemocnění AIDS, která byla pro mladé lidi velice zajímavá a podnětná. PhDr. Jana Ehrenbergerová, uč. ČJ ANGLICKÝ JAZYK Tento školní rok proběhla řada soutěží nad rámec běžných vyučovacích hodin. Mimo už zmíněnou konverzační soutěž, nadále pokračuje anglická sekce debatní ligy, která se tady na škole zúčastnila dvou turnajů a také na literární soutěži s názvem GAMES PEOPLE PLAY, nás reprezentovaly studentky 3. ročníků Renata Förchtgottová, Andrea Hrvolová, Romana Schreibová, Silvie Kovalčíková a Adéla Moškořová. Anglická debatní liga pod vedením paní profesorky Liché se zabývá zajímavými aktuálními tématy. Vše probíhá v angličtině jak na klubových schůzkách, tak i na turnajích, kde můžeme porovnat své dovednosti a znalosti s účastníky z jiných měst. Nejenže je anglická debatní liga přínosem pro konverzaci v cizím jazyce, ale učí studenty vést výměnu názorů podle regulí, bez křiku, s úsměvem a samozřejmě za poslouchání a respektování oponentů, což nám jistě pomůže v našem životě. Kabinet anglického jazyka SOUTĚŽE V PSANÍ NA PC Se začátkem nového školního roku začaly i soutěže v psaní na počítači. Ve dnech 22. a 23. října se na OA v Šenově u Nového Jičína uskutečnila celorepubliková soutěž v psaní na PC Šenovský datel pro studenty 2. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 44 žáků ze 17 škol celé ČR. Náš soutěžící Aleš Dorňák (2.B OA) se svého úkolu, reprezentovat, zhostil velmi dobře. Skončil na 39. místě. 13. a 14. listopadu se na OA v Hodoníně konala soutěž Hodonín ZAV 98. Naši školu reprezentovali 2 studenti. Soutěže se zúčastnilo 28 českých a 1 německá škola. Soutěžilo 67 studentů z ČR a 2 žákyně ze SRN. Aleš Dorňák obsadil 50. místo a Petra Čechová byla 59. (oba z 2.B OA). Studenti splnili očekávání, odvedli kus poctivé práce. Koncem měsíce března se uskuteční regionální kolo soutěže v psaní na PC na OA ve Frýdku- Místku. Věřím, že další studenti budou soupeřit s kamarády i sami se sebou. Přeji všem studentům hodně úspěchů v nácviku. Ing. Sedláčková, vyučující OBK 7

8 DEBATNÍ KLUB V září tohoto školního roku začal čtvrtý rok činnosti Debatního klubu naší školy, jehož členové debatují v anglickém a českém jazyce. Česká část klubu uspořádala již dvě soutěžní debaty a zúčastnila se prvního kola letošního ročníku Debatní ligy v Litomyšli. Kromě toho členové soutěžního týmu debatovali 17. listopadu v Opavě o přínosu euroregionů. Hana Machová, učitelka ČJ PODĚKOVÁNÍ ABSOLVENTA Vloni v květnu jsem na vaší škole zdánlivě završil studium českého jazyka a literatury. V průběhu uplynulého školního roku tento předmět v náplni školního rozvrhu chyběl. Moje snaha pokračovat v tomto studiu vyústila v to, že jsem český jazyk a literaturu začal od října studovat na filosofické fakultě UK v Praze. Tímto bych chtěl poděkovat paní profesorce Kellnerové, která mé rozhodnutí nejvíce ovlivnila a podnítila mě k dalšímu studiu. V dobrém s úctou a respektem budu na svou profesorku češtiny vzpomínat. Robin Ujfaluši, absolvent školy z r RŮZNÉ Vzpomínka na léto koncem srpna se uskutečnil 10tidenní zájezd do jižní Francie pro zaměstnance školy. Ubytování bylo ve světoznámém přístavním městečku Cannes. Zájezd byl zaměřen rekreačně i jako poznávací. Absolvovali jsme zájezd do kaňonu řeky Verdon, kde jsme se kochali krásami přírody, někteří z nás kaňonem prošli trasu v délce 14 km. Dále jsme uskutečnili poznávací zájezd do Avignonu, Nimes, se zastávkou u Pont du Garde, Arles. Na zpáteční cestě jsme strávili půl dne v Monacu. Dne 16. prosince 1998 od 16:30 18:30 hodin se uskuteční ve školní aule neformální posezení přátel a příznivců obrazů Karla Adámka při příležitosti 2. výročí jeho předčasného úmrtí. OBCHODNÍ AKADEMIE DALŠÍ MÍSTO, KDE SE MŮŽETE NAUČIT CIZÍM JAZYKŮM Již od 1. října 1998 pořádáme jazykové kurzy na OA a SZeŠ v Bruntále. Vyučujeme jazyk anglický i německý. V jazyce anglickém je to kurz pro začátečníky a pro mírně pokročilé, v jazyce německém kurz pro začátečníky a konverzace pro středně pokročilé. Posluchači mají možnost pracovat v jazykových laboratořích se sluchátky, rovněž je zde široká možnost využití videa a počítačů s jazykovými programy. Student má možnost přesně si ověřit svou výslovnost pomocí sinusoidy. V kurzech angličtiny pro začátečníky postupujeme podle učebnice Headway, na jejímž základě se konají přijímací zkoušky na VŠ a skládá se státní zkouška. Pokud máte chuť se učit, přijďte mezi nás. Informace obdržíte na sekretariátě OA a SZeŠ i telefonicky. vyučující AJ 8

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které

Více

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích

Více

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15.

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15. KONKURS Pokyn ministra č. j. 27251/95-42 Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: Pravidelné periodické hodnocení se zavádí od 1. ledna 1996. A to tak, že v roce 1996 platí

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013 Školní rok 2012-2013 Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014. OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014. OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více