M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, Veltrusy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s 190 stavebního zákona, v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal AGEKO, spol. s r.o., IČO , Dušníky nad Vltavou 10, Všestudy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, JVV, spol. s r.o., IČO , Strachov č.p. 16, Lobeček, Kralupy nad Vltavou 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě Veltrusy obsahující SO Komunikace a zpevněné plochy SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek SO Likvidaci splaškových vod (z komerčních areálů) SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B") SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek SO Veřejné osvětlení - (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 279/49, 279/50, 279/52, 279/53, 279/54, 279/61, 279/62, 279/63, 279/64, 279/65, 279/66, 279/67, 279/68, 279/69, 279/70, 279/71, 279/75, 348/1, 348/4, 348/16, 348/17, 1065/1, 1092/1 v katastrálním území Veltrusy. Pozemky dotčené záměrem stavby jsou rozděleny geometrickým plánem /2011 zpracovaný firmou Tesařík a Frank Neratovice. Druh a účel umisťované stavby: - Výstavba 11 skladových areálů v katastrálním území Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě, obsahující: o SO Komunikace a zpevněné plochy o SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek

2 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 2 o SO Likvidace splaškových vod o SO Dešťová kanalizace o SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek o SO Veřejné osvětlení Popis stavby, prostorového řešení a umístění stavby: - SO Komunikace a zpevněné plochy; komunikace bude napojena na silnici č. II/101, v zadní části s provedením točny - je navržena s asfaltovým povrchem, jako obousměrná, o šířce 7,0m, lemovaná jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby šířky 2,0m umístěným vlevo podél komunikace a zeleným pásem šířky 1,0m - délka 405,0m, celková plocha včetně obratiště 3163,0m2 - umístění - na pozemku parc. č. 348/1, 279/75 v katastrálním území Veltrusy a dále po nově utvořených pozemcích parc. č. 348/16, 279/61, 279/62, 279/63 v katastrálním území Veltrusy utvořené GP č /2011 (původně parc. č. 279/49, 279/54, 279/53, 279/52, 279/50 v katastrálním území Veltrusy) - SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek - napojení na stávající vodovodní řad IPE 90 v ulici Pod Horami, v blízkosti křižovatky ulic Palackého a Pod Horami na pozemku parc. č. 1092/1 v katastrálním území Veltrusy, dále na pozemku parc. č. 1065/1 v katastrálním území Veltrusy přes křižovatku ulice Palackého k obchvatu města Veltrusy ve směru na Všestudy, Zlosyň, dále na pozemku parc. č. 1065/1 v katastrálním území Veltrusy při levé straně silnice č. II/101 ve směru na Prahu ke kruhovému objezdu a to v zeleném pásu v souběhu s komunikací a v souběhu se stávající kabelovou trasou NN k navrhovanému areálu, poté zabočí vlevo po nově navrhované komunikaci na pozemku parc. č. 348/1, 279/75 v katastrálním území Veltrusy a dále po nově utvořených pozemcích parc. č. 348/16, 279/61, 279/62, 279/63 v katastrálním území Veltrusy utvořené GP č /2011 k navrhovaným skladovým areálům (původně parc. č. 279/49, 279/54, 279/53, 279/52, 279/50 v katastrálním území Veltrusy) - délka cca 639,0m, z PEHD 110,0x10,0mm - umístění vodovodu - při pravé části navrhované komunikace ve směru od silnice č. II/101 v souběhu s plynovodem a to vlevo od něj - SO Likvidace splaškových vod (z komerčních areálů) - bude realizována pomocí samostatných žump v počtu 11ks, s pravidelným vyprazdňováním vyvážením autocisternou jedenkrát za měsíc - objem 18,0m3 - velikost 3,0x3,0m, hloubka 2,0m - umístění - na pozemku parc. č. 348/1, 279/70, 279/69, 279/49, 279/54, 279/53, 279/52, 279/65, 279/66, 279/67, 279/68 v katastrálním území Veltrusy na pozemku jednotlivých skladových areálů v minimální vzdálenosti 2,0m od navrhované komunikace cca při vjezdu do areálu - SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B") - je navržena pro likvidaci dešťových vod z nové komunikace a to stokou "A" z potrubí DN 300 v délce 211,0m a stokou "B" z potrubí DN 300 v délce 150,0m včetně vsakovacích objektů dešťové kanalizace - V01 DN 350, 4x délka 27,2m včetně usazovací šachty č. 1, umístěné na pozemku parc. č. 248/17 v katastrálním území Veltrusy - V02 DN 350, 4x délka 17,6m včetně usazovací šachty č. 2, umístěné na pozemku parc. č. 279/63 v katastrálním území Veltrusy - Srážkové vody spadlé na jednotlivých parcelách budou likvidovány v místě vsakováním nebo jímány a využity k zavlažování zelených ploch. - SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek - napojení na pozemku parc. č. 348/1 v katastrálním území Veltrusy "T" kusem před stávající regulační stanicí plynu, dále na pozemku parc. č. 348/17 v katastrálním území Veltrusy a to kolmo k nově navrhované komunikaci, dále zabočí vlevo po nově navrhované komunikaci na pozemku parc. č. 348/16, 279/61, 279/62, 279/63 v katastrálním území Veltrusy k navrhovaným skladovým areálům - délka cca 365,0m, IPE 90,0x5,2mm - umístění při pravé části navrhované komunikace ve směru od silnice č. II/101

3 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 3 - SO Veřejné osvětlení - je řešeno napojením na novou již zbudovanou kioskovou trafostanici 22/0,4kV umístěná na pozemku parc. č. 279/71 v katastrálním území Veltrusy s umístěním na pozemcích nově navrhované komunikace - počet stožárů 20ks, sadové 6,0m, jedno dílové s osazením svítidly na výložník - průměrná vzdálenost 35,0m - umístění v zeleném pásu popř. chodníku ve vzdálenosti 0,5m od okraje vozovky na pozemku parc. č. 348/1, 279/75 v katastrálním území Veltrusy a dále po nově utvořených pozemcích parc. č. 348/16, 279/61, 279/62, 279/63 v katastrálním území Veltrusy utvořené GP č /2011 (původně parc. č. 279/49, 279/54, 279/53, 279/52, 279/50 v katastrálním území Veltrusy) - Stavba bude prováděna na etapy. - Pozemky dotčené záměrem stavby jsou rozděleny geometrickým plánem /2011 zpracovaný firmou Tesařík a Frank Neratovice. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna tak, jak je uvedeno v předchozích odstavcích u jednotlivých stavebních objektů (SO) v souladu s grafickou částí situací v měřítku 1 :1000, která je součástí ověřené dokumentace k územnímu řízení a obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Projektová dokumentace pro část SO 100 Komunikace a zpevněné plochy, jejíž součástí je i řešení jejího odvodnění obsažené v části SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B"), bude předložena se žádostí o vydání stavebního povolení Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy, který je příslušným silničním správním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 3. Projektová dokumentace pro část SO 200 Vodovod bude předložena se žádostí o vydání stavebního povolení Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu, neboť se jedná o stavbu vodního díla dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). 4. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí s povolením zřízením sjezdu, které vydal Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy dne pod spis. Zn. MUKV-S 1581/2012/OD č. j. MUKV 22347/2012OD/Pe. 5. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu ze dne spis. Zn. MUKV 22224/2012 OŽP č. j. MUKV 1574/2012/OŽP 1. Zemědělská půda nebude zemědělské prvovýrobě odňata dříve, dokud na základě tohoto souhlasu nebude vydáno stavební povolení. 2. V souladu s ust. 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., (dále jen zákon) o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů a podle 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., (dále je vyhláška) kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF se stanovuje povinnost skrývky ornice v celkovém objemu 902, 0m3 (předběžná bilance skrývky), podle předloženého podkladu pro odnětí. Ornice bude skryta v celé ploše výše uvedené stavby v mocnosti 21cm podle předloženého "Podkladu pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF zpracovaného fy AGRO, Chotutická 1, Praha v červnu 2012". Skrývka svrchního humózního horizontu (ornice) musí být provedena v předstihu tak, aby nedocházelo k jejímu poškození stavbou. Případná deponie v místě stavby před odvozem na místo hospodárného využití musí být mimo dosah stavební činnosti. 3. Provedení skrývky, přemístění a rozhrnutí kulturních vrstev půdy na místě jejího hospodárného využití bude v souladu s ust. 10 vyhlášky provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas s odnětím ze ZPF nebo jeho nástupce. 4. Před vydáním stavebního povolení předloží investor příslušnému stavebnímu úřadu návrh hospodárného využití ornice odsouhlasený orgánem ochrany ZPF MěÚ Kralupy nad Vltavou. Součástí tohoto návrhu musí být seznam pozemků, kam bude skrývka umístěna, v jakém objemu a mocnosti vrstev bude na jednotlivých pozemcích umístěna. V případě, že bude umístěna na další pozemky, také souhlas vlastníka uvedených pozemků s uvedeným záměrem, výpis z katastru nemovitostí těchto pozemků (skrývka musí být umístěna na pozemky horší, popř. stejnou kvalitou půdy dle BPEJ).

4 Č.j. VÚP/01346/12/P str Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytyčení hranic trvalého záboru zemědělské půdy, současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic záboru tak, aby nedocházelo k poškozování okolních pozemků v průběhu stavby. Stavbou nesmí dojít k omezení vstupu na sousední pozemky. 6. V souladu s ust. 9 odst. 6 písm. d) zákona bude z odnímané plochy zaplacen odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Odvod za trvalé odnětí bude v souladu s ust. 11 odst. 10 zákona zaplacen jednorázově. Odvod zaplatí žadatel. Výše odvodu bude stanovena na základě upřesněného výpočtu odvodu, který předloží žadatel v rámci řízení o předepsání odvodu. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF Městského úřadu Kralupy nad Vltavou po nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů. Předběžný výpočet odvodů byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. 7. Do jednoho měsíce po vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu investor předloží upřesněný výpočet odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy a další podklady pro předání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 8. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřením kulturních vrstev povede žadatel protokol (Pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ust. 10 odst. 2 vyhlášky. Tento deník investor předloží při kolaudačním řízení, jako doklad o využití skrývaných vrstev. V případě nedodržení podmínek uložených ve stavebním povolení nemůže být vydán kolaudační souhlas. 6. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývajících ze souhrnného vyjádření Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí ze dne zn. MUKV 9517/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: - Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových poměrů dotčeného území. Podle 5 odst. 3 vodního zákona jsou stavebníci při provádění staveb nebo jejich změn užívání povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu vodním zákonem (dle předložené dokumentace napojením na vodovod, odpadní vody - akumulace v bezodtokových jímkách s vyvážením) a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosferických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem. Zasakovací objekty k jednotlivým budovám nutno umístit a realizovat tak, aby jejich činností nedocházelo k nadměrnému zamokření sousedních pozemků jiných vlastníků a jejich dostatečnou kapacitu doložit hydrotechnickým výpočtem. Konkrétní provedení bude předmětem samostatných vyjádření před vydáním stavebního povolení na jednotlivé stavby. - Požadujeme vsakovací zařízení navrhnout v souladu s ČSN Dešťová kanalizace, pokud odvodňuje pouze zpevněné plochy komunikací a chodníků, je ve smyslu zákona o pozemních komunikacích jejich součástí, nikoliv stavbou vodního díla. K připojení na vodovod pro veřejnou potřebu je třeba doložit souhlasné stanovisko jeho provozovatele. Jímka na odpadní vodu není stavbou vodního díla, musí však být nepropustná a její vlastník je povinen na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP doložit způsob likvidace odpadních vod ( 38 odst. 6 vodního zákona). Ke kolaudaci stavby nutno předložit doklad o zkoušce těsnosti jímek a doklad, jak budou odpadní vody z jímek likvidována(např. smlouva na vyvážení na ČOV apod.). Případná čistírna odpadních vod je podle 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona stavbou vodního díla, jehož stavbu a případné na ní navazující nakládání s vodami (tj. vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (viz. ust. 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona povoluje příslušný vodoprávní úřad, kterým je odbor ŽP Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Projektová dokumentace na ČOV musí být zpracovaná oprávněnou osobou (autorizovaný inženýr/technik pro stavby vodního hospodářství) a v rámci projektové dokumentace musí být dořešeno, kam budou vypouštěny předčištěné odpadní vody. Požadujeme, aby investor prověřil možnost areálu napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu. - Likvidace splaškových odpadních vod akumulací v nepropustných jímkách s následným vyvážením není v rozporu s vodním zákonem, nicméně doporučujeme celý areál řešit výstavbou ČOV a jímky považovat jako stavbu dočasnou i s přihlédnutím k vznikajícím budoucím provozním nákladům. Provoz ČOV je ekonomicky výhodnější než vyvážení samostatných jímek.

5 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 5 - Tiskopisy příslušných žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách Města Kralupy nad Vltavou (www.mestokralupy.cz) v záložce Dokumenty ke stažení - odbor životního prostředí. Náležitosti a přílohy k žádostem viz. vyhláška č. 432/2001 Sb., v platném znění. 2. Z hlediska zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: - Nesmí dojít k zásahu ani ohrožení funkčního interakčního prvku, který je na pozemku parc. č. 267/1 v katastrálním území Veltrusy. 7. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org. ze dne č.j. 184/11/KSÚS/MHT/KOS 1. Technické řešení připojení nové komunikace a uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, Krajské správy a údržby Středočeského kraje bude řešeno po předložení projektové dokumentace pro stavební řízení na uvedenou stavbu. 8. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývající z vyjádření Středočeské vodárny a.s. ze dne č.j. P Pro vodovodní řad bude použit materiál HDPE 90x5,4mm SDR V projektové dokumentaci není technicky řešeno zakončení vodovodního potrubí. Zakončení vodovodu bude řešeno dle ČSN Navrhování vodovodního potrubí. Kompletní dokumentace vodovodu včetně řešení vodovodních přípojek je nutno předložit k vyjádření Středočeským vodárnám, a.s. 3. Při zpracování dalšího stupně dokumentace požadujeme dodržet "Všeobecné podmínky", platné pro vodohospodářské stavby a "Všeobecné podmínky pro vodovodní přípojky", které tvoří nedílnou součástí tohoto vyjádření. 4. Při zpracování projektové dokumentace žádáme respektovat zásady uvedené v dokumentu "Technický standard", který je k dispozici na 5. Vodovodní řad musí vést po obecních pozemcích či pozemcích investora. 9. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývající z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne č.j Další stupeň projektové dokumentace plynárenského zařízení bude zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN až 4, ČSN EN 12327, ČSN , TP G , TPG a Metodickým pokynem společnosti RWE GasNet, s.r.o. - Zásady pro výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. Tento interní předpis je k dispozici na Stavba plynárenského zařízení musí mít návaznost na územní plán obce. 2. Součástí projektové dokumentace bude i majetkoprávní část, která bude obsahovat : přehled stavbou dotčených pozemků, výpis z katastru nemovitostí, situaci vedení nově budovaného plynárenského zařízení, uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na veškeré stavbou dotčené pozemky a to ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. Vzory smluv jsou k dispozici na Kontaktní osobou pro uzavření uvedených smluv je paní Markéta Kaňková, tel , 3. Majetkoprávní vypořádání stavby plynárenského zařízení bude řešeno podle Smlouvy budoucí kupní (nájemní), která bude uzavřena mezi RWE GasNet, s.r.o. a investorem před odsouhlasením projektové dokumentace pro stavební řízení. 4. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle energetického zákona. 5. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 1) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení tohoto zařízení v terénu. Žádost bude podána minimálně 7 dní předem. Při žádosti o

6 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 6 vytýčení bude uváděno č.j. vyjádření k příslušné stavbě. Bez přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena norma ČSN , TPG tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 8) v případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození stávajícího plynárenského zařízení bude ihned ohlášeno na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením, 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy; vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG , 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení, 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení, b 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení, 16) při použití nákladních automobilů, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení, uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Ochranné pásmo NTL a STL plynovodu a přípojky je v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1,0m.Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4,0m, technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4,0m, elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1,0m. 17) Je zakázána výsadba trvalých porostů ve volném pruhu o min. šířce 2,0m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20cm nad povrch plynovodu. Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje 69 energetického zákona. 10. Investor stavby zajistí splnění podmínek vyplývající z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne č.j /11

7 Č.j. VÚP/01346/12/P str Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2. žadatel byl srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě - Milan Kašák, tel , (dále jen POS) 2. Žadatel je oprávněn kontaktovat POS v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze SEK a její dokumentaci pracoviště Telefónica O2 na lince Je nutno dodržet podmínky SEK společnosti Telefónica O2. I. Obecná ustanovení 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (vč. doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) ve vlastnictví Telefónica o2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právním i předpisy, technickými a odbornými normami (vč. doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo "vyjádření", k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová a hloubková, činí +/-30cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit proti prověšení, poškození či odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních i předpisů, technických a odborných norem (vč. doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2. 9. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací a to až do doby než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (vč. ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1,0m od NVSEK. 12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

8 Č.j. VÚP/01346/12/P str Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochranou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1,0m. 15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit dočasné, př. trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (vč. doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15,0m nad zemským povrchem a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atp.) nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 4. Pokud v zájmovém území stavby se nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK č. do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Přeložení SEK 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. 3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen uzavřít smlouvu se společností Telefónica O2"Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". VI. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu vjezdu či sjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické jak 1,0m. V opačném případě je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen v místech křížení PVSEK s podzemnímu komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK se zákonnými předpisy ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5m na každou stranu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel min. vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení PVSEK.

9 Č.j. VÚP/01346/12/P str Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 6. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: v případě plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2,0m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší 2,0m,neumísťovat nad kabelovou trasou v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně, projednat nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5m od kabelovodu). 7. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí platnosti "vyjádření" nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení; je třeba požádat o nové "vyjádření". III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Stavební úřad v průběhu celého územního řízení zamítá tyto námitky: Písemná námitka účastníka řízení k územnímu řízení ze dne při veřejném ústním projednání učiněná Janou Pettinger, nar , Jankou Morávkovou, nar a Mariánem Pettingerem, nar , všichni adresou Pod Horami 600, Veltrusy, vlastníci sousedního pozemku parc. č. 376/4 v k.ú. Veltrusy, spočívající v tom, citace: Nesouhlasíme s umístěním komunikací a inženýrských sítí, vzhledem k tomu, že nesouhlasíme s výstavbou 11 skladových areálů. Současně se domníváme, že řízení je zcela účelově rozděleno na části, kdy nejprve budou umístěny komunikace a následně nebudeme moci ovlivnit umístění 11 skladových areálů. Ke svému nesouhlasu uvádíme následující důvody našeho záporného stanoviska: V blízkosti našeho rodinného domu se nachází intenzívní průmyslová výroba, kdy při nevhodných klimatických podmínkách dochází již dnes k překračování imisních, emisních i hlukových limitů. Výstavba 11 skladových areálů je takového rozsahu, že se domníváme, že zcela určitě dojde ke zhoršení podmínek k našemu bydlení. Současně v územním řízení pro umístění komunikací není řešena otázka navýšení zátěže při provozu automobilové dopravy, zvýšení prašnosti, hluku i zápachu. Není zcela jednoznačně určeno, k jakému účelu budou haly sloužit a jakým způsobem budou využívány, přičemž vyřešení této otázky je pro nás klíčovým. Domníváme se, že nejprve by v územním řízení měly být řešeny skladové areály a až následně komunikace a inženýrské sítě nebo nejpozději současně společně. Jelikož se jedná o poměrně velký záměr blíže nespecifikovaný a ještě v blízkosti průmyslové výroby, domníváme se, že mělo být provedeno zjišťovací řízení v rámci zjištění vlivů na životní prostředí - EIA. Požadujeme, aby bylo zcela jednoznačně prokázáno, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění naší pohody bydlení zejména s přihlédnutím k hlučnosti, prašnosti a zápachu. Toto požadujeme prokázat ještě před umístěním stavby a to i komunikací. Současně se domníváme, že jelikož dojde ke zvýšení zastavěných ploch, může dojít k ovlivnění odtoku tohoto území. Požadujeme doložit posudkem, že nedojde k zatápění nemovitostí v našem vlastnictví vlivem stavby. Současně je navržená stavba v blízkosti hydraulické ochrany podzemních vod, která slouží k ochraně města Veltrusy před možným šířením znečištění z areálu závodu podzemní vodou a změnou odtokových poměrů může být ovlivněna tato ochrana. Již dnes nemůžeme pro vlastní potřebu využívat vlastní studnu. Závěrem konstatujeme, že na základě výše uvedených skutečností nesouhlasíme s umístěním komunikací a inženýrských sítí pro 11 skladových areálů, jelikož územní řízení je zcela účelové a zavádějící, se zamítá. Písemné vyjádření připomínky účastníka řízení k veřejnému projednávání k záměru podané dne č.j. 2778/12/SÚ Městem Veltrusy, IČ , Palackého 9, Veltrusy, spočívající v požadavku, aby stavební úřad důsledně vyžadoval splnění nejpřísnějších podmínek pro výstavbu v této oblasti vyplývajících z územního plánu města Veltrusy, zejména podmínek týkajících se druhu zástavby, procenta zastavěnosti, směrování dopravy zejména směrem na II/608, resp. D8. Dále pak všechny podmínky uvedené v územním plánu. Technická část na str "Zvláštní podmínky povolování staveb" - základním požadavkem je nezvyšování zátěže a uchování a zlepšování obytného prostředí a na str " Funkce jako maximální zátěž území" a ještě dále všechny podmínky uvedené na str. 41 pro lokalitu "V Rovném. Dále žádají, aby byla zejména na straně celého areálu směrem k zastavěné části města vysázena ochranná zeleň pro zamezení nepříznivých vlivů, zejména hluku a prašnosti. Dále pak žádají, aby v zájmu ochrany zdraví občanů a bezpečnosti silničního provozu byla zřízena komunikace pro pěší - chodník, a to od křižovatky místní komunikace Palackého a silnice 101/II až ke sjezdu k areálu, kde už je chodník součástí projektu, se zamítá. Námitka účastníka řízení vznesená ústně a zapsaná do protokolu z veřejného ústního jednání dne Janou Špínovou, nar , Františkem Frančíkem, nar , oba adresou Ciolkovského č.p. 845/16, Praha 6, Františkem Hofmanem, nar , Jiřinou Hofmanovou, nar , oba adresou

10 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 10 Masarykova 615, Kralupy nad Vltavou, spoluvlastníky sousedního pozemku parc. č. 347 v k.ú. Veltrusy, spočívající v zajištění oplocení stávající zahrádek na pozemku č. 347 v katastrálním území Veltrusy, kde toto oplocení navrhují jako plnou, neprůhlednou stěnu, se zamítá. Písemné námitky a připomínky podané účastníkem řízení dne a dne Janou Pettinger, nar , Pod Horami 600, Veltrusy, spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 376/4 v k.ú. Veltrusy spočívající v tomto: 1. Soulad se stávajícím územním plánem(up)? Lokalita V Rovném je určena pro převažující funkci obytnou pro bydlení. A. UP str V územích s převažujícími činnostmi produkčními není bydlení vyloučeno, je však obdobně jako podnikatelské činnosti v území převážně obytném povahy podpůrné a doplňkové. Výstavbou 11 skladovacích areálů dojde k dalšímu zatížení lokality objekty pro produkci, jelikož již v lokalitě V Rovném jsou produkční areály. Lokalita tak nebude plnit svoji funkci převážně obytnou. Zde je rozpor s platným UP.. B. UP str. 36 V plochách pro bydlení jsou podpůrně a podmíněně přípustné též činnosti a stavby obvyklé a přípustné v plochách pro produkci a to zejména činnosti a stavby pro maloobchod i velkoobchod; podmíněná přípustnost umístění takových činností a staveb musí být prokázána v územním řízení, pokud není výjimečně stanoveno územním plánem ověření podmíněné přípustnosti podrobnějším územně plánovací dokumentací nebo podkladem. jak je to prokázáno? existuje nějaká zpráva, pokud ne, požadujeme její vypracování. C. str. 49: V lokalitě je převažující funkce obytná s tím, že je možná produkce, která ale bude splňovat nároky na zástavbu v obytném území. Je možný provoz skladů. Doporučená je tichá, zelená produkce, například zahradnictví. záměrem je vybudování 11 skladovacích areálů, které budou mít za následek, že jedna z mála rozvojových oblastí Veltrus bude zablokována průmyslovou výstavbou. Lokalita tak nebude plnit svoji funkci převážně obytnou. Zde je rozpor s platným UP. D. str. 49: jak je projekt v souladu s: V části lokality, která leží v ochranném pásmu výrobního areálu Kaučuk, musí být respektovány jeho podmínky vyhlášené referátem regionálního rozvoje OkÚ Mělník vyhláškou č. 00/RRR/558-1/ÚP dne a účinného od a vyhláškou č. 7835/2002 /RRR požadujeme zprávu která zhodnotí zda je projekt v souladu s výše uvedenými podmínkami. Námitka bod 1. písm. A) D) se zamítá. E. str.49 Město Veltrusy je z hlediska funkcí převážně stabilizováno. Zástavba je v této lokalitě žádoucí, ale vzhledem k velké kumulaci chemické výroby v průmyslovém areálu Kaučuk, omezena Zvláštní podmínky povolování staveb na území města Veltrusy : Vzhledem k současnému stavu je však základním požadavkem města nezvyšování zátěže a uchování a zlepšování obytného prostředí. (str. 24 UP) stanovisko Policii je že bude vysoká dopravní zátěž, proto je nutný odbočovací pruh ze směru z obce, kolik aut denně počítá v lokalitě? Silnice je dimenzována na aut viz. zpráva Mopex str. 11. proč je tam odbočovací pruh? Jaká je plánovaná dopravní zátěž celé lokality? Dle našeho názoru je celý plánovaný záměr 11 skladovacích areálů v rozporu s UP. Realizací následných skladovacích areálů dojde ke zvýšenému dopravnímu zatížení lokality a Veltrus, což dokazuje zpráva policie (ze dne ), která požaduje rozšíření stávající komunikace II/101. Požadujeme zpracování hlukové studie a studie zabývající se zvýšením dopravní zátěže. Námitka se zamítá. 2. Připojujeme se k požadavkům města ze dne realizovat ochrannou zeleň a chodník pro pěší podél silnice II/10, se zamítá. 3. Žádáme o vypořádání se s podmínkami od Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne (č.j /2013/KUSK; stavební úřad provedl nápravu pochybení uvedených v citovaném rozhodnutí odvolacího orgánu a znovu posoudil žádost z hlediska souladu s platným územním plánem. 4. Neplatná stanoviska dotčených orgánů - jelikož již nejsou platná stanoviska některých dotčených orgánů a firem, které se účastní procesu územního řízení, žádáme o jejich aktualizaci (viz. níže). Některá stanoviska dokonce pozbyla platnosti v okamžiku vydání územního rozhodnutí dne dne skončila platnost vyjádření Krajské správa a údržby silnic Středočeského kraje

11 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 11 dne skončila platnost stanoviska RWE dne skončila platnost stanoviska Čez Distribuce a.s. dne skončila platnost stanoviska Středočeské vodárny a.s. dne skončila platnost stanoviska SITEL, spol. s r.o. dne skončila platnost stanoviska GTS Czech s.r.o. dne skončila platnost stanoviska UPC Česká republika, a.s., se zamítá. Ústní připomínka uplatněná při veřejném ústním jednání dne účastníkem řízení p. Václavem Šťastným, nar , adresou Seifertova 481, Veltrusy, která spočívala v možnosti napojení pozemků v jeho vlastnictví na nově zbudovanou technickou a dopravní infrastrukturu, se zamítá. Stavební úřad plně vyhověl těmto námitkám: - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. písemné vyjádření dne č.j. 184/11/KSÚS/MHT/KOS; vyhověno v podmínce č. 7 ve výrokové části tohoto rozhodnutí - Středočeské vodárny a.s. písemné vyjádření dne č.j. P ; vyhověno v podmínce č. 8 ve výrokové části tohoto rozhodnutí - RWE Distribuční služby, s.r.o.- písemné vyjádření dne č.j ; vyhověno v podmínce č. 9 ve výrokové části tohoto rozhodnutí - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. písemné vyjádření dne č.j /11; vyhověno v podmínce č. 10 ve výrokové části tohoto rozhodnutí Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: AGEKO, spol. s r.o., Dušníky nad Vltavou 10, Všestudy, Vojkovice JVV, spol. s r.o., Strachov č.p. 16, Lobeček, Kralupy nad Vltavou 1 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě obsahující SO Komunikace a zpevněné plochy, SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek, SO Likvidaci splaškových vod (z komerčních areálů), SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B"), SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek a SO Veřejné osvětlení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti v termínu do a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Dne obdržel stavební úřad od Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy rozhodnutí ze dne pod č.j. MUKV 22347/2012OD/Pe s povolením zřízení sjezdu pro připojení sousední nemovitosti v rámci výstavby 11 skladových areálů v k.ú Veltrusy zřízením sjezdu ze silnice č. II/101. Následně dne pod č.j /12/SÚ stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol pod č.j /12/SÚ. Stavební úřad citované oznámení vyvěsil na úřední desku úřadu a zároveň elektronicky dne a sejmul dne Den doručení veřejnou vyhláškou je patnáctý den po dni vyvěšení, tj. dne Do konání veřejného ústního jednání bylo dne , tj. v zákonné lhůtě, podáno písemné vyjádření nazv. jako Vyjádření k veřejnému projednávání k záměru 11 skladových hal Ageko, podané Městem Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy, spočívající v požadavku, aby stavební úřad důsledně vyžadoval splnění nejpřísnějších podmínek pro výstavbu v této oblasti vyplývajících z územního plánu města Veltrusy, zejména podmínek týkajících se druhu zástavby, procenta zastavěnosti, směrování dopravy zejména směrem na II/608, resp. D8. Dále pak všechny podmínky uvedené v územním plánu. Technická část na str "Zvláštní podmínky povolování staveb" - základním požadavkem je nezvyšování zátěže a uchování a zlepšování obytného prostředí a na str " Funkce jako maximální zátěž území" a ještě dále všechny podmínky uvedené na str. 41 pro lokalitu "V Rovném. Dále žádali, aby byla zejména na straně celého areálu směrem k zastavěné části města vysázena ochranná zeleň pro zamezení nepříznivých vlivů, zejména hluku a prašnosti. Dále pak žádali, aby v

12 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 12 zájmu ochrany zdraví občanů a bezpečnosti silničního provozu byla zřízena komunikace pro pěší - chodník, a to od křižovatky místní komunikace Palackého a silnice 101/II až ke sjezdu k areálu, kde už je chodník součástí projektu. Toto citové vyjádření je součástí protokolu z veřejného ústního jednání dne č.j /12/SÚ. Při veřejném ústním jednání, které se konalo dne podal písemnou námitku, která je součástí protokolu pod č.j /12/SÚ zapsaného při tomto ústním jednání, účastník územního řízení - Jana Pettinger, nar , Janka Morávková, nar , a Marián Pettinger, nar , všichni adresou Pod Horami 600, Veltrusy, kteří jsou vlastníky sousedního pozemku parc. č. 376/4 v k.ú. Veltrusy. Námitky spočívaly v tom, že: Nesouhlasíme s umístěním komunikací a inženýrských sítí, vzhledem k tomu, že nesouhlasíme s výstavbou 11 skladových areálů. Současně se domníváme, že řízení je zcela účelově rozděleno na části, kdy nejprve budou umístěny komunikace a následně nebudeme moci ovlivnit umístění 11 skladových areálů. Ke svému nesouhlasu dále uvedli následující důvody jejich záporného stanoviska: V blízkosti našeho rodinného domu se nachází intenzívní průmyslová výroba, kdy při nevhodných klimatických podmínkách dochází již dnes k překračování imisních, emisních i hlukových limitů. Výstavba 11 skladových areálů je takového rozsahu, že se domníváme, že zcela určitě dojde ke zhoršení podmínek k našemu bydlení. Současně v územním řízení pro umístění komunikací není řešena otázka navýšení zátěže při provozu automobilové dopravy, zvýšení prašnosti, hluku i zápachu. Není zcela jednoznačně určeno, k jakému účelu budou haly sloužit a jakým způsobem budou využívány, přičemž vyřešení této otázky je pro nás klíčovým. Domníváme se, že nejprve by v územním řízení měly být řešeny skladové areály a až následně komunikace a inženýrské sítě nebo nejpozději současně společně. Jelikož se jedná o poměrně velký záměr blíže nespecifikovaný a ještě v blízkosti průmyslové výroby, domníváme se, že mělo být provedeno zjišťovací řízení v rámci zjištění vlivů na životní prostředí - EIA. Požadujeme, aby bylo zcela jednoznačně prokázáno, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění naší pohody bydlení zejména s přihlédnutím k hlučnosti, prašnosti a zápachu. Toto požadujeme prokázat ještě před umístěním stavby a to i komunikací. Současně se domníváme, že jelikož dojde ke zvýšení zastavěných ploch, může dojít k ovlivnění odtoku tohoto území. Požadujeme doložit posudkem, že nedojde k zatápění nemovitostí v našem vlastnictví vlivem stavby. Současně je navržená stavba v blízkosti hydraulické ochrany podzemních vod, která slouží k ochraně města Veltrusy před možným šířením znečištění z areálu závodu podzemní vodou a změnou odtokových poměrů může být ovlivněna tato ochrana. Již dnes nemůžeme pro vlastní potřebu využívat vlastní studnu. Závěrem konstatujeme, že na základě výše uvedených skutečností nesouhlasíme s umístěním komunikací a inženýrských sítí pro 11 skladových areálů, jelikož územní řízení je zcela účelové a zavádějící. Další námitka byla vznesená ústně a byla zapsaná do protokolu č.j /12/SÚ z veřejného ústního jednání dne Jedná se o námitku účastníka řízení vznesenou Janou Špínovou, nar , Františkem Frančíkem, nar , oba adresou Ciolkovského 845/16, Praha 6, Františkem Hofmanem, nar , Jiřinou Hofmanovou, nar , oba adresou Masarykova 615, Kralupy nad Vltavou, kteří jsou vlastníky sousedního pozemku parc. č. 347 v k.ú. Veltrusy, spočívající v tom, aby bylo zajištěno oplocení u stávajících zahrádek na pozemku č. 347 v katastrálním území Veltrusy. Toto oplocení navrhli jako plnou, neprůhlednou stěnu. Veřejnost Občané Veltrus se vyjádřila při veřejném ústním jednání dne , kde podala písemné Předběžné podmínky občanů pro schválení výstavby, spočívající v založení zeleného pásu (trvale zelené stromy a keře) na svahu na pozemku parc. č. 276/1 v katastrálním území Veltrusy v šíři minimálně 12m + zelený pás stromů a keřů minimálně 20m (na přilehlých pozemcích dotčených výstavbou hal). Zajistit, aby osvětlení hal nebylo nasměrováno do bytové zástavby. Zahloubení celé lokality do hloubky 2m (vytěžení prostoru písku), tak, aby nebylo zatěžováno okolí prachem a pískem. Striktně stanovit maximální výšku budov tak, aby nepřesahovala zelenou zónu a snažit se umístit haly co nejdále od zástavby Veltrus. Výstavba musí být nejblíže 35m od okraje zelené zóny ve směru od bytových jednotek. Trvat na vjezdu/výjezdu z lokality na silnici č. II/101 přes pozemek parc. č. 348/1 (eventuálně ještě blíže ke kruhovému objezdu). Striktně trvat na tom, aby v územním rozhodnutí bylo určeno, pro co nesmí být haly využívány, respektive pro co smějí. Vymezit provozní dobu tak, aby neomezovala okolní život a natožpak noční klid. Podmínit vydání stavebních povolení veřejnoprávním projednáním. Tyto podmínky jsou součástí protokolu č.j /12/SÚ z veřejného ústního jednání.

13 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 13 Další písemnými připomínkami k územnímu řízení z řad veřejnosti jsou Připomínky k územnímu řízení pro výstavbu 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy komunikace a inženýrské sítě Veltrusy, které podala Ing. Marta Baránková, nar , adresou Pod Horami 561, Veltrusy, při veřejném ústním jednání dne , spočívající v tomto: Před rokem 2011 při projednávání nového územního plánu dali voliči jednoznačně najevo, že si na pozemcích v katastrálním území Veltrusy nepřejí žádné skladové haly, třídičky odpadu, kompostárny a podobně. Z oznámení není patrné, jaký prospěch by to občanům a městu přineslo. Daně z této činnosti by šly pravděpodobně do firmy, což jsou Kralupy nad Vltavou a Všestudy. Takže městu Veltrusy by zůstaly problémy s výstavbou a následného provozu. Z oznámení zatím není patrné, co se v těchto halách bude skladovat nebo vyrábět, vliv na životní prostředí, studie EIA, jaká bude dopravní zátěž řešení?, dopad na množství a kvalitu podzemních vod, budou studny ve Veltrusech zase prázdné?, co protihluková stěna? Bude realizován a vysázen široký zalesňovací pás, který od těchto hal oddělí Villapark? Kdo uhradí majitelům pokles ceny jejich nemovitostí, které mají mnozí na půjčku. Pod pozemky je systém závlah Vltava zruší se? Na čí náklady? Je to vůbec možné? Jak bude řešeno zavlažování hřiště AFK z těchto závlah (středisko Dřínov). Nevede náhodou pod zmíněnými pozemky ropovod či produktovod z Benziny Roudnice n. Lab., nebo Spolany Neratovice do Kaučuku? Co ochranné pásmo? Doporučujeme projednání záměru výstavby 11 hal odložit a vypsat referendum spolu s krajskými volbami či odděleně. Je to velmi vážné rozhodnutí, které musí odsouhlasit občané nikoliv zastupitelstvo. Občané zůstávají, ale zastupitelstvo nemusí. Tyto připomínky jsou opět součástí protokolu č.j /12/SÚ z veřejného ústního jednání. Dne pod č.j /12/SÚ vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě Veltrusy obsahující SO Komunikace a zpevněné plochy, SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek, SO Likvidaci splaškových vod (z komerčních areálů), SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B"), SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek, SO Veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 279/49, 279/50, 279/52, 279/53, 279/54, 279/61, 279/62, 279/63, 279/64, 279/65, 279/66, 279/67, 279/68, 279/69, 279/70, 279/71, 279/75, 348/1, 348/4, 348/16, 348/17, 1065/1, 1092/1 v katastrálním území Veltrusy. Pozemky dotčené záměrem stavby byly rozděleny geometrickým plánem č /2011 zpracovaný firmou Tesařík a Frank Neratovice. Stavební úřad se ve vydaném rozhodnutí zabýval jak posouzením z hlediska záměru navrhovatele k platnému územnímu plánu obce - v jaké lokalitě je záměr navržen, zda-li je daný záměr pro lokalitu vhodný. Dále se zabýval i dalšími hledisky - zda jsou v lokalitě ochranná pásma, jaké stavby v ochranném pásmu je možno stavět, jaké stavby jsou nežádoucí, jaká je možnost zastavění pozemků. Dalšími hlediska bylo napojení nově navrhované komunikace na stávající silnici č. II/101( dne č.j. MUKV-S 1581/2012/OD vydal Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy rozhodnutí s povolením zřízení sjezdu), k záboru zemědělské půdy (dne č.j. MUKV 22224/2012 OŽP vydal orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko s udělením souhlasu s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu ). Nakonec se stavební úřad zabýval i otázkou vlivů posouzení záměru navrhovatele na životní prostředí, tzv. EIA, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Po posouzení podle Přílohy č. 1 k citovanému zákonu kategorie II. je zřejmé, že rozsah a druh navrhované stavby není v tabulce uveden, a tudíž nevyžaduje ani zjišťovací řízení. Rovněž je tomu v kategorii I., kde záměr stavby není uveden a kdy tento záměr již vždy podléhá jejímu posouzení. Stavební úřadem dále navázal i na stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. V posuzovaném případě vydal tento správní orgán, kterým je Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí souhrnné vyjádření dne pod č.j. MUKV 9517/2012, ve kterém se kladně vyjádřil ohledně záměru, který je nyní předmětem územního řízení. Tento orgán posoudil všechny relevantní okolnosti a poté shledal, že zamýšlený záměr je v souladu se všemi okolnostmi, které se týkají ochrany přírody a krajiny v dané lokalitě. Tento orgán pouze uvedl, že na pozemku parc. č. 276/1 v katastrálním území Veltrusy nesmí dojít k zásahu ani ohrožení funkčního interakčního prvku. V případě, že by tento orgán dospěl k závěru, že záměr je nutno posoudit také z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zcela jistě by toto uvedl v citovaném souhrnném vyjádření, popřípadě by toto vyjádření podmínil vydáním stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb. Z hlediska dalších staveb, které budou povolovány v dalších etapách, navazujících na tuto stavbu, tzn. vlastní skladové areály, budou povolovány vždy jednotlivě (samostatně) a to v územní řízení o umístění stavby a poté ve stavebním řízení. Po posouzení všech těchto aspektů dospěl stavební úřad k jednoznačnému závěru, že navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem, byly splněny všechny zákonné předpoklady, a proto vydal územní rozhodnutí.

14 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 14 Okruh účastníků pro vydání citovaného územního rozhodnutí dne pod č.j /12/SÚ stavební úřad stanovil podle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona. Byl jím navrhovatel (Ageko, spol s r.o. a JVV, spol. s r.o.) a obec (Město Veltrusy), na jejímž území má být požadovaný záměr stavby uskutečněn. Dalšími účastníky územního řízení byli účastníci podle ust. 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (Ing. Petr Hurdík, Město Veltrusy, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Středočeské vodárny, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.) a písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Atletický fotbalový klub Veltrusy, Vlasta Bakalová, Josef Richter, Václav Šťastný, Jiří Zach, Jana Špínová, František Frančík, František Hofman, Jiřina Hofmanová, Služby, stavby, montáže, spol. s r.o., Pozemkový fond České republiky, Jana Pettinger, Janka Morávková, Marián Pettinger, RoBiN OIL s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.). Dne pod č.j /12/H podal odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí ze dne pod č.j /12/SÚ pouze ve dvojím vyhotovení, v předepsané lhůtě pro podání odvolání, účastník řízení Jana Pettinger, nar , Janka Morávková, nar , Marián Pettinger, nar , všichni adresou Pod Horami 600, Veltrusy, která spočívala v tomto: Nesouhlasíme s umístěním komunikací a inženýrských sítí, vzhledem k tomu, že nesouhlasíme s výstavbou 11 skladových areálů. Současně se domníváme, že řízení je zcela účelově rozděleno na části, kdy nejprve budou umístěny komunikace a následně nebudeme moci ovlivnit umístění 11 skladových areálů. Ke svému nesouhlasu dále uvedli následující důvody jejich záporného stanoviska: V blízkosti našeho rodinného domu se nachází intenzívní průmyslová výroba, kdy při nevhodných klimatických podmínkách dochází již dnes k překračování imisních, emisních i hlukových limitů. Výstavba 11 skladových areálů je takového rozsahu, že se domníváme, že zcela určitě dojde ke zhoršení podmínek k našemu bydlení. Současně v územním řízení pro umístění komunikací není řešena otázka navýšení zátěže při provozu automobilové dopravy, zvýšení prašnosti, hluku i zápachu. Není zcela jednoznačně určeno, k jakému účelu budou haly sloužit a jakým způsobem budou využívány, přičemž vyřešení této otázky je pro nás klíčovým. Domníváme se, že nejprve by v územním řízení měly být řešeny skladové areály a až následně komunikace a inženýrské sítě nebo nejpozději současně společně. Jelikož se jedná o poměrně velký záměr blíže nespecifikovaný a ještě v blízkosti průmyslové výroby, domníváme se, že mělo být provedeno zjišťovací řízení v rámci zjištění vlivů na životní prostředí - EIA. Požadujeme, aby bylo zcela jednoznačně prokázáno, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění naší pohody bydlení zejména s přihlédnutím k hlučnosti, prašnosti a zápachu. Toto požadujeme prokázat ještě před umístěním stavby a to i komunikací. Současně se domníváme, že jelikož dojde ke zvýšení zastavěných ploch, může dojít k ovlivnění odtoku tohoto území. Požadujeme doložit posudkem, že nedojde k zatápění nemovitostí v našem vlastnictví vlivem stavby. Současně je navržená stavba v blízkosti hydraulické ochrany podzemních vod, která slouží k ochraně města Veltrusy před možným šířením znečištění z areálu závodu podzemní vodou a změnou odtokových poměrů může být ovlivněna tato ochrana. Již dnes nemůžeme pro vlastní potřebu využívat vlastní studnu. Závěrem konstatujeme, že na základě výše uvedených skutečností nesouhlasíme s umístěním komunikací a inženýrských sítí pro 11 skladových areálů, jelikož územní řízení je zcela účelové a zavádějící. Dne odvolatelé doplnili podané odvolání o patřičný počet vyhotovení, tzn. o další 3 vyhotovení. Dne obdržel stavební úřad odvolání proti rozhodnutí ze dne pod č.j /12/SÚ od Občanského sdružení Veltrusy, IČ , se sídlem Lomená 768, Veltrusy, zastoupené jejím předsedou Ing Martinem Dykastem, nar , Jahodová 741, Veltrusy. Přílohou podaného odvolání byl Zápis ze schůze Občanského sdružení Veltrusy konané dne a jeho Stanovy s potvrzením registrace na Ministerstvu vnitra ČR dne pod č.j /12-R. Dne pod č.j /12/SÚ vyzval stavební úřad účastníky řízení, aby se v uvedené lhůtě vyjádřili k podanému odvolání účastníka Jany Pettinger, Janky Morávkové a Mariána Pettiger, které přiložil přílohou citované výzvy. Zároveň pod č.j /12/SÚ vydal stavební úřad rozhodnutí, ve kterém odvolatele Občanské sdružení Veltrusy, IČ , se sídlem Lomená 768, Veltrusy proti vydanému územnímu rozhodnutí ze dne pod č.j /12/SÚ jako nepřípustné zamítl. Důvodem zamítnutí odvolání bylo toto: - Stavební úřad se ve svém rozhodnutí odkazuje na 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin, ve znění pozdějších předpisů, kdy je Občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.

15 Č.j. VÚP/01346/12/P str Občanské sdružení Veltrusy se ve svém odvolání ze dne odkazuje na 84 správního řádu, že: Ve lhůtě 30 dnů od data kdy jsme se dozvěděli o výše uvedeném vydaném rozhodnutí, tj. od data naší registrace ze dne , nelze v tomto případě použít, protože nebylo účastníkem řízení. - Občanské sdružení Veltrusy bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne pod č.j /12-R, tzn., že toto sdružení vzniklo až v průběhu územního řízení, po vydání územního rozhodnutí dne č.j.03063/12/sú pod spis. zn. VÚP/01346/12/P. Stanovy o vzniku Občanského sdružení Veltrusy včetně potvrzené registrace a odvolání bylo podáno dne V případě nových řízení zahajovaných správním úřadem bude toto sdružení informováno a tudíž může písemně oznámit svou účast v těchto řízeních. Lhůtu uvedenou ve výzvě stavebního úřadu ze dne o podaném odvolání využili účastníci řízení - František Hofman, nar , Jiřina Hofmanová, nar , oba adresou Masarykova 615, Kralupy nad Vltavou, podáním písemného vyjádření dne , ve kterém se plně ztotožnili s připomínkami odvolatelů, ve kterém žádali o přezkum celého územního rozhodnutí a navrhli, aby bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA s posouzením celého záměru výstavby 11 skladovacích hal a přezkoumání celého záměru zda není v rozporu s platným územním plánem a s novým návrhem územního plánu města Veltrusy. V závěru se odvolali na 4 a 6 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde se uvádí, co je to plocha k bydlení a plocha smíšená obytná. Rovněž tuto lhůtu využil i další účastník Město Veltrusy, IČ , Palackého 9, Veltrusy, podáním písemného vyjádření dne , týkající se sdílení obav odvolatelů o životní prostředí, a proto navrhli, aby bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA, posouzení záměru jako celku. Dále uvedli, že i nadále trvají na splnění požadavků a připomínek podaných již k veřejnému projednání dne Dne obdržel stavební úřad na základě výzvy stavebního úřadu ze dne o podaném odvolání písemné vyjádření navrhovatelem AGEKO, spol. s r.o., IČO , se sídlem Dušníky nad Vltavou 10, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, právně zastoupené JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem, Advokátní kancelář Těmín, s.r.o., Karlovo náměstí 28, Praha2 a JVV, spol. s r.o., IČO , se sídlem Strachov 16, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, ve kterém uvedli, že předmětné odvolání je podáno osobami, které nejsou oprávnění podat odvolání proti rozhodnutí, a to z důvodu, že nejsou účastníky dle 27 správního řádu ve spojení s ustanovením 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Odvolatelé nemají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Odvolatelé jsou spoluvlastníky těchto nemovitostí: stavba č.p. 600 na parcele st.p. 718, pozemek parc. st. č. 718, pozemek parc. č. 376/4 zapsané v katastru nemovitostí vedeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na LV č. 81, pro katastrální území Veltrusy, obec Veltrusy, okres Mělník. Územní rozhodnutí ze dne , č.j /12/SÚ se týká těchto nemovitostí: parc. č. 279/49, 279/50, 279/52, 279/53, 279/54, 279/61, 279/62, 279/63, 279/64, 279/65, 279/66, 279/67, 279/68, 279/69, 279/70, 279/71, 279/75, 348/1, 348/4, 348/16, 348/17, 1065/1, 1092/1 v katastrálním území Veltrusy. Žádná z uvedených nemovitostí však nesousedí s pozemkem, na němž je dům č.p. 600 umístěný. I kdyby Odvolatelé byly čistě hypoteticky účastníci řízení oprávnění podat odvolání proti předmětnému územnímu rozhodnutí, jejich odvolací důvody jsou irelevantní. Ad1) Navrhovaný záměr stavby se nachází v lokalitě s převažující funkcí obytnou S uvedeným odvolacím důvodem se vypořádal již stavební úřad již ve svém rozhodnutí, přičemž správně uvedl, že záměrem Žadatele je v předstihu řešení příjezdové komunikace s řešením technického vybavení, tj. uložení inženýrských sítí. Samostatné skladové areály budou řešeny vždy samostatně, tzn. na základě žádosti, např. nového investora, a to v samostatném územním řízení a poté ve stavebním řízení. Současný navrhovatel (investor) zatím konkrétně nezná využití skladových ploch. Mohou zde vzniknout např. menší objekty sloužící např. jako truhlářství, zahradnictví, prodejna zahradní techniky apod. Výšky staveb budou maximálně 7,5m nad úrovní upraveného terénu. V žádném případě zde nebudou vznikat velkoplošné skladové haly. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platným územním plánem obce Veltrusy, což také potvrdil místně příslušný stavební úřad v rámci územně plánovací informace, kterou si investor v předstihu vyžádal. Předmětné území je navíc situováno v ochranném pásmu chemického podniku Česká rafinérská, kde je obytná zástavba vyloučena. Případná prašnost ani případný hluk by neměl nastat vzhledem k tomu, že zde bude provedena zpevněná asfaltová komunikace. V případě zápachu zde nesmí být povoleny stavby, které by měly vliv na životní prostředí a samozřejmě na pohodu bydlení ve stávající zástavbě, tak i nové. Ad2) posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) 1.) Stavební úřad posoudil záměr Žadatele navrhovatele stavby i z hlediska vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Po posouzení podle Přílohy č.1

16 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 16 k citovanému zákonu kategorie II. Je zřejmé, že rozsah a druh navrhované stavby není v tabulce uveden, a tudíž nevyžaduje ani zjišťovací řízení. Jednotlivé povolování každé samostatné haly, jak uvádí Odvolatelé, nemá žádný negativní vliv jak na samotné životní prostředí, tak na výši cen nemovitostí neboli neúnosný stav s nárůstem dopravy nebo hluku. Naopak jednotlivé povolování hal bude v režii správního orgánu, který tak může regulovat výše uvedené skutečnosti a provoz musí splňovat podmínky stanovené územním plánem. Navíc každá stavba týkající se další etapy, kterou je výstavba na navrhovaných skladových plochách, která však není součástí tohoto rozhodnutí, bude podmíněna ozeleněním jednotlivých areálů, popř. dalších požadavků vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů chránící zájmy dle zvláštních předpisů. Přívod vody, plyn, dopravní napojení atd. je nutno vyprojektovat, vyžádat povolení a realizovat předem, což je úplně běžná praxe. 2.) Podmínka č.6 hluková studie Hluková studie, která posoudí zejména hluk z případného nárůstu související dopravy, nebude činit žádné problémy, protože vypracovaná studie řádně osvědčí, že hluk nenaroste. Podmínka územního rozhodnutí, spočívající v této hlukové studii, tak není nedostatkem územního řízení, je pouze podmínkou, že tato hluková studie bude předložena v další fázi projektové dokumentace. Uvedený požadavek vyplývá ze stanoviska krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník ze dne č.j. KHSSC 29075/2012. As3) ovlivnění hydraulické ochrany Odvolatelé uvádějí, že v předcházejících letech došlo k ovlivnění vody v jejich studni, která se nachází pravděpodobně ještě dále než uvažovaný záměr od hydraulické ochrany. Toto tvrzení Odvolatelů je irelevantní, když žádné konkrétní ovlivnění neuvádějí. Navíc stavební úřad, který je místně znalý poměrů uvádí, že účelem této stavby je klasická hydraulická ochrana podzemních vod metodou jímání vody pomocí podzemních drenážních systémů v kombinaci se zasakováním říční vody do horninového prostředí. Hloubky podzemních drénů je navržena 1,0m pod stávající hladinou podzemní vody. Navíc tato otázka narušení hydraulické ochrany není vůbec na místě. Nebyla zmíněna jako problém ve vyjádření místně příslušného vodohospodářského orgánu OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou a ani ve vyjádření jiných kompetentních orgánů nebo organizací. Rovněž konzultace s vodohospodářskými odborníky, které na základě tohoto odvolání provedl Žadatel, nic takového nepotvrdily. Na základě výše uvedených skutečností Žadatel navrhuje odvolání Odvolatelů odmítnout jako nepřípustné, in eventum navrhuje, aby odvolací správní orgán rozhodnutí stavebního úřadu ze dne č.j /12/SÚ potvrdil. Dne pod č.j /13/SÚ předal stavební úřad spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, který jej obdržel dne Dne pod č.j. 0564/13/H obdržel stavební úřad od odvolacího správního orgánu rozhodnutí ze dne pod č.j. SZ /2013/KUSK REG/MP č.j /2012/KUSK, ve kterém zrušil územní rozhodnutí o umístění stavby č.j /12/SÚ, spis. zn. VÚP/01346/12/P ze dne , které vydal zdejší stavební úřad pro navrhovatele AGEKO, spol. s r.o., IČO , Dušníky nad Vltavou 10, Všestudy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou a JVV, spol. s r.o., IČO , Strachov č.p. 16, Lobeček, Kralupy nad Vltavou 1pro stavbu - Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě Veltrusy obsahující SO Komunikace a zpevněné plochy, SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek, SO Likvidaci splaškových vod (z komerčních areálů), SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B"), SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek, SO Veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 279/49, 279/50, 279/52, 279/53, 279/54, 279/61, 279/62, 279/63, 279/64, 279/65, 279/66, 279/67, 279/68, 279/69, 279/70, 279/71, 279/75, 348/1, 348/4, 348/16, 348/17, 1065/1, 1092/1 v katastrálním území Veltrusy a věc vrátil k novému projednání stavebnímu úřadu. Dále ve svém rozhodnutí odvolací orgán jako nepřípustné zamítl odvolání, které dne podalo Občanské sdružení Veltrusy, IČO , Lomená 768, Veltrusy proti vydanému rozhodnutí č.j /12/SÚ, spis. zn. VÚP/01346/12/P ze dne zdejším stavebním úřadem, jímž byla společnosti AGEKO, spol. s r.o., IČO , Dušníky nad Vltavou 10, Všestudy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou a JVV, spol. s r.o., IČO , Strachov č.p. 16, Lobeček, Kralupy nad Vltavou 1 pro stavbu - Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě Veltrusy obsahující SO Komunikace a zpevněné plochy, SO Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek, SO Likvidaci splaškových vod (z komerčních areálů), SO Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B"), SO STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek, SO Veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 279/49, 279/50, 279/52, 279/53, 279/54, 279/61, 279/62, 279/63, 279/64, 279/65, 279/66, 279/67, 279/68, 279/69,

17 Č.j. VÚP/01346/12/P str /70, 279/71, 279/75, 348/1, 348/4, 348/16, 348/17, 1065/1, 1092/1 v katastrálním území Veltrusy, jako nepřípustné. Dále se odvolací úřad zabýval jednotlivými písemnými připomínkami odvolatele paní Jany Pettinger, nar , pana Mariána Pettingera, nar a paní Janky Morávkové, nar , všichni adresou Pod Horami 600, Veltrusy, proti vydanému územnímu rozhodnutí dne pod č.j /12/SÚ. Ve svém rozhodnutí uvedl odvolací správní orgán, že stavební úřad při posuzování souladu záměru s územně plánovací dokumentací je povinen posoudit soulad nikoli samotného záměru na vybudování infrastruktury, ale i konečného záměru, pro který je infrastruktura zřizována, tj. soulad záměru na zřízení skladů s územně plánovací dokumentací. Z územního plánu je zřejmé, že záměr provozu skladů v daném území je možný, ale pouze jako doplňková funkce k funkci bydlení, která je v dané ploše prioritní. Z územního plánu lze číst, že sklady mohou být v dané ploše budovány, ale musí být posouzena jejich četnost a působení na okolí. Dále odvolací orgán uvedl, že již z dokumentace pro umístění infrastruktury pro provoz skladů je zřejmý velký rozsah skladovacích ploch, který zabírá většinu plochy 08 V Rovném, ve které je prioritní funkce bydlení. Stavební úřad měl s ohledem na výše uvedené provést správní úvahu týkající se rozsahu záměru vzhledem k zachování převažujícího charakteru plochy. Stavební úřad ve svém rozhodnutí pouze konstatoval, že v ploše 08 V Rovném s převažující funkcí obytnou je provoz skladů možný, což odvolací správní orgán považuje vzhledem ke znění územního plánu za nedostatečné. Odvolací orgán dále uvedl, že jižní část plochy 08 V Rovném leží v ochranném pásmu výrobního areálu Kaučuk. V části lokality, která leží v ochranném pásmu výrobního areálu Kaučuk, musí být podle územního plánu respektovány jeho podmínky vyhlášené referátem regionálního rozvoje OkÚ Mělník vyhláškou č. 00/RRR/558-1/ÚP dne a vyhláškou č. 7835/2002/RRR, že lokalita je zastavitelná, ale pouze jako podmíněně přípustná, pro případ, že bude ochranné pásmo výrobního areálu později, v době platnosti územního plánu upraveno na hranici vymezenou silnicí č. II/608, jinak je toto území je zastavitelné. Stavební úřad v napadeném rozhodnutí uvedl, že Záměr navrhované stavby zasahuje z větší části do citovaného ochranného pásma, přičemž se stavební úřad dále nezabýval posouzením souladu záměru s podmínkami danými pro toto ochranné pásmo, jak ukládá územní plán. Dále odvolací orgán uvedl, že stavební úřad nedopatřením včlenil do podmínek územního rozhodnutí požadavek Krajské hygienické stanice Středočeského kraje týkající se požadavku zpracování hlukové studie v dalším stupni projektové dokumentace. Tento požadavek je matoucí, protože se netýká požadavku na dokumentaci stavby, která je předmětem řízení, ale projektové dokumentace pro sklady. Dále se odvolací orgán vyjádřil k připomínce odvolatele z hlediska ovlivnění hydraulické ochrany města Veltrusy, ve kterém uvedl, že veřejný zájem z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení hájí Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, který vydal k dokumentaci k danému záměru vyjádření dne , které je součástí spisu, ze kterého nevyplývá, že by záměrem měla být negativně ovlivněna hydraulická ochrana vod města Veltrusy. Dále odvolací orgán upozornil stavební úřad na pochybení v průběhu řízení, týkající se doplnění požadovaných dokladů po lhůtě uvedené na výzvě a dále na dodržení lhůty pro konání veřejného ústního jednání, kterou je minimální lhůta doručení třicet dnů předem (patnáct dnů pro doručení veřejnou vyhláškou a patnácti denní předstih pro oznámení konání veřejného ústního jednání. Protokol o ústním jednání neobsahoval náležitosti stanovené v ust. 18 odst. 2 správního řádu, umožňující identifikaci přítomných osob. Zároveň odvolací orgán stanovil okruh účastníků řízení ve shodě se stavebním úřadem a jsou jimi: AGEKO, spol s r.o., JVV, spol. s r.o., Jana Pettinger, Janka Morávková, Marián Pettinger, Město Veltrusy, Atletický fotbalový klub Veltrusy, Vlasta Bakalová, Josef Richter, Václav Šťastný, Jiří Zach, Jana Špínová, František Frančík, František Hofman, Jiřina Hofmanová, Ing. Petr Hurdík, Služby, stavby, montáže, spol. s r.o., Pozemkový fond České republiky, RoBiN OIL s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Středočeské vodárny, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ve svém rozhodnutí dále odvolací orgán uvedl, aby po navrácení spisového materiálu stavební úřad znovu posoudil žádost z hlediska s platným územním plánem, vyvaruje se uvedených pochybení, následně bude pokračovat v řízení a po novém projednání věci vydá rozhodnutí, ve kterém také rozhodne o všech námitkách uplatněných v průběhu celého řízení. Dne pod č.j /13/H obdržel stavební úřad oznámení ze dne pod spis. zn.. SZ /2013/KUSK REG/MP č.j /2013/KUSK o nabytí právní moci rozhodnutí ze dne pod č.j. SZ /2013/KUSK REG/MP č.j /2012/KUSK dnem a vrácení spisového materiálu.

18 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 18 Na základě vrácení spisu stavební úřad dne pod č.j /13/SÚ pokračoval v řízení po odvolání a oznámil zahájení územního řízení s pozváním k veřejnému ústnímu jednání na den Vzhledem k tomu, že se v řízení doručuje veřejnou vyhláškou, oznámil stavební úřad datum ústního jednání tak, aby byla dodržena lhůta doručovat minimálně třicet dnů předem, tj. patnáct dnů pro doručení veřejnou vyhláškou a patnácti denní předstih pro oznámení veřejného ústního jednání. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce a též v elektronické podobě úřadu ve lhůtě ode dne do (sejmuto dne ). Okruh účastníků územního řízení pro další pokračování v řízení po odvolání stavební úřad ponechal takový, jaký stanovil stavební úřad již v původním oznámení o zahájení územního řízení dne pod č.j /12/SÚ a se kterými se rovněž ztotožnil i odvolací orgán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém rozhodnutí dne pod č.j. SZ /2013/KUSK REG/MP č.j /2012/KUSK, ve kterém zrušil územní rozhodnutí o umístění stavby č.j /12/SÚ, spis. zn. VÚP/01346/12/P ze dne , které vydal zdejší stavební úřad a jsou jimi: AGEKO, spol s r.o., JVV, spol. s r.o., Jana Pettinger, Janka Morávková, Marián Pettinger, Město Veltrusy, Atletický fotbalový klub Veltrusy, Vlasta Bakalová, Josef Richter, Václav Šťastný, Jiří Zach, Jana Špínová, František Frančík, František Hofman, Jiřina Hofmanová, Ing. Petr Hurdík, Služby, stavby, montáže, spol. s r.o., Pozemkový fond České republiky, RoBiN OIL s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Středočeské vodárny, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. V průběhu územního řízení - v pokračování územního řízení po odvolání se po zahájení řízení dne změnil účastník řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku parc. č. 353 v katastrálním území Veltrusy, kterým je místo Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3- Žižkov, vedený na LV nyní Státní pozemkový úřad, IČO , Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, vedený na LV Stavební úřad v pokračovaném územním řízení po odvolání obdržel dne písemnou žádost o účast v územním řízení podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od Občanského sdružení Veltrusy, IČO , adresou Lomená 768, Veltrusy, zast. Ing. Martinem Dykastem. Občanské sdružení se přihlásilo ve lhůtě do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu (dne ) a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (dne ). Dne se konalo veřejné jednání, ze kterého byl sepsán protokol pod č.j /13/SÚ, jehož součástí je prezenční listina s uvedením údajů umožňujících identifikaci přítomných. Do konání veřejného ústního jednání nebyly podány žádné námitky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů ani připomínky veřejnosti. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí navrhované předmětné stavby, která byla přílohou podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dne , se nezměnila. Rovněž nebyly navrhovatelem doloženy žádné nové doklady pro vydání územního rozhodnutí. Při veřejném ústním jednání dne byla předložena písemná plná moc pro Ing. Martina Dykasta, nar , adresou Jahodová 741, Veltrusy, který zastupoval účastníka řízení paní Janu Pettinger, nar , adresou Pod Horami 600, Veltrusy. Podpis zmocnitele (pí. Pettinger) však nebyl úředně ověřený. S touto plnou mocí měly být při veřejném ústním jednání podány písemné Podněty pro ústní jednání dne Jana Pettinger v zastoupení Martinem Dykastem dle plné moci, tento však tyto podněty z důvodu, že nebyla stavebním úřadem uznána plná moc, je na místě opravil a nazval jako Podněty pro ústní jednání dne za Občanské sdružení Veltrusy v zastoupení Martinem Dykastem. Podněty jsou nedílnou součástí Protokolu z veřejného ústního jednání, jako Příloha č. 1. Je zde uvedeno toto, citace: Jak ukázali nedávné povodně tak v lokalitách kde je vybudovaná hráz nebude pravděpodobně možné v budoucnu stavět jelikož se jedná o zátopovou oblast. Tím se uvažovaná lokalita V Rovném stává jednou z mála rozvojových oblastí Veltrus jak je uvedeno ve stávajícím UP. K navrhovanému záměru komunikací apod. máme následující námitky a připomínky: 1. Soulad se stávajícím územním plánem(up)? Lokalita V Rovném je určena pro převažující funkci obytnou pro bydlení. F. UP str V územích s převažujícími činnostmi produkčními není bydlení vyloučeno, je však obdobně jako podnikatelské činnosti v území převážně obytném povahy podpůrné a doplňkové. Výstavbou 11 skladovacích areálů dojde k dalšímu zatížení lokality objekty pro produkci, jelikož

19 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 19 již v lokalitě V Rovném jsou produkční areály. Lokalita tak nebude plnit svoji funkci převážně obytnou. Zde je rozpor s platným UP. G. UP str. 36 V plochách pro bydlení jsou podpůrně a podmíněně přípustné též činnosti a stavby obvyklé a přípustné v plochách pro produkci a to zejména činnosti a stavby pro maloobchod i velkoobchod; podmíněná přípustnost umístění takových činností a staveb musí být prokázána v územním řízení, pokud není výjimečně stanoveno územním plánem ověření podmíněné přípustnosti podrobnějším územně plánovací dokumentací nebo podkladem. jak je to prokázáno? existuje nějaká zpráva, pokud ne, požadujeme její vypracování. H. str. 49: V lokalitě je převažující funkce obytná s tím, že je možná produkce, která ale bude splňovat nároky na zástavbu v obytném území. Je možný provoz skladů. Doporučená je tichá, zelená produkce, například zahradnictví. záměrem je vybudování 11 skladovacích areálů, které budou mít za následek, že jedna z mála rozvojových oblastí Veltrus bude zablokována průmyslovou výstavbou. Lokalita tak nebude plnit svoji funkci převážně obytnou. Zde je rozpor s platným UP. I. str. 49: jak je projekt v souladu s: V části lokality, která leží v ochranném pásmu výrobního areálu Kaučuk, musí být respektovány jeho podmínky vyhlášené referátem regionálního rozvoje OkÚ Mělník vyhláškou č. 00/RRR/558-1/ÚP dne a účinného od a vyhláškou č. 7835/2002 /RRR požadujeme zprávu která zhodnotí zda je projekt v souladu s výše uvedenými podmínkami J. str.49 Město Veltrusy je z hlediska funkcí převážně stabilizováno. Zástavba je v této lokalitě žádoucí, ale vzhledem k velké kumulaci chemické výroby v průmyslovém areálu Kaučuk, omezena Zvláštní podmínky povolování staveb na území města Veltrusy : Vzhledem k současnému stavu je však základním požadavkem města nezvyšování zátěže a uchování a zlepšování obytného prostředí. (str. 24 UP) stanovisko Policii je že bude vysoká dopravní zátěž, proto je nutný odbočovací pruh ze směru z obce, kolik aut denně počítá v lokalitě? Silnice je dimenzována na aut viz. zpráva Mopex str. 11. proč je tam odbočovací pruh? Jaká je plánovaná dopravní zátěž celé lokality? Dle našeho názoru je celý plánovaný záměr 11 skladovacích areálů v rozporu s UP. Realizací následných skladovacích areálů dojde ke zvýšenému dopravnímu zatížení lokality a Veltrus, což dokazuje zpráva policie (ze dne ), která požaduje rozšíření stávající komunikace II/101. Požadujeme zpracování hlukové studie a studie zabývající se zvýšením dopravní zátěže. 2. Připojujeme se k požadavkům města ze dne realizovat ochrannou zeleň a chodník pro pěší podél silnice II/ Žádáme o vypořádání se s podmínkami od Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne (č.j /2013/KUSK 4. Neplatná stanoviska dotčených orgánů - jelikož již nejsou platná stanoviska některých dotčených orgánů a firem, které se účastní procesu územního řízení, žádáme o jejich aktualizaci (viz. níže). Některá stanoviska dokonce pozbyla platnosti v okamžiku vydání územního rozhodnutí dne dne skončila platnost vyjádření Krajské správa a údržby silnic Středočeského kraje dne skončila platnost stanoviska RWE dne skončila platnost stanoviska Čez Distribuce a.s. dne skončila platnost stanoviska Středočeské vodárny a.s. dne skončila platnost stanoviska SITEL, spol. s r.o. dne skončila platnost stanoviska GTS Czech s.r.o. dne skončila platnost stanoviska UPC Česká republika, a.s. Dále bylo při veřejném ústním jednání dne zástupcem navrhovatele Mgr. Martinem Kolářem č. ČAK 38863, i.s. JUDr. Tomáše Těmína Ph. D., Advokátní kancelář Těmín, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 28, Praha 2, vysloven nesouhlas, aby účastníkem zahájeného územního řízení dne pod č.j /12/SÚ na základě pokračování v řízení po odvolání dne se stalo účastníkem řízení Občanské sdružení Veltrusy, IČ , Lomená 768, Veltrusy, neboť účastníci by měli zůstat stejní již z původního oznámení a tak, jak je určil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém rozhodnutí ze dne pod spis. zn. SZ /2013/KUSK REG/MG č.j /2013/KUSK. Dále nesouhlasil s tím, aby byla ústního jednání přítomna veřejnost.

20 Č.j. VÚP/01346/12/P str. 20 K tomuto stavební úřad uvedl, že Občanské sdružení Veltrusy se přihlásilo dne za účastníka územního řízení v pokračování řízení po odvolání, tj. ve lhůtě do osmi dnů ode dne zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňující dálkový přístup dne Dále stavební úřad vysvětlil, že ústní jednání pro vydání územního rozhodnutí je podle 87 odst. 1 je jednáním veřejným a tudíž veřejnost má právo se tohoto jednání zúčastnit. Dále byla při veřejném ústním jednání dne uplatněna ústní připomínka účastníkem řízení p. Václavem Šťastným, nar , adresou Seifertova 481, Veltrusy, která spočívala v možnosti napojení pozemků v jeho vlastnictví na nově zbudovanou technickou a dopravní infrastrukturu, která však s předmětem tohoto řízení nesouvisí. Další námitky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů, ani připomínky veřejnosti nebyly uplatněny, a proto stavební úřad vyzval zúčastněné nejprve o přečtení protokolu a poté o připojení jejich podpisu na originál Protokolu. Pořízená kopie Protokolu z veřejného ústního jednání dne včetně příloh byla předána zúčastněným, kromě osob, které tuto kopii nepožadovali. Stavební úřad považuje za nutné vypořádat se nejprve s tím, že dne se veřejného ústního jednání v pokračovaném územním řízení po odvolání pro vydání územního rozhodnutí zúčastnil také pan Martin Dykast, nar , adresou Jahodová Veltrusy z Občanského sdružení Veltrusy, IČ , Lomená 768, Veltrusy. Účastenství se v tomto správním řízení dovozovalo toto občanské sdružení na základě písemného podání ze dne , kterým oznámilo stavebnímu úřadu, že chce v tomto řízení vystupovat jako účastník řízení. Správní orgán však nesouhlasí s tím, že by snad Občanské sdružení Veltrusy mohlo být účastníkem řízení, což správní orgán dovozuje z několika skutečností. Především je třeba se řídit právním názorem odvolacího správního orgánu, který jednoznačně v rozhodnutí ze dne spis. zn. SZ /2013/KUSK REG/MP č.j /2013/KUSK, určil okruh účastníků tohoto řízení a nezařadil mezi ně Občanské sdružení Veltrusy. Navíc odvolací správní orgán správně určil, že Občanské sdružení Veltrusy nesplnilo lhůtu 8 dnů pro oznámení své účasti na územním řízení dle ustanovení 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Občanské sdružení Veltrusy však nemůže zhojit tento procesní nedostatek tím, že svou účast oznámí ve lhůtě 8 dnů od doby, kdy stavební úřad jako správní orgán prvního stupně vydal oznámení o pokračování řízení dne Tímto oznámením nebylo zahájeno nové správní řízení, ani nebyl změněn předmět tohoto správního řízení, řízení se pouze po zrušení rozhodnutím odvolacím správním orgánem navrátilo před správní orgán prvního stupně, avšak v meritu věci je stále stejným správním řízením. Z výše uvedeného je zřejmé, že toto správní řízení bylo zahájeno oznámením územního řízení dne a od tohoto dne začala plynout 8 denní lhůta pro oznámení účasti na správním řízení. Jestliže tato lhůta uplynula dne , tak po tomto datu se již nemůže žádné občanské sdružení domáhat účasti na správním řízení, když navíc vše je umocněno tím, že v době běhu této 8 denní lhůty Občanské sdružení Veltrusy ani neexistovalo, protože vzniklo až dne Aby však správní orgán prvního stupně přistoupil k tomuto správnímu řízení natolik odpovědně a transparentně, aby dostál požadavkům odvolacího správní orgánu ohledně řádného odůvodnění, vypořádá se správní orgán prvního stupně i s námitkami, které předneslo Občanské sdružení Veltrusy při ústním jednání dne Správní orgán prvního stupně konstatuje, že námitky tohoto občanského sdružení jsou takřka totožné s námitkami ostatních účastníků řízení, tudíž se vztahují k meritu věci a extenzivně je lze považovat za připomínky veřejnosti. Rovněž stavební úřad upozorňuje na tu skutečnost, že občanské sdružení jako takové může uplatňovat připomínky týkající se pouze ochrany přírody a krajiny uvedené v ustanovení 70 zákona č. 114/1992 Sb.,., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů. K tomu konkrétnímu záměru stavby se vyjádřil Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí dne zn. MUKV 9517/2012, který chrání zájmy z hlediska citovaného zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů. Ve svém vyjádření uvedl pouze tu skutečnost, že nesmí dojít k zásahu ani ohrožení funkčního interakčního prvku, který se nachází na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Veltrusy a jeho oplocování se jeví jako značně nevhodné. Jiný případný zásah z hlediska ochrany přírody a krajiny zde není uveden. Dne obdržel stavební úřad písemné vyjádření od Ing. Martina Dykasta, nar , adresou Jahodová 741, Veltrusy nazv. Vyjádření k protokolu z veřejného jednání ohledně územního řízení pro vydání územního řízení č.j /13/SÚ výstavba 11 skladovacích areálů včetně Podnětů pro ústní jednání dne za Občanské sdružení Veltrusy v zastoupení Martinem Dykastem, ve kterém uvedl, toto: Po detailním přečtení protokolu ze dne k výše uvedenému řízení jsem zjistil, že v něm není uvedena skutečnost, že mi bylo zabráněno zastupovat paní Janu Pettinger, nar , jako účastníka řízení na

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice. Úřad městyse Čechtice, stavební úřad Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.cz SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: DATUM: Výst./330-267-87/2012/ Výst./330-267-87/2012/4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.: 115/2916/2011-Pe Č.j. : MU-3543/2011 Vyřizuje : Ing.Kristýna Pekařová Karolinka, dne 6.9.2011

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP R O Z H O D N U T Í. č. 14-SP-840/2011

Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP R O Z H O D N U T Í. č. 14-SP-840/2011 Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP Č.j.: SÚ-MIK-14- SP-840/2011 Uherský Ostroh, dne 10. června 2011 Oprávněná úřední osoba: MIKLÍČKOVÁ JARMILA, tel.: 572 430 531, e-mail.: jmiklickova.su@uhostroh.cz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5466/11-6 Hranice, dne: 30.5.2011 Vyřizuje: Romana Demišová E-mail: romana.demisova@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: SÚ/1637/11/Vl Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 Mnichovice : 5.3.2012

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2929/2012/podm SÚ/49/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5629/2011/Ni V Třebíči dne 04.07.2011 Č.j.: OV 5629/2011-38073/11/Ni

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Č.j.2595/08-No V Rajhradě, 4.3.2009 Vyřizuje: Novotný stavebník Jana Daňková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

e-mail: sajdlova@dolnilutyne.org Rychvaldská 191 735 53 Dolní Lutyně

e-mail: sajdlova@dolnilutyne.org Rychvaldská 191 735 53 Dolní Lutyně OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1700/2014/06 KOCH Lukáš čj.oúdl 0148/2015 Bezručova

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0043812/10/E 0051976/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 15.7.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01374/12/H 01839/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/155/2013/Ve Havlíčkův Brod, dne 12.3.2013 JID: 17344/2013/muhb VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby - stavební úřad Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda

Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby - stavební úřad Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby - stavební úřad Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda Telefon: 376 361 218, 724 053 792 Fax: 376 397 425 e-mail: hejtmankova@zeleznaruda.cz č.j.: VÚP 3843/08

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Sp.zn.: Výst. 12936/2008/JJ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0023we4* CRDUX0023WE4 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0255/10-9/Im V Praze dne 13. září 2010 Č. j.: DUCR-46138/10/Im Telefon: +420 602 668

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více