S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A V E B N Í P O V O L E N Í"

Transkript

1 Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek Telefon: Stavebník: Kraj Vysočina (IČ ), Žižkova 57, Jihlava V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Odbor dopravy a vnitřních věcí, jako speciální stavební úřad ve smyslu 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 2 - komunikace na pozemcích: parcelní číslo 724, 773, 1182/1, 1182/2, 1183, 1204, 1279/1, 4430, 4431/1, 4450, 4487/4, 4550/3, 4550/5 a 4606 v kat. území Chotěboř, kterou podal Kraj Vysočina (IČ ), Žižkova 57, Jihlava prostřednictvím zástupce: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod 1 takto: Stavba: II/345 Chotěboř - průtah úsek č. 2 - komunikace na pozemcích: parcelní číslo 724, 773, 1182/1, 1182/2, 1183, 1204, 1279/1, 4430, 4431/1, 4450, 4487/4, 4550/3, 4550/5 a 4606 v kat. území Chotěboř se podle 115 stavebního zákona a 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů p o v o l u j e v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. Stavba bude obsahovat: oprava průtahu městem Chotěboř Základní údaje o stavbě: Stavba bude rozdělena na čtyři části. Část 1 km 0,000 km 0,180: Vozovka bude dvoupruhová obousměrná se dvěma jízdními pruhy. V km 0,006 bude stávající sjezd do dvora zřízen jako chodníkový přejezd. Stávající autobusové zastávky budou přesunuty do takové polohy, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro vyhnutí se stojícímu autobusu a zároveň byl zajištěn rozhled na přechodu pro chodce v km 0,053. Před č.p budou po levé straně komunikace ve směru staničení vyznačena dvě podélná parkovací stání, po levé straně bude zřízen parkovací pruh od km 0,156 po km 0,180 s kapacitou cca. tři stání. Po pravé straně, od km 0,096 za pravostrannou autobusovou zastávkou bude možno vyznačit parkovací pruh s min. šířkou 2,5 m o délce 86,5 m. Po levé straně vozovky od km 0,086 po km 0,156 bude podél vozovky osazen kamenný obrubník. V místech sjezdů bude obrubník snížen a sjezdy částečně předlážděny pro plynulé napojení. Část 2 km 0,180 km 0,305: Bude provedena přestavba stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku. Do okružní křižovatky budou napojena čtyři ramena (ulice Krále Jana, Herrmannova, Žižkova, Dukelská). Část 3 km 0,305 km 1,397: V počátku úseku od km 0,305 po km 0,655 bude zachováno stávající šířkové uspořádání po pravé straně budou přeloženy stávající žulové krajníky. V souvislosti s překládáním žulových krajníků budou v nezbytné míře předlážděny sjezdy a budou rekonstruovány části napojovaných místních komunikací. V úseku od km 0,655 po km 0,836 bude po pravé straně překládán stávající obrubník, podél levé strany bude osazen nový betonový obrubník. V km 0,756 bude zřízen přechod pro chodce. V km Str. 1

2 0,815 bude upraveno prostorové uspořádání křižovatky silnice II/345 s ulicí Průchova. Od km 0,836 po km 1,247 nebude měněna šířka vozovky, obrubníky po obou stranách budou pouze zvýšeny. Od km 1,247 po konec části v km 1,397 bude po levé straně chodník, po pravé straně bude vozovka provedena se zpevněnou krajnicí. Část 4 km 1,476 km 2,276: V tomto úseku bude zachována šířka zpevněné části vozovky. Podél komunikace bude levostranný chodník. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Provádění stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a zajistí jejich ochranu po dobu výstavby. Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu sítí požádá stavebník správce sítí o souhlas vstupu do ochranného pásma v souladu s 46, 68, 87 zákona č. 91/2005 Sb. a v souladu s 92 zákona č. 151/2000 Sb. 3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 4. Při provádění prací si stavebník musí počínat tak, aby co nejméně rušil užívání sousedního pozemku nebo stavby, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, které je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do původního stavu. 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. 6. Při provádění stavby bude dodržen 156 stavebního zákona, tj. pro stavbu mohou být navrženy a použity jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívaní stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen atest použitých materiálů a výrobků. 7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou stavební firmou dle 160 stavebního zákona. Stavebník nejpozději do 10 dnů před zahájením prací sdělí písemně odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ v Chotěboři název provádějící firmy, její IČO, sídlo a její oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a jméno osoby, která bude vykonávat odborné vedení realizace stavby. 8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví). 9. Při provádění stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady přístup do objektů a na pozemky. 10. Výkopovými pracemi nebudou ohroženy břehové porosty. 11. Výkopy budou vedeny mimo stromy, případné zásahy do kořenového systému budou projednány s odborem životního prostředí a majitelem pozemku, přiměřeně bude postupováno při keřových porostech. 12. Doba otevřeného výkopu bude zkrácena na minimum, výkopy budou náležitě označeny a zabezpečeny. 13. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení odboru dopravy a vnitřních věcí. 14. Stavba bude dokončena do Po provedení bude stavba geometricky zaměřena. Budou splněny podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne č.j.: : 16. Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení za účelem dosažení požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 458/2000 Sb. jako přeložka plyn. zařízení na náklady investora. 17. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v minimální vzdálenosti 1 m. 18. Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu potrubí přípojky, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uložena kolmo na plynovod (a tím i komunikace). 19. Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. Str. 2

3 ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. 20. Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby. 21. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu. 22. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 23. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 24. Bude dodržena ČSN , TPG tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 25. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 26. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 27. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavení činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 28. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. 29. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby - nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 31. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 33. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 34. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 35. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 36. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Budou splněny podmínky Městského úřadu Chotěboř odboru životního prostředí vyjádření ze dne č.j.: MCH-10710/2013/ZP a závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne č.j.: MCH-11742/2013/ZP, závazné stanovisko souhlas pro rozhodnutí o umístění stavby ze dne č.j.: MCH-15979/2012/ŽP-3: 37. Odpady z rekonstrukce (např. výkopová zemina, asfaltové směsi, beton apod.) budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů (ust. 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech). 38. K žádosti o povolení užívání stavby budou předloženy doklady o jejich využití, popř. odstranění na zařízeních k tomu určených. Str. 3

4 39. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jak je navrženo v dendrologickém průzkumu, je nezbytné získat povolení orgánu ochrany přírody podle ust. 8 odst. 1 zákona. Povolení není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m². Při podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se postupuje podle ust. 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Při provádění stavebních prací v blízkosti vzrostlých dřevin (především stromy v parku Stromovka) je nutno dodržovat technickou normu ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy v kořenové zóně stromů (odpovídá minimálně obvodu koruny) budou prováděny ručně. Nesmí dojít k poškození nebo zničení dřevin (dle ust. 7 odst. 1 zákona). Travnaté plochy budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rekonstrukci úseku silnice, přiléhajícímu k lokalitě Tůně u Camony (pozemek parc. č. 2805/2 v k.ú. Příjemky), která je biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. V žádném případě nesmí dojít ke změně hydrického režimu (odvodnění lokality, snížení hladiny vody atd.), neboť by se tím zásadně narušil tento cenný biotop. Stavbu je nutné zorganizovat tak, aby se do území nevjíždělo, nebyl zde skladován materiál apod. Rekonstrukci tohoto úseku je třeba provádět v období mimo rozmnožování obojživelníků (III. VII.). Pokud bude nezbytné rekonstrukci provádět v období rozmnožování obojživelníků, je potřeba stanoviště monitorovat. V případě migrace obojživelníků přes staveniště je nutné podniknout potřebná opatření eliminující jejich možné zraňování nebo usmrcování. 40. V terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, investor zajistí jejich nepřekročení. 41. Před zahájením vlastní stavby je investor povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy v mocnosti 0,20 m z odnímané plochy 0,0123 ha, tj. 25 m³ ornice. Skrytá ornice bude ve vrstvě max. 0,10 m rozprostřena na nevyjmutou část pozemků parc. č. 2320/1 a 2323/1 v k.ú. Chotěboř druh pozemku trvalý travní porost a orná půda. Rozprostření ornice na pozemky bude provedeno ve vhodném období. 42. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin (ust. 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu. 43. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), na kterých není navrženo umístění stavby, nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebních materiálů. 44. V souvislosti s navrhovanou stavbou nedojde k poškození lesních dřevin ani povrchu půdy PUPFL na kterých není navrženo umístění stavby. 45. PUPFL na kterých není navrženo umístění stavby nebudou sloužit dopravě. 46. V průběhu stavby bude zamezeno úniku znečišťujících látek na PUPFL. Budou splněny podmínky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne č.j.: /13 a vyjádření ze dne č.j.: PŘE/14/2013: 47.Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 48. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě. 49. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 50. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. 51. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 52. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. Str. 4

5 V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. 53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 54. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 55. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti. 56. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 57. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaného ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 58. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 59. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 60. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 61. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 62. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 63. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, a to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 64. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 65. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 66. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 67. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 68. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve Str. 5

6 vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. 69. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 70. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 71. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. 72. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK. 74. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 75. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 76. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 77. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 78. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem vysílacího radiového zařízení. 79. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájení stavby, povinen kontaktovat POS. 80. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 81. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 82. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že Str. 6

7 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 83. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 84. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 85. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve sjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 86. Pokud dojde během realizace stavby ke kolizním situacím, že by se zásadně měnila niveleta terénu nebo by se měnil rozsah zpevněných ploch nad trasami PVSEK, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., projednána příslušná ochranná opatření. 87. Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) je stavebník povinen doložit zápis o převzetí hotového díla přeložek komunikačních sítí, potvrzený majitelem sítě společností Telefónica Czech Republic, a.s. Budou splněn podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření o existenci energetického zařízení ze dne č.j.: a souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. ze dne č.j.: : 88. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku Požadujeme dodržet nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země, pozemních komunikací, obytných a ostatních budov, dle PNE a PNE Dodržet nejmenší dovolené krytí podzemních vedení dle ČSN V místě zpevněných ploch a komunikací bude provedena mechanická ochrana kabelů (uložit do kabelových chrániček). 93. Nesmí být prováděny veškeré pozemní práce při kterých by došlo ke snížení stávající vzdálenosti vodičů nadzemních vedení od země a nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení (nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad kabelem). 94. Pod nadzemním vedením a nad kabelovou trasou podzemního vedení nesmí být prováděna skládka materiálů či zeminy. 95. Uvedená stavba si vyžádá úpravu distribuční soustavy (změnu trasy, přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy). Úprava distribuční soustavy bude provedena v rámci přeložky zařízení distribuční soustavy, v souladu s ust. 47 zákona č. 458/2000 Sb. Pro zajištění realizace úpravy distribuční soustavy je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy. 96. Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech. 97. Po dobu provádění činnosti i po jejím končení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuce, a.s. Budou splněny podmínky VaK Havlíčkův Brod, a.s., vyjádření ze dme č.j.: 2031/210/13/Jn: 98. V rámci stavby provedou VaK Havlíčkův Brod rekonstrukci stávajících vodovodů a kanalizace v tomto rozsahu: Část 1 km 0,000 0,180 rekonstrukce vodovodu Část 2 km 0,180 0,340 rekonstrukce vodovodu a kanalizace Část 3 km 0,935 1,157 rekonstrukce vodovodu Část 4 km 1,620 2,035 rekonstrukce vodovodu Str. 7

8 Na jednotlivé části přeložek vodovodu a kanalizace VaK HB připraví na své náklady projektovou dokumentaci. Projektant DMC HB poskytne digitální podklady PD (ve formátu.dwg,.dxf). Nové uliční vpusti v místě původních budou přepojeny do potrubí od stávajících vpustí. Technický stav a kapacita přípojek od dešťových vpustí není známa (nejsou ve správě VaK HB). V případě vzniku zcela nových uličních vpustí bude provedeno nové napojení včetně nové přípojky. Na stavbě bude mezi investorem a zástupcem VaK HB upřesněn postup prací na přípojce a způsob napojení na kanalizaci. V případě zaústění nových přípojek do potrubí kanalizace požadujeme opravu jejich zapravení do potrubí (např. oprava robotem, bez výkopu). Práce VaK HB budou zahrnuty v ZOV (zásady organizace výstavby harmonogram, plynulost výstavby, koordinace), práce VaK HB budou vždy provedeny v předstihu hlavních stavebních prací. Budou splněny podmínky SŽDC, Oblastní ředitelství Brno, vyjádření ze dne č.j.: 14372/2013-OŘ BNO-ÚT jehož přílohou je souhrnné stanovisko ČD Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. divize TÚDC, ČD Telematiky a.s. k územnímu řízení ze dne č.j.: 15443/2013: 99. Při provádění prací v blízkosti kolejiště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah V zájmovém prostoru se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, OŘ Brno (sítě zakresleny v předložené projektové dokumentaci). O vytýčení nutno požádat v dostatečném předstihu, alespoň 14-ti dnů. Ochranné pásmo sítí je 1,5 m na obě strany Zahájení zemních prací v blízkosti trati ohlaste na operační středisko HZSP SŽDC JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, Havlíčkův Brod, nepoplachové tel č , pro zajištění potřebných opatření Pokud dojde v souvislosti s výkonem stavebních prací v blízkosti plynového vedení k úniku plynu, je stavebník/zhotovitel stavby povinen zejména: a) Ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na lince b) Informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru č. tel c) Informovat prostřednictvím operačního střediska HZSP SŽDC JPO Havlíčkův Brod poplachové č. tel hlavního dispečera pro řízení provozu v předmětném traťovém úseku a dispečera elektro OŘ. d) Zastavit práce, vypnout motory strojů. e) Neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi). f) Zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu. g) Vyrozumět uživatele bezprostředně ohrožených přilehlých nemovitostí o úniku plynu Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně ke stavebnímu řízení ke stavbě II/345 Chotěboř průtah, úsek č. 2. Budou splněny podmínky Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha, sekce stavební oblast Praha, souhlas ze dne č.j.: MP-SOP0003/13-2/Vv: 104. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem se zohledněním dále stanovených podmínek. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem Stavba bude navržena a provedena tak, aby: - ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem provozování a údržby dráhy - byly odstraněny případné nežádoucí účinky vibrací na stavbu vlivem provozování a údržby dráhy Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště a jejich případnou ochranu podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců vedení a zařízení Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy Při provádění stavby a provozováním stavby nesmí být: - ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, zhoršeny rozhledové poměry na přejezdu P 5272 v žkm 17,660 vč. viditelnosti výstražníků (viz ČSN : V rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány stromy a keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány ploty nebo zídky nebo protihlukové clony, uskladněny zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě, zasahovaly do výše větší než 0,9 m nad vozovku přejezdu. Rozhled nesmí být omezován ani stavbami jakéhokoliv určení). - nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení - přerušen ani jinak narušen železniční provoz bez projednání s provozovatelem dráhy Stavebník zajistí, aby stavba a její následná údržba se nestala zdrojem ohrožení dráhy a nebo nebyla příčinou znesnadnění přístupu k drážním zařízením a ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Str. 8

9 Budou splněny podmínky společnosti Coprosys-Leonet s.r.o., vyjádření ze dne : 110. Před zahájením zemních prací doporučujeme vyznačení souběhu a křížení tras v terénu. Ochranné pásmo sítě činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Podmínky ochrany sítě budou projednány před zahájením realizace s pracovníkem společnosti. Budou splněny podmínky Česká republika, Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice závazné stanovisko ze den č.j.: 8986/23538-ÚP/ : 111. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice II/345 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Regionálním úřadem vojenské dopravy, Olomouc, Tř. 1. Máje č.p. 1, Olomouc Požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace. Budou splněny podmínky NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., stanovisko ze dne č.j.: : 113. Slepecké prvky zámkové dlažby budou v barvách kontrastních od ostatních ploch Min. délka signálního pásu je 1,0 m. Budou splněny podmínky Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, závazné stanovisko ze dne č.j.: KHSV/15892/2013/HB/HOK/Vel: 115. V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku z dopravy na sil. II/345, které ověří, že hluk z provozu dopravy na zrekonstruovaném úseku silnice II/345 v denní a noční době nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb města Chotěboř. Měřící místa budou stanovena ve spolupráci s KHS Kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod. V případě, že nebudou příslušné hyg. limity hluku dodrženy, bude nutno ze strany investora stavby navrhnout a provést dodatečná účinná protihluková opatření, tedy zpracovat podrobnou hlukovou studii, ve které budou navrhnuta protihluková opatření zajišťující dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních popřípadě vnitřních prostorech staveb dotčených objektů v řešeném úseku sil II/345. Budou splněny podmínky Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vyjádření ze dne : 116. Před začátkem výkopových prací, a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (investorem) a organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. V souladu s ustanovením 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Odbor dopravy a vnitřních věcí v souladu s ustanovením 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: - ve fázi upravené a zhutněné zemní pláně silničního tělesa během nebo po provedení zatěžovacích zkoušek - po případné sanaci zemní pláně během nebo po provedení statických zatěžovacích zkoušek - po provedení nestmelených podkladních vrstev - po osazení obrub komunikace a chodníku - po provedení dlažby - závěrečná prohlídka Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Kraj Vysočina (IČ ), Žižkova 57, Jihlava 4 O důvodnění Odbor dopravy a vnitřních věcí obdržel dne žádost o vydání stavebního povolení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Byla dodána tato stanoviska a vyjádření : stanovisko RWE Distribuční služby č.j.: ze dne a stanovisko č.j.: ze dne , vyjádření České dráhy, a.s. č.j.: 2186/RSM/2013 ze dne , stanovisko Policie ČR DI Havlíčkův Brod č.j.: KRPJ /ČJ ze dne , MěÚ Chotěboř, odbor životního prostředí trvalé odnětí Str. 9

10 lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha ze dne č.j.: MCH-11383/2013/ZP-5, závazné stanovisko HZC Kraje Vysočina ze dne č.j.: HSJI /HB-2013, stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí ze dne č.j.: KUJI 74928/2012, vyjádření Technická a lesní správa Chotěboř s.r.o. ze dne doplněné dne Bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: MCH_1350/2013/SU-34/328.3/IŠ. Odbor dopravy a vnitřních věcí opatřením ze dne oznámil v souladu s ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor dopravy a vnitřních věcí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: 4545, 1028/2, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/8, 2249/3, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2337/1, 2332/4, 2337/5, 2337/15, 2316/4, 1033/2, 1033/34, 2245/1, 2245/4, 2318/1, 2318/3, 4472/3, 4539/1, 1348/1, 1292/3, 1284, 1291, 1280, 1287, 1288, 1283, 1349, 1347, 1346/1, 984, 784/1, 4606, 765, 991, 757, 997, 998, 999, 1000, 766, 767, 996, 776, 777/1, 985, 786, 787/1, 783/1, 798/3, 788, 1004/3, 1007/3, 760, 774, 775, 759/2, 789/6, 790, 762, 1002, 1004/2, 781/2, 783/2, 783/3, 771/4, 755, 756, 4427, 4429, 4445, 4448/1, 4449, 4461/1, 749/2, 754/1, 754/4, 779, 983, 1015/1, 1019/1, 1022, 1023, 1024/2, 992, 995, 778, 986, 989, 990, 1004/3, 1007/3, 2247/4, 1004/7, 764, 4429, 1027/4, 1027/1, 2320/1, 2322, 2323/1, 3063, 3054/10, 3064/1, 3054/8, 3054/9, 1276/11, 3062/2, 2805/2, st 2938, 2804/10, 2804/11, 2440, 2804/6, 2337/27, 2332/3, 2332/6, 725/1, 749/1, 1279/3, 1026/3, 1026/1, 1278/1, 2316/4 (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Odbor dopravy a vnitřních věcí v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Odbor dopravy a vnitřních věcí v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Seznam všech účastníků řízení: Stanislava Adamová, ALTEC spol. s r.o., Jaroslav Bouchner, Miroslava Bouchnerová, MUDr. Pavel Brázda, MUDr. Hana Brázdová, Cerea, a.s., Ing. Pavel Císař, Coprosys - LEONET s.r.o., Etela Coufalová, České dráhy, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČSAD BUS Chrudim a.s., DESIGN s.r.o., Blanka Dobrovolná, Zdeněk Doležal, Dobroslava Doležálková, Monika Doležalová, Ing. Zorka Dvořáková, Ing. Pavel Eckhardt, František Endrle, Ludmila Endrlová, Ing. Jan Fárka, Vlasta Fárková, FEROPLAST spol. s r. o., Tomáš Ficek, Martina Ficková, Dita Frajdlová, Josef Grund, Lenka Haubertová, Jiří Holoubek, Jitka Holoubková, Ing. Miroslav Hora, Zdeněk Hora, Marie Horová, Jaromír Hošek, Jaromír Hošek, Michal Hošek, Ing. arch. Jan Hubáček, Karel Hubáček, Anežka Hubáčková, Chotěbořské strojírny služby, a.s., INTERLIGNUM a.s., Jolana Jarošová, Jan Jelínek, Václav Jelínek, Hana Jelínková, Taťána Jelínková, Hana Ježková, Miluše Jirásková, Milan Joska, Josef Kalina, Zdeněk Karaba, Monika Karabová, Karel Klepetko, Věra Klepetková, Ondřej Kolář, Jana Kolářová, Iva Kopecká, Zdeněk Koreček, Iveta Korečková, Pavel Kovačka, Jana Kovačková, Kraj Vysočina, Ing. Antonín Krajina, Luboš Kratochvíl, Marie Kratochvílová, Bohumír Krédl, Růžena Krumlová, Jana Křivohlavá, Petr Lébl, Dagmar Librová, Ondřej Lunda, Josef Macháček, Václava Malá, Vladimír Menšík, RNDr. Marie Menšíková, Město Chotěboř, Jiří Nájemník, Václava Nájemníková, Ing. Vladimír Němec, Blažena Novotná, Božena Novotná, Vladimír Novotný, Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod, OSEVA UNI a.s., Eva Pánková, Thanh Pham Van, Pivovar Chotěboř s. r. o., Ivan Polívka, PROFIMIX Chotěboř s.r.o., ing. Radoslav Richter, MUDr. Tomáš Richter, Zdeněk Richter, RT, spol. s r.o., Jiří Růžička, Ing., Marie Růžičková, Bohumila Schovancová, Josef Schovanec, Společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp.953,954, ul. Herrmannova, Chotěboř, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Iva Stehnová, Jaroslav Stejskal, Anna Stejskalová, Strojírna JVD spol. s r.o., Jindřich Šíp, Věra Škopová, Josef Špitálník, Olga Šteklová, Petr Štusák, Technická a lesní správa Chotěboř s. r. o., Telefónica Czech Republic, a. s., Hao Trinh Thi, Libor Trtík, Jaroslava Trtíková, Vladimír Tůma, Eva Urbanidesová, Peter Valachovič, Alena Valachovičová, VČP Net, s. r. o., Str. 10

11 Hermína Viečorková, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Alena Zámišová a Berta Zárubová. P o učení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Kraj Vysočina, Jihlava. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Otisk úředního razítka Bc. Pavel Málek v.r. Vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: V elektronické podobě zveřejněno od:... V elektronické podobě zveřejněno do:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění zveřejnění Razítko:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující Razítko: R o z dělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 4, prostřednictvím zástupce: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod 1 Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě): Stanislava Adamová, Jilem 22, Jilem ALTEC spol. s r.o., Sokolohradská 1745, Chotěboř Jaroslav Bouchner, Herrmannova 953, Chotěboř Miroslava Bouchnerová, Herrmannova 953, Chotěboř Str. 11

12 MUDr. Pavel Brázda, Krále Jana 538, Chotěboř MUDr. Hana Brázdová, Krále Jana 1326, Chotěboř Cerea, a.s., Dělnická 384, Pardubice Ing. Pavel Císař, Šumperská 1160, Chotěboř Coprosys - LEONET s.r.o., Krále Jana 259, Chotěboř Etela Coufalová, Klokočov 31, Chotěboř České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, Praha ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 4 ČSAD BUS Chrudim a.s., Na Ostrově 177, Chrudim III, Chrudim 1 DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, Chotěboř Blanka Dobrovolná, Březová 1727, Chotěboř Zdeněk Doležal, Herrmannova 592, Chotěboř Dobroslava Doležálková, Krále Jana 430, Chotěboř Monika Doležalová, Herrmannova 592, Chotěboř Ing. Zorka Dvořáková, Janáčkovo nábřeží 133/61, Praha 5 Ing. Pavel Eckhardt, Janáčkovo nábřeží 133/61, Malá Strana, Praha 5 František Endrle, Herrmannova 591, Chotěboř Ludmila Endrlová, Herrmannova 591, Chotěboř Ing. Jan Fárka, Na Třísle 126, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Vlasta Fárková, Legií 443, Chotěboř FEROPLAST spol. s r. o., Soukenická 136, Chotěboř Tomáš Ficek, Herrmannova 954, Chotěboř Martina Ficková, Herrmannova 954, Chotěboř Dita Frajdlová, Krále Jana 432, Chotěboř Josef Grund, Theerova 201, Chotěboř Lenka Haubertová, Hradební 1651, Chotěboř Jiří Holoubek, Hermannova 608, Chotěboř Jitka Holoubková, Herrmannova 608, Chotěboř Ing. Miroslav Hora, Mánesova 866/23, Praha - Vinohrady, Praha Zdeněk Hora, Žižkov II 1257, Havlíčkův Brod 1 Marie Horová, Krále Jana 485, Chotěboř Jaromír Hošek, Dělnická 875, Chotěboř Jaromír Hošek, Dělnická 875, Chotěboř Michal Hošek, Krále Jana 1713, Chotěboř Ing. arch. Jan Hubáček, Třešňová 1169, Chotěboř Karel Hubáček, Herrmannova 545, Chotěboř Anežka Hubáčková, Herrmannova 545, Chotěboř Chotěbořské strojírny služby, a.s., Herrmannova 520, Chotěboř INTERLIGNUM a.s., Koželužská 157, Chotěboř Jolana Jarošová, Oleška 77, Oleška u Českého Brodu Jan Jelínek, Herrmannova 953, Chotěboř Václav Jelínek, Herrmannova 615, Chotěboř Hana Jelínková, Herrmannova 615, Chotěboř Taťána Jelínková, Herrmannova 953, Chotěboř Hana Ježková, Obolecká 528, Chotěboř Miluše Jirásková, Herrmannova 954, Chotěboř Milan Joska, Marešova 586, Chotěboř Josef Kalina, Náměstí T. G. Masaryka 318, Chotěboř Zdeněk Karaba, Bezděkovská 1687, Chotěboř Monika Karabová, Bezděkovská 1687, Chotěboř Karel Klepetko, Mezní 1742, Chotěboř Věra Klepetková, Mezní 1742, Chotěboř Ondřej Kolář, Wurmova 273, Chotěboř Jana Kolářová, Wurmova 273, Chotěboř Iva Kopecká, Na Hlavaticích 504, Chotěboř Zdeněk Koreček, Molákova 598/8, Karlín, Praha 86 Iveta Korečková, Nová Ves u Chotěboře 130, Nová Ves u Chotěboře Pavel Kovačka, Herrmannova 802, Chotěboř Jana Kovačková, Herrmannova 802, Chotěboř Str. 12

13 Ing. Antonín Krajina, Senftova 550, Chotěboř Luboš Kratochvíl, Krále Jana 433, Chotěboř Marie Kratochvílová, Herrmannova 954, Chotěboř Bohumír Krédl, Na Výsluní 1235, Chotěboř Růžena Krumlová, Přecechtělova 2239, Stodůlky, Praha 515 Jana Křivohlavá, Herrmannova 954, Chotěboř Petr Lébl, Wurmova 796, Chotěboř Dagmar Librová, Rozkošská 2316, Havlíčkův Brod 1 Ondřej Lunda, Herrmannova 953, Chotěboř Josef Macháček, Rubešova 538, Skuteč Václava Malá, Nechvílova 1822, Chodov, Praha Vladimír Menšík, Herrmannova 580, Chotěboř RNDr. Marie Menšíková, Herrmannova 580, Chotěboř Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř Jiří Nájemník, České Petrovice 40, Žamberk Václava Nájemníková, České Petrovice 40, Žamberk Ing. Vladimír Němec, Krále Jana 51, Chotěboř Blažena Novotná, Sokolohradská 347, Chotěboř Božena Novotná, Theerova 201, Chotěboř Vladimír Novotný, Sokolohradská 347, Chotěboř, Chotěboř Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod 1 OSEVA UNI a.s., Na Bílé 1231, Choceň 1 Eva Pánková, Družstevní 1154, Chotěboř Thanh Pham Van, Legií 443, Chotěboř Pivovar Chotěboř s. r. o., Průmyslová 1755, Chotěboř Ivan Polívka, Zednická 628, Chotěboř PROFIMIX Chotěboř s.r.o., Dukelská 482, Chotěboř ing. Radoslav Richter, Schulhoffova 793, Praha 415 MUDr. Tomáš Richter, Marešova 1701, Chotěboř Zdeněk Richter, Tiché údolí 1646, Roztoky u Prahy RT, spol. s r.o., Sokolohradská 645, Chotěboř Jiří Růžička, Ing., Theerova 201, Chotěboř Marie Růžičková, Theerova 201, Chotěboř Bohumila Schovancová, Theerova 201, Chotěboř Josef Schovanec, Theerova 201, Chotěboř Společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp.953,954, ul. Herrmannova, Chotěboř, Herrmannova 953, Chotěboř Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1 Iva Stehnová, Jílová 1481, Chotěboř Jaroslav Stejskal, F. X. Šaldy 790, Chotěboř Anna Stejskalová, F. X. Šaldy 790, Chotěboř Strojírna JVD spol. s r.o., Sokolohradská 302, Chotěboř Jindřich Šíp, Riegrova 5, Chotěboř Věra Škopová, Slivenecká 50, Hlubočepy, Praha Josef Špitálník, Lesní 1316, Chotěboř Olga Šteklová, Herrmannova 954, Chotěboř Petr Štusák, Werichova 955, Hlubočepy, Praha Technická a lesní správa Chotěboř s. r. o., Sokolohradská 167, Chotěboř Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Hao Trinh Thi, Legií 443, Chotěboř Libor Trtík, Krále Jana 1714, Chotěboř Jaroslava Trtíková, Krále Jana 1714, Chotěboř Vladimír Tůma, Žitná 1453, Chotěboř Eva Urbanidesová, Vlasty Pittnerové 1454/7, BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, ŘEČKOVICE, BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA Peter Valachovič, Železnohorská 730, Chotěboř Alena Valachovičová, Železnohorská 730, Chotěboř VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové 4 Hermína Viečorková, Theerova 201, Chotěboř Str. 13

14 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod 1 Alena Zámišová, Břevnická 1589, Chotěboř Berta Zárubová, Marešova 190, Chotěboř Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, Chotěboř Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, Havlíčkův Brod 1 Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava 4 Městský úřad Chotěboř, Odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, Chotěboř Policie ČR DI Havlíčkův Brod, Nádražní 59, Havlíčkův Brod 1 Městský úřad Chotěboř, Stavební úřad, silniční a správní úřad pro MK, Trčků z Lípy 69, Chotěboř Na vědomí (doručení jednotlivě) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava 1 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod 1 NIPI ČR, o.s., Michal Topolovský, Beckovského 1882, Havlíčkův Brod 1 Správní poplatek byl uhrazen převodem z účtu dne Str. 14

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17398/2012/ODaVV Chotěboř dne 8.2.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1838/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9069/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 11.7.2012 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne 04.01.2016 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X Č.j. MUH/ 10125/14/16

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2336/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10016/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 2.8.2012 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5640/2011-879/HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 217/11-Mo 217/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2011/9141/V/SIO Č.J.: 68959/2011 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina TEL.: 499803188 E-MAIL: sitina@trutnov.cz DATUM: 5.12.2011 Městský úřad Trutnov odbor

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-3129/2016/OD/SAM Spis. zn.: SZ MUPO OD-602342015-SAM Vyřizuje: Šár Miroslav, Ing. Telefon: 519301370 Fax:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 1 - PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2334/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh Jilemnice,

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/849/12/69 330/4 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška -

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 31489 / 11 610 / 11 JAN - 328.3 / 330 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku

Více

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 2510 I Říčany, tel. 323 618 III, fax. 323 618 160 SPIS. Z.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 25.2.2011 0052085120 1OlDo 6039/2011-MUR/OSÚ/00622

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4944/2016/Ši V Třebíči dne 01.06.2016 Č.j.: OV

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spis. zn.: S-MUCB13526/2013/STAV/Há Č. j. MUCB 27508/2013 Vyřizuje: Zdeněk Hába Telefon: 321 612 134 Český

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha *crdux005gt8f* CRDUX005GT8F DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0048/13-6/Pl V Praze dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-12795/13/Pl Telefon: +420 972 241

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05232/2011/BN MeUSM/02012/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/5456/2012/Ka Č. J.: 1943/2013 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00FO36F* *MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/876/2013/SU/S Louny 06.03.2013 Číslo jednací: MULNCJ 17219/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Č.j.: SÚ 175/11-134/2011-Pet Mníšek pod Brdy, dne 23. března 2011 Oprávněná úřední osoba: Lenka Petříková, tel.: 318541925,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/011677/STAV/SU/Kl

Více

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Sp.Zn.: MUHO 16707/2015 OIaÚ Č.j. : MUHOCJ 31466/2016 Datum:2016-05-04 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod Č.j. 11539/11/ŽP/IS Český Brod, dne 10.8.2011 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612186 starkova@cesbrod.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./5544/12-Gr HP - 0621/2013 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-7675/2010-1266/HH Rousínov, dne 20. ledna 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad Statutární město KLADNO Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í *MUJNX00OCAKX* MUJNX00OCAKX MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU Spisová značka: 106/2015/ODS/PDS/ZUK Č.j.: 27365/2015 Vyřizuje: Košťáková Tel.: 483 357 295 Fax: 482 357 442 E-mail: kostakova@mestojablonec.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor rozvoje a investic oddělení investic pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Č.j.: MUHOCJ 83456/2011 Datum:2011-08-25 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více