*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, Hustopeče *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13 v Hustopečích dne SPIS. ZN.: výst/66/13/13 VYŘIZUJE: Ing.Vondráček František Polach nar Školní 841/ Hustopeče v zastoupení plnou mocí : Antonín Krčmář nar Masarykovo nám. 179/ Podivín R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, obdržel dne žádost Františka Polacha, nar , Školní 841/2, Hustopeče, o vydání rozhodnutí o umístění stavby skladové haly, na pozemku parcelní číslo 3604/44 a 5664, v katastrálním území Hustopeče u Brna, v ul. Havlíčkova. Současně stavebník podal téhož dne i žádost o stavební povolení na výše uvedenou akci. Stavební úřad rozhodl usnesením podle 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeno územního a stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Jelikož předložené návrhy neměly předepsané náležitosti a neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení přístavby, neboť neobsahovaly údaje předepsané v ustanovení 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 4 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bylo řízení usnesením spis.zn.: výst/66/13/13 dne přerušeno a navrhovatel byl vyzván k jejich doplnění. Na základě žádosti stavebníka byl termín pro doplnění 2x prodloužen. Usnesením spis.zn.: výst/66/13/13 ze dne do a dále usnesením spis.zn.: výst/66/13/13 ze dne do Po doplnění všech požadovaných dokladů do prodlouženého termínu, bylo oznámeno toto řízení s ústním jednáním. Na základě výsledku projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad Hustopeče, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon"), rozhodl takto : I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby skladové haly, na pozemku parcelní číslo 3604/44 a 5664 (vlastník žadatel), v katastrálním území Hustopeče u Brna, ul. Havlíčkova. a podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu skladové haly, na pozemku parcelní číslo 3604/44 a 5664 (vlastník žadatel), v katastrálním území Hustopeče u Brna, ul. Havlíčkova.

2 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 2 II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba skladové haly je členěna na 2 části sklad a sociální zařízení. Sklad bude jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Půdorys bude o rozměrech 24,20 x 18,00 m, s výškou hřebene střechy + 8,25 m od úrovně ± 0,000 podlahy přízemí objektu. Sklad bude osazen ve vzdálenosti 3,0-3,3 m od hranice pozemku parcelní číslo 3606/1, ve vzdálenosti 5,4-6,6 m od hranice pozemků parcelní číslo 3630/1 a 3630/5, ve vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku parcelní číslo 3604/43. Sociální zařízení bude dvoupodlažní, nepodsklepené, se sedlovou střechou. Půdorys bude o rozměrech 15,00 x 8,00 m, s výškou hřebene střechy + 8,20 m od úrovně ± 0,000 podlahy přízemí objektu. Stavba bude přisazena k jižní šítové stěně skladu a osazena od pravého rohu o 2,0 m. 2. Umístění stavby bude provedeno dle výkresu situace nový stav, zpracovaného zodpovědným projektantem, Ing. Daliborem Klusáčkem, OK Atelier s.r.o. Břeclav, ČKAIT Komunikační napojení objekt bude přístupný z místní účelové komunikace, nacházející se v sousedství stavebního pozemku. 4. Zásobení elektrickou energií objekt bude napojen stávající přípojkou NN v areálu. 5. Opatření vody prodloužením stávající vodovodní přípojky v areálu. 6. Opatření splaškových dešťových vod svedením do stávajících kanalizační rozvodů v areálu, které jsou napojeny na kanalizační řad. 7. Zásobení plynem prostor sociálního zařízení bude napojen na stávající rozvod v areálu. 8. Vytápění sociální zařízení bude vytápěno teplovodním ÚT, napojeným na plynový kotel. Skladová hala nebude vytápěna. 9. V místě stavby, na pozemku parcelní číslo 5664 se nachází původní průmyslový objekt, který bude odstraněn. 10. Toto rozhodnutí není povolením k záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště. 11. Urbanistické důvody stavba je v souladu s územním plánem Města Hustopeče, platným v době podání žádosti III. Stanoví podmínky pro provedení stavby : 1. Stavba skladové haly je členěna na 2 části sklad a sociální zařízení. Sklad bude jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Půdorys bude o rozměrech 24,20 x 18,00 m, s výškou hřebene střechy + 8,25 m od úrovně ± 0,000 podlahy přízemí objektu. Základy betonové patky a pasy. Nosná konstrukce bude ocelový skelet, opláštění ze sendvičových panelů. Nosná konstrukce střech z ocelových vazníků. S krytinou ze sendvičových panelů. Na nosné sloupy bude instalována jeřábová dráha (zatím bez jeřábu) Sociální zařízení bude dvoupodlažní, nepodsklepené, se sedlovou střechou. Půdorys bude o rozměrech 15,00 x 8,00 m, s výškou hřebene střechy + 8,20 m od úrovně ± 0,000 podlahy přízemí objektu. Základy pasy z betonu. Obvodové zdivo z plynosilikátových tvárnic. Vnitřní nosné zdivo z cihelné. Příčky sádrokarton. Střešní konstrukce z dřevěných sbíjených vazníků s betonovou krytinou. Strop nad 2.NP bude tvořen zatepleným závěsným sádrokartonovým podhledem. Skladová hala bude sestávat z následujících místností : v 1.NP.: sklad, příruční sklad, šatna M, sprcha M, WC-M, úklid, chodba, prodejna v 2.NP.: vzorkovna-kancelář, schodiště, WC-Ž, sprcha-ž, kotelna. 2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem vybraným ve výběrovém řízení. 6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před

3 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 3 povětrnostními vlivy a ponechán na místě až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 7. Termín zahájení stavby, včetně oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno stavebnímu úřadu 15 dnů předem. 8. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny následovně : po provedení spodní stavby základů stavby po provedení hrubé stavby kontrola po dokončení stavby, včetně TÚ, na základě návrhu plánu kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. 12. Stavba bude dokončena nejpozději do a stavebník požádá zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu nejméně 2 měsíce před výše uvedeným termínem. 13. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 14. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení technické infrastruktury v dotčené lokalitě. 15. Veškerá zemina z výkopu (stavební suť) a stavební odpad bude uložena na skládku určenou obcí. Na výzvu státního stavebního dohledu předloží stavebník doklad o uložení zeminy a stavebního odpadu. 16. Budou dodrženy následující podmínky (dle vyjádření E.ON ČR s.r.o., Reg.spr. Hodonín ze dne zn.: Z0344-Z ) V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází : Nadzemní vedení VN, Nadzemní vedení NN. Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny : c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí OPDS Židlochovice Novotný Milan Tel: Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo. 5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 8. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude

4 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 4 proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE , PNE , PNE , ČSN EN , PNE , ČSN EN 50522, ČSN EN Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno : a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 11. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN, bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací, v OP vedení 110 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 13. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. 14. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. 15. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení: VN+NN RS Petráš Zdeněk Pozor! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace. Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupce ECD předložte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací. 17. Budou dodrženy následující podmínky (dle stanoviska VaK Břeclav a.s. ze dne zn. POZ ) Před plotem skladového areálu p. Polacha u silnice na Kurdějov se nachází přiváděcí (výtlačný) vodovodní řad do vodojemu Kurdějov z PVC DN 150 mm, který naše společnost provozuje. Upozorňujeme na ochranné pásmo tohoto vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce potrubí. Provádět zemní práce, terénní úpravy, stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty v ochranném pásmu vodovodu je možné jen se souhlasem provozovatele vodovodu. Upozorňujeme, že za správnost dokumentace odpovídá dle 158 a 159 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zpracovatel projektové dokumentace, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko Budou dodrženy následující podmínky (dle stanoviska Telefónica CR, a.s., Praha ze dne č.j.: /14) dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejichž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti

5 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 5 stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádřeni, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefónica o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Dana Panáková, tel.: , (dále jen POS). (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince Budou dodrženy následující podmínky (dle závazného stanoviska KHS JmK Brno ze dne Č.j.: KHSJM 05829/2014/BV/HP) Souhlas s PD se podmiňuje účastí KHS JmK Brno na závěrečné kontrolní prohlídce. 20. Budou dodrženy následující podmínky (dle závaz. stanoviska HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne Ev.č.: HSBM /4-POKŘ-2014) Nejpozději do kontrolní prohlídky dokončené stavby, na kterou budeme přizváni, požadujeme splnit všechny podmínky a požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení projektu stavby. Dále při kontrolní prohlídce dokončené stavby požadujeme předložit platné doklady a dokumentaci v souladu s 46 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Veškeré změny projektové dokumentace musí být předem posouzeny z hlediska PO a toto posouzeni předloženo na HZS. 21. Budou dodrženy následující podmínky (dle stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne zn.: OZP/1165/14/1) Z hlediska zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů: Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanovení 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Účastníkem řízení podle zákona č. 200/2004 Sb., dle 27 odst. 1 správní řád, ve znění pozdějších předpisů je společnost František Polach, nar , Školní 841/2, Hustopeče. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

6 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 6 O d ů v o d n ě n í Dne podal František Polach, nar , Školní 841/2, Hustopeče, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby skladové haly, na pozemku parcelní číslo 3604/44 a 5664, v katastrálním území Hustopeče u Brna, v ul. Havlíčkova. Současně stavebník podal téhož dne i žádost o stavební povolení na výše uvedenou akci. Stavební úřad rozhodl usnesením podle 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeno územního a stavebního řízení. Jelikož předložené návrhy neměly předepsané náležitosti a neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení přístavby, neboť neobsahovaly údaje předepsané v ustanovení 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 4 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bylo řízení usnesením spis.zn.: výst/66/13/13 dne přerušeno a navrhovatel byl vyzván k jejich doplnění. Na základě žádosti stavebníka byl termín pro doplnění 2x prodloužen. Usnesením spis.zn.: výst/66/13/13 ze dne do a dále usnesením spis.zn.: výst/66/13/13 ze dne do Po doplnění všech požadovaných dokladů do prodlouženého termínu, bylo oznámeno toto řízení s ústním jednáním. Opatřením ze dne oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nařídil veřejné ústní jednání o umístění stavby spojené s místním šetřením na den Oznámení bylo pro účastníky územního řízení vyvěšeno dne a svěšeno dne Současně v oznámení stanovil termín ústního jednání a pro stavební řízení stanovil termín k možnosti účastníků vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na tentýž den. Z řízení byl sepsán protokol. Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující doklady : 2x projektová dokumentace snímek z katastrální mapy výpis z KN LV č , ze dne informace o parcelách ze dne plán kontrolních prohlídek stavby doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3.000,- Kč, ze dne , č. dokladu plná moc Františka Polacha pro Antonína Krčmáře ze dne vyjádření E.ON ČR s.r.o., České Budějovice ze dne zn.: Z0344 Z vyjádření RWE-JMP a.s. Brno ze dne zn vyjádření RWE-JMP a.s. Brno ze dne zn vyjádření VaK Břeclav a.s., ze dne zn. POZ stanovisko Telefónica CR, a.s., Praha ze dne č.j.: /14 stanovisko Telefónica CR, a.s., Praha ze dne č.j.: /14 závazné stanovisko KHS JmK Brno ze dne č.j.: KHSJM 05829/2014/BV/HP závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne Ev.č.: HSBM /4-POKŘ-2014 stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne zn.: OZP/1165/14/1 Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší : podle 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona žadateli František Polach, nar , Školní 841/2, Hustopeče podle 85 odst.1 písm.b) staveb. zákona Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče podle 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona : Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, Stehlík Roman, Havlíčkova 540/28, Hustopeče, Coufal Vlastimil, Slavíčkova 412/7, Lesná, Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, Břeclav, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle přísluší : podle 109 odst.1 písm.a) stavebního zákona navrhovateli František Polach, nar , Školní 841/2, Hustopeče, podle 109 odst.1 písm.e) stavebního zákona Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, Stehlík Roman, Havlíčkova 540/28, Hustopeče, Coufal Vlastimil, Slavíčkova 412/7, Lesná, Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, Břeclav, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, jejíchž zařízení budou nebo mohou být stavbou dotčena.

7 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 7 V průběhu spojeného územního a stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavba je v souladu s platným územním plánem Města Hustopeče, projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Podmínky dotčených orgánů státní správy byly zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou je oznámeno 15 dnem vyvěšení stejnopisu písemného vyhotovení na úřední desce. Lhůta pro odvolání počíná běžet 16 dnem ode dne vyvěšení. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí povolení nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Otisk úředního razítka Ing. Vondráčková Růžena vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče Doručení účastníkům územního řízení : účastníci řízení dle 85 odst.1 do vlastních rukou Antonín Krčmář, Masarykovo nám. 179/22, Podivín (v zastoupení stavebníka plnou mocí) Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče účastníci řízení dle 85 odst.2 veřejnou vyhláškou Stehlík Roman, Havlíčkova 540/28, Hustopeče Coufal Vlastimil, Slavíčkova 412/7, Lesná, Brno Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, Brno E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, Břeclav Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Dotčené orgány : KHS JmK Brno HZS JmK, ÚO Břeclav MěÚ Hustopeče odbor životního prostředí

8 Č.j. MUH/ 19992/14/13 str. 8 Doručení účastníkům stavebního řízení : Účastníci řízení : (doporučeně do vlastních rukou) Antonín Krčmář, Masarykovo nám. 179/22, Podivín (v zastoupení stavebníka plnou mocí) Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče Stehlík Roman, Havlíčkova 540/28, Hustopeče Coufal Vlastimil, Slavíčkova 412/7, Lesná, Brno Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, Brno E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, Břeclav Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Dotčené orgány : KHS JmK Brno HZS JmK, ÚO Břeclav MěÚ Hustopeče odbor životního prostředí Na vyvěšení : Městský úřad Hustopeče KT (po sejmutí zaslat stavebnímu úřadu MěÚ Hustopeče) Přílohy pro stavebníka :(budou předány po právní moci rozhodnutí) ověřená dokumentace stavby štítek STAVBA POVOLENA Správní poplatek vyměřený podle zák.č. 634/2004 Sb., položka 17 bod 1, písm. i), ve výši 3.000, Kč, byl uhrazen hotově dne , č. dokladu Toto Rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce pro účastníky řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče) Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Vyvěšeno v elektronické podobě dne : Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více