VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka Praha 4

2 OBSAH 1. Metodologie průzkumu strana 2. Informace o dotázaných aneb kdo nám odpověděl Spokojenost s bydlením na sídlišti Novodvorská Spolupráce obyvatel Čistota a nakládání s odpady Trávení volného času Informovanost a komunikace s ÚMČ Praha Shrnutí

3 1. Metodologie průzkumu Projekt běží od roku V letošním roce se začalo přípravou dotazníku pro názorový průzkum mezi obyvateli. Dotazníky pak byly cíleně distribuovány do všech domácností v dané lokalitě. Jejich sběr byl ukončen 5. května Celkem bylo do domácností distribuováno přibližně ks dotazníkových archů, z čehož se do předem připravených a označených boxů vrátilo 356 správně vyplněných dotazníků. Dále si bylo možno na webové adrese stáhnout dotazník v elektronické podobě, vyplnit ho a zaslat do předem určené ové schránky, či si osobně vyzvednout prázdný dotazníkový arch v podatelně Městského úřadu. Smyslem celého projektu je dát co největšímu počtu občanů z celého města možnost ovlivnit jak řešení konkrétních problémů jejich každodenního života v okolí místa bydliště, ale také se podílet na rozhodnutích týkajících se budoucnosti města a jeho rozvoje. Cílem názorového průzkumu bylo zjistit názory obyvatel města ohledně otázek vzhledu veřejných prostranství na sídlišti Novodvorská, dále jsme se ptali, co si obyvatelé myslí o jeho čistotě a nakládání s odpady, jak tráví volný čas a jakým způsobem jsou informováni o dění v MČ Praha 4. Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že: každá domácnost obdržela jeden tištěný dotazník s tím, že v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici v podatelně ÚMČ a volně ke stažení na internetových stránkách města. Občané následně vhazovali vyplněné dotazníky do připravených boxů umístěných na často navštěvovaných místech, pro dotazníkovou akci neexistoval žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Rozhodnutí vyplnit a odevzdat dotazník tak bylo na uvážení každého občana, resp. domácnosti, s ohledem na výše uvedené faktory nelze tento průzkum považovat za zcela reprezentativní profil názorů občanů MČ Praha 4. Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost účastnit se dotazníkové akce a předpokládáme, že získané odpovědi představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel Prahy 4. Celkem se vrátilo 356 vyplněných dotazníků. 3

4 2. Informace o dotázaných aneb kdo nám odpověděl Všeobecně se dá říci, že v rámci průzkumu odevzdali vyplněné dotazníky občané, kteří žijí na sídlišti Novodvorská již řadu let. Více jak tři čtvrtiny dotázaných (80 %) zde žijí déle než 15 let, oproti tomu necelých 7 % respondentů bydlí na sídlišti Novodvorská méně než 5 let (viz Tabulku 1). Nahlédneme-li blíže na místo obyvatel, kteří nám odpověděli, zjistíme že na anketu reagovali především lidé žijící v lokalitě ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova, včetně ulice Jílovské (55 %). Třetina respondentů bydlí v lokalitě od ulice Novodvorské směrem k ulici Nad Lesním divadlem, včetně ulice Němčické. Necelá desetina (9 %) odpovědí pochází od obyvatel ulice Údolní, 3 % tvoří lidé z ulic Psohlavců a ulice Vrbovy. Výzkum se skutečně týká obyvatel sídliště Novodvorská, neboť pouze jediný dotázaný bydlí mimo (viz Tabulku 2). Tabulka 1 Délka bydlení na sídlišti Novodvorská délka pobytu četnost v % méně než 5 let let 13 více než 15 let 80 neví 0 celkem 100 Tabulka 2 Část sídliště, kde dotázaný bydlí část města četnost v % od Novodvorské k Nad Lesním divadlem (+ Němčická) 33 mezi Novodvorskou, Nad Koupadly a Vavřenovou (+ Jílovská) 55 Údolní ulice 9 ulice Psohlavců a Vrbova 3 mimo sídliště Novodvorská 0 neuvedlo 0 celkem 100 Na otázky odpovídali lidé všech věkových kategorií. Nejvýrazněji jsou zastoupeny věkové kategorie od 56 let výše, ovšem poměrně výrazně jsou zastoupeni i občané mezi 36 a 45 lety (15 %). Nejméně často se průzkumu účastnili respondenti pod 25 let věku. Zapojení mladých lidí tedy nebylo příliš silné (ostatní viz Graf 1). Graf 1 - Věková struktura dotázaných (v %) ,6% 1,7% méně než 18 8,7% 15,2% 7,3% 16,9% 30,1% 18,8% více než 75 4

5 Dotazník vyplnilo 30 % mužů a 70 % žen. Nejvyšší podíl žen byl zaznamenán mezi respondenty ve věkových kategoriích do 45 let a také mezi lety. Co se vzdělání týče, nejčastěji odpovídali lidé se středoškolským vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným (celkem 45 %), značnou část respondentů ovšem tvořili také vysokoškoláci (32 %). Vyučení a středoškolsky vzdělaní bez maturity tvoří 18 % respondentů a nejmenší Vyhodnocení dotazníkového šetření zastoupení (5 %) měli lidé se základním vzděláním (viz Graf 2). Tabulka 3 Zaměstnání respondentů Nejvíce zastoupenou skupinou byli v anketě důchodci (celých 61 %). Necelou třetinu dotázaných potom představovali pracující nebo zaměstnanci. Ostatní kategorie zaměstnání (podnikatelé, studenti nebo ženy v domácnosti) již nebyly zastoupeny příliš často (viz Tabulku 3). zaměstnání četnost v % pracující/zaměstnanec 30 student/ka 1 podnikatel/ka 2 důchodce (starobní nebo invalidní) 61 v domácnosti 4 nezaměstnaný/á 1 neuvedeno 1 celkem 100 Graf 2 - Vzdělání respondentů -vysoko školské 32% základní 5%, vyučen střední bez maturity 18% N = 348 střední s maturitou 45% Tabulka 4 Složení domácnosti Nejvíce dotázaných (asi 37 %) žije v domácnosti složení domácnosti četnost v % s manželem či partnerem bez dětí jedná se v tomto jednotlivec 28 případě především o důchodce (ve věku let). oba rodiče s dítětem 20 Významnou část respondentů (28 %) také tvoří lidé, kteří jeden rodič s dítětem 4 žijí samostatně jedná se především o ženy starší 56 let, manželé bez dětí 37 ale jsou mezi nimi i lidé ve věku let. Ve 20 % vícegenerační domácnost 8 domácností žijí oba rodiče s dítětem nebo více dětmi jiný typ 1 většina těchto dotázaných pochází z věkové skupiny 36 bez odpovědi 2 45 let. Četnosti ostatních typů domácností jsou znázorněny celkem 100 v Tabulce 4. Poměr jednotlivých typů domácností je ovlivněn větším zastoupením důchodců ve zkoumaném vzorku, věkové zastoupení v těchto kategoriích se však neodchyluje od běžného stavu a je v souladu s obecným trendem ve způsobu bydlení. Další charakteristikou, kterou jsme u respondentů zjišťovali, bylo, zda mají či nemají ve své domácnosti psa. 16 % dotázaných uvedlo, že psa má, jedná se nejvíce o lidi starší ve věku let, z hlediska práce jde o zaměstnance a důchodce. Do domácnosti si pořizují psa především lidé žijící sami (38 % ze všech majitelů), ale 5

6 také spolu žijící partneři (bez dětí) nebo rodiče s dětmi samotný rodič s dítětem si naopak pořídí psa jen velmi výjimečně. Žádný rozdíl mezi muži a ženami ani ve vzdělání majitelů psů výzkum neukázal. nemá psa 84% Graf 3 - Psi v domácnostech respondentů má psa 16% N = Spokojenost s bydlením na sídlišti Novodvorská Nejprve jsme se respondentů zeptali, jak jsou spokojeni se změnami, ke kterým v posledních zhruba třech letech došlo v okolí jejich bydliště. Pozitivní zprávou je, že naprostá většina lidí byla spokojena podle 63 % se okolí změnilo k lepšímu, 20 % uvedlo, že vše zůstalo asi tak stejné. Nespokojených bylo jen 16 % dotázaných, podle nichž se jejich okolí zhoršilo (viz Graf 4). Většina nespokojených (přes 55 %) pochází z lokality ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova (včetně ulice Jílovské), kde žijí již déle než 15 let. zlepšilo 63% Graf 4 - Hodnocení změn N = 352 zůstalo stejné 20% 1% zhoršilo 16% Dále jsme se lidí ptali, co se jim na sídlišti Novodvorská líbí, jaké jsou podle nich jeho přednosti. Nejvíce dotázaných uvedlo dobré nákupní možnosti (81 %), dostatek zeleně (45 %), dobrou dostupnost centra (44 %), klidné bydlení nebo dostatečné množství míst pro odpočinek a procházky (39 %) další viz Graf 5. Vícekrát byl ještě zmíněn blízký vodní areál. Graf 5 Přednosti sídliště Novodvorská 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% dobré nákupní možnos ti 81% dos tupnos t kulturních zařízení 18% blízkos t zdravotnických zařízení 17% dostupnos t škol (mateřs ké a základní) 31% příjemné s ídliš tě pro klidné bydlení 39% žijí zde převážně s luš ní lidé 20% dostatek mís t pro odpočinek a procházky 39% dos tatek zeleně 45% N = 356 dobrá dos tupnost centra (M HD) 44% Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100%. 6

7 Následně jsme se ptali, co by naopak bylo vhodné v této části Prahy zlepšit (opět mohli uvést až čtyři odpovědi). Zde byly nejčastěji uvedeny problémy s čistotou (46 %) a s parkováním (45 %) opět šlo nejvíce o lokalitu ohraničenou ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova. Naopak nejméně co zlepšovat je v oblasti životního prostředí (6 %) a v možnostech trávení volného času (10 %) vše ostatní je v Grafu 6. Respondenti měli také možnost formulovat vlastní návrhy. Zde se častěji objevovaly požadavky úklidu psích exkrementů, postihovat neukázněné majitele psů (uvedeno 5 krát), dále byl zájem o kino (4x) a hřiště (3x), někteří lidé chtějí více uklízet lesopark (3x), jiní navrhují zlepšit intervaly MHD (2x) a nezastavovat prostor novými domy (2x). Graf 6 Návrhy na zlepšení 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% čistota a úklid 46% bezpečnost 33% dopravní zatížení 31% problémy s parkováním 45% hluk (z dopravy - Jižní spojka, ulice Novodvorská) 27% vybavenost městským mobiliářem (koše, lavičky) 36% vzhled veřejných prostranství rekonstrukce prostranství před kulturním centrem 29% 28% životní prostředí 6% možnosti trávení volného času N = % Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Následující otázka se týkala přímo toho, co by se mělo zlepšit na veřejných prostranstvích (opět bylo možno uvést až čtyři možnosti z jedenácti dotazníkem nabídnutých). Tři čtvrtiny dotázaných uvedly problém s vandalismem sprejery, poničenými fasádami nebo neudržovanými reklamními plochami. 42 % lidí také uvedlo špatný technický stav chodníků, okolo třetiny dotázaných vidí problém v nedostatku odpadkových košů a v čistotě chodníků. Další kategorie byly uvedeny méně než pětinou respondentů (stav vozovek či údržba zeleně). V přímých návrzích obyvatel sídliště Novodvorská se zde znovu objevovaly stížnosti na neukázněné pejskaře, přemnožené holuby a nedostatečný úklid v lesoparku a na zastávkách MHD. 20 % lidí ovšem uvedlo, že nic není třeba zlepšovat, že je vše v pořádku. 7

8 Dále jsme se ptali, jaké úpravy by lidé uvítali ohledně zeleně. Zde bylo nejčastěji uvedeno zamezení sešlapávání zeleně, způsobované tím, že si lidé zkracují cestu. Dotazovaní mohli uvést dvě odpovědi a tuto uvedli ve 38 % případů. Větší zájem byl také o lepší údržbu stávající vysoké zeleně (stromů) (26 %) a prořezávání husté křovinaté zeleně (25 %) ostatní viz Graf 7. Graf 7 Úpravy zeleně 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% prořezání husté křovinaté zeleně 25% lepší údržba stávající vysoké zeleně (stromy atd.) 26% lepší údržba nízké zeleně (sekání trávy, nižší keře) 12% zamezení sešlapávání zeleně (lidé si zkracují cestu) 38% celková obnova zeleně 12% větší množství zeleně (zejména stromů a keřů) 13% nic není potřeba 12% N = 356 3% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Ve volných odpovědích respondentů na úpravy zeleně byla znovu zmiňována údržba lesoparku, jeho čištění a problém s psími exkrementy. Také bylo několikrát zmíněno prořezávání keřů a úklid odpadků v nich. 4. Spolupráce obyvatel V dalších několika otázkách jsme se soustředili na to, jakou mají obyvatelé sídliště Novodvorská představu o své spolupráci a svém zapojení do úprav veřejných prostor, v nichž žijí. Hned první otázka ukázala převládající dojem o obyvatelích velkoměsta. Respondenti si měli vybrat jeden z výroků, které charakterizují jejich spoluobčany ve vztahu k místu, kde žijí. Více než polovina z dotázaných uvedla výrok: Každý si řeší jen své problémy a nezajímá se o své okolí. Většinou jsou tedy skeptičtí k představě, že by se lidé byli ochotni aktivně zajímat o své okolí. Dalších 30 % respondentů soudí, že jejich spoluobčané sice k místu, kde žijí, lhostejní nejsou, ale nemají možnost přispět k žádnému zlepšení. Pouze 8 % lidí, kteří vyplňovali dotazník, má pocit, že ostatní se aktivně podílejí na zlepšování svých životních podmínek. 8

9 Tabulka 5 Vztah občanů k místu, kde žijí tvrzení četnost v % každý si řeší jen své problémy a nezajímá se o své okolí 53 lidé nejsou lhostejní k životním podmínkám ve svém okolí, ale nemají možnost přispívat k jejich zlepšení 31 lidé jsou aktivní a podílejí se na zlepšování životních podmínek v místě svého bydliště 8 8 Přestože lidé od sebe obecně přílišnou aktivitu a zájem o okolí neočekávají, v případě radnice si naopak myslí, že by při plánování důležitých změn měla spolupracovat s občany. Tento názor zastává celých 79 % respondentů. 17 % zastává názor, že postačí, když radnice o změnách občany řádně informuje, téměř nikdo si ale nemyslí, že by měla radnice rozhodovat sama viz Graf 8. ano 79% N = 352 Graf 8 - Spolupráce radnice 2% ne, stačí informovat 17% ne - sama 2% Při otázce, jakým způsobem by se konkrétně byli dotazovaní ochotni podílet na úpravách veřejných prostor (mohli uvést dvě odpovědi), nejvíce lidí (40 %) uvedlo příležitostnou pomoc s úklidem v okolí jejich domu. 23 % by ještě bylo ochotno navrhovat změny spolu s radnicí a 19 % by se bylo ochotno více starat o zeleň u domu ostatní viz Graf 9. Z výsledků je zřejmé, že mezi obyvateli sídliště se formuje relativně významná skupina lidí, kterým není lhostejný vzhled jejich okolí a chtějí se na něm do budoucna podílet. Ve vlastních návrzích jak pomoci dotázaní často uváděli důvody, proč pomáhat nemohou (zdravotní důvody, nedostatek času ). Nemožnost aktivní participace ze zdravotních důvodů je zde ovšem vzhledem k počtu důchodců ve vzorku jistě častější. Graf 9 Způsoby podílení se na úpravách veřejného prostoru spolu s radnicí navrhnout změny 23% přiložit "ruku k dílu" při realizaci navržených změn 10% příležitostně pomoci s úklidem v okolí mého domu 40% zúčastnit se soutěže o nejlépe upravené okolí domu 5% pravidelně (např. 1krát ročně) pomoci s úklidem více se starat o zeleň u domu (údržba předzahrádek, květin) 16% 19% jiné 4% 10% N = 356 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100 9

10 V poslední z těchto otázek jsme se ptali, jaké změny by respondenti navrhli, pokud by měli možnost rozhodovat o vzhledu veřejných prostranství. Mohli uvést až dvě odpovědi, ale většinou měli jasno: polovina dotázaných by zamezila rušení veřejné zeleně a veřejných prostranství v zájmu parkování či podnikatelských aktivit. 28 % lidí, kteří vyplňovali dotazník, by prosadilo vznik oplocených výběhů pro psy a čtvrtina by budovala mikroparky, tedy místa či zákoutí k odpočinku (dále viz Graf 10). V dalších námětech se potom objevovala stavba dětských hřišť, sportovišť a jejich oplocení, úpravy lesoparku nebo stavění cyklostezek. Graf 10 návrhy změn na veřejných prostranstvích budování mikroparků (míst k odpočinku) 25% vznik oplocených výběhů pro psy 28% úpravy vzhledu vnitrobloků (prostorů mezi panelovými domy) 21% budování míst pro hraní dětí 13% vznik větších odpočinkových ploch (i s možností sportování) 19% zamezit rušení veřejné zeleně a veřejných prostranství v zájmu parkování či podnikatelských aktivit 49% situace je dobrá, není třeba nic měnit 3% N = 356 jiné 4% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 5. Čistota a nakládání s odpady Pražanů z Novodvorské jsme se dále zeptali, co vnímají jako nejčastější příčiny nepořádku a nečistoty v okolí jejich bydliště. Nejčastěji se objevil názor, že za znečištění můžou sami obyvatelé sídliště, především vandalové a sprejeři. To se domnívá celých 77% dotázaných. Druhou nejčastější příčinou znečištění jsou psí exkrementy, které jako zdroj znečištění sídliště vnímá téměř 60% dotázaných. Dalšími příčinami jsou oblasti blízko kontejnerů na odpad. Větší uklizenost v jejich okolí by uvítalo 37% respondentů a problém s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad má 34% dotázaných (oproti tomu pouhých 22% označilo jako problém přeplněnost kontejnerů na směsný odpad). Nedostatek odpadkových košů v ulicích je vnímán jako problém 36% respondentů (většinou v ulici Psohlavců a Vrbově ulici). Problém naopak není v chování místních podnikatelů a firem. Ty jako problémové v tomto směru vnímá pouhých 7% dotázaných. 10

11 Graf 11- Příčiny nepořádku a nečistoty neukázněnost obyvatel 77% není zajištěn častější úklid ulic a chodníků 16% málo odpadkových košů v ulicích nedostatečný úklid v okolí kontejnerů 36% 37% přeplněné kontejnery (popelnice) na směsný odpad 22% problémy se psími exkrementy 59% přeplněné kontejnery na tříděný odpad 34% nevhodné umístění kontejnerů (popelnic) na směsný odpad 5% žádný problém s čistotou na sídlišti Novodvorská není 9% jiné 1% N = 354 5% Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Původ znečištění četnost v % nezodpovědní místní obyvatelé 41 místní podnikatelé a firmy zde sídlící 7 různé problémové osoby (např. bezdomovci) 32 psi, resp. jejich nezodpovědní majitelé 45 vandalové (sprejeři atd.) 46 problémová mládež 17 jiné 2, nedokážu posoudit 1 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 11

12 Nejproblémovějšími oblastmi, co se čistoty týče, se v tomto směru především jeví okolí zastávek MHD, dále pak okolí velkých kontejnerů a v nejrůznějších zákoutích a opuštěných míst v zeleni. Pouhé jedno procento dotázaných se domnívá, že je sídliště čisté, bez nepořádku viz graf 11. G ra f M í s ta s n e jvě tš í m i pro bl é m y s či s to to u a pořá dk e m o k o lí zast áv ek M H D 65% zák o ut í a o p uštěn á m íst a v zelen i 3 5 % o k o lí n o n -st o p barů, h eren a p o do bn ý ch zařízen í 1 2 % o k o lí k o n t ejn ero v ý ch st án í 4 3 % t ak o v á m íst a zde n ejso u 1 % N = jin é n ev ím 2 % 1 1 % Respondenti mohli zaškrtnout až 6 odpovědí, součet procent je tedy vyšší než 100% Dále jsme se občanů zeptali, jak by zlepšili nakládání s tříděným odpadem. Pro jeho častější svozy se vyjádřilo 40% občanů a pro více kontejnerů na tříděný odpad je 31% dotázaných (jen připomeňme, že 34% občanů se domnívá, že jsou často přeplněné). Pro vyšší vzdělávání svých spoluobčanů v oblasti třídění odpadu se vyjádřilo 30% dotázaných a 23% se domnívá, že by se mohl rozšířit počet míst s takovými kontejnery. Graf 12 - Zlepšení nakládání s tříděným odpadem častější svozy tříděného odpadu 40% více míst s kontejnery na tříděný odpad 23% lépe řešit umístění nádob na tříděný odpad 14% zvýšení počtu kontejnerů a odpadových nádob na tříděný odpad (zejména na papír a plasty) větší povědomí o nutnosti a pravidlech třídění odpadu 31% 30% nic není potřeba, současný stav je dostatečný 7% jiné 5% N = 340 2% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 12

13 6. Trávení volného času Důležitou součástí života ve městě a indikátorem kvality městského prostředí jsou způsoby, jakými je možné ve městě trávit volný čas. Našich respondentů jsme se tedy zeptali, jak by jim město mohlo usnadnit aktivní trávení volného času. Nejvíce dotázaných by si přálo zbudovat oddechový areál s dostatečným množstvím míst k odpočinku osazených lavičkami (58%, především starších občanů). S tím je také spojeno občany vyjádřené přání po zbudování kvalitnější stezky pro pěší lemované zelení (38%). Pro lepší využití veřejných víceúčelových hřišť se vyslovilo 28% dotázaných a nezanedbatelné procento se vyjádřilo pro zbudování a rozšíření cyklistických stezek. Pouhých 7% dotázaných se vyjádřilo ve smyslu, že je vše v pořádku a s aktivním trávením volného času na sídlišti nemají větší problém. Tabulka 6 Co by zlepšilo aktivní trávení volného času četnost v % cyklistické stezky 24 kvalitnější cesty pro pěší procházky v zeleni 38 oddechový areál s množstvím laviček a míst k odpočinku 58 více víceúčelových hřišť pro různé sporty (příp. větší využití školních hřišť) 28 místo pro volný pohyb a cvičení psů 20 nic nového není třeba, stávající stav je dostatečný 7 jiné 11 6 Respondenti mohli zaškrtnout až 3 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Když jsme občanům sídliště Novodvorská předložili k posouzení konkrétní sportovní akce, setkali se s nezanedbatelným zájmem. Největší potenciál skýtají nejrůznější zábavní akce pro rodiny s dětmi (například putování pohádkovým lesem, popřípadě nejrůznější hry s ekologickým zaměřením např. Ekoolympiáda ). Pro nejrůznější společenské akce pro dospělé se vyjádřilo 23% dotázaných a sportovního klání pro občany sídliště, kteří nejsou organizovaní v žádném sportovním spolku by se rádo zúčastnilo rovněž 23% dotázaných. Nezanedbatelné množství respondentů (29%) je na druhou stranu spokojena se sportovním vyžitím v rámci sídliště, respektive jim sport v životě výrazněji nechybí či jezdí za sportem jinam (viz Graf 12). Graf 12 - Jaké sportovní akce byste uvítali? sportovní klání pro lidi ze sídliště, kteří nejsou nikde organizováni a jen si chtějí zasportovat sportovně společenská akce, která by zviditelnila sídliště Novodvorská společenská akce pro rodiny s dětmi s ekologickým zaměřením (např. Ekoolympiáda ) zábavné akce pro rodiny s dětmi, např. putování pohádkovým lesem 15% 21% 23% 33% společenské akce pro dospělé 23% nic mi nechybí 29% jiné 5% N = % Respondenti mohli zaškrtnout až 3 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 13

14 Převážná většina respondentů (52%) ale uznává, že je na sídlišti nedostatek prostředků jejichž prostřednictvím by mohla mládež trávit volný čas. 30% dotázaných se pak domnívá, že to jsou právě senioři, kteří nemají na sídlišti dostatek těchto možností. U ostatních skupin obyvatel se toto jako významnější problém neprojevuje. Graf 13 - Na sídlišti jsou nedostatečné možnosti trávení volného času pro: malé děti 10% dospívající mládež 52% mladí lidé mladé rodiny s nejmenšími dětmi střední generace 12% 11% 11% senioři 30% N = 334 jiné 1% 18% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 7. Informovanost a komunikace s Úřadem MČ Praha 4 Co se týče informačních kanálů, kterými se dostávají informace o dění v městské části do povědomí občanů, nejvýznamnějším zdrojem je radniční zpravodaj Tučňák (93%), dále se občané informují na internetových stránkách radnice (22%), či v informačních centrech MČ Prahy 4. Je vidět, že tradiční způsob informování obyvatel, jakým jsou úřední vývěsky, nefunguje. Pouhých 6% respondentů je sleduje (oproti tomu 14% respondentů si všímá plakátů či letáků). Ani sousedská komunikace, jejímž tématem jsou události ze sídliště není příliš rozvinuta (pouhých 10% obyvatel dozvídá tento typ informací z doslechu). Účast na jednání zastupitelstva také vůbec není běžným jevem. Tabulka 7 Využívané informační kanály o dění v městské části Praha 4 četnost v % přátelé, známí 11 informační zpravodaj radnice Tučňák 93 osobní návštěva přímo na úřadě 5 telefonát na Úřad MČ Praha 4 9 úřední deska, vývěsky 6 besedy s občany 1 účast na jednání zastupitelstva 0 plakátovací plochy, letáky 14 internetové stránky radnice 22 z informačních center MČ 16 z doslechu 10 informace nevyhledávám, nemám o ně zájem 0 jiné 0 0 Respondenti mohli zaškrtnout jednu nebo více odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 14

15 Pokud občané s úřadem potřebují komunikovat, ne jen pasivně přejímat informace, nejčastěji se v takovémto případě obracejí na informační centra MČ (54%) či přímo osobně na konkrétní oddělení městského úřadu (46%). 27% využívá , což je více než komunikace po telefonu, kterou preferuje 17% respondentů. Dopis jakožto tradiční způsob komunikace už využívá minimum občanů (5%). Tabulka 8 Komunikace s Úřadem MČ Praha 4 četnost v % osobní kontakt přímo na úřadě 46 vyřizování/podání žádostí na informačních centrech MČ 54 písemný styk prostřednictvím České pošty 5 telefonická komunikace 17 ová komunikace 27 jiné 1 2 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100%. Dotazníkové šetření odhaluje, že běžnou praxí je být v kontaktu s MÚ Praha 4 1-2krát ročně (či méně často) - tak alespoň odpověděla drtivá většina obyvatel sídliště Novodvorská (70%). Jedna pětina občanů pak kontaktuje úřad častěji. Graf 14 - Frekvence kontaktu s MČ Praha 4 příležitostně (3-6krát za rok) 20% jen zřídka (max.1-2krát ročně) 70% často (více než 6krát ročně) 2% N = 356 8% Pozitivní zprávou je, že více než polovina respondentů (51%) by měla zájem zúčastnit se veřejné diskuse s představiteli MČ a dalšími obyvateli sídliště Novodvorská o změnách v této části Prahy. Převážně se jednalo o obyvatele starších 55-ti let. Naproti tomu 20% dotázaných odpovědělo, že by se setkání jistě nezúčastnilo a zbylá čtvrtina zatím ještě není rozhodnuta. 15

16 Shrnutí Podle 63% respondentů se okolí za poslední 3 roky změnilo k lepšímu, 20% uvedlo, že vše zůstalo asi tak stejné. Celkově nespokojených bylo pouhých 16% dotázaných, podle nichž se jejich okolí zhoršilo. Většina nespokojených (přes 55% z nich) pochází z lokality ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova (včetně ulice Jílovské). Největší přednosti sídliště Novodvorská naši respondenti viděli v dostatečných možnostech k nakupování (81%), v dostatku zeleně (45%), v dobré dostupnosti do centra (44%), v klidném bydlení nebo dostatečném množství míst pro odpočinek a procházky (39 %). Naopak jako nejčastější problémy vidí respondenti problémy s čistotou sídliště (46%) a s parkováním (45%) opět šlo nejvíce o lokalitu ohraničenou ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova. Naopak nejméně deklarované nespokojenosti se objevilo v možnostech trávení volného času (10%). Co se nejvýraznějšího vnímaného problému, a to čistoty sídliště týče, tři čtvrtiny dotázaných na sídlišti vidí problém s vandalismem především se sprejery, kteří ničí fasády domů a více jak polovinu obyvatel tíží problém s psími exkrementy v ulicích (zapříčiněné neukázněným chováním majitelů psů). Dalšími problémy v oblasti čistoty sídliště je nedostatek odpadkových košů (především v ulici Psohlavců a Vrbově ulici) a obecně problém nedostatečného úklidu v okolí kontejnerů a u zastávek MHD. Dalším problémem sídliště je špatný technický stavu chodníků (42% respondentů). Co se třídění odpadu týče, třetina občanů se domnívá, že jsou kontejnery často přeplněné a pro jeho častější svozy se vyjádřilo 40% občanů, zatímco pro více kontejnerů na tříděný odpad se vyjádřilo 31% dotázaných. Co se zlepšení kvality trávení volného času týče, celkově nejsou volnočasové aktivity vnímány jako výrazný problém, ale pokud lze něco zlepšit, tak by 58% (především starších občanů) uvítalo zbudování oddechového areálu s dostatečným množstvím míst k odpočinku osazených lavičkami. S tím je také spojeno občany vyjádřené přání po zbudování kvalitnější stezky pro pěší lemované zelení (38%) a pro lepší využití veřejných víceúčelových hřišť se vyslovilo 28% dotázaných. Více než polovina respondentů (52%) ale v zápětí uznává, že na sídlišti je nedostatek takových prostředků, jejichž prostřednictvím by mohla mládež trávit volný čas. 30% dotázaných se pak domnívá, že to jsou právě senioři, kteří nemají na sídlišti dostatek těchto možností. Co se konkrétních sportovních aktivit týče, největší návštěvní potenciál skýtají nejrůznější zábavní akce pro rodiny s dětmi. Nejvýraznějším zdrojem informací o dění na Praze 4 je zpravodaj Tučňák, dále pak webové stránky MČ Praha 4. Pokud občané s úřadem potřebují komunikovat, nejčastěji se v takovémto případě obracejí na informační centra MČ (54%) či přímo osobně na konkrétní oddělení městského úřadu (46%). 79% respondentů si myslí, že by při plánování důležitých změn ve městě měla radnice spolupracovat s občany. Veřejného setkání by se potenciálně zúčastnila polovina našich dotázaných, 23% respondentů by v dlouhodobé spolupráci s radnicí rádo navrhovalo změny na sídlišti, přičemž 40% dotázaných deklarovalo, že by bylo ochotno příležitostně pomoci s úklidem v okolí jejich domu. 16

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín V průběhu listopadu 2011 bylo v obci Ústín provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech tazatel a tazatelka zjišťovali

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI NUSLÍ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI NUSLÍ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI NUSLÍ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 OBSAH 1. Úvod a metodologie.. 2 strana 2. Složení vzorku aneb kdo nám odpověděl 4 3. Situace v kostce... 6 4. Vzhled a úprava veřejných

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ Charakteristika ankety

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ Charakteristika ankety 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány. Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků,

Více

Městská část PRAHA 8

Městská část PRAHA 8 Městská část PRAHA 8 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU REALIZOVANÉHO V ZÁŘÍ 2013 Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz Obsah 1. Úvod a použité metody. 3 2. Sociodemografické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kolín Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kolín Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kolín Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ Zpracoval: Tychon, v.v.i. 1. máje 194, 385 01 Vimperk Vážení občané města Vimperk, dovolte abychom vás informovali o tom, že Rada města Vimperk

Více

KVALITA ŽIVOTA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. vyhodnocení dotazníkového šetření /vzorek respondentů/

KVALITA ŽIVOTA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. vyhodnocení dotazníkového šetření /vzorek respondentů/ KVALITA ŽIVOTA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ vyhodnocení dotazníkového šetření /vzorek - 671 respondentů/ listopad 2009 O B S A H A. ZELEŇ...4 1) Ve městě se nachází dostatek zelených ploch...4

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Rekonstrukce Komenského náměstí

Rekonstrukce Komenského náměstí Výstupy a shrnutí ankety k prezentaci návrhů Rekonstrukce Komenského náměstí Zpracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 www.agorace.ce ÚVOD Anketa k návrhům budoucí rekonstrukce Komenského náměstí

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výsledky průzkumu veřejného mínění Výsledky průzkumu veřejného mínění V podzimních měsících roku 29 proběhl ve čtyřech zkoumaných lokalitách v Olomouci a okolí (vilková zástavba, vesnická zástavba, zástavba v centru města, sídlištní zástavba)

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Souhrnné údaje o anketním průzkumu

Souhrnné údaje o anketním průzkumu Uspořádání anketního průzkumu vzešlo z podnětu na Veřejném fóru občanů města, které se uskutečnilo v prosinci roku 2007. Na základě průběhu tohoto jednání byla sestavena i skladba otázek, které tvořily

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více