VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka Praha 4

2 OBSAH 1. Metodologie průzkumu strana 2. Informace o dotázaných aneb kdo nám odpověděl Spokojenost s bydlením na sídlišti Novodvorská Spolupráce obyvatel Čistota a nakládání s odpady Trávení volného času Informovanost a komunikace s ÚMČ Praha Shrnutí

3 1. Metodologie průzkumu Projekt běží od roku V letošním roce se začalo přípravou dotazníku pro názorový průzkum mezi obyvateli. Dotazníky pak byly cíleně distribuovány do všech domácností v dané lokalitě. Jejich sběr byl ukončen 5. května Celkem bylo do domácností distribuováno přibližně ks dotazníkových archů, z čehož se do předem připravených a označených boxů vrátilo 356 správně vyplněných dotazníků. Dále si bylo možno na webové adrese stáhnout dotazník v elektronické podobě, vyplnit ho a zaslat do předem určené ové schránky, či si osobně vyzvednout prázdný dotazníkový arch v podatelně Městského úřadu. Smyslem celého projektu je dát co největšímu počtu občanů z celého města možnost ovlivnit jak řešení konkrétních problémů jejich každodenního života v okolí místa bydliště, ale také se podílet na rozhodnutích týkajících se budoucnosti města a jeho rozvoje. Cílem názorového průzkumu bylo zjistit názory obyvatel města ohledně otázek vzhledu veřejných prostranství na sídlišti Novodvorská, dále jsme se ptali, co si obyvatelé myslí o jeho čistotě a nakládání s odpady, jak tráví volný čas a jakým způsobem jsou informováni o dění v MČ Praha 4. Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že: každá domácnost obdržela jeden tištěný dotazník s tím, že v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici v podatelně ÚMČ a volně ke stažení na internetových stránkách města. Občané následně vhazovali vyplněné dotazníky do připravených boxů umístěných na často navštěvovaných místech, pro dotazníkovou akci neexistoval žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Rozhodnutí vyplnit a odevzdat dotazník tak bylo na uvážení každého občana, resp. domácnosti, s ohledem na výše uvedené faktory nelze tento průzkum považovat za zcela reprezentativní profil názorů občanů MČ Praha 4. Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost účastnit se dotazníkové akce a předpokládáme, že získané odpovědi představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel Prahy 4. Celkem se vrátilo 356 vyplněných dotazníků. 3

4 2. Informace o dotázaných aneb kdo nám odpověděl Všeobecně se dá říci, že v rámci průzkumu odevzdali vyplněné dotazníky občané, kteří žijí na sídlišti Novodvorská již řadu let. Více jak tři čtvrtiny dotázaných (80 %) zde žijí déle než 15 let, oproti tomu necelých 7 % respondentů bydlí na sídlišti Novodvorská méně než 5 let (viz Tabulku 1). Nahlédneme-li blíže na místo obyvatel, kteří nám odpověděli, zjistíme že na anketu reagovali především lidé žijící v lokalitě ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova, včetně ulice Jílovské (55 %). Třetina respondentů bydlí v lokalitě od ulice Novodvorské směrem k ulici Nad Lesním divadlem, včetně ulice Němčické. Necelá desetina (9 %) odpovědí pochází od obyvatel ulice Údolní, 3 % tvoří lidé z ulic Psohlavců a ulice Vrbovy. Výzkum se skutečně týká obyvatel sídliště Novodvorská, neboť pouze jediný dotázaný bydlí mimo (viz Tabulku 2). Tabulka 1 Délka bydlení na sídlišti Novodvorská délka pobytu četnost v % méně než 5 let let 13 více než 15 let 80 neví 0 celkem 100 Tabulka 2 Část sídliště, kde dotázaný bydlí část města četnost v % od Novodvorské k Nad Lesním divadlem (+ Němčická) 33 mezi Novodvorskou, Nad Koupadly a Vavřenovou (+ Jílovská) 55 Údolní ulice 9 ulice Psohlavců a Vrbova 3 mimo sídliště Novodvorská 0 neuvedlo 0 celkem 100 Na otázky odpovídali lidé všech věkových kategorií. Nejvýrazněji jsou zastoupeny věkové kategorie od 56 let výše, ovšem poměrně výrazně jsou zastoupeni i občané mezi 36 a 45 lety (15 %). Nejméně často se průzkumu účastnili respondenti pod 25 let věku. Zapojení mladých lidí tedy nebylo příliš silné (ostatní viz Graf 1). Graf 1 - Věková struktura dotázaných (v %) ,6% 1,7% méně než 18 8,7% 15,2% 7,3% 16,9% 30,1% 18,8% více než 75 4

5 Dotazník vyplnilo 30 % mužů a 70 % žen. Nejvyšší podíl žen byl zaznamenán mezi respondenty ve věkových kategoriích do 45 let a také mezi lety. Co se vzdělání týče, nejčastěji odpovídali lidé se středoškolským vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným (celkem 45 %), značnou část respondentů ovšem tvořili také vysokoškoláci (32 %). Vyučení a středoškolsky vzdělaní bez maturity tvoří 18 % respondentů a nejmenší Vyhodnocení dotazníkového šetření zastoupení (5 %) měli lidé se základním vzděláním (viz Graf 2). Tabulka 3 Zaměstnání respondentů Nejvíce zastoupenou skupinou byli v anketě důchodci (celých 61 %). Necelou třetinu dotázaných potom představovali pracující nebo zaměstnanci. Ostatní kategorie zaměstnání (podnikatelé, studenti nebo ženy v domácnosti) již nebyly zastoupeny příliš často (viz Tabulku 3). zaměstnání četnost v % pracující/zaměstnanec 30 student/ka 1 podnikatel/ka 2 důchodce (starobní nebo invalidní) 61 v domácnosti 4 nezaměstnaný/á 1 neuvedeno 1 celkem 100 Graf 2 - Vzdělání respondentů -vysoko školské 32% základní 5%, vyučen střední bez maturity 18% N = 348 střední s maturitou 45% Tabulka 4 Složení domácnosti Nejvíce dotázaných (asi 37 %) žije v domácnosti složení domácnosti četnost v % s manželem či partnerem bez dětí jedná se v tomto jednotlivec 28 případě především o důchodce (ve věku let). oba rodiče s dítětem 20 Významnou část respondentů (28 %) také tvoří lidé, kteří jeden rodič s dítětem 4 žijí samostatně jedná se především o ženy starší 56 let, manželé bez dětí 37 ale jsou mezi nimi i lidé ve věku let. Ve 20 % vícegenerační domácnost 8 domácností žijí oba rodiče s dítětem nebo více dětmi jiný typ 1 většina těchto dotázaných pochází z věkové skupiny 36 bez odpovědi 2 45 let. Četnosti ostatních typů domácností jsou znázorněny celkem 100 v Tabulce 4. Poměr jednotlivých typů domácností je ovlivněn větším zastoupením důchodců ve zkoumaném vzorku, věkové zastoupení v těchto kategoriích se však neodchyluje od běžného stavu a je v souladu s obecným trendem ve způsobu bydlení. Další charakteristikou, kterou jsme u respondentů zjišťovali, bylo, zda mají či nemají ve své domácnosti psa. 16 % dotázaných uvedlo, že psa má, jedná se nejvíce o lidi starší ve věku let, z hlediska práce jde o zaměstnance a důchodce. Do domácnosti si pořizují psa především lidé žijící sami (38 % ze všech majitelů), ale 5

6 také spolu žijící partneři (bez dětí) nebo rodiče s dětmi samotný rodič s dítětem si naopak pořídí psa jen velmi výjimečně. Žádný rozdíl mezi muži a ženami ani ve vzdělání majitelů psů výzkum neukázal. nemá psa 84% Graf 3 - Psi v domácnostech respondentů má psa 16% N = Spokojenost s bydlením na sídlišti Novodvorská Nejprve jsme se respondentů zeptali, jak jsou spokojeni se změnami, ke kterým v posledních zhruba třech letech došlo v okolí jejich bydliště. Pozitivní zprávou je, že naprostá většina lidí byla spokojena podle 63 % se okolí změnilo k lepšímu, 20 % uvedlo, že vše zůstalo asi tak stejné. Nespokojených bylo jen 16 % dotázaných, podle nichž se jejich okolí zhoršilo (viz Graf 4). Většina nespokojených (přes 55 %) pochází z lokality ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova (včetně ulice Jílovské), kde žijí již déle než 15 let. zlepšilo 63% Graf 4 - Hodnocení změn N = 352 zůstalo stejné 20% 1% zhoršilo 16% Dále jsme se lidí ptali, co se jim na sídlišti Novodvorská líbí, jaké jsou podle nich jeho přednosti. Nejvíce dotázaných uvedlo dobré nákupní možnosti (81 %), dostatek zeleně (45 %), dobrou dostupnost centra (44 %), klidné bydlení nebo dostatečné množství míst pro odpočinek a procházky (39 %) další viz Graf 5. Vícekrát byl ještě zmíněn blízký vodní areál. Graf 5 Přednosti sídliště Novodvorská 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% dobré nákupní možnos ti 81% dos tupnos t kulturních zařízení 18% blízkos t zdravotnických zařízení 17% dostupnos t škol (mateřs ké a základní) 31% příjemné s ídliš tě pro klidné bydlení 39% žijí zde převážně s luš ní lidé 20% dostatek mís t pro odpočinek a procházky 39% dos tatek zeleně 45% N = 356 dobrá dos tupnost centra (M HD) 44% Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100%. 6

7 Následně jsme se ptali, co by naopak bylo vhodné v této části Prahy zlepšit (opět mohli uvést až čtyři odpovědi). Zde byly nejčastěji uvedeny problémy s čistotou (46 %) a s parkováním (45 %) opět šlo nejvíce o lokalitu ohraničenou ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova. Naopak nejméně co zlepšovat je v oblasti životního prostředí (6 %) a v možnostech trávení volného času (10 %) vše ostatní je v Grafu 6. Respondenti měli také možnost formulovat vlastní návrhy. Zde se častěji objevovaly požadavky úklidu psích exkrementů, postihovat neukázněné majitele psů (uvedeno 5 krát), dále byl zájem o kino (4x) a hřiště (3x), někteří lidé chtějí více uklízet lesopark (3x), jiní navrhují zlepšit intervaly MHD (2x) a nezastavovat prostor novými domy (2x). Graf 6 Návrhy na zlepšení 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% čistota a úklid 46% bezpečnost 33% dopravní zatížení 31% problémy s parkováním 45% hluk (z dopravy - Jižní spojka, ulice Novodvorská) 27% vybavenost městským mobiliářem (koše, lavičky) 36% vzhled veřejných prostranství rekonstrukce prostranství před kulturním centrem 29% 28% životní prostředí 6% možnosti trávení volného času N = % Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Následující otázka se týkala přímo toho, co by se mělo zlepšit na veřejných prostranstvích (opět bylo možno uvést až čtyři možnosti z jedenácti dotazníkem nabídnutých). Tři čtvrtiny dotázaných uvedly problém s vandalismem sprejery, poničenými fasádami nebo neudržovanými reklamními plochami. 42 % lidí také uvedlo špatný technický stav chodníků, okolo třetiny dotázaných vidí problém v nedostatku odpadkových košů a v čistotě chodníků. Další kategorie byly uvedeny méně než pětinou respondentů (stav vozovek či údržba zeleně). V přímých návrzích obyvatel sídliště Novodvorská se zde znovu objevovaly stížnosti na neukázněné pejskaře, přemnožené holuby a nedostatečný úklid v lesoparku a na zastávkách MHD. 20 % lidí ovšem uvedlo, že nic není třeba zlepšovat, že je vše v pořádku. 7

8 Dále jsme se ptali, jaké úpravy by lidé uvítali ohledně zeleně. Zde bylo nejčastěji uvedeno zamezení sešlapávání zeleně, způsobované tím, že si lidé zkracují cestu. Dotazovaní mohli uvést dvě odpovědi a tuto uvedli ve 38 % případů. Větší zájem byl také o lepší údržbu stávající vysoké zeleně (stromů) (26 %) a prořezávání husté křovinaté zeleně (25 %) ostatní viz Graf 7. Graf 7 Úpravy zeleně 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% prořezání husté křovinaté zeleně 25% lepší údržba stávající vysoké zeleně (stromy atd.) 26% lepší údržba nízké zeleně (sekání trávy, nižší keře) 12% zamezení sešlapávání zeleně (lidé si zkracují cestu) 38% celková obnova zeleně 12% větší množství zeleně (zejména stromů a keřů) 13% nic není potřeba 12% N = 356 3% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Ve volných odpovědích respondentů na úpravy zeleně byla znovu zmiňována údržba lesoparku, jeho čištění a problém s psími exkrementy. Také bylo několikrát zmíněno prořezávání keřů a úklid odpadků v nich. 4. Spolupráce obyvatel V dalších několika otázkách jsme se soustředili na to, jakou mají obyvatelé sídliště Novodvorská představu o své spolupráci a svém zapojení do úprav veřejných prostor, v nichž žijí. Hned první otázka ukázala převládající dojem o obyvatelích velkoměsta. Respondenti si měli vybrat jeden z výroků, které charakterizují jejich spoluobčany ve vztahu k místu, kde žijí. Více než polovina z dotázaných uvedla výrok: Každý si řeší jen své problémy a nezajímá se o své okolí. Většinou jsou tedy skeptičtí k představě, že by se lidé byli ochotni aktivně zajímat o své okolí. Dalších 30 % respondentů soudí, že jejich spoluobčané sice k místu, kde žijí, lhostejní nejsou, ale nemají možnost přispět k žádnému zlepšení. Pouze 8 % lidí, kteří vyplňovali dotazník, má pocit, že ostatní se aktivně podílejí na zlepšování svých životních podmínek. 8

9 Tabulka 5 Vztah občanů k místu, kde žijí tvrzení četnost v % každý si řeší jen své problémy a nezajímá se o své okolí 53 lidé nejsou lhostejní k životním podmínkám ve svém okolí, ale nemají možnost přispívat k jejich zlepšení 31 lidé jsou aktivní a podílejí se na zlepšování životních podmínek v místě svého bydliště 8 8 Přestože lidé od sebe obecně přílišnou aktivitu a zájem o okolí neočekávají, v případě radnice si naopak myslí, že by při plánování důležitých změn měla spolupracovat s občany. Tento názor zastává celých 79 % respondentů. 17 % zastává názor, že postačí, když radnice o změnách občany řádně informuje, téměř nikdo si ale nemyslí, že by měla radnice rozhodovat sama viz Graf 8. ano 79% N = 352 Graf 8 - Spolupráce radnice 2% ne, stačí informovat 17% ne - sama 2% Při otázce, jakým způsobem by se konkrétně byli dotazovaní ochotni podílet na úpravách veřejných prostor (mohli uvést dvě odpovědi), nejvíce lidí (40 %) uvedlo příležitostnou pomoc s úklidem v okolí jejich domu. 23 % by ještě bylo ochotno navrhovat změny spolu s radnicí a 19 % by se bylo ochotno více starat o zeleň u domu ostatní viz Graf 9. Z výsledků je zřejmé, že mezi obyvateli sídliště se formuje relativně významná skupina lidí, kterým není lhostejný vzhled jejich okolí a chtějí se na něm do budoucna podílet. Ve vlastních návrzích jak pomoci dotázaní často uváděli důvody, proč pomáhat nemohou (zdravotní důvody, nedostatek času ). Nemožnost aktivní participace ze zdravotních důvodů je zde ovšem vzhledem k počtu důchodců ve vzorku jistě častější. Graf 9 Způsoby podílení se na úpravách veřejného prostoru spolu s radnicí navrhnout změny 23% přiložit "ruku k dílu" při realizaci navržených změn 10% příležitostně pomoci s úklidem v okolí mého domu 40% zúčastnit se soutěže o nejlépe upravené okolí domu 5% pravidelně (např. 1krát ročně) pomoci s úklidem více se starat o zeleň u domu (údržba předzahrádek, květin) 16% 19% jiné 4% 10% N = 356 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100 9

10 V poslední z těchto otázek jsme se ptali, jaké změny by respondenti navrhli, pokud by měli možnost rozhodovat o vzhledu veřejných prostranství. Mohli uvést až dvě odpovědi, ale většinou měli jasno: polovina dotázaných by zamezila rušení veřejné zeleně a veřejných prostranství v zájmu parkování či podnikatelských aktivit. 28 % lidí, kteří vyplňovali dotazník, by prosadilo vznik oplocených výběhů pro psy a čtvrtina by budovala mikroparky, tedy místa či zákoutí k odpočinku (dále viz Graf 10). V dalších námětech se potom objevovala stavba dětských hřišť, sportovišť a jejich oplocení, úpravy lesoparku nebo stavění cyklostezek. Graf 10 návrhy změn na veřejných prostranstvích budování mikroparků (míst k odpočinku) 25% vznik oplocených výběhů pro psy 28% úpravy vzhledu vnitrobloků (prostorů mezi panelovými domy) 21% budování míst pro hraní dětí 13% vznik větších odpočinkových ploch (i s možností sportování) 19% zamezit rušení veřejné zeleně a veřejných prostranství v zájmu parkování či podnikatelských aktivit 49% situace je dobrá, není třeba nic měnit 3% N = 356 jiné 4% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 5. Čistota a nakládání s odpady Pražanů z Novodvorské jsme se dále zeptali, co vnímají jako nejčastější příčiny nepořádku a nečistoty v okolí jejich bydliště. Nejčastěji se objevil názor, že za znečištění můžou sami obyvatelé sídliště, především vandalové a sprejeři. To se domnívá celých 77% dotázaných. Druhou nejčastější příčinou znečištění jsou psí exkrementy, které jako zdroj znečištění sídliště vnímá téměř 60% dotázaných. Dalšími příčinami jsou oblasti blízko kontejnerů na odpad. Větší uklizenost v jejich okolí by uvítalo 37% respondentů a problém s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad má 34% dotázaných (oproti tomu pouhých 22% označilo jako problém přeplněnost kontejnerů na směsný odpad). Nedostatek odpadkových košů v ulicích je vnímán jako problém 36% respondentů (většinou v ulici Psohlavců a Vrbově ulici). Problém naopak není v chování místních podnikatelů a firem. Ty jako problémové v tomto směru vnímá pouhých 7% dotázaných. 10

11 Graf 11- Příčiny nepořádku a nečistoty neukázněnost obyvatel 77% není zajištěn častější úklid ulic a chodníků 16% málo odpadkových košů v ulicích nedostatečný úklid v okolí kontejnerů 36% 37% přeplněné kontejnery (popelnice) na směsný odpad 22% problémy se psími exkrementy 59% přeplněné kontejnery na tříděný odpad 34% nevhodné umístění kontejnerů (popelnic) na směsný odpad 5% žádný problém s čistotou na sídlišti Novodvorská není 9% jiné 1% N = 354 5% Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Původ znečištění četnost v % nezodpovědní místní obyvatelé 41 místní podnikatelé a firmy zde sídlící 7 různé problémové osoby (např. bezdomovci) 32 psi, resp. jejich nezodpovědní majitelé 45 vandalové (sprejeři atd.) 46 problémová mládež 17 jiné 2, nedokážu posoudit 1 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 11

12 Nejproblémovějšími oblastmi, co se čistoty týče, se v tomto směru především jeví okolí zastávek MHD, dále pak okolí velkých kontejnerů a v nejrůznějších zákoutích a opuštěných míst v zeleni. Pouhé jedno procento dotázaných se domnívá, že je sídliště čisté, bez nepořádku viz graf 11. G ra f M í s ta s n e jvě tš í m i pro bl é m y s či s to to u a pořá dk e m o k o lí zast áv ek M H D 65% zák o ut í a o p uštěn á m íst a v zelen i 3 5 % o k o lí n o n -st o p barů, h eren a p o do bn ý ch zařízen í 1 2 % o k o lí k o n t ejn ero v ý ch st án í 4 3 % t ak o v á m íst a zde n ejso u 1 % N = jin é n ev ím 2 % 1 1 % Respondenti mohli zaškrtnout až 6 odpovědí, součet procent je tedy vyšší než 100% Dále jsme se občanů zeptali, jak by zlepšili nakládání s tříděným odpadem. Pro jeho častější svozy se vyjádřilo 40% občanů a pro více kontejnerů na tříděný odpad je 31% dotázaných (jen připomeňme, že 34% občanů se domnívá, že jsou často přeplněné). Pro vyšší vzdělávání svých spoluobčanů v oblasti třídění odpadu se vyjádřilo 30% dotázaných a 23% se domnívá, že by se mohl rozšířit počet míst s takovými kontejnery. Graf 12 - Zlepšení nakládání s tříděným odpadem častější svozy tříděného odpadu 40% více míst s kontejnery na tříděný odpad 23% lépe řešit umístění nádob na tříděný odpad 14% zvýšení počtu kontejnerů a odpadových nádob na tříděný odpad (zejména na papír a plasty) větší povědomí o nutnosti a pravidlech třídění odpadu 31% 30% nic není potřeba, současný stav je dostatečný 7% jiné 5% N = 340 2% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 12

13 6. Trávení volného času Důležitou součástí života ve městě a indikátorem kvality městského prostředí jsou způsoby, jakými je možné ve městě trávit volný čas. Našich respondentů jsme se tedy zeptali, jak by jim město mohlo usnadnit aktivní trávení volného času. Nejvíce dotázaných by si přálo zbudovat oddechový areál s dostatečným množstvím míst k odpočinku osazených lavičkami (58%, především starších občanů). S tím je také spojeno občany vyjádřené přání po zbudování kvalitnější stezky pro pěší lemované zelení (38%). Pro lepší využití veřejných víceúčelových hřišť se vyslovilo 28% dotázaných a nezanedbatelné procento se vyjádřilo pro zbudování a rozšíření cyklistických stezek. Pouhých 7% dotázaných se vyjádřilo ve smyslu, že je vše v pořádku a s aktivním trávením volného času na sídlišti nemají větší problém. Tabulka 6 Co by zlepšilo aktivní trávení volného času četnost v % cyklistické stezky 24 kvalitnější cesty pro pěší procházky v zeleni 38 oddechový areál s množstvím laviček a míst k odpočinku 58 více víceúčelových hřišť pro různé sporty (příp. větší využití školních hřišť) 28 místo pro volný pohyb a cvičení psů 20 nic nového není třeba, stávající stav je dostatečný 7 jiné 11 6 Respondenti mohli zaškrtnout až 3 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Když jsme občanům sídliště Novodvorská předložili k posouzení konkrétní sportovní akce, setkali se s nezanedbatelným zájmem. Největší potenciál skýtají nejrůznější zábavní akce pro rodiny s dětmi (například putování pohádkovým lesem, popřípadě nejrůznější hry s ekologickým zaměřením např. Ekoolympiáda ). Pro nejrůznější společenské akce pro dospělé se vyjádřilo 23% dotázaných a sportovního klání pro občany sídliště, kteří nejsou organizovaní v žádném sportovním spolku by se rádo zúčastnilo rovněž 23% dotázaných. Nezanedbatelné množství respondentů (29%) je na druhou stranu spokojena se sportovním vyžitím v rámci sídliště, respektive jim sport v životě výrazněji nechybí či jezdí za sportem jinam (viz Graf 12). Graf 12 - Jaké sportovní akce byste uvítali? sportovní klání pro lidi ze sídliště, kteří nejsou nikde organizováni a jen si chtějí zasportovat sportovně společenská akce, která by zviditelnila sídliště Novodvorská společenská akce pro rodiny s dětmi s ekologickým zaměřením (např. Ekoolympiáda ) zábavné akce pro rodiny s dětmi, např. putování pohádkovým lesem 15% 21% 23% 33% společenské akce pro dospělé 23% nic mi nechybí 29% jiné 5% N = % Respondenti mohli zaškrtnout až 3 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 13

14 Převážná většina respondentů (52%) ale uznává, že je na sídlišti nedostatek prostředků jejichž prostřednictvím by mohla mládež trávit volný čas. 30% dotázaných se pak domnívá, že to jsou právě senioři, kteří nemají na sídlišti dostatek těchto možností. U ostatních skupin obyvatel se toto jako významnější problém neprojevuje. Graf 13 - Na sídlišti jsou nedostatečné možnosti trávení volného času pro: malé děti 10% dospívající mládež 52% mladí lidé mladé rodiny s nejmenšími dětmi střední generace 12% 11% 11% senioři 30% N = 334 jiné 1% 18% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 7. Informovanost a komunikace s Úřadem MČ Praha 4 Co se týče informačních kanálů, kterými se dostávají informace o dění v městské části do povědomí občanů, nejvýznamnějším zdrojem je radniční zpravodaj Tučňák (93%), dále se občané informují na internetových stránkách radnice (22%), či v informačních centrech MČ Prahy 4. Je vidět, že tradiční způsob informování obyvatel, jakým jsou úřední vývěsky, nefunguje. Pouhých 6% respondentů je sleduje (oproti tomu 14% respondentů si všímá plakátů či letáků). Ani sousedská komunikace, jejímž tématem jsou události ze sídliště není příliš rozvinuta (pouhých 10% obyvatel dozvídá tento typ informací z doslechu). Účast na jednání zastupitelstva také vůbec není běžným jevem. Tabulka 7 Využívané informační kanály o dění v městské části Praha 4 četnost v % přátelé, známí 11 informační zpravodaj radnice Tučňák 93 osobní návštěva přímo na úřadě 5 telefonát na Úřad MČ Praha 4 9 úřední deska, vývěsky 6 besedy s občany 1 účast na jednání zastupitelstva 0 plakátovací plochy, letáky 14 internetové stránky radnice 22 z informačních center MČ 16 z doslechu 10 informace nevyhledávám, nemám o ně zájem 0 jiné 0 0 Respondenti mohli zaškrtnout jednu nebo více odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 14

15 Pokud občané s úřadem potřebují komunikovat, ne jen pasivně přejímat informace, nejčastěji se v takovémto případě obracejí na informační centra MČ (54%) či přímo osobně na konkrétní oddělení městského úřadu (46%). 27% využívá , což je více než komunikace po telefonu, kterou preferuje 17% respondentů. Dopis jakožto tradiční způsob komunikace už využívá minimum občanů (5%). Tabulka 8 Komunikace s Úřadem MČ Praha 4 četnost v % osobní kontakt přímo na úřadě 46 vyřizování/podání žádostí na informačních centrech MČ 54 písemný styk prostřednictvím České pošty 5 telefonická komunikace 17 ová komunikace 27 jiné 1 2 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100%. Dotazníkové šetření odhaluje, že běžnou praxí je být v kontaktu s MÚ Praha 4 1-2krát ročně (či méně často) - tak alespoň odpověděla drtivá většina obyvatel sídliště Novodvorská (70%). Jedna pětina občanů pak kontaktuje úřad častěji. Graf 14 - Frekvence kontaktu s MČ Praha 4 příležitostně (3-6krát za rok) 20% jen zřídka (max.1-2krát ročně) 70% často (více než 6krát ročně) 2% N = 356 8% Pozitivní zprávou je, že více než polovina respondentů (51%) by měla zájem zúčastnit se veřejné diskuse s představiteli MČ a dalšími obyvateli sídliště Novodvorská o změnách v této části Prahy. Převážně se jednalo o obyvatele starších 55-ti let. Naproti tomu 20% dotázaných odpovědělo, že by se setkání jistě nezúčastnilo a zbylá čtvrtina zatím ještě není rozhodnuta. 15

16 Shrnutí Podle 63% respondentů se okolí za poslední 3 roky změnilo k lepšímu, 20% uvedlo, že vše zůstalo asi tak stejné. Celkově nespokojených bylo pouhých 16% dotázaných, podle nichž se jejich okolí zhoršilo. Většina nespokojených (přes 55% z nich) pochází z lokality ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova (včetně ulice Jílovské). Největší přednosti sídliště Novodvorská naši respondenti viděli v dostatečných možnostech k nakupování (81%), v dostatku zeleně (45%), v dobré dostupnosti do centra (44%), v klidném bydlení nebo dostatečném množství míst pro odpočinek a procházky (39 %). Naopak jako nejčastější problémy vidí respondenti problémy s čistotou sídliště (46%) a s parkováním (45%) opět šlo nejvíce o lokalitu ohraničenou ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova. Naopak nejméně deklarované nespokojenosti se objevilo v možnostech trávení volného času (10%). Co se nejvýraznějšího vnímaného problému, a to čistoty sídliště týče, tři čtvrtiny dotázaných na sídlišti vidí problém s vandalismem především se sprejery, kteří ničí fasády domů a více jak polovinu obyvatel tíží problém s psími exkrementy v ulicích (zapříčiněné neukázněným chováním majitelů psů). Dalšími problémy v oblasti čistoty sídliště je nedostatek odpadkových košů (především v ulici Psohlavců a Vrbově ulici) a obecně problém nedostatečného úklidu v okolí kontejnerů a u zastávek MHD. Dalším problémem sídliště je špatný technický stavu chodníků (42% respondentů). Co se třídění odpadu týče, třetina občanů se domnívá, že jsou kontejnery často přeplněné a pro jeho častější svozy se vyjádřilo 40% občanů, zatímco pro více kontejnerů na tříděný odpad se vyjádřilo 31% dotázaných. Co se zlepšení kvality trávení volného času týče, celkově nejsou volnočasové aktivity vnímány jako výrazný problém, ale pokud lze něco zlepšit, tak by 58% (především starších občanů) uvítalo zbudování oddechového areálu s dostatečným množstvím míst k odpočinku osazených lavičkami. S tím je také spojeno občany vyjádřené přání po zbudování kvalitnější stezky pro pěší lemované zelení (38%) a pro lepší využití veřejných víceúčelových hřišť se vyslovilo 28% dotázaných. Více než polovina respondentů (52%) ale v zápětí uznává, že na sídlišti je nedostatek takových prostředků, jejichž prostřednictvím by mohla mládež trávit volný čas. 30% dotázaných se pak domnívá, že to jsou právě senioři, kteří nemají na sídlišti dostatek těchto možností. Co se konkrétních sportovních aktivit týče, největší návštěvní potenciál skýtají nejrůznější zábavní akce pro rodiny s dětmi. Nejvýraznějším zdrojem informací o dění na Praze 4 je zpravodaj Tučňák, dále pak webové stránky MČ Praha 4. Pokud občané s úřadem potřebují komunikovat, nejčastěji se v takovémto případě obracejí na informační centra MČ (54%) či přímo osobně na konkrétní oddělení městského úřadu (46%). 79% respondentů si myslí, že by při plánování důležitých změn ve městě měla radnice spolupracovat s občany. Veřejného setkání by se potenciálně zúčastnila polovina našich dotázaných, 23% respondentů by v dlouhodobé spolupráci s radnicí rádo navrhovalo změny na sídlišti, přičemž 40% dotázaných deklarovalo, že by bylo ochotno příležitostně pomoci s úklidem v okolí jejich domu. 16

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLÍNĚ

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLÍNĚ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLÍNĚ na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Anketa laické veřejnosti

Anketa laické veřejnosti . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Anketa laické veřejnosti

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více