VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka Praha 4

2 OBSAH 1. Metodologie průzkumu strana 2. Informace o dotázaných aneb kdo nám odpověděl Spokojenost s bydlením na sídlišti Novodvorská Spolupráce obyvatel Čistota a nakládání s odpady Trávení volného času Informovanost a komunikace s ÚMČ Praha Shrnutí

3 1. Metodologie průzkumu Projekt běží od roku V letošním roce se začalo přípravou dotazníku pro názorový průzkum mezi obyvateli. Dotazníky pak byly cíleně distribuovány do všech domácností v dané lokalitě. Jejich sběr byl ukončen 5. května Celkem bylo do domácností distribuováno přibližně ks dotazníkových archů, z čehož se do předem připravených a označených boxů vrátilo 356 správně vyplněných dotazníků. Dále si bylo možno na webové adrese stáhnout dotazník v elektronické podobě, vyplnit ho a zaslat do předem určené ové schránky, či si osobně vyzvednout prázdný dotazníkový arch v podatelně Městského úřadu. Smyslem celého projektu je dát co největšímu počtu občanů z celého města možnost ovlivnit jak řešení konkrétních problémů jejich každodenního života v okolí místa bydliště, ale také se podílet na rozhodnutích týkajících se budoucnosti města a jeho rozvoje. Cílem názorového průzkumu bylo zjistit názory obyvatel města ohledně otázek vzhledu veřejných prostranství na sídlišti Novodvorská, dále jsme se ptali, co si obyvatelé myslí o jeho čistotě a nakládání s odpady, jak tráví volný čas a jakým způsobem jsou informováni o dění v MČ Praha 4. Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že: každá domácnost obdržela jeden tištěný dotazník s tím, že v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici v podatelně ÚMČ a volně ke stažení na internetových stránkách města. Občané následně vhazovali vyplněné dotazníky do připravených boxů umístěných na často navštěvovaných místech, pro dotazníkovou akci neexistoval žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Rozhodnutí vyplnit a odevzdat dotazník tak bylo na uvážení každého občana, resp. domácnosti, s ohledem na výše uvedené faktory nelze tento průzkum považovat za zcela reprezentativní profil názorů občanů MČ Praha 4. Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost účastnit se dotazníkové akce a předpokládáme, že získané odpovědi představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel Prahy 4. Celkem se vrátilo 356 vyplněných dotazníků. 3

4 2. Informace o dotázaných aneb kdo nám odpověděl Všeobecně se dá říci, že v rámci průzkumu odevzdali vyplněné dotazníky občané, kteří žijí na sídlišti Novodvorská již řadu let. Více jak tři čtvrtiny dotázaných (80 %) zde žijí déle než 15 let, oproti tomu necelých 7 % respondentů bydlí na sídlišti Novodvorská méně než 5 let (viz Tabulku 1). Nahlédneme-li blíže na místo obyvatel, kteří nám odpověděli, zjistíme že na anketu reagovali především lidé žijící v lokalitě ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova, včetně ulice Jílovské (55 %). Třetina respondentů bydlí v lokalitě od ulice Novodvorské směrem k ulici Nad Lesním divadlem, včetně ulice Němčické. Necelá desetina (9 %) odpovědí pochází od obyvatel ulice Údolní, 3 % tvoří lidé z ulic Psohlavců a ulice Vrbovy. Výzkum se skutečně týká obyvatel sídliště Novodvorská, neboť pouze jediný dotázaný bydlí mimo (viz Tabulku 2). Tabulka 1 Délka bydlení na sídlišti Novodvorská délka pobytu četnost v % méně než 5 let let 13 více než 15 let 80 neví 0 celkem 100 Tabulka 2 Část sídliště, kde dotázaný bydlí část města četnost v % od Novodvorské k Nad Lesním divadlem (+ Němčická) 33 mezi Novodvorskou, Nad Koupadly a Vavřenovou (+ Jílovská) 55 Údolní ulice 9 ulice Psohlavců a Vrbova 3 mimo sídliště Novodvorská 0 neuvedlo 0 celkem 100 Na otázky odpovídali lidé všech věkových kategorií. Nejvýrazněji jsou zastoupeny věkové kategorie od 56 let výše, ovšem poměrně výrazně jsou zastoupeni i občané mezi 36 a 45 lety (15 %). Nejméně často se průzkumu účastnili respondenti pod 25 let věku. Zapojení mladých lidí tedy nebylo příliš silné (ostatní viz Graf 1). Graf 1 - Věková struktura dotázaných (v %) ,6% 1,7% méně než 18 8,7% 15,2% 7,3% 16,9% 30,1% 18,8% více než 75 4

5 Dotazník vyplnilo 30 % mužů a 70 % žen. Nejvyšší podíl žen byl zaznamenán mezi respondenty ve věkových kategoriích do 45 let a také mezi lety. Co se vzdělání týče, nejčastěji odpovídali lidé se středoškolským vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným (celkem 45 %), značnou část respondentů ovšem tvořili také vysokoškoláci (32 %). Vyučení a středoškolsky vzdělaní bez maturity tvoří 18 % respondentů a nejmenší Vyhodnocení dotazníkového šetření zastoupení (5 %) měli lidé se základním vzděláním (viz Graf 2). Tabulka 3 Zaměstnání respondentů Nejvíce zastoupenou skupinou byli v anketě důchodci (celých 61 %). Necelou třetinu dotázaných potom představovali pracující nebo zaměstnanci. Ostatní kategorie zaměstnání (podnikatelé, studenti nebo ženy v domácnosti) již nebyly zastoupeny příliš často (viz Tabulku 3). zaměstnání četnost v % pracující/zaměstnanec 30 student/ka 1 podnikatel/ka 2 důchodce (starobní nebo invalidní) 61 v domácnosti 4 nezaměstnaný/á 1 neuvedeno 1 celkem 100 Graf 2 - Vzdělání respondentů -vysoko školské 32% základní 5%, vyučen střední bez maturity 18% N = 348 střední s maturitou 45% Tabulka 4 Složení domácnosti Nejvíce dotázaných (asi 37 %) žije v domácnosti složení domácnosti četnost v % s manželem či partnerem bez dětí jedná se v tomto jednotlivec 28 případě především o důchodce (ve věku let). oba rodiče s dítětem 20 Významnou část respondentů (28 %) také tvoří lidé, kteří jeden rodič s dítětem 4 žijí samostatně jedná se především o ženy starší 56 let, manželé bez dětí 37 ale jsou mezi nimi i lidé ve věku let. Ve 20 % vícegenerační domácnost 8 domácností žijí oba rodiče s dítětem nebo více dětmi jiný typ 1 většina těchto dotázaných pochází z věkové skupiny 36 bez odpovědi 2 45 let. Četnosti ostatních typů domácností jsou znázorněny celkem 100 v Tabulce 4. Poměr jednotlivých typů domácností je ovlivněn větším zastoupením důchodců ve zkoumaném vzorku, věkové zastoupení v těchto kategoriích se však neodchyluje od běžného stavu a je v souladu s obecným trendem ve způsobu bydlení. Další charakteristikou, kterou jsme u respondentů zjišťovali, bylo, zda mají či nemají ve své domácnosti psa. 16 % dotázaných uvedlo, že psa má, jedná se nejvíce o lidi starší ve věku let, z hlediska práce jde o zaměstnance a důchodce. Do domácnosti si pořizují psa především lidé žijící sami (38 % ze všech majitelů), ale 5

6 také spolu žijící partneři (bez dětí) nebo rodiče s dětmi samotný rodič s dítětem si naopak pořídí psa jen velmi výjimečně. Žádný rozdíl mezi muži a ženami ani ve vzdělání majitelů psů výzkum neukázal. nemá psa 84% Graf 3 - Psi v domácnostech respondentů má psa 16% N = Spokojenost s bydlením na sídlišti Novodvorská Nejprve jsme se respondentů zeptali, jak jsou spokojeni se změnami, ke kterým v posledních zhruba třech letech došlo v okolí jejich bydliště. Pozitivní zprávou je, že naprostá většina lidí byla spokojena podle 63 % se okolí změnilo k lepšímu, 20 % uvedlo, že vše zůstalo asi tak stejné. Nespokojených bylo jen 16 % dotázaných, podle nichž se jejich okolí zhoršilo (viz Graf 4). Většina nespokojených (přes 55 %) pochází z lokality ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova (včetně ulice Jílovské), kde žijí již déle než 15 let. zlepšilo 63% Graf 4 - Hodnocení změn N = 352 zůstalo stejné 20% 1% zhoršilo 16% Dále jsme se lidí ptali, co se jim na sídlišti Novodvorská líbí, jaké jsou podle nich jeho přednosti. Nejvíce dotázaných uvedlo dobré nákupní možnosti (81 %), dostatek zeleně (45 %), dobrou dostupnost centra (44 %), klidné bydlení nebo dostatečné množství míst pro odpočinek a procházky (39 %) další viz Graf 5. Vícekrát byl ještě zmíněn blízký vodní areál. Graf 5 Přednosti sídliště Novodvorská 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% dobré nákupní možnos ti 81% dos tupnos t kulturních zařízení 18% blízkos t zdravotnických zařízení 17% dostupnos t škol (mateřs ké a základní) 31% příjemné s ídliš tě pro klidné bydlení 39% žijí zde převážně s luš ní lidé 20% dostatek mís t pro odpočinek a procházky 39% dos tatek zeleně 45% N = 356 dobrá dos tupnost centra (M HD) 44% Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100%. 6

7 Následně jsme se ptali, co by naopak bylo vhodné v této části Prahy zlepšit (opět mohli uvést až čtyři odpovědi). Zde byly nejčastěji uvedeny problémy s čistotou (46 %) a s parkováním (45 %) opět šlo nejvíce o lokalitu ohraničenou ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova. Naopak nejméně co zlepšovat je v oblasti životního prostředí (6 %) a v možnostech trávení volného času (10 %) vše ostatní je v Grafu 6. Respondenti měli také možnost formulovat vlastní návrhy. Zde se častěji objevovaly požadavky úklidu psích exkrementů, postihovat neukázněné majitele psů (uvedeno 5 krát), dále byl zájem o kino (4x) a hřiště (3x), někteří lidé chtějí více uklízet lesopark (3x), jiní navrhují zlepšit intervaly MHD (2x) a nezastavovat prostor novými domy (2x). Graf 6 Návrhy na zlepšení 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% čistota a úklid 46% bezpečnost 33% dopravní zatížení 31% problémy s parkováním 45% hluk (z dopravy - Jižní spojka, ulice Novodvorská) 27% vybavenost městským mobiliářem (koše, lavičky) 36% vzhled veřejných prostranství rekonstrukce prostranství před kulturním centrem 29% 28% životní prostředí 6% možnosti trávení volného času N = % Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Následující otázka se týkala přímo toho, co by se mělo zlepšit na veřejných prostranstvích (opět bylo možno uvést až čtyři možnosti z jedenácti dotazníkem nabídnutých). Tři čtvrtiny dotázaných uvedly problém s vandalismem sprejery, poničenými fasádami nebo neudržovanými reklamními plochami. 42 % lidí také uvedlo špatný technický stav chodníků, okolo třetiny dotázaných vidí problém v nedostatku odpadkových košů a v čistotě chodníků. Další kategorie byly uvedeny méně než pětinou respondentů (stav vozovek či údržba zeleně). V přímých návrzích obyvatel sídliště Novodvorská se zde znovu objevovaly stížnosti na neukázněné pejskaře, přemnožené holuby a nedostatečný úklid v lesoparku a na zastávkách MHD. 20 % lidí ovšem uvedlo, že nic není třeba zlepšovat, že je vše v pořádku. 7

8 Dále jsme se ptali, jaké úpravy by lidé uvítali ohledně zeleně. Zde bylo nejčastěji uvedeno zamezení sešlapávání zeleně, způsobované tím, že si lidé zkracují cestu. Dotazovaní mohli uvést dvě odpovědi a tuto uvedli ve 38 % případů. Větší zájem byl také o lepší údržbu stávající vysoké zeleně (stromů) (26 %) a prořezávání husté křovinaté zeleně (25 %) ostatní viz Graf 7. Graf 7 Úpravy zeleně 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% prořezání husté křovinaté zeleně 25% lepší údržba stávající vysoké zeleně (stromy atd.) 26% lepší údržba nízké zeleně (sekání trávy, nižší keře) 12% zamezení sešlapávání zeleně (lidé si zkracují cestu) 38% celková obnova zeleně 12% větší množství zeleně (zejména stromů a keřů) 13% nic není potřeba 12% N = 356 3% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Ve volných odpovědích respondentů na úpravy zeleně byla znovu zmiňována údržba lesoparku, jeho čištění a problém s psími exkrementy. Také bylo několikrát zmíněno prořezávání keřů a úklid odpadků v nich. 4. Spolupráce obyvatel V dalších několika otázkách jsme se soustředili na to, jakou mají obyvatelé sídliště Novodvorská představu o své spolupráci a svém zapojení do úprav veřejných prostor, v nichž žijí. Hned první otázka ukázala převládající dojem o obyvatelích velkoměsta. Respondenti si měli vybrat jeden z výroků, které charakterizují jejich spoluobčany ve vztahu k místu, kde žijí. Více než polovina z dotázaných uvedla výrok: Každý si řeší jen své problémy a nezajímá se o své okolí. Většinou jsou tedy skeptičtí k představě, že by se lidé byli ochotni aktivně zajímat o své okolí. Dalších 30 % respondentů soudí, že jejich spoluobčané sice k místu, kde žijí, lhostejní nejsou, ale nemají možnost přispět k žádnému zlepšení. Pouze 8 % lidí, kteří vyplňovali dotazník, má pocit, že ostatní se aktivně podílejí na zlepšování svých životních podmínek. 8

9 Tabulka 5 Vztah občanů k místu, kde žijí tvrzení četnost v % každý si řeší jen své problémy a nezajímá se o své okolí 53 lidé nejsou lhostejní k životním podmínkám ve svém okolí, ale nemají možnost přispívat k jejich zlepšení 31 lidé jsou aktivní a podílejí se na zlepšování životních podmínek v místě svého bydliště 8 8 Přestože lidé od sebe obecně přílišnou aktivitu a zájem o okolí neočekávají, v případě radnice si naopak myslí, že by při plánování důležitých změn měla spolupracovat s občany. Tento názor zastává celých 79 % respondentů. 17 % zastává názor, že postačí, když radnice o změnách občany řádně informuje, téměř nikdo si ale nemyslí, že by měla radnice rozhodovat sama viz Graf 8. ano 79% N = 352 Graf 8 - Spolupráce radnice 2% ne, stačí informovat 17% ne - sama 2% Při otázce, jakým způsobem by se konkrétně byli dotazovaní ochotni podílet na úpravách veřejných prostor (mohli uvést dvě odpovědi), nejvíce lidí (40 %) uvedlo příležitostnou pomoc s úklidem v okolí jejich domu. 23 % by ještě bylo ochotno navrhovat změny spolu s radnicí a 19 % by se bylo ochotno více starat o zeleň u domu ostatní viz Graf 9. Z výsledků je zřejmé, že mezi obyvateli sídliště se formuje relativně významná skupina lidí, kterým není lhostejný vzhled jejich okolí a chtějí se na něm do budoucna podílet. Ve vlastních návrzích jak pomoci dotázaní často uváděli důvody, proč pomáhat nemohou (zdravotní důvody, nedostatek času ). Nemožnost aktivní participace ze zdravotních důvodů je zde ovšem vzhledem k počtu důchodců ve vzorku jistě častější. Graf 9 Způsoby podílení se na úpravách veřejného prostoru spolu s radnicí navrhnout změny 23% přiložit "ruku k dílu" při realizaci navržených změn 10% příležitostně pomoci s úklidem v okolí mého domu 40% zúčastnit se soutěže o nejlépe upravené okolí domu 5% pravidelně (např. 1krát ročně) pomoci s úklidem více se starat o zeleň u domu (údržba předzahrádek, květin) 16% 19% jiné 4% 10% N = 356 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100 9

10 V poslední z těchto otázek jsme se ptali, jaké změny by respondenti navrhli, pokud by měli možnost rozhodovat o vzhledu veřejných prostranství. Mohli uvést až dvě odpovědi, ale většinou měli jasno: polovina dotázaných by zamezila rušení veřejné zeleně a veřejných prostranství v zájmu parkování či podnikatelských aktivit. 28 % lidí, kteří vyplňovali dotazník, by prosadilo vznik oplocených výběhů pro psy a čtvrtina by budovala mikroparky, tedy místa či zákoutí k odpočinku (dále viz Graf 10). V dalších námětech se potom objevovala stavba dětských hřišť, sportovišť a jejich oplocení, úpravy lesoparku nebo stavění cyklostezek. Graf 10 návrhy změn na veřejných prostranstvích budování mikroparků (míst k odpočinku) 25% vznik oplocených výběhů pro psy 28% úpravy vzhledu vnitrobloků (prostorů mezi panelovými domy) 21% budování míst pro hraní dětí 13% vznik větších odpočinkových ploch (i s možností sportování) 19% zamezit rušení veřejné zeleně a veřejných prostranství v zájmu parkování či podnikatelských aktivit 49% situace je dobrá, není třeba nic měnit 3% N = 356 jiné 4% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 5. Čistota a nakládání s odpady Pražanů z Novodvorské jsme se dále zeptali, co vnímají jako nejčastější příčiny nepořádku a nečistoty v okolí jejich bydliště. Nejčastěji se objevil názor, že za znečištění můžou sami obyvatelé sídliště, především vandalové a sprejeři. To se domnívá celých 77% dotázaných. Druhou nejčastější příčinou znečištění jsou psí exkrementy, které jako zdroj znečištění sídliště vnímá téměř 60% dotázaných. Dalšími příčinami jsou oblasti blízko kontejnerů na odpad. Větší uklizenost v jejich okolí by uvítalo 37% respondentů a problém s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad má 34% dotázaných (oproti tomu pouhých 22% označilo jako problém přeplněnost kontejnerů na směsný odpad). Nedostatek odpadkových košů v ulicích je vnímán jako problém 36% respondentů (většinou v ulici Psohlavců a Vrbově ulici). Problém naopak není v chování místních podnikatelů a firem. Ty jako problémové v tomto směru vnímá pouhých 7% dotázaných. 10

11 Graf 11- Příčiny nepořádku a nečistoty neukázněnost obyvatel 77% není zajištěn častější úklid ulic a chodníků 16% málo odpadkových košů v ulicích nedostatečný úklid v okolí kontejnerů 36% 37% přeplněné kontejnery (popelnice) na směsný odpad 22% problémy se psími exkrementy 59% přeplněné kontejnery na tříděný odpad 34% nevhodné umístění kontejnerů (popelnic) na směsný odpad 5% žádný problém s čistotou na sídlišti Novodvorská není 9% jiné 1% N = 354 5% Respondenti mohli zaškrtnout až 4 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Původ znečištění četnost v % nezodpovědní místní obyvatelé 41 místní podnikatelé a firmy zde sídlící 7 různé problémové osoby (např. bezdomovci) 32 psi, resp. jejich nezodpovědní majitelé 45 vandalové (sprejeři atd.) 46 problémová mládež 17 jiné 2, nedokážu posoudit 1 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 11

12 Nejproblémovějšími oblastmi, co se čistoty týče, se v tomto směru především jeví okolí zastávek MHD, dále pak okolí velkých kontejnerů a v nejrůznějších zákoutích a opuštěných míst v zeleni. Pouhé jedno procento dotázaných se domnívá, že je sídliště čisté, bez nepořádku viz graf 11. G ra f M í s ta s n e jvě tš í m i pro bl é m y s či s to to u a pořá dk e m o k o lí zast áv ek M H D 65% zák o ut í a o p uštěn á m íst a v zelen i 3 5 % o k o lí n o n -st o p barů, h eren a p o do bn ý ch zařízen í 1 2 % o k o lí k o n t ejn ero v ý ch st án í 4 3 % t ak o v á m íst a zde n ejso u 1 % N = jin é n ev ím 2 % 1 1 % Respondenti mohli zaškrtnout až 6 odpovědí, součet procent je tedy vyšší než 100% Dále jsme se občanů zeptali, jak by zlepšili nakládání s tříděným odpadem. Pro jeho častější svozy se vyjádřilo 40% občanů a pro více kontejnerů na tříděný odpad je 31% dotázaných (jen připomeňme, že 34% občanů se domnívá, že jsou často přeplněné). Pro vyšší vzdělávání svých spoluobčanů v oblasti třídění odpadu se vyjádřilo 30% dotázaných a 23% se domnívá, že by se mohl rozšířit počet míst s takovými kontejnery. Graf 12 - Zlepšení nakládání s tříděným odpadem častější svozy tříděného odpadu 40% více míst s kontejnery na tříděný odpad 23% lépe řešit umístění nádob na tříděný odpad 14% zvýšení počtu kontejnerů a odpadových nádob na tříděný odpad (zejména na papír a plasty) větší povědomí o nutnosti a pravidlech třídění odpadu 31% 30% nic není potřeba, současný stav je dostatečný 7% jiné 5% N = 340 2% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 12

13 6. Trávení volného času Důležitou součástí života ve městě a indikátorem kvality městského prostředí jsou způsoby, jakými je možné ve městě trávit volný čas. Našich respondentů jsme se tedy zeptali, jak by jim město mohlo usnadnit aktivní trávení volného času. Nejvíce dotázaných by si přálo zbudovat oddechový areál s dostatečným množstvím míst k odpočinku osazených lavičkami (58%, především starších občanů). S tím je také spojeno občany vyjádřené přání po zbudování kvalitnější stezky pro pěší lemované zelení (38%). Pro lepší využití veřejných víceúčelových hřišť se vyslovilo 28% dotázaných a nezanedbatelné procento se vyjádřilo pro zbudování a rozšíření cyklistických stezek. Pouhých 7% dotázaných se vyjádřilo ve smyslu, že je vše v pořádku a s aktivním trávením volného času na sídlišti nemají větší problém. Tabulka 6 Co by zlepšilo aktivní trávení volného času četnost v % cyklistické stezky 24 kvalitnější cesty pro pěší procházky v zeleni 38 oddechový areál s množstvím laviček a míst k odpočinku 58 více víceúčelových hřišť pro různé sporty (příp. větší využití školních hřišť) 28 místo pro volný pohyb a cvičení psů 20 nic nového není třeba, stávající stav je dostatečný 7 jiné 11 6 Respondenti mohli zaškrtnout až 3 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% Když jsme občanům sídliště Novodvorská předložili k posouzení konkrétní sportovní akce, setkali se s nezanedbatelným zájmem. Největší potenciál skýtají nejrůznější zábavní akce pro rodiny s dětmi (například putování pohádkovým lesem, popřípadě nejrůznější hry s ekologickým zaměřením např. Ekoolympiáda ). Pro nejrůznější společenské akce pro dospělé se vyjádřilo 23% dotázaných a sportovního klání pro občany sídliště, kteří nejsou organizovaní v žádném sportovním spolku by se rádo zúčastnilo rovněž 23% dotázaných. Nezanedbatelné množství respondentů (29%) je na druhou stranu spokojena se sportovním vyžitím v rámci sídliště, respektive jim sport v životě výrazněji nechybí či jezdí za sportem jinam (viz Graf 12). Graf 12 - Jaké sportovní akce byste uvítali? sportovní klání pro lidi ze sídliště, kteří nejsou nikde organizováni a jen si chtějí zasportovat sportovně společenská akce, která by zviditelnila sídliště Novodvorská společenská akce pro rodiny s dětmi s ekologickým zaměřením (např. Ekoolympiáda ) zábavné akce pro rodiny s dětmi, např. putování pohádkovým lesem 15% 21% 23% 33% společenské akce pro dospělé 23% nic mi nechybí 29% jiné 5% N = % Respondenti mohli zaškrtnout až 3 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 13

14 Převážná většina respondentů (52%) ale uznává, že je na sídlišti nedostatek prostředků jejichž prostřednictvím by mohla mládež trávit volný čas. 30% dotázaných se pak domnívá, že to jsou právě senioři, kteří nemají na sídlišti dostatek těchto možností. U ostatních skupin obyvatel se toto jako významnější problém neprojevuje. Graf 13 - Na sídlišti jsou nedostatečné možnosti trávení volného času pro: malé děti 10% dospívající mládež 52% mladí lidé mladé rodiny s nejmenšími dětmi střední generace 12% 11% 11% senioři 30% N = 334 jiné 1% 18% Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 7. Informovanost a komunikace s Úřadem MČ Praha 4 Co se týče informačních kanálů, kterými se dostávají informace o dění v městské části do povědomí občanů, nejvýznamnějším zdrojem je radniční zpravodaj Tučňák (93%), dále se občané informují na internetových stránkách radnice (22%), či v informačních centrech MČ Prahy 4. Je vidět, že tradiční způsob informování obyvatel, jakým jsou úřední vývěsky, nefunguje. Pouhých 6% respondentů je sleduje (oproti tomu 14% respondentů si všímá plakátů či letáků). Ani sousedská komunikace, jejímž tématem jsou události ze sídliště není příliš rozvinuta (pouhých 10% obyvatel dozvídá tento typ informací z doslechu). Účast na jednání zastupitelstva také vůbec není běžným jevem. Tabulka 7 Využívané informační kanály o dění v městské části Praha 4 četnost v % přátelé, známí 11 informační zpravodaj radnice Tučňák 93 osobní návštěva přímo na úřadě 5 telefonát na Úřad MČ Praha 4 9 úřední deska, vývěsky 6 besedy s občany 1 účast na jednání zastupitelstva 0 plakátovací plochy, letáky 14 internetové stránky radnice 22 z informačních center MČ 16 z doslechu 10 informace nevyhledávám, nemám o ně zájem 0 jiné 0 0 Respondenti mohli zaškrtnout jednu nebo více odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100% 14

15 Pokud občané s úřadem potřebují komunikovat, ne jen pasivně přejímat informace, nejčastěji se v takovémto případě obracejí na informační centra MČ (54%) či přímo osobně na konkrétní oddělení městského úřadu (46%). 27% využívá , což je více než komunikace po telefonu, kterou preferuje 17% respondentů. Dopis jakožto tradiční způsob komunikace už využívá minimum občanů (5%). Tabulka 8 Komunikace s Úřadem MČ Praha 4 četnost v % osobní kontakt přímo na úřadě 46 vyřizování/podání žádostí na informačních centrech MČ 54 písemný styk prostřednictvím České pošty 5 telefonická komunikace 17 ová komunikace 27 jiné 1 2 Respondenti mohli zaškrtnout až 2 odpovědi, součet procent je tedy vyšší než 100%. Dotazníkové šetření odhaluje, že běžnou praxí je být v kontaktu s MÚ Praha 4 1-2krát ročně (či méně často) - tak alespoň odpověděla drtivá většina obyvatel sídliště Novodvorská (70%). Jedna pětina občanů pak kontaktuje úřad častěji. Graf 14 - Frekvence kontaktu s MČ Praha 4 příležitostně (3-6krát za rok) 20% jen zřídka (max.1-2krát ročně) 70% často (více než 6krát ročně) 2% N = 356 8% Pozitivní zprávou je, že více než polovina respondentů (51%) by měla zájem zúčastnit se veřejné diskuse s představiteli MČ a dalšími obyvateli sídliště Novodvorská o změnách v této části Prahy. Převážně se jednalo o obyvatele starších 55-ti let. Naproti tomu 20% dotázaných odpovědělo, že by se setkání jistě nezúčastnilo a zbylá čtvrtina zatím ještě není rozhodnuta. 15

16 Shrnutí Podle 63% respondentů se okolí za poslední 3 roky změnilo k lepšímu, 20% uvedlo, že vše zůstalo asi tak stejné. Celkově nespokojených bylo pouhých 16% dotázaných, podle nichž se jejich okolí zhoršilo. Většina nespokojených (přes 55% z nich) pochází z lokality ohraničené ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova (včetně ulice Jílovské). Největší přednosti sídliště Novodvorská naši respondenti viděli v dostatečných možnostech k nakupování (81%), v dostatku zeleně (45%), v dobré dostupnosti do centra (44%), v klidném bydlení nebo dostatečném množství míst pro odpočinek a procházky (39 %). Naopak jako nejčastější problémy vidí respondenti problémy s čistotou sídliště (46%) a s parkováním (45%) opět šlo nejvíce o lokalitu ohraničenou ulicemi Novodvorská, Nad Koupadly a Vavřenova. Naopak nejméně deklarované nespokojenosti se objevilo v možnostech trávení volného času (10%). Co se nejvýraznějšího vnímaného problému, a to čistoty sídliště týče, tři čtvrtiny dotázaných na sídlišti vidí problém s vandalismem především se sprejery, kteří ničí fasády domů a více jak polovinu obyvatel tíží problém s psími exkrementy v ulicích (zapříčiněné neukázněným chováním majitelů psů). Dalšími problémy v oblasti čistoty sídliště je nedostatek odpadkových košů (především v ulici Psohlavců a Vrbově ulici) a obecně problém nedostatečného úklidu v okolí kontejnerů a u zastávek MHD. Dalším problémem sídliště je špatný technický stavu chodníků (42% respondentů). Co se třídění odpadu týče, třetina občanů se domnívá, že jsou kontejnery často přeplněné a pro jeho častější svozy se vyjádřilo 40% občanů, zatímco pro více kontejnerů na tříděný odpad se vyjádřilo 31% dotázaných. Co se zlepšení kvality trávení volného času týče, celkově nejsou volnočasové aktivity vnímány jako výrazný problém, ale pokud lze něco zlepšit, tak by 58% (především starších občanů) uvítalo zbudování oddechového areálu s dostatečným množstvím míst k odpočinku osazených lavičkami. S tím je také spojeno občany vyjádřené přání po zbudování kvalitnější stezky pro pěší lemované zelení (38%) a pro lepší využití veřejných víceúčelových hřišť se vyslovilo 28% dotázaných. Více než polovina respondentů (52%) ale v zápětí uznává, že na sídlišti je nedostatek takových prostředků, jejichž prostřednictvím by mohla mládež trávit volný čas. 30% dotázaných se pak domnívá, že to jsou právě senioři, kteří nemají na sídlišti dostatek těchto možností. Co se konkrétních sportovních aktivit týče, největší návštěvní potenciál skýtají nejrůznější zábavní akce pro rodiny s dětmi. Nejvýraznějším zdrojem informací o dění na Praze 4 je zpravodaj Tučňák, dále pak webové stránky MČ Praha 4. Pokud občané s úřadem potřebují komunikovat, nejčastěji se v takovémto případě obracejí na informační centra MČ (54%) či přímo osobně na konkrétní oddělení městského úřadu (46%). 79% respondentů si myslí, že by při plánování důležitých změn ve městě měla radnice spolupracovat s občany. Veřejného setkání by se potenciálně zúčastnila polovina našich dotázaných, 23% respondentů by v dlouhodobé spolupráci s radnicí rádo navrhovalo změny na sídlišti, přičemž 40% dotázaných deklarovalo, že by bylo ochotno příležitostně pomoci s úklidem v okolí jejich domu. 16

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Společně měníme Prahu 10

Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Obsah Co znamená Společně měníme Prahu 10? 5 Kdo se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit? 6 Co již bylo uskutečněno? 9 Názorový průzkum v dubnu 2008

Více

Společně měníme Prahu 10

Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Obsah Co znamená Společně měníme Prahu 10? 5 Kdo se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit? 6 Co již bylo uskutečněno? 9 Názorový průzkum v dubnu 2008

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Názory občanů sídla Lučkovice

Názory občanů sídla Lučkovice Názory občanů sídla Lučkovice I. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Lučkovice: 8 osob Názory občanů sídla LUČKOVICE

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI ČESKÉHO BRODU

NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI ČESKÉHO BRODU NÁZOROVÝ PRŮZKUM MEZI OBYVATELI ČESKÉHO BRODU Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz Obsah ÚVOD _ 2 strana I. Metodologie _ 2 II. Struktura dotázaného vzorku aneb kdo

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance VÝSLEDKY VÝZKUMU Následující příspěvek vychází z šetření mezi osobami s mentálním nebo kombinovaným postižením. Respondenty byli uživatelé různých typů sociálních služeb v 18 pražských organizacích, poskytujících

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Řevnice

Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Řevnice Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Řevnice Závěrečná zpráva z názorového průzkumu realizovaného v březnu 2014 Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více