Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR"

Transkript

1 Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PREZENTACE VÝSLEDKŮ Vypracováno pro: Statutární město Brno Městská část Brno - Bystrc 2009 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Úvod a cíle... Metodologie.. Metodologie lokace sběru dat.. ANALYTICKÁ ČÁST Spokojenost občanů s životem v MČ Brno -Bystrc.. Identifikace nejzávažnějšího problému v okolí bydliště... Míra spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi života v místě jejich bydliště. Informovanost občanů o připravovaném záměru.. Názor občanů na výstavbu Polyfunkčního centra. Důvod nesouhlasu s výstavbou Polyfunkčního centra... Změna odmítavého postoje občanů v případě úpravy projektu... Názor občanů s odmítavým postojem na využití lokality Náměty občanů, kteří připouštějí změnu odmítavého postoje, na úpravu projektu. Důvod souhlasu s výstavbou Polyfunkčního centra. Připravenost občanů využívat služeb Polyfunkčního centra v případě jeho realizace... Zájem občanů o další informace o projektu Polyfunkčního centra.. Shrnutí výsledků. Struktura vzorku.. Kontakt

3 ÚVOD A CÍLE Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu výsledků výzkumu názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na zamýšlenou výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí realizovaného metodou face to face interakcí a s využitím metody dotazníkového šetření. Výzkum se uskutečnil v termínu od do a dotazováno bylo 400 respondentů. Vzhledem k tomu, že základní soubor tvořili pouze obyvatelé žijící v devíti ulicích, které vykazují bezprostřední spádovost k Hornímu náměstí lze výsledky tohoto výzkumu vztahovat reprezentativně pouze k takto předem vymezené lokalitě. Výsledky tedy není možné vztahovat k celé Městské části Brno -Bystrc. Cílem výzkumu byla identifikace názorů a postojů občanů k připravovanému záměru výstavby Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, ale také některé další indikátory, které s tímto záměrem souvisí. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a aktivity, které se záměrem souvisí. Věříme, že výsledky výzkumu se stanou pro zadavatele zajímavou zpětnou vazbou. Za AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti -03 -

4 METODOLOGIE Pro postihnutí dané problematiky bylo využito kvantitativní metody standardizovaného dotazníku a přímých face to face interakcí mezi respondenty a školenými tazateli. Terénní sběr dat probíhal v termínu od do Výběrový soubor byl stanoven na 400 respondentů. Statisticky bylo pracováno se 394 dotazníky. Dotazování probíhalo v ulicích: Ečerova, Foltýnova, Kamechy, Kuršova, Lýskova, Rerychova, Šemberova, Teyschlova a Vejrostova. Vzorek byl vybrán na základě stratifikovaného náhodného výběru. Jednotlivé ulice byly ve výběrovém souboru zastoupeny proporcionálně podle počtu obyvatel, kteří v těchto ulicích žijí. Výzkumnou jednotkou byl byt. Dotazováni byli obyvatelé starší 18ti let. Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny, ve kterém uvedl své jméno a kontaktní údaj. slosovatelný kupón vyplnilo 337 respondentů, což je 85,5 všech dotázaných respondentů. Po ukončení sběru dat proběhla kontrola práce tazatelů

5 METODOLOGIE LOKACE SBĚRU DAT Pro účely statistických operací byly jednotlivé ulice, kde probíhal sběr dat, rozděleny do čtyř lokalit: lokalita A ulice Lýskova, Kuršova a Rerychova lokalita B ulice Foltýnova, Šemberova lokalita C ulice Teyschlova, Kamechy lokalita D ulice Ečerova, Vejrostova -05 -

6 SPOKOJENOST OBČANŮ S ŽIVOTEM V MČ BRNO - BYSTRC Více než devět z deseti respondentů (93,9 ) je velmi nebo spíše spokojeno s Městskou částí Brno Bystrc jako místem, kde žije. Pouze jedna dvacetina respondentů (6,1 ) uvedla, že je s životem v Městské části Brno Bystrc velmi nebo spíše nespokojena. Na otázku odpovídalo dotázaných. Dotazování probíhalo pouze ve spádových oblastech Horního náměstí (viz. metodologie). Jak jste spokojen(a) s Městskou částí Brno - Bystrc jako místem, kde žijete? Velmi spokojen(a) 41,9 Spíše spokojen(a) 52,0 Velmi nespokojen(a) 1,3 Spíše nespokojen(a) 4,8 Graf: AUGUR Consulting Velmi a spíše spokojen(a) 93,9 Velmi a spíše nespokojen(a) 6,1-06 -

7 IDENTIFIKACE NEJZÁVAŽNĚJŠÍHO PROBLÉMU V OKOLÍ BYDLIŠTĚ Za nejzávažnější problém okolí svého bydliště považují respondenti nejčastěji nedostatek parkovacích míst (15,1 ), dále pak nedostatek možností nákupů (13,8 ) a nepořádek nedostatečný úklid na sídlišti (10,1 ). Podrobněji dokumentuje kategorizovanou podobu výsledků následující tabulka. Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovídalo 92,1 dotázaných. Někteří respondenti uvedli více problémů, které je nutné vyřešit v okolí jejich bydliště, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Nepořádek nedostatečný úklid na sídlišti (úklid chodníků, úklid veřejných ploch apod.) Zástavba zelených ploch (málo parků s lavičkami, málo zeleně, nová výstavba a úbytek zeleně, stavba na Šemberové, stavba na Horním náměstí výstavba multifunkčního centra apod.) Dopravní obslužnost (noční doprava, málo spojů, malá dostupnost, doprava obecně apod.) Psí exkrementy Není zde žádný problém Občanská vybavenost (dostupnost služeb, mateřské školky, kulturní vyžití apod.) Sportovní vyžití (hřiště pro děti, cyklostezky apod.) Odvoz komunálního odpadu (odvoz odpadu, málo odpadkových košů, ekodvůr, kontejnery na tříděný odpad apod.) Vandalismus (výtržníci, sprejeři, kriminalita, feťáci, zničené jízdní řády apod.) Schází pošta Bankomat (není zde bankomat) Ostatní (stav komunikací, výběh pro psy, přelidněnost sídliště, komunikace s radnicí, činnost samosprávy, špinavá přehrada, barevná nejednotnost paneláků, hrozba dálnice R 34, přístup SBD Průkopník, chátrání bytového fondu, bezpečnost na křižovatce u konečné tramvaje, hlučnost a prach z kotelny na Kamechách, bezbariérový přístup apod.) Nevím Co považujete za nejzávažnější problém okolí Vašeho bydliště? Co je potřeba v místě Vašeho bydliště a jeho okolí vyřešit v prvé řadě? Nedostatek parkovacích míst (parkování) Nedostatečná možnost nákupů (málo obchodů, špatná dostupnost obchodu, není zde nákupní středisko, není zde konkurence Albertu apod.) Absolutní hodnoty Validní četnosti 15,1 13,8 10,1 8,4 7,6 6,3 5,2 4,5 4,3 2,8 2,8 2,4 2,2 9,1 5,4-07 -

8 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Respondenti jsou nejčastěji rozhodně nebo spíše nespokojeni v okolí svého bydliště s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště (56,8 ), s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků) (37,5 ), s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu (36,4 ) a s dostupností ostatních obchodů a nákupů (32,7 ). Podrobněji jsou výsledky zaznamenány v níže uvedené tabulce, ve které jsou varianty odpovědí kategorizovány. Jednotlivé indikátory (položky v tabulce) byly předem stanoveny a měřeny na pětimístné škále. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s níže uvedenými oblastmi života v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno Bystrc? Velmi a spíše nespokojen(a) Střed Velmi a spíše spokojen(a) Nevím Spokojenost s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště. 56,8 18,7 15,6 8,9 Spokojenost s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků). 37,5 23,7 28,3 10,5 Spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu. 36,4 21,6 38,7 3,3 Spokojenost s dostupností ostatních obchodů a nákupů. 32,7 27,9 37,6 1,8 Spokojenost s údržbou - úklidem ulic a chodníků. 24,7 23,9 50,1 1,3 Spokojenost s dostupností obchodů s potravinami. 24,4 19,1 55,8 0,7 Spokojenost s údržbou - úklidem veřejných ploch (např. parků, zeleně apod.). 22,9 26,2 48,8 2,1 Spokojenost se stavem chodníků a komunikací. 18,1 26,4 54,4 1,1 Spokojenost s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. 16,8 29,3 43,5 10,4 Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování např. na veřejném projednání, u kulatých stolů apod. 14,2 24,1 21,0 40,7 Spokojenost s informovaností občanů o děnív Městské části Brno - Bystrc. 13,2 22,1 60,3 4,4 Spokojenost s dostupností nabídkou - sociálních služeb pro občany (pro nezaměstnané, mládež, seniory, občany ZTP apod.) 11,9 16,3 25,2 46,6 Spokojenost s vlastním bydlením. 3,8 14,0 80,7 1,5 Spokojenost s dostupností zdravotních služeb (obvodní lékař, pediatr, zubař apod.) 2,0 9,4 74,1 14,5-08 -

9 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s níže uvedenými oblastmi života v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Nekategorizovaná úplná podoba výsledků. Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Střed Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a) Nevím Spokojenost s dostupností zdravotních služeb (obvodní lékař, pediatr, zubař apod.) 35,0 39,1 9,4 1,5 0,5 14,5 Spokojenost s dostupností nabídkou - sociálních služeb pro občany (pro nezaměstnané, mládež, seniory, občany ZTP apod.) 9,2 16,0 16,3 9,4 2,5 46,6 Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování např. na veřejném projednání, u kulatých stolů apod. 4,8 16,2 24,1 7,1 7,1 40,7 Spokojenost s informovaností občanů o dění v Městské části Brno - Bystrc. 15,3 45,0 22,1 10,7 2,5 4,4 Spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu. 12,2 26,5 21,6 25,7 10,7 3,3 Spokojenost s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků). 8,4 19,9 23,7 27,6 9,9 10,5 Spokojenost s dostupností obchodů s potravinami. 29,3 26,5 19,1 18,3 6,1 0,7 Spokojenost s dostupností ostatních obchodů a nákupů. 10,0 27,6 27,9 24,3 8,4 1,8 Spokojenost s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. 15,3 28,2 29,3 14,0 2,8 10,4 Spokojenost s vlastním bydlením. 40,2 40,5 14,0 3,3 0,5 1,5 Spokojenost se stavem chodníků a komunikací. 14,0 40,4 26,4 11,9 6,2 1,1 Spokojenost s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště. 5,9 9,7 18,7 23,0 33,8 8,9 Spokojenost s údržbou - úklidem ulic a chodníků. 11,7 38,4 23,9 18,6 6,1 1,3 Spokojenost s údržbou - úklidem veřejných ploch (např. parků, zeleně apod.). 12,2 36,6 26,2 16,5 6,4 2,1-09 -

10 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 18,9 13,1 19,5 18,0 57,4 56,3 4,2 12, let 16,2 23,5 54,4 5,9 Věk let let 15,7 14,1 18,3 19,7 63,5 57,7 2,5 8,5 60 let a více 18,2 12,1 45,5 24,2 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 12,5 13,1 23,5 18,8 19,3 16,7 57,1 58,0 54,9 11,6 9,6 4,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 13,0 15,6 6,0 34,3 24,4 15,6 16,0 15,7 53,4 62,2 66,0 42,9 9,2 6,6 12,0 7,1-10 -

11 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 29,6 27,4 29,0 19,7 31,4 42,2 10,0 10, let 37,7 30,4 30,4 1,5 Věk let let 27,0 25,9 25,2 22,4 42,6 40,6 5,2 11,1 60 let a více 26,2 16,9 29,2 27,7 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 26,1 25,3 35,3 18,9 27,0 23,5 38,7 38,8 34,3 16, ,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 32,1 24,4 25,7 30,0 26,0 24,4 23,8 18,6 35,1 40,0 42,6 31,4 6,8 11,2 7,9 20,0-11 -

12 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 39,1 38,4 26,6 17,9 31,4 40, , let 36,2 24,6 39,2 0,0 Věk let let 34,8 42,7 23,5 21,0 39,1 32,9 2,6 3,4 60 let a více 39,4 16,7 36,4 7,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 35,7 36,5 45,1 24,1 20,2 21,6 32,1 41,6 32,4 8,1 1,7 0,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 43,9 35,6 32,7 41,4 19,7 25,6 18,8 24,3 34,1 33,3 46,5 30,0 2,3 5,5 2,0 4,3-12 -

13 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostupností ostatních obchodů a nákupů v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 40,5 35,4 31,5 25,1 26,2 37,7 1,8 1, let 43,5 30,4 24,6 1,5 Věk let let 37,7 28,9 28,9 30,3 31,6 38,7 1,8 2,1 60 let a více 50,0 18,2 30,3 1,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 31,5 38,8 41,6 24,3 27,5 32,7 39,6 33,1 24,8 4,6 0,6 0,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 43,9 33,7 31,0 40,0 31,1 30,3 18,0 32,9 24,2 32,6 49,0 25,7 0,8 3,4 2,0 1,4-13 -

14 INFORMOVANOST OBČANŮ O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU Dvě pětiny respondentů (42,8 ) již slyšely o připravovaném záměru výstavbě Polyfunkčního centra a o projektu mají povědomí. Více jak jedna čtvrtina respondentů (27,7 ) o tomto projektu něco zaslechla, necelá jedna pětina respondentů (18,2 ) sleduje vše, co se okolo projektu děje a více než jedna desetina dotázaných (11,3 ) ještě o připravovaném záměru neslyšela. Na otázku odpovídalo 99,0 dotázaných. Četl(a) jste v Bystrckých novinách nebo slyšel(a) jste již o připravovaném záměru - výstavbě Polyfunkčního centra? Ano, o projektu jsem slyšel(a), mam o projektu povědomí 42,8 Ano, sleduji vše, co se okolo projektu děje 18,2 Ne, ještě jsem o tom neslyšel(a) 11,3 Ano, něco jsem o tomto projektu zaslechl(a) 27,7 Graf: AUGUR Consulting -14 -

15 INFORMOVANOST OBČANŮ O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Četl(a) jste v Bystrckých novinách nebo slyšel(a) jste již o tomto připravovaném záměru výstavbě Polyfunkčního centra? Ano, sleduji vše, co se okolo tohoto projektu děje Ano, o projektu jsem slyšel(a), mám o projektu povědomí Ano, něco jsem o tomto projektu zaslechl(a) Ne, ještě jsem o tom neslyšel(a) Pohlaví Muž Žena 16,6 19,5 45,0 41,2 26,0 29,0 12,4 10, let 10,1 43,5 34,8 11,6 Věk let let 16,8 19,7 39,8 47,2 30,1 23,2 13,3 9,9 60 let a více 25,8 37,9 25,8 10,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou 10,8 22,9 38,7 41,7 33,3 25,1 17,2 10,3 Vysokoškolské 18,4 48,5 26,2 6,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 36,8 11,4 9,1 4,3 48,9 50,0 36,4 31,4 12,8 33,0 38,4 34,3 1,5 5,6 16,1 30,0-15 -

16 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Názor občanů spádových lokalit Horního náměstí na výstavbu Polyfunkčního centra byl identifikován s využitím následujícího průvodního komentáře, vizuální podpory a otázky. V Městské části Brno Bystrc zamýšlí konkrétní developerská firma realizovat výstavbu tzv. POLYFUNKČNÍHO CENTRA. Výstavba tohoto centra by měla být situována do lokality Horní náměstí u konečné tramvaje č. 1. Jedná se o zadní část volné plochy, kde je nyní zeleň a stánky. Plocha, na které by měl být záměr realizován, je územním plánem, který byl na základě širší diskuse schválen již v roce 1994, určena právě jako plocha pro výstavbu objektů spojující obchod, služby, kulturní zařízení, administrativu, bydlení a další (sj smíšené plochy centrálního charakteru). (Respondentům byl předložen plánek.) Jednalo by se o pětipodlažní budovu s dalšími dvěmi podzemními podlažími s celkovou zastavěnou plochou cca 3890 m 2. První a druhé suterénní podlaží by bylo vyhrazeno pro účely parkovacího garážového stání pro 162 aut. V prvním a druhém nadzemním podlaží by se nacházel supermarket (potraviny a smíšené zboží) s celkovou plochou 1500 m 2. Třetí nadzemní podlaží by sloužilo komerčnímu využití (ordinace lékařů, kanceláře apod.) Ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží by bylo umístěno 21 bytů. (Respondentům byla předložena karta s vizualizací Polyfunkčního centra.) Více než polovina respondentů (54,2 ) je rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí v uvedeném rozsahu pěti nadzemních podlaží a dvou podzemních. Více jak jedna čtvrtina oslovených respondentů (27,3 ) uvedla, že je rozhodně nebo spíše pro výstavbu Polyfunkčního centra v uvedené lokalitě a v uvedeném rozsahu výstavby. Na otázku odpovídalo 99,2 dotázaných. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem spíše pro výstavbu 14,8 Jsem spíše proti výstavbě 15,6 Jsem rozhodně proti výstavbě 38,6 Jsem rozhodně pro výstavbu 12,5 Nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací 8,8 Je mi to jedno 9,7 Graf: AUGUR Consulting Jsem rozhodně nebo spíše pro 27,3 Jsem rozhodně nebo spíše proti 54,2-16 -

17 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Kategorizovaná podoba variant odpovědí podle lokalit dotazování. Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 27,8 Lokalita B Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 20,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 52,2 Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 31,0 Lokalita C Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 27,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 42,0 Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 19,8 Lokalita A Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 13,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 67,2 Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 35,7 Lokalita D Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 14,3 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 50,0-17 -

18 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno Nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací Pohlaví Muž Žena 28,4 26,6 51,5 56,3 10,1 9,5 10,0 7, let 33,8 50,0 10,3 5,9 Věk let let 26,1 27,0 52,2 56,7 12,2 7,8 9,5 8,5 60 let a více 23,9 56,7 9,0 10,4 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 29,5 30,7 19,6 44,6 52,3 68,6 13,4 8,0 8,8 12,5 9,0 3,0 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 19,8 27,8 31,0 35,7 67,2 52,2 42,0 50,0 8,4 12,2 9,0 10,0 4,6 7,8 18,0 4,3 Vlastní a užívá některý z členů Vaší domácnosti osobní automobil? Ano Ne 28,3 25,4 54,0 55,1 9,2 11,0 8,5 8,5-18 -

19 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Následující tabulka dokumentuje souvislost mezi mírou spokojenosti občanů s dostupností jednotlivých typů obchodů v okolí bydliště a jejich souhlasem či nesouhlasem s výstavbou Polyfunkčního centra. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Čím více jsou občané nespokojeni s dostupností obchodů v okolí jejich bydliště, tím více souhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra. Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno, nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací Velmi a spíše spokojen(a) 20,2 63,8 16,0 Jak jste spokojen(a) s dostupností obchodů s potravinami v okolí Vašeho bydliště? Střed Velmi a spíše nespokojen(a) 27,0 44,2 48,6 36,8 24,4 19,0 Nevím 33,3 33,3 33,4 Velmi a spíše spokojen(a) 21,2 63,7 15,1 Jak jste spokojen(a) s dostupností ostatních obchodů a nákupů v okolí Vašeho bydliště? Střed Velmi a spíše nespokojen(a) 24,8 37,3 58,7 40,5 16,5 22,2 Nevím 28,6 28,6 42,8-19 -

20 DŮVOD NESOUHLASU S VÝSTAVBOU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Respondenti, kteří rozhodně nebo spíše nesouhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra uvedli nejčastěji jako hlavní důvod svého nesouhlasu úbytek zeleně (48,9 ), dále pak nepotřebnost - zbytečnost takového centra (22,0 ) a nevhodný výběr místa pro výstavbu Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí (11,9 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 53,6 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra. Někteří respondenti uvedli více důvodů jejich nesouhlasu, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jaký je hlavní důvod Vašeho nesouhlasu? Z jakého důvodu s výstavbou Polyfunkčního centra nesouhlasíte? Absolutní hodnoty Validní četnosti Úbytek zeleně (výstavba centra na ploše k oddychu, výstavba bude kazit zeleň, která tu je, zvyšuje se zastavěnost oddechové plochy apod.) Zbytečnost (není to potřeba, všechno máme, nejsou potřeba další obchody, je tu dost bytů, další byty nejsou zapotřebí apod.) Nevhodné místo (nehodí se do stávající zástavby, špatné umístění, už teď tu je samý beton a panelák, nepřiměřeně velká stavba na tak malý prostor apod.) Zatížení dopravou (bude tu zbytečně ruch, moc aut, velká hlučnost, nastane dopravní kolaps, zatížení jednosměrných ulic Kuršova, Foltýnova apod.) Velikost budovy (rozlehlost projektu, je to monstrum, zabírá moc místa, stačily by maximálně tři patra apod.) Ostatní (nelíbí se mi to, raději by se měl zmodernizovat jiný komplex, garáže budou jen pro vybrané, jedná se o samovůli zastupitelstva apod.) ,9 22,0 11,9 7,5 5,6 4,1-20 -

21 ZMĚNA ODMÍTAVÉHO POSTOJE OBČANŮ V PŘÍPADĚ ÚPRAVY PROJEKTU V případě, že by se projekt výstavby Polyfunkčního centra nějakým způsobem upravil (stavebně nebo z hlediska nabídky služeb), osm z deseti respondentů (79,4 ) by svůj názor proti výstavbě centra nezměnilo. Jedna pětina respondentů (20,6 ) by však svůj postoj proti výstavbě Polyfunkčního centra změnila, ale jen za předpokladu, že se projekt změní, případně upraví. Na otázku odpovídalo 53,0 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra. V případě, že by se projekt výstavby Polyfunkčního centra nějakým způsobem upravil (stavebně nebo z hlediska nabídky služeb), změnil(a) byste svůj postoj? Ne, nezměnil(a), jsem proti výstavbě Polyfunkčního centra 79,4 Ano, ale jen za předpokladu, že se projekt změní, případně upraví 20,6 Graf: AUGUR Consulting -21 -

22 NÁZOR OBČANŮ S ODMÍTAVÝM POSTOJEM NA VYUŽITÍ LOKALITY Respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a současně by tento názor nezměnili ani za předpokladu, že by se projekt změnil případně upravil, měli možnost učinit návrh na využití lokality Horního náměstí. Nejčastěji tito respondenti preferují park rekreační místo, zeleň (71,9 ) nebo zařízení pro sportovní vyžití (20,3 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 39,8 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a kteří odpověděli, že by i v případě, že by se projekt výstavby nějakým způsobem upravil, nezměnili názor. Někteří respondenti uvedli více návrhů pro využití lokality, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jaký je Váš osobní návrh pro využití lokality Horního náměstí? Park - rekreační místo, zeleň (park k odpočinku, oddechová část, posezení, lavičky pro starší a matky s dětmi, více zeleně, úprava zelené plochy, více stromů a keřů apod.) Absolutní hodnoty 173 Validní četnosti 71,9 Sportovní vyžití a volnočasové aktivity (hřiště pro děti, sportoviště pro mládež, bazén, tělocvična apod.) 49 20,3 Malý obchod s potravinami Cukrárna, kavárna Ostatní (zrušit dosavadní budky, oddělit výběh pro psy, pouze podzemní garáže) Nevím ,3 2,1 1,2 1,2-22 -

23 NÁMĚTY OBČANŮ, KTEŘÍ PŘIPOUŠTĚJÍ ZMĚNU ODMÍTAVÉHO POSTOJE, NA ÚPRAVU PROJEKTU Respondenti, kteří uvedli, že by změnili svůj negativní postoj k výstavbě Polyfunkčního centra v případě, že by došlo k jeho úpravám stavebního charakteru nebo v nabídce služeb, nejčastěji navrhují zmenšení komplexu (45,8 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 8,6 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a kteří odpověděli, že by v případě, že by se projekt výstavby nějakým způsobem upravil, změnili názor. Někteří respondenti uvedli více úprav projektu, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jakým způsobem by se měl projekt Polyfunkčního centra upravit, aby byl pro Vás přijatelný? Absolutní hodnoty Validní četnosti Menší komplex (projekt by měl být poloviční, menší budova apod.) Jiná lokalita (přesunout na jiné místo, postavit vedle nové výstavby na Kamechách apod.) Více zeleně (větší park v okolí, více stromů, zatravnění střechy apod.) Kulturní a sportovní vyžití (tělocvična, bazén, kino, společenské prostory apod.) Bez dalších bytů Ostatní (pouze garáže, jen služby, vyřešit příjezd, jen obchody apod.) Nevím ,8 10,4 10,4 10,4 4,2 16,7 2,1-23 -

24 DŮVOD SOUHLASU S VÝSTAVBOU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Respondenti, kteří rozhodně nebo spíše souhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra v uvedené podobě a lokalitě, uvedli nejčastěji jako důvod svého souhlasu lepší dostupnost obchodů a nákupů (31,4 ), dále pak nabídku služeb (30,1 ) a komplexnost řešení (17,9 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 26,9 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše pro výstavbu Polyfunkčního centra. Někteří respondenti uvedli více důvodů souhlasu s výstavbou, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. V čem Vás projekt oslovuje, co Vám osobně přinese? Proč s výstavbou souhlasíte? Absolutní hodnoty Validní četnosti Dostupnost nákupů (konkurence obchodu Albert apod.) Služby (všechny služby v jednom, výběr služeb, dostupnost služeb, lékaři, lékařská péče apod.) Komplexnost řešení (vše pod jednou střechou, více možností pro občany v jednom zařízení, nabídka, která tady chybí apod.) Parkování, garáže Pěkný projekt (architektonicky pěkný projekt, zapadá do okolí, místo se upraví a bude tam pořádek, využití plochy apod.) Byty (nové, pěkné byty apod.) Ostatní (více kultury, volnočasové aktivity, pracovní příležitosti apod.) ,4 30,1 17,9 8,3 4,5 4,5 3,3-24 -

25 PŘIPRAVENOST OBČANŮ VYUŽÍVAT SLUŽEB POLYFUNKČNÍHO CENTRA V PŘÍPADĚ JEHO REALIZACE - VÝSTAVBY V případě, že by zastupitelé Městské části Brno - Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, více než polovina oslovených respondentů (52,0 ) by toto centrum rozhodně nebo spíše navštěvovala. Jedna čtvrtina respondentů (24,5 ) uvedla, že by Polyfunkční centrum rozhodně nebo spíše nenavštěvovala. Na otázku odpovídalo 99,5 dotázaných. V případě, že by zastupitelé Městské části Brno - Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě "Horní náměstí", navštěvoval(a) byste toto centrum nebo využíval(a) jeho služeb? Spíše ano 26,5 Spíše ne 14,0 Rozhodně ne 10,5 Rozhodně ano 25,5 Nevím, nedokáži posoudit 17,1 Jiná odpověď 6,4 Graf: AUGUR Consulting Rozhodně a spíše ano 52,0 Rozhodně a spíše ne 24,5 Jiná odpověď: Polyfunkční centrum bych navštěvoval(a) podle nabídky služeb (lékaři, pošta apod.) a podle toho, co tam bude za obchody, jednou za čas apod

26 PŘIPRAVENOST OBČANŮ VYUŽÍVAT SLUŽEB POLYFUNKČNÍHO CENTRA V PŘÍPADĚ JEHO REALIZACE - VÝSTAVBY Následující tabulka dokumentuje souvislost mezi případnou návštěvou a využitím nabídky služeb Polyfunkčního centra a souhlasem či nesouhlasem s výstavbou Polyfunkčního centra. V případě, že by Zastupitelé Městské části Brno Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, navštěvoval(a) byste toto centrum nebo využíval(a) nabídky jeho služeb? Rozhodně a spíše ano Rozhodně a spíše ne Jiná odpověď nebo nevím, nedokáži posoudit Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 94,3 2,8 2,9 Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno, nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací 32,7 47,2 39,3 12,5 28,0 40,3-26 -

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK, USKUTEČNILA PRO MĚSTO OPAVA V LISTOPADU A PROSINCI 2012, REPREZENTATIVNÍ SOCIOLOGICKÉ

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 84 129, 21 1 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Občané o způsobu zacházení s potravinami

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Sledování pocitu í obyvatel města Broumov Rok 2006 Zpráva vypracována pro: Město Broumov Zprávu vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR CONSULTING I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Jaké chcete mít Zdiby?

Jaké chcete mít Zdiby? Jaké chcete mít Zdiby? Kvantitativní výzkum názory občanů obce Zdiby na plán rozvoje obce Červenec 011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro obec Zdiby / PROTEQ, s.r.o. OBSAH Hlavní zjištění strana

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno (Analýza sociologického výzkumu) V rámci projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Pro Městskou polici Brno zpracovala: Mgr. Lucie

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více