Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR"

Transkript

1 Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PREZENTACE VÝSLEDKŮ Vypracováno pro: Statutární město Brno Městská část Brno - Bystrc 2009 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Úvod a cíle... Metodologie.. Metodologie lokace sběru dat.. ANALYTICKÁ ČÁST Spokojenost občanů s životem v MČ Brno -Bystrc.. Identifikace nejzávažnějšího problému v okolí bydliště... Míra spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi života v místě jejich bydliště. Informovanost občanů o připravovaném záměru.. Názor občanů na výstavbu Polyfunkčního centra. Důvod nesouhlasu s výstavbou Polyfunkčního centra... Změna odmítavého postoje občanů v případě úpravy projektu... Názor občanů s odmítavým postojem na využití lokality Náměty občanů, kteří připouštějí změnu odmítavého postoje, na úpravu projektu. Důvod souhlasu s výstavbou Polyfunkčního centra. Připravenost občanů využívat služeb Polyfunkčního centra v případě jeho realizace... Zájem občanů o další informace o projektu Polyfunkčního centra.. Shrnutí výsledků. Struktura vzorku.. Kontakt

3 ÚVOD A CÍLE Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu výsledků výzkumu názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na zamýšlenou výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí realizovaného metodou face to face interakcí a s využitím metody dotazníkového šetření. Výzkum se uskutečnil v termínu od do a dotazováno bylo 400 respondentů. Vzhledem k tomu, že základní soubor tvořili pouze obyvatelé žijící v devíti ulicích, které vykazují bezprostřední spádovost k Hornímu náměstí lze výsledky tohoto výzkumu vztahovat reprezentativně pouze k takto předem vymezené lokalitě. Výsledky tedy není možné vztahovat k celé Městské části Brno -Bystrc. Cílem výzkumu byla identifikace názorů a postojů občanů k připravovanému záměru výstavby Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, ale také některé další indikátory, které s tímto záměrem souvisí. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a aktivity, které se záměrem souvisí. Věříme, že výsledky výzkumu se stanou pro zadavatele zajímavou zpětnou vazbou. Za AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti -03 -

4 METODOLOGIE Pro postihnutí dané problematiky bylo využito kvantitativní metody standardizovaného dotazníku a přímých face to face interakcí mezi respondenty a školenými tazateli. Terénní sběr dat probíhal v termínu od do Výběrový soubor byl stanoven na 400 respondentů. Statisticky bylo pracováno se 394 dotazníky. Dotazování probíhalo v ulicích: Ečerova, Foltýnova, Kamechy, Kuršova, Lýskova, Rerychova, Šemberova, Teyschlova a Vejrostova. Vzorek byl vybrán na základě stratifikovaného náhodného výběru. Jednotlivé ulice byly ve výběrovém souboru zastoupeny proporcionálně podle počtu obyvatel, kteří v těchto ulicích žijí. Výzkumnou jednotkou byl byt. Dotazováni byli obyvatelé starší 18ti let. Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny, ve kterém uvedl své jméno a kontaktní údaj. slosovatelný kupón vyplnilo 337 respondentů, což je 85,5 všech dotázaných respondentů. Po ukončení sběru dat proběhla kontrola práce tazatelů

5 METODOLOGIE LOKACE SBĚRU DAT Pro účely statistických operací byly jednotlivé ulice, kde probíhal sběr dat, rozděleny do čtyř lokalit: lokalita A ulice Lýskova, Kuršova a Rerychova lokalita B ulice Foltýnova, Šemberova lokalita C ulice Teyschlova, Kamechy lokalita D ulice Ečerova, Vejrostova -05 -

6 SPOKOJENOST OBČANŮ S ŽIVOTEM V MČ BRNO - BYSTRC Více než devět z deseti respondentů (93,9 ) je velmi nebo spíše spokojeno s Městskou částí Brno Bystrc jako místem, kde žije. Pouze jedna dvacetina respondentů (6,1 ) uvedla, že je s životem v Městské části Brno Bystrc velmi nebo spíše nespokojena. Na otázku odpovídalo dotázaných. Dotazování probíhalo pouze ve spádových oblastech Horního náměstí (viz. metodologie). Jak jste spokojen(a) s Městskou částí Brno - Bystrc jako místem, kde žijete? Velmi spokojen(a) 41,9 Spíše spokojen(a) 52,0 Velmi nespokojen(a) 1,3 Spíše nespokojen(a) 4,8 Graf: AUGUR Consulting Velmi a spíše spokojen(a) 93,9 Velmi a spíše nespokojen(a) 6,1-06 -

7 IDENTIFIKACE NEJZÁVAŽNĚJŠÍHO PROBLÉMU V OKOLÍ BYDLIŠTĚ Za nejzávažnější problém okolí svého bydliště považují respondenti nejčastěji nedostatek parkovacích míst (15,1 ), dále pak nedostatek možností nákupů (13,8 ) a nepořádek nedostatečný úklid na sídlišti (10,1 ). Podrobněji dokumentuje kategorizovanou podobu výsledků následující tabulka. Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovídalo 92,1 dotázaných. Někteří respondenti uvedli více problémů, které je nutné vyřešit v okolí jejich bydliště, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Nepořádek nedostatečný úklid na sídlišti (úklid chodníků, úklid veřejných ploch apod.) Zástavba zelených ploch (málo parků s lavičkami, málo zeleně, nová výstavba a úbytek zeleně, stavba na Šemberové, stavba na Horním náměstí výstavba multifunkčního centra apod.) Dopravní obslužnost (noční doprava, málo spojů, malá dostupnost, doprava obecně apod.) Psí exkrementy Není zde žádný problém Občanská vybavenost (dostupnost služeb, mateřské školky, kulturní vyžití apod.) Sportovní vyžití (hřiště pro děti, cyklostezky apod.) Odvoz komunálního odpadu (odvoz odpadu, málo odpadkových košů, ekodvůr, kontejnery na tříděný odpad apod.) Vandalismus (výtržníci, sprejeři, kriminalita, feťáci, zničené jízdní řády apod.) Schází pošta Bankomat (není zde bankomat) Ostatní (stav komunikací, výběh pro psy, přelidněnost sídliště, komunikace s radnicí, činnost samosprávy, špinavá přehrada, barevná nejednotnost paneláků, hrozba dálnice R 34, přístup SBD Průkopník, chátrání bytového fondu, bezpečnost na křižovatce u konečné tramvaje, hlučnost a prach z kotelny na Kamechách, bezbariérový přístup apod.) Nevím Co považujete za nejzávažnější problém okolí Vašeho bydliště? Co je potřeba v místě Vašeho bydliště a jeho okolí vyřešit v prvé řadě? Nedostatek parkovacích míst (parkování) Nedostatečná možnost nákupů (málo obchodů, špatná dostupnost obchodu, není zde nákupní středisko, není zde konkurence Albertu apod.) Absolutní hodnoty Validní četnosti 15,1 13,8 10,1 8,4 7,6 6,3 5,2 4,5 4,3 2,8 2,8 2,4 2,2 9,1 5,4-07 -

8 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Respondenti jsou nejčastěji rozhodně nebo spíše nespokojeni v okolí svého bydliště s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště (56,8 ), s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků) (37,5 ), s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu (36,4 ) a s dostupností ostatních obchodů a nákupů (32,7 ). Podrobněji jsou výsledky zaznamenány v níže uvedené tabulce, ve které jsou varianty odpovědí kategorizovány. Jednotlivé indikátory (položky v tabulce) byly předem stanoveny a měřeny na pětimístné škále. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s níže uvedenými oblastmi života v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno Bystrc? Velmi a spíše nespokojen(a) Střed Velmi a spíše spokojen(a) Nevím Spokojenost s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště. 56,8 18,7 15,6 8,9 Spokojenost s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků). 37,5 23,7 28,3 10,5 Spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu. 36,4 21,6 38,7 3,3 Spokojenost s dostupností ostatních obchodů a nákupů. 32,7 27,9 37,6 1,8 Spokojenost s údržbou - úklidem ulic a chodníků. 24,7 23,9 50,1 1,3 Spokojenost s dostupností obchodů s potravinami. 24,4 19,1 55,8 0,7 Spokojenost s údržbou - úklidem veřejných ploch (např. parků, zeleně apod.). 22,9 26,2 48,8 2,1 Spokojenost se stavem chodníků a komunikací. 18,1 26,4 54,4 1,1 Spokojenost s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. 16,8 29,3 43,5 10,4 Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování např. na veřejném projednání, u kulatých stolů apod. 14,2 24,1 21,0 40,7 Spokojenost s informovaností občanů o děnív Městské části Brno - Bystrc. 13,2 22,1 60,3 4,4 Spokojenost s dostupností nabídkou - sociálních služeb pro občany (pro nezaměstnané, mládež, seniory, občany ZTP apod.) 11,9 16,3 25,2 46,6 Spokojenost s vlastním bydlením. 3,8 14,0 80,7 1,5 Spokojenost s dostupností zdravotních služeb (obvodní lékař, pediatr, zubař apod.) 2,0 9,4 74,1 14,5-08 -

9 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s níže uvedenými oblastmi života v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Nekategorizovaná úplná podoba výsledků. Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Střed Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a) Nevím Spokojenost s dostupností zdravotních služeb (obvodní lékař, pediatr, zubař apod.) 35,0 39,1 9,4 1,5 0,5 14,5 Spokojenost s dostupností nabídkou - sociálních služeb pro občany (pro nezaměstnané, mládež, seniory, občany ZTP apod.) 9,2 16,0 16,3 9,4 2,5 46,6 Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování např. na veřejném projednání, u kulatých stolů apod. 4,8 16,2 24,1 7,1 7,1 40,7 Spokojenost s informovaností občanů o dění v Městské části Brno - Bystrc. 15,3 45,0 22,1 10,7 2,5 4,4 Spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu. 12,2 26,5 21,6 25,7 10,7 3,3 Spokojenost s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků). 8,4 19,9 23,7 27,6 9,9 10,5 Spokojenost s dostupností obchodů s potravinami. 29,3 26,5 19,1 18,3 6,1 0,7 Spokojenost s dostupností ostatních obchodů a nákupů. 10,0 27,6 27,9 24,3 8,4 1,8 Spokojenost s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. 15,3 28,2 29,3 14,0 2,8 10,4 Spokojenost s vlastním bydlením. 40,2 40,5 14,0 3,3 0,5 1,5 Spokojenost se stavem chodníků a komunikací. 14,0 40,4 26,4 11,9 6,2 1,1 Spokojenost s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště. 5,9 9,7 18,7 23,0 33,8 8,9 Spokojenost s údržbou - úklidem ulic a chodníků. 11,7 38,4 23,9 18,6 6,1 1,3 Spokojenost s údržbou - úklidem veřejných ploch (např. parků, zeleně apod.). 12,2 36,6 26,2 16,5 6,4 2,1-09 -

10 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 18,9 13,1 19,5 18,0 57,4 56,3 4,2 12, let 16,2 23,5 54,4 5,9 Věk let let 15,7 14,1 18,3 19,7 63,5 57,7 2,5 8,5 60 let a více 18,2 12,1 45,5 24,2 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 12,5 13,1 23,5 18,8 19,3 16,7 57,1 58,0 54,9 11,6 9,6 4,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 13,0 15,6 6,0 34,3 24,4 15,6 16,0 15,7 53,4 62,2 66,0 42,9 9,2 6,6 12,0 7,1-10 -

11 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 29,6 27,4 29,0 19,7 31,4 42,2 10,0 10, let 37,7 30,4 30,4 1,5 Věk let let 27,0 25,9 25,2 22,4 42,6 40,6 5,2 11,1 60 let a více 26,2 16,9 29,2 27,7 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 26,1 25,3 35,3 18,9 27,0 23,5 38,7 38,8 34,3 16, ,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 32,1 24,4 25,7 30,0 26,0 24,4 23,8 18,6 35,1 40,0 42,6 31,4 6,8 11,2 7,9 20,0-11 -

12 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 39,1 38,4 26,6 17,9 31,4 40, , let 36,2 24,6 39,2 0,0 Věk let let 34,8 42,7 23,5 21,0 39,1 32,9 2,6 3,4 60 let a více 39,4 16,7 36,4 7,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 35,7 36,5 45,1 24,1 20,2 21,6 32,1 41,6 32,4 8,1 1,7 0,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 43,9 35,6 32,7 41,4 19,7 25,6 18,8 24,3 34,1 33,3 46,5 30,0 2,3 5,5 2,0 4,3-12 -

13 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostupností ostatních obchodů a nákupů v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 40,5 35,4 31,5 25,1 26,2 37,7 1,8 1, let 43,5 30,4 24,6 1,5 Věk let let 37,7 28,9 28,9 30,3 31,6 38,7 1,8 2,1 60 let a více 50,0 18,2 30,3 1,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 31,5 38,8 41,6 24,3 27,5 32,7 39,6 33,1 24,8 4,6 0,6 0,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 43,9 33,7 31,0 40,0 31,1 30,3 18,0 32,9 24,2 32,6 49,0 25,7 0,8 3,4 2,0 1,4-13 -

14 INFORMOVANOST OBČANŮ O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU Dvě pětiny respondentů (42,8 ) již slyšely o připravovaném záměru výstavbě Polyfunkčního centra a o projektu mají povědomí. Více jak jedna čtvrtina respondentů (27,7 ) o tomto projektu něco zaslechla, necelá jedna pětina respondentů (18,2 ) sleduje vše, co se okolo projektu děje a více než jedna desetina dotázaných (11,3 ) ještě o připravovaném záměru neslyšela. Na otázku odpovídalo 99,0 dotázaných. Četl(a) jste v Bystrckých novinách nebo slyšel(a) jste již o připravovaném záměru - výstavbě Polyfunkčního centra? Ano, o projektu jsem slyšel(a), mam o projektu povědomí 42,8 Ano, sleduji vše, co se okolo projektu děje 18,2 Ne, ještě jsem o tom neslyšel(a) 11,3 Ano, něco jsem o tomto projektu zaslechl(a) 27,7 Graf: AUGUR Consulting -14 -

15 INFORMOVANOST OBČANŮ O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Četl(a) jste v Bystrckých novinách nebo slyšel(a) jste již o tomto připravovaném záměru výstavbě Polyfunkčního centra? Ano, sleduji vše, co se okolo tohoto projektu děje Ano, o projektu jsem slyšel(a), mám o projektu povědomí Ano, něco jsem o tomto projektu zaslechl(a) Ne, ještě jsem o tom neslyšel(a) Pohlaví Muž Žena 16,6 19,5 45,0 41,2 26,0 29,0 12,4 10, let 10,1 43,5 34,8 11,6 Věk let let 16,8 19,7 39,8 47,2 30,1 23,2 13,3 9,9 60 let a více 25,8 37,9 25,8 10,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou 10,8 22,9 38,7 41,7 33,3 25,1 17,2 10,3 Vysokoškolské 18,4 48,5 26,2 6,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 36,8 11,4 9,1 4,3 48,9 50,0 36,4 31,4 12,8 33,0 38,4 34,3 1,5 5,6 16,1 30,0-15 -

16 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Názor občanů spádových lokalit Horního náměstí na výstavbu Polyfunkčního centra byl identifikován s využitím následujícího průvodního komentáře, vizuální podpory a otázky. V Městské části Brno Bystrc zamýšlí konkrétní developerská firma realizovat výstavbu tzv. POLYFUNKČNÍHO CENTRA. Výstavba tohoto centra by měla být situována do lokality Horní náměstí u konečné tramvaje č. 1. Jedná se o zadní část volné plochy, kde je nyní zeleň a stánky. Plocha, na které by měl být záměr realizován, je územním plánem, který byl na základě širší diskuse schválen již v roce 1994, určena právě jako plocha pro výstavbu objektů spojující obchod, služby, kulturní zařízení, administrativu, bydlení a další (sj smíšené plochy centrálního charakteru). (Respondentům byl předložen plánek.) Jednalo by se o pětipodlažní budovu s dalšími dvěmi podzemními podlažími s celkovou zastavěnou plochou cca 3890 m 2. První a druhé suterénní podlaží by bylo vyhrazeno pro účely parkovacího garážového stání pro 162 aut. V prvním a druhém nadzemním podlaží by se nacházel supermarket (potraviny a smíšené zboží) s celkovou plochou 1500 m 2. Třetí nadzemní podlaží by sloužilo komerčnímu využití (ordinace lékařů, kanceláře apod.) Ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží by bylo umístěno 21 bytů. (Respondentům byla předložena karta s vizualizací Polyfunkčního centra.) Více než polovina respondentů (54,2 ) je rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí v uvedeném rozsahu pěti nadzemních podlaží a dvou podzemních. Více jak jedna čtvrtina oslovených respondentů (27,3 ) uvedla, že je rozhodně nebo spíše pro výstavbu Polyfunkčního centra v uvedené lokalitě a v uvedeném rozsahu výstavby. Na otázku odpovídalo 99,2 dotázaných. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem spíše pro výstavbu 14,8 Jsem spíše proti výstavbě 15,6 Jsem rozhodně proti výstavbě 38,6 Jsem rozhodně pro výstavbu 12,5 Nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací 8,8 Je mi to jedno 9,7 Graf: AUGUR Consulting Jsem rozhodně nebo spíše pro 27,3 Jsem rozhodně nebo spíše proti 54,2-16 -

17 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Kategorizovaná podoba variant odpovědí podle lokalit dotazování. Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 27,8 Lokalita B Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 20,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 52,2 Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 31,0 Lokalita C Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 27,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 42,0 Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 19,8 Lokalita A Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 13,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 67,2 Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 35,7 Lokalita D Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 14,3 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 50,0-17 -

18 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno Nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací Pohlaví Muž Žena 28,4 26,6 51,5 56,3 10,1 9,5 10,0 7, let 33,8 50,0 10,3 5,9 Věk let let 26,1 27,0 52,2 56,7 12,2 7,8 9,5 8,5 60 let a více 23,9 56,7 9,0 10,4 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 29,5 30,7 19,6 44,6 52,3 68,6 13,4 8,0 8,8 12,5 9,0 3,0 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 19,8 27,8 31,0 35,7 67,2 52,2 42,0 50,0 8,4 12,2 9,0 10,0 4,6 7,8 18,0 4,3 Vlastní a užívá některý z členů Vaší domácnosti osobní automobil? Ano Ne 28,3 25,4 54,0 55,1 9,2 11,0 8,5 8,5-18 -

19 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Následující tabulka dokumentuje souvislost mezi mírou spokojenosti občanů s dostupností jednotlivých typů obchodů v okolí bydliště a jejich souhlasem či nesouhlasem s výstavbou Polyfunkčního centra. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Čím více jsou občané nespokojeni s dostupností obchodů v okolí jejich bydliště, tím více souhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra. Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno, nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací Velmi a spíše spokojen(a) 20,2 63,8 16,0 Jak jste spokojen(a) s dostupností obchodů s potravinami v okolí Vašeho bydliště? Střed Velmi a spíše nespokojen(a) 27,0 44,2 48,6 36,8 24,4 19,0 Nevím 33,3 33,3 33,4 Velmi a spíše spokojen(a) 21,2 63,7 15,1 Jak jste spokojen(a) s dostupností ostatních obchodů a nákupů v okolí Vašeho bydliště? Střed Velmi a spíše nespokojen(a) 24,8 37,3 58,7 40,5 16,5 22,2 Nevím 28,6 28,6 42,8-19 -

20 DŮVOD NESOUHLASU S VÝSTAVBOU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Respondenti, kteří rozhodně nebo spíše nesouhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra uvedli nejčastěji jako hlavní důvod svého nesouhlasu úbytek zeleně (48,9 ), dále pak nepotřebnost - zbytečnost takového centra (22,0 ) a nevhodný výběr místa pro výstavbu Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí (11,9 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 53,6 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra. Někteří respondenti uvedli více důvodů jejich nesouhlasu, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jaký je hlavní důvod Vašeho nesouhlasu? Z jakého důvodu s výstavbou Polyfunkčního centra nesouhlasíte? Absolutní hodnoty Validní četnosti Úbytek zeleně (výstavba centra na ploše k oddychu, výstavba bude kazit zeleň, která tu je, zvyšuje se zastavěnost oddechové plochy apod.) Zbytečnost (není to potřeba, všechno máme, nejsou potřeba další obchody, je tu dost bytů, další byty nejsou zapotřebí apod.) Nevhodné místo (nehodí se do stávající zástavby, špatné umístění, už teď tu je samý beton a panelák, nepřiměřeně velká stavba na tak malý prostor apod.) Zatížení dopravou (bude tu zbytečně ruch, moc aut, velká hlučnost, nastane dopravní kolaps, zatížení jednosměrných ulic Kuršova, Foltýnova apod.) Velikost budovy (rozlehlost projektu, je to monstrum, zabírá moc místa, stačily by maximálně tři patra apod.) Ostatní (nelíbí se mi to, raději by se měl zmodernizovat jiný komplex, garáže budou jen pro vybrané, jedná se o samovůli zastupitelstva apod.) ,9 22,0 11,9 7,5 5,6 4,1-20 -

21 ZMĚNA ODMÍTAVÉHO POSTOJE OBČANŮ V PŘÍPADĚ ÚPRAVY PROJEKTU V případě, že by se projekt výstavby Polyfunkčního centra nějakým způsobem upravil (stavebně nebo z hlediska nabídky služeb), osm z deseti respondentů (79,4 ) by svůj názor proti výstavbě centra nezměnilo. Jedna pětina respondentů (20,6 ) by však svůj postoj proti výstavbě Polyfunkčního centra změnila, ale jen za předpokladu, že se projekt změní, případně upraví. Na otázku odpovídalo 53,0 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra. V případě, že by se projekt výstavby Polyfunkčního centra nějakým způsobem upravil (stavebně nebo z hlediska nabídky služeb), změnil(a) byste svůj postoj? Ne, nezměnil(a), jsem proti výstavbě Polyfunkčního centra 79,4 Ano, ale jen za předpokladu, že se projekt změní, případně upraví 20,6 Graf: AUGUR Consulting -21 -

22 NÁZOR OBČANŮ S ODMÍTAVÝM POSTOJEM NA VYUŽITÍ LOKALITY Respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a současně by tento názor nezměnili ani za předpokladu, že by se projekt změnil případně upravil, měli možnost učinit návrh na využití lokality Horního náměstí. Nejčastěji tito respondenti preferují park rekreační místo, zeleň (71,9 ) nebo zařízení pro sportovní vyžití (20,3 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 39,8 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a kteří odpověděli, že by i v případě, že by se projekt výstavby nějakým způsobem upravil, nezměnili názor. Někteří respondenti uvedli více návrhů pro využití lokality, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jaký je Váš osobní návrh pro využití lokality Horního náměstí? Park - rekreační místo, zeleň (park k odpočinku, oddechová část, posezení, lavičky pro starší a matky s dětmi, více zeleně, úprava zelené plochy, více stromů a keřů apod.) Absolutní hodnoty 173 Validní četnosti 71,9 Sportovní vyžití a volnočasové aktivity (hřiště pro děti, sportoviště pro mládež, bazén, tělocvična apod.) 49 20,3 Malý obchod s potravinami Cukrárna, kavárna Ostatní (zrušit dosavadní budky, oddělit výběh pro psy, pouze podzemní garáže) Nevím ,3 2,1 1,2 1,2-22 -

23 NÁMĚTY OBČANŮ, KTEŘÍ PŘIPOUŠTĚJÍ ZMĚNU ODMÍTAVÉHO POSTOJE, NA ÚPRAVU PROJEKTU Respondenti, kteří uvedli, že by změnili svůj negativní postoj k výstavbě Polyfunkčního centra v případě, že by došlo k jeho úpravám stavebního charakteru nebo v nabídce služeb, nejčastěji navrhují zmenšení komplexu (45,8 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 8,6 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a kteří odpověděli, že by v případě, že by se projekt výstavby nějakým způsobem upravil, změnili názor. Někteří respondenti uvedli více úprav projektu, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jakým způsobem by se měl projekt Polyfunkčního centra upravit, aby byl pro Vás přijatelný? Absolutní hodnoty Validní četnosti Menší komplex (projekt by měl být poloviční, menší budova apod.) Jiná lokalita (přesunout na jiné místo, postavit vedle nové výstavby na Kamechách apod.) Více zeleně (větší park v okolí, více stromů, zatravnění střechy apod.) Kulturní a sportovní vyžití (tělocvična, bazén, kino, společenské prostory apod.) Bez dalších bytů Ostatní (pouze garáže, jen služby, vyřešit příjezd, jen obchody apod.) Nevím ,8 10,4 10,4 10,4 4,2 16,7 2,1-23 -

24 DŮVOD SOUHLASU S VÝSTAVBOU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Respondenti, kteří rozhodně nebo spíše souhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra v uvedené podobě a lokalitě, uvedli nejčastěji jako důvod svého souhlasu lepší dostupnost obchodů a nákupů (31,4 ), dále pak nabídku služeb (30,1 ) a komplexnost řešení (17,9 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 26,9 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše pro výstavbu Polyfunkčního centra. Někteří respondenti uvedli více důvodů souhlasu s výstavbou, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. V čem Vás projekt oslovuje, co Vám osobně přinese? Proč s výstavbou souhlasíte? Absolutní hodnoty Validní četnosti Dostupnost nákupů (konkurence obchodu Albert apod.) Služby (všechny služby v jednom, výběr služeb, dostupnost služeb, lékaři, lékařská péče apod.) Komplexnost řešení (vše pod jednou střechou, více možností pro občany v jednom zařízení, nabídka, která tady chybí apod.) Parkování, garáže Pěkný projekt (architektonicky pěkný projekt, zapadá do okolí, místo se upraví a bude tam pořádek, využití plochy apod.) Byty (nové, pěkné byty apod.) Ostatní (více kultury, volnočasové aktivity, pracovní příležitosti apod.) ,4 30,1 17,9 8,3 4,5 4,5 3,3-24 -

25 PŘIPRAVENOST OBČANŮ VYUŽÍVAT SLUŽEB POLYFUNKČNÍHO CENTRA V PŘÍPADĚ JEHO REALIZACE - VÝSTAVBY V případě, že by zastupitelé Městské části Brno - Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, více než polovina oslovených respondentů (52,0 ) by toto centrum rozhodně nebo spíše navštěvovala. Jedna čtvrtina respondentů (24,5 ) uvedla, že by Polyfunkční centrum rozhodně nebo spíše nenavštěvovala. Na otázku odpovídalo 99,5 dotázaných. V případě, že by zastupitelé Městské části Brno - Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě "Horní náměstí", navštěvoval(a) byste toto centrum nebo využíval(a) jeho služeb? Spíše ano 26,5 Spíše ne 14,0 Rozhodně ne 10,5 Rozhodně ano 25,5 Nevím, nedokáži posoudit 17,1 Jiná odpověď 6,4 Graf: AUGUR Consulting Rozhodně a spíše ano 52,0 Rozhodně a spíše ne 24,5 Jiná odpověď: Polyfunkční centrum bych navštěvoval(a) podle nabídky služeb (lékaři, pošta apod.) a podle toho, co tam bude za obchody, jednou za čas apod

26 PŘIPRAVENOST OBČANŮ VYUŽÍVAT SLUŽEB POLYFUNKČNÍHO CENTRA V PŘÍPADĚ JEHO REALIZACE - VÝSTAVBY Následující tabulka dokumentuje souvislost mezi případnou návštěvou a využitím nabídky služeb Polyfunkčního centra a souhlasem či nesouhlasem s výstavbou Polyfunkčního centra. V případě, že by Zastupitelé Městské části Brno Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, navštěvoval(a) byste toto centrum nebo využíval(a) nabídky jeho služeb? Rozhodně a spíše ano Rozhodně a spíše ne Jiná odpověď nebo nevím, nedokáži posoudit Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 94,3 2,8 2,9 Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno, nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací 32,7 47,2 39,3 12,5 28,0 40,3-26 -

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti Závěrečná zpráva sociologického průzkumu Bezpečnostní situace města Broumov I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu sociologického průzkumu realizovaného

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Tima Liberec, s.r.o. Jablonec n. N. 2012 = 1 Kapitola1 ÚVOD : SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Rychlé seznámení s výsledky průzkumu vám zajistí 1. shrnutí v tomto oddíle, 2. přehled výsledků v příloze A, 3. orientace

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod... 3 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva...

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

METODIKA KVALITATIVNÍHO MAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RÁMCI MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE

METODIKA KVALITATIVNÍHO MAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RÁMCI MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE Tento materiál je podpořen v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 II. plánovací období - reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00020 METODIKA KVALITATIVNÍHO MAPOVÁNÍ

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více