Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR"

Transkript

1 Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PREZENTACE VÝSLEDKŮ Vypracováno pro: Statutární město Brno Městská část Brno - Bystrc 2009 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Úvod a cíle... Metodologie.. Metodologie lokace sběru dat.. ANALYTICKÁ ČÁST Spokojenost občanů s životem v MČ Brno -Bystrc.. Identifikace nejzávažnějšího problému v okolí bydliště... Míra spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi života v místě jejich bydliště. Informovanost občanů o připravovaném záměru.. Názor občanů na výstavbu Polyfunkčního centra. Důvod nesouhlasu s výstavbou Polyfunkčního centra... Změna odmítavého postoje občanů v případě úpravy projektu... Názor občanů s odmítavým postojem na využití lokality Náměty občanů, kteří připouštějí změnu odmítavého postoje, na úpravu projektu. Důvod souhlasu s výstavbou Polyfunkčního centra. Připravenost občanů využívat služeb Polyfunkčního centra v případě jeho realizace... Zájem občanů o další informace o projektu Polyfunkčního centra.. Shrnutí výsledků. Struktura vzorku.. Kontakt

3 ÚVOD A CÍLE Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu výsledků výzkumu názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na zamýšlenou výstavbu Polyfunkčního centra na Horním náměstí realizovaného metodou face to face interakcí a s využitím metody dotazníkového šetření. Výzkum se uskutečnil v termínu od do a dotazováno bylo 400 respondentů. Vzhledem k tomu, že základní soubor tvořili pouze obyvatelé žijící v devíti ulicích, které vykazují bezprostřední spádovost k Hornímu náměstí lze výsledky tohoto výzkumu vztahovat reprezentativně pouze k takto předem vymezené lokalitě. Výsledky tedy není možné vztahovat k celé Městské části Brno -Bystrc. Cílem výzkumu byla identifikace názorů a postojů občanů k připravovanému záměru výstavby Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, ale také některé další indikátory, které s tímto záměrem souvisí. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a aktivity, které se záměrem souvisí. Věříme, že výsledky výzkumu se stanou pro zadavatele zajímavou zpětnou vazbou. Za AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti -03 -

4 METODOLOGIE Pro postihnutí dané problematiky bylo využito kvantitativní metody standardizovaného dotazníku a přímých face to face interakcí mezi respondenty a školenými tazateli. Terénní sběr dat probíhal v termínu od do Výběrový soubor byl stanoven na 400 respondentů. Statisticky bylo pracováno se 394 dotazníky. Dotazování probíhalo v ulicích: Ečerova, Foltýnova, Kamechy, Kuršova, Lýskova, Rerychova, Šemberova, Teyschlova a Vejrostova. Vzorek byl vybrán na základě stratifikovaného náhodného výběru. Jednotlivé ulice byly ve výběrovém souboru zastoupeny proporcionálně podle počtu obyvatel, kteří v těchto ulicích žijí. Výzkumnou jednotkou byl byt. Dotazováni byli obyvatelé starší 18ti let. Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny, ve kterém uvedl své jméno a kontaktní údaj. slosovatelný kupón vyplnilo 337 respondentů, což je 85,5 všech dotázaných respondentů. Po ukončení sběru dat proběhla kontrola práce tazatelů

5 METODOLOGIE LOKACE SBĚRU DAT Pro účely statistických operací byly jednotlivé ulice, kde probíhal sběr dat, rozděleny do čtyř lokalit: lokalita A ulice Lýskova, Kuršova a Rerychova lokalita B ulice Foltýnova, Šemberova lokalita C ulice Teyschlova, Kamechy lokalita D ulice Ečerova, Vejrostova -05 -

6 SPOKOJENOST OBČANŮ S ŽIVOTEM V MČ BRNO - BYSTRC Více než devět z deseti respondentů (93,9 ) je velmi nebo spíše spokojeno s Městskou částí Brno Bystrc jako místem, kde žije. Pouze jedna dvacetina respondentů (6,1 ) uvedla, že je s životem v Městské části Brno Bystrc velmi nebo spíše nespokojena. Na otázku odpovídalo dotázaných. Dotazování probíhalo pouze ve spádových oblastech Horního náměstí (viz. metodologie). Jak jste spokojen(a) s Městskou částí Brno - Bystrc jako místem, kde žijete? Velmi spokojen(a) 41,9 Spíše spokojen(a) 52,0 Velmi nespokojen(a) 1,3 Spíše nespokojen(a) 4,8 Graf: AUGUR Consulting Velmi a spíše spokojen(a) 93,9 Velmi a spíše nespokojen(a) 6,1-06 -

7 IDENTIFIKACE NEJZÁVAŽNĚJŠÍHO PROBLÉMU V OKOLÍ BYDLIŠTĚ Za nejzávažnější problém okolí svého bydliště považují respondenti nejčastěji nedostatek parkovacích míst (15,1 ), dále pak nedostatek možností nákupů (13,8 ) a nepořádek nedostatečný úklid na sídlišti (10,1 ). Podrobněji dokumentuje kategorizovanou podobu výsledků následující tabulka. Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovídalo 92,1 dotázaných. Někteří respondenti uvedli více problémů, které je nutné vyřešit v okolí jejich bydliště, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Nepořádek nedostatečný úklid na sídlišti (úklid chodníků, úklid veřejných ploch apod.) Zástavba zelených ploch (málo parků s lavičkami, málo zeleně, nová výstavba a úbytek zeleně, stavba na Šemberové, stavba na Horním náměstí výstavba multifunkčního centra apod.) Dopravní obslužnost (noční doprava, málo spojů, malá dostupnost, doprava obecně apod.) Psí exkrementy Není zde žádný problém Občanská vybavenost (dostupnost služeb, mateřské školky, kulturní vyžití apod.) Sportovní vyžití (hřiště pro děti, cyklostezky apod.) Odvoz komunálního odpadu (odvoz odpadu, málo odpadkových košů, ekodvůr, kontejnery na tříděný odpad apod.) Vandalismus (výtržníci, sprejeři, kriminalita, feťáci, zničené jízdní řády apod.) Schází pošta Bankomat (není zde bankomat) Ostatní (stav komunikací, výběh pro psy, přelidněnost sídliště, komunikace s radnicí, činnost samosprávy, špinavá přehrada, barevná nejednotnost paneláků, hrozba dálnice R 34, přístup SBD Průkopník, chátrání bytového fondu, bezpečnost na křižovatce u konečné tramvaje, hlučnost a prach z kotelny na Kamechách, bezbariérový přístup apod.) Nevím Co považujete za nejzávažnější problém okolí Vašeho bydliště? Co je potřeba v místě Vašeho bydliště a jeho okolí vyřešit v prvé řadě? Nedostatek parkovacích míst (parkování) Nedostatečná možnost nákupů (málo obchodů, špatná dostupnost obchodu, není zde nákupní středisko, není zde konkurence Albertu apod.) Absolutní hodnoty Validní četnosti 15,1 13,8 10,1 8,4 7,6 6,3 5,2 4,5 4,3 2,8 2,8 2,4 2,2 9,1 5,4-07 -

8 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Respondenti jsou nejčastěji rozhodně nebo spíše nespokojeni v okolí svého bydliště s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště (56,8 ), s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků) (37,5 ), s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu (36,4 ) a s dostupností ostatních obchodů a nákupů (32,7 ). Podrobněji jsou výsledky zaznamenány v níže uvedené tabulce, ve které jsou varianty odpovědí kategorizovány. Jednotlivé indikátory (položky v tabulce) byly předem stanoveny a měřeny na pětimístné škále. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s níže uvedenými oblastmi života v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno Bystrc? Velmi a spíše nespokojen(a) Střed Velmi a spíše spokojen(a) Nevím Spokojenost s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště. 56,8 18,7 15,6 8,9 Spokojenost s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků). 37,5 23,7 28,3 10,5 Spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu. 36,4 21,6 38,7 3,3 Spokojenost s dostupností ostatních obchodů a nákupů. 32,7 27,9 37,6 1,8 Spokojenost s údržbou - úklidem ulic a chodníků. 24,7 23,9 50,1 1,3 Spokojenost s dostupností obchodů s potravinami. 24,4 19,1 55,8 0,7 Spokojenost s údržbou - úklidem veřejných ploch (např. parků, zeleně apod.). 22,9 26,2 48,8 2,1 Spokojenost se stavem chodníků a komunikací. 18,1 26,4 54,4 1,1 Spokojenost s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. 16,8 29,3 43,5 10,4 Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování např. na veřejném projednání, u kulatých stolů apod. 14,2 24,1 21,0 40,7 Spokojenost s informovaností občanů o děnív Městské části Brno - Bystrc. 13,2 22,1 60,3 4,4 Spokojenost s dostupností nabídkou - sociálních služeb pro občany (pro nezaměstnané, mládež, seniory, občany ZTP apod.) 11,9 16,3 25,2 46,6 Spokojenost s vlastním bydlením. 3,8 14,0 80,7 1,5 Spokojenost s dostupností zdravotních služeb (obvodní lékař, pediatr, zubař apod.) 2,0 9,4 74,1 14,5-08 -

9 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s níže uvedenými oblastmi života v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Nekategorizovaná úplná podoba výsledků. Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Střed Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a) Nevím Spokojenost s dostupností zdravotních služeb (obvodní lékař, pediatr, zubař apod.) 35,0 39,1 9,4 1,5 0,5 14,5 Spokojenost s dostupností nabídkou - sociálních služeb pro občany (pro nezaměstnané, mládež, seniory, občany ZTP apod.) 9,2 16,0 16,3 9,4 2,5 46,6 Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování např. na veřejném projednání, u kulatých stolů apod. 4,8 16,2 24,1 7,1 7,1 40,7 Spokojenost s informovaností občanů o dění v Městské části Brno - Bystrc. 15,3 45,0 22,1 10,7 2,5 4,4 Spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu. 12,2 26,5 21,6 25,7 10,7 3,3 Spokojenost s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků). 8,4 19,9 23,7 27,6 9,9 10,5 Spokojenost s dostupností obchodů s potravinami. 29,3 26,5 19,1 18,3 6,1 0,7 Spokojenost s dostupností ostatních obchodů a nákupů. 10,0 27,6 27,9 24,3 8,4 1,8 Spokojenost s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. 15,3 28,2 29,3 14,0 2,8 10,4 Spokojenost s vlastním bydlením. 40,2 40,5 14,0 3,3 0,5 1,5 Spokojenost se stavem chodníků a komunikací. 14,0 40,4 26,4 11,9 6,2 1,1 Spokojenost s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště. 5,9 9,7 18,7 23,0 33,8 8,9 Spokojenost s údržbou - úklidem ulic a chodníků. 11,7 38,4 23,9 18,6 6,1 1,3 Spokojenost s údržbou - úklidem veřejných ploch (např. parků, zeleně apod.). 12,2 36,6 26,2 16,5 6,4 2,1-09 -

10 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostatkem parkovacích míst v blízkosti bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 18,9 13,1 19,5 18,0 57,4 56,3 4,2 12, let 16,2 23,5 54,4 5,9 Věk let let 15,7 14,1 18,3 19,7 63,5 57,7 2,5 8,5 60 let a více 18,2 12,1 45,5 24,2 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 12,5 13,1 23,5 18,8 19,3 16,7 57,1 58,0 54,9 11,6 9,6 4,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 13,0 15,6 6,0 34,3 24,4 15,6 16,0 15,7 53,4 62,2 66,0 42,9 9,2 6,6 12,0 7,1-10 -

11 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s nabídkou a dostupností sportovních zařízeních pro občany (sportovišť, hřišť a plácků v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 29,6 27,4 29,0 19,7 31,4 42,2 10,0 10, let 37,7 30,4 30,4 1,5 Věk let let 27,0 25,9 25,2 22,4 42,6 40,6 5,2 11,1 60 let a více 26,2 16,9 29,2 27,7 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 26,1 25,3 35,3 18,9 27,0 23,5 38,7 38,8 34,3 16, ,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 32,1 24,4 25,7 30,0 26,0 24,4 23,8 18,6 35,1 40,0 42,6 31,4 6,8 11,2 7,9 20,0-11 -

12 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostupností a kvalitou veřejných ploch určených k oddychu v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 39,1 38,4 26,6 17,9 31,4 40, , let 36,2 24,6 39,2 0,0 Věk let let 34,8 42,7 23,5 21,0 39,1 32,9 2,6 3,4 60 let a více 39,4 16,7 36,4 7,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 35,7 36,5 45,1 24,1 20,2 21,6 32,1 41,6 32,4 8,1 1,7 0,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 43,9 35,6 32,7 41,4 19,7 25,6 18,8 24,3 34,1 33,3 46,5 30,0 2,3 5,5 2,0 4,3-12 -

13 MÍRA SPOKOJENOSTI OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s dostupností ostatních obchodů a nákupů v okolí Vašeho bydliště, příp. v Městské části Brno - Bystrc? Velmi a spíše spokojen(a) Střed Velmi a spíše nespokojen(a) Nevím Pohlaví Muž Žena 40,5 35,4 31,5 25,1 26,2 37,7 1,8 1, let 43,5 30,4 24,6 1,5 Věk let let 37,7 28,9 28,9 30,3 31,6 38,7 1,8 2,1 60 let a více 50,0 18,2 30,3 1,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 31,5 38,8 41,6 24,3 27,5 32,7 39,6 33,1 24,8 4,6 0,6 0,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 43,9 33,7 31,0 40,0 31,1 30,3 18,0 32,9 24,2 32,6 49,0 25,7 0,8 3,4 2,0 1,4-13 -

14 INFORMOVANOST OBČANŮ O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU Dvě pětiny respondentů (42,8 ) již slyšely o připravovaném záměru výstavbě Polyfunkčního centra a o projektu mají povědomí. Více jak jedna čtvrtina respondentů (27,7 ) o tomto projektu něco zaslechla, necelá jedna pětina respondentů (18,2 ) sleduje vše, co se okolo projektu děje a více než jedna desetina dotázaných (11,3 ) ještě o připravovaném záměru neslyšela. Na otázku odpovídalo 99,0 dotázaných. Četl(a) jste v Bystrckých novinách nebo slyšel(a) jste již o připravovaném záměru - výstavbě Polyfunkčního centra? Ano, o projektu jsem slyšel(a), mam o projektu povědomí 42,8 Ano, sleduji vše, co se okolo projektu děje 18,2 Ne, ještě jsem o tom neslyšel(a) 11,3 Ano, něco jsem o tomto projektu zaslechl(a) 27,7 Graf: AUGUR Consulting -14 -

15 INFORMOVANOST OBČANŮ O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Četl(a) jste v Bystrckých novinách nebo slyšel(a) jste již o tomto připravovaném záměru výstavbě Polyfunkčního centra? Ano, sleduji vše, co se okolo tohoto projektu děje Ano, o projektu jsem slyšel(a), mám o projektu povědomí Ano, něco jsem o tomto projektu zaslechl(a) Ne, ještě jsem o tom neslyšel(a) Pohlaví Muž Žena 16,6 19,5 45,0 41,2 26,0 29,0 12,4 10, let 10,1 43,5 34,8 11,6 Věk let let 16,8 19,7 39,8 47,2 30,1 23,2 13,3 9,9 60 let a více 25,8 37,9 25,8 10,5 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou 10,8 22,9 38,7 41,7 33,3 25,1 17,2 10,3 Vysokoškolské 18,4 48,5 26,2 6,9 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 36,8 11,4 9,1 4,3 48,9 50,0 36,4 31,4 12,8 33,0 38,4 34,3 1,5 5,6 16,1 30,0-15 -

16 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Názor občanů spádových lokalit Horního náměstí na výstavbu Polyfunkčního centra byl identifikován s využitím následujícího průvodního komentáře, vizuální podpory a otázky. V Městské části Brno Bystrc zamýšlí konkrétní developerská firma realizovat výstavbu tzv. POLYFUNKČNÍHO CENTRA. Výstavba tohoto centra by měla být situována do lokality Horní náměstí u konečné tramvaje č. 1. Jedná se o zadní část volné plochy, kde je nyní zeleň a stánky. Plocha, na které by měl být záměr realizován, je územním plánem, který byl na základě širší diskuse schválen již v roce 1994, určena právě jako plocha pro výstavbu objektů spojující obchod, služby, kulturní zařízení, administrativu, bydlení a další (sj smíšené plochy centrálního charakteru). (Respondentům byl předložen plánek.) Jednalo by se o pětipodlažní budovu s dalšími dvěmi podzemními podlažími s celkovou zastavěnou plochou cca 3890 m 2. První a druhé suterénní podlaží by bylo vyhrazeno pro účely parkovacího garážového stání pro 162 aut. V prvním a druhém nadzemním podlaží by se nacházel supermarket (potraviny a smíšené zboží) s celkovou plochou 1500 m 2. Třetí nadzemní podlaží by sloužilo komerčnímu využití (ordinace lékařů, kanceláře apod.) Ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží by bylo umístěno 21 bytů. (Respondentům byla předložena karta s vizualizací Polyfunkčního centra.) Více než polovina respondentů (54,2 ) je rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí v uvedeném rozsahu pěti nadzemních podlaží a dvou podzemních. Více jak jedna čtvrtina oslovených respondentů (27,3 ) uvedla, že je rozhodně nebo spíše pro výstavbu Polyfunkčního centra v uvedené lokalitě a v uvedeném rozsahu výstavby. Na otázku odpovídalo 99,2 dotázaných. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem spíše pro výstavbu 14,8 Jsem spíše proti výstavbě 15,6 Jsem rozhodně proti výstavbě 38,6 Jsem rozhodně pro výstavbu 12,5 Nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací 8,8 Je mi to jedno 9,7 Graf: AUGUR Consulting Jsem rozhodně nebo spíše pro 27,3 Jsem rozhodně nebo spíše proti 54,2-16 -

17 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Kategorizovaná podoba variant odpovědí podle lokalit dotazování. Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 27,8 Lokalita B Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 20,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 52,2 Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 31,0 Lokalita C Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 27,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 42,0 Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 19,8 Lokalita A Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 13,0 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 67,2 Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 35,7 Lokalita D Je mi to jedno nebo nevím, nedokáži posoudit 14,3 Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě 50,0-17 -

18 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno Nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací Pohlaví Muž Žena 28,4 26,6 51,5 56,3 10,1 9,5 10,0 7, let 33,8 50,0 10,3 5,9 Věk let let 26,1 27,0 52,2 56,7 12,2 7,8 9,5 8,5 60 let a více 23,9 56,7 9,0 10,4 Vzdělání Bez vzdělání, základní nebo středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 29,5 30,7 19,6 44,6 52,3 68,6 13,4 8,0 8,8 12,5 9,0 3,0 Bydliště ulice Lokalita A (Kuršova, Lýskova, Rerychova) Lokalita B (Foltýnova, Šemberova) Lokalita C (Teyschlova, Kamechy) Lokalita D (Ečerova, Vejrostova) 19,8 27,8 31,0 35,7 67,2 52,2 42,0 50,0 8,4 12,2 9,0 10,0 4,6 7,8 18,0 4,3 Vlastní a užívá některý z členů Vaší domácnosti osobní automobil? Ano Ne 28,3 25,4 54,0 55,1 9,2 11,0 8,5 8,5-18 -

19 NÁZOR OBČANŮ NA VÝSTAVBU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Následující tabulka dokumentuje souvislost mezi mírou spokojenosti občanů s dostupností jednotlivých typů obchodů v okolí bydliště a jejich souhlasem či nesouhlasem s výstavbou Polyfunkčního centra. Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Čím více jsou občané nespokojeni s dostupností obchodů v okolí jejich bydliště, tím více souhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra. Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno, nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací Velmi a spíše spokojen(a) 20,2 63,8 16,0 Jak jste spokojen(a) s dostupností obchodů s potravinami v okolí Vašeho bydliště? Střed Velmi a spíše nespokojen(a) 27,0 44,2 48,6 36,8 24,4 19,0 Nevím 33,3 33,3 33,4 Velmi a spíše spokojen(a) 21,2 63,7 15,1 Jak jste spokojen(a) s dostupností ostatních obchodů a nákupů v okolí Vašeho bydliště? Střed Velmi a spíše nespokojen(a) 24,8 37,3 58,7 40,5 16,5 22,2 Nevím 28,6 28,6 42,8-19 -

20 DŮVOD NESOUHLASU S VÝSTAVBOU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Respondenti, kteří rozhodně nebo spíše nesouhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra uvedli nejčastěji jako hlavní důvod svého nesouhlasu úbytek zeleně (48,9 ), dále pak nepotřebnost - zbytečnost takového centra (22,0 ) a nevhodný výběr místa pro výstavbu Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí (11,9 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 53,6 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra. Někteří respondenti uvedli více důvodů jejich nesouhlasu, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jaký je hlavní důvod Vašeho nesouhlasu? Z jakého důvodu s výstavbou Polyfunkčního centra nesouhlasíte? Absolutní hodnoty Validní četnosti Úbytek zeleně (výstavba centra na ploše k oddychu, výstavba bude kazit zeleň, která tu je, zvyšuje se zastavěnost oddechové plochy apod.) Zbytečnost (není to potřeba, všechno máme, nejsou potřeba další obchody, je tu dost bytů, další byty nejsou zapotřebí apod.) Nevhodné místo (nehodí se do stávající zástavby, špatné umístění, už teď tu je samý beton a panelák, nepřiměřeně velká stavba na tak malý prostor apod.) Zatížení dopravou (bude tu zbytečně ruch, moc aut, velká hlučnost, nastane dopravní kolaps, zatížení jednosměrných ulic Kuršova, Foltýnova apod.) Velikost budovy (rozlehlost projektu, je to monstrum, zabírá moc místa, stačily by maximálně tři patra apod.) Ostatní (nelíbí se mi to, raději by se měl zmodernizovat jiný komplex, garáže budou jen pro vybrané, jedná se o samovůli zastupitelstva apod.) ,9 22,0 11,9 7,5 5,6 4,1-20 -

21 ZMĚNA ODMÍTAVÉHO POSTOJE OBČANŮ V PŘÍPADĚ ÚPRAVY PROJEKTU V případě, že by se projekt výstavby Polyfunkčního centra nějakým způsobem upravil (stavebně nebo z hlediska nabídky služeb), osm z deseti respondentů (79,4 ) by svůj názor proti výstavbě centra nezměnilo. Jedna pětina respondentů (20,6 ) by však svůj postoj proti výstavbě Polyfunkčního centra změnila, ale jen za předpokladu, že se projekt změní, případně upraví. Na otázku odpovídalo 53,0 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra. V případě, že by se projekt výstavby Polyfunkčního centra nějakým způsobem upravil (stavebně nebo z hlediska nabídky služeb), změnil(a) byste svůj postoj? Ne, nezměnil(a), jsem proti výstavbě Polyfunkčního centra 79,4 Ano, ale jen za předpokladu, že se projekt změní, případně upraví 20,6 Graf: AUGUR Consulting -21 -

22 NÁZOR OBČANŮ S ODMÍTAVÝM POSTOJEM NA VYUŽITÍ LOKALITY Respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a současně by tento názor nezměnili ani za předpokladu, že by se projekt změnil případně upravil, měli možnost učinit návrh na využití lokality Horního náměstí. Nejčastěji tito respondenti preferují park rekreační místo, zeleň (71,9 ) nebo zařízení pro sportovní vyžití (20,3 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 39,8 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a kteří odpověděli, že by i v případě, že by se projekt výstavby nějakým způsobem upravil, nezměnili názor. Někteří respondenti uvedli více návrhů pro využití lokality, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jaký je Váš osobní návrh pro využití lokality Horního náměstí? Park - rekreační místo, zeleň (park k odpočinku, oddechová část, posezení, lavičky pro starší a matky s dětmi, více zeleně, úprava zelené plochy, více stromů a keřů apod.) Absolutní hodnoty 173 Validní četnosti 71,9 Sportovní vyžití a volnočasové aktivity (hřiště pro děti, sportoviště pro mládež, bazén, tělocvična apod.) 49 20,3 Malý obchod s potravinami Cukrárna, kavárna Ostatní (zrušit dosavadní budky, oddělit výběh pro psy, pouze podzemní garáže) Nevím ,3 2,1 1,2 1,2-22 -

23 NÁMĚTY OBČANŮ, KTEŘÍ PŘIPOUŠTĚJÍ ZMĚNU ODMÍTAVÉHO POSTOJE, NA ÚPRAVU PROJEKTU Respondenti, kteří uvedli, že by změnili svůj negativní postoj k výstavbě Polyfunkčního centra v případě, že by došlo k jeho úpravám stavebního charakteru nebo v nabídce služeb, nejčastěji navrhují zmenšení komplexu (45,8 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 8,6 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše proti výstavbě Polyfunkčního centra a kteří odpověděli, že by v případě, že by se projekt výstavby nějakým způsobem upravil, změnili názor. Někteří respondenti uvedli více úprav projektu, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. Jakým způsobem by se měl projekt Polyfunkčního centra upravit, aby byl pro Vás přijatelný? Absolutní hodnoty Validní četnosti Menší komplex (projekt by měl být poloviční, menší budova apod.) Jiná lokalita (přesunout na jiné místo, postavit vedle nové výstavby na Kamechách apod.) Více zeleně (větší park v okolí, více stromů, zatravnění střechy apod.) Kulturní a sportovní vyžití (tělocvična, bazén, kino, společenské prostory apod.) Bez dalších bytů Ostatní (pouze garáže, jen služby, vyřešit příjezd, jen obchody apod.) Nevím ,8 10,4 10,4 10,4 4,2 16,7 2,1-23 -

24 DŮVOD SOUHLASU S VÝSTAVBOU POLYFUNKČNÍHO CENTRA Respondenti, kteří rozhodně nebo spíše souhlasí s výstavbou Polyfunkčního centra v uvedené podobě a lokalitě, uvedli nejčastěji jako důvod svého souhlasu lepší dostupnost obchodů a nákupů (31,4 ), dále pak nabídku služeb (30,1 ) a komplexnost řešení (17,9 ). Podrobněji výsledky odpovědí na volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí, dokumentuje následující tabulka. Na volnou otázku odpovídalo 26,9 dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou rozhodně nebo spíše pro výstavbu Polyfunkčního centra. Někteří respondenti uvedli více důvodů souhlasu s výstavbou, všechny tyto odpovědi byly zařazeny do analýzy. V čem Vás projekt oslovuje, co Vám osobně přinese? Proč s výstavbou souhlasíte? Absolutní hodnoty Validní četnosti Dostupnost nákupů (konkurence obchodu Albert apod.) Služby (všechny služby v jednom, výběr služeb, dostupnost služeb, lékaři, lékařská péče apod.) Komplexnost řešení (vše pod jednou střechou, více možností pro občany v jednom zařízení, nabídka, která tady chybí apod.) Parkování, garáže Pěkný projekt (architektonicky pěkný projekt, zapadá do okolí, místo se upraví a bude tam pořádek, využití plochy apod.) Byty (nové, pěkné byty apod.) Ostatní (více kultury, volnočasové aktivity, pracovní příležitosti apod.) ,4 30,1 17,9 8,3 4,5 4,5 3,3-24 -

25 PŘIPRAVENOST OBČANŮ VYUŽÍVAT SLUŽEB POLYFUNKČNÍHO CENTRA V PŘÍPADĚ JEHO REALIZACE - VÝSTAVBY V případě, že by zastupitelé Městské části Brno - Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, více než polovina oslovených respondentů (52,0 ) by toto centrum rozhodně nebo spíše navštěvovala. Jedna čtvrtina respondentů (24,5 ) uvedla, že by Polyfunkční centrum rozhodně nebo spíše nenavštěvovala. Na otázku odpovídalo 99,5 dotázaných. V případě, že by zastupitelé Městské části Brno - Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě "Horní náměstí", navštěvoval(a) byste toto centrum nebo využíval(a) jeho služeb? Spíše ano 26,5 Spíše ne 14,0 Rozhodně ne 10,5 Rozhodně ano 25,5 Nevím, nedokáži posoudit 17,1 Jiná odpověď 6,4 Graf: AUGUR Consulting Rozhodně a spíše ano 52,0 Rozhodně a spíše ne 24,5 Jiná odpověď: Polyfunkční centrum bych navštěvoval(a) podle nabídky služeb (lékaři, pošta apod.) a podle toho, co tam bude za obchody, jednou za čas apod

26 PŘIPRAVENOST OBČANŮ VYUŽÍVAT SLUŽEB POLYFUNKČNÍHO CENTRA V PŘÍPADĚ JEHO REALIZACE - VÝSTAVBY Následující tabulka dokumentuje souvislost mezi případnou návštěvou a využitím nabídky služeb Polyfunkčního centra a souhlasem či nesouhlasem s výstavbou Polyfunkčního centra. V případě, že by Zastupitelé Městské části Brno Bystrc rozhodli o výstavbě Polyfunkčního centra v lokalitě Horní náměstí, navštěvoval(a) byste toto centrum nebo využíval(a) nabídky jeho služeb? Rozhodně a spíše ano Rozhodně a spíše ne Jiná odpověď nebo nevím, nedokáži posoudit Jsem rozhodně nebo spíše pro výstavbu 94,3 2,8 2,9 Jste pro výstavbu Polyfunkčního centra ve výše uvedené podobě a lokalitě, nebo jste proti jeho výstavbě? Jsem rozhodně nebo spíše proti výstavbě Je mi to jedno, nevím, nedokáži posoudit, nemám dostatek informací 32,7 47,2 39,3 12,5 28,0 40,3-26 -

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009

Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Jihlava exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 10..009 do 7..009

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK, USKUTEČNILA PRO MĚSTO OPAVA V LISTOPADU A PROSINCI 2012, REPREZENTATIVNÍ SOCIOLOGICKÉ

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí INSTITUTE FOR TRANSPORT ECONOMICS, GEOGRAPHY AND POLICY Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí Zdeněk Tomeš 1 Cíl Cílem průzkumu byla identifikace

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Objednatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno V Brně dne 24. 10. 2016 OBSAH

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK, USKUTEČNILA PRO MĚSTO OPAVA V ČERVNU 2014 REPREZENTATIVNÍ SOCIOLOGICKÉ ŠETŘENÍ

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04 Počet odpovědí: 44 Souhrn 1. Jak se Vám v obci žije? 25,6% 58,1% 1. velmi dobře 1 2.3 % 2. spíše dobře 25 58.1 % 3. ani dobře ani špatně 11 25.6 % 4. spíše špatně 4 9.3 % 5. velmi špatně 2 4.7 % 2. Co

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více