Podmínky pro platební služby ING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro platební služby ING"

Transkript

1 Podmínky pro platební služby ING Platné od 1. ledna 2014 ING Commercial Banking

2

3 Obsah 1. Definice a interpretace 4 2. Všeobecná ustanovení 6 3. Platební transakce 8 4. Platební nástroje Inkaso Šeky Hotovostní vklady a výběry Kanály Náklady a úroky Informace o Platebních transakcích Odpovědnost Doba platnosti a ukončení Převoditelnost Sdělování informací Ochrana dat a bankovní tajemství Právo ze zajištění a započtení Různá ustanovení Platné zákony a spory 23 Příloha č. 1 Specifická ustanovení států 24

4 1. Definice a interpretace 1.1. Definice Termíny definované v těchto Podmínkách pro platební služby ING mají následující význam: Časový limit Časový okamžik Pracovního dne, před kterým Pobočka ING potřebuje přijmout Platební příkaz, Platební transakci, požadavek na odvolání, zablokování, nebo jinou instrukci nebo sdělení, aby takovou instrukci začala provádět ve stejný Pracovní den. Dávka platebních příkazů Platební příkaz obsahující skupinu několika Platebních příkazů. Debetní zůstatek Částka, kterou Zákazník dluží Pobočce ING v důsledku záporného Zůstatku Účtu. Den splatnosti Den, od něhož je Platební transakce brána v potaz pro účely výpočtu (případného) úroku. Den zaúčtování Den, kdy je zpracována Platební transakce a zaúčtování z ní vyplývajících změn Zůstatku Účtu. Disponibilní zůstatek Částka, se kterou může Zákazník ve vztahu k Účtu volně disponovat, tvořící rozdíl mezi Zůstatkem při zohlednění možných rezervovaných, zablokovaných a/nebo vázaných částek a nulovým zůstatkem, nebo úvěrovým limitem, pokud byl tento úvěrový limit sjednán se Zákazníkem. Dokumenty o platebních službách Smlouva, tyto Podmínky, Produktové podmínky, Přehled poplatků, Specifické všeobecné podmínky státu a jakýkoli dokument, Webová stránka, podmínky použití nebo pokyn od, nebo jakákoli další dohoda s ING týkající se Platebních služeb. Držitel kanálu Každá osoba, která získává Kanál ING (vázající se k Platebním službám). EHP Státy, které v danou dobu tvoří Evropský hospodářský prostor. V den zveřejnění těchto Podmínek sestává EHP ze zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Elektronický podpis Data v elektronické podobě připojená k jiným elektronickým datům nebo s nimi logicky svázána, která plní ověřovací účel, zejména PKI, zařízení nebo soubory obsahující privátní klíč s osobním digitálním certifikátem a případně i ověřovací a/nebo podpisové prostředky zvolené Zákazníkem a/nebo Uživatelem, ať už vyžadované, nebo nevyžadované pro užití Platebního nástroje, na základě možností poskutnutých ING, nebo příslušnou třetí stranou (např. heslo a/nebo jakýkoli jiný tajný identifikační kód nebo číslo známé pouze Zákazníkovi nebo Uživateli). ING ING Bank N.V. a/nebo kterákoli z jejích přímých a nepřímých (místních nebo zahraničních) dceřiných společností a/nebo přičleněných společností, poboček a úřadoven. Termín ING zahrnuje i Pobočku ING. Inkaso Platební transakce iniciovaná Příjemcem na základě Zákazníkova mandátu daného Příjemci (a PPS Příjemce, ING a/nebo třetí straně), která má být odepsána z Účtu a připsána na účet Příjemce. Jedinečný identifikační kód Kombinace písmen, čísel a/nebo symbolů, kterou musí Zákazník uvést v Platebním příkazu za účelem jednoznačné identifikace účtu Příjemce tak, aby PPS mohl provést požadovanou Platební transakci. V závislosti na použité Platební službě sestává Jedinečný identifikační kód při vyloučení jakéhokoli dalšího prvku, z (i) domácího čísla účtu nebo (ii) mezinárodního čísla bankovního účtu (IBAN), v obou případech spolu s identifikačním kódem banky (BIC), v požadovaném rozsahu. Kanál Kanál ING nebo jakýkoli zabezpečený bankovní online systém a/nebo elektronický komunikační kanál poskytovaný třetí stranou. Kanál ING ING FTP Service, ING Service for SWIFTNet, InsideBusiness Payments, ING Online Local Site, ING Online Regional Site, nebo jakýkoli jiný zabezpečený bankovní online systém a/nebo elektronický komunikační kanál poskytovaný ING. Kreditní zůstatek Částka, kterou Zákazník může nárokovat u Pobočky ING v důsledku kladného Zůstatku Účtu. Majitel účtu Každá osoba, která je majitelem účtu. PKI Služba poskytovaná ING nebo třetí stranou za účelem vydávání a uchovávání digitálních certifikátů. Platební nástroj Postupy a nástroje dohodnuté mezi ING a Zákazníkem, které Zákazník, Uživatel nebo Příjemce musí používat pro zasílání Platebního příkazu ING (nebo souhlasu s ním). Platební příkaz Pokyn k provedení Platební transakce, který zašle Zákazník, Uživatel nebo Příjemce, ať už prostřednictvím Kanálu, nebo jiným způsobem. Podmínky pro platební služby ING leden

5 Platební služby Platební služby poskytované ING Zákazníkovi na základě Dokumentů o platebních službách (včetně Účtu a Kanálu ING), prostřednictvím nichž lze podávat a/nebo postupovat Platební příkazy, provádět Platební transakce a poskytovat informace o Platebních příkazech a Platebních transakcích Zákazníkovi. Platební transakce Úkon iniciovaný Zákazníkem, Uživatelem, Příjemcem, nebo případně třetí stranou, kterým se prostředky ukládají, nebo připisují na Účet nebo převádějí na Účet nebo z něho, vybírají z Účtu, nebo odepisují z něho. Pobočka ING Příslušná Pobočka ING (i více) poskytující Platební službu (služby). Více informací ohledně Pobočky ING lze nalézt v Přehledu poplatků. Podmínky Tyto Podmínky pro platební služby ING. Poskytovatel kanálu Isabel SA/NV, S.W.I.F.T. SCRL a/nebo jakákoli jiná osoba (nikoli však ING) přímo nebo nepřímo poskytující Kanál. Produktové podmínky Podmínky (jiné než tyto Podmínky), ujednání a/nebo jiné informace, které jsou platné pro příslušné Platební služby. PPS Instituce, která poskytuje a provádí platební služby, jinak také nazývána poskytovatel platebních služeb. Poplatky Veškeré náklady, poplatky, odměny, výlohy, a jiné poplatky za Platební služby stanovené v Přehledu poplatků. Pracovní den Den stanovený Evropskou centrální bankou jako den, kdy jsou banky otevřeny pro provádění Platebních služeb a Platebních transakcí, vyjma všech sobot, nedělí a státních a bankovních svátků v jurisdikci Pobočky ING provádějící příslušnou Platební službu. Více informací ohledně příslušných Pracovních dnů lze pro každou Pobočku ING nalézt v Přehledu poplatků. Právo ze zajištění Zástava (její vytvoření), břemeno, uplatnění hypotečního, zástavního práva nebo práva ze zajištění v rámci příslušné jurisdikce. Přehled poplatků Dokument(y) stanovující Poplatky a další podmínky pro Platební služby Pobočky ING. Příjemce Osoba, která je příjemcem prostředků, kterých se Platební transakce týká. Smlouva International Account & Product Agreement a/nebo jakákoli jiná forma ujednání nebo dohoda mezi ING a Zákazníkem týkající se Platebních služeb. Šek Písemný a nepodmíněný příkaz jedné strany (příkazce) požadující po jiné straně (vystaviteli), aby vyplatila specifikovanou částku určité osobě, nebo předkladateli příkazu. SEPA B2B inkaso Inkaso v eurech, které je (má být) zpracováno na základě příručky SEPA B2B Direct Debit Rulebook vydané Evropskou radou pro platební styk. SEPA Core inkaso Inkaso v eurech, která je (má být) zpracováno na základě příručky SEPA Core Direct Debit Rulebook vydané Evropskou radou pro platební styk. SEPA státy Státy, které v danou dobu tvoří Single European Payments Area (Jednotná oblast pro platby v eurech). Specifické všeobecné podmínky států Jakékoli specifické všeobecné podmínky státu, kromě specifických ustanovení státu zahrnutých do Přílohy č. 1 těchto Podmínek, které jsou platné pro vztah mezi Zákazníkem a Pobočkou ING. Účet Jakýkoli účet používaný k provádění Platebních transakcí jménem Majitele účtu vedený ING nebo jiným PPS. Ustanovení o ochraně osobních údajů Dokument nebo prohlášení Pobočky ING obsahující informace o tom, jak Pobočka ING pečuje o osobní údaje a nakládá s nimi. Uživatelé Osoba, kterou Zákazník přímo nebo nepřímo zmocní k provádění určitých úkonů a/nebo podávání Platebních příkazů, ať už v písemné formě, osobně, prostřednictvím Kanálu nebo jiným způsobem, a to za Zákazníka a jeho jménem. Virus Virus nebo jakýkoli jiný softwarový systém, který je míněn a vyvinut k tomu, aby umožnil používat počítačový systém neoprávněné osobě, učinil takový systém nepoužitelným, poškodil ho nebo vymazal v něm data, nebo narušil nebo zhoršil jeho normální používání. Výpis Informace poskytované ING nebo jiným PPS ohledně Účtu, Platební transakce, Platebního příkazu, potvrzení, služeb nebo dalšího. Webová stránka Webová stránka ING nebo Pobočky ING. Podmínky pro platební služby ING leden

6 Zákazník Každá osoba, včetně Majitele účtu a Držitele kanálu, která užívá služby ING na základě ujednání ve Smlouvě. Zůstatek Zůstatek účtu v jakýkoli daný časový okamžik. Zůstatek se počítá v Pracovní dny v pevně stanovených intervalech. Zboží ING Jakýkoli Platební nástroj, Kanál ING, Webová stránka, zařízení PKI ING nebo jiná zboží, nástroje, vybavení, dokumenty, nosiče softwaru a software poskytovaný ING pro užívání Účtu, Platební služby a/nebo ověření Zákazníka nebo Uživatele Interpretace a výklad Pokud kontext jasně nevyžaduje jinak, zahrnuje odkaz na Dokument o platebních službách i odkaz na jeho dodatek nebo přílohu a odkaz na ustanovení v Dokumentu o platebních službách je odkazem na ustanovení takového Dokumentu o platebních službách Nadpisy v Dokumentech o platebních službách se uvádějí pouze pro usnadnění odkazování na ně Pokud není uvedeno jinak, odkaz v Dokumentech o platebních službách na: osobu zahrnuje jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, firmu, společnost, korporaci, vládu, stát nebo státní agenturu nebo jakoukoli asociaci, trust, společný podnik, konsorcium nebo partnerství (mající samostatnou právní subjektivitu nebo nikoli) a zahrnuje i její nabyvatele titulu ze zákona, povolené nabyvatele a povolené postupníky; ujednání, podmínky, termíny, pravidla nebo dokument jsou odkazem na takovéto ujednání, podmínky, termíny, pravidla nebo dokument v platném znění, později doplněná nebo upravená; a právní pojem, jakým je zejména insolventnost nebo obstavení, když tento termín není používán v příslušné jurisdikci, bude chápán jako odkaz na analogický pojem v takovéto jurisdikci. 2. Všeobecná ustanovení 2.1. Platné podmínky Tyto Podmínky jsou platné pro Dokumenty o platebních službách uzavřené mezi Zákazníkem a ING a pro veškeré Platební služby poskytované ING. Specifická ustanovení státu v podobě zahrnuté do Přílohy č. 1 těchto Podmínek budou platná pouze v rozsahu, v němž Zákazník využívá Platebních služeb Pobočky ING v takovéto jurisdikci Podepsáním Smlouvy nebo přijetím jakéhokoli jiného dokumentu, který odkazuje na platnost těchto Podmínek, Zákazník potvrzuje, že tyto Podmínky obdržel, souhlasí s nimi a uznává jejich platnost Mohou existovat Produktové podmínky, Specifické všeobecné podmínky státu a jiné podmínky, na kterých se Zákazník a ING dohodnou, které platí pro Platební službu poskytovanou ING a pro vztah mezi Zákazníkem a ING V případě sporu mezi jakýmikoli dokumenty, bude rozhodný dokument s vyšší prioritou uvedený v seznamu níže na vyšší pozici, není-li písemně dohodnuto jinak (číslo 1 má nejvyšší prioritu): 1 Smlouva; 2 Produktové podmínky; 3 Přehled poplatků; 4 Specifická ustanovení státu uvedené v Příloze č. 1 5 Podmínky; 6 Specifické všeobecné podmínky státu Pokud jsou tyto Podmínky poskytnuty Zákazníkovi v jiném než anglickém jazyce, bude v případě sporu rozhodné jejich znění v anglickém jazyce Zákazník uznává a souhlasí s tím, že Dokumenty o platebních službách (včetně jakýchkoli jejich dodatků) a všechny dokumenty, informace a/nebo podmínky, jak je na ně odkazováno mohou být poskytovány Zákazníkovi elektronickými prostředky Strany uznávají, že ING musí při poskytování Platebních služeb dodržovat pravidla a předpisy třetích stran, například Evropské rady pro platební styk nebo jakéhokoli jiného příslusného orgánu a instituce zabývající se platbami. V případě sporu mezi těmito Podmínkami nebo jinými Dokumenty o platebních službách a pravidly a předpisy takové třetí strany, bude ING poskytovat Platební služby v souladu s pravidly takové třetí strany Platnost a dodatkování Nejnovější znění těchto Podmínek a jiných Dokumentů o platebních službách je k dispozici v Pobočce ING. Na požádání poskytne ING bezplatně kopie příslušných Dokumentů o platebních podmínkách na papíře nebo jiném trvanlivém nosiči ING může tyto Podmínky a další Dokumenty o platebních službách kdykoli upravovat a/nebo doplňovat. ING musí Zákazníka o upraveném a/nebo doplněném znění informovat nejpozději dva měsíce před nabytím účinnosti takových úprav a doplnění v souladu s článkem Změny v Přehledu poplatků mohou být prováděny s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění. Jakákoli úprava nebo doplnění kterékoli ze specifických ustanovení státu, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1, bude považována za úpravu nebo doplnění těchto Podmínek pouze pro ty Zákazníky, kteří využívají Platební služby od příslušné Pobočky ING. Žádný Zákazník, na kterého se tyto specifická ustanovení státu nevztahují, nebude o takovéto úpravě nebo doplnění informován O Zákazníkovi se bude mít za to, že úpravy a/nebo doplnění přijal, pokud Zákazník písemně neukončí příslušný Dokument o platebních službách nejpozději jeden měsíc před navrženým dnem účinnosti těchto úprav a/nebo doplnění. Takovéto ukončení není zpoplatněno. Pokud se Zákazník rozhodne pro takovéto ukončení, platnost Dokumentu o platebních službách bude ukončena v den účinnosti úprav a/nebo doplnění. V takový den se veškeré pohledávky ING za Zákazníkem Podmínky pro platební služby ING leden

7 vyplývající z takového Dokumentu o platebních službách stanou s okamžitou platností dlužnými a splatnými Úprava a dostupnost Platebních služeb ING má právo jednostranně upravovat, revidovat, rozšiřovat, ukončovat, pozastavovat nebo přerušovat Platební službu s okamžitou účinností, pokud nelze přiměřeně očekávat, že ING bude nadále poskytovat takovou Platební službu tímto způsobem. ING nenese vůči Zákazníkovi ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli ztrátu a/nebo škodu takto vzniklou. ING není povinna nabídnout náhradu za příslušnou Platební službu Pokud kdykoli zjistí Zákazník, že Platební služba je jako celek zčásti nedostupná a/nebo že nefunguje správně, informuje o tom neprodleně ING Účel Platebních služeb Zákazník může využívat Platební služby pouze po uspokojení požadavků ING spojených s ukončením procesu žádosti o ni a jejím otevření. Platební služby budou využívány pouze k účelům týkajícím se Zákazníkovy profese, jeho obchodování nebo podnikání Zákazník nebude využívat Platebních služeb k činnostem nebo účelům, které představují porušení některého zákona nebo předpisu, nebo které mohou poškozovat pověst ING nebo integritu finančního systému Na žádost ING poskytne Zákazník ING informace, včetně oficiálních prohlášení a deklarací, pokud jsou předmětem žádosti, o svých činnostech a cílech, o důvodech (zamýšleného) využívání Platebních služeb a o původu prostředků, které jsou nebo mají být uloženy u ING Spolupráce, informace a kontaktní údaje Zákazníka Zákazník sám splní následující a zajistí, aby tak učinil každý Uživatel: bude jednat v souladu s platnými zákony a předpisy, včetně zákonů proti praní špinavých peněz, zákonů a přepisů proti financování terorismu a sankčních zákonů a předpisů; poskytne plnou spolupráci ING za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, udržování transparentních a spolehlivých finančních trhů a/nebo v jiných záležitostech v oblasti prevence (finančních) podvodů; bude spolupracovat s ING a na žádost poskytovat veškeré informace požadované zákonem, předpisy nebo interními pravidly ING pro otevírání a vedení Účtu a poskytování Platebních služeb; poskytne všechny informace a provede všechny takové úkony, které umožní ING být v souladu s požadavky místních a zahraničních (daňových) orgánů; poskytne ING všechny informace nezbytné k ověření totožnosti Zákazníka a umožnění ING být v souladu s předpisy Poznej svého klienta (know-your-client) v případě, kdy se Zákazník stane spotřebitelem nebo malým podnikem, jakkoli jsou tyto termíny definovány v příslušných zákonech dané Pobočky ING, bude o tomto neprodleně informovat ING; posktne ING své kontaktní údaje Nejsou-li, nebo již nejsou podrobné kontaktní údaje známé vinou Zákazníka, může se ING pokusit zjistit kontaktní údaje Zákazníka, aniž by však byla povinna tak učinit. Náklady na takové šetření budou účtovány na vrub účtu Zákazníka Při jednání s Pobočkou ING, ať už prostřednictvím Kanálu ING nebo nikoli, jsou Zákazník a Uživatel povinni prokázat svou totožnost jakýmkoli způsobem nebo dokumentem, jak stanoví Pobočka ING. ING smí provést dodatečné kontroly a Zákazník nebo Uživatel mohou být požádáni o zodpovězení otázek za účelem ověření jejich totožnosti Pro případ všech Platebních příkazů nebo jiných sdělení vystavovaných elektronickými prostředky uznává Zákazník, že jeho Elektronický podpis a Elektronický podpis Uživatele prokazují jejich totožnost a že má tento podpis stejnou průkaznou hodnotu jako dokument opatřený vlastnoručním podpisem Zákazníka nebo Uživatele Na žádost ING musí Zákazník a každý Uživatel poskytnout ING vzory svých aktuálních vlastnoručních podpisů takovým způsobem a/nebo v takové podobě, jak bude požadovat ING a/nebo platné zákony a předpisy Zákazník výslovně souhlasí s tím a uznává, že se ING může spolehnout na to, že veškeré jí Zákazníkem nebo Uživatelem poskytnuté informace jsou správné, přesné a úplné, pokud ING neobdrží písemné vyrozumění o opaku. Zákazník co možná nejdříve upozorní ING na případné změny a/nebo aktualizace poskytnutých informací Zákazník bez dispozičního práva Pobočka ING musí být co možná nejdříve písemně vyrozuměna, pokud Zákazník nebude oprávněn disponovat nebo nakládat s Účtem. Pokud nebyla Pobočka ING o tomto písemně vyrozuměna, může ING (i nadále) plnit své povinnosti a provádět nebo postupovat Platební příkazy přijaté od Zákazníka nebo jeho jménem. Pobočka ING může dále (nadále) provést nebo postoupit Platební příkaz, který přijala dříve nebo krátce poté, co byla Pobočka ING písemně vyrozuměna o výše zmíněných událostech, pokud nemůže ING přiměřeným způsobem zabránit jeho provedení nebo postoupení Po vyrozumění o události ve smyslu článku může ING požádat, aby osoba tvrdící, že je oprávněna provádět (právní) úkony jménem (z titulu postavení) Zákazníka, předložila důkaz o svém tvrzení v podobě a způsobem přijatelným pro ING. Podmínky pro platební služby ING leden

8 2.7. Plná moc Zákazník může udělit plnou moc Uživatelům k tomu, aby disponovali s jeho Účtem, užívali jeho Účtu ve vztahu k Platební službě, používali jeho Kanálu, podávali Platební příkazy, přijímali Výpisy a jiné informace a/nebo prováděli další úkony s výhradou jakýchkoli určitých omezení. Plná moc musí být vyhotovena v podobě přijatelné pro ING a, není-li stanoveno jinak v určeném dokumentu, bude se mít za to, že rozhodné právo plné moci je právo státu, v němž je Zákazník zapsán do obchodního rejstříku. Takto zmocněný Uživatel může jménem Zákazníka a na Zákazníkův účet provádět veškeré úkony, k němuž je plnou mocí zmocněn bez ohledu na jakýkoli konflikt zájmu Uživatele. Zákazník se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně vzdává jakékoli obrany nebo nároku, který by na základě takového konfliktu zájmu mohl existovat Zákazník zajistí, aby Uživatelé byli vázáni všemi povinnostmi uvedenými v těchto Podmínkách a jiných Dokumentech o platebních službách, dodržovali je a jednali v souladu s nimi. Zákazník nese vůči ING odpovědnost za veškeré povinnosti dle těchto Podmínek a dalších Dokumentů o platebních službách, mimo jiné včetně všech úkonů a opomenutí Uživatele. Bez ohledu na případný odkaz na termín Zákazník v jakémkoli článku těchto Podmínek nebo jiných Dokumentů o platebních službách, platí veškeré zákazy, odmítnutí a omezení odpovědnosti i na jakýkoli vztah mezi ING a Uživatelem Zákazník musí okamžitě v podobě přijatelné pro ING upozornit ING na odvolání, ukončení nebo úpravu plné moci Uživatele, a to písemně nebo, pokud je taková forma možná a odsouhlasená ING, prostřednictvím Kanálu ING. Do okamžiku obdržení takového upozornění, zůstane jakákoli plná moc bez ohledu na (i) případné zaregistrování podrobností a/nebo změn takové plné moci v rámci jakékoli veřejnoprávní evidence a/nebo (ii) to, že jde o všeobecnou, nebo určitou plnou moc, plně platná a účinná. ING může pokračovat v provádění nebo postupování Platebního příkazu nebo jakéhokoli jiného pokynu, který byl podán ING takovým Uživatelem, a to dříve nebo krátce poté, co ING obdrží takové vyrozumění, pokud nemůže ING přiměřených způsobem zabránit jeho provedení nebo postoupení. Odvolání, ukončení nebo úprava plné moci nemá žádné následky pro Platební příkaz (jeho platnost) s plánovaným dnem provedení po odvolání, ukončení nebo úpravě takové plné moci a neovlivní platnost jakékoli plné moci udělené Uživatelem před takovým odvoláním, ukončením nebo úpravou Na žádost ING Zákazník (i) potvrdí nebo schválí všechny úkony, které jakýkoli Uživatel provedl na základě a v rámci pravomocí udělených mu plnou mocí a (ii) neprodleně a řádně provede všechny takové dokumenty nebo nástroje, uzavře případné dohody, a provede všechny takové úkony, jejichž provedení může ING pokládat v přiměřeném rozsahu za nutné, aby ustanovení tohoto článku 2.7 nabyla účinnosti Pokud obdrží Zákazník jakožto Držitel kanálu plnou moc od třetí strany, Zákazník výslovně souhlasí s tím a uznává, že ING se může na takovou plnou moc spoléhat jako na platnou, závaznou a vymáhatelnou až do okamžiku, kdy obdrží písemné vyrozumění o opaku. ING postoupí a/nebo provede všechny Platební příkazy přijaté od Zákazníka na základě takové plné moci. Zákazník nesmí u ING nárokovat, že takový Platební příkaz a/nebo Platební transakce nebyly povolené. 3. Platební transakce 3.1. Platební příkazy Informace o způsobu, jakým může Zákazník podávat Platební příkazy ING, tvoří součást těchto Podmínek a jiných příslušných Dokumentů o platebních službách Zákazník poskytuje ING úplné, správné, jednoznačné a přesné Platební příkazy. ING je oprávněna jednat podle Zákazníkem v Platebních příkazech uvedenených informací a spoléhat se na ně Nebude-li stanoveno jinak v Dokumentech o platebních službách, dává Zákazník svůj souhlas s Platebním příkazem vložením svého Elektronického podpisu, nebo užitím jiných dohodnutých autorizačních prostředků a jeho předložením nebo jiným způsobem dokončení jeho podání. Vyžadujeli se souhlas více než jednoho Uživatele, tento souhlas je dán, jakmile všichni příslušní Uživatelé vloží svůj Elektronický podpis, nebo užitím jiných autorizačních prostředků V případě použití Kanálu třetí strany k podání Platebního příkazu se má za to, že Zákazník dal souhlas s provedením Platebního příkazu, jakmile ING přijme příslušný Platební příkaz ING je oprávněna vydat další pokyny a stanovit požadavky a omezení na způsob použití a podobu jakéhokoli Platebního příkazu ING provádí Platební příkazy na základě Jedinečného identifikačního kódu, nikoli však na základě jména, a/nebo adresy Příjemce. O Platebním příkazu se má za to, že byl řádně proveden, pokud jej provede ING na základě Jedinečného identifikačního kódu. Platí, že jméno Zákazníka nebo Příjemce, ani jejich adresa netvoří součást Jedinečného indetifikačního kódu, a to ani tehdy, když jsou takové informace vyžadovány, např. pro kontrolní účely zákonů nebo předpisů. ING nemá žádnou povinnost kontrolovat případné nesrovnalosti mezi Jedinečným identifikačním kódem poskytnutým Zákazníkem a ostatními údaji, které mohou určit totožnost Příjemce jako jsou jeho jméno nebo adresa. ING nenese odpovědnost za důsledky provedení Platebního příkazu, nenáleží-li Jedinečný identifikační kód poskytnutý Zákazníkem Příjemci, jehož Zákazník zamýšlel. Avšak na požádání vynaloží ING přiměřené úsilí k Podmínky pro platební služby ING leden

9 znovuzískání peněz ve spojení s Platební transakcí. Jakékoli přiměřené náklady vynaložené ING na takové znovuzískání mohou být účtovány Zákazníkovi Každý Platební příkaz (způsob jeho podání) bude podléhat omezením, která stanoví ING v Dokumentech o platebních službách. Ne všechny způsoby podání Platebních příkazů jsou k dispozici každému Zákazníkovi a Zákazník může využívat pouze způsob podání Platebního příkazu, který schválí ING Články 3.2 až 3.5 včetně a 3.7 až 3.10 včetně neplatí v případě, že Zákazník používá Kanál ING k podávání Platebních příkazů týkajících se Účtu vedeného jiným PPS Čas přijetí a zahájení provádění Platebních příkazů a Platebních transakcí Časový limit se vztahuje k začátku provádění Platebních příkazů. Informace o Časových limitech a jiných časových okamžicích, před nimiž musí ING přijmout Platební příkaz, jsou uvedeny v Přehledu poplatků Má se za to, že okamžikem přijetí Platebního příkazu, ať podaného prostřednictvím Kanálu ING nebo nikoli, je časový okamžik, ve kterém ING zaznamenala jeho přijetí Čas provádění Platebního příkazu dle článku 3.3 začíná v den jeho přijetí ING za předpokladu, že k přijetí takového Platebního příkazu dojde v Pracovní den a před příslušným Časovým limitem. V případě, že není Platební příkaz přijat v Pracovní den nebo je přijat až po Časovém limitu, má se za to, že byl přijat následující Pracovní den. ING může pro Platební příkaz učinit rezervaci v souladu s článkem Zákazník může požádat, způsobem stanoveným a uvedeným ING, aby Platební příkaz začal být prováděn v konkrétní den, na konci určitého období, nebo, pokud je tak dohodnuto s ING, v den, kdy Zákazník uloží prostředky k dispozici ING. Časový okamžik přijetí takového Platebního příkazu bude považován za den dohodnutý pro provedení Platebního příkazu. Není-li požadovaný den Pracovním dnem Pobočky ING, má se za to, že Platební příkaz byl přijat následující Pracovní den. Má-li kalendářní měsíc méně dní než je den, na který je plánováno provedení Platebního příkazu pro pravidelné převádění určité částky, začne provádění v poslední Pracovní den onoho měsíce Časové limity platí rovněž pro příchozí Platební transakce. V případě nepřijetí takové transakce v Pracovní den nebo jejího přijetí po příslušném Časovém limitu, se má za to, že byla obdržena následující Pracovní den Maximální čas provádění Platebního příkazu Platební transakce v zákonné měně státu EHP, kde je veden Účet, prováděná na účet vedený PPS se sídlem v tomtéž státu, jakož i Platební transakce v eurech na účet vedený PPS se sídlem ve státě EHP nebo SEPA státě musí být připsána na účet Příjemce vedený PPS nejpozději na konci následujícího Pracovního dne určeného okamžikem přijetí Platebního příkazu, jak je stanoven v článku V případě iniciace Platební transakce, na kterou odkazuje článek 3.3.1, na papíře, se čas provádění, na něž odkazuje článek prodlouží o jeden Pracovní den Platební transakce v měně státu EHP, která nemá euro jako svou měnu, na Účet vedený PPS se sídlem ve státě EHP, musí být připsána na Účet Příjemce vedený PPS nejpozději do konce čtvrtého Pracovního dne následujícího po okamžiku přijetí Platebního příkazu, jak je stanoven v článku Jiná časy provádění platí pro Platební transakce, které nespadají pod článek až včetně. Více informací lze nalézt v Přehledu poplatků nebo je možné je obdržet od ING Den zaúčtování a Den splatnosti S výhradou článku 3.2, pokud ING přijme částku v eurech nebo jiné měně EHP, která má být připsána na Účet, připíše ING tuto částku ve stejný Pracovní den. V takovém případě se Den splatnosti shoduje se Dnem zaúčtování. Pokud ING přijme částku v jiné měně než měně EHP, jež má být připsána na Účet, může se Den zaúčtování lišit ode Dne splatnosti Pokud ING obdrží vyrozumění, že má určitou částku připsat na Účet, je možné, aby ING připsala takovou částku ještě předtím, než ji ve skutečnosti obdrží. V takovém případě je Dnem zaúčtování Pracovní den, ve kterém se částka připíše na Účet, a Dnem splatnosti je Pracovní den, ve kterém ING skutečně takovou částku obdrží a je ING k dispozici. V období mezi Dnem zaúčtování a Dnem splatnosti se připsaná částka nebere v potaz pro výpočet úroku. Pokud dojde v takovém období k vybírání peněz nebo odepisování z Účtu takovou měrou, že by vznikl Debetní zůstatek, pokud by ING nepřipsala tuto částku před jejím skutečným obdržením, je Zákazník povinen uhradit v souladu s článkem 9.3 debetní úrok za tento Debetní zůstatek. V případě, že ING bezpodmínečně neobdrží předmětnou částku ke své dispozici, může ING bez předchozího upozornění zrušit kreditní připis na Účet odepsáním stejné částky z Účtu tak, jako by částku nikdy na Účet nepřipsala. Pokud částka, která byla obdržena nebo má být obdržena, je při připsání na Účet převedena do jiné měny, ING může provést debetní odpis ve stejné měně při použití směnného kurzu určeného ING v době provedení. Všechny náklady spojené se zrušení přípisu nebo provedením odpisu jdou na vrub účtu Zákazníka Pokud ING provádí Platební transakci z Účtu, zatíží Účet v Pracovní den, ve kterém ING začala její provádění v souladu s článkem 3.2. V takovém případě se Den splatnosti shoduje se Dnem zaúčtování Odvolávání Platebních příkazů Není-li v Dokumentech o platebních službách stanoveno jinak, jsou Platební příkazy neodvolatelné. Avšak Platební příkazy, které ING přijme prostřednictvím Kanálu s Podmínky pro platební služby ING leden

10 plánovaným dnem provedení, může Zákazník odvolat za předpokladu, že takové odvolání obdržela ING před Časovým limitem v Pracovní den předcházející plánovanému dni provedení. Informace o způsobu, jakým musí být Platební příkaz odvolán, tvoří součást těchto Podmínek a/nebo jiného Dokumentu o platebních službách Odmítnutí, pozastavení a postupování Platebních příkazů ING může (zcela nebo zčásti) (i) odmítnout provést nebo postoupit, nebo (ii) pozastavit provádění nebo postupování jakéhokoli Platebního příkazu, jestliže: Platební příkaz není úplný, správný, jednoznačný nebo přesný; existuje pochybnost o platnosti Platebního příkazu nebo totožnosti, nebo oprávněnosti osoby jej podávající; plná moc příslušného Uživatele byla upravena, odvolána nebo jiným způsobem pozbyla platnosti; Disponibilní zůstatek na Účtu je nedostačující nebo Platební příkaz převyšuje příslušný limit; Účet je zablokován nebo vázán; k příslušnému Účtu se váže právo ze zajištění, právo na započtení nebo zadržovací právo; Platební příkaz porušuje jakékoli platné zákony nebo předpisy nebointerní pravidla ING; Platební příkaz porušuje nebo nedodržuje jakoukoli dohodu mezi ING a Zákazníkem; Platební příkaz se týká měny, která není ING volně k dispozici; Platební příkaz, bez ohledu na to, zda byl přijat ING prostřednictvím Kanálu třetí strany nebo nikoli, nesplňuje formu, formát a/nebo jiné požadavky ING; nebo v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné užití Platebního nástroje nebo na nesrovnalosti spojené s jeho zabezpečením, dokud nevyjde najevo, že takové podezření bylo neopodstatněné Pokud Disponibilní zůstatek Účtu je nedostatečný, Pobočka ING může provést Platební příkaz s plánovaným dnem provedení ve třech po sobě následujících Pracovních dnech od počátečního dne provedení, jakmile Disponibilní zůstatek je dostatečný. Za okamžik přijetí takového Platebního příkazu se považuje okamžik, kdy Disponibilní zůstatek je dostatečný pro provedení takového Platebního příkazu. Pobočka ING odmítne Platební příkaz (jeho provedení), pokud Disponibilní zůstatek je stále nedostatečný na konci příslušného třetího Pracovního dne Pobočka ING neprovede nebo nepostoupí Platební příkaz týkající se Účtu vedeného jiným PPS nebo jinou Pobočkou ING, obdržený prostřednictvím Kanálu třetí strany. ING nebude v takovém případě informovat Zákazníka v souladu s článkem ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, jež vznikne neprovedením nebo pozdním provedením Platebního příkazu v důsledku jeho odmítnutí nebo pozastavení v souladu s článkem Pokud to příslušné zákony nebo předpisy nezakazují, vyrozumí ING Zákazníka o svém odmítnutí provést nebo postoupit Platební příkaz, a je-li to možné, o důvodech odmítnutí a postupu nápravy věcných chyb, jež vedly k odmítnutí. ING vyrozumí Zákazníka co možná nejdříve a v každém případě ve lhůtě stanovené pro takový platební příkaz v článku 3.3. ING může účtovat Zákazníkovi výlohy za vyrozumění o odmítnutí Platebního příkazu, jak jsou uvedeny v Přehledu poplatků Rezervace Platební transakce ING může činit rezervace pro Platební transakce. V případě přijetí Platební transakce v den, který není Pracovním dnem, nebo po Časovém limitu, se případná rezervace provede bezprostředně a provádění začne následující Pracovní den. Rezervace snižuje nebo zvyšuje Disponibilní zůstatek o částku Platební transakce, které se rezervace týká Platební příkaz v papírové formě Platební příkaz v papírové formě musí být předložen v souladu s požadavky Pobočky ING a s využitím formuláře a/nebo formátu v souladu s článkem Podepsáním příslušného formuláře a jeho předložením ING dává Zákazník ING svůj souhlas s provedením Platebního příkazu uvedeného ve formuláři. Vyplněný a podepsaný formulář se stává Platebním nástrojem Měna Účtu a provádění mezinárodních Platebních příkazů Účty mohou být otevírány v měnách, které určí Pobočka ING. Zůstatek Účtu je veden v měně určené Smlouvou. Pokud jde o Účty vedené v jiné měně než v eurech, amerických dolarech, britských librách, švýcarských francích nebo zákonné měně jurisdikce, kde je Účet veden, mohou pro ně platit další podmínky Platební příkazy mohou být prováděny v měnách, které stanoví a odsouhlasí Pobočka ING. ING může odmítnout Platební příkazy v jiných měnách Pokud Zákazník odešle nebo přijme částky v měně, která není měnou Účtu, ING zatíží Účet odpovídající hodnotou těchto částek v měně Účtu a/nebo na Účet této částce odpovídající hodnotu připíše. ING určí odpovídající hodnotu na základě směnného kursu stanoveného ING ING může kdykoli měnit směnné kursy s okamžitou účinnosti a bez přechozího oznámení. Směnné kursy jsou určovány bankou ING denně nebo častěji. Informace týkající se příslušného kursu lze nalézt v Přehledu poplatků a/nebo na Webové stránce Pobočky ING ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, kterou Zákazník utrpí v důsledku neprovedení nebo chybného provedení Platebního příkazu, pokud je toto zapříčiněno (přijetím nebo upravením) jakéhokoli zákona, příkazu, předpisu, nařízení, nebo zásahem správního orgánu a/nebo zásahem nebo úkonem nebo opomenutím příkazu Podmínky pro platební služby ING leden

11 vlády, centrální banky nebo jiného orgánu majícího takovou pravomoc. Mimoto nenese ING odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, kterou Zákazník utrpí v důsledku konfiskace, znárodnění, rekvizice, zabavení, obstavení, deprivace Účtu nebo Zůstatku na něm ze strany vlády, centrální banky nebo jakéhokoli jiného orgánu majícího takovou pravomoc ve státě příslušné měny, nebo kde je takový Účet veden Za účelem držení Zůstatku a provádění Platebních transakcí v měně Účtu, lišící se od zákonné měny jurisdikce, kde je Účet veden, bude ING vést korespondenční účet u PPS ve státě dané měny. ING může ukončit Smlouvu a/nebo Platební službu vázanou k Účtu s okamžitou účinností, pokud vyprší Smlouva mezi ING a PPS týkající se korespondenčního účtu a/nebo dojde k jejímu ukončení z jakéhokoli důvodu Platby prováděné třetími stranami Zákazník nemůže zabránit připisování plateb na svůj Účet. 4. Platební nástroje 4.1. Užití Platebního nástroje Tyto Podmínky a ostatní Dokumenty o platebních službách platné pro Platební nástroj stanovují, který soubor zařízení nebo které osobní zařízení a/nebo který soubor postupů tvoří Platební nástroj Zákazník je povinen používat Platební nástroj v souladu s Dokumenty o platebních službách a pokyny nebo informacemi o způsobu užití Platebního nástroje, poskytnutými mu ING a Poskytovatelem kanálu. Jeho (osobní) přístupové a podpisové prostředky a/nebo bezpečnostní prvky Kanálu ING jsou Platebním nástrojem Zákazník je povinen využívat pro příslušnou Platební službu příslušný Platební nástroj poskytnutý ING, nebo Poskytovatelem kanálu. ING může po Zákazníkovi požadovat, aby užil jiný Platebního nástroj Platební nástroj je striktně osobní a nepřenositelný a nesmí být měněn, kopírován ani napodobován Při obdržení Platebního nástroje Zákazník přijme veškerá opatření požadovaná ING a Poskytovatelem kanálu, k udržení Platebního nástroje a jeho osobních bezpečnostních prvků na bezpečném místě. Zákazník mimoto přijme jakékoli opatření, které lze přiměřenou měrou očekávat, aby zajistil bezpečnost osobních bezpečnostních prvků, a bude tyto prvky včetně Elektronického podpisu, uživatelského jména a hesla držet v tajnosti před ostatními. Zákazník uchovává Platební nástroj na místě, ke kterému nemají třetí strany přístup. Užití osobních bezpečnostních prvků a/nebo Platebního nástroje třetí stranou tvoří, není-li prokázán opak, důkaz o tom, že Zákazník neudržoval nebo neuchovával takové předměty na bezpečném místě a zabezpečené, a že tyto byly přístupné třetím stranám. Zákazník zajistí, aby Uživatelé byli vázáni všemi povinnosti tohoto článku 4.1 a dodržovali je Zákazník bere v úvahu informace poskytované ING v souvislosti se zabezpečeným používáním Platebního nástroje a opatřeními, která musí Zákazník přijmout, aby zabránil podvodu nebo jinému zneužití takového Platebního nástroje, bude jednat a zajistí, aby Uživatelé jednali v souladu s těmito informacemi. ING může měnit tyto poskytované informace a v naléhavých případech může ING uplatnit zmíněné změny s okamžitým účinkem. V tomto smyslu ING informuje Zákazníka Zákazník je povinen jednat následujícím způsobem a zajistit, aby i Uživatel takto jednal: bez zbytečného prodlení upozorní Pobočku ING, jakmile se dozví o (i) jakékoli ztrátě, krádeži, zpronevěře nebo neoprávněném užití Platebního nástroje, osobního bezpečnostního prvku Platebního nástroje nebo jakéhokoli přístupového prostředku ke Kanálu ING, nebo (ii) technickém nebo jakémkoli jiném selhání, jež by mohlo ohrozit bezpečnost Platebního nástroje, osobního bezpečnostního prvku Platebního nástroje nebo jakéhokoli přístupového prostředku ke Kanálu ING. Způsob oznamování a kontaktní údaje Pobočky ING lze nalézt v Přehledu poplatků, nebo Produktových podmínkách. Neupozornění ING bez zbytečného prodlení průtahů představuje hrubou nedbalost na straně Zákazníka; neprodleně poslat ING písemné potvrzení případného telefonického upozornění, přičemž toto písemné potvrzení musí obsahovat datum, čas a případné další příslušné informace o takovém upozornění; a bezodkladně nahlásit policii a jiným příslušným orgánům příslušnou událost, jak je na ni odkazováno výše pod bodem (i) Po obdržení upozornění dle článku přijme ING příslušná opatření pro zabránění případného (dalšího) zneužívání Platebního nástroje nebo Kanálu ING. Na žádost Zákazníka mu poskytne ING možnost, aby prokázal, že takové upozornění učinil do 18 měsíců po upozornění dle článku Limity Platebního nástroje Kromě Disponibilního zůstatku a možných limitů pro Uživatele (skupinu Uživatelů) mohou platit limity pro určité Platební nástroje. Tyto limity mohou sestávat z minimálních a/nebo maximálních částek, pro které mohou být Platební transakce provedeny daným Platebním nástrojem. ING může tyto limity měnit a v naléhavých případech může ING uplatnit takové změny s okamžitou účinností. V tomto smyslu ING informuje Zákazníka ING může Platebnímu nástroji určit dobu platnosti a ING má právo kdykoli takovou dobu platnosti zkrátit nebo prodloužit Zablokování ING je oprávněna zablokovat Platební nástroj, Účet, Disponibilní zůstatek nebo přístup ke Kanálu ING, a to z důvodů souvisejících se (i) zabezpečením, nebo Podmínky pro platební služby ING leden

12 (ii) podezřením na nepatřičný, neoprávněný nebo podvodný přístup nebo užití zmíněného Zákazník může požádat ING o zablokování Účtu nebo svého a/nebo Uživatelova Platebního nástroje nebo přístupu ke Kanálu ING a Uživatel může požádat o zablokování svého Platebního nástroje nebo přístupu ke Kanálu ING. Zákazník a Uživatel jsou povinni požádat ING o zablokování Účtu, Platebního nástroje nebo přístupu ke Kanálu ING v případě výskytu jakékoli události uvedené v článcích a Bez ohledu na žádost o zablokování může ING pokračovat v provádění nebo postupování Platebních příkazů nebo jakýchkoli dalších pokynů, které byly podány ING tímto Zákazníkem nebo Uživatelem dříve nebo krátce po obdržení takovéto žádost o zablokování, nemůže-li ING s vynaložením přiměřeného úsilí zabránit jejich provádění nebo postupování Aniž by byl dotčen článek 4.3.2, Zákazník okamžitě ukončí nebo zablokuje přístup příslušné osoby k Účtu, Platebnímu nástroji nebo Kanálu a znemožní jí tyto prostředky používat, jakmile se dozví o jakémkoli nepatřičném, neoprávněném nebo podvodném přístupu Uživatele nebo třetí strany k Účtu, Platebnímu nástroji nebo Kanálu nebo takovém používání těchto prostředků Uživatelem nebo třetí stranou a neprodleně o tomto informuje ING. ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, kterou Zákazník utrpí. Zákazník odškodní ING za jakoukoli ztrátu a/nebo škodu utrpěnou v důsledku Zákazníkova nedodržení tohoto článku ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, kterou v důsledku zablokování Zákazník nebo třetí strana utrpí V případě zablokování ze strany ING, informuje ING o takovém zablokování Zákazníka, pokud možno ještě před provedením takového zablokování s uvedením důvodů zablokování, pokud by takové sdělení neohrozilo objektivně odůvodněné bezpečnostní zásady, nebo nebylo znemožněno nebo zakázáno příslušnými zákony nebo předpisy ING odblokuje Účet, Kanál ING nebo Platební nástroj, nebo jej později vymění za nový Platební nástroj, jakmile důvody pro zablokování pominou. 5. Inkaso 5.1. SEPA Core inkaso a SEPA B2B inkaso Účet Zákazníka může být zatížen na základě SEPA Core inkasa nebo SEPA B2B inkasa podle údajů uvedených v Zákazníkově mandátu k takovému Inkasu O Zákazníkovi se má za to, že schválil Inkaso vydáním svého mandátu k Inkasu Příjemci. Mandáty mohou být odvolány pouze u Příjemce Zákazník musí předložit Pobočce ING, která Účet vede, kopii mandátu pro SEPA B2B inkaso nebo informace týkající se takového mandátu, a to způsobem, jakým Pobočka ING toto předložení požaduje. Zákazník dále musí předložit přesné pokyny týkající se takového mandátu a jeho případného odvolání nebo úpravy. Takovéto informace musí být předloženy vždy co nejdříve a nejpozději v Pracovní den předcházející dni, na který je provedení (příštího) Inkasa dle mandátu plánováno Vrácení Inkasa ING vrátí Inkaso na žádost Zákazníka, pokud je žádost předána v souladu s článkem 5.2.3, a to bez ohledu na důvody takové žádosti. Vrácení Inkasa typu SEPA B2B na žádost Zákazníka není možné ING má právo ze své vlastní iniciativy zrušit Inkaso, včetně SEPA B2B inkasa Zákazník je povinen požádat Pobočku ING, která vede jeho Účet o vrácení Inkasa způsobem stanoveným ING, a to do 8 týdnů ode dne, kdy byly příslušné prostředky odepsány z Účtu ING připíše celkovou částku Inkasa na Účet Zákazníka nejpozději deset Pracovních dnů po přijetí včasně a řádné předložené žádosti o vrácení takového Inkasa V případě vrácení nebo zrušení Inkasa nebude vyplacena žádná náhrada výloh nebo úroků, které byly účtovány Zákazníkovi. Nebude dále ani vyplacen kreditní úrok za částku vrácenou nebo částku odpovídající hodnotě zrušeného Inkasa Nepovolené Inkaso V případě uplynutí lhůty, ve které měla být předána žádost o vrácení Inkasa dle článku 5.2 a Zákazník tvrdí, že se jednalo o nepovolené Inkaso, uplatní se postup uvedený v článku Avšak Zákazník nemůže nárokovat u Pobočky ING, že SEPA B2B inkaso bylo nepovolené, pokud opomněl informovat Pobočku ING o přesných údajích vztahujících se k příslušnému mandátu nebo jeho případnému odvolání nebo včasné úpravě řádným způsobem v souladu s článkem Zablokování Inkasa Zákazníkem Na žádost ING uplatní, nebo odstraní z Účtu selektivní nebo obecné zablokování Inkasa. V důsledku selektivního zablokování se neprovede žádné Inkaso ve prospěch Jedinečného identifikačního kódu, identifikačního čísla Příjemce, identifikačního čísla mandátu ani ve prospěch účtů vedených PPS v určitém státě. V důsledku obecného zablokování se neprovede žádné Inkaso Zákazník je povinen předložit žádost o uplatnění nebo odvolání selektivního nebo obecného zablokování Inkasa způsobem stanoveným Pobočkou ING. Zablokování Inkasa nabude účinnosti nejpozději následující Pracovní den po přijetí takové žádosti za předpokladu, že bude přijata před Časovým limitem Zablokování Inkasa ze strany ING ING má právo dle svého uvážení uplatnit selektivní nebo obecné zablokování Inkasa Účtu. ING o tom co nejdříve uvědomí Zákazníka a uvede důvody takového zablokování a v případě nutnosti i opatření, které by měl Zákazník přijmout, aby zablokování zrušil, pokud by takové sdělení Podmínky pro platební služby ING leden

13 neohrozilo objektivně odůvodněné bezpečnostních zásady, nebo nebylo znemožněno nebo zakázáno příslušnými zákony nebo předpisy. 6. Šeky 6.1. Dohodou-li se strany, poskytne Pobočka ING Zákazníkovi šeky, aby tak Zákazníkovi umožnila iniciovat Platební transakce Šekem v rámci omezení stanovených příslušnými zákony a předpisy, těmito Podmínkami a jakýmkoli jiným příslušným Dokumentem o platebních službách Má se za to, že Zákazník souhlasil s Platební transakcí na základě Šeku tím, že Šek vyplnil a podepsal a poskytl jej Příjemci. ÚčetZákazníka bude zatížen na základě takového Šeku předloženého Příjmcem nebo jménem Příjemce ING k proplacení s podmínkou dodržení těchto Podmínek a jakýchkoli omezení týkajících se provádění Platebních příkazů a Platebních transakcí Vyplněný a podepsaný Šek je Platebním nástrojem. Vedle ustanovení týkajících se Platebních nástrojů platí pro používání Šeků následující: Zákazník smí používat pouze Šeky vydané a schválené ING; Zákazník nesmí uvádět na Šeku datum v budoucnosti; ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou Zákazník utrpí v důsledku proplacení Šeku ING před dnem na něm uvedeným nebo v důsledku zfalšování, padělání, nebo podvodného použití Šeků; v souladu s článkem uvědomí Zákazník bez zbytečného prodlení Pobočku ING, jakmile se dozví o jakékoli ztrátě, krádeži, zpronevěře nebo neoprávněném použití Šeku; Zákazník může odvolat nebo pozastavit proplacení Šeku v souladu s omezeními příslušných zákonů a předpisů a s podmínkou jejich dodržení, před jeho předložením Příjemcem nebo jménem Příjemce ING k proplacení. ING má právo uplatnit poplatek za odvolání nebo pozastavení Šeku tak, jak je stanoven v Přehledu poplatků; a Zákazník musí při zavření Účtu (ukončení Platební služby k němu vázané) vrátit ING všechny nepoužité Šeky Použití nebo příjem Šeků může být předmětem dalších podmínek. 7. Hotovostní vklady a výběry 7.1. Hotovostní vklady Pokud Pobočka ING nabízí službu hotovostních vkladů, může Zákazník v úředních hodinách Pracovního dne provádět hotovostní vklady na Účet v měně Účtu na přepážce Pobočky ING, prostřednictvím vkladového automatu v prostorách Pobočky ING, je-li tam takový automat k dispozici, nebo jakýmkoli jiným způsobem stanoveným Pobočkou ING za předpokladu, že měnou vkladu je zákonná měna jurisdikce Pobočky ING. Zákazník může provést vklad v jiné měně, pokud je mu tak schváleno Pobočkou ING Pokud Zákazník vkládá hotovost v souladu s článkem 7.1.1, dává tím Zákazník ING svůj souhlas s provedením Platebního příkazu podepsáním příslušného formuláře, vložením Elektronického podpisu nebo jakýmkoli jiným způsobem požadovaným ING. Zákazník nesmí posléze Platební příkaz odvolat ING může ukládat omezení týkající se minimálního a/nebo maximálního počtu mincí a počtu bankovek, které lze vložit do vkladového automatu. Pokud si přeje Zákazník uložit mince na přepážce Pobočky ING nebo jiným přijatelným způsobem, mohou platit další požadavky/omezení Hotovost, kterou Zákazník vkládá, je spočítána a její pravost může být ověřena. ING je povinna zabavit padělané mince a bankovky a tyto nepřipsat na Účet a zároveň neposkytnout žádnou náhradu za zabavené mince a bankovky Zákazník obdrží stvrzenku stanovující vkládanou částku. Stvrzenka o transakci z vkladového automatu slouží pouze informačním účelům a Zákazník z ní nesmí vyvozovat žádná práva. Bez ohledu na články 10.2 a 10.3, pokud je uváděná částka nesprávná, musí Zákazník tuto skutečnost okamžitě nahlásit u přepážky Pobočky ING Hotovostní vklady v měně Účtu provedené v Pracovní dny budou připsány na Účet nejpozději následující Pracovní den, po němž bude částka Zákazníkovi k dispozici Výběry hotovosti Pokud Pobočka ING nabízí službu hotovostních výběrů bankovek a/nebo mincí, může Zákazník vybrat z Účtu částku v měně Účtu, a to na přepážce v úředních hodinách Pracovního dne za předpokladu, že vybíraná částka je v zákonné měně jurisdikce Pobočky ING. Zákazník může provést výběr v jiné měně, pokud je mu tak schváleno Pobočkou ING. Vybrané částky budou odepsány z Účtu téhož dne Pokud Zákazník vybírá hotovost ať už v bankovkách nebo mincích, dává tím Zákazník ING svůj souhlas s provedením Platebního příkazu podepsáním příslušného formuláře a/nebo vložením Elektronického podpisu. Zákazník nesmí posléze Platební příkaz odvolat V případě výběrů převyšujících určitou částku na přepážce Pobočky ING v bankovkách určitých nominálních hodnot nebo mincí ve velkém množství může ING požadovat po Zákazníkovi, aby upozornil ING alespoň tři Pracovní dny předem. ING může uplatnit i další omezení týkající se výběrů hotovosti. Podmínky pro platební služby ING leden

14 8. Kanály 8.1. Všeobecná ustanovení Dohodnou-li se strany, umožní ING Zákazníkovi používat Kanál ING k předkládání Platebních příkazů a přijímání informací o účtu od ING nebo jiného PPS. Tyto služby jsou k dispozici pouze ve vztahu k Účtům připojeným ke Kanálu ING Dohodnou-li se strany, umožní ING Zákazníkovi používat Kanál třetí strany k předkládání Platebních příkazů vztahujících se k Účtu vedenému ING a/nebo k poskytování informací prostřednictvím Kanálu třetí strany Služby uvedené v tomto článku 8.1 jsou k dispozici pouze v případě platnosti a účinnosti dohody mezi ING a PPS o postupování, přijímání a provádění Platebních příkazů a poskytování informací Kanály ING a jiných PPS Tento článek 8.2 platí pouze v případě používání Kanálu ING Zákazníkem k podávání Platebních příkazů nebo přijímání informací vztahujících se k Účtu vedenému jiným PPS ING postoupí Platební příkazy jinému PPS a/nebo poskytne informace od jiného PPS za předpokladu, že: používání Kanálu ING pro tyto služby bylo dohodnuto; Platební příkaz je podán v souladu s požadavky a pokyny ING a/nebo příslušného Poskytovatele kanálu; Majitel účtu zmocnil Zákazníka k připojení Účtu(ů) Majitele účtu vedeného(ých) jiným PPS ke Kanálu ING, k nakládání s tímto (těmito) Účtem(y), postupování Platebních příkazů a/nebo přijímání informací vztahujících se k tomuto (těmto) Účtu(ům); a Majitel Účtu zmocnil jiného PPS, který Účet vede, k provádění Platebních příkazů postoupených mu ING a k odesílání informací vztahujících se k Účtu ING. Zákazník tímto výslovně uznává a souhlasí s tím, že se ING může spoléhat na to, že všechna zmocnění tak, jak stanovena v tomto článku, jsou platná a účinná, pokud ING neobdrží oznámení o opaku Zákazník zmocňuje ING a Poskytovatele kanálu, pokud je používán, k postoupení Platebního příkazu vložením svého Elektronického podpisu nebo jiného dohodnutého autorizačního prostředku a jeho předložením nebo jiným způsobem dokončení iniciace Platebního příkazu Nestanoví-li Dokumenty o platebních službách jinak, postoupí ING Platební příkaz jinému PPS, jakmile jej přijme. V případě, že Platební příkaz není přijat v Pracovní den nebo je přijat po příslušném Časovém limitu, má se za to, že Platební příkaz byl přijat následující Pracovní den ING nese odpovědnost pouze za postoupení Platebního příkazu jinému PPS. ING nenese oodpovědnost za shodu postoupeného Platebního příkazu s formáty stanovenými jiným PPS. Provedení postoupeného Platebního příkazu se řídí podmínkami tohoto jiného PPS a ING nenese odpovědnost za provedení těchto příkazů ani za úkony takového PPS Nestanoví-li Dokumenty o platebních službách jinak, Platební příkaz (jenž má být) postoupený stranou ING, nesmí být u ING odvolán. Odvolání Platebního příkazu je možné pouze přímo u jiného PPS odpovědného za provedení Platebního příkazu a je předmětem jeho podmínek Požadavky na systém a zabezpečení Zákazník bude postupovat v souladu a jednat na základě nejnovějších pokynů a požadavků na systém, software, a na základě a v souladu s ostatními požadavky na implementování a používání Kanálu ING a přístup k němu, a to tak, jak stanoví ING a Poskytovatel kanálu. ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, které Zákazník utrpí v důsledku (i) změn softwaru nebo zařízení dodaného ING, Poskytovatelem kanálu nebo třetí stranou, (ii) nesprávného fungování zařízení nebo softwaru náležejícího Zákazníkovi, Uživateli nebo Majiteli účtu, (iii) opomenutí jednat na základě pokynů ING nebo Poskytovatele kanálu, nebo (iv) opomenutí postupovat v souladu s podmínkami pro implementaci, používání Kanálu ING a přístup k němu Zákazník bude muset mít software pro připojení ke Kanálu ING a komunikaci s ním, přístup na internet, přístup k elektronické komunikační síti, vysílací síti nebo jakýmkoli jiným prostředkům pro předávání a/nebo přijímání dat. ING není v tomto směru stranou jakékoli dohody mezi Zákazníkem a jeho poskytovatelem. Veškeré náklady na přístup ke službám nabízeným těmito poskytovateli a jejich používání včetně služeb Poskytovatele kanálů nese Zákazník a ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, kterou Zákazník utrpí v souvislosti se službami nabízenými těmito poskytovateli Zákazník je povinen zajistit používání aktuálního antivirového softwaru, antispyware softwaru, firewall softwaru nebo jakýchkoli dalších příslušných zabezpečovacích prvků, které zajistí zabezpečení Kanálu ING (přístupu k němu) a dalších Platebních služeb. Pokud Zákazník odhalí Virus, spyware nebo neoprávněný přístup k Platební službě nebo má podezření na jejich výskyt, informuje o tomto Zákazník neprodleně ING a okamžitě přijme všechna nezbytná opatření, aby zabránil jakékoli ztrátě a/nebo škodě. ING si vyhrazuje právo zablokovat po obdržení takového hlášení přístup k Platební službě. V případě zablokování ze strany ING informuje ING o takovém zablokování Zákazníka, pokud možno ještě před provedením takového zablokování s uvedením důvodů zablokování, pokud by takové sdělení neohrozilo objektivně odůvodněné bezpečnostní zásady, nebo nebylo znemožněno nebo zakázáno příslušnými zákony nebo předpisy Zákazník zajistí dodržování řádných postupů odhlášení při každém ponechání nebo zanechání Podmínky pro platební služby ING leden

15 Kanálu, počítače nebo jiného příslušného zařízení bez dozoru. Zákazník dále přijme všechna přiměřená opatření, jimiž zabrání neoprávněnému použití Platební služby, jeho pracovních stanic nebo IT systémů, ze kterých je možný přístup k Platební službě Ustanovení specifická pro Kanál ING Online Regional Site Tento článek platí pouze pro ING Online Regional Site. Zákazník může používat ING Online Regional Site, pokud se tak dohodne s ING Bank N.V Kromě služeb uvedených v článcích 8.1 a 8.2 bude ING poskytovat Zákazníkovi prostřednictvím ING Online Regional Site přístup k příslušným Kanálům ING Online Local Site ING Online Regional Site se poskytuje jako doplňková služba k ING Online Local Site. Podmínkou používání ING Online Regional Site je, aby v každém okamžiku byly platné a účinné a implementované alespoň dvě dohody o ING Online Local Site. V případě sporu mezi těmito Podmínkami a dohodou o ING Online Local Site bez ohledu na článek budou rozhodné tyto Podmínky, pokud ING poskytuje služby ING Online Regional Site Pro přístup k a používání ING Online Regional Site jsou Zákazníci povinni použít Elektronický podpis, PKI poskytnutou ING, nebo jiné přístupové a uživatelské prostředky tak, jak je stanoveno v Dokumentech o platebních službách nebo sděleno ING. Zákazník a každý Uživatel jsou povinni přijmout příslušné podmínky PKI, aby mohli používat PKI poskytnutou ING Pouze osoby s přístupem k ING Online Local Site mohou být oprávněny jako Uživatelé ING Online Regional Site, pokud nebude Uživatel oprávněn k přístupu k Účtům, k nimiž nemá přístup přes ING Online Local Site.. Uživatelé, kteří mají přístup k ING Online Local Site prostřednictvím ING Online Regional Site, nebudou nadále schopni přímo přistupovat k ING Online Local Site Ukončení ING Online Regional Site neovlivní dohody o ING Online Local Site. Za účelem opětného získání přístupu k ING Online Local Site je Zákazník povinen vyžádat si nové zabezpečovací zařízení, která k němu přístup umožňují Používání ING Online Regional Site a ustanovení týkající se téhož v těchto Podmínkách se řídí výhradně nizozemským právem InsideBusiness Payments Tento článek platí pouze pro InsideBusiness Payments. Zákazník může používat InsideBusiness Payments, pokud se tak dohodne s ING Bank N.V Kromě služeb uvedených v článcích 8.1 a 8.2 bude ING poskytovat Zákazníkovi, bude-li tak dohodnuto, možnost schválit nebo odmítnout v InsideBusiness Payments Dávku platebních příkazů vztahujících se k Účtům v Nizozemsku, která je iniciována prostřednictvím ING FTP Service. Další omezení týkající se této služby a vhodných Platebních příkazů mohou být uplatněna Pro přístup k a používání InsideBusiness Payments jsou Zákazníci povinni použít Elektronický podpis, PKI poskytnutou ING, nebo jiné přístupové a uživatelské prostředky tak, jak je stanoveno v Dokumentech o platebních službách, nebo sděleno ING. Zákazník a každý Uživatel jsou povinni přijmout příslušné podmínky PKI, aby mohli používat PKI poskytnutou ING Dávky Platebních příkazů, které se iniciují prostřednictvím ING FTP Service a předávají ke schválení do InsideBusiness Payments, se zpracovávají stejným způsobem jako Dávky platebních příkazů, které se iniciují prostřednictvím InsideBusiness Payments. Schválení se provádí dle úrovně Dávky platebního příkazu. Informace týkající se Platebních příkazů, které se iniciují prostřednictvím ING FTP Service a předávají ke schválení do InsideBusiness Payments, jsou dostupné pouze na úrovni Dávky platebních příkazů a ne na úrovni jednotlivých Platebních příkazů Oproti článku ING postoupí Platební příkaz jinému PPS odpovědnému za jeho provedení, a to v Pracovní den stanovený Zákazníkem a/nebo Uživatelem pro jeho provedení Platební příkaz k provedení v určitý den nebo na konci určitého období lze v rámci InsideBusiness Payments odvolat až do konce Pracovního dne předcházejícího dni jeho postoupení jinému PPS Používání InsideBusiness Payments a ustanovení týkající se téhož v těchto Podmínkách se řídí výhradně nizozemským právem Tento článek platí pouze pro Zákazník může používat pokud se tak dohodne s ING Belgium SA/NV Kromě služeb uvedených v článcích 8.1 a 8.2 bude ING poskytovat Zákazníkovi možnost získávat informace a/nebo uzavírat dohody týkající se bankovních produktů a služeb od ING. Kromě těchto Podmínek mohou být pro takovéto bankovní produkty a/nebo služby uplatněny další podmínky Podmínkou používání je platná a účinná a implemtovaná dohoda mezi Zákazníkem a Isabel SA/NV, společností založenou dle belgického práva, o dodávce služeb Pro přístup k a používání jsou Zákazníci povinni použít přístupových a podpisových prostředků poskytnutých Isabel SA/NV ING nenese odpovědnost za následky krádeže, ztráty, zpronevěry nebo neoprávněného použití přístupových a podpisových prostředků poskytnutých Isabel SA/NV. Veškerá odpovědnost se v tomto směru bude řídit dohodou mezi Zákazníkem a Isabel SA/NV. Aniž je dotčen článek 4.1.7, Zákazník bez zbytečného prodlení Podmínky pro platební služby ING leden

16 vyrozumí Isabel NV/SA, a zajistí její vyrozumění, jakmile se dozví o jakékoli krádeži, ztrátě, zpronevěře nebo neoprávněném použití přístupových a podpisových prostředků poskytnutých mu touto stranou ING nenese odpovědnost za nepostoupení nebo nesprávné postoupení nebo provedení Platebního příkazu, které lze připsat (ne)činnosti Isabel SA/NV Používání a ustanovení týkající se téhož v těchto Podmínkách se řídí výhradně belgickými zákony ING Service for SWIFTNet Tento článek platí pouze pro ING Service for SWIFTNet. Zákazník může používat ING Services for SWIFTNet, pokud se tak dohodne s ING Belgium SA/NV Podmínkou používání ING Service for SWIFTNet, je platná a účinná a implementovaná dohoda mezi Zákazníkem a S.W.I.F.T. SCRL, společností založenou dle belgického práva, o dodávce služeb nabízených S.W.I.F.T. SCRL známých jako SWIFTNet Pro přístup k a používání ING Service for SWIFTNet jsou Zákazníci povinni použít přístupvých a podpisových prostředků poskytnutých S.W.I.F.T. SCRL nebo jiných prostředků přístupu a použití tak, jak je stanoveno v Dokumentech o platebních službách nebo sděleno ING nebo S.W.I.F.T. SCRL Zákazník tímto výslovně uznává a souhlasí s tím, že jednotliví Uživatelé nemohou být identifikováni v ING Service for SWIFTNet a že ING není schopna kontrolovat, zda Platební příkaz je, nebo není iniciován oprávněným Uživatelem. V důsledku toho se má u všech Platebních příkazů přijatých prostřednictvím ING Service for SWIFTNet za to, že byly podány oprávněnými Uživateli a Zákazník výslovně souhlasí s tím, že ING nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z Platebních příkazů podaných neoprávněnými osobami. Každý Uživatel bude považován za oprávněného podávat Platební příkazy samostatně a na neomezenou částku a bez ohledu na článek se jakýkoli limit uvedený v plné moci opravňující Uživatele nebude vztahovat na ING Service for SWIFTNet Zákazník je povinen identifikovat a sledovat, který Platební příkaz je iniciován kterým Uživatelem a zavést nezbytná bezpečnostní opatření, jež znemožní neoprávněné osobě iniciovat Platební příkazy. Zákazník se zavazuje po dobu minimálně sedmi let bezpečně ukládat všechna data týkající se přístupu každého Uživatele k ING Service for SWIFTNet a jeho používání každým Uživatelem, zvláště data týkající se Platebních příkazů iniciovaných jakýmkoli Uživatelem. Na žádost ING poskytne Zákazník všechna taková data ve formátu dostupném pro ING ING nenese odpovědnost za následky krádeže, ztráty, zpronevěry nebo neoprávněného použití přístupových a podpisových prostředků poskytnutých S.W.I.F.T. SCRL nebo třetí stranou. Veškerá odpovědnost se v tomto směru bude řídit dohodou mezi Zákazníkem a S.W.I.F.T. SCRL nebo příslušnou třetí stranou. Aniž je dotčen článek 4.1.7, Zákazník bez zbytečných prodlení vyrozumí S.W.I.F.T. SCRL nebo příslušnou třetí stranu, a zajistí její vyrozumění, jakmile se dozví o jakékoli krádeži, ztrátě, zpronevěře nebo neoprávněném použití přístupových a podpisových prostředků poskytnutých mu takovou stranou ING nenese odpovědnost za nepostoupení nebo nesprávné postoupení nebo provedení Platebního příkazu, které lze připsat (ne)činnosti S.W.I.F.T. SCRL Používání ING Services for SWIFTNet a ustanovení týkající se téhož v těchto Podmínkách se řídí výhradně belgickým právem ING FTP Service Tento článek platí pouze pro ING FTP Service. Zákazník může používat ING FTP Service, pokud se tak dohodne s ING Bank N.V Pro přístup k a použivání ING FTP Service je Zákazník povinen použít PKI poskytnutou ING nebo třetí stranou. Zákazník a Uživatel jsou povinni přijmout příslušné podmínky PKI, aby mohli používat PKI poskytnutou ING. ING není stranou dohody mezi Majitelem Účtu a poskytovatelem PKI třetí strany a veškeré náklady s ní související nese Zákazník. ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, ať už jakékoli podstaty, kterou Zákazník utrpí v souvislosti se službami nabízenými takovou třetí stranou Dávky platebních příkazů, vztahující se k Účtu v Nizozemsku, iniciované prostřednictvím ING FTP Service mohou být schváleny, dohodnou-li se strany, prostřednictvím InsideBusiness Payments. Další omezení týkající se této služby a vhodných Platebních příkazů mohou být uplatněna Používání ING FTP Service a ustanovení týkající se téhož v těchto Podmínkách se řídí výhradně nizozemským právem. 9. Náklady a úroky 9.1. Poplatky a výdaje Poplatky, které je Zákazník povinen hradit Pobočce ING za Platební služby a případné další služby poskytnuté Pobočkou ING, jsou, není-li písemně dohodnuto jinak, uvedeny v Přehledu poplatků. Změny poplatků ING lze provádět s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění. Zákazník je dále povinen uhradit Pobočce ING poplatky třetích stran a náklady spojené s Platebními službami účtovanými Pobočce ING Zákazník je povinen držet Disponibilní zůstatek na Účtu, který je dostatečný ke splnění finančních závazků vůči Pobočce ING v době, kdy se tyto závazky stanou dlužnými a splatnými Bez ohledu na Disponibilní zůstatek příslušného Účtu a na to, zda tím vznikne nepovolený Debetní Podmínky pro platební služby ING leden

17 zůstatek, je ING oprávněna zatížit takový Účet následujícím: Poplatky za Platební služby a poskytování informací o Platebních službách; Platebními transakcemi; úrokem; poplatky a náklady třetích stran v souladu s článkem 9.1.1; a jakýmkoli dalším finančním závazkem jakéhokoli jména nebo podoby vůči ING. Účet, který dal vzniknout příslušným Poplatkům, úroku, nákladům nebo finančním závazkům nebo jehož prostřednictvím byla provedena Platební transakce, jež dala vzniknout takovým Poplatkům, úroku, nákladům nebo finančnímu závazku, bude zatížen vždy, aniž by bylo dotčeno právo ING zatížit dle vlastního uvážení jiný Účet Zákazníka Zákazník může kontrolovat odepsané částky na Výpisu a/nebo prostřednictvím svého Kanálu Všechny platby splatné ING na základě Dokumentů o platebních službách budou vypočteny a provedeny bez započtení, srážek nebo protipohledávek Pokud není výslovně stanoveno jinak, všechny částky splatné ING stanovené nebo uvedené v Dokumentu o platebních službách jsou bez daně z přidané hodnoty. Je-li daň z přidané hodnoty zúčtovatelná, uhradí Zákazník ING (mimo uvedené částky a současně s ní) také částku rovnající se výši takové daně Kreditní úrok ING a Zákazník se mohou dohodnout na tom, že kreditní úrok bude Zákazníkovi vyplácen za jakýkoli Kreditní zůstatek. Kreditní úrokovou sazbu stanovuje ING a informace týkající se platné sazby lze nalézt v Přehledu poplatků a/nebo na Webové stránce Pobočky ING. Změny kreditních úrokových sazeb může ING uplatnit okamžitě a bez předchozího upozornění Debetní úrok a nepovolený Debetní zůstatek Zákazník je povinen platit debetní úrok z Debetního zůstatku. Debetní úrokovou sazbu stanovuje ING a informace týkající se platné sazby lze nalézt v Přehledu poplatků a/nebo na Webové stránce Pobočky ING. Změny debetních úrokových sazeb může ING uplatnit okamžitě a bez předchozího upozornění Debetní zůstatek převyšující sjednaný úvěrový limit představuje nepovolený Debetní zůstatek. Nepovolený debetní zůstatek je okamžitě dlužný a splatný, aniž by bylo nutné na něj předem písemně upozorňovat. Dokud není nepovelený Debetní zůstatek splacen, je úročen úrokovou sazbou z prodlení. Existence nepovoleného Debetního zůstatku, ač krátkodobá, neznamená, že Zákazník má jakékoli právo na úvěrový limit Zásady poplatkování za mezinárodní Platební transakce Lze rozlišit tři typy zásad poplatkování týkajících se nákladů na provedení mezinárodních Platebních transakcí: Sdílené náklady (SHA): Zákazník hradí náklady ING a Příjemce ostatní náklady; Naše náklady (OUR): Zákazník iniciující Platební příkaz hradí všechny související náklady; Náklady příjemce (BEN): Příjemce hradí veškeré související náklady Pokud ING provádí mezinárodní Platební transakci z Účtu (i) v eurech nebo jiné měně EHP na účet vedený PPS se sídlem ve státě EHP nebo (ii) v eurech na účet vedený PPS se sídlem v SEPA státě, provede ING takovou transakci na základě SHA, i když se Zákazník rozhodl pro OUR nebo BEN Mezinárodní Platební transakce nespadající pod článek 9.4.2, provede ING v souladu s volbou uvedenou v Platebním příkazu, tedy OUR, SHA nebo BEN. V případě nezvolení žádného typu se Platební transakce provede na základě SHA ING vyúčtuje Zákazníkovi náklady na příchozí Platební transakce v souladu s pokyny přijatými s takovou transakcí. ING má právo odečíst výši nákladů od transakční částky, avšak tyto částky stanoví zvlášť. 10. Informace o Platebních transakcích Informace o Účtu ING bude informovat Zákazníka o Platebních transakcích včetně nákladů, poplatků a Zůstatku na jeho Účtu, a pokud je k tomu Zákazník oprávněn, také na Účtu třetí strany vedeném ING, a to ve sjednaných intervalech a sjednaným způsobem. Zákazník si může vybrat z možností, které ING nabízí za ceny stanovené v Přehledu poplatků. Dohodnou-li se strany, bude ING poskytovat takovéto informace prostřednictvím Kanálu třetí strany ING poskytne Zákazníkovi prostředctvím Kanálu ING přístup k přehledům uvádějícím Platební transakce vztahující se k Účtům vedeným jiným PPS za předpokladu, že: používání Kanálu ING pro tyto služby bylo dohodnuto; Majitel Účtu zmocnil jiného PPS k zasílání ING informací vztahujících se k Účtu. Zákazník ručí ING za to, že Majitel Účtu dosáhl takové dohody s jiným PPS; a ING přijala informace vztahující se k Účtům způsobem a v podobě požadované ING Zákazník výslovně uznává a souhlasí s tím, že se ING může spolehnout na informace získané od jiného PPS a že ING nenese odpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost takových informací. Podmínky pro platební služby ING leden

18 10.2. Kontrola informací o Platebních transakcích poskytnutých ING Zákazník je povinen kontrolovat informace týkající se Platebních transakcí vztahujících se k Účtu vedenému ING, které mu byly poskytnuty ING nebo jménem ING, a to ihned po jejich poskytnutí. Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat informace, a to alespoň jednou týdně, pokud jsou mu dostupné prostřednictvím Kanálu. Zákazník je povinen ověřit si, zda ING provedla Platební transakce správně a zda skutečně jednalo o jím povolené Platební transakce, které byly odepsány z Účtu vedeného ING Zpochybnění a schválení Platebních transakcí Tento článek 10.3 platí pouze pro Platební transakce vztahující se k Účtům vedeným ING Pokud Zákazník zpochybní jakékoli informace týkající se Platebních transakcí poskytnutých nebo zpřístupněných mu ING nebo jménem ING, nebo odhalí jakoukoli nesprávně provedenou nebo nepovolenou Platební transakci, je povinen o tom informovat ING bez zbytečného prodlení a nejpozději do dvou měsíců po jejím provedení a přijmout všechna přiměřená opatření, aby zabránil jakékoli ztrátě a/nebo škodě. Dvouměsíční období začíná plynout v Den zaúčtování a v případech, kdy neexistuje Den zaúčtování v den, kdy byly příslušné informace poskytnuty nebo zpřístupněny Po uplynutí dvouměsíčního období uvedeného v článku , se má za to, že Zákazník schválil data a informace poskytnuté nebo zpřístupněné ING nebo jménem ING, jakož i Platební transakce vztahující se k Účtu Pokud se vyskytnou početní chyby v datech a informacích poskytnutých nebo zpřístupněných ING nebo jménem ING, má ING právo tyto početní chyby opravit i po uplynutí dvouměsíčního období Poté, co Zákazník vyrozuměl ING v souladu s článkem , vynaloží ING na žádost Zákazníka přiměřené úsilí na vysledování takové Platební transakce a informování Zákazníka o výsledku. 11. Odpovědnost Omezení odpovědnosti ING Aniž by byla dotčena jakákoli další omezení odpovědnosti stanovená v Dokumentech o platebních službách, nese ING vůči Zákazníkovi odpovědnost pouze za jakékoli přímé ztráty a/nebo škody bez ohledu na to, zda by se odpovědnost ING uplatnila na základě Dokumentů o platebních službách, poskytování Platebních služeb nebo z jiného důvodu. Přímé ztráty a škody zahrnují pouze: náklady na provedení Platební transakce; úrok vyúčtovaný ING nebo který Zákazník neobdrží od ING v důsledku neprovedení, nepovoleného nebo chybného provedení Platebního příkazu; a/nebo jakékoli ztráty spojené se směnným kursem. ING neomezuje svou odpovědnost pouze na přímé ztráty a/nebo škody způsobené hrubou nedbalostí nebo vědomým proviněním ING nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody bez ohledu na to, zda by se odpovědnost ING uplatnila na základě Dokumentů o platebních službách, poskytování Platebních služeb nebo z jiného důvodu. Nepřímé a následné ztráty nebo škody zahrnují zejména poškození pověsti, náklady na obstarání rovnocenné služby nebo produktu, ztrátu zisku, obchodu, obchodní příležitosti, dobrého jména, dat, očekávaných úspor, zákazníků a zakázek, bez ohledu na to, zda takové ztráty nebo škody byly nebo nebyly předvídatelné ING nenese odpovědnost za nepovolené nebo chybně provedené Platební transakce, pokud Zákazník opomněl informovat ING v souladu s článkem Nepovolené Platební transakce Až do okamžiku vyrozumění dle článku nese Zákazník jakékoli ztráty a/nebo škody vzniklé z nepovolených Platebních transakcí, které vzniknou použitím ztraceného nebo ukradeného Platebního nástroje, osobních bezpečnostních prvků Platebního nástroje nebo jiných prostředků pro přístup ke Kanálu ING, nebo zneužitím nebo nepovoleným použitím Platebního nástroje, pokud Zákazník nebo Uživatel opomněli uchovávat osobní bezpečnostní prvky na bezpečném místě Aniž by byly dotčeny články a a/nebo jakékoli další omezení odpovědnosti stanovená v Dokumentech o platebních službách, pokud odpovídá ING za provedení Platební transakce a zjistí, že taková Platební transakce nebyla schválena Zákazníkem, ING neprodleně vrátí Zákazníkovi částku takovéto nepovolené Platební transakce. Pokud to je proveditelné, vrátí ING Účet do takového stavu, v jakém by se nacházel, kdyby k nepovolené Platební transakci nedošlo Zákazník nese veškeré ztráty a/nebo škody související s jakoukoli nepovolenou Platební transakcí, pokud k ní dojde podvodným jednáním nebo nesplněním jedné nebo více povinností z článku 4.1, a to záměrně nebo z hrubé nedbalosti. V takovém případě nese Zákazník odpovědnost za veškeré ztráty, škody, náklady a výdaje, které utrpí ING z uvedených příčin a/nebo ve snaze zabránit dalším ztrátám a/nebo škodám ING nebo třetích stran Pokud ING v souladu s článkem 17.3 prokáže, že Platební transakce byla provedena použitím Platebního nástroje daného k dispozici Zákazníkovi nebo Uživateli, má se za to, že Zákazník schválil a odsouhlasil takovou Platební transakci Zákazník výslovně uznává a souhlasí s tím, že pokud přijme ING Platební příkaz prostřednictvím Kanálu třetí strany, může se spolehnout na to, že byl podán oprávněnými osobami. Zákazník nesmí u ING nárokovat, že Platební transakce na základě takového Platebního příkazu nebyla povolená. Podmínky pro platební služby ING leden

19 11.3. Chybné provedení Platebních transakcí Nedohodnou-li se strany jinak, ING nese odpovědnost vůči Zákazníkovi za správné provedení Platebních příkazů podaných Zákazníkem nebo jeho jménem, pokud je ING odpovědná za provedení takového Platebního příkazu, nebude-li schopná Zákazníkovi, a případně PPS Příjemce, dokázat, že PPS Příjemce přijal částku Platební transakce v nejdelší možné lhůtě pro provedení stanovené dle článku Pokud ING nese odpovědnost za chybné provedení, vrátí Zákazníkovi částku chybně provedené Platební transakce bez zbytečného prodlení a, pokud to je proveditelné, vrátí Účet do takového stavu, v jakém by se nacházel, kdyby k chybnému provedení Platební transakce nedošlo Používání Webové stránky a Kanálu ING ING nezaručuje, že Webová stránka bude kdykoli nepřetržitě dostupná, obsahovat úplné údaje, ani že Webová stránka nebude obsahovat chyby, omyly nebo Viry. Informace na Webové stránce nelze považovat za rady. ING nenese odpovědnost za jakékoli ztráty a/nebo škody vzniklé používáním (nebo nemožností používat) Webovou stránku, včetně ztrát nebo škod způsobených Viry nebo jakoukoli nesprávností nebo neúplností informací ING nezaručuje, že Kanál ING bude kdykoli nepřetržitě dostupný, obsahovat úplné údaje, ani že nebude obsahovat chyby, omyly nebo Viry. ING nenese odpovědnost za jakékoli ztráty a/nebo škody vzniklé používáním (nebo nemožností používat) Kanál ING, včetně ztrát nebo škod způsobených Viry nebo jakoukoli nesprávností nebo neúplností informací. Tento článek se lze odvolat rovněž v případě Platebních příkazů podaných Majitelem účtu prostřednictvím Kanálu jiného Držitele kanálu ING nenese odpovědnost za žádné ztráty a/nebo škody vzniklé používáním elektronických komunikačních prostředků, zejména ztráty nebo škody vzniklé nedoručením nebo opožděným doručením elektronických sdělení, rušením nebo nakládáním s elektronickými sděleními třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronická sdělení a přenosem Virů Webová stránka nebo Kanál ING může nabízet odkazy na externí internetové stránky provozované třetí stranou nebo tyto stránky mohou obsahovat odkaz na Webové stránky nebo Kanál ING. ING nenese odpovědnost za provozování, používání nebo obsah internetových stránek takových třetích stran Odškodnění Zákazník odškodní ING za jakékoli přímé, nepřímé a/nebo následné ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně právních výdajů), které ING utrpí nebo jí vzniknou v souvislosti s: tím, že ING je nebo se stane účastníkem jakéhokoli sporu, soudního nebo mimosoudního řízení nebo jakéhokoli mimosoudního (vypořádacího) řízení mezi Zákazníkem a třetí stranou; inkasováním částek, které Zákazník dluží ING; obstavením a/nebo zabavením Účtu; nároky třetích stran vznesenými proti ING týkajícími se Platebních služeb, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo vědomým proviněním ING; Zákazníkovým nebo Uživatelovým nedodržením jakýchkoli podmínek Dokumentů o platebních službách; podvodem spáchaným Zákazníkem nebo Uživatelem; jakoukoli plnou mocí udělenou Zákazníkem Uživateli nebo třetí stranou Zákazníkovi a/nebo jakýmkoli úkonem provedeným na jejím základě, pokud tato plná moc je neplatná, nezávazná nebo nevymahatelná; a/nebo nepodniknutím všech vyžadovaných kroků ze strany Zákazníka k zajištění platnosti a vymahatelnosti plné moci Vyšší moc ING nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za neplnění jakýchkoli povinností z Dokumentů o platebních službách, pokud takové neplnění vznikne z jakékoli příčiny vymykající se kontrole ING, zejména včetně případů vyšší moci, války nebo teroristických činů, průmyslových sporů, stávky nebo jakékoli poruchy nebo selhání přenosových nebo komunikačních zařízení nebo zúčtovacích a vypořádávajících organizací, výpadků elektřiny, nařízení, zákonů nebo předpisů národních, zahraničních nebo mezinárodních správních, civilních nebo soudních orgánů. Pokud nastane událost vyšší moci, provede ING takové úkony nebo přijme taková opatření, která lze přiměřeně požadovat k omezení vlivů takové události Oddělitelnost Povinnosti každé Pobočky ING z Dokumentů o platebních službách jsou samostatnými a nezávislými povinnostmi. Neplnění svých povinností Pobočkou ING nemá žádný vliv na povinnosti žádné jiné strany z Dokumentů o platebních službách. Žádná Pobočka ING nenese odpovědnost za povinnosti žádné jiné Pobočky ING z Dokumentů o platebních službách Pokud nedá ING jiný pokyn, jakýkoli dluh, který vznikne z Dokumentů o platebních službách Pobočce ING, lze splatit pouze dané Pobočce ING Nedohodnou-li se strany jinak, jsou práva a povinnosti každého Zákazníka navzájem oddělené. 12. Doba platnosti a ukončení Doba platnosti a ukončení Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, pokud nebude sjednáno jinak Zákazník může kdykoli ukončit Smlouvu nebo, neníli dohodnuto jinak, jakoukoli Platební službu z ní vyplývající, písemně s jednoměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba se počítá od prvního dne Podmínky pro platební služby ING leden

20 kalendářního měsíce následujícího po obdržení takové výpovědi. Případný Debetní zůstatek a všechny ostatní částky, které Zákazník dluží ING na základě Dokumentů o platebních službách, jsou při ukončení okamžitě dlužné a splatné ING nebude při zavření Účtu (ukončení Platební služby k němu vázané) povinna zavřít Účet a/nebo splatit jakýkoli Kreditní zůstatek, pokud byl Účet a/nebo Disponibilní zůstatek (jeho část) zablokován z jakéhokoli důvodu ING může kdykoli ukončit Smlouvu nebo jakoukoli Platební službu z ní vyplývající, a to písemně s dvouměsíční výpovědní dobou Pokud Smlouva byla uzavřena mezi jednou nebo několika Pobočkami ING a jedním nebo několika Zákazníky a taková Smlouva nebo Platební služba z ní vyplývající byla ukončena mezi Pobočkou ING a Zákazníkem, zůstane Smlouva v platnosti ve vztahu k ostatním Pobočkám ING a Zákazníkům ING je oprávněna ukončit Smlouvu, ukončit nebo zablokovat jakoukoli určitou Platební službu z ní vyplývající nebo pozastavit plnění svých povinností z Dokumentu o platebních službách nebo určitých Platebních služeb s okamžitým účinkem, aniž by byla povinna uhradit škody nebo náhradu v jakékoli podobě: pokud je poskytování Platební služby ING nezákonné; pokud ING zjistí nebo má důvodné podezření, že Zákazník používá nebo použil jakoukoli Platební službu nebo jiné služby nebo produkty ING k činnostem nebo za účely, které (i) jsou v rozporu se zákony nebopředpisy, (ii) mohou poškodit pověst ING nebo (iii) narušit integritu finančního systému; pokud Zákazník nadále nevyužívá Platební služby k účelům týkajícím se jeho profese, obchodování nebo podnikání nebo pokud se Zákazník stal spotřebitelem nebo malým podnikem,, jakkoli jsou tyto termíny definovány v příslušných zákonech dané Pobočky ING; v případě bankrotu, platební neschopnosti, moratoria, zákonného vypořádání dluhů, zrušení nebo likvidace Zákazníka nebo jakéhokoli jiného podobného řízení; v případě, že Zákazník poruší kteroukoli svou povinnost z článku 2.5.1; v případě, že Zákazník poruší kteroukoli svou povinnost z Dokumentů o platebních službách, mimo povinností z článku 2.5.1, a opomene napravit takové porušení do pěti (5) Pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění o tomto nesplnění od ING; v případě události uvedené v článku 3.9.6; a/nebo v případě obstavení, zadržení a/nebo zabavení Účtu ING má právo účtovat náklady a poplatky na ukončení Smlouvy nebo Platební služby stanovené v Přehledu poplatků Po ukončení se stávají dlužné a splatné všechny Poplatky a ostatní náklady a poplatky související s Platebními službami, ať souvisejí nebo nesouvisejí s Platebními transakcemi, k nimž došlo před ukončením nebo po ukončení. Pokud je Smlouva nebo Platební služba ukončena v průběhu období, pro něž jsou Poplatky vztahující se k Platební službě dlužné a splatné, jsou tyto Poplatky dlužné a splatné za celé toto období a jakékoli Poplatky zaplacené předem na takové období nebudou vráceny Při ukončení Platební služby se stávají Debetní zůstatky a ostatní nevyrovnané závazky Zákazníka vztahující se k takové Platební službě ve vztahu k ING okamžitě dlužné a splatné bez nutnosti předchozího upozornění ING má při zavření Účtu (ukončení Platební služby k němu vázané) právo převést jakýkoli Zůstatek na zákonnou měnu jurisdikce Pobočky ING, ve které je Účet veden a zaúčtovat takový Zůstatek na jiný (nový nebo stávající) účet vedený takovou Pobočkou ING. ING určí jeho hodnotu na základě směnného kursu stanoveného ING Přetrvání Práva a povinnosti z Dokumentů o platebních službách a Platebních služeb, která mají dle své podstaty trvat nadále, zejména včetně všech ustanovení o odškodnění, zůstanou účinné po ukončení nebo uplynutí tohoto dokumentu Neaktivní účet ING má právo zavřít Účet a ukončit příslušnou Platební službu a/nebo Dokument o platebních službách bez výpovědní doby, pokud během období 12 měsíců nebyla provedena žádná Platební transakce na Účtu. Od okamžiku zavření Účtu nebude ING platit úrok z jakéhokoli Kreditního zůstatku. Jakýkoli Debetní zůstatek se stává okamžitě dlužný a splatný a debetní úrok se nadále úročí až do skutečného zaplacení Debetního zůstatku Částečná neplatnost/nevymahatelnost Pokud je nebo se stane kdykoli v jakémkoli ohledu jakékoli ustanovení Dokumentu o platebních službách nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným dle jakéhokoli zákona nebo předpisu jakékoli jurisdikce, není tímto dotčena nebo oslabena zákonnost, platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení. 13. Převoditelnost ING smí převést práva, a/nebo povinnosti z Dokumentů o platebních službách na třetí stranu Bez předem písemně uděleného souhlasu ING nelze převádět ani postupovat nárok, který má Zákazník vůči ING na základě Účtu a jakýchkoli a všech práv a povinností Zákazníka z Dokumentů o platebních službách, a žádné Právo ze zajištění se nemůže ani nesmí ohledně něho vytvářet. Žádný souhlas se nevyžaduje, týká-li se převodu, postoupení nebo práva ze zajištění ve prospěch ING. Podmínky pro platební služby ING leden

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Tyto OPPS upravují zvláštní pravidla pro poskytování Platebních služeb na Účtech zřizovaných a vedených

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

Podmínky pro elektronické kanály ING

Podmínky pro elektronické kanály ING Podmínky pro elektronické kanály ING 1. DEFINICE A VÝKLAD 1.1. Definice Termíny definované v těchto podmínkách pro elektronické kanály ING budou mít následující význam: Účet Smlouva Aplikace Autorizační

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb (dále jen Podmínky

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více