Podmínky pro platební služby ING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro platební služby ING"

Transkript

1 Podmínky pro platební služby ING Platné od 1. ledna 2014 ING Commercial Banking

2

3 Obsah 1. Definice a interpretace 4 2. Všeobecná ustanovení 6 3. Platební transakce 8 4. Platební nástroje Inkaso Šeky Hotovostní vklady a výběry Kanály Náklady a úroky Informace o Platebních transakcích Odpovědnost Doba platnosti a ukončení Převoditelnost Sdělování informací Ochrana dat a bankovní tajemství Právo ze zajištění a započtení Různá ustanovení Platné zákony a spory 23 Příloha č. 1 Specifická ustanovení států 24

4 1. Definice a interpretace 1.1. Definice Termíny definované v těchto Podmínkách pro platební služby ING mají následující význam: Časový limit Časový okamžik Pracovního dne, před kterým Pobočka ING potřebuje přijmout Platební příkaz, Platební transakci, požadavek na odvolání, zablokování, nebo jinou instrukci nebo sdělení, aby takovou instrukci začala provádět ve stejný Pracovní den. Dávka platebních příkazů Platební příkaz obsahující skupinu několika Platebních příkazů. Debetní zůstatek Částka, kterou Zákazník dluží Pobočce ING v důsledku záporného Zůstatku Účtu. Den splatnosti Den, od něhož je Platební transakce brána v potaz pro účely výpočtu (případného) úroku. Den zaúčtování Den, kdy je zpracována Platební transakce a zaúčtování z ní vyplývajících změn Zůstatku Účtu. Disponibilní zůstatek Částka, se kterou může Zákazník ve vztahu k Účtu volně disponovat, tvořící rozdíl mezi Zůstatkem při zohlednění možných rezervovaných, zablokovaných a/nebo vázaných částek a nulovým zůstatkem, nebo úvěrovým limitem, pokud byl tento úvěrový limit sjednán se Zákazníkem. Dokumenty o platebních službách Smlouva, tyto Podmínky, Produktové podmínky, Přehled poplatků, Specifické všeobecné podmínky státu a jakýkoli dokument, Webová stránka, podmínky použití nebo pokyn od, nebo jakákoli další dohoda s ING týkající se Platebních služeb. Držitel kanálu Každá osoba, která získává Kanál ING (vázající se k Platebním službám). EHP Státy, které v danou dobu tvoří Evropský hospodářský prostor. V den zveřejnění těchto Podmínek sestává EHP ze zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Elektronický podpis Data v elektronické podobě připojená k jiným elektronickým datům nebo s nimi logicky svázána, která plní ověřovací účel, zejména PKI, zařízení nebo soubory obsahující privátní klíč s osobním digitálním certifikátem a případně i ověřovací a/nebo podpisové prostředky zvolené Zákazníkem a/nebo Uživatelem, ať už vyžadované, nebo nevyžadované pro užití Platebního nástroje, na základě možností poskutnutých ING, nebo příslušnou třetí stranou (např. heslo a/nebo jakýkoli jiný tajný identifikační kód nebo číslo známé pouze Zákazníkovi nebo Uživateli). ING ING Bank N.V. a/nebo kterákoli z jejích přímých a nepřímých (místních nebo zahraničních) dceřiných společností a/nebo přičleněných společností, poboček a úřadoven. Termín ING zahrnuje i Pobočku ING. Inkaso Platební transakce iniciovaná Příjemcem na základě Zákazníkova mandátu daného Příjemci (a PPS Příjemce, ING a/nebo třetí straně), která má být odepsána z Účtu a připsána na účet Příjemce. Jedinečný identifikační kód Kombinace písmen, čísel a/nebo symbolů, kterou musí Zákazník uvést v Platebním příkazu za účelem jednoznačné identifikace účtu Příjemce tak, aby PPS mohl provést požadovanou Platební transakci. V závislosti na použité Platební službě sestává Jedinečný identifikační kód při vyloučení jakéhokoli dalšího prvku, z (i) domácího čísla účtu nebo (ii) mezinárodního čísla bankovního účtu (IBAN), v obou případech spolu s identifikačním kódem banky (BIC), v požadovaném rozsahu. Kanál Kanál ING nebo jakýkoli zabezpečený bankovní online systém a/nebo elektronický komunikační kanál poskytovaný třetí stranou. Kanál ING ING FTP Service, ING Service for SWIFTNet, InsideBusiness Payments, ING Online Local Site, ING Online Regional Site, nebo jakýkoli jiný zabezpečený bankovní online systém a/nebo elektronický komunikační kanál poskytovaný ING. Kreditní zůstatek Částka, kterou Zákazník může nárokovat u Pobočky ING v důsledku kladného Zůstatku Účtu. Majitel účtu Každá osoba, která je majitelem účtu. PKI Služba poskytovaná ING nebo třetí stranou za účelem vydávání a uchovávání digitálních certifikátů. Platební nástroj Postupy a nástroje dohodnuté mezi ING a Zákazníkem, které Zákazník, Uživatel nebo Příjemce musí používat pro zasílání Platebního příkazu ING (nebo souhlasu s ním). Platební příkaz Pokyn k provedení Platební transakce, který zašle Zákazník, Uživatel nebo Příjemce, ať už prostřednictvím Kanálu, nebo jiným způsobem. Podmínky pro platební služby ING leden

5 Platební služby Platební služby poskytované ING Zákazníkovi na základě Dokumentů o platebních službách (včetně Účtu a Kanálu ING), prostřednictvím nichž lze podávat a/nebo postupovat Platební příkazy, provádět Platební transakce a poskytovat informace o Platebních příkazech a Platebních transakcích Zákazníkovi. Platební transakce Úkon iniciovaný Zákazníkem, Uživatelem, Příjemcem, nebo případně třetí stranou, kterým se prostředky ukládají, nebo připisují na Účet nebo převádějí na Účet nebo z něho, vybírají z Účtu, nebo odepisují z něho. Pobočka ING Příslušná Pobočka ING (i více) poskytující Platební službu (služby). Více informací ohledně Pobočky ING lze nalézt v Přehledu poplatků. Podmínky Tyto Podmínky pro platební služby ING. Poskytovatel kanálu Isabel SA/NV, S.W.I.F.T. SCRL a/nebo jakákoli jiná osoba (nikoli však ING) přímo nebo nepřímo poskytující Kanál. Produktové podmínky Podmínky (jiné než tyto Podmínky), ujednání a/nebo jiné informace, které jsou platné pro příslušné Platební služby. PPS Instituce, která poskytuje a provádí platební služby, jinak také nazývána poskytovatel platebních služeb. Poplatky Veškeré náklady, poplatky, odměny, výlohy, a jiné poplatky za Platební služby stanovené v Přehledu poplatků. Pracovní den Den stanovený Evropskou centrální bankou jako den, kdy jsou banky otevřeny pro provádění Platebních služeb a Platebních transakcí, vyjma všech sobot, nedělí a státních a bankovních svátků v jurisdikci Pobočky ING provádějící příslušnou Platební službu. Více informací ohledně příslušných Pracovních dnů lze pro každou Pobočku ING nalézt v Přehledu poplatků. Právo ze zajištění Zástava (její vytvoření), břemeno, uplatnění hypotečního, zástavního práva nebo práva ze zajištění v rámci příslušné jurisdikce. Přehled poplatků Dokument(y) stanovující Poplatky a další podmínky pro Platební služby Pobočky ING. Příjemce Osoba, která je příjemcem prostředků, kterých se Platební transakce týká. Smlouva International Account & Product Agreement a/nebo jakákoli jiná forma ujednání nebo dohoda mezi ING a Zákazníkem týkající se Platebních služeb. Šek Písemný a nepodmíněný příkaz jedné strany (příkazce) požadující po jiné straně (vystaviteli), aby vyplatila specifikovanou částku určité osobě, nebo předkladateli příkazu. SEPA B2B inkaso Inkaso v eurech, které je (má být) zpracováno na základě příručky SEPA B2B Direct Debit Rulebook vydané Evropskou radou pro platební styk. SEPA Core inkaso Inkaso v eurech, která je (má být) zpracováno na základě příručky SEPA Core Direct Debit Rulebook vydané Evropskou radou pro platební styk. SEPA státy Státy, které v danou dobu tvoří Single European Payments Area (Jednotná oblast pro platby v eurech). Specifické všeobecné podmínky států Jakékoli specifické všeobecné podmínky státu, kromě specifických ustanovení státu zahrnutých do Přílohy č. 1 těchto Podmínek, které jsou platné pro vztah mezi Zákazníkem a Pobočkou ING. Účet Jakýkoli účet používaný k provádění Platebních transakcí jménem Majitele účtu vedený ING nebo jiným PPS. Ustanovení o ochraně osobních údajů Dokument nebo prohlášení Pobočky ING obsahující informace o tom, jak Pobočka ING pečuje o osobní údaje a nakládá s nimi. Uživatelé Osoba, kterou Zákazník přímo nebo nepřímo zmocní k provádění určitých úkonů a/nebo podávání Platebních příkazů, ať už v písemné formě, osobně, prostřednictvím Kanálu nebo jiným způsobem, a to za Zákazníka a jeho jménem. Virus Virus nebo jakýkoli jiný softwarový systém, který je míněn a vyvinut k tomu, aby umožnil používat počítačový systém neoprávněné osobě, učinil takový systém nepoužitelným, poškodil ho nebo vymazal v něm data, nebo narušil nebo zhoršil jeho normální používání. Výpis Informace poskytované ING nebo jiným PPS ohledně Účtu, Platební transakce, Platebního příkazu, potvrzení, služeb nebo dalšího. Webová stránka Webová stránka ING nebo Pobočky ING. Podmínky pro platební služby ING leden

6 Zákazník Každá osoba, včetně Majitele účtu a Držitele kanálu, která užívá služby ING na základě ujednání ve Smlouvě. Zůstatek Zůstatek účtu v jakýkoli daný časový okamžik. Zůstatek se počítá v Pracovní dny v pevně stanovených intervalech. Zboží ING Jakýkoli Platební nástroj, Kanál ING, Webová stránka, zařízení PKI ING nebo jiná zboží, nástroje, vybavení, dokumenty, nosiče softwaru a software poskytovaný ING pro užívání Účtu, Platební služby a/nebo ověření Zákazníka nebo Uživatele Interpretace a výklad Pokud kontext jasně nevyžaduje jinak, zahrnuje odkaz na Dokument o platebních službách i odkaz na jeho dodatek nebo přílohu a odkaz na ustanovení v Dokumentu o platebních službách je odkazem na ustanovení takového Dokumentu o platebních službách Nadpisy v Dokumentech o platebních službách se uvádějí pouze pro usnadnění odkazování na ně Pokud není uvedeno jinak, odkaz v Dokumentech o platebních službách na: osobu zahrnuje jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, firmu, společnost, korporaci, vládu, stát nebo státní agenturu nebo jakoukoli asociaci, trust, společný podnik, konsorcium nebo partnerství (mající samostatnou právní subjektivitu nebo nikoli) a zahrnuje i její nabyvatele titulu ze zákona, povolené nabyvatele a povolené postupníky; ujednání, podmínky, termíny, pravidla nebo dokument jsou odkazem na takovéto ujednání, podmínky, termíny, pravidla nebo dokument v platném znění, později doplněná nebo upravená; a právní pojem, jakým je zejména insolventnost nebo obstavení, když tento termín není používán v příslušné jurisdikci, bude chápán jako odkaz na analogický pojem v takovéto jurisdikci. 2. Všeobecná ustanovení 2.1. Platné podmínky Tyto Podmínky jsou platné pro Dokumenty o platebních službách uzavřené mezi Zákazníkem a ING a pro veškeré Platební služby poskytované ING. Specifická ustanovení státu v podobě zahrnuté do Přílohy č. 1 těchto Podmínek budou platná pouze v rozsahu, v němž Zákazník využívá Platebních služeb Pobočky ING v takovéto jurisdikci Podepsáním Smlouvy nebo přijetím jakéhokoli jiného dokumentu, který odkazuje na platnost těchto Podmínek, Zákazník potvrzuje, že tyto Podmínky obdržel, souhlasí s nimi a uznává jejich platnost Mohou existovat Produktové podmínky, Specifické všeobecné podmínky státu a jiné podmínky, na kterých se Zákazník a ING dohodnou, které platí pro Platební službu poskytovanou ING a pro vztah mezi Zákazníkem a ING V případě sporu mezi jakýmikoli dokumenty, bude rozhodný dokument s vyšší prioritou uvedený v seznamu níže na vyšší pozici, není-li písemně dohodnuto jinak (číslo 1 má nejvyšší prioritu): 1 Smlouva; 2 Produktové podmínky; 3 Přehled poplatků; 4 Specifická ustanovení státu uvedené v Příloze č. 1 5 Podmínky; 6 Specifické všeobecné podmínky státu Pokud jsou tyto Podmínky poskytnuty Zákazníkovi v jiném než anglickém jazyce, bude v případě sporu rozhodné jejich znění v anglickém jazyce Zákazník uznává a souhlasí s tím, že Dokumenty o platebních službách (včetně jakýchkoli jejich dodatků) a všechny dokumenty, informace a/nebo podmínky, jak je na ně odkazováno mohou být poskytovány Zákazníkovi elektronickými prostředky Strany uznávají, že ING musí při poskytování Platebních služeb dodržovat pravidla a předpisy třetích stran, například Evropské rady pro platební styk nebo jakéhokoli jiného příslusného orgánu a instituce zabývající se platbami. V případě sporu mezi těmito Podmínkami nebo jinými Dokumenty o platebních službách a pravidly a předpisy takové třetí strany, bude ING poskytovat Platební služby v souladu s pravidly takové třetí strany Platnost a dodatkování Nejnovější znění těchto Podmínek a jiných Dokumentů o platebních službách je k dispozici v Pobočce ING. Na požádání poskytne ING bezplatně kopie příslušných Dokumentů o platebních podmínkách na papíře nebo jiném trvanlivém nosiči ING může tyto Podmínky a další Dokumenty o platebních službách kdykoli upravovat a/nebo doplňovat. ING musí Zákazníka o upraveném a/nebo doplněném znění informovat nejpozději dva měsíce před nabytím účinnosti takových úprav a doplnění v souladu s článkem Změny v Přehledu poplatků mohou být prováděny s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění. Jakákoli úprava nebo doplnění kterékoli ze specifických ustanovení státu, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1, bude považována za úpravu nebo doplnění těchto Podmínek pouze pro ty Zákazníky, kteří využívají Platební služby od příslušné Pobočky ING. Žádný Zákazník, na kterého se tyto specifická ustanovení státu nevztahují, nebude o takovéto úpravě nebo doplnění informován O Zákazníkovi se bude mít za to, že úpravy a/nebo doplnění přijal, pokud Zákazník písemně neukončí příslušný Dokument o platebních službách nejpozději jeden měsíc před navrženým dnem účinnosti těchto úprav a/nebo doplnění. Takovéto ukončení není zpoplatněno. Pokud se Zákazník rozhodne pro takovéto ukončení, platnost Dokumentu o platebních službách bude ukončena v den účinnosti úprav a/nebo doplnění. V takový den se veškeré pohledávky ING za Zákazníkem Podmínky pro platební služby ING leden

7 vyplývající z takového Dokumentu o platebních službách stanou s okamžitou platností dlužnými a splatnými Úprava a dostupnost Platebních služeb ING má právo jednostranně upravovat, revidovat, rozšiřovat, ukončovat, pozastavovat nebo přerušovat Platební službu s okamžitou účinností, pokud nelze přiměřeně očekávat, že ING bude nadále poskytovat takovou Platební službu tímto způsobem. ING nenese vůči Zákazníkovi ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli ztrátu a/nebo škodu takto vzniklou. ING není povinna nabídnout náhradu za příslušnou Platební službu Pokud kdykoli zjistí Zákazník, že Platební služba je jako celek zčásti nedostupná a/nebo že nefunguje správně, informuje o tom neprodleně ING Účel Platebních služeb Zákazník může využívat Platební služby pouze po uspokojení požadavků ING spojených s ukončením procesu žádosti o ni a jejím otevření. Platební služby budou využívány pouze k účelům týkajícím se Zákazníkovy profese, jeho obchodování nebo podnikání Zákazník nebude využívat Platebních služeb k činnostem nebo účelům, které představují porušení některého zákona nebo předpisu, nebo které mohou poškozovat pověst ING nebo integritu finančního systému Na žádost ING poskytne Zákazník ING informace, včetně oficiálních prohlášení a deklarací, pokud jsou předmětem žádosti, o svých činnostech a cílech, o důvodech (zamýšleného) využívání Platebních služeb a o původu prostředků, které jsou nebo mají být uloženy u ING Spolupráce, informace a kontaktní údaje Zákazníka Zákazník sám splní následující a zajistí, aby tak učinil každý Uživatel: bude jednat v souladu s platnými zákony a předpisy, včetně zákonů proti praní špinavých peněz, zákonů a přepisů proti financování terorismu a sankčních zákonů a předpisů; poskytne plnou spolupráci ING za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, udržování transparentních a spolehlivých finančních trhů a/nebo v jiných záležitostech v oblasti prevence (finančních) podvodů; bude spolupracovat s ING a na žádost poskytovat veškeré informace požadované zákonem, předpisy nebo interními pravidly ING pro otevírání a vedení Účtu a poskytování Platebních služeb; poskytne všechny informace a provede všechny takové úkony, které umožní ING být v souladu s požadavky místních a zahraničních (daňových) orgánů; poskytne ING všechny informace nezbytné k ověření totožnosti Zákazníka a umožnění ING být v souladu s předpisy Poznej svého klienta (know-your-client) v případě, kdy se Zákazník stane spotřebitelem nebo malým podnikem, jakkoli jsou tyto termíny definovány v příslušných zákonech dané Pobočky ING, bude o tomto neprodleně informovat ING; posktne ING své kontaktní údaje Nejsou-li, nebo již nejsou podrobné kontaktní údaje známé vinou Zákazníka, může se ING pokusit zjistit kontaktní údaje Zákazníka, aniž by však byla povinna tak učinit. Náklady na takové šetření budou účtovány na vrub účtu Zákazníka Při jednání s Pobočkou ING, ať už prostřednictvím Kanálu ING nebo nikoli, jsou Zákazník a Uživatel povinni prokázat svou totožnost jakýmkoli způsobem nebo dokumentem, jak stanoví Pobočka ING. ING smí provést dodatečné kontroly a Zákazník nebo Uživatel mohou být požádáni o zodpovězení otázek za účelem ověření jejich totožnosti Pro případ všech Platebních příkazů nebo jiných sdělení vystavovaných elektronickými prostředky uznává Zákazník, že jeho Elektronický podpis a Elektronický podpis Uživatele prokazují jejich totožnost a že má tento podpis stejnou průkaznou hodnotu jako dokument opatřený vlastnoručním podpisem Zákazníka nebo Uživatele Na žádost ING musí Zákazník a každý Uživatel poskytnout ING vzory svých aktuálních vlastnoručních podpisů takovým způsobem a/nebo v takové podobě, jak bude požadovat ING a/nebo platné zákony a předpisy Zákazník výslovně souhlasí s tím a uznává, že se ING může spolehnout na to, že veškeré jí Zákazníkem nebo Uživatelem poskytnuté informace jsou správné, přesné a úplné, pokud ING neobdrží písemné vyrozumění o opaku. Zákazník co možná nejdříve upozorní ING na případné změny a/nebo aktualizace poskytnutých informací Zákazník bez dispozičního práva Pobočka ING musí být co možná nejdříve písemně vyrozuměna, pokud Zákazník nebude oprávněn disponovat nebo nakládat s Účtem. Pokud nebyla Pobočka ING o tomto písemně vyrozuměna, může ING (i nadále) plnit své povinnosti a provádět nebo postupovat Platební příkazy přijaté od Zákazníka nebo jeho jménem. Pobočka ING může dále (nadále) provést nebo postoupit Platební příkaz, který přijala dříve nebo krátce poté, co byla Pobočka ING písemně vyrozuměna o výše zmíněných událostech, pokud nemůže ING přiměřeným způsobem zabránit jeho provedení nebo postoupení Po vyrozumění o události ve smyslu článku může ING požádat, aby osoba tvrdící, že je oprávněna provádět (právní) úkony jménem (z titulu postavení) Zákazníka, předložila důkaz o svém tvrzení v podobě a způsobem přijatelným pro ING. Podmínky pro platební služby ING leden

8 2.7. Plná moc Zákazník může udělit plnou moc Uživatelům k tomu, aby disponovali s jeho Účtem, užívali jeho Účtu ve vztahu k Platební službě, používali jeho Kanálu, podávali Platební příkazy, přijímali Výpisy a jiné informace a/nebo prováděli další úkony s výhradou jakýchkoli určitých omezení. Plná moc musí být vyhotovena v podobě přijatelné pro ING a, není-li stanoveno jinak v určeném dokumentu, bude se mít za to, že rozhodné právo plné moci je právo státu, v němž je Zákazník zapsán do obchodního rejstříku. Takto zmocněný Uživatel může jménem Zákazníka a na Zákazníkův účet provádět veškeré úkony, k němuž je plnou mocí zmocněn bez ohledu na jakýkoli konflikt zájmu Uživatele. Zákazník se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně vzdává jakékoli obrany nebo nároku, který by na základě takového konfliktu zájmu mohl existovat Zákazník zajistí, aby Uživatelé byli vázáni všemi povinnostmi uvedenými v těchto Podmínkách a jiných Dokumentech o platebních službách, dodržovali je a jednali v souladu s nimi. Zákazník nese vůči ING odpovědnost za veškeré povinnosti dle těchto Podmínek a dalších Dokumentů o platebních službách, mimo jiné včetně všech úkonů a opomenutí Uživatele. Bez ohledu na případný odkaz na termín Zákazník v jakémkoli článku těchto Podmínek nebo jiných Dokumentů o platebních službách, platí veškeré zákazy, odmítnutí a omezení odpovědnosti i na jakýkoli vztah mezi ING a Uživatelem Zákazník musí okamžitě v podobě přijatelné pro ING upozornit ING na odvolání, ukončení nebo úpravu plné moci Uživatele, a to písemně nebo, pokud je taková forma možná a odsouhlasená ING, prostřednictvím Kanálu ING. Do okamžiku obdržení takového upozornění, zůstane jakákoli plná moc bez ohledu na (i) případné zaregistrování podrobností a/nebo změn takové plné moci v rámci jakékoli veřejnoprávní evidence a/nebo (ii) to, že jde o všeobecnou, nebo určitou plnou moc, plně platná a účinná. ING může pokračovat v provádění nebo postupování Platebního příkazu nebo jakéhokoli jiného pokynu, který byl podán ING takovým Uživatelem, a to dříve nebo krátce poté, co ING obdrží takové vyrozumění, pokud nemůže ING přiměřených způsobem zabránit jeho provedení nebo postoupení. Odvolání, ukončení nebo úprava plné moci nemá žádné následky pro Platební příkaz (jeho platnost) s plánovaným dnem provedení po odvolání, ukončení nebo úpravě takové plné moci a neovlivní platnost jakékoli plné moci udělené Uživatelem před takovým odvoláním, ukončením nebo úpravou Na žádost ING Zákazník (i) potvrdí nebo schválí všechny úkony, které jakýkoli Uživatel provedl na základě a v rámci pravomocí udělených mu plnou mocí a (ii) neprodleně a řádně provede všechny takové dokumenty nebo nástroje, uzavře případné dohody, a provede všechny takové úkony, jejichž provedení může ING pokládat v přiměřeném rozsahu za nutné, aby ustanovení tohoto článku 2.7 nabyla účinnosti Pokud obdrží Zákazník jakožto Držitel kanálu plnou moc od třetí strany, Zákazník výslovně souhlasí s tím a uznává, že ING se může na takovou plnou moc spoléhat jako na platnou, závaznou a vymáhatelnou až do okamžiku, kdy obdrží písemné vyrozumění o opaku. ING postoupí a/nebo provede všechny Platební příkazy přijaté od Zákazníka na základě takové plné moci. Zákazník nesmí u ING nárokovat, že takový Platební příkaz a/nebo Platební transakce nebyly povolené. 3. Platební transakce 3.1. Platební příkazy Informace o způsobu, jakým může Zákazník podávat Platební příkazy ING, tvoří součást těchto Podmínek a jiných příslušných Dokumentů o platebních službách Zákazník poskytuje ING úplné, správné, jednoznačné a přesné Platební příkazy. ING je oprávněna jednat podle Zákazníkem v Platebních příkazech uvedenených informací a spoléhat se na ně Nebude-li stanoveno jinak v Dokumentech o platebních službách, dává Zákazník svůj souhlas s Platebním příkazem vložením svého Elektronického podpisu, nebo užitím jiných dohodnutých autorizačních prostředků a jeho předložením nebo jiným způsobem dokončení jeho podání. Vyžadujeli se souhlas více než jednoho Uživatele, tento souhlas je dán, jakmile všichni příslušní Uživatelé vloží svůj Elektronický podpis, nebo užitím jiných autorizačních prostředků V případě použití Kanálu třetí strany k podání Platebního příkazu se má za to, že Zákazník dal souhlas s provedením Platebního příkazu, jakmile ING přijme příslušný Platební příkaz ING je oprávněna vydat další pokyny a stanovit požadavky a omezení na způsob použití a podobu jakéhokoli Platebního příkazu ING provádí Platební příkazy na základě Jedinečného identifikačního kódu, nikoli však na základě jména, a/nebo adresy Příjemce. O Platebním příkazu se má za to, že byl řádně proveden, pokud jej provede ING na základě Jedinečného identifikačního kódu. Platí, že jméno Zákazníka nebo Příjemce, ani jejich adresa netvoří součást Jedinečného indetifikačního kódu, a to ani tehdy, když jsou takové informace vyžadovány, např. pro kontrolní účely zákonů nebo předpisů. ING nemá žádnou povinnost kontrolovat případné nesrovnalosti mezi Jedinečným identifikačním kódem poskytnutým Zákazníkem a ostatními údaji, které mohou určit totožnost Příjemce jako jsou jeho jméno nebo adresa. ING nenese odpovědnost za důsledky provedení Platebního příkazu, nenáleží-li Jedinečný identifikační kód poskytnutý Zákazníkem Příjemci, jehož Zákazník zamýšlel. Avšak na požádání vynaloží ING přiměřené úsilí k Podmínky pro platební služby ING leden

9 znovuzískání peněz ve spojení s Platební transakcí. Jakékoli přiměřené náklady vynaložené ING na takové znovuzískání mohou být účtovány Zákazníkovi Každý Platební příkaz (způsob jeho podání) bude podléhat omezením, která stanoví ING v Dokumentech o platebních službách. Ne všechny způsoby podání Platebních příkazů jsou k dispozici každému Zákazníkovi a Zákazník může využívat pouze způsob podání Platebního příkazu, který schválí ING Články 3.2 až 3.5 včetně a 3.7 až 3.10 včetně neplatí v případě, že Zákazník používá Kanál ING k podávání Platebních příkazů týkajících se Účtu vedeného jiným PPS Čas přijetí a zahájení provádění Platebních příkazů a Platebních transakcí Časový limit se vztahuje k začátku provádění Platebních příkazů. Informace o Časových limitech a jiných časových okamžicích, před nimiž musí ING přijmout Platební příkaz, jsou uvedeny v Přehledu poplatků Má se za to, že okamžikem přijetí Platebního příkazu, ať podaného prostřednictvím Kanálu ING nebo nikoli, je časový okamžik, ve kterém ING zaznamenala jeho přijetí Čas provádění Platebního příkazu dle článku 3.3 začíná v den jeho přijetí ING za předpokladu, že k přijetí takového Platebního příkazu dojde v Pracovní den a před příslušným Časovým limitem. V případě, že není Platební příkaz přijat v Pracovní den nebo je přijat až po Časovém limitu, má se za to, že byl přijat následující Pracovní den. ING může pro Platební příkaz učinit rezervaci v souladu s článkem Zákazník může požádat, způsobem stanoveným a uvedeným ING, aby Platební příkaz začal být prováděn v konkrétní den, na konci určitého období, nebo, pokud je tak dohodnuto s ING, v den, kdy Zákazník uloží prostředky k dispozici ING. Časový okamžik přijetí takového Platebního příkazu bude považován za den dohodnutý pro provedení Platebního příkazu. Není-li požadovaný den Pracovním dnem Pobočky ING, má se za to, že Platební příkaz byl přijat následující Pracovní den. Má-li kalendářní měsíc méně dní než je den, na který je plánováno provedení Platebního příkazu pro pravidelné převádění určité částky, začne provádění v poslední Pracovní den onoho měsíce Časové limity platí rovněž pro příchozí Platební transakce. V případě nepřijetí takové transakce v Pracovní den nebo jejího přijetí po příslušném Časovém limitu, se má za to, že byla obdržena následující Pracovní den Maximální čas provádění Platebního příkazu Platební transakce v zákonné měně státu EHP, kde je veden Účet, prováděná na účet vedený PPS se sídlem v tomtéž státu, jakož i Platební transakce v eurech na účet vedený PPS se sídlem ve státě EHP nebo SEPA státě musí být připsána na účet Příjemce vedený PPS nejpozději na konci následujícího Pracovního dne určeného okamžikem přijetí Platebního příkazu, jak je stanoven v článku V případě iniciace Platební transakce, na kterou odkazuje článek 3.3.1, na papíře, se čas provádění, na něž odkazuje článek prodlouží o jeden Pracovní den Platební transakce v měně státu EHP, která nemá euro jako svou měnu, na Účet vedený PPS se sídlem ve státě EHP, musí být připsána na Účet Příjemce vedený PPS nejpozději do konce čtvrtého Pracovního dne následujícího po okamžiku přijetí Platebního příkazu, jak je stanoven v článku Jiná časy provádění platí pro Platební transakce, které nespadají pod článek až včetně. Více informací lze nalézt v Přehledu poplatků nebo je možné je obdržet od ING Den zaúčtování a Den splatnosti S výhradou článku 3.2, pokud ING přijme částku v eurech nebo jiné měně EHP, která má být připsána na Účet, připíše ING tuto částku ve stejný Pracovní den. V takovém případě se Den splatnosti shoduje se Dnem zaúčtování. Pokud ING přijme částku v jiné měně než měně EHP, jež má být připsána na Účet, může se Den zaúčtování lišit ode Dne splatnosti Pokud ING obdrží vyrozumění, že má určitou částku připsat na Účet, je možné, aby ING připsala takovou částku ještě předtím, než ji ve skutečnosti obdrží. V takovém případě je Dnem zaúčtování Pracovní den, ve kterém se částka připíše na Účet, a Dnem splatnosti je Pracovní den, ve kterém ING skutečně takovou částku obdrží a je ING k dispozici. V období mezi Dnem zaúčtování a Dnem splatnosti se připsaná částka nebere v potaz pro výpočet úroku. Pokud dojde v takovém období k vybírání peněz nebo odepisování z Účtu takovou měrou, že by vznikl Debetní zůstatek, pokud by ING nepřipsala tuto částku před jejím skutečným obdržením, je Zákazník povinen uhradit v souladu s článkem 9.3 debetní úrok za tento Debetní zůstatek. V případě, že ING bezpodmínečně neobdrží předmětnou částku ke své dispozici, může ING bez předchozího upozornění zrušit kreditní připis na Účet odepsáním stejné částky z Účtu tak, jako by částku nikdy na Účet nepřipsala. Pokud částka, která byla obdržena nebo má být obdržena, je při připsání na Účet převedena do jiné měny, ING může provést debetní odpis ve stejné měně při použití směnného kurzu určeného ING v době provedení. Všechny náklady spojené se zrušení přípisu nebo provedením odpisu jdou na vrub účtu Zákazníka Pokud ING provádí Platební transakci z Účtu, zatíží Účet v Pracovní den, ve kterém ING začala její provádění v souladu s článkem 3.2. V takovém případě se Den splatnosti shoduje se Dnem zaúčtování Odvolávání Platebních příkazů Není-li v Dokumentech o platebních službách stanoveno jinak, jsou Platební příkazy neodvolatelné. Avšak Platební příkazy, které ING přijme prostřednictvím Kanálu s Podmínky pro platební služby ING leden

10 plánovaným dnem provedení, může Zákazník odvolat za předpokladu, že takové odvolání obdržela ING před Časovým limitem v Pracovní den předcházející plánovanému dni provedení. Informace o způsobu, jakým musí být Platební příkaz odvolán, tvoří součást těchto Podmínek a/nebo jiného Dokumentu o platebních službách Odmítnutí, pozastavení a postupování Platebních příkazů ING může (zcela nebo zčásti) (i) odmítnout provést nebo postoupit, nebo (ii) pozastavit provádění nebo postupování jakéhokoli Platebního příkazu, jestliže: Platební příkaz není úplný, správný, jednoznačný nebo přesný; existuje pochybnost o platnosti Platebního příkazu nebo totožnosti, nebo oprávněnosti osoby jej podávající; plná moc příslušného Uživatele byla upravena, odvolána nebo jiným způsobem pozbyla platnosti; Disponibilní zůstatek na Účtu je nedostačující nebo Platební příkaz převyšuje příslušný limit; Účet je zablokován nebo vázán; k příslušnému Účtu se váže právo ze zajištění, právo na započtení nebo zadržovací právo; Platební příkaz porušuje jakékoli platné zákony nebo předpisy nebointerní pravidla ING; Platební příkaz porušuje nebo nedodržuje jakoukoli dohodu mezi ING a Zákazníkem; Platební příkaz se týká měny, která není ING volně k dispozici; Platební příkaz, bez ohledu na to, zda byl přijat ING prostřednictvím Kanálu třetí strany nebo nikoli, nesplňuje formu, formát a/nebo jiné požadavky ING; nebo v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné užití Platebního nástroje nebo na nesrovnalosti spojené s jeho zabezpečením, dokud nevyjde najevo, že takové podezření bylo neopodstatněné Pokud Disponibilní zůstatek Účtu je nedostatečný, Pobočka ING může provést Platební příkaz s plánovaným dnem provedení ve třech po sobě následujících Pracovních dnech od počátečního dne provedení, jakmile Disponibilní zůstatek je dostatečný. Za okamžik přijetí takového Platebního příkazu se považuje okamžik, kdy Disponibilní zůstatek je dostatečný pro provedení takového Platebního příkazu. Pobočka ING odmítne Platební příkaz (jeho provedení), pokud Disponibilní zůstatek je stále nedostatečný na konci příslušného třetího Pracovního dne Pobočka ING neprovede nebo nepostoupí Platební příkaz týkající se Účtu vedeného jiným PPS nebo jinou Pobočkou ING, obdržený prostřednictvím Kanálu třetí strany. ING nebude v takovém případě informovat Zákazníka v souladu s článkem ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, jež vznikne neprovedením nebo pozdním provedením Platebního příkazu v důsledku jeho odmítnutí nebo pozastavení v souladu s článkem Pokud to příslušné zákony nebo předpisy nezakazují, vyrozumí ING Zákazníka o svém odmítnutí provést nebo postoupit Platební příkaz, a je-li to možné, o důvodech odmítnutí a postupu nápravy věcných chyb, jež vedly k odmítnutí. ING vyrozumí Zákazníka co možná nejdříve a v každém případě ve lhůtě stanovené pro takový platební příkaz v článku 3.3. ING může účtovat Zákazníkovi výlohy za vyrozumění o odmítnutí Platebního příkazu, jak jsou uvedeny v Přehledu poplatků Rezervace Platební transakce ING může činit rezervace pro Platební transakce. V případě přijetí Platební transakce v den, který není Pracovním dnem, nebo po Časovém limitu, se případná rezervace provede bezprostředně a provádění začne následující Pracovní den. Rezervace snižuje nebo zvyšuje Disponibilní zůstatek o částku Platební transakce, které se rezervace týká Platební příkaz v papírové formě Platební příkaz v papírové formě musí být předložen v souladu s požadavky Pobočky ING a s využitím formuláře a/nebo formátu v souladu s článkem Podepsáním příslušného formuláře a jeho předložením ING dává Zákazník ING svůj souhlas s provedením Platebního příkazu uvedeného ve formuláři. Vyplněný a podepsaný formulář se stává Platebním nástrojem Měna Účtu a provádění mezinárodních Platebních příkazů Účty mohou být otevírány v měnách, které určí Pobočka ING. Zůstatek Účtu je veden v měně určené Smlouvou. Pokud jde o Účty vedené v jiné měně než v eurech, amerických dolarech, britských librách, švýcarských francích nebo zákonné měně jurisdikce, kde je Účet veden, mohou pro ně platit další podmínky Platební příkazy mohou být prováděny v měnách, které stanoví a odsouhlasí Pobočka ING. ING může odmítnout Platební příkazy v jiných měnách Pokud Zákazník odešle nebo přijme částky v měně, která není měnou Účtu, ING zatíží Účet odpovídající hodnotou těchto částek v měně Účtu a/nebo na Účet této částce odpovídající hodnotu připíše. ING určí odpovídající hodnotu na základě směnného kursu stanoveného ING ING může kdykoli měnit směnné kursy s okamžitou účinnosti a bez přechozího oznámení. Směnné kursy jsou určovány bankou ING denně nebo častěji. Informace týkající se příslušného kursu lze nalézt v Přehledu poplatků a/nebo na Webové stránce Pobočky ING ING nenese odpovědnost za žádnou ztrátu a/nebo škodu, kterou Zákazník utrpí v důsledku neprovedení nebo chybného provedení Platebního příkazu, pokud je toto zapříčiněno (přijetím nebo upravením) jakéhokoli zákona, příkazu, předpisu, nařízení, nebo zásahem správního orgánu a/nebo zásahem nebo úkonem nebo opomenutím příkazu Podmínky pro platební služby ING leden

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení........................................................... 3 2. Pravidla jednání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY 1. PROSINEC 2008 CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH A. OBECNÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 2. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 4 3. KOMUNIKACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Uzavřením Smlouvy o úvěru se Banka zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek Smlouvy o úvěru a Klient se jej za podmínek Smlouvy o úvěru zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Maleč 49, 582 76 Maleč, IČ: 150 58 751, DIČ: CZ 150 58 751 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Základní ustanovení Společná ustanovení 1, Maleč 49, 582 76 Maleč, IČ: 150 58 751, DIČ: CZ 150 58 751,, vydává tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více