UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ÚVOD DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DATUM ODEVZDÁNÍ JIŘÍ KALINA, STUDENT OBORU TŘD

2 1. OBSAH: 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Základy jazyka HTML Jazyk HTML Základní struktura stránky Použití rámců Využití kaskádových stylů 5 4. Struktura původních stránek v jazyku HTML Rozvržení stránek na rámce Formátování jednotlivých stránek 7 5. Využití skriptu PHP pro inovaci stránek Úvod do problematiky PHP skriptu Užití PHP skriptu na stránkách Perpetua Výsledná podoba stránek Další internetové služby Statistika návštěvnosti Pořadí odkazu na vyhledávači Google.com Konsorcium W3C Prameny 14 2

3 2. ÚVOD: Tato práce se zabývá vznikem, strukturou a vývojem internetových stránek dlouhodobé hry pro veřejnost Perpetuum na adrese Stránky plní funkci média, přinášejícího aktuální informace účastníkům korespondenční hry, navíc jsou prostorem pro vyvěšování souborů určených ke stažení a plní také nezanedbatelnou propagační funkci. Protože nebyla žádoucí přílišná dynamičnost stránek, které by tak mohly konkurovat»mateřskému«serveru byla zvolena jednoduchá forma s využitím prostého jazyka html, později rozšířená na elementární prvky skriptu PHP. Díky poměrně malé návštěvnosti stránek bylo možné výhodně využít zdarma nabízeného hostingu na serveru který současně podporuje PHP skript a poskytuje dostatečný prostor pro požadované účely, zejména pro ukládání souborů ke stažení (elektronické verze časopisu a komiksu ke hře). Pozornost při vývoji stránek byla věnována také propojenosti s jinými stránkami a zanechání maximálního množství odkazů v internetu, což se projevilo na postupném zvýšení počtu návštěv a kladném vývoji hodnocení pořadí stránek po zadání klíčových slov vyhledávačem Ke sledování návštěvnosti a řady s ní souvisejících parametrů bylo využito služby serveru která je v nejjednodušší formě tarifu Lite poskytována zdarma. 3

4 3. ZÁKLADY JAZYKA HTML 3.1. JAZYK HTML HTML (Hyper Text Markup Language) je podle zjednodušené definice jazyk pro tvorbu a formátování internetových stránek, zároveň je podmnožinou obecnějšího značkovacího jazyka SGML. Původně byl jazyk HTML vyvinut (kolem roku 1989) jako prostředek pro komunikaci mezi fyziky v centru jaderného výzkumu CERN; pro svoji jednoduchost a účelnost se však časem rozšířil jako prostředek tvorby internetových stránek na internetu v rámci služby WWW (World Wide Web). Hypertext lze definovat jako text neomezený linearitou, tedy text, který v sobě obsahuje odkazy na jiné své části, což umožňuje libovolně»přeskakovat«mezi více částmi jednoho textu nebo více texty bez nutnosti pročítat celý text lineárně od začátku do konce, tak jak to odpovídá způsobu lidského myšlení. Služba WWW je v současnosti nejrozšířenější službou internetu. Její podstatou je právě prohlížení stránek psaných v jazyce HTML, které tvoří základní jednotku služby WWW. Stránky jsou přenášeny k uživateli (klientu) od poskytovatele (serveru) pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Základem jazyka HTML je formátování textu pomocí tzv. tagů, zapisovaných do špičatých závorek <>, což jsou vlastně příkazy pro interpret jazyka (prohlížeč), který tagy převede na značky, s jejichž pomocí tvoří výslednou grafickou podobu stránky tak, jak ji spatří uživatel ZÁKLADNÍ STRUKTURA HTML STRÁNKY Vlastní stránka je představována souborem s příponou htm nebo html, který obsahuje text (kód lze tedy vytvořit v libovolném textovém editoru) sestávající výhradně z tagů a formátovaného obsahu stránky (případně poznámek, které prohlížeč záměrně ignoruje). Tagy lze rozdělit na dvě základní skupiny tagy párové a nepárové. Párové tagy jsou uspořádané dvojice příkazů stejného znění, kdy příkaz uzavřený v závorkách <> označuje začátek formátované oblasti a příkaz uzavřený v závorkách s lomítkem </> označuje její konec. Nepárové tagy jsou samostatné příkazy, jejichž provedení vykoná prohlížeč právě tam, kde se tag nachází. Příkladem párového tagu může být podtržený text (označen je začátek a konec podtrženého textu), příkladem nepárového tagu obrázek vložený v textu. Nejdůležitějším tagem každé HTML stránky je tag <html>, uvedený zcela na počátku zdrojového kódu stránky, který prohlížeči oznamuje, že uvedený text je zápisem stránky v jazyce HTML. Tag <html> je tag párový, tudíž konec stránky musí být kódován tagem </html>. Stránku v jazyce HTML lze rozdělit na dvě základní části, označené párovými tagy <head> </head> a <body> </body> tedy na hlavičku a tělo. Hlavička obsahuje esenciální i doplňkové informace, platné v rámci celé stránky např. nadpis, jazyk, ve kterém je stránka napsána, kódování textu na stránce, odkazy na další soubory, potřebné ke správnému zobrazení stránky, informace pro vyhledávače apod. Tělo stránky pak představuje vlastní obsah, který se zobrazí v prohlížeči HTML stránek, tedy texty, tabulky, odkazy, obrázky a další prvky. Není v možnostech tohoto textu a ani jeho účelem zmínit větší množství tagů, nutné k úplnému pochopení problematiky psaní HTML stránek, proto se omezíme na konstatování, že existují desítky možností, jak formátovat text změnou velikosti, barvy a řezu písma, barvy pozadí a odkazů, vkládáním obrázků na pozadí, do textu a mnoha způsoby jejich obtékání, užitím jednoduchých grafických prvků typu čar a prostých geometrických obrazců, vkládáním tabulek, seznamů, citací a dělením textu na odstavce a bloky. Veškeré formátovací příkazy jsou zadávány pomocí definovaných tagů, které lze navzájem vnořovat a jejich upřesňujících parametrů, zva- 4

5 ných atributy, které se vepisují mezi závorky prvního tagu. Hodnoty atributů se vpisují mezi americké uvozovky, jak ukazuje následující příklad podtrženého textu zelené barvy velikosti 10: <u><font color= green size= 10 >Zelený text velikosti 10.</font></u> 3.3. POUŽITÍ RÁMCŮ Jedním z pozdějších rozšíření jazyka HTML je možnost využít při rozvržení výsledku zobrazeného v prohlížeči takzvaných rámců, definovaných užitím tagů <frameset> </frameset> a <frame> </frame>. Rámce umožňují rozvrhnout okno prohlížeče na obdélníkové oblasti tak, že se v každé oblasti zobrazuje jiná stránka, přičemž mezi rámci se lze na stránky libovolně odkazovat pomocí atributu target, udávajícího název cílového rámu odkazu (vizte ukázku zdrojového kódu v části 4.1.). Užitím rámců je tak možné dosáhnout např. stálého zobrazení grafické hlavičky stránky (nikoliv hlavičky ve smyslu kódu HTML), zobrazení»rozcestníku«s odkazy, kterým je možno přepínat mezi obsahem jednotlivých stránek apod. V současnosti se rozvržení okna prohlížeče na rámce téměř nevyužívá z důvodu nehomogennosti stránky jako celku (každý rámec má např. vlastní posuvník) a přednost je dávána generování stránky podle potřeb užitím některého ze skriptů (vizte např. PHP skript v části 5.2.) VYUŽITÍ KASKÁDOVÝCH STYLŮ Pro rychlejší a jednodušší úpravu textu a grafiky pomocí předdefinovaných stylů (např. jeli třeba na stránce využít dva texty různé velikosti a barvy pro nadpisy, poznámky pod čarou, odkazy apod.) lze využít tzv. kaskádových stylů CSS (Cascading Style Sheets), tj. předem nadefinovaných hodnot jednotlivých atributů příslušných tagů. Kaskádové styly lze vložit buď přímo k příslušnému tagu, do hlavičky stránky a nebo do externího souboru, obvykle s koncovkou css. Zápis kaskádového stylu může pak vypadat například následovně: a { } color: rgb(255,153,102); text-decoration : none; font-family : Verdana,Tahoma,Arial,sans-serif; font-size : 12px; font-weight : bold; text-align: left; 5

6 4. STRUKTURA PŮVODNÍCH STRÁNEK V JAZYKU HTML 4.1. ROZVRŽENÍ STRÁNEK NA RÁMCE Původní struktura stránek předpokládala jednotný vzhled se stále viditelnou hlavičkou v podobě loga hry; rozcestníku, umožňujícího zobrazovat ve třetí části plochy okna různý obsah a této největší části, ve které by se jednotlivé stránky zobrazovaly. K dosažení tohoto záměru byl použit nejjednodušší způsob využitím rámců (frames), jakožto jedné z možností rozšíření jazyka HTML. Důležitým požadavkem se záhy ukázalo také stejné zobrazení při prohlížení stránek v různých internetových prohlížečích (zejména Mozilla Firefox a Microsoft Internet explorer) a především při různém rozlišení monitoru. Proto byla stanovena pevná šířka zobrazovaných oblastí a proměnlivá šířka dalších oblastí, sloužících pro výplň na zobrazovacích jednotkách s šířkou vyšší než 800 obrazových bodů. Rozvržení rámců užitím tagu <frameset> tedy vypadalo v souboru index.htm následovně: <html> <head> <title>perpetuum</title> <frameset rows ="259,*" border="0" scrolling="yes"> <frameset cols="*,790,*" border="0"> <frame name="ram1" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram2" src="vrsek.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram3" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> </frameset> <frameset cols="*,160,652,*" border="0"> <frame name="ram4" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram5" src="rozcestnik.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram6" src="text.htm" scrolling="auto" norsize></frame> <frame name="ram7" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> </frameset> </head> <noframes> </noframes> </html> V rámci označeném jako Ram2 se zobrazovala jednoduchá a poměrně nezajímavá stránka rozcestník.htm, která obsahovala pouze obrázek hlavičky ve formátu jpg. Ještě prostší obsah vyplňoval rámce Ram1, Ram3, Ram4 a Ram7, kde stránka bok.htm nemající žádný obsah, pouze s vhodně nadefinovanou barvou pozadí, vyplňovala flexibilně zbývající prostor stránky, nevyužitý vzhledem k vyššímu než optimálnímu rozlišení zobrazovací jednotky. O poznání zajímavějším byl obsah rámce Ram5, kde stránka rozcestník.htm sloužila jako přepínač mezi jednotlivými stránkami s konkrétním obsahem v rámci Ram6, který byl implicitně, tj. při prvním načtení. Uspořádání odkazů na stránce rozcestník.htm pak přibližuje následující příklad (odkazy v souboru byly uspořádány do řádků tabulky, což reprezentuje uvedený párový tag <tr> </tr> a buněk v řádcích, tj. <td></td>): <tr> <a href="text.htm" target="ram6"> <td bgcolor="#555555" width="160" valign="top"> <a href="text.htm" target="ram6" color="#ff9966">hlavní stránka</a></a> </td></a> </tr> 6

7 JIŘÍ KALINA 4.2. FORMÁTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STRÁNEK Pro dodržení jednotného stylu zobrazovaného výsledku složeného z více stránek byly odstraněny vhodným nastavením atributů rámců přepážky oddělující rámce, tudíž opticky stránky díky stejnobarevnému pozadí splynuly zdánlivě v jeden celek. Samotné formátování jednotlivých stránek zobrazovaných v rámci Ram6 využívalo uspořádání nadpisu v jinobarevném rámečku a následujícího textu a obrázků užitím kaskádových stylů, uložených v souboru css.css přímo v kořenovém adresáři na HTTP adrese stránek. Veškeré prvky na stránkách byly barevně voleny v souladu s logem v tmavě šedé, žluté a oranžové barvě, což vynutilo z důvodu dostatečného kontrastu bílou barvu textu. Design stránek významně ovlivnily také odkazy na související a příbuzné stránky a povinná reklama, vyplývající z obchodních podmínek společnosti poskytující prostor na webu. Výsledný vzhled je patrný z následujícího obrázku: Zjevně rušivým prvkem se však stal posuvník v pravé části rámce Ram6, který se zobrazoval u všech stránek většího rozsahu. Do budoucna bylo navíc nutno jednak umístit do stránky rozcestník.htm více odkazů na externí stránky, jednak odkazy na zadání úkolů dalších etap (vizte pravidla dlouhodobé hry přímo na stránkách), což by vedlo ke zobrazení dvojice posuvníků i v této části, jehož následkem by byl jednak naprostý grafický úpadek stránky, jednak podstatně ztížená orientace návštěvníků. Protože nebylo možné nalézt řešení užitím prostého HTML kódu, bylo nutno použít skript pro generování výsledné stránky po částech. 7

8 5. VYUŽITÍ SKRIPTU PHP PRO INOVACI STRÁNEK 5.1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PHP SKRIPTU PHP (Personal Home Page) je programovací (skriptovací) jazyk pracující na serveru, ze kterého klient načítá HTML stránku. Výsledkem procesu, naprogramovaného užitím PHP je tedy hotová HTML stránka, kterou již po načtení do prohlížeče nelze dále měnit (na rozdíl od programovacích jazyků typu Java Skript, které popisují procesy probíhající na straně klienta). Díky tomu, že PHP pracuje na straně serveru, může zpracovávat zde uložené databáze. V praxi obvykle skript napsaný v jazyce PHP»složí«z mnoha souborů (např. formátu txt), textů zadaných přímo ve skriptu, údajů z databází a dalších vstupů výslednou podobu HTML stránky, kterou potom odešle na počítač klienta. Jazyk PHP tedy umožňuje do jinak statických HTML stránek vnést dynamické chování, které je dnes v prostředí internetu nezbytné i u poměrně jednoduchých aplikací. Protože skript jazyka PHP probíhá na serveru, je programování stránek využitím PHP kódu obtížnější než při použití prostého HTML. Je nutné provádět úpravy přímo na serveru, kde je testována funkčnost skriptu a odlaďovány nedostatky, nebo emulovat server přímo v počítači využitím některé speciální aplikace pro psaní PHP skriptů UŽITÍ PHP SKRIPTU NA STRÁNKÁCH PERPETUA Pro plnohodnotné nahrazení rámců, ve kterých se zobrazovaly jednotlivé HTML stránky, jedinou stránkou, generovanou užitím PHP skriptu, bylo nejprve nutno rozdělit tuto stránku na oblasti, velikostí a tvarem odpovídající původním rámcům. To umožňuje párový tag <div> </div>, nazývaný oddíl. Pomocí atributů tohoto tagu lze stránku rozdělit na oddíly s přesně definovanou pozicí, výškou a šířkou, tedy dokonce lépe než při použití rámců. Konkrétně vypadá rozvržení stránek užitím kaskádových stylů následovně: div { }.logo { width: 790; height:259; position: absolute; top:0; left: 50%; margin-left: -395; }.rozcestnik { height: 1241; width: 160; position: absolute; top: 259; left: 50%; margin-left: -406; }.telo { height: 1241; width: 652; position: absolute; top: 259; left: 50%; margin-left: -246; } 8

9 Rámce Ram1, Ram3, Ram4 a Ram7, které v původní variantě sloužily pouze pro vyplnění prázdného prostoru mimo hlavní zobrazovanou oblast, není třeba oddíly nahrazovat, neboť nyní celková stránka HTML pokrývá celou šíři zobrazovací jednotky, tedy i mimo nadefinované oblasti, barva pozadí tak zůstane zachována v celé ploše okna prohlížeče. Umístění rámců na střed stránky bylo dosaženo nastavením atributu cols na hodnotu např. *,790,*, kde čísla označovala šířku rámce v obrazových bodech a hvězdičky značily rovnoměrné vyplnění zbývajícího prostoru. Vycentrování«oblastí je naproti tomu provedeno pomocí atributu left, jehož hodnota je nastavena na 50%, posunutí oproti poloze uprostřed okna je pak provedeno nastavením atributu margin-left na hodnotu odpovídající příslušnému počtu obrazových bodů. Obsah oblastí je nyní, na rozdíl od předešlého řešení, kde byl uložen v samostatných HTML stránkách, uložen v souborech formátu txt, které jsou zpracovávány PHP skriptem pomocí příkazu include, který slouží k umístění textu ze souboru na příslušné místo v generované HTML stránce. Názorněji lze celou věc předvést na následujícím příkladu: <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1250"> <title>perpetuum</title> <link href="css.css" rel=stylesheet type=text/css> </head> <body bgcolor="#333333"> <div class="logo"> <img src="logo1.jpg" alt="perpetuum"> </div> <div class="rozcestnik"> <?php include "rozcestnik.txt";?> </div> <div class="telo"> <?php if ($_GET["stranka"]!= "") {include $_GET["stranka"];} else {include "text.txt";}?> </div> </body> </html> Celá stránka je tímto způsobem zapsaná v souboru index.php. Po nezbytné definici HTML stránky a její hlavičky, které jsou společné pro všechny výsledné zobrazované stránky, následuje výčet oddílů vždy doplněný příkazem include, který do příslušného oddílu umísťuje text uložený ve jmenovaném txt souboru. Složitější situace nastává u třetího oddílu, jehož obsah je proměnlivý a závisí tedy na hodnotě, uložené v proměnné stranka. Jelikož PHP nevyžaduje předběžnou deklaraci proměnných, stačí do proměnné stranka uložit jméno příslušného txt souboru (tedy souboru, ve kterém je uloženo to, co se má do oblasti zobrazit) přímo při odkazování na danou stránku pomocí definované syntaxe za názvem PHP souboru je otazník a následuje výčet proměnných a jim přiřazovaných hodnot, navzájem řazené přes znaménko &. Pomocí podmínky if ($_GET["stranka"]!= "") je implicitně (při prvním načtení bez přiřazení jiné hodnoty) přiřazena proměnné stranka hodnota text.txt. 9

10 Je-li tedy vyžadováno do třetího oddílu načtení textu ze souboru galerie.txt, je nutno uložit řetězec galerie.txt do proměnné stranka a poté načíst soubor index.php (vizte výše), ve kterém se nachází skript, jenž toto načtení zajistí. Toho lze docílit odkazem na adresu: Díky tomu, že jsou delší texty uloženy v samostatných txt souborech, je soubor index.php poměrně neobjemný a přehledný, což umožňuje snazší úpravy jednotlivých stránek a rychlejší orientaci v samotném skriptu. Nutnou změnou oproti HTML verzi s rámci je samozřejmě také fakt, že odkazy v»rozcestníku«, uloženém v souboru rozcestnik.txt, odkazují vždy na stejný soubor index.php, pouze pokaždé s jiným přiřazením hodnoty do proměnné stranka (vizte zdrojový kód stránek přímo na internetu). Obdobného principu bylo využito také při zobrazování zvětšených obrázků jednotlivých»hlášení«účastníků hry, kde je do prázdné HTML stránky vložen jediný tag, umísťující na ni obrázek příslušného jména a do nadpisu stránky (tag <title> </title>) vkládá popis obrázku. Pro generování stránky je zde využit příkaz echo, obdobný příkazu write v Pascalu či Basicu v součinnosti s proměnnou popis: <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1250"> <?php echo"<title>"; echo $_GET["popis"]; echo "</title>";?> <link href="css.css" rel=stylesheet type=text/css> </head> <body bgcolor="#333333"> <?php echo"<img src=\""; echo $_GET["obr"]; echo"\" alt=\""; echo $_GET["popis"]; echo "\">";?> </body> </html> 5.3. VÝSLEDNÁ PODOBA STRÁNEK Mimo zpřehlednění stránek ze strany jejich tvůrce a zdokonalení možností dalšího rozšíření, došlo zejména k zpřehlednění stránek pro uživatele díky tomu, že se jedná o jedinou stránku tvořenou oddíly, zmizely jednotlivé posuvníky v rámcích a objevil se posuvník jediný, společný pro celý obsah, který je tak možno posouvat dohromady. Při malém objemu dat na stránkách Perpetum se příliš neprojevila další výhoda, která však může být u rozsáhlejších stránek důležitá, a to, že se nenačítá při přechodu na jinou stránku opět obsah, který je pro všechny stránky společný, ale pouze kód, ve kterém se jednotlivé stránky liší. To vede jednak ke zvýšení rychlosti, jednak k zamezení»přeblikávání«monitoru při přechodu z jedné stránky na druhou. 10

11 Výslednou podobu stránek po přestavbě využitím PHP kódu ke dni představuje následující obrázek: 11

12 6. DALŠÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY 6.1. STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI Pro weby do stránek zobrazených za měsíc nabízí český server možnost sledování statistiky návštěvnosti stránek v tarifu Lite zdarma. Jedinou podmínkou je umístění skriptu obdobného níže uvedenému na stránky, kde se poté zobrazí jedna z možných ikon, sloužících jako reklama odkaz na jmenovaný server. <skript src="http://c1.navrcholu.cz/code?site=98425;t=blk80" type="text/jav ascript" target="_blank"> </script> <noscript> <div> <a href="http://navrcholu.cz/" target="_blank"> <img src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=98425;t=blk80;ref=;jss=0" widt h="80" height="30" alt="navrcholu.cz" style="border:none" /> </a> </div> </noscript> Daným způsobem je možné zjistit počty návštěvníků stránek za hodinu, den, týden a měsíc, délku strávenou na stránkách, jejich přesné IP adresy a případně další údaje (placené verze nabízí možnost zjištění vstupních a výstupních bodů, rozlišení monitoru, prohlížečů, operačních systémů a mnoha dalších informací). Statistika stránek za leden 2007 vypadá následovně: 6.2. POŘADÍ ODKAZU NA VYHLEDÁVAČI GOOGLE.COM V současnosti bezesporu nejvyužívanějším vyhledávačem v celosvětovém měřítku je služba Google na adrese Ačkoliv přesné mechanizmy vyhledávání stránek a především stanovení jejich pořadí mezi výsledky příslušného dotazu je společností Google tajeno, na tzv. bonitě odkazu se podílí řada známých faktorů. Mezi hlavní patří počet odkazů směřujících na stránky a ze stránek (pravděpodobně, do čím»vzdálenější«oblasti odkaz směřuje, tím lépe), bonita stránek, na které odkazy míří, jazyk stránky, údaje v hlavičce stránky a počet přístupů na stránku z výsledků hledání službou Google. 12

13 Více či méně užitečné jsou tzv. meta tagy, které se píší do hlavičky stránky a řada jich může pravděpodobně ovlivnit pořadí vyhledávané stránky ve výsledcích hledání. Obecně mají meta tagy podobu: <meta name= Vlastnost content= Obsah > Kde vlastnosti description, keywords, robots, googlebot a Content language oznamují popis stránky pro vyhledávače, klíčová slova, zákaz indexace roboty, resp. Googlem a informaci pro automatické přepínání jazyka prohlížeče. Pro zlepšení pořadí odkazu na stránky Perpetua bylo hned v prvních dnech po spuštění stránek umístěno přes 40 odkazů na stránky do řady českých internetových katalogů a dohodnuto jednostranné či reciproké zveřejnění odkazů s několika významnými servery v dětském hnutí v ČR (klubovna.cz, bohousek.cz, ekamarad.cz, apod.). Svoji roli jistě také sehrála mimointernetová propagace dlouhodobé hry, která vedla k častému vyhledávání adresy Perpetua právě pomocí vyhledávače Google a tak zvýšení počtu prokliků, stejně jako neobvyklost slova v českém prostředí. Dalšími faktory mohou být, zda se vyhledávaný výraz objevuje přímo v adrese srtánky, v jejím nadpisu, kolikrát se výraz objevuje na stránce apod. Vývoj pořadí odkazu na stránky Perpetua v závislosti na době od zahájení provozu a propagace stránekshrnuje následující tabulka: Dny od spuštění a zahájení propagace Pořadí ve výsledcích Ve srovnání se stránkami podobného charakteru, avšak bez úmyslného zanechávání co možná největšího počtu stop v internetu, jejichž pořadí je od»nalezení«službou Google víceméně konstantní, si stránky Perpetua vedly výjimečně dobře. Nicméně hlediskem, které všechna výše jmenovaná kritéria zdaleka předčí, je shoda jazyka, který je nastaven jako jazyk vyhledávače a jazyka stránky samotné (zde není myšleno vyhledávání v určitém jazyce, které lze na serveru google.com také nastavit, ale jazyk, který používá server pro komunikaci s uživatelem). Pořadí stránek v různých jazycích udává následující tabulka: Jazyk Česky Rusky Anglicky Německy Rumunsky Tradičně čínsky Tatarsky Pořadí ve výsledcích KONSORCIUM W3C Konsorcium W3C je mezinárodní konsorcium založené v roce 1994, které sjednotilo v té době směrem vzájemné nekompatibility se ubírající různé verze jazyka HTML. Konsorcium vydává standardy a doporučení, kterými se řídí WWW v zájmu dosažení optimální funkčnosti a dokonalé kompatibility. Jednou ze služeb konsorcia je možnost validace stránek (po úspěšné validaci lze na stránkách zobrazit ikonu, ohlašující správnost stránek podle standardů konsorcia) pomocí HTML validátoru na adrese Stránky Perpetua dosud neprošly úspěšnou validací (validátor indikuje 94 chyb na úvodní stránce), odstranění sporných částí textu by však vedlo k nežádoucím změnám, proto bylo prozatím rozhodnuto nezískat validaci v zájmu zachování příslušných funkcí. 13

14 7. PRAMENY Co je to PHP?, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Quo vadis HTML, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Termíny jazyka HTML, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Hypertext, aneb umění cestovat odněkud někam, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Jazyk HTML, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 14

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ. učební text. Marek Babiuch

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ. učební text. Marek Babiuch Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ učební text Marek Babiuch Ostrava 2010 Recenze: Ing. Pavel Buřil Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Internet a sítě Autor: Marek Babiuch Vydání:

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY NÁVRH A REALIZACE ŠABLON V REDAKČNÍM SYSTÉMU JOOMLA! BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michael Vaník Informatika se zaměřením na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Obsah. 1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

Obsah. 1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee 0bsah Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize...

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Vybudování školních stránek pomocí sytému MediaWiki

Vybudování školních stránek pomocí sytému MediaWiki Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vybudování školních stránek pomocí sytému MediaWiki Roman Svoboda SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, Písek Stránka

Více

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny špatně správně

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> 1 Tvorba WWW stránek Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod.

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Optimalizace pro vyhledávače a přístupnost webu Search engine optimization and web accessibility

Optimalizace pro vyhledávače a přístupnost webu Search engine optimization and web accessibility Optimalizace pro vyhledávače a přístupnost webu Search engine optimization and web accessibility Bakalářská práce Jan Rückl Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

CVIČENÍ WWW1 (PWA1) č. 1

CVIČENÍ WWW1 (PWA1) č. 1 CVIČENÍ WWW1 (PWA1) č. 1 Přihlášení ke školní síti (v případě, že předmět zahajuje cvičení v laboratoři jako první). Ve spolupráci s p. Kolečkem se provede registrace žáků do sítě Novell. Žáci jsou seznámeni

Více