L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, Lanškroun, tel , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244"

Transkript

1 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, Lanškroun, tel , fax Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní Čermná Datum jednání : Přítomni : dle prezenční listiny Omluveni : Hosté : RNDr. Antonín Fiala,poradce svazku 1) Zpráva o činnosti svazku za uplynulé období roku 2) Rozpočet 2011-plnění, schválení rozpočtového opatření č.2 3) Rozpočtové provizorium ) Realizace projektu Cyklostezky Lanškrounska 5) Realizace projektu Protipovodňová a protierozní opatření 6) Ostatní projekty svazku Drobná architektura Lanškrounska, rozhledna Mariánská hora 7) Společný postup při nákupu energii, založení MAS Lanškrounsko 8) Činnost svazku v následujícím období diskuze 9) Různé Předsedkyně svazku přivítal členy svazku a zahájila jednání. Předsedkyně svazku jmenovala zapisovatelem RNDr.Antonína Fialu a navrhla shromáždění starostů za ověřovatele zápisu paní Lenku Bártlovou. a paní Miroslavu Fojtů. Předsedkyně svazku seznámila přítomné s programem jednání. Shromáždění starostů schvaluje návrh programu jednání tak, jak byl předložen. pro: 15 proti: 0 zdrželi se: 0

2 Ad 1) Zpráva o činnosti svazku za uplynulé období roku Předsedkyně svazku seznámila s činností svazku od začátku července 2011 Projekt protipovodňových opatření - byl proveden výběr zhotovitele projektu a za zhotovitele projektu byla vybrána firma Ekotoxa s.r.o. Cyklostezka Lanškroun-Rudoltice - byla podána žádost o dotaci na SFDI - byla schválena dotace ve výši 5,987 mil Kč - ke schválení jsou připraveny smlouvy o příspěvcích s Lanškrounem a s Rudolticemi - proběhla jednání s bankami o poskytnutí úvěru - bylo provedeno poptávkové řízení na inženýrskou činnost při stavbě - SFDI byly zaslány podklady pro uzavření smlouvy Cyklostezka Rudoltice Česká Třebová - byla zpracována a předána dokumentace pro územní řízení- projekt, stanoviska dotčených orgánů majetkoprávní vztahy proběhlo jednání dotčených obcí se závěrem pokračovat v přípravě - radou svazku bylo schváleno pokročování projektování úseků Rudoltice -Třebovice podél koridoru a úseku v Třebovicích - byl uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě s firmou REDEA Žamberk s.r.o. a Dodatek č.2 s firmou VIAPROJEKT Hradec Králové s..o. Projekt Drobná architektura Lanškrounska - byly uzavřeny smlouvy se zhotoviteli jednotlivých dílčích akcí - projekt je v realizaci s ukončením a vyúčtováním do konce roku 2011 V říjnu byla provedena předběžná kontrola hospodaření svazku. Rada svazku se sešla a v Lanškrouně : Rada svazku Lanškrounsko na svém jednání mimo jiné jednala o : - projektu cyklostezky - o průběhu výběru dodavatele projektu protipovodňových opatření a zároveň jmenovala členy výběrové komise - o projektu výstavby rozhledny na Mariánské hoře - o společném postupu obci Lanškrounska a Orlicka při nákupu energii vzala na vědomí : - neposkytnutí dotace z OP VK na projekt regionálního vzdělávání

3 uložila : manažerovi svazku připravit smlouvy o příspěvcích na financování představení přípravy cyklostezky Lanškroun-Rudoltice a na dále na financování vlastní stavby Rada svazku Lanškrounsko na svém jednání dne mimo jiné doporučila Shromáždění starostů : - provést všechny kroky k založení místní akční skupiny pro region Lanškrounsko - na základě poptávkového řízení vybrat dodavatele inženýrské činnosti pro stavbu cyklostezky Lanškroun - Rudoltice jednala o : - o projektu výstavby rozhledny na Mariánské hoře - o společném postupu obci Lanškrounska a Orlicka při nákupu energii Usnesení 27/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí zprávu o činnosti svazku Lanškrounsko za období červenec prosinec Ad 2) Rozpočet 2010-plnění, schválení rozpočtového opatření Manažer svazku seznámil přítomné s plněním rozpočtu roku 2011 a s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2011. Rozpočtové změny jsou zahrnuty do tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. Manažer a předsedkyně svazku informovali o průběhu předběžné kontroly hospodaření svazku v roce Manažer dále informoval, že došlo ke změně v právních předpisech týkajících se inventarizací majetku a navrhnul jmenovat členy inventarizační komise a schválit plán inventur na rok 2011 Usnesení 28/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí informace o plnění rozpočtu roku 2011

4 Usnesení 29/2011 Shromáždění starostů schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011, které je uvedeno v příloze tohoto zápisu. Usnesení 30/2011 Shromáždění starostů schvaluje změnu Plán inventur na rok 2011, který je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 31/2011 Shromáždění starostů schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace ve složení : Mgr.Švarcová-předsedkyně Ing.Novotná JUDr.Stejskal Ad 3) Rozpočtové provizorium 2012 Předsedkyně svazku navrhla přijmout do doby přijetí rozpočtu svazku pro rok 2012 rozpočtové provizorium. Usnesení : 32/2011 Shromáždění starostů schvaluje dle příslušných ustanovení zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění rozpočtové provizorium pro rok 2012 s tím, že výdaje se hradí ve výši skutečných průměrných výdajů roku 2011 a dále výdaje vyplývající z již uzavřených smluv. Předsedkyně navrhnula zachování členského poplatku pro rok 2012 ve výši 22 Kč. Usnesení 33/2011 Shromáždění starostů schvaluje výši členských příspěvků obcí pro rok 2012 ve výši 22 Kč na trvale žijícího občana v každé členské obci.

5 Ad 4) Realizace projektu Cyklostezky Lanškrounska Manažer svazku informoval shromáždění starostů o dalších věcech, které nezazněly ve zprávě o činnosti. Manažer svazku navrhnul schválit smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených s přípravou výstavby cyklostezky Lanškroun-Rudoltice a dále smlouvy na úhradu příspěvku na náklady související se stavbou cyklostezky. Město Lanškroun má zájem uhradit celý svůj podíl na náklady související se stavbou na začátku roku Financování zbytku nákladů bude svazek řešit prostřednictvím úvěru a náklady na dluhovou službu budou pak předmětem, smlouvy o příspěvku s obcí Rudoltice. Příspěvky na vlastní výstavbu podléhají vyúčtování oproti skutečnosti Pan starosta Žák diskutoval otázku zodpovědnosti za případné vícenáklady či sankce od poskytovatele dotace. Pan Fiala uvedl, že v kalkulaci nákladů je uvedena rezerva na více práce. Dále uvedl, že vybraným dodavatelem nebudou uzavřeny dodatky na vícenáklady, pokud nebudeme svazek zajištěný zdroj z dotčených obcí. Zodpovědnost za chyby u inženýrské činnosti nebo při dotačním managementu je dána smluvními vztahy z dodavateli, když např. firma REDEA Žamberk je pojištěna do částky 10 mil.kč. Usnesení 34/2011 Shromáždění starostů schvaluje smlouvu o investičním příspěvku na úhradu nákladů spojených s přípravou stavby cyklostezky Lanškroun-Rudoltice s obcí Rudoltice ve výši Kč a s městem Lanškroun ve výši Kč pro: 15 proti: 0 zdrželi se: 1 Usnesení 35/2011 Shromáždění starostů schvaluje smlouvu o investičním příspěvku na úhradu nákladů spojených se stavbou cyklostezky Lanškroun-Rudoltice s městem Lanškroun ve výši Kč pro: 15 proti: 0 zdrželi se: 1 Manažer seznámil členy shromáždění s poptávkovým řízením na inženýrské služby při výstavbě cyklostezky Lanškroun-Rudoltice. Jediným kriteriem je nejnižší nabídková cena. Nabídky předložili firmy : INDESING s.r.o. Hudeček s.r.o. Forenta s.r.o. JAFIS s.r.o ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

6 Usnesení 36/2011 Shromáždění starostů schvaluje jako vítěze výběrového řízení na inženýrské služby při stavbě cyklostezky Lanškroun-Rudoltice firmu INDESING s.r.o., se sídlem Jezbořice 110, IČ za cenu Kč + DPH 20% a ukládá předsedkyni svazku s vybranou firmou uzavřít smlouvu. pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 3 Ad 5) Realizace projektu Protipovodňová a protierozní opatření Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele všech tří částí projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření regionu LANŠKROUNSKO. Nejlepší nabídku podala firma EKOTOXA s.r.o. Brno. Usnesení 37/2011 Shromáždění starostů schvaluje jako dodavatele všech částí projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření regionu LANŠKROUNSKO firmu EKOTOXA s.r.o. Brno a ukládá předsedkyni uzavřít příslušné smlouvy. pro: 15 proti: 0 zdrželi se: 1 Ad 6) Ostatní projekty svazku Drobná architektura Lanškrounska, rozhledna Mariánská hora Manažer svazku informoval členské obce o realizaci projektu Drobná architektura Lanškrounska. Všechny dílčí projekty jsou dokončovány a projekt bude do konce roku 2011 vyúčtován poskytovateli dotace. Dále manažer připomenul podání žádosti na stejný projekt do POV Obce by si již měly dopředu připravovat své záměry. Usnesení : 38/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí zprávu o realizaci projektů Drobná architektura Lanškrounska.

7 Manažer informoval o projektu rozhledny na Mariánské hoře, kdy je z popudu pana starosty Šilara navrženo nové umístění rozhledny, která by mohla být o pouze o výšce okolo 17 m. V současné době je znám orientační rozpočet okolo 3 mil.kč, je příslib od firmy OMEGA Tech s.r.o. na spolufinancování a to ve výši 800 tis.kč. Je nutné na tuto akci získat stavební povolení. Projektovou dokumentaci je možné převzít z již projektovaných rozhleden. Je problém s pozemky, které jsou částečně historickým církevním majetkem. Dřív se nedá dořešit stavební povolení, dokud nebudou vyřešeny církevní restituce. Pak je nutné zařídit územní a stavební řízení. Teprve poté je možné řešit získání dotace. Manažer uvedl, že nutným prvním krokem je zajištění financování akce. Z tohoto důvodu je nutné jednak s dotčenými obcemi dále s firmou OMEGA, případně s bankami. Usnesení : 39/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí zprávu o možné realizaci projektů Rozhledna na Mariánské hoře a ukládá předsedkyni a manažerovi jednat o možném financování akce. Ad 7) Společný postup při nákupu energii, založení MAS Lanškrounsko Manažer svazku seznámil členské obce s možnostmi společného postupu při nákupech elektřiny a plynu. Cílem společného postupu je při velkých odběrech dosáhnout co nejnižší ceny. K tomu je možné dojít provedením elektronické aukce nebo nákupem na komoditní burze. Manažer vysvětlil klady i zápory obou metod. Z důvodu získání co největšího objemu se uvažuje o společném postupu obcí Lanškrounska a Orlicka. Dále se uvažuje s termínem změn cen v rámci společného postupu k z důvodu získání časového prostoru pro přípravu zadávacích podmínek. Pro zpracování zadání aukce nebo dražby byl všem obcím zaslán dotazník, který je nutné nejpozději do vyplnit a odevzdat. Starostové diskutovali postupy při změnách smluvních vztahů. Většina prací souvisejících se změnou obchodních vztahů by byla začleněněna do zadávací dokumentace. Usnesení : 40/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí možnost společného postupu při nákupech energii a doporučuje všem svým členským obcím se do tohoto projektu zapojit. Zároveň vyzývá členské obce k vyplnění dotazníku týkajícího s odběrů a odběrných míst nejpozději do

8 Pro: 16 proti 0 zdrželi se 0 Manažer seznámil členské obce s podmínkami programu LEADER pro založení místních akčních skupin, s právními formami a jednotlivými kroky postupu pro založení MAS a pro získání dotací z programu Leader. Manažer doporučil v roce 2012 založit Místní akční skupinu v regionu Lanškrounsko. Manažer zároveň doporučil počkat ze zpracováním strategického plánu Leader až do doby vydání nových podmínek programu Leader pro další programovací období. Usnesení : 41/2011 Shromáždění starostů schvaluje započetí prací vedoucí k založení místní akční skupiny pro region Lanškrounsko ( dále jen MAS) a ukládá radě svazku provést všechny formální kroky k zajištění organizace založení MAS včetně uzavření smlouvu na službu organizačního a právního založení MAS nejpozději do Pro: 16 proti 0 zdrželi se 0 Ad 8) Činnost svazku v následujícím období diskuze Manažer svazku představil možné projekty a aktivity svazku v následujícím období. Vedle již zmíněných projektů rozhledna, cyklostezka, drobná architektura, protipovodňová opatření - další rozvoj cyklostezek - projekty v rámci CR - pokračovat v hledání strategického partnera pro projekt Energetického využití odpadů Manažer otevřel otázku započetí přípravných prací na cyklostezce Lanškroun Tatenice. Je nutné předložit radě svazku cenové kalkulace. Ad 9) Různé Předsedkyně svazku předložila žádost Sdružení obcí Orlicko na spolufinancování nákladů provozu cyklobusů a skibusů, když Orlicko žádá o příspěvek na rok 2011 ve výši Kč a na rok 2012 také vy výši Kč. Usnesení : 42/2011

9 Shromáždění starostů schvaluje poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko na provoz cyklobusů a skibusů pro rok 2011 ve výši Kč a o tuto částku mění Rozpočtové opatření č.2/2011 jehož konečná verze je přílohou zápisu. Zároveň ukládá manažerovi a radě svazku začlenit částku příspěvku ve výši Kč pro Sdružení obcí Orlicko do rozpočtu Pro: 16 proti 0 zdrželi se 0 Předsedkyně svazku seznámila členy svazku se žádostí Regionu Orlicko-Třebovsko o poskytnutí příspěvku na organizaci tradiční akce Cyklo Glacensis Usnesení : 43/2011 Shromáždění starostů ukládá manažerovi a radě svazku začlenit částku příspěvku ve výši Kč pro Region Orlicko-Třebovsko na organizaci Cyklo Glacensis 2012 do rozpočtu Pro: 16 proti 0 zdrželi se 0 Předsedkyně svazku otevřela otázku vedení účetnictví, když vyjádřila nespokojenost s prací účetní svazku. Usnesení : 44/2011 Shromáždění starostů ukládá předsedkyni a radě svazku dořešit vedení účetnictví do března Pro: 16 proti 0 zdrželi se 0 Mgr.Stanislav Švarcová předsedkyně svazku Zápis ověřili: Lenka Bártlová Miroslava Fojtů

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi:

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání

Více