ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn."

Transkript

1 ZÁPIS z kontrolního dne č. 6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech dne Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Omluveni: zástupkyně MM K. Vary Bc. Pavlína Stracheová zástupce GP Ing. Štefan Bolcha A) Úvod V úvodu jednání přivítal zúčastněné zástupce investora OI MM K. Vary Ing. Zdeněk Bergman a seznámil je s programem jednání 6. kontrolního dne stavby. B) Vlastní jednání kontrola úkolů 1/5 K soupisům prací a fakturaci bude svoláno zvláštní jednání za účasti investora, zhotovitele a TDI. Termín jednání bude dohodnut na příštím KD.. Zástupce investora upozornil na požadavek označení faktur názvem projektu a registračním číslem projektu a připomenul nutnost dodržení fakturace po celcích. Zápis z KD 2-4 neuváděn. 1/14 K jednání ve věci el. napojení objektu krytého plaveckého bazénu ze dne sdělil zástupce investora, že při jednání se zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. v Chebu byla předběžně odsouhlasena varianta zásobování objektu bazénu el. energií rozvodem NN vyvedeným z NN rozvodny na sekundární straně hlavní trafostanice areálu. Tento souhlas byl podmíněn projednáním varianty napojení s obchodním zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. v K.Varech. Toto jednání se uskuteční dne s obchodním zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. K.Vary (p. Šrom) za účasti zástupce investora a projektanta elektro VN (Ing. Kraus). Zápis z KD 2 4 neuváděn. 1/16 Zástupce GP fa BFB studio s. r. o. Praha informovali o zadání přepočtu tepelných vlastností haly pro vypracování energetického štítku budovy a na základě výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu (zlepšení izolačních vlastností budovy). Zápis z KD 2 4 neuváděn. 2/2 Zástupce projektanta Ing. Havlíková předala zhotoviteli pracovní verzi výkresové dokumentace SO 02.1 Hrubé terénní úpravy (výkopová jáma), která bude ještě upřesněna (přesné rozmístění kanalizačních šachet apod.). Po předání podkladů od GP Ing. Bolcha zpracuje soupis prací změny s oceněním zhotovitele do KD 5 úkol plněn průběžně KD 6 úkol plněn průběžně (projektant předal na KD 5 dne čistopis změny PD SO 02.1 a dne proběhne projednání změn soupisu prací) 2/3 Projektant lávky Ing. Procházka upozornil na pouzdra v místě uložení lávky do čela terasy VSKKC. Pouzdra jsou již osazena v průvlaku čele terasy. Trny musí být osazeny tak, aby umožnily boční pohyb. Předpokládá se, že trny byly nakoupeny spolu s pouzdry a budou předány zhotovitelem, který zabudoval pouzdra. Položka v rozpočtu bude čerpána pouze se souhlasem TDI. Zástupce investora projedná otázku trnů se zhotovitelem stavby VSKKC a podá zprávu na 3.KD. Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 1 z 5

2 (TDI přizve na KD 6 dne zástupce projektanta SO 03.4 Lávka pro pěší - Ing. Procházku z fa Pontika) (Ing. Procházka informoval, že pouzdra čtvercového profilu byla zabudována v roce 2008 firmou JHP, slíbil doložení dodacího listu a požaduje zajištění bezpečného přístupu tak, aby mohla být provedena kontrola 9ks zabudovaných pouzder v zárodku lávky, přístup zajistí zhotovitel) 2/4 Zhotovitel předal zástupci investora zvětšený HMG prací, jež je přílohou uzavřené SOD. Zástupce investora Ing. Bergman předá na KD č. 3 účastníkům výstavby nakopírovaný HMG prací. Účastníci KD mohou vznést k HMG připomínky, které budou podkladem pro aktualizaci HMG. 2/6 Zástupce GP BFB studio Praha Ing. Bolcha na základě výše uvedeného rozhodnutí slíbil předání závazných rozměrů a umístění šachet ve výkopové jámě do /1 Zástupci Multifunkční haly KV Arena informovali o konání následujících akcí v květnu: prezentační a prodejní výstava Flores 2011 v termínu od , výstavní plochy budou umístěny na zelených plochách, chodnících a v prostranstvích mezi halami Mezinárodní turnaj v basketbalu žen 2011 v termínu od KD 5 úkol splněn, výstava Flores 2011 byla úspěšně ukončena, Mezinárodní turnaj v basketbalu žen 2011 bude zahájen ve 14:00 hod., o víkendu se očekává zvýšený počet návštěvníku na zápasy konané v odpoledních hodinách tj. cca od 17:00 hod (zástupci KV Areny zašlou zhotoviteli přesný časový plán konání akce) 3/4 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o stavu jednání ve věci telefonní přípojky pro objekt bazénu, kterou lze technicky řešit buď jako součást veřejné telefonní sítě O2, nebo jako vnitřní telefonní síť objektu, napojenou na stávající ústřednu v Multifunkční hale. Provozovatel stavby KV Arena se přiklání k řešení ve variantě vnitřní sítě objektu, napojené z rezervy stávající telefonní ústředny. Provozovatel KV Arena písemně požádá objednatele o zajištění této změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Objednatel požadavek provozovatele projedná s projektantem a společností Telefónica O2 z hlediska technického řešení a ceny a rozhodne o dalším postupu (předložení do RM, zpracování změny PD atd.). Zástupce objednatele, Ing.Bergman, podal informaci o jednání, které se uskutečnilo dne za účasti zástupců objednatele (MKV), provozovatele (KV Arena) a společnosti Telefónica O2 s tím, že původní záměr společnosti Telefónica byl spolupodílet se na realizaci objektu SO 09 Slaboproud. Vzhledem k tomu, že Provozovatel má již uzavřenou smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb s jinou společností, nemá společnost Telefónica zájem podílet se na realizaci objektu SO 09 Slaboproud. Objekt bude realizován na náklady investora (objednatele) tak, jak vyplývá z nabídky zhotovitele stavby. Zápis z jednání ze dne rozešle zástupce objednatele neprodleně em zhotoviteli, provozovateli, GP a TDI. 3/6 Zástupce objednatele Ing. Bergman upozornil zhotovitele na nutnost dodržování postupu při změnovém řízení tak, jak vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo. 3/7 Zástupce GP Ing. Bolcha slíbil odevzdání projektové dokumentace změny ve stupni DZS z 04/2011 se soupisem prací změn v termínu do Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 2 z 5

3 Projektová dokumentace změny č.1 stavby bude obsahovat řešení změn těchto profesí (části): C.1.1 Arch. stavební řešení C.1.2. Konstrukční řešení C.1.2.a Piloty C.1.3. Vzduchotechnika C.1.4. Zdravotechnika (pokud to bude z hlediska řešení změny profese ZTI nutné) C Zdravotechnika Dodatek (pokud to bude z hlediska řešení změny profese ZTI nutné) C.1.9. Technologie bazénu C.2 HTÚ SO 02.1a Hrubé terénní úpravy C.2.1. SO 02.1b Odvodnění stavební jámy C.4. SO-14- odvodnění jihovýchodní stěny budovy bazénu Projektová dokumentace změny č.1 stavby bude vymezovat změnu č.1 (předmět veřejné zakázky) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Po obdržení předá objednatel ihned výše uvedenou změnovou dokumentaci zhotoviteli k ocenění změn a vypracování nabídky.. GP doplní neprodleně PD změny č.1 o upřesněné výkresy řezů A-A až E-E a zašle objednateli v termínu do Ing.Havlíková předala prostřednictvím GP PD DZS změny SO 02.1a HTÚ, včetně PD DZS změny SO 02.1b odvodnění stavební jámy (Ing.Forejt). GP předá neprodleně zpracovateli výkazu výměr konečné podklady ke změně výkazu výměr jednotlivých objektů a profesí dle zpracované PD změny.. GP doplní dokumentaci o podlahové vytápění relaxační terasy nad diváckou tribunou v termínu do /1 Zástupce zhotovitele informoval o režimu fakturace stavby k poslednímu dni v měsíci bude předán TDI k odsouhlasení koncept faktury se soupisem prací, investor a TDI do pátého dne předá odsouhlasenou fakturu a čistopis faktury bude vystaven zhotovitelem k devátému dni následujícího měsíce. 4/2 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval účastníky výstavby o zajištění geologického dozoru objednatele na stavbě, který zajišťuje Mgr. Martin Štěřík a pí. Věra Matějková., Mgr. Štěřík bude provádět geologický dozor objednatele při provádění pilot 4/4 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval zhotovitele o nutnosti důkladného zdůvodnění předkládaných změn, jednání o změnách se uskuteční dne /5 Zástupce objednatele Ing. Bergman upozorňuje na nutnost předávání realizační dokumentace objednateli včas, tj. cca ve 14-ti denním předstihu tak, aby mohla proběhnout její kontrola a odsouhlasení. 5/1 Zástupci Multifunkční haly KV Arena informovali o konání následujících akcí v červnu: dne se uskuteční v prostorách KV Arény a na přilehlých plochách Dětský den v KV Areně od 12:30 18:30 hod., očekávaná účast dětí!, akce se uskuteční ve vnitřních prostorách KV Areny 5/2 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval účastníky o jednání ve věci projektové dokumentace, které proběhne dne ve 13:00 hod v kanceláři Metrostavu a.s., divize 9, Sokolovská ul. 996/130, K. Vary. 5/3 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o plánovaném setkání zástupců Města K. Vary s novináři na stavbě dne v 10:30 hod., na žádost objednatele zajistí zhotovitel ochranné pomůcky (helmy cca 10 ks), stůl pro výkresovou dokumentaci a cca 10 ks židlí. Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 3 z 5

4 , Ing. Bergman děkuje zhotoviteli za zajištění hladkého průběhu tiskové konference 5/4 Na základě dotazů zástupce zhotovitele s., p. Baláka, sdělil zástupce objednatele následující: Stavba objektu SO 03.4 Lávka pro pěší bude realizována v části na pozemku, p.č. 414/1 na základě smlouvy o nájmu; na základě skutečného provedení stavby Lávky pro pěší bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek pod podpěrami lávky. Objednatel oznámil dopisem ze dne stavebnímu úřadu zahájení stavby Krytého plaveckého bazénu a jeho VH části. Objednatel doplní stavebnímu úřadu oznámení o zahájení realizace objektů SO 03.4-Lávka pro pěší a SO 03.2 C Parkoviště podle stavebního povolení, spis.zn.:sú/4489/06/geb-280 ze dne a zašle současně doklad o zajištění výkonu TDI (mandátní smlouva) společností Pragoprojekt, a.s Zástupce objednatele upřesnil, že společnost Telefónica O2 se nebude finančně podílet na nákladech na realizaci objektu SO 09 Slaboproud tak, jak je uvedeno do zápisu z jednání ze dne ; další sdělení této společnosti v uvedeném zápisu mají proto povahu nezávazných doporučení. Objednatel prověří prostřednictvím projektanta (Ing.Forejt) doklady ke změně polohy hydrantu před severním průčelím budovy bazénu v DPS z 07/2009 a podá zprávu na KD6. KD 6 úkol plněn průběžně 5/5 Zástupce zhotovitele Metrostav a.s. p. Balák informoval o zajištění PD DIO pro výstavbu pilotového založení SO 03.4 Lávka pro pěší (pro pilotu P2). Na KD č. 6 předá schválené DIO objednateli a TDI. Zástupce objednatele Ing. Bergman upozornil v této souvislosti na nutnost vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě lávky pro pěší, zejména upozornil zhotovitele na stávající kabely společnosti Telefónica O2 a sdělovací kabel vojenské správy, které procházejí staveništěm objektu SO 03.4 Lávka pro pěší. KD 6 úkol plněn průběžně (výše uvedené body byly projednány zhotovitelem a projektantem Ing. Procházkou dne ) 5/6 Zástupce objednatele Ing. Bergman předal Mgr. Štěříkovi projektovou dokumentaci pilotového založení krytého bazénu paré č. 2 jako podklad k výkonu činnosti geologa na stavbě. 5/7 Zástupce zhotovitele Metrostav a.s. p. Kučera informoval o zahájení provádění pilotového založení na SO 03.4 Lávka pro pěší od KD 6 úkol plněn průběžně, došlo k posunu termínu zahájení pilotového založení na /8 TDI požaduje předložit TP přesunu vrtné soupravy do místa SO 03.4 Lávka pro pěší (zajištění ochrany vozovky v ul. Západní). (koordinátor BOZP p. Gazárek požaduje předložit DIO s částečnou uzavírkou Západní ulice a dále TP provádění pilotážních prací v místě piloty č. 2 uprostřed vozovky, s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v nočních hodinách) NOVÉ ÚKOLY A SKUTEČNOSTI 6/1 Na žádost objednatele Ing. Bergmana prověří Ing. Forejt polohu provizorní jímky pro čerpání vody ve výkopové jámě bazénu. Dále Ing. Forejt předloží do PD změny hloubky šachty dešťové kanalizace v místě malého bazénu z důvodu zajištění gravitačního odtoku (bude zahrnovat i změnový soupis prací). Dále informoval, že dne bude provedeno kontrolní zaměření výkopové jámy bazénu, které pro objednatele zajistí fa Tomandlová. 6/2 TDI předal objednateli, zhotoviteli a projektantovi dopis č.j. KV/Sv/Ba/138/11 ze dne s připomínkami TDI k pilotovému založení (reakce na dopis Ing. Plívy z fa TOPGEO Brno ze dne ). Dále upozorňuje, že na cca 10% pilot bude provedena zkouška integrity. Zkouška bude provedena dne fa INSET s.r.o Praha od 9:00 hod. 6/3 Zhotovitel informoval účastníky o svém záměru zahájit zemní práce na SO 03.2 Parkoviště po dokončení pilot tak, aby plocha mohla být využívána jako dočasná skladovací plocha. S projektantem Ing. Havlíkovou bude dohodnut způsob provádění zemních prací, ochrana parapláně, odvodnění, na samostatném jednání. Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 4 z 5

5 PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ Zástupce zhotovitele p. Mládek seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k : dne byly zahájeny pilotovací práce na 1. a 2. etáži výkopové jámy bazénu a k termínu bylo provedeno celkem 78 ks pilot provedena přístupová komunikace (panelka) k výkopové jámě bazénu etáž 3,4 (na úrovni 381,00 a 381,45) provedeny výkopové práce 3. a 4. etáže jámy bazénu, osazena provizorní drenáž a vybudovány provizorní čerpací jímky, voda z výkopové jámy je čerpána do odkalovací jímky provedena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v délce cca 80 m se zásypem byl zkontrolován HMG prací ke dni a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu s ním PLÁN PRACÍ NA OBDOBÍ viz příloha Poznámky: připomínky k zápisu z KD 6 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 6 zapracovány. Příští kontrolní den se koná (středa) od hod. Sraz účastníků před Infocentrem u tréninkové haly KV Arény. Zapsal: Ing. Vladimír Stoklásek TDI Rozdělovník: (rozesláno jen elektronickou poštou) Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 5 z 5

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2011 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 12.července 2011 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD)

Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD) Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) jako otevřené

Více

Kraj Vysocí wfl. Smlouva o dílo. Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 4050005000/6800

Kraj Vysocí wfl. Smlouva o dílo. Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 4050005000/6800 Kraj Vysocí wfl KUJIP00ZGF2C Smlouva o dílo 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen dopravy a majetku zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): s názvem: Zateplení objektů A1, A2, A3 ve vztahu

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno

Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno ČÁST II.

Více

SMLOUVA O DÍLO MK -STRABAG: SMLOUVA O DÍLO č.

SMLOUVA O DÍLO MK -STRABAG: SMLOUVA O DÍLO č. Příloha č. 13 usnesení 16. Rady města Stříbra ze dne 13.07.2015 SMLOUVA O DÍLO MK -STRABAG: SMLOUVA O DÍLO č. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Smlouva o dílo č.72/12

Smlouva o dílo č.72/12 KUJIP80UQ2NP Smlouva o dílo č.72/12 uzavřená podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") na akci ZZS Kraje Vysočina - výjezdové

Více

Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 2 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 3 3. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 5 4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY...

Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 2 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 3 3. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 5 4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku Město Kynšperk nad Ohří tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA. na veřejnou zakázku. Výměna oken v ZŠ Dobrovského

PÍSEMNÁ VÝZVA. na veřejnou zakázku. Výměna oken v ZŠ Dobrovského nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Investiční odbor Čj: 9771 /2010/INV/JSo Vyřizuje: Jaromír Sobek Telefon: 465 385 234 E-mail: jaromir.sobek@mulanskroun.cz Počet listů dokumentu:

Více

Projekt bude realizován a spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) za pomoci Operačního programu Výzkum

Projekt bude realizován a spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) za pomoci Operačního programu Výzkum Souhrnná zpráva o jednáních projektového realizačního týmu projektu Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství a o jednotlivých zasedáních Technicko-ekonomické

Více

Název veřejné zakázky: TDS, koordinátor BOZP a IČ - IVC Ostrava-jih Pořadové číslo: 141/2013. článek 1 Identifikační údaje zadavatele

Název veřejné zakázky: TDS, koordinátor BOZP a IČ - IVC Ostrava-jih Pořadové číslo: 141/2013. článek 1 Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ),konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Město Hrádek

Více

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: duben 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

Smlouva o dílo. ČLÁNEK I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČLÁNEK I. Smluvní strany Smlouva o dílo na akci: OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU HL - 2011 číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: ČLÁNEK I. Smluvní strany 1. Objednatel: název: Hamzova odborná léčebna

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ /dále jen dodatek"/ 28. října 117, 702 18 Ostrava

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ /dále jen dodatek/ 28. října 117, 702 18 Ostrava KUI1SP00D7N3N investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ '.- X \ Moravskoslezsko»m kůtfhr- defr~ fh /dále jen dodatek"/ Se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702

Více

Činnost dodavatele stavby (Činnost zhotovitele)

Činnost dodavatele stavby (Činnost zhotovitele) Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Činnost dodavatele stavby (Činnost zhotovitele) Nabídková příprava Předvýrobní příprava stavební

Více

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Č. J.: 32828/2015/Fa Mobis Automotive System Czech s.r.o., SPIS. ZN.: SÚP-5212/2015 IČ 03758397 VYŘIZUJE/ÚTVAR

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 786/12/SÚ/Ran 204/13/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

účel stavby / charakter provozu: bytový dům adresa: Bolzanova 752/2, Brno 618 00

účel stavby / charakter provozu: bytový dům adresa: Bolzanova 752/2, Brno 618 00 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. A.1.1. Identifikační údaje stavby a pozemků stavby Údaje o stavbě účel stavby / charakter provozu: bytový dům adresa: Bolzanova 752/2, Brno 618 00 městská část: Černovice číslo

Více

Město Hlučín Městský úřad Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Město Hlučín Městský úřad Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Město Hlučín Městský úřad Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: www.hlucin.cz VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Vlach TEL.: 595 020 270 E-MAIL:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Tábor BYTES Tábor s.r.o. Žižkovo náměstí 2 Kpt. Jaroše 2418 390 15 Tábor 390 03 Tábor IČ: 002 53 014 IČ: 625 02 573 Kontaktní osoba: jednatel spol. Ing. Bohuš Móri

Více

Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. OR/14/22585 na zhotovení díla Albertinum Žamberk modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení Smluvní strany 1.

Více