ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn."

Transkript

1 ZÁPIS z kontrolního dne č. 6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech dne Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Omluveni: zástupkyně MM K. Vary Bc. Pavlína Stracheová zástupce GP Ing. Štefan Bolcha A) Úvod V úvodu jednání přivítal zúčastněné zástupce investora OI MM K. Vary Ing. Zdeněk Bergman a seznámil je s programem jednání 6. kontrolního dne stavby. B) Vlastní jednání kontrola úkolů 1/5 K soupisům prací a fakturaci bude svoláno zvláštní jednání za účasti investora, zhotovitele a TDI. Termín jednání bude dohodnut na příštím KD.. Zástupce investora upozornil na požadavek označení faktur názvem projektu a registračním číslem projektu a připomenul nutnost dodržení fakturace po celcích. Zápis z KD 2-4 neuváděn. 1/14 K jednání ve věci el. napojení objektu krytého plaveckého bazénu ze dne sdělil zástupce investora, že při jednání se zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. v Chebu byla předběžně odsouhlasena varianta zásobování objektu bazénu el. energií rozvodem NN vyvedeným z NN rozvodny na sekundární straně hlavní trafostanice areálu. Tento souhlas byl podmíněn projednáním varianty napojení s obchodním zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. v K.Varech. Toto jednání se uskuteční dne s obchodním zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. K.Vary (p. Šrom) za účasti zástupce investora a projektanta elektro VN (Ing. Kraus). Zápis z KD 2 4 neuváděn. 1/16 Zástupce GP fa BFB studio s. r. o. Praha informovali o zadání přepočtu tepelných vlastností haly pro vypracování energetického štítku budovy a na základě výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu (zlepšení izolačních vlastností budovy). Zápis z KD 2 4 neuváděn. 2/2 Zástupce projektanta Ing. Havlíková předala zhotoviteli pracovní verzi výkresové dokumentace SO 02.1 Hrubé terénní úpravy (výkopová jáma), která bude ještě upřesněna (přesné rozmístění kanalizačních šachet apod.). Po předání podkladů od GP Ing. Bolcha zpracuje soupis prací změny s oceněním zhotovitele do KD 5 úkol plněn průběžně KD 6 úkol plněn průběžně (projektant předal na KD 5 dne čistopis změny PD SO 02.1 a dne proběhne projednání změn soupisu prací) 2/3 Projektant lávky Ing. Procházka upozornil na pouzdra v místě uložení lávky do čela terasy VSKKC. Pouzdra jsou již osazena v průvlaku čele terasy. Trny musí být osazeny tak, aby umožnily boční pohyb. Předpokládá se, že trny byly nakoupeny spolu s pouzdry a budou předány zhotovitelem, který zabudoval pouzdra. Položka v rozpočtu bude čerpána pouze se souhlasem TDI. Zástupce investora projedná otázku trnů se zhotovitelem stavby VSKKC a podá zprávu na 3.KD. Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 1 z 5

2 (TDI přizve na KD 6 dne zástupce projektanta SO 03.4 Lávka pro pěší - Ing. Procházku z fa Pontika) (Ing. Procházka informoval, že pouzdra čtvercového profilu byla zabudována v roce 2008 firmou JHP, slíbil doložení dodacího listu a požaduje zajištění bezpečného přístupu tak, aby mohla být provedena kontrola 9ks zabudovaných pouzder v zárodku lávky, přístup zajistí zhotovitel) 2/4 Zhotovitel předal zástupci investora zvětšený HMG prací, jež je přílohou uzavřené SOD. Zástupce investora Ing. Bergman předá na KD č. 3 účastníkům výstavby nakopírovaný HMG prací. Účastníci KD mohou vznést k HMG připomínky, které budou podkladem pro aktualizaci HMG. 2/6 Zástupce GP BFB studio Praha Ing. Bolcha na základě výše uvedeného rozhodnutí slíbil předání závazných rozměrů a umístění šachet ve výkopové jámě do /1 Zástupci Multifunkční haly KV Arena informovali o konání následujících akcí v květnu: prezentační a prodejní výstava Flores 2011 v termínu od , výstavní plochy budou umístěny na zelených plochách, chodnících a v prostranstvích mezi halami Mezinárodní turnaj v basketbalu žen 2011 v termínu od KD 5 úkol splněn, výstava Flores 2011 byla úspěšně ukončena, Mezinárodní turnaj v basketbalu žen 2011 bude zahájen ve 14:00 hod., o víkendu se očekává zvýšený počet návštěvníku na zápasy konané v odpoledních hodinách tj. cca od 17:00 hod (zástupci KV Areny zašlou zhotoviteli přesný časový plán konání akce) 3/4 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o stavu jednání ve věci telefonní přípojky pro objekt bazénu, kterou lze technicky řešit buď jako součást veřejné telefonní sítě O2, nebo jako vnitřní telefonní síť objektu, napojenou na stávající ústřednu v Multifunkční hale. Provozovatel stavby KV Arena se přiklání k řešení ve variantě vnitřní sítě objektu, napojené z rezervy stávající telefonní ústředny. Provozovatel KV Arena písemně požádá objednatele o zajištění této změny oproti zadávací projektové dokumentaci. Objednatel požadavek provozovatele projedná s projektantem a společností Telefónica O2 z hlediska technického řešení a ceny a rozhodne o dalším postupu (předložení do RM, zpracování změny PD atd.). Zástupce objednatele, Ing.Bergman, podal informaci o jednání, které se uskutečnilo dne za účasti zástupců objednatele (MKV), provozovatele (KV Arena) a společnosti Telefónica O2 s tím, že původní záměr společnosti Telefónica byl spolupodílet se na realizaci objektu SO 09 Slaboproud. Vzhledem k tomu, že Provozovatel má již uzavřenou smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb s jinou společností, nemá společnost Telefónica zájem podílet se na realizaci objektu SO 09 Slaboproud. Objekt bude realizován na náklady investora (objednatele) tak, jak vyplývá z nabídky zhotovitele stavby. Zápis z jednání ze dne rozešle zástupce objednatele neprodleně em zhotoviteli, provozovateli, GP a TDI. 3/6 Zástupce objednatele Ing. Bergman upozornil zhotovitele na nutnost dodržování postupu při změnovém řízení tak, jak vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo. 3/7 Zástupce GP Ing. Bolcha slíbil odevzdání projektové dokumentace změny ve stupni DZS z 04/2011 se soupisem prací změn v termínu do Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 2 z 5

3 Projektová dokumentace změny č.1 stavby bude obsahovat řešení změn těchto profesí (části): C.1.1 Arch. stavební řešení C.1.2. Konstrukční řešení C.1.2.a Piloty C.1.3. Vzduchotechnika C.1.4. Zdravotechnika (pokud to bude z hlediska řešení změny profese ZTI nutné) C Zdravotechnika Dodatek (pokud to bude z hlediska řešení změny profese ZTI nutné) C.1.9. Technologie bazénu C.2 HTÚ SO 02.1a Hrubé terénní úpravy C.2.1. SO 02.1b Odvodnění stavební jámy C.4. SO-14- odvodnění jihovýchodní stěny budovy bazénu Projektová dokumentace změny č.1 stavby bude vymezovat změnu č.1 (předmět veřejné zakázky) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Po obdržení předá objednatel ihned výše uvedenou změnovou dokumentaci zhotoviteli k ocenění změn a vypracování nabídky.. GP doplní neprodleně PD změny č.1 o upřesněné výkresy řezů A-A až E-E a zašle objednateli v termínu do Ing.Havlíková předala prostřednictvím GP PD DZS změny SO 02.1a HTÚ, včetně PD DZS změny SO 02.1b odvodnění stavební jámy (Ing.Forejt). GP předá neprodleně zpracovateli výkazu výměr konečné podklady ke změně výkazu výměr jednotlivých objektů a profesí dle zpracované PD změny.. GP doplní dokumentaci o podlahové vytápění relaxační terasy nad diváckou tribunou v termínu do /1 Zástupce zhotovitele informoval o režimu fakturace stavby k poslednímu dni v měsíci bude předán TDI k odsouhlasení koncept faktury se soupisem prací, investor a TDI do pátého dne předá odsouhlasenou fakturu a čistopis faktury bude vystaven zhotovitelem k devátému dni následujícího měsíce. 4/2 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval účastníky výstavby o zajištění geologického dozoru objednatele na stavbě, který zajišťuje Mgr. Martin Štěřík a pí. Věra Matějková., Mgr. Štěřík bude provádět geologický dozor objednatele při provádění pilot 4/4 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval zhotovitele o nutnosti důkladného zdůvodnění předkládaných změn, jednání o změnách se uskuteční dne /5 Zástupce objednatele Ing. Bergman upozorňuje na nutnost předávání realizační dokumentace objednateli včas, tj. cca ve 14-ti denním předstihu tak, aby mohla proběhnout její kontrola a odsouhlasení. 5/1 Zástupci Multifunkční haly KV Arena informovali o konání následujících akcí v červnu: dne se uskuteční v prostorách KV Arény a na přilehlých plochách Dětský den v KV Areně od 12:30 18:30 hod., očekávaná účast dětí!, akce se uskuteční ve vnitřních prostorách KV Areny 5/2 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval účastníky o jednání ve věci projektové dokumentace, které proběhne dne ve 13:00 hod v kanceláři Metrostavu a.s., divize 9, Sokolovská ul. 996/130, K. Vary. 5/3 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o plánovaném setkání zástupců Města K. Vary s novináři na stavbě dne v 10:30 hod., na žádost objednatele zajistí zhotovitel ochranné pomůcky (helmy cca 10 ks), stůl pro výkresovou dokumentaci a cca 10 ks židlí. Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 3 z 5

4 , Ing. Bergman děkuje zhotoviteli za zajištění hladkého průběhu tiskové konference 5/4 Na základě dotazů zástupce zhotovitele s., p. Baláka, sdělil zástupce objednatele následující: Stavba objektu SO 03.4 Lávka pro pěší bude realizována v části na pozemku, p.č. 414/1 na základě smlouvy o nájmu; na základě skutečného provedení stavby Lávky pro pěší bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek pod podpěrami lávky. Objednatel oznámil dopisem ze dne stavebnímu úřadu zahájení stavby Krytého plaveckého bazénu a jeho VH části. Objednatel doplní stavebnímu úřadu oznámení o zahájení realizace objektů SO 03.4-Lávka pro pěší a SO 03.2 C Parkoviště podle stavebního povolení, spis.zn.:sú/4489/06/geb-280 ze dne a zašle současně doklad o zajištění výkonu TDI (mandátní smlouva) společností Pragoprojekt, a.s Zástupce objednatele upřesnil, že společnost Telefónica O2 se nebude finančně podílet na nákladech na realizaci objektu SO 09 Slaboproud tak, jak je uvedeno do zápisu z jednání ze dne ; další sdělení této společnosti v uvedeném zápisu mají proto povahu nezávazných doporučení. Objednatel prověří prostřednictvím projektanta (Ing.Forejt) doklady ke změně polohy hydrantu před severním průčelím budovy bazénu v DPS z 07/2009 a podá zprávu na KD6. KD 6 úkol plněn průběžně 5/5 Zástupce zhotovitele Metrostav a.s. p. Balák informoval o zajištění PD DIO pro výstavbu pilotového založení SO 03.4 Lávka pro pěší (pro pilotu P2). Na KD č. 6 předá schválené DIO objednateli a TDI. Zástupce objednatele Ing. Bergman upozornil v této souvislosti na nutnost vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě lávky pro pěší, zejména upozornil zhotovitele na stávající kabely společnosti Telefónica O2 a sdělovací kabel vojenské správy, které procházejí staveništěm objektu SO 03.4 Lávka pro pěší. KD 6 úkol plněn průběžně (výše uvedené body byly projednány zhotovitelem a projektantem Ing. Procházkou dne ) 5/6 Zástupce objednatele Ing. Bergman předal Mgr. Štěříkovi projektovou dokumentaci pilotového založení krytého bazénu paré č. 2 jako podklad k výkonu činnosti geologa na stavbě. 5/7 Zástupce zhotovitele Metrostav a.s. p. Kučera informoval o zahájení provádění pilotového založení na SO 03.4 Lávka pro pěší od KD 6 úkol plněn průběžně, došlo k posunu termínu zahájení pilotového založení na /8 TDI požaduje předložit TP přesunu vrtné soupravy do místa SO 03.4 Lávka pro pěší (zajištění ochrany vozovky v ul. Západní). (koordinátor BOZP p. Gazárek požaduje předložit DIO s částečnou uzavírkou Západní ulice a dále TP provádění pilotážních prací v místě piloty č. 2 uprostřed vozovky, s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v nočních hodinách) NOVÉ ÚKOLY A SKUTEČNOSTI 6/1 Na žádost objednatele Ing. Bergmana prověří Ing. Forejt polohu provizorní jímky pro čerpání vody ve výkopové jámě bazénu. Dále Ing. Forejt předloží do PD změny hloubky šachty dešťové kanalizace v místě malého bazénu z důvodu zajištění gravitačního odtoku (bude zahrnovat i změnový soupis prací). Dále informoval, že dne bude provedeno kontrolní zaměření výkopové jámy bazénu, které pro objednatele zajistí fa Tomandlová. 6/2 TDI předal objednateli, zhotoviteli a projektantovi dopis č.j. KV/Sv/Ba/138/11 ze dne s připomínkami TDI k pilotovému založení (reakce na dopis Ing. Plívy z fa TOPGEO Brno ze dne ). Dále upozorňuje, že na cca 10% pilot bude provedena zkouška integrity. Zkouška bude provedena dne fa INSET s.r.o Praha od 9:00 hod. 6/3 Zhotovitel informoval účastníky o svém záměru zahájit zemní práce na SO 03.2 Parkoviště po dokončení pilot tak, aby plocha mohla být využívána jako dočasná skladovací plocha. S projektantem Ing. Havlíkovou bude dohodnut způsob provádění zemních prací, ochrana parapláně, odvodnění, na samostatném jednání. Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 4 z 5

5 PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ Zástupce zhotovitele p. Mládek seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k : dne byly zahájeny pilotovací práce na 1. a 2. etáži výkopové jámy bazénu a k termínu bylo provedeno celkem 78 ks pilot provedena přístupová komunikace (panelka) k výkopové jámě bazénu etáž 3,4 (na úrovni 381,00 a 381,45) provedeny výkopové práce 3. a 4. etáže jámy bazénu, osazena provizorní drenáž a vybudovány provizorní čerpací jímky, voda z výkopové jámy je čerpána do odkalovací jímky provedena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v délce cca 80 m se zásypem byl zkontrolován HMG prací ke dni a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu s ním PLÁN PRACÍ NA OBDOBÍ viz příloha Poznámky: připomínky k zápisu z KD 6 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 6 zapracovány. Příští kontrolní den se koná (středa) od hod. Sraz účastníků před Infocentrem u tréninkové haly KV Arény. Zapsal: Ing. Vladimír Stoklásek TDI Rozdělovník: (rozesláno jen elektronickou poštou) Zápis z kontrolního dne č. 6 Stránka 5 z 5

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5 ZÁPIS z kontrolního dne č. 19 (KD 19) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 23.11.2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 27 Stránka 1 z 7

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 27 Stránka 1 z 7 ZÁPIS z kontrolního dne č. 27 (KD 27) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 21.3.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

ZÁPIS. KD 3 úkol trvá KD 4 úkol trvá. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č.

ZÁPIS. KD 3 úkol trvá KD 4 úkol trvá. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. ZÁPIS z kontrolního dne č. 4 (KD 4) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 27. 4. 2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

Poliklinika GENNET 15 Datum:

Poliklinika GENNET 15 Datum: Přítomni Stejskal, Uhrin, Kavková ing. Krpata Sluše, Rampas, Pígl Příští kontrolní den - na stavbě den 22.1.2015 hod 9:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 1 15.04.14 Investor

Více

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 21.9.2012. dle přiložené prezenční listiny Ing. Štefan Bolcha GP Ing. Jan Procházka ZP p. Jiří Gazárek koordinátor BOZP

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 21.9.2012. dle přiložené prezenční listiny Ing. Štefan Bolcha GP Ing. Jan Procházka ZP p. Jiří Gazárek koordinátor BOZP ZÁPIS z kontrolního dne č. 40 (KD 40) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 19.9.2012 v zasedací místnosti KV arény od 9:45 hod. Přítomni: Omluveni:

Více

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Investor: Roli,Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: - Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude - na základě dohody s TDI Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11 3 21.09.11

Více

ZÁPIS. KD 28 úkol plněn průběžně, zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o předběžném

ZÁPIS. KD 28 úkol plněn průběžně, zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o předběžném ZÁPIS z kontrolního dne č. 28 (KD 28) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 4.4.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 4.6.2012. dle přiložené prezenční listiny. Ing. Havlíková

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 4.6.2012. dle přiložené prezenční listiny. Ing. Havlíková ZÁPIS z kontrolního dne č. 32 (KD 32) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 30.5.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1 Stavba: Revitalizace panelových domu v Brandýse n/l. čp.1732, 1733 a 1734 Investor (objednatel): SVJ Na Vinici 1732, SVJ Na Vinici 1733, SVJ V Olšinkách 1734 Zhotovitel: Evropská stavební společnost s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Název zakázky: Číslo: 60018431 květen 2008 1 Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce: Lomnice

Více

0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích letiště Čáslav

0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích letiště Čáslav Česká republika Ministerstvo obrany 0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích letiště Čáslav 0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Podlimitní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD LABEM Mgr.Mandát/tel. 776882831 27. 5. 2014 Věc: Plavecký areál

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace

Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace Povinnosti stavebníka a TDI dle stavebního zákona Zákon č. 183/2006 Sb.,stavební zákon v platném znění 152 153 Úloha TDI

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 4/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 4/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 4/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 3.dubna 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi: 1. Město Tišnov se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov jehož jménem jedná Jan Schneider,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1043/10/NR/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka 320 NOVÁ ROLE

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.13 ZE DNE 25.7.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.13 ZE DNE 25.7.2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.13 ZE DNE 25.7.2014 ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol Jednající: prof. Ing. Jiří Balík, dr. h. c., rektor

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2008 - říjen 2008 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2008 Obsah zprávy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž členové rady

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem: Mateřská škola Nová Bělá uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslo zakázky: 346825

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

LOKALITA JEVÍČSKÁ, LOŠTICE

LOKALITA JEVÍČSKÁ, LOŠTICE LOKALITA JEVÍČSKÁ, LOŠTICE Zakázkové číslo 0362-10/US LOŠTICE Řešené území STUPEŇ: ÚZEMNÍ STUDIE OBJEDNATEL: Výstavba SKALKA Šumperk s.r.o. U Panelárny 573/3 Olomouc, Chválkovice, 772 00 IČO: 28599292

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov 1 obec Braškov - zakázka malého rozsahu Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov V ý z v a k doložení kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst.

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2

Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2 Rozšíření parkoviště a kemp (IV. etapa - VÝBĚH) v ZOO Dvůr Králové a.s. Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2 Přítomni : pp. RNDr. Holečková - ředitel Ing. Děd - vedoucí

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám ve VZ. Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám ve VZ. Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Veřejný zadavatel: Obec Velké Přílepy Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy IČ: 00241806 DIČ: CZ00241806 Telefon: (+420) 220 930 535 E-mail: podatelna@velke-prilepy.cz www: http://www.velke-prilepy.cz/ Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI Název veřejné zakázky: Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava. Ing. Jaroslav Krčmář

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava. Ing. Jaroslav Krčmář Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky OP ŽP Název veřejné zakázky Zadavatel: Sídlo: Zpracování

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Dodatečná informace č. 33 až 42 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

Dodatečná informace č. 33 až 42 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: V Praze dne 17. července 2013 Dodatečná informace č. 33 až 42 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Rekonstrukce budovy č. p. 120 v k.ú. Malá

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Zápis č. 4. Přítomni dle prezenční listiny (13) Nesplněná usnesení :

Zápis č. 4. Přítomni dle prezenční listiny (13) Nesplněná usnesení : Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze dne 28. 5. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 25.6. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (13)

Více

RO 77. VÝTAH z USNESENÍ ze 77. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 30. 9. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 77. VÝTAH z USNESENÍ ze 77. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 30. 9. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 77. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání: z 78. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 2. 11. 2005 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška Omluven: PaedDr. Štoček,

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Odůvodnění veřejné zakázky OBEC PUSTÁ KAMENICE PUSTÁ KAMENICE 64, 569 82 BOROVÁ U POLIČKY

Odůvodnění veřejné zakázky OBEC PUSTÁ KAMENICE PUSTÁ KAMENICE 64, 569 82 BOROVÁ U POLIČKY Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny

Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny V Hradci Králové dne 15.03.2016 Veřejná zakázka č. 1618 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny Zadavatel zakázky: IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo Objednatele:. Číslo Zhotovitele:. s názvem:

SMLOUVA O DÍLO. Číslo Objednatele:. Číslo Zhotovitele:. s názvem: SMLOUVA O DÍLO Číslo Objednatele:. Číslo Zhotovitele:. s názvem: NPMK JAK Valdštejnská 18 a 20, Praha 1 - rekonstrukce přízemí a dílčí opravy objektů dodávka stavby, kterou níže uvedeného dne, měsíce a

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: II/19018 Nýrsko Chodská ulice

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: II/19018 Nýrsko Chodská ulice naše č.j..: 5206/14/SÚSPK-P vyřizuje: Mgr. Štěpán Mátl tel.: 377 172 413 e-mail: stepan.matl@suspk.eu datum: 30.07.2014 dle rozdělovníku DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 Změna zadávacích podmínek ZADAVATEL: Správa

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov K č.j.: HSKV- 526-2/2014-SO Sokolov 14. b ezna 2014 Počet listů : 1 P ílohy : 0 JURICA a.s. Ul.

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo.

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo. DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Územní rozhodnutí č. 66

Územní rozhodnutí č. 66 Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno čj.: 9066/12/2300/1233/St Brno 25.9.2012 vyřizuje: Ing. Stejskalová, tel.: 541 588 229

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Naše čj.: MUSP 63678/2014 Naše sp. zn.: 63672/2014 RUI/EMLO *MUSPX01DSFVY* Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský

Více

"Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové"

Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE A ZADÁVACíDOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNí PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Zlatnická ul. 186 č. tel.: 476 118 195/č. fax: 476 118 243 Email: zs5most@volny.cz www.zschanov.cz IČO 49872265 Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

Zateplení objektu kina K VIDOULI

Zateplení objektu kina K VIDOULI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka na stavební práce zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Zateplení objektu kina K VIDOULI Stránka

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více