ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5"

Transkript

1 ZÁPIS z kontrolního dne č. 19 (KD 19) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech dne Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Omluveni: Zástupce GP Ing. Arch. Buchta A) Úvod V úvodu jednání přivítal zúčastněné zástupce objednatele OI MM K. Vary Ing. Zdeněk Bergman a seznámil je s programem jednání 19. kontrolního dne stavby. B) Vlastní jednání kontrola úkolů 1/14 K jednání ve věci el. napojení objektu krytého plaveckého bazénu ze dne sdělil zástupce investora, že při jednání se zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. v Chebu byla předběžně odsouhlasena varianta zásobování objektu bazénu el. energií rozvodem NN vyvedeným z NN rozvodny na sekundární straně hlavní trafostanice areálu. Tento souhlas byl podmíněn projednáním varianty napojení s obchodním zástupcem ČEZ Distribuce,a.s. v K.Varech. Toto jednání se uskuteční dne s obchodním zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. K.Vary (p. Šrom) za účasti zástupce investora a projektanta elektro VN (Ing. Kraus). Zápis z KD 2 17 neuváděn. KD 18 - úkol plněn průběžně, ve věci alt. napojení - položeny kabely NN (přílož do rýhy horkovodu), kabely NN budou zataženy do rozvodné skříně umístěné na fasádě, detail zakomponování rozv. skříně do fasády zpracuje GP a předá zástupcům zhotovitele, objednatele a TDI. Ve věci SO 12 Kabelové rozvody VN a SO 13 Trafostanice předložil zhotovitel návrh změnového listu, který bude objednatelem projednán s GP a ZP SO 12, 13 Ing. Krausem. KD 19 - úkol plněn průběžně, ve věci alt. napojení byl dohodnut režim připojení v rozvaděčové skříni umístěné v KV Aréně a s tím související rozdělení prací na 2 etapy: 1. etapa připojení již uložených kabelů do rozvaděčové skříně ve strojovně chlazení v Multifunkční hale, které proběhne dne od 22:00 hod, práce budou trvat cca 3 hod; předtím bude kabel připojen do rozvaděčové skříně před fasádou bazénu (umístění samostatné rozvaděčové skříně pilířku o rozměrech cca 0,8x1,2x0,3 m určí GP Ing. Bolcha do ). 1. etapa prací bude dokončena do etapa uložení a napojení kabelu NN v 1.PP bazénu s termínem dokončení do Podrobný postup prací provádění alt. napojení zpracuje ZP p. J. Bednář a tento bude zaslán k odsouhlasení objednateli, zhotoviteli fa Metrostav, podzhotoviteli fa Montáže-Elektro Hanzl, jednateli KV Arény a TDI. Ve věci SO 12 Kabelové rozvody VN a SO 13 Trafostanice byl předložen koncept ocenění ke změně SO 12 a SO 13; definitivní vyjádření předá zástupce objednatele Ing. Bergman zhotoviteli dne /16 Zástupce GP fa BFB studio s. r. o. Praha informovali o zadání přepočtu tepelných vlastností haly pro vypracování energetického štítku budovy a na základě výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu (zlepšení izolačních vlastností budovy). Zápis z KD 2 17 neuváděn., GP v rámci zpracování průkazu energetické náročnosti budovy bazénu provedl návrh zlepšení zateplení obvodového pláště a střechy, zhotovitel po jednání se zástupci střešní kce fa TAROS zpracuje návrh úprav střešní kce ve formě VTD (výrobnětechnická dokumentace) a předloží zástupcům GP, objednatele a TDI ke schválení, poté bude zpracován návrh změnového listu s oceněním., další jednání k výše uvedeným problémům proběhne dne /3 Projektant lávky Ing. Procházka upozornil na pouzdra v místě uložení lávky do čela terasy VSKKC. Pouzdra jsou již osazena v průvlaku čela terasy. Trny musí být osazeny tak, aby umožnily boční pohyb. Předpokládá se, že trny byly nakoupeny spolu s pouzdry a budou předány zhotovitelem, který zabudoval pouzdra. Položka v rozpočtu bude čerpána pouze se Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5

2 souhlasem TDI. Zástupce investora projedná otázku trnů se zhotovitelem stavby VSKKC a podá zprávu na 3.KD. Zápis z KD 4 17 neuváděn., zhotovitel informoval o novém výběrovém řízení na podzhotovitele lávky, kterou je fa WWW-CZ spol. s r. o. - Ing. Štěpán. Zástupce objednatele, TDI požadují předložit všechny doklady o firmě, referenční stavby a svolat koordinační schůzku s projektantem Lávky pro pěší Ing. Procházkou., zhotovitel informoval o průběhu nového výběrového řízení na podzhotovitele lávky, kterou je fa WWW-CZ spol. s r. o. - Ing. Štěpán. ZP Lávky pro pěší Ing. Procházka informoval o výsledku koordinační porady se zástupci výše uvedené firmy, doklady požadované na KD 18 nebyly dosud předloženy. 4/2 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval účastníky výstavby o zajištění geologického dozoru objednatele na stavbě, který zajišťuje Mgr. Martin Štěřík a pí. Věra Matějková. Zápisy z KD 5 17 neuváděn. KD 18 úkol plněn průběžně, zhotovitel informoval, že zásypy kolem haly budou provedeny z upraveného materiálu, dne provedl geolog investora Mgr. Štěřík na žádost objednatele ověření mocnosti upravené vrstvy Dorosolem. Práce proběhly na dokončeném úseku v severozápadní části parkoviště a přilehlých komunikacích. Zpráva o výsledcích zkoušek byla předána na KD 18 zástupcům objednatele, zhotovitele a TDI. KD 19 - úkol plněn průběžně 4/5 Zástupce objednatele Ing. Bergman upozorňuje na nutnost předávání realizační dokumentace objednateli včas, tj. cca ve 14-ti denním předstihu tak, aby mohla proběhnout její kontrola a odsouhlasení. Zápisy z KD 5-17 neuváděn. KD 18 - zástupce zhotovitele p. Kučera sdělil, že výše uvedená dokumentace bude předána až po odsouhlasení změny DZS 10/1 Radní Města K. Vary Ing. Otmar Homolka upozorňuje na skutečnost, že i v době sucha se nad úrovní vodorovné izolace spodní stavby vyskytuje hladina podzemní vody, což může činit velké problémy v budoucím užívání stavby. Je tedy třeba věnovat drenážím velkou pozornost, náležitě je dimenzovat na dobu předpokládané životnosti stavby, provést drenáž pod úroveň této izolace atd.. Dále je třeba zajistit náležitou kontrolu hladiny spodních vod při budoucím provozu objektu (kontrolní popř.čerpací šachty apod. Drenážní systém (stavební drenáž, která zůstane v zemi i definitivní drenáže) budou dokonale popsány v projektu skutečného provedení a všechny větve a šachty zaměřeny polohově i výškově. S případnými připomínkami a dotazy je nejlépe se obrátit na Ing. Forejta Zápis z KD neuváděn., stav a fungování drenážního systému je TDI pravidelně kontrolován přímo v revizních šachtách 12/2 Zástupci Multifunkční haly KV Aréna požadují urychleně dořešit propojení KV Areny a bazénu z hlediska MaR (měření a regulace), kompatibility použitých systémů a servisu. Zápis z KD neuváděn. KD 19 úkol plněn průběžně, optokabel byl již v délce cca 150 m uložen do rýhy s kabelem VN, doklady požadované na KD 17 nebyly dosud předloženy. 12/3 Zástupce zhotovitele p. Balák informoval o svolání koordinačního jednání projektanta a podzhotovitele SO 03.4 Lávky pro pěší v termínu do , dále požaduje zapracování odsouhlasených změn č. 1,2 do dokončeného soupisu prací PD změny ve stupni DZS. Zápis z KD neuváděn. KD 18 úkol splněn, zástupce objednatele Ing. Bergman předal zhotoviteli souhlasné vyjádření technického odboru MM K. Vary s umístěním ZS na pozemcích Města, dále podklady k dopravním opatřením při výstavbě lávky, přívod el. proudu nutno dořešit s Ing. Chromečkem. Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 2 z 5

3 KD 19 úkol splněn částečně, na základě nového výběrového řízení na podzhotovitele lávky proběhlo nové koordinační jednání, viz bod 2/3 14/4 Zástupce zhotovitele Ing. Tichý upozornil na balvan, který by byl vhodný pro instalaci pamětní desky, GP navrhl umístit balvan do plochy zeleně u severovýchodního nároží objektu bazénu, zhotovitel provede přemístění balvanu do tohoto místa Zápis z KD 16 neuváděn. KD 17 úkol splněn, chybí doložit soupis prací s oceněním, přestože balvan byl již přemístěn do definitivní polohy, dle sdělení geologa Mgr. Štěříka se jedná o slepenec až křemenec náležící starosedelskému souvrství (svrchní eocén až spodní oligocén, cca 35 mil. let). KD 18 úkol splněn, po dohodě s GP bude definitivní poloha balvanu upřesněna 15/2 Zástupce zhotovitele p. Balák vznesl dotaz na: - systém revizních lávek na střeše bude nahrazen kotevními oky s lanem pro zajištění přístupu na střechu objektu bazénu - zástupce objednatele Ing. Bergman požádal o předložení PD certifikovaného systému přístupu na střechu objektu, která bude odsouhlasena Inspektorátem bezpečnosti práce v Plzni (p. Schwab) Zápis z KD neuváděn. KD 18 úkol plněn průběžně, dne proběhne na toto téma další jednání zhotovitele s jeho podzhotoviteli. KD 19 úkol plněn průběžně, po jednání s GP bude upřesněna poloha žebříků a na ně navazující nezbytný rozsah zajištění přístupu ke světlíků. Takto upravený systém přístupu na střechu bude projednán se zástupcem IBP p. Schwabem, dále bylo dohodnuto, že před větracími komínky ve střeše budou umístěny krátké zachycovače sněhu lopatky. 15/4 TDI požádal GP o prověření možnosti vybudovat v kanálu VZT čerpací jímku, která byla v projektové dokumentaci opomenuta. V souvislosti s čerpací jímkou je třeba zajistit přístup (otvor, poklop s rámem ve stropu z prefa dílců PZD). Dále bude předložen soupis prací s oceněním. Zápis z KD neuváděn. KD 18 úkol plněn průběžně, chybí doložit návrh změny se soupisem prací s oceněním KD 19 úkol plněn průběžně, práce na čerpací jímce byly již zahájeny a současně byl předložen i návrh změnového listu s oceněním. 16/2 Zástupce Multifunkční haly KV Aréna Ing. Houdek informoval o plánovaném programu v KV Areně: - ve dnech muzikál Popelka na ledě - hokejová utkání - termíny budou zaslány elektronicky V těchto termínech je požadováno zvýšit péči o čistotu komunikací a přilehlých prostor KV Areny. Zápis z KD 17 neuváděn. KD 18 - byl upřesněn přehled akcí, dne proběhne v KV Areně Vánoční koncert Ing. Tichý informoval, že práce před svátky budou přerušeny dne KD 19 - byl upřesněn přehled akcí, hokejový zápas, který se měl konat v termínu se přesouvá na den /4 TDI požaduje předat výsledky zkoušek betonu monolitických kcí bazénu. Zápis z KD 17 neuváděn. KD 19 úkol splněn, TDI obdržel přehled zkoušek betonu s vyhovujícími výsledky 17/1 Zástupce objednatele Ing. Bergman požaduje, aby GP předložil zprávu o definitivním návrhu systému kabelového propojení KV Areny a bazénu ( MaR + ozvučení, JČ, EZS, EPS apod.)., GP zajišťuje zpracování PD.. 17/2 Zástupce projektanta Ing. Havlíková předala pracovní výkresy SO 03.2/C.2 Parkoviště, komunikace a zhotovitel předal podklady o průběhu kabelových tras v zeleném pásu podél komunikace u chladící věže pro zohlednění šířky zeleného pásu., na KD 18 projektant komunikací Ing. Havlíková předložila koncept návrhu vedení trasy kabelů, zhotovitel slíbil urychleně předat zaměření polohy a výšky chrániček Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 3 z 5

4 v místě věže chlazení projektantovi tak, aby mohly být zahájeny práce na kabelech., zhotovitel slíbil urychleně předat zaměření polohy a výšky již uložených kabelů k zapracování do čistopisu PD 17/4 Zástupce zhotovitele p. Balák předložil návrh projektanta na realizaci vyhřívání střešních vpustí. Zástupce objednatele Ing. Bergman požaduje doložit návrh oceněným soupisem prací., chybí doložit návrh změny se soupisem prací s oceněním KD 19 úkol splněn, byl předán návrh změny se soupisem prací s oceněním 18/1 Zástupce zhotovitele p. Balák otevřel otázku záruk na technologická zařízení budovy, která jsou vázány na pravidelné servisní prohlídky. Objednatel tuto problematiku projedná s předpokládaným následným správcem KV bazénu p. Malečkem. 18/2 Zástupce zhotovitele Ing. Tichý projednal s GP za přítomnosti zástupců objednatele a TDI opravy ŽB kcí v 1. PP, upřesnily se odstíny nátěrů stěn s tím, že GP zašle zhotoviteli přehled místností s omyvatelnými nátěry. KD 19 úkol splněn 18/3 Zástupce objednatele a TDI projednali s GP detaily a drobné změny přímo na stavbě, jedná se např. o kotvení sloupů v ose A do věnce zdiva, propojení věnců zdiva v různých výškách, utěsnění dilatační spáry na kótě -0,150 (ŽB deska strop 1PP), opravu znečištěného sloupu před hl. vchodem do bazénu na ose A1 apod. Všechny výše uvedené změny budou předloženy objednateli a TDI, zhotovitel doloží návrhy změn se soupisem prací s oceněním. KD 19 úkol plněn průběžně s tím, že návrh opravy znečištěného sloupu před hl. vchodem do bazénu na ose A1 bude předložen do NOVÉ ÚKOLY A SKUTEČNOSTI 19/1 Zástupce objednatele Ing. Bergman požaduje předložit aktualizovanou verzi HMG prací a dále informoval o změně termínu projednání soupisů prací, který byl dohodnut na v 11:00 hod v kanceláři zhotovitele fa Metrostav, K. Vary Rybáře. 19/2 Zástupce zhotovitele Ing. Tichý informoval: - o výsledcích prohlídky stavby statikem Ing. Bryčkou ze dne , který zjistil poškozený sloup na průsečíku os C/14, vyjádření statika ke sloupu bude předloženo v co nejkratším termínu - na jednání s GP byl potvrzen rozsah navržených podhledů v místnostech bazénu dle zpracované PD 19/3 Dále bylo GP odsouhlaseno barevné provedení hydrantů, 2ks v bílé barvě umístěné ve vstupní hale a na terase tribuny, další hydranty budou v barvě červené. 19/4 Zástupce GP Ing. Bolcha rozhodl o povrchové úpravě ŽB sloupů vystupujících z fasády bazénu, které budou po kosmetických úpravách opatřeny sjednocujícím nátěrem šedé barvy. TDI požaduje předložit TP těchto úprav. PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ Zástupce zhotovitele Ing. Tichý seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k : Na dokončeném skeletu budovy se provádí opravy monolitických kcí v 1.NP V zatepleném 1.PP pokračují práce zdění, omítky, malby a přípravné práce pro rozvody inž. sítí Dokončuje se ochrana hydroizolace části sloupů a stěn v 1.PP Provádí se bednění a ukládání výztuže ŽB věnců zdiva Na hutněném zásypu JV stěny byly provedeny práce na provizorní panelové komunikaci Pokračují zděné konstrukce v 1.PP a 1. NP Parkoviště a komunikace byla dokončena pokládka konstrukčních vrstev (MZK) Dokončeno SO 08 Bezkanálové rozvody tepla (do výkopové rýhy byly přiloženy 3 ks kabelu NN - alternativní napojení bazénu s KV Arenou), pod plochou parkoviště byl proveden zásyp rýhy, SO 12 Kabelové rozvody VN s příloží opto a sděl. kabelu Na parkovišti se provádí objekt SO 10 Venkovní osvětlení s osazením stožárů Dne proběhne jednání a přípravné práce na osazování vazníků střešní kce Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 4 z 5

5 Byl zkontrolován HMG prací ke dni a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu s ním PLÁN PRACÍ NA OBDOBÍ viz příloha Poznámky: připomínky k zápisu z KD 19 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 19 zapracovány. Příští kontrolní den se koná (středu) od 9:45 hod. Sraz účastníků před hlavní bránou staveniště. Zapsal: Ing. Vladimír Stoklásek Rozdělovník: (rozesláno jen elektronickou poštou) Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 5 z 5

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 27 Stránka 1 z 7

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 27 Stránka 1 z 7 ZÁPIS z kontrolního dne č. 27 (KD 27) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 21.3.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn.

ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn. ZÁPIS z kontrolního dne č. 6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 25.5. 2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech

Více

ZÁPIS. KD 3 úkol trvá KD 4 úkol trvá. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č.

ZÁPIS. KD 3 úkol trvá KD 4 úkol trvá. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. ZÁPIS z kontrolního dne č. 4 (KD 4) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 27. 4. 2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 21.9.2012. dle přiložené prezenční listiny Ing. Štefan Bolcha GP Ing. Jan Procházka ZP p. Jiří Gazárek koordinátor BOZP

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 21.9.2012. dle přiložené prezenční listiny Ing. Štefan Bolcha GP Ing. Jan Procházka ZP p. Jiří Gazárek koordinátor BOZP ZÁPIS z kontrolního dne č. 40 (KD 40) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 19.9.2012 v zasedací místnosti KV arény od 9:45 hod. Přítomni: Omluveni:

Více

Poliklinika GENNET 15 Datum:

Poliklinika GENNET 15 Datum: Přítomni Stejskal, Uhrin, Kavková ing. Krpata Sluše, Rampas, Pígl Příští kontrolní den - na stavbě den 22.1.2015 hod 9:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 1 15.04.14 Investor

Více

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Investor: Roli,Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: - Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude - na základě dohody s TDI Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11 3 21.09.11

Více

ZÁPIS. KD 28 úkol plněn průběžně, zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o předběžném

ZÁPIS. KD 28 úkol plněn průběžně, zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o předběžném ZÁPIS z kontrolního dne č. 28 (KD 28) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 4.4.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech

Více

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 4.6.2012. dle přiložené prezenční listiny. Ing. Havlíková

ZÁPIS. V Karlových Varech dne 4.6.2012. dle přiložené prezenční listiny. Ing. Havlíková ZÁPIS z kontrolního dne č. 32 (KD 32) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 30.5.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. Přítomni: Omluveni:

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek"/

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek/ KUMSP80SFOQA Investice do vose budoucnosti unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek"/ I. Smluvní strany Veřejná zakázka

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 Veřejná zakázka Přístavba pracoviště pro remotorizaci Zadavatel: AEROSERVIS, s.r.o. sídlem: Letiště Brno, Tuřany, 62700 IČ: 48533408 jehož jménem jedná: Ing.

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2

Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2 Rozšíření parkoviště a kemp (IV. etapa - VÝBĚH) v ZOO Dvůr Králové a.s. Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2 Přítomni : pp. RNDr. Holečková - ředitel Ing. Děd - vedoucí

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 7 věc: Plavecký areál Klíše dodatečné stavební práce 2 informace dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Lenka Matulová, odbor rozvoje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Zpráva o probíhajících a připravovaných rekonstrukcích č. 3-2015

Zpráva o probíhajících a připravovaných rekonstrukcích č. 3-2015 Zpráva o probíhajících a připravovaných rekonstrukcích č. 3-2015 Výtahy Naše postřehy k provozu výtahů zaznamenávané na nástěnce v recepci domu či zaslané mailem výboru jsou předávány koordinátorovi pro

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 Bod pořadu jednání: 104. Název : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce objektu budovy E na kancelářský objekt stavební

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

Doplňující informace k zakázce č. 11

Doplňující informace k zakázce č. 11 Veřejná zakázka ÚP ČR Pardubice Výběrové řízení na dodavatele stavby Zadávací řízení Otevřené Limit veřejné zakázky Nadlimitní Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 205 313 660 CZK Předpokládané datum

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 29.4.2015 revize 1 Vypracoval: Ing. Filip Rozsíval Tel.: 604 466 326 Email: filip@rozs-studio.cz 1 / 7 Obsah: Rekonstrukce 1. a 2.

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

s o ft w a r e Y B to k lic DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Zdůvodnění pro jednací řízení bez uveřejnění Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní, Chomutov - I. etapa Identifikátor VZ:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Název zakázky: Číslo: 60018431 květen 2008 1 Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 18

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 18 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 18 Název veřejné zakázky: Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parc.č. 1270 Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č.4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č.4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č.4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název veřejné zakázky: Denní lázně BLISS DAY SPA Evidenční číslo VZ: 344537 Identifikační údaje o zadavateli Název: Město Hodonín Sídlo: Masarykovo náměstí

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

REZIDENCE AURUM Číslo : 5 Datum: 11.5.2011

REZIDENCE AURUM Číslo : 5 Datum: 11.5.2011 Investor: Projektant: Vojtík, Procházka, Pígl Belica Zhotovitel: Novák den hod Příští koordunační schůzka bude 25.5.2011 13:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 11 12 Vytyčení

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové

Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení (ust. 27 zákona). Název veřejné zakázky: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 13

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 13 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 13 Identifikace zadavatele Obchodní firma/název: MEDIST zdravotní materiál s.r.o. Sídlo: Nemilská 2165/34, 789 01 Zábřeh IČ: 28566467 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Josef

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1 Stavba: Revitalizace panelových domu v Brandýse n/l. čp.1732, 1733 a 1734 Investor (objednatel): SVJ Na Vinici 1732, SVJ Na Vinici 1733, SVJ V Olšinkách 1734 Zhotovitel: Evropská stavební společnost s.r.o.

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy,

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Město Hodonín Adresa: Národní třída 373/25,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 I. Program: 1. Schválení programu... 1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise... 2 3. Vyúčtování

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám ve VZ. Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám ve VZ. Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Veřejný zadavatel: Obec Velké Přílepy Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy IČ: 00241806 DIČ: CZ00241806 Telefon: (+420) 220 930 535 E-mail: podatelna@velke-prilepy.cz www: http://www.velke-prilepy.cz/ Zastoupený:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dokončovací

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12 I. ORGANIZAČNÍ

Více

infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316

infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce Stavební práce projektu Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Zadavatel: infinity

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 IČ: 24289086, Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Datum konání: 10. 12. 2014 Místo konání: Fakultní základní škola Brdičkova 1878 Přítomni: prezenční

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI Název veřejné zakázky: Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 5 B.2.1 Účel

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 2 (celkem 24) OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 POUŽITÉ PODKLADY...3 1.2 POUŽITÉ NORMY A PROGRAMY...3 1.3 POUŽITÉ MATERIÁLY...3 2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ...4 2.1 POPIS KONSTRUKCE...4 2.2 POŽADAVKY

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD LABEM Mgr.Mandát/tel. 776882831 27. 5. 2014 Věc: Plavecký areál

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu:

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 D.Technická zpráva Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor Vypracoval : Ing.Mizera Pavel Ing. Luděk Hamr Datum : květen

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.13 ZE DNE 25.7.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.13 ZE DNE 25.7.2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.13 ZE DNE 25.7.2014 ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol Jednající: prof. Ing. Jiří Balík, dr. h. c., rektor

Více