KŇOVICE - LOKALITA Z12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŇOVICE - LOKALITA Z12"

Transkript

1 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, Sedlčany Ing. arch. Jiřina Ečerová Bellušova 1807, Praha 5 ČKA Atelier : ASA Projekt Legionářů Příbram VII Č.ZAK. : E DATUM : září 2014

2 Obsah : A. TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zadání územní studie 1.3. Cíle a účel řešení 1.4. Vyhodnocení souladu územní studie s platným územním plánem 2. NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 2.1. Vymezení řešeného území, širší vztahy 2.2. Charakteristika řešeného území, stávající stav 2.3. Návrh urbanistické koncepce 2.4. Podmínky pro využití ploch 2.5. Podmínky prostorového uspořádání 2.6. Dopravní infrastruktura 2.7. Technická infrastruktura 2.8. Veřejná prostranství, zeleň, ÚSES a ochrana životního prostředí 2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF Veřejně prospěšné stavby Odůvodnění návrhu B. GRAFICKÁ ČÁST 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ 1 : VZOROVÉ ŘEZY ULIČNÍCH PROFILŮ 1 : ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 5000 C. DOKLADY Stanoviska a vyjádření

3 A. TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Kňovice, lokalita Z12 Místo stavby : Obec Kňovice, část Kňovičky, k.ú. Kňovice p.č. 420, 421/2, 421/3, 422, 443, 636, 637, 638 Stupeň dokumentace : Územní studie Pořizovatel : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, Sedlčany Objednatel : Obec Kňovice, Kňovice 6, Sedlčany Zpracovatel : Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA Bellušova 1807, Praha 5 Atelier: ASA Projekt Legionářů 400, Příbram VII Zpracovatelé infrastruktury : Doprava : Ing. Josef Smíšek Kanalizace, vodovod : Ing. arch. Jiřina Ečerová Elektr. energie, venkovní osvětlení : František Cihelka 1.2. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Platný Územní plán obce Kňovice, vydaný , vymezuje u rozvojové lokality Z12 povinnost pořídit územní studii před započetím jejího využití. K lokalitě byla k řešení přiřazena lokalita Z13 - plocha určená pro místní komunikaci, která navazuje na stávající plochy místních komunikací pro zpřístupnění lokality Z 12. Vzhledem k nevhodným terénním podmínkám není využit přístup přes lokalitu Z 14. Územní studie byla vypracována na základě zadání územní studie, které dodržuje CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ Lokalita Z12 a společně řešená lokalita Z13 jsou rozvojovým územím funkčně určeným pro smíšené obytné venkovské území a dopravu místní komunikaci. Předkládaná územní studie řeší přístupovou komunikaci, parcelaci území pro rodinné domy a zasíťování pozemků. Studie bude využitelná jako podklad pro následná územní a stavební řízení.

4 Hlavním účelem a cílem územní studie je plošná a prostorová regulace řešeného území, návrh parcelace území, zajištění dopravní přístupnosti a napojení řešeného území na technickou infrastrukturu VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM Řešená zastavitelná rozvojová plocha je definovaná platným územním plánem jako plocha s následujícími způsoby využití : SV Plochy smíšené obytné - venkovské DS Dopravní infrastruktura silniční (místní komunikace) Územní studie pro lokalitu Z12 a Z13 je zpracována v souladu s požadavky, regulativy a limity územního plánu. Návrh řešení dodržuje podmínky pro funkční využití území, regulativy jednotlivých druhů ploch a územní limity, zasahující na dané území. Územní studie řeší organizaci území a definuje základní prvky prostorové a hmotové regulace zástavby a území. 2. NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY Lokalita Z12 se nachází v katastru obce Kňovice, v části Kňovičky. Řešené území přiléhá severovýchodně ke Kňovičkám a zde navazuje na zastavěnou část obce, určenou pro bydlení. Malá jižní část území leží v zastavěném území obce. Ze třech zbylých stran navazuje lokalita na přírodní plochy a plochy zemědělské. Hranice řešeného území je vymezena plochou Z12, určenou pro bydlení a plochou Z13, určenou pro dopravní napojení. Územní studie zároveň řeší tvar a vedení komunikace pro zpřístupnění lokality i na plochách stávajících, funkčně určených pro místní komunikaci. Celková výměra lokality Z12 je cca 1,63 ha. Řešené území je vymezeno částí pozemku p.č. 420 a pozemky p.č. 421/3, 422, 636, 637 a 638. Další pozemky dotčené komunikací a infrastrukturou jsou stávající plochy pro komunikace p.č. 421/2 a CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV Pozemek je mírně svažitý severozápadním směrem. Na pozemku se nenachází nadzemní objekty a v severní části jsou dva remízky se vzrostlou zelení. V řešeném území není provedeno odvodnění a nenachází se zde vyhlášené záplavové území. Území se nalézá mimo chráněná území, nenalézá se zde žádná přírodní ani kulturní památka, památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území. Na západní roh území zasahuje území s archeologickými nálezy. V případě stavebních aktivit v této části území je nutné kontaktovat Archeologický ústav AV ČR. Severně k území přiléhá plocha lokálního biokoridoru ÚSES LBK Územím v severní části prochází venkovní vedení elektrické energie VN a na území zasahuje ochranné pásmo tohoto vedení. V severním cípu zasahuje na lokalitu ochranné pásmo lesa. Další trasy a vedení inženýrských sítí osvětlení, komunikační vedení, el. energie NN a vodovod prochází jihozápadně od lokality. Kanalizace se v obci nenachází. V dalším stupni dokumentace musí být prověřena a zaměřena přítomnost všech sítí a v následné dokumentaci budou dodrženy podmínky, ochranná pásma a vzájemné odstupy sítí dle platných zákonů, norem a požadavků všech správců sítí v území. Dopravně je prostor napojen na stávající místní komunikaci, která bude prodloužena až do lokality.

5 Řešené území je umístěno v k.ú. Kňovice na pozemcích : druh pozemku způsob využití vlastník p.č. 420-část trvale travní porost Obec Kňovice p.č. 421/3 ostatní plocha manipulační plocha manželé Dvořákovi, Kňovičky p.č. 422 ostatní plocha manipulační plocha manželé Dvořákovi, Kňovičky p.č. 636 trvale travní porost manželé Faktorovi, Sedlčany p.č. 637 ostatní plocha neplodná půda manželé Faktorovi, Sedlčany p.č. 638 ostatní plocha neplodná půda manželé Faktorovi, Sedlčany Pozemky dotčené dopravní a technickou infrastrukturou : č.p. 421/2 ostatní plocha ostatní komunikace obec Kňovice č.p. 443-část ostatní plocha ostatní komunikace obec Kňovice Celkový rozsah dotčených pozemků bude dopřesněn v dalších stupních dokumentace, při detailním řešení zasíťování pozemků a jejich dopravního napojení NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Územní studie byla zpracována v několika variantách urbanistického řešení. Účelem bylo předložit několik možných variant organizace ploch tak, aby se dotčené strany mohly rozhodnout o optimální variantě. Návrh územní studie navrhuje parcelaci území dle územních podmínek, požadavků obce a majitele pozemků. Do územní studie byla vypracována jedna výsledná a odsouhlasená varianta řešení. Parcelace území je po projednání s majitelem a zastupiteli obce navržena celkem pro 5 rodinných domů a přístupovou komunikaci. Návrh územní studie oproti územnímu plánu v severní části území ponechává část lokality pro zeleň. V jižní části jsou pozemky přiřazeny ke stávajícím plochám rodinných domů. V území jsou navrženy plochy veřejné zeleně kolem nové místní komunikace. Dopravní obslužnost řešeného území bude realizována ze stávající místní komunikace. Napojení území na technickou infrastrukturu bude řešeno ze stávajících sítí PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH Pro využití řešeného území lokality Z12 SV Plochy smíšené obytné venkovské a Z13 DS Dopravní infrastruktura silniční (místní komunikace) platí podmínky dle platného územního plánu obce Kňovice. SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ Hlavní využití území : - bydlení v rodinných domech, v bytových domech, v usedlostech s hospodářským zázemím, doplněných o nerušící výrobní činnosti, řemeslné provozovny, malovýroby a služby - bydlení bez výrobní činnosti, služeb a podnikání - nerušící výrobní činnosti, služby, sklady a podnikání bez bydlení Přípustné využití území : - malá ubytovací zařízení (penziony), pozemky staveb pro individuální rekreaci - občanská vybavenost (malé prodejny, místní správa, stravovací služby, drobné církevní stavby, kulturní, sociální, zdravotnická a sportovně relaxační zařízení ) - pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pěší a cyklistické stezky - pozemky veřejných prostranství, veřejné zeleně, ochranné a izolační zeleně - zahrady, užitkové zahrady - individuální garáže, odstavné plochy - dětská a drobná hřiště - bazény

6 - pozemky dalších staveb a zařízení souvisejících s venkovským bydlením, které svým provozováním, technickým zařízením a hlukem nenarušují užívání a nesnižují kvalitu okolního území - zemědělská a lesní hospodářství, agrofarmy, chov drobného hospodářského zvířectva Nepřípustné využití území : - veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají (například zvýšené požadavky infrastruktury, zejména dopravní) a které překračují stupeň zátěže, měřítko a nebo režim stanovený pro jednotlivé lokality a které nejsou neuvedeny jako hlavní a přípustné DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ Hlavní využití území : - pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací pro silnice, pro místní a účelové komunikace, včetně mostů, náspů, zářezů a opěrných zdí - plochy zastávek veřejné dopravy, odstavná a parkovací stání aut, pěší komunikace a chodníky Přípustné využití území : - vedení a zařízení technické infrastruktury (souběžné, nebo křižující inženýrské sítě, trafostanice) - veřejná zeleň, izolační zeleň, stromořadí a pozemky pro travnatou a keřovou zeleň Nepřípustné využití území : - všechna ostatní zařízení, která nejsou uvedena jako hlavní a přípustná 2.5. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Podmínky prostorového uspořádání dle platné ÚPD obce Kňovice zůstávají v platnosti a územní studií jsou doplněny a konkretizovány. Koeficient zastavěné plochy Maximální zastavitelnost pozemků včetně doplňkových staveb jako jsou např. altány, bazény a zpevněné nepropustné plochy se stanovuje na 35 %. Koeficient zeleně Minimální plocha zeleně je 50%. Stavební čára, hranice zástavby Stavební čára pro je určena jako volná zástavba není souvislá, je v délce stavební čáry přerušitelná a smí libovolně ustupovat, nesmí stavební čáru přestoupit. Stavby rodinných domů budou na pozemcích umístěny ve vzdálenosti minimálně 5 m od hranice přístupové komunikace viz situace. Domy budou situovány na pozemcích tak, aby kolmá vzdálenost mezi nimi a vzdálenost rodinných domů od vnitřního oplocení mezi parcelami dodržovala platné zákony a vyhlášky. Budou respektována ochranná pásma technické infrastruktury. Šířka uličního prostoru Prostor nové místní obousměrné komunikace (mezi oplocením pozemků) je navržen v šířce 8 m. Výšková hladina a měřítko zástavby Maximální výška zástavby bude 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Pokud budou na pozemku zřizovány, kromě hlavního obytného objektu, objekty doplňkové funkce, budou mít max. 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví. Stavby nesmí významným způsobem narušit měřítko okolní zástavby a architektonický ráz obce, měly by mít venkovský charakter.

7 Oplocení Oplocení nesmí být zcela neprůhledné. Celková výška plotů smí být max.1,80 m DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Řešené území je situováno východně od silnice II/119 v místní části Kňovičky. Lokalita je v současné době přístupná místní komunikací procházející stávající zástavbou v omezených šířkových parametrech. Tato komunikace se napojuje na ostatní místní komunikace v prostoru návsi, kde je připojena na silnici II/119. Návrh předpokládá úpravu této komunikace z prostoru návsi po napojení lokality navrhované zástavby. V prvním úseku na průchodu stávající zástavbou, vzhledem k šířkovým omezením vyvolaných právě stávající zástavbou, je uvažována její úprava na obousměrnou jednopruhovou komunikaci kategorie MO1k 3,5/3,5/30, tedy s jízdním pruhem šířky 2,50 m a oboustrannými nezpevněnými částmi krajnice šířky 0,50 m započítávaných do volné šířky místní komunikace. V místě přiblížení k vodoteči je nutné vybudování opěrné zdi, tak aby šířkové uspořádání bylo nejen dodrženo, ale i umožňovalo rozšíření a přechod na dvoupruhové obousměrné uspořádání, ve kterém je navržen druhý úsek komunikace. Přechod na dvoupruhové uspořádání je navržen tak, aby umožnil rozhled do celého jednopruhového úseku. V úseku dvoupruhového uspořádání s šířkou dopravního prostoru 4,50 m je samostatnými vjezdy napojeno celkem 5 RD. Šířka prostoru místní komunikace zde činí 8,00 m. Komunikace je ukončena úvraťovým obratištěm. Detailní uspořádání komunikace s ohledem na zatím doporučené situování objektů a vjezdů na pozemek bude upřesněno v následných projektových dokumentacích. Komunikace je řešena tak, aby její parametry splňovaly požadavky na obsluhu území vozidly záchranného systému, sběru odpadu apod. Odstavování vozidel Na každém pozemku bude minimálně tolik odstavných stání včetně garáží, kolik samostatných bytů bude objekt mít. Pokud některé provozy, integrované s funkcí bydlení, vyžadují zvláštní odstavné stání, bude i toto umístěno na pozemku TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu v obci a jednotlivé rodinné domy budou napojeny na řady technické infrastruktury, vedené v přilehlém prostoru místní komunikace. Zde budou vedeny následující sítě technické infrastruktury : vodovod, venkovní osvětlení a elektrické NN vedení. V obci dosud není vedena splašková kanalizace, v případě budování kanalizace v obci může být kanalizační řad veden také v prostoru navržené komunikace. V dalším stupni dokumentace je nutné přesné zaměření a lokalizace všech stávajících sítí. Zásobení elektrickou energií Předkládané řešení bylo zpracováno na základě předpokládaných požadavků stavebníků a navazujících konzultací s technikem ČEZ Distribuce, a.s. panem Alešem Majerem pracoviště Příbram. Předem je nutné konstatovat, že překládané řešení je pouze informativní a definitivní řešení bude záležitostí ČEZ Distribuce, a.s. Základní údaje - počet novostaveb RD : 5 - stupeň elektrizace : C1 ( el. ohřev TUV, vaření a vytápění)

8 - předpokládaný soudobý příkon : 43,75 kw - zdroj el. energie : nová průběžná trafostanice do 400kVA Podrobný popis a/ nová trafostanice Pro potřebu napájení novostaveb 5-ti rodinných domů (RD) a části stávající zástavby obce bude na podpěrný bod č. 10 vedení VN 22 kv 3 x 70/11 AlFe K- Kňovice Hl. linka PB instalována průběžná trafostanice o výkonu do 1 x 400 kva. b/ kabelová vedení NN Z rozvaděče NN výše uvedené nové trafostanice budou vedeny dva kabely AYKY 3x120+70, které budou smyčkovány přes přípojkové pojistkové skříně zajišťující připojení výše uvedených novostaveb 5-ti RD a ukončeny v rozpojovací pojistkové skříni R18 z níž budou vedeny kabelové vývody do stávajícího venkovního vedení na podpěrném bodu č. 6. Přípojkové pojistkové skříně budou situovány do oplocení stavebních pozemků. Rozpojovaní pojistková skříň R18 nahradí stávající přechodovou pojistkoví skříň umístěnou na p.b.č. 6. Nová skříň R18 bude umístěna v těsné blízkosti výše uvedeného p.b.č. 6. Kabelová vedení budou uložena v zemi. Hloubka uložení bude 0,35-1,00 m od upraveného terénu. Poznámky : ČEZ umísťuje pojistkové skříně do plastových pilířů. V tomto případě není možné osadit elektroměrový rozvaděč do společného pilíře, ale musí být použit samostatný pilíř. Tento problém je možno řešit zděným pilířem (částí oplocení) ve vlastnictví majitele dotčeného pozemku. Do tohoto pilíře pak ČEZ umístí pojistkovou skříň. Venkovní orientační osvětlení Základní údaje - instalovaný výkon nových svítidel EL1 EL4 : 0,28 kw - předpokládaná maximální roční spotřeba el. energie nových svítidel : cca 1120 kwh při předpokládané době provozu 4000 hod./rok Podrobný popis Projektovaná část orientačního veřejného osvětlení bude navazovat na stávající část osvětlení přístupových komunikací. Ze stávajícího venkovního vedení na podpěrném bodu č.6 distribučního vedení NN 0,4 kv ČEZ a.s. bude přes přechodovou pojistkovou skříň napájeno kabelové vedení AYKY (CYKY), které bude napájet svítidla E1 E4. Pro osvětlení budou použita výbojková svítidla o příkonu 70 W případně svítidla s úspornými LED zdroji situovaná do zeleného pásu podél přístupových komunikací k pozemkům pro 5 rodinných domů viz výkres. Vzhledem k napájení projektovaných svítidel ze stávajících rozvodů bude ovládání všech svítidel společné stávajícím soumrakovým spínačem. Svítidla budou osazena na ocelových sadových stožárech, které je možné doplnit výložníky.

9 Kabelové vedení bude uloženo v zemi shodně s distribučními kabely. Hloubka uložení bude 0,35-1,00 m od upraveného terénu. Ochranná pásma projektovaných vedení a zařízení venkovní vedení VN průběžná trafostanice knn 7 m od krajního vodiče dtto 1 m od pláště krajního kabelu Slaboproud Rozvody spojů (telefonu, internetu, kabelové televize) nejsou ve studii řešeny, mohou být při požadavcích vlastníků pozemků provedeny v následné dokumentaci podél místních komunikací podle pokynů jejich správců. Zásobování vodou Obec Kňovice je zásobována pitnou vodou z vodojemu, plněného ze stávajících vrtů. Dle jednání s obcí je možné napojení lokality na nejbližší stávající vodovodní řad v Kňovičkách. Od připojovacího místa bude veden nový vodovodní řad v trase nové místní komunikace s napojením jednotlivých odběratelů vodovodními přípojkami. Detailní řešení a přípojky pro jednotlivé rodinné domy budou řešeny v následné dokumentaci dle skutečného umístění rodinných domů. Výpočet potřeby vody je proveden dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.428/2001sb. Potřeba vody pro nově uvažované rozvojové území: Bydlení 20 obyvatel l/os/den = 3 m 3 /den maximální denní potřeba 4,2 m 3 /den maximální hodinová potřeba 0,32 m 3 /hod. = 0,09 l/s roční potřeba 1110 m 3 /rok Odkanalizování splašková kanalizace V obci Kňovice není splašková kanalizace vybudována. Splaškové vody z rodinných domů budou odváděny do domovních čistíren odpadních vod, nebo do vyvážených bezodtokových jímek, z nichž budou následně odváženy na ČOV v Sedlčanech. V případě vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci, mohou být rodinné domy napojeny na kanalizační sít. Nový páteřní rozvod kanalizace poté bude veden v trase místní komunikace. Realizace kanalizace v obci je závislá na investičních prostředcích a je uvažována spíše v delším časovém období. O přípravě území pro kanalizační řad se mohou rozhodnout investoři v lokalitě. Dešťové vody Srážkové vody budou likvidovány na vlastních pozemcích, a to vsakem či retencí. Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak, aby se pokud možno nezvýšil okamžitý odtok z území a byl vždy redukován vhodnými technickými zásahy na co nejmenší možné hodnoty (vsakovací jímky, snížení koeficientu odtoku, zásak, apod.). Doporučuje se jímat dešťovou vodu na pozemcích pro potřebu zálivky, či domovního rozvodu užitkové vody. Likvidace dešťových vod z komunikace bude řešena v následném řízení vsakem, retencí, případně odvedením do vodoteče.

10 Zásobování plynem Obec není plynofikovaná a ani se s touto možností v budoucnu neuvažuje. Vytápění Tepelná energie bude zajišťována individuálně jednotlivými stavebníky, upřednostňovány jsou obnovitelné zdroje a ekologická paliva. Nakládání s odpady Stavby budou produkovat běžné odpady, typické pro RD. Běžný komunální odpad bude odvážen v souladu s platnou legislativou a dle vyhlášky obce. V blízkosti lokality je stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ, ÚSES A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana staveb a jejich vliv na životní prostředí bude zajištěna ve smyslu zákonů a příslušných vyhlášek. Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí nebude mít navržené řešení negativní vliv. Na vlastní ploše lokality se nachází vzrostlá zeleň v severovýchodní části řešeného území, která zůstává využita dle stávajícího účelu. Řešení veřejné zeleně se omezuje na využití ploch kolem komunikací. Nezastavěné části území budou zatravněny. Soukromá zeleň a její rozsah je zajištěn koeficientem zastavěnosti jednotlivých parcel a je věcí jednotlivých stavebníků. Předpokládá se kultivované řešení okrasných a rekreačních zahrad s dodržením požadovaného procenta zeleně. Předpokladem pro využití zastavitelná plochy lokality Z12 bylo zachování podmínek sousedícího lokálního biokoridoru LBK Lokalita do tohoto koridoru nezasahuje a pozemky pro rodinné domy jsou dostatečně velké. V souladu s 7 vyhlášky 501/2006 Sb. rozloha rozvojového území nezakládá potřebu vymezení veřejného prostranství. Přesto zeleň veřejného prostranství zde vzniká podél komunikací. Plochy lokality přímo navazují na přírodu, nevzniká zde hrozba rozsáhlé zástavby VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF Celé řešené území je součástí zastavitelného území dle územního plánu. V celém řešeném území je zemědělská půda zařazena do V. třídy ochrany VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Územním plánem navrhovaná a územní studií řešená přístupová obslužná komunikace lokalita Z13 je v územním plánu obce vedena jako veřejně prospěšná stavba dle 2, odst. 1, písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pod označením WD ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU Výsledný návrh řešení je dán zadáním, stávajícími podmínkami v území a ostatními limity území. Návrh byl konzultován s pořizovatelem, zástupci obce, majitelem. O záměru a návrhu řešení byli informováni také vlastníci sousedních a okolních pozemků. Jednotlivé funkční plochy a návrh řešení je patrný z grafické části.

11 B. GRAFICKÁ ČÁST: 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ 1 : VZOROVÉ ŘEZY ULIČNÍCH PROFILŮ 1 : ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 5000

12 C. DOKLADY Stanoviska a vyjádření : Elektrická energie Souhlas s územní studií ČEZ Distribuce a.s., ze dne Doprava Souhlas s územní studií Městský úřad Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. OD/17816/2014 Bo, ze dne

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2012/375 Číslo jednací: 2013/286/OV/JEN Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Helena Jenková, referentka Telefon/fax:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

A) TEXTOVÁ ČÁST. Zadavatel : Město Hlučín Mírové náměstí 23 748 01 Hlučín. Zpracovatel:

A) TEXTOVÁ ČÁST. Zadavatel : Město Hlučín Mírové náměstí 23 748 01 Hlučín. Zpracovatel: A) TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel : Město Hlučín Mírové náměstí 23 748 01 Hlučín Zpracovatel: Ing. arch. Elen Malchárková ČKA 02 282 IČ: 47636432 DIČ: CZ6356111685 E-mail: e.malcharkova@volny.cz Mob.: +420 724

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18. KONANÉ DNE 10.10.2013 v 16 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18. KONANÉ DNE 10.10.2013 v 16 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18 KONANÉ DNE 10.10.2013 v 16 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois Bayer

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZBEČNO. NÁVRH textová část. 03/2009 čistopis

ÚZEMNÍ PLÁN ZBEČNO. NÁVRH textová část. 03/2009 čistopis ÚZEMNÍ PLÁN ZBEČNO NÁVRH textová část 03/2009 čistopis ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2009 správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Zbečno číslo jednací: 145/2009 ze

Více

Územní studie zastavitelných ploch Z2 a Z5 v Bravanticích

Územní studie zastavitelných ploch Z2 a Z5 v Bravanticích Územní studie zastavitelných ploch Z2 a Z5 v Bravanticích Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 2. DOPRAVA 1:2000 3. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

Územní studie "U Bytovky" v Tísku

Územní studie U Bytovky v Tísku Územní studie "U Bytovky" v Tísku Kompletní elaborát územní studie obsahuje tyto přílohy: Textová a tabulková část Stav Návrh Fotodokumentace stavu Grafická část 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1:2000 2. VÝKRES

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Územní plán z pohledu starosty obce

Územní plán z pohledu starosty obce Územní plán z pohledu starosty obce 18. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Plzeň 2011 Karel Kindl - starosta 1 900 obyvatel obecní úřad 2 pracovníci 2 Územní plán ano či ne?? Rozumný

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více