KŇOVICE - LOKALITA Z12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŇOVICE - LOKALITA Z12"

Transkript

1 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, Sedlčany Ing. arch. Jiřina Ečerová Bellušova 1807, Praha 5 ČKA Atelier : ASA Projekt Legionářů Příbram VII Č.ZAK. : E DATUM : září 2014

2 Obsah : A. TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zadání územní studie 1.3. Cíle a účel řešení 1.4. Vyhodnocení souladu územní studie s platným územním plánem 2. NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 2.1. Vymezení řešeného území, širší vztahy 2.2. Charakteristika řešeného území, stávající stav 2.3. Návrh urbanistické koncepce 2.4. Podmínky pro využití ploch 2.5. Podmínky prostorového uspořádání 2.6. Dopravní infrastruktura 2.7. Technická infrastruktura 2.8. Veřejná prostranství, zeleň, ÚSES a ochrana životního prostředí 2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF Veřejně prospěšné stavby Odůvodnění návrhu B. GRAFICKÁ ČÁST 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ 1 : VZOROVÉ ŘEZY ULIČNÍCH PROFILŮ 1 : ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 5000 C. DOKLADY Stanoviska a vyjádření

3 A. TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Kňovice, lokalita Z12 Místo stavby : Obec Kňovice, část Kňovičky, k.ú. Kňovice p.č. 420, 421/2, 421/3, 422, 443, 636, 637, 638 Stupeň dokumentace : Územní studie Pořizovatel : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, Sedlčany Objednatel : Obec Kňovice, Kňovice 6, Sedlčany Zpracovatel : Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA Bellušova 1807, Praha 5 Atelier: ASA Projekt Legionářů 400, Příbram VII Zpracovatelé infrastruktury : Doprava : Ing. Josef Smíšek Kanalizace, vodovod : Ing. arch. Jiřina Ečerová Elektr. energie, venkovní osvětlení : František Cihelka 1.2. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Platný Územní plán obce Kňovice, vydaný , vymezuje u rozvojové lokality Z12 povinnost pořídit územní studii před započetím jejího využití. K lokalitě byla k řešení přiřazena lokalita Z13 - plocha určená pro místní komunikaci, která navazuje na stávající plochy místních komunikací pro zpřístupnění lokality Z 12. Vzhledem k nevhodným terénním podmínkám není využit přístup přes lokalitu Z 14. Územní studie byla vypracována na základě zadání územní studie, které dodržuje CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ Lokalita Z12 a společně řešená lokalita Z13 jsou rozvojovým územím funkčně určeným pro smíšené obytné venkovské území a dopravu místní komunikaci. Předkládaná územní studie řeší přístupovou komunikaci, parcelaci území pro rodinné domy a zasíťování pozemků. Studie bude využitelná jako podklad pro následná územní a stavební řízení.

4 Hlavním účelem a cílem územní studie je plošná a prostorová regulace řešeného území, návrh parcelace území, zajištění dopravní přístupnosti a napojení řešeného území na technickou infrastrukturu VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM Řešená zastavitelná rozvojová plocha je definovaná platným územním plánem jako plocha s následujícími způsoby využití : SV Plochy smíšené obytné - venkovské DS Dopravní infrastruktura silniční (místní komunikace) Územní studie pro lokalitu Z12 a Z13 je zpracována v souladu s požadavky, regulativy a limity územního plánu. Návrh řešení dodržuje podmínky pro funkční využití území, regulativy jednotlivých druhů ploch a územní limity, zasahující na dané území. Územní studie řeší organizaci území a definuje základní prvky prostorové a hmotové regulace zástavby a území. 2. NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY Lokalita Z12 se nachází v katastru obce Kňovice, v části Kňovičky. Řešené území přiléhá severovýchodně ke Kňovičkám a zde navazuje na zastavěnou část obce, určenou pro bydlení. Malá jižní část území leží v zastavěném území obce. Ze třech zbylých stran navazuje lokalita na přírodní plochy a plochy zemědělské. Hranice řešeného území je vymezena plochou Z12, určenou pro bydlení a plochou Z13, určenou pro dopravní napojení. Územní studie zároveň řeší tvar a vedení komunikace pro zpřístupnění lokality i na plochách stávajících, funkčně určených pro místní komunikaci. Celková výměra lokality Z12 je cca 1,63 ha. Řešené území je vymezeno částí pozemku p.č. 420 a pozemky p.č. 421/3, 422, 636, 637 a 638. Další pozemky dotčené komunikací a infrastrukturou jsou stávající plochy pro komunikace p.č. 421/2 a CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV Pozemek je mírně svažitý severozápadním směrem. Na pozemku se nenachází nadzemní objekty a v severní části jsou dva remízky se vzrostlou zelení. V řešeném území není provedeno odvodnění a nenachází se zde vyhlášené záplavové území. Území se nalézá mimo chráněná území, nenalézá se zde žádná přírodní ani kulturní památka, památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území. Na západní roh území zasahuje území s archeologickými nálezy. V případě stavebních aktivit v této části území je nutné kontaktovat Archeologický ústav AV ČR. Severně k území přiléhá plocha lokálního biokoridoru ÚSES LBK Územím v severní části prochází venkovní vedení elektrické energie VN a na území zasahuje ochranné pásmo tohoto vedení. V severním cípu zasahuje na lokalitu ochranné pásmo lesa. Další trasy a vedení inženýrských sítí osvětlení, komunikační vedení, el. energie NN a vodovod prochází jihozápadně od lokality. Kanalizace se v obci nenachází. V dalším stupni dokumentace musí být prověřena a zaměřena přítomnost všech sítí a v následné dokumentaci budou dodrženy podmínky, ochranná pásma a vzájemné odstupy sítí dle platných zákonů, norem a požadavků všech správců sítí v území. Dopravně je prostor napojen na stávající místní komunikaci, která bude prodloužena až do lokality.

5 Řešené území je umístěno v k.ú. Kňovice na pozemcích : druh pozemku způsob využití vlastník p.č. 420-část trvale travní porost Obec Kňovice p.č. 421/3 ostatní plocha manipulační plocha manželé Dvořákovi, Kňovičky p.č. 422 ostatní plocha manipulační plocha manželé Dvořákovi, Kňovičky p.č. 636 trvale travní porost manželé Faktorovi, Sedlčany p.č. 637 ostatní plocha neplodná půda manželé Faktorovi, Sedlčany p.č. 638 ostatní plocha neplodná půda manželé Faktorovi, Sedlčany Pozemky dotčené dopravní a technickou infrastrukturou : č.p. 421/2 ostatní plocha ostatní komunikace obec Kňovice č.p. 443-část ostatní plocha ostatní komunikace obec Kňovice Celkový rozsah dotčených pozemků bude dopřesněn v dalších stupních dokumentace, při detailním řešení zasíťování pozemků a jejich dopravního napojení NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Územní studie byla zpracována v několika variantách urbanistického řešení. Účelem bylo předložit několik možných variant organizace ploch tak, aby se dotčené strany mohly rozhodnout o optimální variantě. Návrh územní studie navrhuje parcelaci území dle územních podmínek, požadavků obce a majitele pozemků. Do územní studie byla vypracována jedna výsledná a odsouhlasená varianta řešení. Parcelace území je po projednání s majitelem a zastupiteli obce navržena celkem pro 5 rodinných domů a přístupovou komunikaci. Návrh územní studie oproti územnímu plánu v severní části území ponechává část lokality pro zeleň. V jižní části jsou pozemky přiřazeny ke stávajícím plochám rodinných domů. V území jsou navrženy plochy veřejné zeleně kolem nové místní komunikace. Dopravní obslužnost řešeného území bude realizována ze stávající místní komunikace. Napojení území na technickou infrastrukturu bude řešeno ze stávajících sítí PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH Pro využití řešeného území lokality Z12 SV Plochy smíšené obytné venkovské a Z13 DS Dopravní infrastruktura silniční (místní komunikace) platí podmínky dle platného územního plánu obce Kňovice. SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ Hlavní využití území : - bydlení v rodinných domech, v bytových domech, v usedlostech s hospodářským zázemím, doplněných o nerušící výrobní činnosti, řemeslné provozovny, malovýroby a služby - bydlení bez výrobní činnosti, služeb a podnikání - nerušící výrobní činnosti, služby, sklady a podnikání bez bydlení Přípustné využití území : - malá ubytovací zařízení (penziony), pozemky staveb pro individuální rekreaci - občanská vybavenost (malé prodejny, místní správa, stravovací služby, drobné církevní stavby, kulturní, sociální, zdravotnická a sportovně relaxační zařízení ) - pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pěší a cyklistické stezky - pozemky veřejných prostranství, veřejné zeleně, ochranné a izolační zeleně - zahrady, užitkové zahrady - individuální garáže, odstavné plochy - dětská a drobná hřiště - bazény

6 - pozemky dalších staveb a zařízení souvisejících s venkovským bydlením, které svým provozováním, technickým zařízením a hlukem nenarušují užívání a nesnižují kvalitu okolního území - zemědělská a lesní hospodářství, agrofarmy, chov drobného hospodářského zvířectva Nepřípustné využití území : - veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají (například zvýšené požadavky infrastruktury, zejména dopravní) a které překračují stupeň zátěže, měřítko a nebo režim stanovený pro jednotlivé lokality a které nejsou neuvedeny jako hlavní a přípustné DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ Hlavní využití území : - pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací pro silnice, pro místní a účelové komunikace, včetně mostů, náspů, zářezů a opěrných zdí - plochy zastávek veřejné dopravy, odstavná a parkovací stání aut, pěší komunikace a chodníky Přípustné využití území : - vedení a zařízení technické infrastruktury (souběžné, nebo křižující inženýrské sítě, trafostanice) - veřejná zeleň, izolační zeleň, stromořadí a pozemky pro travnatou a keřovou zeleň Nepřípustné využití území : - všechna ostatní zařízení, která nejsou uvedena jako hlavní a přípustná 2.5. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Podmínky prostorového uspořádání dle platné ÚPD obce Kňovice zůstávají v platnosti a územní studií jsou doplněny a konkretizovány. Koeficient zastavěné plochy Maximální zastavitelnost pozemků včetně doplňkových staveb jako jsou např. altány, bazény a zpevněné nepropustné plochy se stanovuje na 35 %. Koeficient zeleně Minimální plocha zeleně je 50%. Stavební čára, hranice zástavby Stavební čára pro je určena jako volná zástavba není souvislá, je v délce stavební čáry přerušitelná a smí libovolně ustupovat, nesmí stavební čáru přestoupit. Stavby rodinných domů budou na pozemcích umístěny ve vzdálenosti minimálně 5 m od hranice přístupové komunikace viz situace. Domy budou situovány na pozemcích tak, aby kolmá vzdálenost mezi nimi a vzdálenost rodinných domů od vnitřního oplocení mezi parcelami dodržovala platné zákony a vyhlášky. Budou respektována ochranná pásma technické infrastruktury. Šířka uličního prostoru Prostor nové místní obousměrné komunikace (mezi oplocením pozemků) je navržen v šířce 8 m. Výšková hladina a měřítko zástavby Maximální výška zástavby bude 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Pokud budou na pozemku zřizovány, kromě hlavního obytného objektu, objekty doplňkové funkce, budou mít max. 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví. Stavby nesmí významným způsobem narušit měřítko okolní zástavby a architektonický ráz obce, měly by mít venkovský charakter.

7 Oplocení Oplocení nesmí být zcela neprůhledné. Celková výška plotů smí být max.1,80 m DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Řešené území je situováno východně od silnice II/119 v místní části Kňovičky. Lokalita je v současné době přístupná místní komunikací procházející stávající zástavbou v omezených šířkových parametrech. Tato komunikace se napojuje na ostatní místní komunikace v prostoru návsi, kde je připojena na silnici II/119. Návrh předpokládá úpravu této komunikace z prostoru návsi po napojení lokality navrhované zástavby. V prvním úseku na průchodu stávající zástavbou, vzhledem k šířkovým omezením vyvolaných právě stávající zástavbou, je uvažována její úprava na obousměrnou jednopruhovou komunikaci kategorie MO1k 3,5/3,5/30, tedy s jízdním pruhem šířky 2,50 m a oboustrannými nezpevněnými částmi krajnice šířky 0,50 m započítávaných do volné šířky místní komunikace. V místě přiblížení k vodoteči je nutné vybudování opěrné zdi, tak aby šířkové uspořádání bylo nejen dodrženo, ale i umožňovalo rozšíření a přechod na dvoupruhové obousměrné uspořádání, ve kterém je navržen druhý úsek komunikace. Přechod na dvoupruhové uspořádání je navržen tak, aby umožnil rozhled do celého jednopruhového úseku. V úseku dvoupruhového uspořádání s šířkou dopravního prostoru 4,50 m je samostatnými vjezdy napojeno celkem 5 RD. Šířka prostoru místní komunikace zde činí 8,00 m. Komunikace je ukončena úvraťovým obratištěm. Detailní uspořádání komunikace s ohledem na zatím doporučené situování objektů a vjezdů na pozemek bude upřesněno v následných projektových dokumentacích. Komunikace je řešena tak, aby její parametry splňovaly požadavky na obsluhu území vozidly záchranného systému, sběru odpadu apod. Odstavování vozidel Na každém pozemku bude minimálně tolik odstavných stání včetně garáží, kolik samostatných bytů bude objekt mít. Pokud některé provozy, integrované s funkcí bydlení, vyžadují zvláštní odstavné stání, bude i toto umístěno na pozemku TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu v obci a jednotlivé rodinné domy budou napojeny na řady technické infrastruktury, vedené v přilehlém prostoru místní komunikace. Zde budou vedeny následující sítě technické infrastruktury : vodovod, venkovní osvětlení a elektrické NN vedení. V obci dosud není vedena splašková kanalizace, v případě budování kanalizace v obci může být kanalizační řad veden také v prostoru navržené komunikace. V dalším stupni dokumentace je nutné přesné zaměření a lokalizace všech stávajících sítí. Zásobení elektrickou energií Předkládané řešení bylo zpracováno na základě předpokládaných požadavků stavebníků a navazujících konzultací s technikem ČEZ Distribuce, a.s. panem Alešem Majerem pracoviště Příbram. Předem je nutné konstatovat, že překládané řešení je pouze informativní a definitivní řešení bude záležitostí ČEZ Distribuce, a.s. Základní údaje - počet novostaveb RD : 5 - stupeň elektrizace : C1 ( el. ohřev TUV, vaření a vytápění)

8 - předpokládaný soudobý příkon : 43,75 kw - zdroj el. energie : nová průběžná trafostanice do 400kVA Podrobný popis a/ nová trafostanice Pro potřebu napájení novostaveb 5-ti rodinných domů (RD) a části stávající zástavby obce bude na podpěrný bod č. 10 vedení VN 22 kv 3 x 70/11 AlFe K- Kňovice Hl. linka PB instalována průběžná trafostanice o výkonu do 1 x 400 kva. b/ kabelová vedení NN Z rozvaděče NN výše uvedené nové trafostanice budou vedeny dva kabely AYKY 3x120+70, které budou smyčkovány přes přípojkové pojistkové skříně zajišťující připojení výše uvedených novostaveb 5-ti RD a ukončeny v rozpojovací pojistkové skříni R18 z níž budou vedeny kabelové vývody do stávajícího venkovního vedení na podpěrném bodu č. 6. Přípojkové pojistkové skříně budou situovány do oplocení stavebních pozemků. Rozpojovaní pojistková skříň R18 nahradí stávající přechodovou pojistkoví skříň umístěnou na p.b.č. 6. Nová skříň R18 bude umístěna v těsné blízkosti výše uvedeného p.b.č. 6. Kabelová vedení budou uložena v zemi. Hloubka uložení bude 0,35-1,00 m od upraveného terénu. Poznámky : ČEZ umísťuje pojistkové skříně do plastových pilířů. V tomto případě není možné osadit elektroměrový rozvaděč do společného pilíře, ale musí být použit samostatný pilíř. Tento problém je možno řešit zděným pilířem (částí oplocení) ve vlastnictví majitele dotčeného pozemku. Do tohoto pilíře pak ČEZ umístí pojistkovou skříň. Venkovní orientační osvětlení Základní údaje - instalovaný výkon nových svítidel EL1 EL4 : 0,28 kw - předpokládaná maximální roční spotřeba el. energie nových svítidel : cca 1120 kwh při předpokládané době provozu 4000 hod./rok Podrobný popis Projektovaná část orientačního veřejného osvětlení bude navazovat na stávající část osvětlení přístupových komunikací. Ze stávajícího venkovního vedení na podpěrném bodu č.6 distribučního vedení NN 0,4 kv ČEZ a.s. bude přes přechodovou pojistkovou skříň napájeno kabelové vedení AYKY (CYKY), které bude napájet svítidla E1 E4. Pro osvětlení budou použita výbojková svítidla o příkonu 70 W případně svítidla s úspornými LED zdroji situovaná do zeleného pásu podél přístupových komunikací k pozemkům pro 5 rodinných domů viz výkres. Vzhledem k napájení projektovaných svítidel ze stávajících rozvodů bude ovládání všech svítidel společné stávajícím soumrakovým spínačem. Svítidla budou osazena na ocelových sadových stožárech, které je možné doplnit výložníky.

9 Kabelové vedení bude uloženo v zemi shodně s distribučními kabely. Hloubka uložení bude 0,35-1,00 m od upraveného terénu. Ochranná pásma projektovaných vedení a zařízení venkovní vedení VN průběžná trafostanice knn 7 m od krajního vodiče dtto 1 m od pláště krajního kabelu Slaboproud Rozvody spojů (telefonu, internetu, kabelové televize) nejsou ve studii řešeny, mohou být při požadavcích vlastníků pozemků provedeny v následné dokumentaci podél místních komunikací podle pokynů jejich správců. Zásobování vodou Obec Kňovice je zásobována pitnou vodou z vodojemu, plněného ze stávajících vrtů. Dle jednání s obcí je možné napojení lokality na nejbližší stávající vodovodní řad v Kňovičkách. Od připojovacího místa bude veden nový vodovodní řad v trase nové místní komunikace s napojením jednotlivých odběratelů vodovodními přípojkami. Detailní řešení a přípojky pro jednotlivé rodinné domy budou řešeny v následné dokumentaci dle skutečného umístění rodinných domů. Výpočet potřeby vody je proveden dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.428/2001sb. Potřeba vody pro nově uvažované rozvojové území: Bydlení 20 obyvatel l/os/den = 3 m 3 /den maximální denní potřeba 4,2 m 3 /den maximální hodinová potřeba 0,32 m 3 /hod. = 0,09 l/s roční potřeba 1110 m 3 /rok Odkanalizování splašková kanalizace V obci Kňovice není splašková kanalizace vybudována. Splaškové vody z rodinných domů budou odváděny do domovních čistíren odpadních vod, nebo do vyvážených bezodtokových jímek, z nichž budou následně odváženy na ČOV v Sedlčanech. V případě vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci, mohou být rodinné domy napojeny na kanalizační sít. Nový páteřní rozvod kanalizace poté bude veden v trase místní komunikace. Realizace kanalizace v obci je závislá na investičních prostředcích a je uvažována spíše v delším časovém období. O přípravě území pro kanalizační řad se mohou rozhodnout investoři v lokalitě. Dešťové vody Srážkové vody budou likvidovány na vlastních pozemcích, a to vsakem či retencí. Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak, aby se pokud možno nezvýšil okamžitý odtok z území a byl vždy redukován vhodnými technickými zásahy na co nejmenší možné hodnoty (vsakovací jímky, snížení koeficientu odtoku, zásak, apod.). Doporučuje se jímat dešťovou vodu na pozemcích pro potřebu zálivky, či domovního rozvodu užitkové vody. Likvidace dešťových vod z komunikace bude řešena v následném řízení vsakem, retencí, případně odvedením do vodoteče.

10 Zásobování plynem Obec není plynofikovaná a ani se s touto možností v budoucnu neuvažuje. Vytápění Tepelná energie bude zajišťována individuálně jednotlivými stavebníky, upřednostňovány jsou obnovitelné zdroje a ekologická paliva. Nakládání s odpady Stavby budou produkovat běžné odpady, typické pro RD. Běžný komunální odpad bude odvážen v souladu s platnou legislativou a dle vyhlášky obce. V blízkosti lokality je stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ, ÚSES A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana staveb a jejich vliv na životní prostředí bude zajištěna ve smyslu zákonů a příslušných vyhlášek. Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí nebude mít navržené řešení negativní vliv. Na vlastní ploše lokality se nachází vzrostlá zeleň v severovýchodní části řešeného území, která zůstává využita dle stávajícího účelu. Řešení veřejné zeleně se omezuje na využití ploch kolem komunikací. Nezastavěné části území budou zatravněny. Soukromá zeleň a její rozsah je zajištěn koeficientem zastavěnosti jednotlivých parcel a je věcí jednotlivých stavebníků. Předpokládá se kultivované řešení okrasných a rekreačních zahrad s dodržením požadovaného procenta zeleně. Předpokladem pro využití zastavitelná plochy lokality Z12 bylo zachování podmínek sousedícího lokálního biokoridoru LBK Lokalita do tohoto koridoru nezasahuje a pozemky pro rodinné domy jsou dostatečně velké. V souladu s 7 vyhlášky 501/2006 Sb. rozloha rozvojového území nezakládá potřebu vymezení veřejného prostranství. Přesto zeleň veřejného prostranství zde vzniká podél komunikací. Plochy lokality přímo navazují na přírodu, nevzniká zde hrozba rozsáhlé zástavby VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF Celé řešené území je součástí zastavitelného území dle územního plánu. V celém řešeném území je zemědělská půda zařazena do V. třídy ochrany VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Územním plánem navrhovaná a územní studií řešená přístupová obslužná komunikace lokalita Z13 je v územním plánu obce vedena jako veřejně prospěšná stavba dle 2, odst. 1, písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pod označením WD ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU Výsledný návrh řešení je dán zadáním, stávajícími podmínkami v území a ostatními limity území. Návrh byl konzultován s pořizovatelem, zástupci obce, majitelem. O záměru a návrhu řešení byli informováni také vlastníci sousedních a okolních pozemků. Jednotlivé funkční plochy a návrh řešení je patrný z grafické části.

11 B. GRAFICKÁ ČÁST: 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ 1 : VZOROVÉ ŘEZY ULIČNÍCH PROFILŮ 1 : ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 5000

12 C. DOKLADY Stanoviska a vyjádření : Elektrická energie Souhlas s územní studií ČEZ Distribuce a.s., ze dne Doprava Souhlas s územní studií Městský úřad Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. OD/17816/2014 Bo, ze dne

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie A. Identifikační údaje B. Základní údaje B.1 Důvody pro pořízení studie B.2 Hlavní cíle řešení B.3 Schválené územně plánovací dokumentace C. Řešení

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Územní studie: Dražejov D 17

Územní studie: Dražejov D 17 Textová část Územní studie: Dražejov D 17 k.ú. Dražejov u Strakonic Vypracoval: Ing. arch. Dana Zákostelecká; P. Bezruče 632, 386 01 Strakonice Datum: červenec 2015 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE: A) TEXTOVÁ ČÁST

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách

Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách Město Strakonice Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 3/2002 1 obsah : část první

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SMOLNICE Z 3 OBEC SMOLNICE. b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů. c) Požadavky na další rozvoj řešeného území

ÚZEMNÍ STUDIE SMOLNICE Z 3 OBEC SMOLNICE. b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů. c) Požadavky na další rozvoj řešeného území ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA Z 3 SMOLNICE OBEC SMOLNICE září 2011 Identifikační údaje Název: SMOLNICE - územní studie lokalita Z 3 Smolnice Místo: obec SMOLNICE kraj: Ústecký Stupeň dokumentace: Územní studie

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH

Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH Ing.arch.Diana Juračková Atelier: 400 11 Ústí n.l., Pincova 2967/5, tel. 773 909 044 e-mail: diana.jurackova @yahoo.de Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno. MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, 666 19 Tišnov

ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno. MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, 666 19 Tišnov 1 1. ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Obytný soubor Drásov Drásov, lokalita Trávnické ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC AUA Agrourbanistický ateliér 162 00 Praha 6, Šumberova 8 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC POŘIZOVATEL: obecní úřad Rynholec, PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Únor 2012

Více

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická -1- Textová část Územní studie ÚS ST 62 Katovická k.ú. Strakonice Vypracoval: Ing.arch. Lukáš Velíšek, Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Praha 4, Podolská 888/12, PSČ 14700 Datum: září 2015 -2- OBSAH

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV Doplněk textové části platného územního plánu Obce ZÁRYBY s částí MARTINOV Obsah doplňku textové části : A. Základní údaje...2 1. Obsah dokumentace :...2 2. Hlavní důvody a cíle řešení...3 3. Zhodnocení

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol Pořizovatel: Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování Objednatel: Ing. Světla Bláhová, Na Bohdalci 524/6 Liberec Ing.

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Václav Štěpán Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA zadavatel: MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE Odbor Hlavního Architekta zpracovatel: Ing.arch.Vojtěch Šrut autorizovaný architekt, ČKA 03 458 Albrechtická 69, 460

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí Textová část kapitola- název strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1 Název úkolu, objednatel, zpracovatel...2 B. NÁVRH ŘEŠENÍ...2

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI str. 1. Důvody pro pořízení územní studie, hlavní cíle řešení 3 2. Podklady a dokumentace 3 3. Vymezení

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

ÚP Jeníkov ÚP JENÍKOV. z.č. 2 / 084 / 06 TEXTOVÁ ČÁST

ÚP Jeníkov ÚP JENÍKOV. z.č. 2 / 084 / 06 TEXTOVÁ ČÁST ÚP JENÍKOV z.č. 2 / 084 / 06 TEXTOVÁ ČÁST 1 ÚP JENÍKOV SEZNAM PŘÍLOH A - Návrh územního plánu A1 - TEXTOVÁ ČÁST A2 - GRAFICKÁ ČÁST A2.1 výkres základního členění území 1 : 5 000 A2.2 hlavní výkres 1 :

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více