I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA"

Transkript

1 Investor: Roli,Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: - Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude - na základě dohody s TDI Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Kontrolní dny stavby - dohodnutý termín: středa, hod Zástupci projektanta a investora budou k účasti na KD stavby vyzváni zhotovitelem, resp. TDI (až bude co řešit), dobrovolné účasti se meze nekladou 1.1 STAVENIŠTĚ Předání staveniště - demoliční práce Staveniště předáno zápisem dne , založen stavební deník Na základě požadavku investora zahájení prací odsunuto na termín nabytí právní moci stavebního povolení Předání staveniště - stavba Staveniště bude předáno dne spolu s dokladovou částí Termín posunut, bude předáno po podpisu smlouvy (předmět, cena, termín realizace díla) Kancelář, šatna, sklady 09:00 TDI - - TDI - - TDI Zabezpečuje zhotovitel Zdroje energií EL Zabezpečuje zhotovitel Při předání staveniště bude pořízen aktuální záznam elektroměrů: elektroměr č.t447645, č.t stav VT(T1) kwh U obou odběrů je nastaven tarif Aktiv Klasik 24 - C01d, tedy pro velmi malou spotřebu. Investor doporučuje změnu sazby současně s převodem na zhotovitele. Odběr z panelových domů - zhotovitel žádá investora o udělení plné moci 59 pro provedení odhlášení stávajícího odběru a převod na zhotovitele plná moc předána elektroměry převedeny Voda zhotovitel investor Zabezpečuje zhotovitel napojením na novou vodovodní přípojku Zábory pozemků pro ZS Zabezpečil zhotovitel Účastníci stavby - sousední pozemky Druţstvo na pláni Kontaktní osoba vedení družstva pro věci technické: pan Šindelář, mobil , Dešťová kanalizace - věcné břemeno Smlouva bude předána TDI - - investor - - 1/9

2 Pasport - sousedního panelového objektu (č.parc 1430/8) - bude proveden dne fotodokumentace provedena, objekt nejeví statické poruchy promítnusté do nosných konstrukcí, dobné mikrotlhliny-trhlinky obyvklé u panelové technologie, elaborát v digitální podobě bude předložen vedení družstva K vodojemu 12 (Roman Kopřiva, , K vodojemu 14 (Černý, , TDI RD Na Pláni - Šenková ( , ) V případě nutného kontaktu volat majitelku Magistrát hl.m. Prahy - Praha 5; TSK Pasport - Komunikace, chodníky - TSK, Ostrovského 3, pan Koucký tel Zpracován, bude projednán po (dovolená) 1.2 PD, autorský dozor projektanta PDR - parkoviště GP dopracuje po zaměření (sondy) průběhu vedení 22 kv a po zjištění stavu koncové piloty a kanalizace. PDR - připomínky zhotovitele Zhotovitel předloží GP a TDI, budou projednány na zvláštním jednání připomínky zpracovány, předány GP připomínky rozpracovány do jednotlivých bodů 1.3 SoD SoD - demolice Smlouva na demolici objektu podepsána SoD - stavba Smlouva bude novelizována na základě připomínek investora, realizační projektové dokumentace, výkazu výměr, bude obsahovat veškeré přílohy (HMG, specifikace materiálů, subdodavatelů, apod.) Předmět díla TDI zhotovitel zhotovitel Předmět díla bude projednán a doupřesněn po ocenění výkazu výměr zhotovitel Cena díla Výkaz výměr - slepý rozpočet Dne předán zhotoviteli, předpoklad předložení investorovi Zhotovitel projednal s investorem, provede úpravy. Po definitivním zpracování projedná s GP (technická a materiálová řešení) a poté předloží investorovi zhotovitel zhotovitel Nabídka projednána dne , viz. samostatný protokol zhotovitel Termín realizace díla Zahájení prací Na základě dohody investora a zhotovitele byly přípravné práce zahájeny dne Zhotovitel zpracoval HMG stavby s termínem zahájení 09/2011 a s termínem dokončení 03-04/ Doklady 2/9

3 TSK TDI Smlouva o smlouvě budoucí (přípojky) uzavřena, originál u investora Demoliční výměr (Stuchlík) Demoliční výměr Nabytí právní moci dne , originál u investora. Veškeré doklady předány zhotoviteli (zápis o předání staveniště na demolice). Stavební povolení (Kašpárek) Stavební povolení Nabytí právní moci dne , originál u investora. Scan, všetně "Stavba povolena" předán digitálně, zhotovitel zabezpečí označení stavby. Stavební povolení Veškeré doklady budou předány zhotoviteli při předání staveniště na stavbu, předpoklad v návaznosti na bod 14 Doklady - Realizace TDI - - zhotovitel TDI DIR - vydán, předán v kopii TDI Oznámení zahájení prací demolice - SÚ provedeno dne TDI Oznámení zahájení prací stavba - SÚ provedeno dne TDI Oznámení zahájení prací - PPD bude provedeno do řešeno, havárie Oznámení zahájení prací - ELTODO bude provedeno do do vedení se v této fázi nezasahuje 1.4 Průzkumy Radonový Geologický a hydrologický průzkum - Základové podmínky Dendrologický 1.5 BOZP Demolicice objektu Nepodléhá povinnosti ohlášení IBP (rozsah prací pod 500 člověkodní) Realizace objektu Bude provedno ohlášení zahájení stavby s termínem předání staveniště dne v návaznosti na bod Koordinace BOZP TDI TDI koordinátor - - koordinátor Plán BOZP na demoliční práce předán koordinátorovi BOZP II. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, PD Změny PD O veškerých požadavcích na změnu PD bude informován TDI Evidenci změn vede GP 1. BOURACÍ PRÁCE 2. ZAJIŠTĚNÍ JÁMY, ZAKLÁDÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE /9

4 Kontrola statika Na základě požadavku stavbyvedoucího bude v rámci AD GP prováděno odsouhlasování a kontrola např.: stanovení rozmístění mikropilot GP upřesnil podmínky změn umístění mikropilot (posuny 10 cm nejsou podstatné) Sníţení patek v ose D - Požadavek na určení technologie odstranění (vliv na ostatní konstrukce, základovou spáru) V případě výskytu kvalitního betonu je připuštěno pikování Hlava mikropilot - je možné změnit, podle návrhu TOPGEO BRNO, pouze je potřeba zvětšit navrženou desku. Zatížení na 1 mikropilotu je až 800 kn. Dále je potřeba hlavu MP doplnit pro lepší spolupůsobení s patkou o kotevní železa. Schematický náčrt zaslán em 3. NOSNÉ KONSTRUKCE 3.1 komplexní konstrukční systém 3.2 svislé nosné konstrukce Ţelezobetonová stěna v ose C Na příštím KD bude provedena prohlídka statika Ţelezobetonová stěna v ose C Prohlídka provedena, řešení bude navrženo po dokončení demoličních prací, předpoklad svolání KD na stavbě ke dni vodorovné nosné konstrukce Strop 3. PP Nabetonování patek - GP doporučuje výztuž mimo mikropiloty Zkrácení spirolu - kotvení předpětí prováděno průběžně, zkrácení nemá vliv na statickou funkci Strop 3. PP - stávající I profily úprava je obsažena ve výkresech, není ve VV, zhotovitel zpracuje ZL 3.5 střešní nosné konstrukce 3.6 výtahová šachta Zaloţení výtahové šachty - Způsob založení výtahové šachty je pracný Návrh na realizaci vany s mikropilotama GP (statik) souhlasí, případné změny zapracuje do změn PD na základě podkladu, požadavku zhotovitele (po vyjasnění rozsahu zásypů mezi osama C-D) 4. KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE Provětrání 3 PP Řešeno v PD - mřížky - jižní fasáda, dveře, komín 4.1 obvodový fasádní plášť Povrchová úprava stávajících patek na jiţní a západní straně objektu. V projektové dokumentaci neřešeno, GP navrhne po hrubé stavbě objektu. 4.2 stínící fasádní elementy 4.3 střešní plášť #### 4.4 výplně otvorů GP zhotovitel /9

5 Zhotovitel provede poptávku dodávku hliníkových oken u výrobce vytypovaného investorem: František Brehový, tel, klempířské práce Parapety GP - potvrzuje tažený hliník na veškeré parapety 44 Ostatní prvky Zhotovitel hledá náhradu za LINDAB, případnou záměnu projedná s GP 4.6 zámečnické konstrukce Skleněné zábradlí lodţií 57 GP zváží návrh zhotovitele na osazení nerezových madel (pocit bezpečnosti) zhotovitel předloží podklady podklady předloženy, GP nesouhlasí 4.7 truhlářské konstrukce 4.8 ostatní konstrukce 4.9 systém odvodnění střech 4.10 dělící konstrukce 4.11 obkladové konstrukce 4.12 podhledové konstrukce 4.13 skladby podlah 4.14 izolace 4.14.a izolace tepelné Izolace stropu 3.PP GP trvá na realizaci, zhotovitel upozorňuje na nedostatečnost VV, zpracuje ZL 4.14.b hydroizolace Hydroizolace svislých stěn v koupelnách Nedostatečné výměry ve VV, zhotovitel zpracuje ZL GP upřesní požadavky na úpravu stěn Stěrkové hydroizolace GP provedl upřesnění požadavku na izolaci obvodových stěn (jih, západ) a dále ověří požadovaný rozsah stěrkových izolací Hydroizolace garáţí Ve výkresech naznačena stěrka systému povrchové polyuretanové vrstvy GP navrhne dilatační spáry, detaily úpravy u sloupů a stěn 58 Hydroizolace teras - ochrana GP neuvažoval, není nutná, přesto ověří nutnost ochrany izolací 4.14.c izolace akustické 4.14.d izolace protipoţární Strop 3. PP Nedostatečné výměry ve VV, není specifikováno v TZ, zhotovitel zpracuje ZL zateplení stropu je obsaženo ve výkazu výměr pod položkou strop, patky 5. KONSTRUKCE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV zhotovitel zhotovitel GP GP /9

6 5.1 vodovod vodovodní přípojka PVK realizuje ve dnech v souvislosti s havárií vodovodu zhotovitel vnitřní vodovod 5.2 kanalizace kanalizační přípojka Stávající dešťové odvodnění chodníků Druţstva Zhotovitel zabezpečí její funkčnost po celou dobu výstavby Stávající dešťové odvodnění chodníků Druţstva věcné břemeno V projektové dokumentaci neřešeno, bude řešeno v dalším průběhu demolic na KD, zhotovitel poté ocení (ZL). Kanalizační šachta na stávajícím řadu Zhotovitel do příštího KD provede prohlídku zjištěné šachty vnitřní kanalizace Dešťové svody Po zkušenostech z jiných staveb nedoporučujeme řešit vnitřní dešťové svody lomeným způsobem (část ležatá) v 5 NP. Změnit řešení nebo navrhnout izolaci na zamezení kondenzace vodních par. GP požadavek akceptuje Leţatá kanalizace 3.PP GP prověří vedení kanalizace s cílem minimalizace rozvodů v prostoru mezi osou C-D 5.3 plynovod plynovodní přípojka PPD realizuje ve dnech v souvislosti s havárií vodovodu zhotovitel vnitřní plynovod 5.4 zásobování teplem 5.5 vzduchotechnika a klimatizace 5.6 zásobování chladem 5.7 EL - silnoproudé rozvody EL - přípojka Zhotovitel na základě HMG stavby, ve spolupráci s GP zabezpečí u PRE zpracování PD přípojky a její realizaci ve vhodném termínu EL - vnitřní silnoproudé rozvody Rozvody pro osvětlovací tělesa provedení plochý kabel Návrh na provedení trubkování v monolitickém stropu, GP souhlasí, neřeší. 5.8 MaR - měření a regulace 5.9 vnitřní slaboproudé rozvody 5.10 bleskosvody Zemnící soustava Neřešen způsob osazení zemnící sítě včetně kontrolních bodů (chybí výkaz materiálu). Zhotovitel předloží návrh řešení subdodavatele, GP projedná. Svod na jiţní straně Zvážit řešení přechod střecha - fasáda. Zhotovitel předloží návrh řešení subdodavatele, GP projedná. zhotovitel zhotovitel GP předložil upřesnění PD hromosvodu v digitální podobě 6/9

7 výtah 5.12 přípojka O2 Zhotovitel na základě HMG stavby, ve spolupráci s GP zabezpečí u Telefónica O2 zpracování PD přípojky a její realizaci ve vhodném termínu 6. KONSTR. VNITŘNÍHO VYBAVENÍ BUDOV -BYTY 6.1 řešení interiérových prvků Kuchyňské linky - ZTI, VZT, EL Zhotovitel navrhuje investorovi vyvedení rozvodů voda, kanalizace, VZT ze šachty a další vedení po povrchu nerealizovat Kuchyňské linky - ZTI, VZT, EL - investor souhlasí - až na vyjímky se jedná o vývody přímo z instalačních šachet - v bytech ve 2.PP nutné upřesnit ukončení potrubí SV a TUV v příčce ( za vodoměry, v rozích KK pod vyústěním VZT). - v některých bytech vedeno z instalačních šachet přes jinou obytnou místnost ve stěně do prostoru KK (5.NP). V návaznosti na tuto změnu by se možná mohla ještě upravit elektroinstalace KK 6.2 vestavěné prvky 6.3 Byty Vzorový byt - "Show Room" - volba bytu - investor ve spolupráci s GP NP, byt termín dokončení - investor předpokládá spolu s dokončením hrubé stavby, nejpozději do Dělící příčka bytů Investor žádá GP o předložení návrhu řešení, zvláště detailu styku s obvodovým pláštěm, oknem GP bude řešit po určení výrobce oken Dělící příčka bytů Investor žádá GP o předložení návrhu řešení - dispozice, vývody světel (detail styku s oknem až po stanovení typu výrobku) pro možnost jednání s potencionálními klienty Byt 1 Byt 2 Byt 3 Byt 4 Byt 5 Byt 6 Byt 7 Byt 8 Byt 9 Byt 10 Byt 11 Byt 12 Byt 13 Byt 14 Byt 15 Byt 16 investor investor - - investor GP 7/9

8 Byt 17 Byt 18 Byt 19 Byt 20 Byt 21 Byt 22 Byt Garáţe 7. KONSTRUKCE VNĚJŠÍHO VYBAVENÍ BUDOV 7.1 zahradní a sadové úpravy 7.2 chodníky a zpevněné plochy Schodiště TSK Zhotovitel předložil návrh rozpočtů na opravu východního a západního schodiště k projednání s TSK a žádá investora o projednání východní schodiště v budoucnosti bude uzavřeno, nebude sloužit jako veřejný chodník, dohoda Družstvo - TSK západní schodiště - minimalizováno používání stavbou, vnitřní schodiště v rámci ZS, v současné době není jednání vhodné 7.3 terénní úpravy 7.4 oplocení oplocení Šenková Oprava plotu - dohoda investora s majitelkou Bude řešeno při kontrole PD a VV ze strany zhotovitele zhotovitel zpracuje ZL 7.5 drobná architektura Stání pro popelnice - Družstvo Na Pláni Bude řešeno při kontrole PD a VV ze strany zhotovitele zhotovitel zpracuje ZL 7.6 venkovní osvětlení ###### III. REALIZACE investor zhotovitel zhotovitel Dne zahájeny přípravné práce realizací oplocení staveniště Demolice mazanin střecha, podlaha 2.NP, realizace oplocení staveniště, přípojka EL Demolice mazanin střecha pozastavena (porucha stroje) podlahy NP vybourány, suť neodvezena, oplocení staveniště dokončeno. Subdodavatel seznámen s plánovanými termíny souběžných a následných prací (jeřáb, zakládání) Provedena demolice 2. NP bagrem, postupné rozebírání konstrukce zavěšením prvků na jeřáb se ukázalo jako neproveditelné. Dne bude realizace pokračovat demolicí rohů 2.NP za použití nové mechanizace. O dalším postupu se rozhodne po nabytých zkušenostech dne Dne provedena demontáž parapetních panelů jeřábem. Průběh realizace neumožňuje dne prohlídku GP za účelem posouzení návrhu statických úprav ve 3. PP V případě jakýchkoliv rozhodných skutečností nutných k projednání na KD, přizvaných účastníků, budou tyto předem písemně avizovány a popsány TDI, pro možnost řízení a urychlení vlastního jednání. Pokud nebudou vůči tomuto zápisu vzneseny připomínky během 24 hodin od jeho rozeslání, považují se zde přijaté závěry a úkoly z tohoto zápisu vyplývající za závazné pro všechny zúčastněné strany. v Praze /9

9 zapsal : Pígl 9/9

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Investor: Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: - Zhotovitel: Sluše, Krejčí, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11 3 21.09.11 I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Poliklinika GENNET 15 Datum:

Poliklinika GENNET 15 Datum: Přítomni Stejskal, Uhrin, Kavková ing. Krpata Sluše, Rampas, Pígl Příští kontrolní den - na stavbě den 22.1.2015 hod 9:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 1 15.04.14 Investor

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Sluše, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Sluše, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Lori, Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Sluše, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12

Více

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Kalina, Schmidt, Vráblík den Příští kontrolní den bude

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Kalina, Schmidt, Vráblík den Příští kontrolní den bude Investor: Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Kalina, Schmidt, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Schmidt, Vráblík den Příští kontrolní den bude

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Schmidt, Vráblík den Příští kontrolní den bude Investor: Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Schmidt, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12

Více

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Pígl, Procházka Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude 7.8.2013 09:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1 21.9.11 1

Více

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Vráblík, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude 10.7.2013 9:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1 21.9.11 1 14.03.12 173

Více

REZIDENCE AURUM. Kontrolní den stavby

REZIDENCE AURUM. Kontrolní den stavby Investor: Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude 12.6.2013 9:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1 21.9.11 Kontrolní dny

Více

REZIDENCE AURUM Číslo : 5 Datum: 11.5.2011

REZIDENCE AURUM Číslo : 5 Datum: 11.5.2011 Investor: Projektant: Vojtík, Procházka, Pígl Belica Zhotovitel: Novák den hod Příští koordunační schůzka bude 25.5.2011 13:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 11 12 Vytyčení

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Investor: Pígl Projektant: Belica, Zeman, Holzbach, Ředina Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Krejčí, Marek, Bravenec den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Projektant: Belica, Ředina Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Krejčí den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Belica, Ředina Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Krejčí den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Pígl, Procházka Projektant: Belica, Ředina Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Krejčí den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11 3 21.09.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Krejčí den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Krejčí den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Vojtík, Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Kalina, Krejčí den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

Více

Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Krejčí den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Krejčí den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Procházka, Pígl Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Krejčí den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5 ZÁPIS z kontrolního dne č. 19 (KD 19) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 23.11.2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Projektant: Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Pígl Projektant: Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

Více

REZIDENCE AURUM Číslo : 2 Datum: 21.3.2011

REZIDENCE AURUM Číslo : 2 Datum: 21.3.2011 Investor: Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák den hod Příští koordunační schůzka bude Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 11 Vytyčení stávajících

Více

Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Procházka, Pígl Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Dotaz uchazeče č. 1: Budou nějak řešeny hydrogeologické podmínky okolo stavby projevující se upadáním terénu?

Dotaz uchazeče č. 1: Budou nějak řešeny hydrogeologické podmínky okolo stavby projevující se upadáním terénu? Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem MŠ Habrová č. p. 249, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění

Více

ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn.

ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn. ZÁPIS z kontrolního dne č. 6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 25.5. 2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech

Více

Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman, Holzbach Zhotovitel: Sluše, Novák den Příští koordunační schůzka bude

Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman, Holzbach Zhotovitel: Sluše, Novák den Příští koordunační schůzka bude Investor: Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman, Holzbach Zhotovitel: Sluše, Novák den hod Příští koordunační schůzka bude Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 11 12

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 7 věc: Plavecký areál Klíše dodatečné stavební práce 2 informace dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Lenka Matulová, odbor rozvoje

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Procházka, Pígl Projektant: Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina den Příští kontrolní den bude

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina den Příští kontrolní den bude Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina den hod Příští kontrolní den bude Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 128 17.10.12 I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI

Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Investor: Procházka, Pígl Projektant: Zeman, Belica Zhotovitel: Novák, Kalina, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude - po dohodě s TDI Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 2 21.9.11 3 21.9.11 I. ORGANIZAČNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 27 Stránka 1 z 7

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 27 Stránka 1 z 7 ZÁPIS z kontrolního dne č. 27 (KD 27) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 21.3.2012 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r.

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 37 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 90 kraj Liberecký kraj číslo parcely 95 číslo bloku číslo orientační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek"/

Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek/ KUMSP80SFOQA Investice do vose budoucnosti unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo ev. č. 03171/2014/IM /dáie jen dodatek"/ I. Smluvní strany Veřejná zakázka

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Standardy provedení DOMU

Standardy provedení DOMU Standardy provedení DOMU OBECNÉ INFORMACE O DOMĚ svislé konstrukce nosné cihelné zdivo - svislé konstrukce nenosné cihelné zdivo, SDK konstrukce - stropní konstrukce železobetonová / dřevěná trámová s

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

dle rozdělovníku Brno 27. 2. 2014

dle rozdělovníku Brno 27. 2. 2014 dle rozdělovníku Brno 27. 2. 2014 zavedeno v E-ZAK Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KATEGORIE služby Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace k Akademickému klubu na

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 425/PJ/OVZ/2015 dne: 12. listopad 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5 K nadlimitní veřejné

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 EUROREVIT TIMES DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 Programy Státního fondu rozvoje bydlení jsou nově ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí nikoliv pro stát zisk, ale možnost poskytování podpory dalším

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude

Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den Příští kontrolní den bude Investor: Rony, Procházka, Pígl Projektant: Belica, Zeman Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík, Schmidt den hod Příští kontrolní den bude 26.6.2013 9:00 Bylo projednáno: 1 21.9.11 1 14.03.12 173 24.04.13

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 IČ: 24289086, Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Datum konání: 10. 12. 2014 Místo konání: Fakultní základní škola Brdičkova 1878 Přítomni: prezenční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 Vítáme Vás na pracovním semináři k projektu Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech, který pořádá

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, 190 00 Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4037-53/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47m 2 - pozemku p.č.st.92/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289m 2 včetně součásti

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR V souladu s ustanovením 78 odst. 1 a 5, 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 8505/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 394/10 Katastrální údaje: Kraj

Více