Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka antivirového SW 1. Identifikace zadavatele: 1.1. Identifikační údaje Obchodní jméno zadavatele: Město Sokolov Sídlo: Rokycanova 1929, Sokolov IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Sokolov Číslo účtu: /0100 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech technických: Ing. Ivo Bartoněk Telefon: Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.sokolov.cz/. Veškeré úkony v zadávacím řízení (jak je definováno dále) a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádějí v elektronickém nástroji E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.sokolov.cz/data/manual/ezak-manual-dodavatele.pdf https://ezak.sokolov.cz/data/manual/qcm.podepisovaci_applet.pdf V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, Kateřinu Klepáčkovou, tel Vymezení předmětu zakázky: Požadované technické parametry: Podpora OS koncových uživatelů (rezidentní štít) Windows XP Windows XP embedded Windows Vista (vč. x64) Windows 7 (vč. x64)

2 2 /7 Windows 7 embedded Windows 8 a 8.1 (vč. x64) Windows 2008 R2/2012 R2 RDS (terminálová relace) Android 4.0 a vyšší Windows Phone 8 Podpora OS serverů (rezidentní štít) Windows Server 2003 Windows Server 2008/2008 R2 (x86 a x64) Windows Server 2012/2012 R2 Linux (CentOS) Rezidentním štítem je míněna real-time ochrana běžícího PC/serveru/zařízení chránící jej před malware, jako jsou (nejen!) viry, červi, rootkity, trojské koně, spyware, keyloggery apod. včetně ochrany před tzv. zero-day útoky. Součástí požadovaného řešení není firewall. V případě, že je nedílnou součástí nabízeného řešení, musí být možné jej řízeně na všech běžících instancích antiviru vypnout. Stanice/servery/zařízení mají nasazeno jiné řešení firewallu. Součástí řešení není antispamová ochrana. Ta je řešena centrální spamovou hygienou nasazenou na úrovni poštovní infrastruktury. Integrace do dalších serverových služeb Souborový server Win 2008 R2/2012 R2 Poštovní server MS Exchange 2010 Portálový server MS SharePoint 2010 Terminálový server Win 2008 R2/2012 R2 (RDS pro koncové klienty) Integrací do dalších serverových služeb je míněna upravená verze rezidentního štítu optimalizovaná pro funkcionalitu konkrétního typu serverové služby. Možnosti centrální správy Jediná centrální konzole pro správu všech stanic a serverů, ideálně provozovatelná ve webovém rozhraní (není třeba instalovat konzoli) Uložení nastavení a logů (přístupy, události, výsledky skenů) v databázi na stávajícím MS SQL 2008 a novějším s možností načítat je do SIEM (Security Information and Management) Možnost sdružování stanic/serverů/zařízení do skupin dle různých parametrů (včetně možnosti načtení a aktualizace skupin z Active Directory) Vícenásobné profily umožňující definovat nastavení chování antiviru, časování skenů a způsob skenování, možnost následně přiřadit profil skupině

3 3 /7 Distribuce malware vzorků inkrementálně z centrálního úložiště v lokální síti (s možností vynutit na konkrétní stanici/serveru/zařízení stažení nových definic malware přímo od výrobce antiviru) Centrální úložiště logů (provedené administrativní kroky kdy, kdo a co nastavil, výsledky skenů jednotlivých stanic/serverů) s prohlížečem (možnost filtrace události dle PC, uživatele, data, typu události ) Instalace antiviru na stanici/server/zařízení ručně řízená i automatická (po přidání stanice/serveru do sítě, její detekci v centrální konzoli a zařazení do skupiny) Možnost vzdálené kompletní odinstalace antiviru ze stanice/serveru/zařízení (na stanici/serveru/zařízení nezůstanou soubory nebo údaje v systémovém registru OS) Možnost centrální aktualizace SW vlastního antiviru na nasazených stanicích/serverech/zařízeních Obecné technické požadavky Nabízené řešení lze implementovat v českém a anglickém jazyce (veškeré hlášky antiviru jakož i administrativní část jsou lokalizovány do českého a anglického jazyka) Systém obsahuje proaktivní analýzu chování aplikací včetně heuristické analýzy Možnost individuální instalace z předpřipraveného balíčku (antivir+definice vzorků) na CD/DVD/USB na zařízení, která nejsou připojena do sítě nebo nemají konektivitu s centrální konzolí Možnost individuální aktualizace samotného programu antiviru a/nebo inkrementální aktualizace nových definic vzorků na instalacích bez nebo s omezenou konektivitou k centrální konzoli či aktualizačnímu webu výrobce Automatické směrování místa aktualizací definic vzorků dle výskytu počítače (typicky notebooky) lokální síť z lokálního distribučního místa definic vzorků, mimo síť přes internet přímo z webu výrobce Možnost tvorby spouštěcího CD/DVD/USB s antivirem a aktuálními definicemi vzorků pro offline skenování (potenciálně) napadeného počítače Notifikace administrátora pomocí u v případě výskytu specifických událostí (lze si definovat konkrétní typy těchto specifických událostí), možnost zasílání pravidelného sumarizačního reportu mailem v definovaném intervalu (denně/týdně/měsíčně apod.) Komunikace mezi stanicemi/servery/zařízeními, centrální konzolí a distribučním místem aktualizací je zabezpečená (minimálně na úrovni SSL/TLS) Na běžících antivirech na koncových stanicích/serverech/relacích uživatelů na terminálovém serveru lze administrovat oprávnění k pozastavení či úplnému vypnutí antivirového programu a jeho komponent Antivirový program a jeho komponenty musí obsahovat ochranný mechanismus chránící je před modifikací Antivir musí být schopen skenování externích médií (floppy, CD/DVD, USB připojená zařízení) ať už na pracovní stanici, tak i v terminálové relaci, kdy uživatel pracuje na tenkém

4 4 /7 klientovi s nemodifikovatelným OS Windows XP/7 embedded, na který nelze antivir instalovat Implementační podpora Součástí dodávky bude jeden pracovník dodavatele po dobu jednoho pracovního dne (8 hodin) pro implementaci včetně základního zaškolení 2-3 pracovníků zadavatele v předem dohodnutém termínu nasazení Podpora formou helpdesku dodavatele v českém jazyce v režimu 5 8 (8 hodin každý pracovní den) dostupný pro pracovníky zadavatele zodpovědné za provoz nasazeného antivirového řešení Garantovaná snadná dostupnost aktualizací samotného antiviru (všech nabídnutých komponent) a definic vzorků malware v následujících 4 letech Dostupnost FAQ na webu výrobce Požadované počty licencí Zadavatel požaduje dodání licencí pro: 230 ks rezidentů na koncových stanicích, serverech a v terminálových relacích 1 ks MS Exchange 2010 server 2 ks MS SharePoint Portal server 2 ks MS Windows 2008 R2/2012 R2 souborový server Zadavatel požaduje dodávku výše uvedených licencí na dobu 4 let včetně podpory. Platby se předpokládají v následujícím režimu: 1. rok bude zaplacena cena za licence a za podporu na první rok 2. rok bude zaplacena cena za prodloužení podpory o další rok 3. rok bude zaplacena cena za prodloužení podpory o další rok 4. rok bude zaplacena cena za prodloužení podpory o další rok 3. Místo a termín plnění veřejné zakázky: Místo plnění je odbor informatiky, 6. patro, ul. Rokycanova 1929, Sokolov Termín dodání je max. do Variantní řešení: Variantní řešení není přípustné.

5 5 /7 5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky: - Uchazeči stanoví a v nabídce doloží nabídkovou cenu včetně DPH, položkovým rozpočtem. - Nabídková cena musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou se zápočtem veškerých nákladů. - Úhrada ceny bude prováděna na základě předloženého a odsouhlaseného (zástupcem objednatele) plnění (objednávka dodací list). - Termín proplacení faktur bude 14 kalendářních dní od doručení převzetí faktury zadavatelem 6. Cena (kratší doba splatnosti nebude akceptována). Zálohy zadavatel neposkytuje Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je max Kč bez DPH 7. Místo pro podání nabídky, lhůty, termín podání nabídek: Nabídka uchazeče bude podána elektronicky pomocí atestovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.sokolov.cz. Zadavatel nepřijme žádné listinné obálky. Nabídky musí být doručeny zadavateli do lhůty pro podání nabídek, tj do 10:00 hod Pro podání nabídky je vyžadován elektronický zaručený podpis. Zadavatel bude konat otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů, protože požaduje pouze elektronické nabídky, tzn., že se nebude konat otevírání obálek s nabídkami za účasti uchazečů. Nabídky, jež nebudou splňovat požadavky zadavatele, budou z hodnocení vyřazeny. Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce a to obdobně jako je tato zakotvena v 96 a 97 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to prostřednictvím systému E-ZAK dostupného na https://ezak.sokolov.cz 8. Elektronická aukce Informace o elektronické aukci, resp. pozvání k účasti, bude uchazečům odesláno prostřednictvím systému E-ZAK nejpozději 2 pracovní dny před konáním elektronické aukce. Uchazeči jsou povinni sledovat přijaté zprávy v systému EZAK. Nové nabídky v rámci elektronické aukce budou uchazeči zadávat v systému E-ZAK dostupného na https://ezak.sokolov.cz. Aukce bude nastavena s možností prodlužování aukce o nové aukční hodnoty. Uchazeč je povinen nové aukční hodnoty podepsat platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

6 6 /7 9. Technické specifikace, certifikáty a uživatelské standardy nabídky: Technické specifikace, certifikáty a uživatelské standardy nabídky na veškeré náležitosti dodávky musí být provedeny podle platných českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v obchodní praxi. 10. Kritéria hodnocení nabídek: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: Nabídková cena včetně dopravy (Kč bez DPH) váha: 100% 11. Formální požadavky na formu nabídky: Formální náležitosti nabídky Pod pojmem nabídka se rozumí soubor dokumentů s formou a obsahem vyžadovaným touto Zadávací dokumentací. Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.sokolov.cz) požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručené max. 5 pracovních dní před stanovenou lhůtou pro podání nabídek, zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje E- ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.sokolov.cz) dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel prostřednictvím systému E-ZAK elektronicky bez omezení. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.sokolov.cz. Dodavatelé jsou povinni sledovat systém EZAK a případné dodatečné informace ve své nabídce zohlednit. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě v elektronické podobě a nabídka bude opatřena podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu odeslané nabídky systémem E-ZAK). 12. Práva zadavatele: Zadavatel je oprávněn změnit ze závažných důvodů termín otevírání nabídek. O takové změně budou uchazeči písemně informování alespoň s 5 denním předstihem. Zadavatel si vyhrazuje právo: - Odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit - Žádat doplnění nabídky a vysvětlení uchazečů v případě nejasnosti znění nabídky

7 7 /7 - Nevracet uchazečům podané nabídky - Neposkytnout úhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži - Z hodnocení vyloučit nabídky, které nesplňují zadávací podmínky V Sokolově, dne Jiří Krotil Odbor informatiky